TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011"

Transkript

1 TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 Stevns Kommune Lykke & Nielsen Maj 2011

2 Indhold 1. Forord Signalement af turismen i Destination Stevns Introduktion Generel karakteristik af Destination Stevns Reasons to go hvorfor kommer turisterne til Stevns? Hvem gæster Stevns? Profil af den stevnske turistindustri Overnatningsstruktur Erhvervs- eller ferieturisme? Øvrige turismeerhverv og følgeerhverv Turistmæssig infrastruktur Sæsonen Udvikling af Stevns turisme siden Hvad får Stevns ud af at have turister? Den lokale turistorganisation Konklusion: Problemer og udviklingsmuligheder Vurderinger af Stevns turisme Turisternes tilfredshed med de stevnske turisttilbud Interessenternes vurderinger af og fremtidsønsker for turismen på Stevns Styrker, svagheder, trusler og udviklingsmuligheder for Stevns som turistdestination (SWOT Stevns 2010) Forslag til turismestrategi Hidtidige lokale turismestrategier Region Sjællands turismestrategi Strategiske indsatsområder Handleplan for stevnsk turisme Forslag til prioriteret handlingsplan Kommunen som turismeaktør Turismens offentligt tilvejebragte rammebetingelser Kommunens rolle i realisering af den nye turismestrategi Hvordan kan kommunen øge sit udbytte af turismen? Prioritering af kommunale handlingsmuligheder Turismen i kommunens planlægning Introduktion Turisme og kommuneplanlægning Turismeanlæg i kystnærhedszonen Planlægningsbaggrund for forskellige typer af turismeanlæg Turisme i beskyttede naturområder (i og udenfor kystnærhedszonen)

3 6.6. Turisme i særlige lokaliteter Særlige plansager Prioriterede plansager Kildehenvisninger...65 BILAG I II III IV Kort over Nuværende turismestruktur og Plan for fremtidig turismeudvikling Notat om bæredygtig turisme i Verdensarvsområde Stevns Klint Notat om tilgængelighed, transportmuligheder og infrastrukturer til / i Verdensarvsområde Stevns Klint Vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehoved-området til turismeformål. Notat

4 1. Forord Denne turistpolitiske redegørelse for Stevns kommune er udarbejdet for at få et sammenhængende og politisk godkendt grundlag for beslutninger og planer, som omhandler eller har konsekvens for turismen i kommunen. Konkret har man i kommunen mærket dette behov, dels i forbindelse med stillingtagen til enkeltprojekter (f. eks. planerne om omdannelse af asylcentret Mandehoved til feriecenter), dels i forbindelse med udformning af kommuneplanens retningslinjer og rammer for turismeudvikling i landzonen og kystnærhedszonen. Den turistpolitiske redegørelse er dog også udtryk for et erhvervspolitisk behov for at videreudvikle og konkretisere kommunens turismepolitik. Turisme er, allerede i dag, et højt prioriteret udviklingsområde i Stevns Kommune. Samarbejdet mellem kommunen og Stevns Turistforening og Turistbureau er velfungerende. Turistforeningen har i 2009 udarbejdet et oplæg til turistpolitik, som stort set ordret er optaget i Stevns Kommuneplan 09. Der er imidlertid behov for en opdatering af strategien - bl.a. i lyset af bestræbelserne på at få Stevns Klint godkendt som UNESCO Verdensarvsområde og for en konkretisering af den, i form af en handlingsplan for det fremtidige udviklingsarbejde indenfor turismen på Stevns. Dette udviklingsarbejde kan kun ske i et tæt samarbejde mellem kommunen, turistforeningen og andre lokale turismeaktører, så det er vigtigt, at handlingsplanen bliver en fælles og politisk godkendt plan.. Derfor har det været et centralt hensyn ved udarbejdelsen af redegørelsen, at den vægter turismeerhvervets og kommunens interesser i sagen lige tungt. Dette er vigtigt, ikke kun for at tilgodese de to parter lige meget, men fordi den turistpolitiske redegørelses særlige mission er at skabe samspil og synergi mellem de to hovedparter. Dvs. både at gøre kommunen til en aktiv medspiller i det konkrete turismearbejde og, omvendt, ved at basere kommunens planlægning af turismerelevante forhold på en erhvervsfunderet turismestrategi. Det har dog også været et vigtigt hensyn, at den færdige turistpolitiske redegørelse skulle rumme konkrete værktøjer, der kan anvendes i de to organisationers (den kommunale administrations og turistbureauets) daglige arbejde hver for sig. Derfor indeholder redegørelsen både en generel analyse af turismeudviklingen i Destination Stevns (Stevns Kommune) bl.a. byggende på en dugfrisk undersøgelse af Stevns-turisternes adfærd og vurderinger - et forslag til fælles turismestrategi og handlingsplan for turisterhvervet og kommunen, og et særligt afsnit om kommunens rolle i turismeudviklingen. Redegørelsen rundes af med en grundig gennemgang af de planlægningsmæssige rammer for turismeudviklingen, der bl.a. skal ses som et oplæg til indarbejdelse af turismeforhold i den kommende kommuneplan. 4

5 2. Signalement af turismen i Destination Stevns 2.1. Introduktion I dette afsnit gives der et signalement - eller en profilbeskrivelse, om man vil - af turismen i Stevns Kommune og dens udvikling i det seneste tiår. Målet med dette er at skabe et så godt grundlag som muligt for den efterfølgende indkredsning af en ny turismestrategi og turismehandlingsplan, fælles for Stevns kommune og Stevns Turistforening (og hermed også for de stevnske turismeerhverv). Strategier og handlinger kan ikke udledes af, hvad der er oppe i tiden de skal, hvis de skal virke i praksis, relateres så tæt som muligt til de konkrete forhold i den lokale turisme. Det samme gælder for kommunens planlægning af turismerelevante forhold, som denne redegørelse munder ud i. Opnåelse af optimale planrammer for turismeudviklingen forudsætter, at planlægningen begrundes i sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som det hedder i Planloven. Også disse overvejelser skal funderes i en retvisende analyse af de konkrete, lokale forhold for turismen i Destination Stevns (= Stevns kommune. Når vi af og til bruger betegnelsen Destination Stevns, er det for at understrege, at vi ser på Stevns Kommune som med turismeerhvervets øjne på kommunen som turistdestination. M.h.t. geografisk område er Destination Stevns og Stevns Kommune identiske). Før vi går i gang med den statistiske analyse af Stevns turisme skal det bemærkes, at statistik på turismeområdet på flere punkter er behæftet med usikkerheder, bl.a. fordi visse talserier bygger på opgivelser fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, og disse oplysninger afgives ikke altid med den optimale hyppighed og nøjagtighed. Vi redegør for disse usikkerheder i de relevante afsnit, og har taget højde for dem i vores behandling af og konklusioner på tallene Generel karakteristik af Destination Stevns Stevns er ikke nogen stor turistdestination. Med et turismeforbrug beregnet til 155 mio. kr. i 2008, er Stevns en af de mindste turismekommuner i Region Sjælland. Det er i sig selv ikke mærkeligt, da kommunen også målt på indbyggertal er en af regionens mindste. Relativt set fylder turismen dog en smule mere i Stevns Kommune end i resten af regionen Stevns har 2,7% af befolkningen og 3,1% af turistovernatningerne i regionen. Selv om Stevns ikke er en stor turistdestination, har den alligevel først og fremmest p.g.a. hovedattraktionen Stevns Klint en vis kendthed. I alt regner man med, at Stevns Klint besøges af ca mennesker om året (hvilket giver den en 8.-plads blandt Region Sjællands turistattraktioner). Det samlede overnatningstal i Destination Stevns (Stevns Kommune) ligger på godt personovernatninger pr. år alt inklusive. Hertil kommer ca endagsturister. Hvad de færreste måske ved er, at turismen på Stevns har været i voldsom fremgang gennem det seneste tiår. Målt på antal overnatninger, er Stevns Kommune (sammen med Odsherred) den kommune i Region Sjælland, der har haft suverænt størst fremgang i antal af overnatninger. Turismen er, trods sin begrænsede omfang, vigtig for Stevns Kommune. Dels fordi den udgør en betydende del af det lokale erhvervsliv i en relativt erhvervssvag pendlerkommune, dels fordi den bidrager til at opretholde grundlaget for lokal handel og service og for mangfoldige oplevelsestil- 5

6 bud, som også kommer lokalbefolkningen til gavn. Dette er da også erkendt af Stevns byråd, og udtrykker sig i, at turismen har høj prioritet i kommunens udviklingspolitik. FIG. 1: KORT OVER DESTINATION STEVNS (STEVNS KOMMUNE), MED HOVEDATTRAKTIONER OG TURISTCENTRE Geografisk er den stevnske turisme koncentreret på to hovedlokaliteter: Højerup (med klintens hovedbesøgsområde og Østsjælland Museum) og Rødvig med lystbådehavnen og de fleste af de deciderede turistvirksomheder (overnatningssteder, restauranter mm.). Men på forskellige måder smitter den af på hele kommunen Reasons to go hvorfor kommer turisterne til Stevns? Destination Stevns har som nævnt en vis kendthed, i hvert fald i det danske publikum. Det skyldes primært Stevns Klint, men også Stevns natur- og kulturhistorie i bredere forstand. Ifølge Turistundersøgelse Stevns 2010, gennemført af Stevns Turistbureau og Stevns Kommune i sommeren 2010, kommer turisterne primært til Stevns for at opleve naturen og kysterne, jfr. fig. 2. En del kommer også for at opleve kulturhistorien på Stevns og foretage andre aktiviteter, som f. eks. besøg i København eller besøg hos familie. Færrest turister besøger Stevns for at opleve begivenheder og byliv. 6

7 FIG. 2: HVAD VIL DU OPLEVE I DIN FERIE PÅ STEVNS? Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Blandt seværdigheder er Stevns Klint og Rødvig Havn og By blandt de populæreste, men mange lægger også vejen forbi Koldkrigsmuseet, St. Heddinge By og Stevns Museum. Geomuseum Faxe og Gjorslev Slotspark besøges af færrest turister, jfr. Fig. 3. FIG. 3: HVILKE BYER / SEVÆRDIGHEDER HAR DU BESØGT / VIL DU BESØGE UNDER OPHOLDET PÅ STEVNS? Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Blandt andre seværdigheder, der ikke (som de to sidste af de ovennævnte) har direkte tilknytning til Stevns geografisk, nævner turisterne også Køge, København og Bon Bon-land som seværdigheder, de vil besøge. Der er ingen tvivl om, at beliggenheden tæt ved København er en force for Stevns turisme. Den giver mange endagsturister fra hovedstadsområdet, ligesom det tiltrækker mange udefra kommende gæster, at man kan overnatte i smukke og grønne omgivelser, og alligevel være tæt på de mange oplevelsestilbud i København. Fig. 4 viser et udtræk af Østdansk Turismes attraktionsstatistik Det sætter de stevnske attraktioner i forhold til det overordnede billede af attraktionerne i hele regionen. Stevns Klint holder en 7

8 position som regionens 8. største turistattraktion. Også Højerup med den gamle, halvt nedstyrtede kirke, Koldkrigsmuseet Stevnsfort og Mandehoved har betragtelige årlige besøgstal. FIG. 4: ATTRAKTIONER I REGION SJÆLLAND OG STEVNS KOMMUNE 2008 Position i regionen Attraktion Beøgstal Lalandia BonBon-Land Møns Klint Knuthenborg, Bandholm Sommerland Sjælland Vikingeskibsmuseet, Roskilde Døllefjelle-Musse Marked Stevns Klint Roskilde Domkirke Roskilde Dyrskue Attraktioner i Stevns Kommune 8. Stevns Klint Højerup Gl. Kirke Koldkrigsmuseum Stevnsfort Flagbanken Stevns Museum Stevns Naturcenter Rødvig Skibsmotormuseum Ll. Heddinge Rytterskole 238 Attraktioner i nabokommuner 24. Gisselfeld Park Kunstmuseet Køge Skitsesamling Køge Museum Geomuseum Faxe Haslev Museum Køge Legetøjsmuseum Seas El-museum 167 Kilde: Østdansk Turisme, Overnatnings- og Attraktionsstatistik 2008 Men selv om klinten er hovedattraktionen, har Stevns ikke indtil nu været en attraktionsbaseret destination, hvis vi definerer attraktioner som kommercielle (fx entrebaserede) virksomheder. Før Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbnede, var største kommercielle attraktion Østsjællands Museum med et årligt besøgstal på Dette strukturelle karaktertræk ser imidlertid ud til at ville ændre sig i de kommende år Hvem gæster Stevns? Den overvejende del af Stevns turister kommer fra det øvrige Danmark, mens der er også en betragtelig andel, der kommer fra Tyskland og de nordiske lande. Målt på antal overnatninger udgør de danske turister op mod ¾ af alle. Målt på turismeforbruget fylder de udenlandske turister lidt mere. Som det fremgår af Fig. 5, erlægges ca. 55% af det samlede turistforbrug i Stevns Kommune af turister fra Danmark, ca. 20% af tyske turister, godt 10% af svenske turister og ca. 5% af turister fra Norge. Ingen af de øvrige nationaliteter har over 1% af forbruget.. 8

9 FIG. 5. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ NATIONALITETER REGION SJÆLLAND, 2008 Kilde: Turismens Økonomiske betydning i Region Sjælland, VDK 2011 Fra Turistundersøgelse Stevns 2010 ved vi, at der er omtrent lige mange kvinder og mænd blandt turisterne. Størstedelen er i alderen år samt børn, mens antallet af unge og ældre udgør en mindre andel. De fleste turister besøger Stevns sammen med en partner uden børn (ca. 38%), eller som medlemmer af familier med mindre eller større børn (i alt ca. 43%), jfr. Fig. 6. FIG. 6. REJSEGRUPPEN / REJSER DU Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Størstedelen af turisterne (ca. 75 %) tilbagelægger mellem km. for at besøge Stevns, mens 25 % tilbagelægger mere end 200 km. Bilen er det foretrukne transportmiddel blandt de besøgende, mens antallet af besøgende på enten cykel eller i lystbåd udgør ca. en tiendedel. Mange turister 3 ud af hver 4 - har ifølge Turistundersøgelse Stevns 2010 aldrig besøgt Stevns før. En mindre del har haft Stevns som turistmål 1-3 gange før. Mere end halvdelen gør ophold med overnatning under deres besøg, mens den resterende del foretager et endagsbesøg på Stevns. En fjerdedel af turisterne foretager mellem 1-5 overnatninger og endnu en fjerdedel bliver her 1 uge. Få turister bliver på Stevns over 2 uger. De foretrukne overnatningsformer blandt turistundersøgelsens svarpersoner er lejet feriehus, bed & breakfast og camping. 9

10 2.5. Profil af den stevnske turistindustri Stevns har en lille, men alsidig turistindustri. I 2009 var der således, i dansk turismes database Guide Denmark, registreret i alt 34 turistvirksomheder i Stevns Kommune. Heraf 18 overnatningssteder (incl. 10 bed & breakfast) og 12 spisesteder (jfr. Fig. 7). Det er relativt flere virksomheder i forhold til omsætning end i gennemsnittet af andre sjællandske kommuner. Turismen er generelt karakteriseret ved mange, små virksomheder. Dette gælder også på Stevns. FIG. 7. ANTAL TURISMEPRODUKTER / VIRKSOMHEDER, I SJÆLLANDSKE KOMMUNER OG STEVNS KOMMUNE Overnatningsstruktur En stor del af turismens lokaløkonomiske betydning er knyttet til overnatningsfunktionen. Dels er overnatning den største enkeltpost i turisternes budget, dels skaber overnatning en stor afledt omsætning i restauranter, på tankstationer og i lokale butikker. Der er alle typer af overnatningsformer i Destination Stevns (Stevns Kommune): Hoteller / kroer, feriecentre / feriebyer, udlejnings-feriehuse, campingpladser, lystbådehavne, vandrerhjem og bed & breakfast. Hertil kommer ikke-kommercielle overnatninger i lånt feriehus eller ved familie og venner. 10

11 Som i mange andre kystferiedestinationer, er campingpladser og feriehuse de overnatningsformer, der har flest overnattende og bidrager mest til de lokaløkonomiske effekter se Fig. 8 herunder. I Stevns Kommune har camping det største overnatningstal, med udlejede feriehuse på andenpladsen. Målt på omsætning bytter de to overnatningsformer plads; her er feriehusene størst med ca. 48% af den overnatningsrelaterede turismeomsætning, medens camping har 26% af omsætningen. Camping er større på Stevns end gennemsnittet for regionen. Også lystsejlerturisme fylder mere på Stevns end i andre kommuner, hvilket primært skyldes, at Stevns med Rødvig Havn har en af Sjællandsregionens mest besøgte lystbådehavne. Største problem i overnatningssektoren er hotellerne. Denne overnatningsform, der ellers er flagskibet i turismeindustrien, har ikke blot en lav andel af overnatningerne på Stevns, den har også været i kraftig tilbagegang og ikke kun i de sidste par år med lavkonjunktur. Overnatningsform 2000 (ST) FIG 8. OVERNATNINGSTAL I STEVNS KOMMUNE, FLERE ÅR 2006 (VDARK) 2009 (ST) 2010 (ST) Fordeling overnatn i % Fordeling Reg. Sj i % Stigning Stevns i % Hotel ,1 11,4-36,5 Feriecenter ,9 18,8 - Vandrerhjem ,6 2,8-13,0 Camping ,1 36,6 593,7 * Lejet feriehus ,0 26,4 223,8 * Lystbåde ,2 4,1-29,5 B & B ,1-40,3 * Kommercielle i alt , ,0 100,1 108,3 * Lånt / eget feriehus ,3 Familie / venner ,7 Overnatninger i alt Endagsturister ,8 Turister i alt Registrerede overnatninger (DS) Stevns Kommune ,8 Region Sjælland ,0 * Tal for 2000 gælder alene for gl. Stevns Kommune Kilder: VisitDenmark (VDK), Danmarks Statistik (DS) og tal indsamlet af Stevns Turistbureau (ST). Overnatningernes fordeling på kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger (sidstnævnte dækker overnatning i eget eller lånt feriehus, hos familie og venner mv.) er af stor betydning for det lokaløkonomiske udbytte af turismen. Som det kan ses af Fig. 9, er der store forskelle på, hvor tungt de ikke-kommercielle overnatningsformer + endagsturisterne vejer i de enkelte kommuner. 11

12 FIG. 9. TURISMEOMSÆTNINGENS FORDELING PÅ KOMMERCIELLE OG IKKE-KOMMERCIELLE OVERNATNINGER + ENDAGSREJSENDE, KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND 2008 Kilde: VDK 2011 Tallene for ikke-kommercielle overnatninger og endagsturister har indtil nu været behæftet med stor usikkerhed, men meget tyder nu på, at f. eks. de lokaløkonomiske effekter af feriehusejernes egen brug af husene tidligere har været underestimeret. Det er m.a.o. en bedre forretning for en kommune at have feriehuse, end man indtil for få år siden troede. Det er ikke mindst dette, der slår igennem i tallene for Odsherred Kommune, der suverænt er Sjællands største feriehuskommune. (Omvendt er det typisk stærke erhvervsturismekommuner som Roskilde, Slagelse og Ringsted, der har en forholdsvis høj andel kommercielle overnatninger, samt kommunerne med de helt store overnatningsvirksomheder (Faxe med Fedet Camping og Lolland med Lalandia)). Statistikken for Stevns er på dette punkt fejlbehæftet; seneste tal med en vis troværdighed er fra 2006, hvor de ikke kommercielle overnatninger (jfr. Fig. 8) udgjorde i alt overnatninger eller 41,3% af det samlede overnatningstal i kommunen. Målt på omsætning udgjorde de ikkekommercielle overnatninger i 2006 iflg. VisitDenmark (den statslige turismestyrelse, herefter VDK) 39,8% af den samlede overnatningsgenererede omsætning. Med ca. 60% af omsætningen i kommercielle overnatninger ligger Stevns over gennemsnittet for Region Sjælland, der er på ca. 53% til 12

13 de kommercielle overnatninger. Det er trods de positive effekter af feriehusejernes eget brug etc. positivt, da det tegner billedet af en mere aktiv turismesektor end i store sommerhuskommuner med lav udlejningsgrad. M.h.t. turisternes og turismeforbrugets fordeling på overnattende og endagsturister, så er statistikken også på dette punkt usikker. VDKs tal i de rapporter om turismens økonomiske betydning, der udsendes ca. hvert andet år, viser på dette punkt store forskelle. I 2008-rapporten, der bygger på tal fra 2006, opgjordes fordelingen for Stevns Kommune mellem endags- og overnatningsturisme til hhv. 44% og 56%, hvor regionsgennemsnittet var på hhv. 21% og 79% (jfr. fig. 11). I den følgende rapport (VDK 2011), der bygger på tal fra 2008, var forholdet for Stevns Kommune 23 / 77, regionsgennemsnittet 21 / 79 og landsgennemsnittet 27 / 73. (Landsgennemsnittet præges dog i høj grad af nogle få destinationer såsom Helsingør og København med meget store antal udenlandske endagsturister). Trods de usikre tal, tør vi dog vove den påstand, at Stevns har flere endagsturister end Region Sjælland som gennemsnit, hvilket også passer godt sammen med Stevns relative nærhed til hovedstadsområdet Erhvervs- eller ferieturisme? Stevns er primært en ferieturismedestination, men der findes også en vis erhvervsturisme (eller forretningsturisme, vi bruger de to betegnelser synonymt), idet både kursusejendommen Klinten, Rødvig Kro og Rødvig Ferieby anvendes til kurser og konferencer. Statistikken for Stevns er også på dette punkt mangelfuld, men det mest sandsynlige billede der tegnes af VDK 2006, jfr. Fig viser, at 78% af turismeomsætningen stammer fra ferieturisme og 22% fra erhvervsturisme. Det svarer stort set på komma til gennemsnittet for Region Sjælland. FIG. 10. TURISMEFORBRUGETS FORDELING PÅ FERIE- OG FORETNINGSTURISME, KOMMUNER I REGION SJÆLLAND 2006 Kilde: VDK

14 Selv om Stevns Kommune ligger på regionsgennemsnittet m.h.t. erhvervsturisme, kunne andelen af erhvervsturisme dog i betragtning af Stevns fordelagtige placering i forhold til hovedstadsområdets store efterspørgsel efter kursus- og konferencefaciliteter - være meget højere. Erhvervsturismen er uden konkurrence den mest lukrative turismeform for lokalsamfundet, da omsætningen pr. turist ligger 4-6 gange så højt som for ferieturister. Hertil kommer, at der er en god sæsonudjævningseffekt af at have en stor andel erhvervsturisme. Det er af disse og andre grunde ønskværdigt, at erhvervsturisme-andelen på Stevns løftes i de kommende år Øvrige turismeerhverv og følgeerhverv Som nævnt i afsnit 2.5. har Stevns Kommune, ud over overnatningsstederne, en række turistvirksomheder indenfor restaurationer og spisesteder, samt enkelte andre indenfor attraktioner og golfanlæg. Men stort set består den stevnske turistindustri af overnatningssteder og spisesteder. Udbuddet af spisesteder i Stevns Kommune er ikke overvældende. Rødvig er, p.g.a. sin status som kommunens turistcenter, bedst dækket ind med flere gode restauranter og caféer. I resten af kommunen incl. kommunehovedstaden St. Heddinge - er udbuddet stærkt begrænset, og de fleste af spisestederne kan karakteriseres som traditionelle, prisbillige og baseret på fastfood. En stor del af den turismeskabte omsætning lægges i virksomheder, der fungerer som følgeerhverv til de primære turistvirksomheder og/eller ikke ses som egentlige turistvirksomheder: I de senere års statistik opdeles turismens økonomiske effekter på 3 forskellige produktkategorier, nemlig a) Turismekarakteristiske produktgrupper, der er dem, vi normalt forstår ved turisterhverv overnatningssteder, spisesteder, transportvirksomheder, forlystelser og attraktioner, altså de virksomhedstyper, vi har gennemgået i de foregående afsnit om den stevnske turistindustri ; b) Turismeforbundne produktgrupper, der stort set omfatter detailhandlen, og c) Ikke turisme-specifikke produkter, der er alle andre produkter (sidstnævnte er en lidt teoretisk størrelse, som omfatter de afledte og indirekte effekter, som turismen kan beregnes at have på f. eks. offentlig service, fordi turismen bidrager til skatteprovenuet etc.) Fordelingen på disse produktgrupper er i nævnte rækkefølge i 2008 i Stevns kommune a) 41%, b) 27% og c) 22% at turismeomsætningen, medens de gennemsnitlige tal for Region Sjælland er 55 / 34 / 11. Forskellene skyldes især, at Stevns har mange endagsturister og en beskeden andel erhvervsturisme-omsætning. I erhvervsturisme falder ikke mindre end 98% af omsætningen nemlig i turistvirksomhederne selv! I Stevns Kommune falder således sammenlignet med hele regionen - en mindre del af den samlede omsætning i de deciderende turistvirksomheder, medens en større del udtrykker sig som indirekte effekter udenfor turismen. Det er skidt for turistvirksomhedernes mulighed for at drive virksomhed, men godt for lokalsamfundet, at de indirekte effekter for lokalsamfundet er relativt store. Især detailhandlen er interessant som følgeerhverv. Den modtager i Sjællandsregionen over en tredjedel af den samlede turismeomsætning og er selv om ikke alle handlende erkender dette de facto blandt de vigtigste turismevirksomheder. Turisterne er også i høj grad kunder på benzintanke og i byggemarkeder. Shoppingturisme er en særlig niche, der er i vækst i disse år det er f. eks. det store outlet-område ved Ringsted et vidnesbyrd om. Det er dog et område, Stevns pt. har svært ved at hævde sig på. Kommunens detailhandelsanalyse viser, at de lokale butikker står betydeligt stærkere indenfor fødevarer end indenfor udvalgsvarer. Butikkerne tiltrækker kun i beskedent omfang kunder udenfor kommunegrænserne. 14

15 Et detailhandelsområde, hvor der dog sker nogen nyudvikling, er indenfor gårdbutikker og nye, lokale fødevareproduktioner med egen butik, netbutik m.v. Her ligger et vigtigt udviklingspotentiale for Stevns Kommune, som kan være til glæde for såvel turister som fastboende. Men det varer nok længe, før disse nye virksomheder når et omsætningsvolumen, der for alvor kan flytte hegnspæle i stevnsk turisme. Alt i alt må det konstateres hvilket også bekræftes af såvel turisternes som turismeaktørernes vurderinger, som vi går dybere i i næste kapitel at hverken de kulinariske tilbud eller shoppingtilbud er blandt de stærke sider i stevnsk turisme. Det er faktisk et problem, da disse turisme-nicher som nævnt er i vækst, og da turisterne i stigende grad forventer oplevelsesmuligheder på disse punkter Turistmæssig infrastruktur Et væsentligt element i turismeudviklingen er, at erhvervet har gode rammebetingelser at fungere indenfor. Turisterne skal kunne komme frem til attraktioner og overnatningssteder, og de skal kunne komme rundt i destinationen uden for stort besvær med at finde vej. M.h.t. turisternes transportformer er situationen den, at privatbilen i dag er det altdominerende transportmiddel for turisterne. 85% af de adspurgte i Turistundersøgelse Stevns 2010 var kommet til Stevns i bil, jfr. Fig. 11. FIG. 11. TRANSPORTFORM TIL STEVNS Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010 Privatbilens dominans betyder dog ikke, at alle andre transportformer er irrelevante. Stevns har et stigende antal cykelturister, som ikke mindst kommer ad Berlin-København ruten. Der er gode muligheder for at tage cyklen med i toget til Stevns. Der er også udmærkede muligheder for vandrere, hvor især Trampestien Stevns Klint må fremhæves som et kvalitetstilbud. Den anvendes også af mange lystsejlere, der ligger i Rødvig og gerne søger til oplevelser, som man kan gå eller cykle til. I forb. m. verdensarvsprojektet er der udarbejdet et særligt Notat om tilgængelighed, transportmuligheder og infrastrukturer til / i Verdensarvsområde Stevns Klint, som refereres i det følgende og udvides til at gælde hele kommunen, med henblik på at indkredse evt. svagheder og problemer i Stevns turistmæssige infrastruktur (notatet er vedlagt som Bilag III). 15

16 Tilgængelighed, infrastrúktur og transportilbud til verdensarvsområdet og kommunens øvrige turismelokaliteter er med enkelte undtagelser velfungerende i dag. Dels er der dog enkelte mangler, som bør udbedres, dels bør forventelige problemer ved udvidelse af besøgstallet fremover forebygges. Blandt problemerne kan nævnes (jfr. i øvrigt Fig. 12): Utilstrækkelige offentlige transporttilbud. Der mangler offentlig busforbindelse til kommunens turistattraktioner, herunder også til hovedattraktionerne Stevns Klint (bl.a. Højerup) og Stevnsfort. På store besøgsdage er der trængselsproblemer i Højerup, med overbelastning af vejnettet og ustyret parkering udenfor P-arealerne, til gene for beboerne. Vejnettet er stort set OK, dog sker trafikforsyning af besøgslokaliteterne langs klinten ad små biveje, hvor der enkelte steder kan konstateres kapacitetsproblemer og flaskehalse specielt på Espekærvej ved Mandehoved. Der er ikke store trafiksikkerhedsproblemer knyttet til turisttrafikken. Det samme gælder utryghed; i en tryghedsundersøgelse, gennemført i forb. m. kommunens Trafiksikkerhedsplan , var det således alene skolevejsproblemer, borgerne pegede på som utryghedsskabende.. Cykelsti- og cykelrutenettet er relativt veludbygget, og planlægges yderligere udbygget, så der f. eks. om få år vil være cykelstiforbindelse hele vejen fra Køge til Rødvig. Der er dog stadig huller i nettet af trafikale stier langs de større veje. På den vigtigste rekreative rute (Berlin-København / Nationalrute 9) er linjeføringen ad Espekærvej et problem ikke p.g.a. cykeltrafikken i sig selv, men p.g.a. muligheden for konflikt med andre trafikarter, som kan overbelaste dette sted. M.h.t. vandrestier er Trampestien velfungerende som hovedsti for verdensarvsområdet. Den kan stadig forbedres med et tættere netværk af services og faciliteter. Det største problem er imidlertid, at den ikke har formel status som hovedvandresti, og at der er begrænsninger på markedsføringen af den overfor turisterne.. For både cykel- og vandreruter er det et problem, at de ikke er forbundet til og indpasset i et overordnet net af cykel- og vandrestier for hele kommunen. Der er som andre steder i landet stigende problemer med autocampere, der overnatter uhensigtsmæssige steder. Skiltning internt i verdensarvsområdet og også i resten af kommunen - er mangelfuld og uensartet. Der er huller og forskelle i dækningen med publikumsfaciliteter. Der er også ujævnheder i dækningen med services til besøgende ikke kun i verdensarvsområdet. Det skal understreges, at der i størstedelen af de ovennævnte tilfælde er tale om problemer af begrænset omfang, og en del af dem er kommunen allerede i gang med at løse. Alt i alt er Stevns turistinfrastruktur pt. velfungerende men stillet overfor verdensarvsstatus og stigende besøgstal er der alligevel behov for forbedringer. 16

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Stendrup & Partners Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Titel: Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Udarbejdet for:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 Inholdsfortegnelse Erhvervspolitikken for Ishøj Kommune... 3 Status for Ishøj Kommune....4 Fakta om erhvervskommunen Ishøj...

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere