TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011"

Transkript

1 TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 Stevns Kommune Lykke & Nielsen Maj 2011

2 Indhold 1. Forord Signalement af turismen i Destination Stevns Introduktion Generel karakteristik af Destination Stevns Reasons to go hvorfor kommer turisterne til Stevns? Hvem gæster Stevns? Profil af den stevnske turistindustri Overnatningsstruktur Erhvervs- eller ferieturisme? Øvrige turismeerhverv og følgeerhverv Turistmæssig infrastruktur Sæsonen Udvikling af Stevns turisme siden Hvad får Stevns ud af at have turister? Den lokale turistorganisation Konklusion: Problemer og udviklingsmuligheder Vurderinger af Stevns turisme Turisternes tilfredshed med de stevnske turisttilbud Interessenternes vurderinger af og fremtidsønsker for turismen på Stevns Styrker, svagheder, trusler og udviklingsmuligheder for Stevns som turistdestination (SWOT Stevns 2010) Forslag til turismestrategi Hidtidige lokale turismestrategier Region Sjællands turismestrategi Strategiske indsatsområder Handleplan for stevnsk turisme Forslag til prioriteret handlingsplan Kommunen som turismeaktør Turismens offentligt tilvejebragte rammebetingelser Kommunens rolle i realisering af den nye turismestrategi Hvordan kan kommunen øge sit udbytte af turismen? Prioritering af kommunale handlingsmuligheder Turismen i kommunens planlægning Introduktion Turisme og kommuneplanlægning Turismeanlæg i kystnærhedszonen Planlægningsbaggrund for forskellige typer af turismeanlæg Turisme i beskyttede naturområder (i og udenfor kystnærhedszonen)

3 6.6. Turisme i særlige lokaliteter Særlige plansager Prioriterede plansager Kildehenvisninger...65 BILAG I II III IV Kort over Nuværende turismestruktur og Plan for fremtidig turismeudvikling Notat om bæredygtig turisme i Verdensarvsområde Stevns Klint Notat om tilgængelighed, transportmuligheder og infrastrukturer til / i Verdensarvsområde Stevns Klint Vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehoved-området til turismeformål. Notat

4 1. Forord Denne turistpolitiske redegørelse for Stevns kommune er udarbejdet for at få et sammenhængende og politisk godkendt grundlag for beslutninger og planer, som omhandler eller har konsekvens for turismen i kommunen. Konkret har man i kommunen mærket dette behov, dels i forbindelse med stillingtagen til enkeltprojekter (f. eks. planerne om omdannelse af asylcentret Mandehoved til feriecenter), dels i forbindelse med udformning af kommuneplanens retningslinjer og rammer for turismeudvikling i landzonen og kystnærhedszonen. Den turistpolitiske redegørelse er dog også udtryk for et erhvervspolitisk behov for at videreudvikle og konkretisere kommunens turismepolitik. Turisme er, allerede i dag, et højt prioriteret udviklingsområde i Stevns Kommune. Samarbejdet mellem kommunen og Stevns Turistforening og Turistbureau er velfungerende. Turistforeningen har i 2009 udarbejdet et oplæg til turistpolitik, som stort set ordret er optaget i Stevns Kommuneplan 09. Der er imidlertid behov for en opdatering af strategien - bl.a. i lyset af bestræbelserne på at få Stevns Klint godkendt som UNESCO Verdensarvsområde og for en konkretisering af den, i form af en handlingsplan for det fremtidige udviklingsarbejde indenfor turismen på Stevns. Dette udviklingsarbejde kan kun ske i et tæt samarbejde mellem kommunen, turistforeningen og andre lokale turismeaktører, så det er vigtigt, at handlingsplanen bliver en fælles og politisk godkendt plan.. Derfor har det været et centralt hensyn ved udarbejdelsen af redegørelsen, at den vægter turismeerhvervets og kommunens interesser i sagen lige tungt. Dette er vigtigt, ikke kun for at tilgodese de to parter lige meget, men fordi den turistpolitiske redegørelses særlige mission er at skabe samspil og synergi mellem de to hovedparter. Dvs. både at gøre kommunen til en aktiv medspiller i det konkrete turismearbejde og, omvendt, ved at basere kommunens planlægning af turismerelevante forhold på en erhvervsfunderet turismestrategi. Det har dog også været et vigtigt hensyn, at den færdige turistpolitiske redegørelse skulle rumme konkrete værktøjer, der kan anvendes i de to organisationers (den kommunale administrations og turistbureauets) daglige arbejde hver for sig. Derfor indeholder redegørelsen både en generel analyse af turismeudviklingen i Destination Stevns (Stevns Kommune) bl.a. byggende på en dugfrisk undersøgelse af Stevns-turisternes adfærd og vurderinger - et forslag til fælles turismestrategi og handlingsplan for turisterhvervet og kommunen, og et særligt afsnit om kommunens rolle i turismeudviklingen. Redegørelsen rundes af med en grundig gennemgang af de planlægningsmæssige rammer for turismeudviklingen, der bl.a. skal ses som et oplæg til indarbejdelse af turismeforhold i den kommende kommuneplan. 4

5 2. Signalement af turismen i Destination Stevns 2.1. Introduktion I dette afsnit gives der et signalement - eller en profilbeskrivelse, om man vil - af turismen i Stevns Kommune og dens udvikling i det seneste tiår. Målet med dette er at skabe et så godt grundlag som muligt for den efterfølgende indkredsning af en ny turismestrategi og turismehandlingsplan, fælles for Stevns kommune og Stevns Turistforening (og hermed også for de stevnske turismeerhverv). Strategier og handlinger kan ikke udledes af, hvad der er oppe i tiden de skal, hvis de skal virke i praksis, relateres så tæt som muligt til de konkrete forhold i den lokale turisme. Det samme gælder for kommunens planlægning af turismerelevante forhold, som denne redegørelse munder ud i. Opnåelse af optimale planrammer for turismeudviklingen forudsætter, at planlægningen begrundes i sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som det hedder i Planloven. Også disse overvejelser skal funderes i en retvisende analyse af de konkrete, lokale forhold for turismen i Destination Stevns (= Stevns kommune. Når vi af og til bruger betegnelsen Destination Stevns, er det for at understrege, at vi ser på Stevns Kommune som med turismeerhvervets øjne på kommunen som turistdestination. M.h.t. geografisk område er Destination Stevns og Stevns Kommune identiske). Før vi går i gang med den statistiske analyse af Stevns turisme skal det bemærkes, at statistik på turismeområdet på flere punkter er behæftet med usikkerheder, bl.a. fordi visse talserier bygger på opgivelser fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, og disse oplysninger afgives ikke altid med den optimale hyppighed og nøjagtighed. Vi redegør for disse usikkerheder i de relevante afsnit, og har taget højde for dem i vores behandling af og konklusioner på tallene Generel karakteristik af Destination Stevns Stevns er ikke nogen stor turistdestination. Med et turismeforbrug beregnet til 155 mio. kr. i 2008, er Stevns en af de mindste turismekommuner i Region Sjælland. Det er i sig selv ikke mærkeligt, da kommunen også målt på indbyggertal er en af regionens mindste. Relativt set fylder turismen dog en smule mere i Stevns Kommune end i resten af regionen Stevns har 2,7% af befolkningen og 3,1% af turistovernatningerne i regionen. Selv om Stevns ikke er en stor turistdestination, har den alligevel først og fremmest p.g.a. hovedattraktionen Stevns Klint en vis kendthed. I alt regner man med, at Stevns Klint besøges af ca mennesker om året (hvilket giver den en 8.-plads blandt Region Sjællands turistattraktioner). Det samlede overnatningstal i Destination Stevns (Stevns Kommune) ligger på godt personovernatninger pr. år alt inklusive. Hertil kommer ca endagsturister. Hvad de færreste måske ved er, at turismen på Stevns har været i voldsom fremgang gennem det seneste tiår. Målt på antal overnatninger, er Stevns Kommune (sammen med Odsherred) den kommune i Region Sjælland, der har haft suverænt størst fremgang i antal af overnatninger. Turismen er, trods sin begrænsede omfang, vigtig for Stevns Kommune. Dels fordi den udgør en betydende del af det lokale erhvervsliv i en relativt erhvervssvag pendlerkommune, dels fordi den bidrager til at opretholde grundlaget for lokal handel og service og for mangfoldige oplevelsestil- 5

6 bud, som også kommer lokalbefolkningen til gavn. Dette er da også erkendt af Stevns byråd, og udtrykker sig i, at turismen har høj prioritet i kommunens udviklingspolitik. FIG. 1: KORT OVER DESTINATION STEVNS (STEVNS KOMMUNE), MED HOVEDATTRAKTIONER OG TURISTCENTRE Geografisk er den stevnske turisme koncentreret på to hovedlokaliteter: Højerup (med klintens hovedbesøgsområde og Østsjælland Museum) og Rødvig med lystbådehavnen og de fleste af de deciderede turistvirksomheder (overnatningssteder, restauranter mm.). Men på forskellige måder smitter den af på hele kommunen Reasons to go hvorfor kommer turisterne til Stevns? Destination Stevns har som nævnt en vis kendthed, i hvert fald i det danske publikum. Det skyldes primært Stevns Klint, men også Stevns natur- og kulturhistorie i bredere forstand. Ifølge Turistundersøgelse Stevns 2010, gennemført af Stevns Turistbureau og Stevns Kommune i sommeren 2010, kommer turisterne primært til Stevns for at opleve naturen og kysterne, jfr. fig. 2. En del kommer også for at opleve kulturhistorien på Stevns og foretage andre aktiviteter, som f. eks. besøg i København eller besøg hos familie. Færrest turister besøger Stevns for at opleve begivenheder og byliv. 6

7 FIG. 2: HVAD VIL DU OPLEVE I DIN FERIE PÅ STEVNS? Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Blandt seværdigheder er Stevns Klint og Rødvig Havn og By blandt de populæreste, men mange lægger også vejen forbi Koldkrigsmuseet, St. Heddinge By og Stevns Museum. Geomuseum Faxe og Gjorslev Slotspark besøges af færrest turister, jfr. Fig. 3. FIG. 3: HVILKE BYER / SEVÆRDIGHEDER HAR DU BESØGT / VIL DU BESØGE UNDER OPHOLDET PÅ STEVNS? Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Blandt andre seværdigheder, der ikke (som de to sidste af de ovennævnte) har direkte tilknytning til Stevns geografisk, nævner turisterne også Køge, København og Bon Bon-land som seværdigheder, de vil besøge. Der er ingen tvivl om, at beliggenheden tæt ved København er en force for Stevns turisme. Den giver mange endagsturister fra hovedstadsområdet, ligesom det tiltrækker mange udefra kommende gæster, at man kan overnatte i smukke og grønne omgivelser, og alligevel være tæt på de mange oplevelsestilbud i København. Fig. 4 viser et udtræk af Østdansk Turismes attraktionsstatistik Det sætter de stevnske attraktioner i forhold til det overordnede billede af attraktionerne i hele regionen. Stevns Klint holder en 7

8 position som regionens 8. største turistattraktion. Også Højerup med den gamle, halvt nedstyrtede kirke, Koldkrigsmuseet Stevnsfort og Mandehoved har betragtelige årlige besøgstal. FIG. 4: ATTRAKTIONER I REGION SJÆLLAND OG STEVNS KOMMUNE 2008 Position i regionen Attraktion Beøgstal Lalandia BonBon-Land Møns Klint Knuthenborg, Bandholm Sommerland Sjælland Vikingeskibsmuseet, Roskilde Døllefjelle-Musse Marked Stevns Klint Roskilde Domkirke Roskilde Dyrskue Attraktioner i Stevns Kommune 8. Stevns Klint Højerup Gl. Kirke Koldkrigsmuseum Stevnsfort Flagbanken Stevns Museum Stevns Naturcenter Rødvig Skibsmotormuseum Ll. Heddinge Rytterskole 238 Attraktioner i nabokommuner 24. Gisselfeld Park Kunstmuseet Køge Skitsesamling Køge Museum Geomuseum Faxe Haslev Museum Køge Legetøjsmuseum Seas El-museum 167 Kilde: Østdansk Turisme, Overnatnings- og Attraktionsstatistik 2008 Men selv om klinten er hovedattraktionen, har Stevns ikke indtil nu været en attraktionsbaseret destination, hvis vi definerer attraktioner som kommercielle (fx entrebaserede) virksomheder. Før Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbnede, var største kommercielle attraktion Østsjællands Museum med et årligt besøgstal på Dette strukturelle karaktertræk ser imidlertid ud til at ville ændre sig i de kommende år Hvem gæster Stevns? Den overvejende del af Stevns turister kommer fra det øvrige Danmark, mens der er også en betragtelig andel, der kommer fra Tyskland og de nordiske lande. Målt på antal overnatninger udgør de danske turister op mod ¾ af alle. Målt på turismeforbruget fylder de udenlandske turister lidt mere. Som det fremgår af Fig. 5, erlægges ca. 55% af det samlede turistforbrug i Stevns Kommune af turister fra Danmark, ca. 20% af tyske turister, godt 10% af svenske turister og ca. 5% af turister fra Norge. Ingen af de øvrige nationaliteter har over 1% af forbruget.. 8

9 FIG. 5. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ NATIONALITETER REGION SJÆLLAND, 2008 Kilde: Turismens Økonomiske betydning i Region Sjælland, VDK 2011 Fra Turistundersøgelse Stevns 2010 ved vi, at der er omtrent lige mange kvinder og mænd blandt turisterne. Størstedelen er i alderen år samt børn, mens antallet af unge og ældre udgør en mindre andel. De fleste turister besøger Stevns sammen med en partner uden børn (ca. 38%), eller som medlemmer af familier med mindre eller større børn (i alt ca. 43%), jfr. Fig. 6. FIG. 6. REJSEGRUPPEN / REJSER DU Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Størstedelen af turisterne (ca. 75 %) tilbagelægger mellem km. for at besøge Stevns, mens 25 % tilbagelægger mere end 200 km. Bilen er det foretrukne transportmiddel blandt de besøgende, mens antallet af besøgende på enten cykel eller i lystbåd udgør ca. en tiendedel. Mange turister 3 ud af hver 4 - har ifølge Turistundersøgelse Stevns 2010 aldrig besøgt Stevns før. En mindre del har haft Stevns som turistmål 1-3 gange før. Mere end halvdelen gør ophold med overnatning under deres besøg, mens den resterende del foretager et endagsbesøg på Stevns. En fjerdedel af turisterne foretager mellem 1-5 overnatninger og endnu en fjerdedel bliver her 1 uge. Få turister bliver på Stevns over 2 uger. De foretrukne overnatningsformer blandt turistundersøgelsens svarpersoner er lejet feriehus, bed & breakfast og camping. 9

10 2.5. Profil af den stevnske turistindustri Stevns har en lille, men alsidig turistindustri. I 2009 var der således, i dansk turismes database Guide Denmark, registreret i alt 34 turistvirksomheder i Stevns Kommune. Heraf 18 overnatningssteder (incl. 10 bed & breakfast) og 12 spisesteder (jfr. Fig. 7). Det er relativt flere virksomheder i forhold til omsætning end i gennemsnittet af andre sjællandske kommuner. Turismen er generelt karakteriseret ved mange, små virksomheder. Dette gælder også på Stevns. FIG. 7. ANTAL TURISMEPRODUKTER / VIRKSOMHEDER, I SJÆLLANDSKE KOMMUNER OG STEVNS KOMMUNE Overnatningsstruktur En stor del af turismens lokaløkonomiske betydning er knyttet til overnatningsfunktionen. Dels er overnatning den største enkeltpost i turisternes budget, dels skaber overnatning en stor afledt omsætning i restauranter, på tankstationer og i lokale butikker. Der er alle typer af overnatningsformer i Destination Stevns (Stevns Kommune): Hoteller / kroer, feriecentre / feriebyer, udlejnings-feriehuse, campingpladser, lystbådehavne, vandrerhjem og bed & breakfast. Hertil kommer ikke-kommercielle overnatninger i lånt feriehus eller ved familie og venner. 10

11 Som i mange andre kystferiedestinationer, er campingpladser og feriehuse de overnatningsformer, der har flest overnattende og bidrager mest til de lokaløkonomiske effekter se Fig. 8 herunder. I Stevns Kommune har camping det største overnatningstal, med udlejede feriehuse på andenpladsen. Målt på omsætning bytter de to overnatningsformer plads; her er feriehusene størst med ca. 48% af den overnatningsrelaterede turismeomsætning, medens camping har 26% af omsætningen. Camping er større på Stevns end gennemsnittet for regionen. Også lystsejlerturisme fylder mere på Stevns end i andre kommuner, hvilket primært skyldes, at Stevns med Rødvig Havn har en af Sjællandsregionens mest besøgte lystbådehavne. Største problem i overnatningssektoren er hotellerne. Denne overnatningsform, der ellers er flagskibet i turismeindustrien, har ikke blot en lav andel af overnatningerne på Stevns, den har også været i kraftig tilbagegang og ikke kun i de sidste par år med lavkonjunktur. Overnatningsform 2000 (ST) FIG 8. OVERNATNINGSTAL I STEVNS KOMMUNE, FLERE ÅR 2006 (VDARK) 2009 (ST) 2010 (ST) Fordeling overnatn i % Fordeling Reg. Sj i % Stigning Stevns i % Hotel ,1 11,4-36,5 Feriecenter ,9 18,8 - Vandrerhjem ,6 2,8-13,0 Camping ,1 36,6 593,7 * Lejet feriehus ,0 26,4 223,8 * Lystbåde ,2 4,1-29,5 B & B ,1-40,3 * Kommercielle i alt , ,0 100,1 108,3 * Lånt / eget feriehus ,3 Familie / venner ,7 Overnatninger i alt Endagsturister ,8 Turister i alt Registrerede overnatninger (DS) Stevns Kommune ,8 Region Sjælland ,0 * Tal for 2000 gælder alene for gl. Stevns Kommune Kilder: VisitDenmark (VDK), Danmarks Statistik (DS) og tal indsamlet af Stevns Turistbureau (ST). Overnatningernes fordeling på kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger (sidstnævnte dækker overnatning i eget eller lånt feriehus, hos familie og venner mv.) er af stor betydning for det lokaløkonomiske udbytte af turismen. Som det kan ses af Fig. 9, er der store forskelle på, hvor tungt de ikke-kommercielle overnatningsformer + endagsturisterne vejer i de enkelte kommuner. 11

12 FIG. 9. TURISMEOMSÆTNINGENS FORDELING PÅ KOMMERCIELLE OG IKKE-KOMMERCIELLE OVERNATNINGER + ENDAGSREJSENDE, KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND 2008 Kilde: VDK 2011 Tallene for ikke-kommercielle overnatninger og endagsturister har indtil nu været behæftet med stor usikkerhed, men meget tyder nu på, at f. eks. de lokaløkonomiske effekter af feriehusejernes egen brug af husene tidligere har været underestimeret. Det er m.a.o. en bedre forretning for en kommune at have feriehuse, end man indtil for få år siden troede. Det er ikke mindst dette, der slår igennem i tallene for Odsherred Kommune, der suverænt er Sjællands største feriehuskommune. (Omvendt er det typisk stærke erhvervsturismekommuner som Roskilde, Slagelse og Ringsted, der har en forholdsvis høj andel kommercielle overnatninger, samt kommunerne med de helt store overnatningsvirksomheder (Faxe med Fedet Camping og Lolland med Lalandia)). Statistikken for Stevns er på dette punkt fejlbehæftet; seneste tal med en vis troværdighed er fra 2006, hvor de ikke kommercielle overnatninger (jfr. Fig. 8) udgjorde i alt overnatninger eller 41,3% af det samlede overnatningstal i kommunen. Målt på omsætning udgjorde de ikkekommercielle overnatninger i 2006 iflg. VisitDenmark (den statslige turismestyrelse, herefter VDK) 39,8% af den samlede overnatningsgenererede omsætning. Med ca. 60% af omsætningen i kommercielle overnatninger ligger Stevns over gennemsnittet for Region Sjælland, der er på ca. 53% til 12

13 de kommercielle overnatninger. Det er trods de positive effekter af feriehusejernes eget brug etc. positivt, da det tegner billedet af en mere aktiv turismesektor end i store sommerhuskommuner med lav udlejningsgrad. M.h.t. turisternes og turismeforbrugets fordeling på overnattende og endagsturister, så er statistikken også på dette punkt usikker. VDKs tal i de rapporter om turismens økonomiske betydning, der udsendes ca. hvert andet år, viser på dette punkt store forskelle. I 2008-rapporten, der bygger på tal fra 2006, opgjordes fordelingen for Stevns Kommune mellem endags- og overnatningsturisme til hhv. 44% og 56%, hvor regionsgennemsnittet var på hhv. 21% og 79% (jfr. fig. 11). I den følgende rapport (VDK 2011), der bygger på tal fra 2008, var forholdet for Stevns Kommune 23 / 77, regionsgennemsnittet 21 / 79 og landsgennemsnittet 27 / 73. (Landsgennemsnittet præges dog i høj grad af nogle få destinationer såsom Helsingør og København med meget store antal udenlandske endagsturister). Trods de usikre tal, tør vi dog vove den påstand, at Stevns har flere endagsturister end Region Sjælland som gennemsnit, hvilket også passer godt sammen med Stevns relative nærhed til hovedstadsområdet Erhvervs- eller ferieturisme? Stevns er primært en ferieturismedestination, men der findes også en vis erhvervsturisme (eller forretningsturisme, vi bruger de to betegnelser synonymt), idet både kursusejendommen Klinten, Rødvig Kro og Rødvig Ferieby anvendes til kurser og konferencer. Statistikken for Stevns er også på dette punkt mangelfuld, men det mest sandsynlige billede der tegnes af VDK 2006, jfr. Fig viser, at 78% af turismeomsætningen stammer fra ferieturisme og 22% fra erhvervsturisme. Det svarer stort set på komma til gennemsnittet for Region Sjælland. FIG. 10. TURISMEFORBRUGETS FORDELING PÅ FERIE- OG FORETNINGSTURISME, KOMMUNER I REGION SJÆLLAND 2006 Kilde: VDK

14 Selv om Stevns Kommune ligger på regionsgennemsnittet m.h.t. erhvervsturisme, kunne andelen af erhvervsturisme dog i betragtning af Stevns fordelagtige placering i forhold til hovedstadsområdets store efterspørgsel efter kursus- og konferencefaciliteter - være meget højere. Erhvervsturismen er uden konkurrence den mest lukrative turismeform for lokalsamfundet, da omsætningen pr. turist ligger 4-6 gange så højt som for ferieturister. Hertil kommer, at der er en god sæsonudjævningseffekt af at have en stor andel erhvervsturisme. Det er af disse og andre grunde ønskværdigt, at erhvervsturisme-andelen på Stevns løftes i de kommende år Øvrige turismeerhverv og følgeerhverv Som nævnt i afsnit 2.5. har Stevns Kommune, ud over overnatningsstederne, en række turistvirksomheder indenfor restaurationer og spisesteder, samt enkelte andre indenfor attraktioner og golfanlæg. Men stort set består den stevnske turistindustri af overnatningssteder og spisesteder. Udbuddet af spisesteder i Stevns Kommune er ikke overvældende. Rødvig er, p.g.a. sin status som kommunens turistcenter, bedst dækket ind med flere gode restauranter og caféer. I resten af kommunen incl. kommunehovedstaden St. Heddinge - er udbuddet stærkt begrænset, og de fleste af spisestederne kan karakteriseres som traditionelle, prisbillige og baseret på fastfood. En stor del af den turismeskabte omsætning lægges i virksomheder, der fungerer som følgeerhverv til de primære turistvirksomheder og/eller ikke ses som egentlige turistvirksomheder: I de senere års statistik opdeles turismens økonomiske effekter på 3 forskellige produktkategorier, nemlig a) Turismekarakteristiske produktgrupper, der er dem, vi normalt forstår ved turisterhverv overnatningssteder, spisesteder, transportvirksomheder, forlystelser og attraktioner, altså de virksomhedstyper, vi har gennemgået i de foregående afsnit om den stevnske turistindustri ; b) Turismeforbundne produktgrupper, der stort set omfatter detailhandlen, og c) Ikke turisme-specifikke produkter, der er alle andre produkter (sidstnævnte er en lidt teoretisk størrelse, som omfatter de afledte og indirekte effekter, som turismen kan beregnes at have på f. eks. offentlig service, fordi turismen bidrager til skatteprovenuet etc.) Fordelingen på disse produktgrupper er i nævnte rækkefølge i 2008 i Stevns kommune a) 41%, b) 27% og c) 22% at turismeomsætningen, medens de gennemsnitlige tal for Region Sjælland er 55 / 34 / 11. Forskellene skyldes især, at Stevns har mange endagsturister og en beskeden andel erhvervsturisme-omsætning. I erhvervsturisme falder ikke mindre end 98% af omsætningen nemlig i turistvirksomhederne selv! I Stevns Kommune falder således sammenlignet med hele regionen - en mindre del af den samlede omsætning i de deciderende turistvirksomheder, medens en større del udtrykker sig som indirekte effekter udenfor turismen. Det er skidt for turistvirksomhedernes mulighed for at drive virksomhed, men godt for lokalsamfundet, at de indirekte effekter for lokalsamfundet er relativt store. Især detailhandlen er interessant som følgeerhverv. Den modtager i Sjællandsregionen over en tredjedel af den samlede turismeomsætning og er selv om ikke alle handlende erkender dette de facto blandt de vigtigste turismevirksomheder. Turisterne er også i høj grad kunder på benzintanke og i byggemarkeder. Shoppingturisme er en særlig niche, der er i vækst i disse år det er f. eks. det store outlet-område ved Ringsted et vidnesbyrd om. Det er dog et område, Stevns pt. har svært ved at hævde sig på. Kommunens detailhandelsanalyse viser, at de lokale butikker står betydeligt stærkere indenfor fødevarer end indenfor udvalgsvarer. Butikkerne tiltrækker kun i beskedent omfang kunder udenfor kommunegrænserne. 14

15 Et detailhandelsområde, hvor der dog sker nogen nyudvikling, er indenfor gårdbutikker og nye, lokale fødevareproduktioner med egen butik, netbutik m.v. Her ligger et vigtigt udviklingspotentiale for Stevns Kommune, som kan være til glæde for såvel turister som fastboende. Men det varer nok længe, før disse nye virksomheder når et omsætningsvolumen, der for alvor kan flytte hegnspæle i stevnsk turisme. Alt i alt må det konstateres hvilket også bekræftes af såvel turisternes som turismeaktørernes vurderinger, som vi går dybere i i næste kapitel at hverken de kulinariske tilbud eller shoppingtilbud er blandt de stærke sider i stevnsk turisme. Det er faktisk et problem, da disse turisme-nicher som nævnt er i vækst, og da turisterne i stigende grad forventer oplevelsesmuligheder på disse punkter Turistmæssig infrastruktur Et væsentligt element i turismeudviklingen er, at erhvervet har gode rammebetingelser at fungere indenfor. Turisterne skal kunne komme frem til attraktioner og overnatningssteder, og de skal kunne komme rundt i destinationen uden for stort besvær med at finde vej. M.h.t. turisternes transportformer er situationen den, at privatbilen i dag er det altdominerende transportmiddel for turisterne. 85% af de adspurgte i Turistundersøgelse Stevns 2010 var kommet til Stevns i bil, jfr. Fig. 11. FIG. 11. TRANSPORTFORM TIL STEVNS Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010 Privatbilens dominans betyder dog ikke, at alle andre transportformer er irrelevante. Stevns har et stigende antal cykelturister, som ikke mindst kommer ad Berlin-København ruten. Der er gode muligheder for at tage cyklen med i toget til Stevns. Der er også udmærkede muligheder for vandrere, hvor især Trampestien Stevns Klint må fremhæves som et kvalitetstilbud. Den anvendes også af mange lystsejlere, der ligger i Rødvig og gerne søger til oplevelser, som man kan gå eller cykle til. I forb. m. verdensarvsprojektet er der udarbejdet et særligt Notat om tilgængelighed, transportmuligheder og infrastrukturer til / i Verdensarvsområde Stevns Klint, som refereres i det følgende og udvides til at gælde hele kommunen, med henblik på at indkredse evt. svagheder og problemer i Stevns turistmæssige infrastruktur (notatet er vedlagt som Bilag III). 15

16 Tilgængelighed, infrastrúktur og transportilbud til verdensarvsområdet og kommunens øvrige turismelokaliteter er med enkelte undtagelser velfungerende i dag. Dels er der dog enkelte mangler, som bør udbedres, dels bør forventelige problemer ved udvidelse af besøgstallet fremover forebygges. Blandt problemerne kan nævnes (jfr. i øvrigt Fig. 12): Utilstrækkelige offentlige transporttilbud. Der mangler offentlig busforbindelse til kommunens turistattraktioner, herunder også til hovedattraktionerne Stevns Klint (bl.a. Højerup) og Stevnsfort. På store besøgsdage er der trængselsproblemer i Højerup, med overbelastning af vejnettet og ustyret parkering udenfor P-arealerne, til gene for beboerne. Vejnettet er stort set OK, dog sker trafikforsyning af besøgslokaliteterne langs klinten ad små biveje, hvor der enkelte steder kan konstateres kapacitetsproblemer og flaskehalse specielt på Espekærvej ved Mandehoved. Der er ikke store trafiksikkerhedsproblemer knyttet til turisttrafikken. Det samme gælder utryghed; i en tryghedsundersøgelse, gennemført i forb. m. kommunens Trafiksikkerhedsplan , var det således alene skolevejsproblemer, borgerne pegede på som utryghedsskabende.. Cykelsti- og cykelrutenettet er relativt veludbygget, og planlægges yderligere udbygget, så der f. eks. om få år vil være cykelstiforbindelse hele vejen fra Køge til Rødvig. Der er dog stadig huller i nettet af trafikale stier langs de større veje. På den vigtigste rekreative rute (Berlin-København / Nationalrute 9) er linjeføringen ad Espekærvej et problem ikke p.g.a. cykeltrafikken i sig selv, men p.g.a. muligheden for konflikt med andre trafikarter, som kan overbelaste dette sted. M.h.t. vandrestier er Trampestien velfungerende som hovedsti for verdensarvsområdet. Den kan stadig forbedres med et tættere netværk af services og faciliteter. Det største problem er imidlertid, at den ikke har formel status som hovedvandresti, og at der er begrænsninger på markedsføringen af den overfor turisterne.. For både cykel- og vandreruter er det et problem, at de ikke er forbundet til og indpasset i et overordnet net af cykel- og vandrestier for hele kommunen. Der er som andre steder i landet stigende problemer med autocampere, der overnatter uhensigtsmæssige steder. Skiltning internt i verdensarvsområdet og også i resten af kommunen - er mangelfuld og uensartet. Der er huller og forskelle i dækningen med publikumsfaciliteter. Der er også ujævnheder i dækningen med services til besøgende ikke kun i verdensarvsområdet. Det skal understreges, at der i størstedelen af de ovennævnte tilfælde er tale om problemer af begrænset omfang, og en del af dem er kommunen allerede i gang med at løse. Alt i alt er Stevns turistinfrastruktur pt. velfungerende men stillet overfor verdensarvsstatus og stigende besøgstal er der alligevel behov for forbedringer. 16

17 FIG. 12: TURISMENS INFRASTRUKTUR VEJE, CYKEL- OIG VANDRESTIER OG RUTER SAMT PROBLEMLOKALITETER Sæsonen Et af de vigtigste strukturelle problemer for turismeerhvervet er, at langt de fleste af virksomhederne skal nå at indtjene næsten hele årsomsætningen i løbet af en periode på 1½ - 5 måneder. Derfor 17

18 er det for Stevns, som for andre destinationer, et højt prioriteret mål at forsøge at udvide turistsæsonen til større del af året. VDK har i en årrække givet dette problem topprioritet, og måler derfor de enkelte destinationers sæsonudbredelse via en såkaldt sæsonindikator. Den er et udtryk for, hvor mange gange større (målt i overnatningstal) den største besøgsmåned er i forhold til en gennemsnitsmåned for hele året. Jo højere indikator, jo mere højsæsonafhængig er destinationen. Fig. 13 viser, at Stevns er en af de sjællandske turistdestinationer, der har mindst udjævning af sæsonerne. Det er ikke mærkeligt, den lave andel erhvervsturisme taget i betragtning, ligesom to af de overnatningsformer, de fylder mest på Stevns camping og lystesejleri - netop er de overnatningsformer, der har kortest sæson. FIG. 13. OVERNATNINGSTAL FORDELT PÅ ÅRETS MÅNEDER SAMT SÆSONINDIKATORER FOR TURISTDESTINATIONER I REGION SJÆLLAND Udvikling af Stevns turisme siden 2000 Ser vi på Stevns-turismens udvikling i de senere år, tegner der sig et positivt billede. Meget positivt, endda. Stevns har, i 10-års perioden , haft en fremgang i overnatninger på 151%! Med 1998 som index 100 svarer det til en stigning til index 250! (se Fig. 14) Det er den største procentuelle fremgang i overnatningstallet af alle sjællandske kommuner i denne undersøgelse (fra Danmarks Statistik 2008). Den store fremgang gælder de overnatningsformer, som dengang var registreret d.v.s., at feriehuse, der også har haft stor fremgang, ikke er medregnet. Ser vi tilbage på turistbureauets egne tal fra 2000 til 2010 (Fig. 8), viser tallene en lidt mindre fremgang, 87% i perioden hvilket stadig er meget flot, taget i betragtning at de sidste par år har været tilbagegangsår. Tallene i Fig. 8 viste, at fremgangen især skyldes vækst i camping og i feriehusudlejning. Campingtallene skal dog korrigeres for, at tallene fra før 2007 alene er for gl. Stevns Kommune. Men selv 18

19 med denne korrektion, viser camping flot fremgang. For feriehusene gælder, at udvikling af feriehusudlejningen i over 10 år har været en af Stevns Turistbureaus højst prioriterede arbejdsområder. Det er rart at se, at indsatsen har båret frugt. P.g.a. usikkerheden i statistikken for 2006, kan der ikke gives et præcist billede af omsætningsudviklingen, men de tal, der foreligger, bekræfter billedet af en meget kraftig vækst i turismen i Stevns Kommune efter år FIG. 14. UDVIKLING I ANTAL VIRKSOMHEDER OG REGISTREREDE OVERNATNINGER, STEVNS KOMMUNE Fremgangstendensen gælder også attraktionsudviklingen og dermed den kvalitative sammensætning af det stevnske turistprodukt. Åbningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort i 2008 betød et kvalitativt skift i destinationens udvikling fra ikke-attraktionsbaseret til at man - fra den ene dag til den anden - havde en kommerciel hovedattraktion. Det har stor betydning for den samlede destinationsudvikling: det har man kunnet iagttage bl.a. på Møn, hvor åbningen af GeoCenter Møns Klint i 2007 har 19

20 skabt ny dynamik i mønsk-sydsjællandsk turisme, langt udenfor centrets egne mure. Der er tale om en tendens, der vil blive yderligere styrket i de kommende år, når effekterne af verdensarvsprojektet for alvor vil manifestere sig i destinationen Hvad får Stevns ud af at have turister? Økonomisk set er Stevns som tidligere nævnt ikke nogen stor turistdestination. Turismeforbruget på ca. 155 mio. kr. i 2008 er et af de laveste for kommuner i Sjællandsregionen. Det er dog også som tidligere nævnt ikke så mærkeligt, da kommunen også indbyggermæssigt er en af regionens mindste. Døgnomsætningen pr. turist ligger under regionsgennemsnittet (i 2008 var den faktisk den laveste i Region Sjælland, men tallet veksler en del over årene), dels fordi billige overnatningsformer dominerer på Stevns, dels fordi Stevns kun har en beskeden andel erhvervsturisme. Hertil kommer, at en relativt stor del af turismeomsætningen i Stevns Kommune er knyttet til ikke-kommercielle overnatningsformer (overnatning hos familie og venner, lån eller ikke-registreret leje af feriehuse), samt at Stevns har relativt mange endagsturister. At turismen er af begrænset størrelse betyder ikke, den ikke er vigtig for lokalsamfundet. Turismen skaber iflg de seneste beregninger knap 200 arbejdspladser i Stevns Kommune, fordelt på ca. 70 i turismevirksomheder, det samme antal i turismeforbundne brancher (bl.a. detailhandel) og ca. 55 som afledt effekt i andre brancher jfr. Fig. 15. FIG. 15. TURISMENS BESKÆFTIGELSESEFFEKTER I SJÆLLANDSKE KOMMUNER 2008 Turismens andel af kommunens samlede beskæftigelse ligger på 3,2%, en anelse under lands- og regionsgennemsnittene. Hvis vi imidlertid kunne sammenligne med antallet af lokale arbejdspladser, ville turismens betydning være relativt større. Det skyldes, at Stevns er en udpræget pendlerkommune, så det lokale arbejdsmarked udgør kun en relativt lille del af den samlede beskæftigelse. Stevns turisme bidrager ifølge VDKs beregninger til samfundsøkonomien med et samlet skatteprovenu på ca. 75 mio. kr. pr. år, jfr. Fig. 16. Desværre går broderparten til staten kun 14 mio. af de i alt 75 mio. skattekroner går i kommunekassen! 20

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3 Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3 2 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3 Indholdsfortegnelse Mandehoved før, nu og i fremtiden...4 Turisme i Stevns

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik Forord Fanø har gennem århundreder forstået at tilpasse sig og være på forkant med samfundsudviklingen. Vi så hurtigt mulighederne i international handel og skabte

Læs mere

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE TURISTPOLITISK REDEGØRELSE INDHOLD 1. FORORD...3 2. STATUS OVER TURISMEN I KALUNDBORG KOMMUNE...4 2.1 Hvorfor kommer turister til Kalundborg?...4 2.2 Hvilke turister kommer til Kalundborg?...6 2.3 Kalundborgs

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008 Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK-

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken,

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere