TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011"

Transkript

1 TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 Stevns Kommune Lykke & Nielsen Maj 2011

2 Indhold 1. Forord Signalement af turismen i Destination Stevns Introduktion Generel karakteristik af Destination Stevns Reasons to go hvorfor kommer turisterne til Stevns? Hvem gæster Stevns? Profil af den stevnske turistindustri Overnatningsstruktur Erhvervs- eller ferieturisme? Øvrige turismeerhverv og følgeerhverv Turistmæssig infrastruktur Sæsonen Udvikling af Stevns turisme siden Hvad får Stevns ud af at have turister? Den lokale turistorganisation Konklusion: Problemer og udviklingsmuligheder Vurderinger af Stevns turisme Turisternes tilfredshed med de stevnske turisttilbud Interessenternes vurderinger af og fremtidsønsker for turismen på Stevns Styrker, svagheder, trusler og udviklingsmuligheder for Stevns som turistdestination (SWOT Stevns 2010) Forslag til turismestrategi Hidtidige lokale turismestrategier Region Sjællands turismestrategi Strategiske indsatsområder Handleplan for stevnsk turisme Forslag til prioriteret handlingsplan Kommunen som turismeaktør Turismens offentligt tilvejebragte rammebetingelser Kommunens rolle i realisering af den nye turismestrategi Hvordan kan kommunen øge sit udbytte af turismen? Prioritering af kommunale handlingsmuligheder Turismen i kommunens planlægning Introduktion Turisme og kommuneplanlægning Turismeanlæg i kystnærhedszonen Planlægningsbaggrund for forskellige typer af turismeanlæg Turisme i beskyttede naturområder (i og udenfor kystnærhedszonen)

3 6.6. Turisme i særlige lokaliteter Særlige plansager Prioriterede plansager Kildehenvisninger...65 BILAG I II III IV Kort over Nuværende turismestruktur og Plan for fremtidig turismeudvikling Notat om bæredygtig turisme i Verdensarvsområde Stevns Klint Notat om tilgængelighed, transportmuligheder og infrastrukturer til / i Verdensarvsområde Stevns Klint Vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehoved-området til turismeformål. Notat

4 1. Forord Denne turistpolitiske redegørelse for Stevns kommune er udarbejdet for at få et sammenhængende og politisk godkendt grundlag for beslutninger og planer, som omhandler eller har konsekvens for turismen i kommunen. Konkret har man i kommunen mærket dette behov, dels i forbindelse med stillingtagen til enkeltprojekter (f. eks. planerne om omdannelse af asylcentret Mandehoved til feriecenter), dels i forbindelse med udformning af kommuneplanens retningslinjer og rammer for turismeudvikling i landzonen og kystnærhedszonen. Den turistpolitiske redegørelse er dog også udtryk for et erhvervspolitisk behov for at videreudvikle og konkretisere kommunens turismepolitik. Turisme er, allerede i dag, et højt prioriteret udviklingsområde i Stevns Kommune. Samarbejdet mellem kommunen og Stevns Turistforening og Turistbureau er velfungerende. Turistforeningen har i 2009 udarbejdet et oplæg til turistpolitik, som stort set ordret er optaget i Stevns Kommuneplan 09. Der er imidlertid behov for en opdatering af strategien - bl.a. i lyset af bestræbelserne på at få Stevns Klint godkendt som UNESCO Verdensarvsområde og for en konkretisering af den, i form af en handlingsplan for det fremtidige udviklingsarbejde indenfor turismen på Stevns. Dette udviklingsarbejde kan kun ske i et tæt samarbejde mellem kommunen, turistforeningen og andre lokale turismeaktører, så det er vigtigt, at handlingsplanen bliver en fælles og politisk godkendt plan.. Derfor har det været et centralt hensyn ved udarbejdelsen af redegørelsen, at den vægter turismeerhvervets og kommunens interesser i sagen lige tungt. Dette er vigtigt, ikke kun for at tilgodese de to parter lige meget, men fordi den turistpolitiske redegørelses særlige mission er at skabe samspil og synergi mellem de to hovedparter. Dvs. både at gøre kommunen til en aktiv medspiller i det konkrete turismearbejde og, omvendt, ved at basere kommunens planlægning af turismerelevante forhold på en erhvervsfunderet turismestrategi. Det har dog også været et vigtigt hensyn, at den færdige turistpolitiske redegørelse skulle rumme konkrete værktøjer, der kan anvendes i de to organisationers (den kommunale administrations og turistbureauets) daglige arbejde hver for sig. Derfor indeholder redegørelsen både en generel analyse af turismeudviklingen i Destination Stevns (Stevns Kommune) bl.a. byggende på en dugfrisk undersøgelse af Stevns-turisternes adfærd og vurderinger - et forslag til fælles turismestrategi og handlingsplan for turisterhvervet og kommunen, og et særligt afsnit om kommunens rolle i turismeudviklingen. Redegørelsen rundes af med en grundig gennemgang af de planlægningsmæssige rammer for turismeudviklingen, der bl.a. skal ses som et oplæg til indarbejdelse af turismeforhold i den kommende kommuneplan. 4

5 2. Signalement af turismen i Destination Stevns 2.1. Introduktion I dette afsnit gives der et signalement - eller en profilbeskrivelse, om man vil - af turismen i Stevns Kommune og dens udvikling i det seneste tiår. Målet med dette er at skabe et så godt grundlag som muligt for den efterfølgende indkredsning af en ny turismestrategi og turismehandlingsplan, fælles for Stevns kommune og Stevns Turistforening (og hermed også for de stevnske turismeerhverv). Strategier og handlinger kan ikke udledes af, hvad der er oppe i tiden de skal, hvis de skal virke i praksis, relateres så tæt som muligt til de konkrete forhold i den lokale turisme. Det samme gælder for kommunens planlægning af turismerelevante forhold, som denne redegørelse munder ud i. Opnåelse af optimale planrammer for turismeudviklingen forudsætter, at planlægningen begrundes i sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som det hedder i Planloven. Også disse overvejelser skal funderes i en retvisende analyse af de konkrete, lokale forhold for turismen i Destination Stevns (= Stevns kommune. Når vi af og til bruger betegnelsen Destination Stevns, er det for at understrege, at vi ser på Stevns Kommune som med turismeerhvervets øjne på kommunen som turistdestination. M.h.t. geografisk område er Destination Stevns og Stevns Kommune identiske). Før vi går i gang med den statistiske analyse af Stevns turisme skal det bemærkes, at statistik på turismeområdet på flere punkter er behæftet med usikkerheder, bl.a. fordi visse talserier bygger på opgivelser fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, og disse oplysninger afgives ikke altid med den optimale hyppighed og nøjagtighed. Vi redegør for disse usikkerheder i de relevante afsnit, og har taget højde for dem i vores behandling af og konklusioner på tallene Generel karakteristik af Destination Stevns Stevns er ikke nogen stor turistdestination. Med et turismeforbrug beregnet til 155 mio. kr. i 2008, er Stevns en af de mindste turismekommuner i Region Sjælland. Det er i sig selv ikke mærkeligt, da kommunen også målt på indbyggertal er en af regionens mindste. Relativt set fylder turismen dog en smule mere i Stevns Kommune end i resten af regionen Stevns har 2,7% af befolkningen og 3,1% af turistovernatningerne i regionen. Selv om Stevns ikke er en stor turistdestination, har den alligevel først og fremmest p.g.a. hovedattraktionen Stevns Klint en vis kendthed. I alt regner man med, at Stevns Klint besøges af ca mennesker om året (hvilket giver den en 8.-plads blandt Region Sjællands turistattraktioner). Det samlede overnatningstal i Destination Stevns (Stevns Kommune) ligger på godt personovernatninger pr. år alt inklusive. Hertil kommer ca endagsturister. Hvad de færreste måske ved er, at turismen på Stevns har været i voldsom fremgang gennem det seneste tiår. Målt på antal overnatninger, er Stevns Kommune (sammen med Odsherred) den kommune i Region Sjælland, der har haft suverænt størst fremgang i antal af overnatninger. Turismen er, trods sin begrænsede omfang, vigtig for Stevns Kommune. Dels fordi den udgør en betydende del af det lokale erhvervsliv i en relativt erhvervssvag pendlerkommune, dels fordi den bidrager til at opretholde grundlaget for lokal handel og service og for mangfoldige oplevelsestil- 5

6 bud, som også kommer lokalbefolkningen til gavn. Dette er da også erkendt af Stevns byråd, og udtrykker sig i, at turismen har høj prioritet i kommunens udviklingspolitik. FIG. 1: KORT OVER DESTINATION STEVNS (STEVNS KOMMUNE), MED HOVEDATTRAKTIONER OG TURISTCENTRE Geografisk er den stevnske turisme koncentreret på to hovedlokaliteter: Højerup (med klintens hovedbesøgsområde og Østsjælland Museum) og Rødvig med lystbådehavnen og de fleste af de deciderede turistvirksomheder (overnatningssteder, restauranter mm.). Men på forskellige måder smitter den af på hele kommunen Reasons to go hvorfor kommer turisterne til Stevns? Destination Stevns har som nævnt en vis kendthed, i hvert fald i det danske publikum. Det skyldes primært Stevns Klint, men også Stevns natur- og kulturhistorie i bredere forstand. Ifølge Turistundersøgelse Stevns 2010, gennemført af Stevns Turistbureau og Stevns Kommune i sommeren 2010, kommer turisterne primært til Stevns for at opleve naturen og kysterne, jfr. fig. 2. En del kommer også for at opleve kulturhistorien på Stevns og foretage andre aktiviteter, som f. eks. besøg i København eller besøg hos familie. Færrest turister besøger Stevns for at opleve begivenheder og byliv. 6

7 FIG. 2: HVAD VIL DU OPLEVE I DIN FERIE PÅ STEVNS? Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Blandt seværdigheder er Stevns Klint og Rødvig Havn og By blandt de populæreste, men mange lægger også vejen forbi Koldkrigsmuseet, St. Heddinge By og Stevns Museum. Geomuseum Faxe og Gjorslev Slotspark besøges af færrest turister, jfr. Fig. 3. FIG. 3: HVILKE BYER / SEVÆRDIGHEDER HAR DU BESØGT / VIL DU BESØGE UNDER OPHOLDET PÅ STEVNS? Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Blandt andre seværdigheder, der ikke (som de to sidste af de ovennævnte) har direkte tilknytning til Stevns geografisk, nævner turisterne også Køge, København og Bon Bon-land som seværdigheder, de vil besøge. Der er ingen tvivl om, at beliggenheden tæt ved København er en force for Stevns turisme. Den giver mange endagsturister fra hovedstadsområdet, ligesom det tiltrækker mange udefra kommende gæster, at man kan overnatte i smukke og grønne omgivelser, og alligevel være tæt på de mange oplevelsestilbud i København. Fig. 4 viser et udtræk af Østdansk Turismes attraktionsstatistik Det sætter de stevnske attraktioner i forhold til det overordnede billede af attraktionerne i hele regionen. Stevns Klint holder en 7

8 position som regionens 8. største turistattraktion. Også Højerup med den gamle, halvt nedstyrtede kirke, Koldkrigsmuseet Stevnsfort og Mandehoved har betragtelige årlige besøgstal. FIG. 4: ATTRAKTIONER I REGION SJÆLLAND OG STEVNS KOMMUNE 2008 Position i regionen Attraktion Beøgstal Lalandia BonBon-Land Møns Klint Knuthenborg, Bandholm Sommerland Sjælland Vikingeskibsmuseet, Roskilde Døllefjelle-Musse Marked Stevns Klint Roskilde Domkirke Roskilde Dyrskue Attraktioner i Stevns Kommune 8. Stevns Klint Højerup Gl. Kirke Koldkrigsmuseum Stevnsfort Flagbanken Stevns Museum Stevns Naturcenter Rødvig Skibsmotormuseum Ll. Heddinge Rytterskole 238 Attraktioner i nabokommuner 24. Gisselfeld Park Kunstmuseet Køge Skitsesamling Køge Museum Geomuseum Faxe Haslev Museum Køge Legetøjsmuseum Seas El-museum 167 Kilde: Østdansk Turisme, Overnatnings- og Attraktionsstatistik 2008 Men selv om klinten er hovedattraktionen, har Stevns ikke indtil nu været en attraktionsbaseret destination, hvis vi definerer attraktioner som kommercielle (fx entrebaserede) virksomheder. Før Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbnede, var største kommercielle attraktion Østsjællands Museum med et årligt besøgstal på Dette strukturelle karaktertræk ser imidlertid ud til at ville ændre sig i de kommende år Hvem gæster Stevns? Den overvejende del af Stevns turister kommer fra det øvrige Danmark, mens der er også en betragtelig andel, der kommer fra Tyskland og de nordiske lande. Målt på antal overnatninger udgør de danske turister op mod ¾ af alle. Målt på turismeforbruget fylder de udenlandske turister lidt mere. Som det fremgår af Fig. 5, erlægges ca. 55% af det samlede turistforbrug i Stevns Kommune af turister fra Danmark, ca. 20% af tyske turister, godt 10% af svenske turister og ca. 5% af turister fra Norge. Ingen af de øvrige nationaliteter har over 1% af forbruget.. 8

9 FIG. 5. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ NATIONALITETER REGION SJÆLLAND, 2008 Kilde: Turismens Økonomiske betydning i Region Sjælland, VDK 2011 Fra Turistundersøgelse Stevns 2010 ved vi, at der er omtrent lige mange kvinder og mænd blandt turisterne. Størstedelen er i alderen år samt børn, mens antallet af unge og ældre udgør en mindre andel. De fleste turister besøger Stevns sammen med en partner uden børn (ca. 38%), eller som medlemmer af familier med mindre eller større børn (i alt ca. 43%), jfr. Fig. 6. FIG. 6. REJSEGRUPPEN / REJSER DU Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010, Stevns Turistforening og Stevns Kommune Størstedelen af turisterne (ca. 75 %) tilbagelægger mellem km. for at besøge Stevns, mens 25 % tilbagelægger mere end 200 km. Bilen er det foretrukne transportmiddel blandt de besøgende, mens antallet af besøgende på enten cykel eller i lystbåd udgør ca. en tiendedel. Mange turister 3 ud af hver 4 - har ifølge Turistundersøgelse Stevns 2010 aldrig besøgt Stevns før. En mindre del har haft Stevns som turistmål 1-3 gange før. Mere end halvdelen gør ophold med overnatning under deres besøg, mens den resterende del foretager et endagsbesøg på Stevns. En fjerdedel af turisterne foretager mellem 1-5 overnatninger og endnu en fjerdedel bliver her 1 uge. Få turister bliver på Stevns over 2 uger. De foretrukne overnatningsformer blandt turistundersøgelsens svarpersoner er lejet feriehus, bed & breakfast og camping. 9

10 2.5. Profil af den stevnske turistindustri Stevns har en lille, men alsidig turistindustri. I 2009 var der således, i dansk turismes database Guide Denmark, registreret i alt 34 turistvirksomheder i Stevns Kommune. Heraf 18 overnatningssteder (incl. 10 bed & breakfast) og 12 spisesteder (jfr. Fig. 7). Det er relativt flere virksomheder i forhold til omsætning end i gennemsnittet af andre sjællandske kommuner. Turismen er generelt karakteriseret ved mange, små virksomheder. Dette gælder også på Stevns. FIG. 7. ANTAL TURISMEPRODUKTER / VIRKSOMHEDER, I SJÆLLANDSKE KOMMUNER OG STEVNS KOMMUNE Overnatningsstruktur En stor del af turismens lokaløkonomiske betydning er knyttet til overnatningsfunktionen. Dels er overnatning den største enkeltpost i turisternes budget, dels skaber overnatning en stor afledt omsætning i restauranter, på tankstationer og i lokale butikker. Der er alle typer af overnatningsformer i Destination Stevns (Stevns Kommune): Hoteller / kroer, feriecentre / feriebyer, udlejnings-feriehuse, campingpladser, lystbådehavne, vandrerhjem og bed & breakfast. Hertil kommer ikke-kommercielle overnatninger i lånt feriehus eller ved familie og venner. 10

11 Som i mange andre kystferiedestinationer, er campingpladser og feriehuse de overnatningsformer, der har flest overnattende og bidrager mest til de lokaløkonomiske effekter se Fig. 8 herunder. I Stevns Kommune har camping det største overnatningstal, med udlejede feriehuse på andenpladsen. Målt på omsætning bytter de to overnatningsformer plads; her er feriehusene størst med ca. 48% af den overnatningsrelaterede turismeomsætning, medens camping har 26% af omsætningen. Camping er større på Stevns end gennemsnittet for regionen. Også lystsejlerturisme fylder mere på Stevns end i andre kommuner, hvilket primært skyldes, at Stevns med Rødvig Havn har en af Sjællandsregionens mest besøgte lystbådehavne. Største problem i overnatningssektoren er hotellerne. Denne overnatningsform, der ellers er flagskibet i turismeindustrien, har ikke blot en lav andel af overnatningerne på Stevns, den har også været i kraftig tilbagegang og ikke kun i de sidste par år med lavkonjunktur. Overnatningsform 2000 (ST) FIG 8. OVERNATNINGSTAL I STEVNS KOMMUNE, FLERE ÅR 2006 (VDARK) 2009 (ST) 2010 (ST) Fordeling overnatn i % Fordeling Reg. Sj i % Stigning Stevns i % Hotel ,1 11,4-36,5 Feriecenter ,9 18,8 - Vandrerhjem ,6 2,8-13,0 Camping ,1 36,6 593,7 * Lejet feriehus ,0 26,4 223,8 * Lystbåde ,2 4,1-29,5 B & B ,1-40,3 * Kommercielle i alt , ,0 100,1 108,3 * Lånt / eget feriehus ,3 Familie / venner ,7 Overnatninger i alt Endagsturister ,8 Turister i alt Registrerede overnatninger (DS) Stevns Kommune ,8 Region Sjælland ,0 * Tal for 2000 gælder alene for gl. Stevns Kommune Kilder: VisitDenmark (VDK), Danmarks Statistik (DS) og tal indsamlet af Stevns Turistbureau (ST). Overnatningernes fordeling på kommercielle og ikke-kommercielle overnatninger (sidstnævnte dækker overnatning i eget eller lånt feriehus, hos familie og venner mv.) er af stor betydning for det lokaløkonomiske udbytte af turismen. Som det kan ses af Fig. 9, er der store forskelle på, hvor tungt de ikke-kommercielle overnatningsformer + endagsturisterne vejer i de enkelte kommuner. 11

12 FIG. 9. TURISMEOMSÆTNINGENS FORDELING PÅ KOMMERCIELLE OG IKKE-KOMMERCIELLE OVERNATNINGER + ENDAGSREJSENDE, KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND 2008 Kilde: VDK 2011 Tallene for ikke-kommercielle overnatninger og endagsturister har indtil nu været behæftet med stor usikkerhed, men meget tyder nu på, at f. eks. de lokaløkonomiske effekter af feriehusejernes egen brug af husene tidligere har været underestimeret. Det er m.a.o. en bedre forretning for en kommune at have feriehuse, end man indtil for få år siden troede. Det er ikke mindst dette, der slår igennem i tallene for Odsherred Kommune, der suverænt er Sjællands største feriehuskommune. (Omvendt er det typisk stærke erhvervsturismekommuner som Roskilde, Slagelse og Ringsted, der har en forholdsvis høj andel kommercielle overnatninger, samt kommunerne med de helt store overnatningsvirksomheder (Faxe med Fedet Camping og Lolland med Lalandia)). Statistikken for Stevns er på dette punkt fejlbehæftet; seneste tal med en vis troværdighed er fra 2006, hvor de ikke kommercielle overnatninger (jfr. Fig. 8) udgjorde i alt overnatninger eller 41,3% af det samlede overnatningstal i kommunen. Målt på omsætning udgjorde de ikkekommercielle overnatninger i 2006 iflg. VisitDenmark (den statslige turismestyrelse, herefter VDK) 39,8% af den samlede overnatningsgenererede omsætning. Med ca. 60% af omsætningen i kommercielle overnatninger ligger Stevns over gennemsnittet for Region Sjælland, der er på ca. 53% til 12

13 de kommercielle overnatninger. Det er trods de positive effekter af feriehusejernes eget brug etc. positivt, da det tegner billedet af en mere aktiv turismesektor end i store sommerhuskommuner med lav udlejningsgrad. M.h.t. turisternes og turismeforbrugets fordeling på overnattende og endagsturister, så er statistikken også på dette punkt usikker. VDKs tal i de rapporter om turismens økonomiske betydning, der udsendes ca. hvert andet år, viser på dette punkt store forskelle. I 2008-rapporten, der bygger på tal fra 2006, opgjordes fordelingen for Stevns Kommune mellem endags- og overnatningsturisme til hhv. 44% og 56%, hvor regionsgennemsnittet var på hhv. 21% og 79% (jfr. fig. 11). I den følgende rapport (VDK 2011), der bygger på tal fra 2008, var forholdet for Stevns Kommune 23 / 77, regionsgennemsnittet 21 / 79 og landsgennemsnittet 27 / 73. (Landsgennemsnittet præges dog i høj grad af nogle få destinationer såsom Helsingør og København med meget store antal udenlandske endagsturister). Trods de usikre tal, tør vi dog vove den påstand, at Stevns har flere endagsturister end Region Sjælland som gennemsnit, hvilket også passer godt sammen med Stevns relative nærhed til hovedstadsområdet Erhvervs- eller ferieturisme? Stevns er primært en ferieturismedestination, men der findes også en vis erhvervsturisme (eller forretningsturisme, vi bruger de to betegnelser synonymt), idet både kursusejendommen Klinten, Rødvig Kro og Rødvig Ferieby anvendes til kurser og konferencer. Statistikken for Stevns er også på dette punkt mangelfuld, men det mest sandsynlige billede der tegnes af VDK 2006, jfr. Fig viser, at 78% af turismeomsætningen stammer fra ferieturisme og 22% fra erhvervsturisme. Det svarer stort set på komma til gennemsnittet for Region Sjælland. FIG. 10. TURISMEFORBRUGETS FORDELING PÅ FERIE- OG FORETNINGSTURISME, KOMMUNER I REGION SJÆLLAND 2006 Kilde: VDK

14 Selv om Stevns Kommune ligger på regionsgennemsnittet m.h.t. erhvervsturisme, kunne andelen af erhvervsturisme dog i betragtning af Stevns fordelagtige placering i forhold til hovedstadsområdets store efterspørgsel efter kursus- og konferencefaciliteter - være meget højere. Erhvervsturismen er uden konkurrence den mest lukrative turismeform for lokalsamfundet, da omsætningen pr. turist ligger 4-6 gange så højt som for ferieturister. Hertil kommer, at der er en god sæsonudjævningseffekt af at have en stor andel erhvervsturisme. Det er af disse og andre grunde ønskværdigt, at erhvervsturisme-andelen på Stevns løftes i de kommende år Øvrige turismeerhverv og følgeerhverv Som nævnt i afsnit 2.5. har Stevns Kommune, ud over overnatningsstederne, en række turistvirksomheder indenfor restaurationer og spisesteder, samt enkelte andre indenfor attraktioner og golfanlæg. Men stort set består den stevnske turistindustri af overnatningssteder og spisesteder. Udbuddet af spisesteder i Stevns Kommune er ikke overvældende. Rødvig er, p.g.a. sin status som kommunens turistcenter, bedst dækket ind med flere gode restauranter og caféer. I resten af kommunen incl. kommunehovedstaden St. Heddinge - er udbuddet stærkt begrænset, og de fleste af spisestederne kan karakteriseres som traditionelle, prisbillige og baseret på fastfood. En stor del af den turismeskabte omsætning lægges i virksomheder, der fungerer som følgeerhverv til de primære turistvirksomheder og/eller ikke ses som egentlige turistvirksomheder: I de senere års statistik opdeles turismens økonomiske effekter på 3 forskellige produktkategorier, nemlig a) Turismekarakteristiske produktgrupper, der er dem, vi normalt forstår ved turisterhverv overnatningssteder, spisesteder, transportvirksomheder, forlystelser og attraktioner, altså de virksomhedstyper, vi har gennemgået i de foregående afsnit om den stevnske turistindustri ; b) Turismeforbundne produktgrupper, der stort set omfatter detailhandlen, og c) Ikke turisme-specifikke produkter, der er alle andre produkter (sidstnævnte er en lidt teoretisk størrelse, som omfatter de afledte og indirekte effekter, som turismen kan beregnes at have på f. eks. offentlig service, fordi turismen bidrager til skatteprovenuet etc.) Fordelingen på disse produktgrupper er i nævnte rækkefølge i 2008 i Stevns kommune a) 41%, b) 27% og c) 22% at turismeomsætningen, medens de gennemsnitlige tal for Region Sjælland er 55 / 34 / 11. Forskellene skyldes især, at Stevns har mange endagsturister og en beskeden andel erhvervsturisme-omsætning. I erhvervsturisme falder ikke mindre end 98% af omsætningen nemlig i turistvirksomhederne selv! I Stevns Kommune falder således sammenlignet med hele regionen - en mindre del af den samlede omsætning i de deciderende turistvirksomheder, medens en større del udtrykker sig som indirekte effekter udenfor turismen. Det er skidt for turistvirksomhedernes mulighed for at drive virksomhed, men godt for lokalsamfundet, at de indirekte effekter for lokalsamfundet er relativt store. Især detailhandlen er interessant som følgeerhverv. Den modtager i Sjællandsregionen over en tredjedel af den samlede turismeomsætning og er selv om ikke alle handlende erkender dette de facto blandt de vigtigste turismevirksomheder. Turisterne er også i høj grad kunder på benzintanke og i byggemarkeder. Shoppingturisme er en særlig niche, der er i vækst i disse år det er f. eks. det store outlet-område ved Ringsted et vidnesbyrd om. Det er dog et område, Stevns pt. har svært ved at hævde sig på. Kommunens detailhandelsanalyse viser, at de lokale butikker står betydeligt stærkere indenfor fødevarer end indenfor udvalgsvarer. Butikkerne tiltrækker kun i beskedent omfang kunder udenfor kommunegrænserne. 14

15 Et detailhandelsområde, hvor der dog sker nogen nyudvikling, er indenfor gårdbutikker og nye, lokale fødevareproduktioner med egen butik, netbutik m.v. Her ligger et vigtigt udviklingspotentiale for Stevns Kommune, som kan være til glæde for såvel turister som fastboende. Men det varer nok længe, før disse nye virksomheder når et omsætningsvolumen, der for alvor kan flytte hegnspæle i stevnsk turisme. Alt i alt må det konstateres hvilket også bekræftes af såvel turisternes som turismeaktørernes vurderinger, som vi går dybere i i næste kapitel at hverken de kulinariske tilbud eller shoppingtilbud er blandt de stærke sider i stevnsk turisme. Det er faktisk et problem, da disse turisme-nicher som nævnt er i vækst, og da turisterne i stigende grad forventer oplevelsesmuligheder på disse punkter Turistmæssig infrastruktur Et væsentligt element i turismeudviklingen er, at erhvervet har gode rammebetingelser at fungere indenfor. Turisterne skal kunne komme frem til attraktioner og overnatningssteder, og de skal kunne komme rundt i destinationen uden for stort besvær med at finde vej. M.h.t. turisternes transportformer er situationen den, at privatbilen i dag er det altdominerende transportmiddel for turisterne. 85% af de adspurgte i Turistundersøgelse Stevns 2010 var kommet til Stevns i bil, jfr. Fig. 11. FIG. 11. TRANSPORTFORM TIL STEVNS Kilde: Turistundersøgelse Stevns 2010 Privatbilens dominans betyder dog ikke, at alle andre transportformer er irrelevante. Stevns har et stigende antal cykelturister, som ikke mindst kommer ad Berlin-København ruten. Der er gode muligheder for at tage cyklen med i toget til Stevns. Der er også udmærkede muligheder for vandrere, hvor især Trampestien Stevns Klint må fremhæves som et kvalitetstilbud. Den anvendes også af mange lystsejlere, der ligger i Rødvig og gerne søger til oplevelser, som man kan gå eller cykle til. I forb. m. verdensarvsprojektet er der udarbejdet et særligt Notat om tilgængelighed, transportmuligheder og infrastrukturer til / i Verdensarvsområde Stevns Klint, som refereres i det følgende og udvides til at gælde hele kommunen, med henblik på at indkredse evt. svagheder og problemer i Stevns turistmæssige infrastruktur (notatet er vedlagt som Bilag III). 15

16 Tilgængelighed, infrastrúktur og transportilbud til verdensarvsområdet og kommunens øvrige turismelokaliteter er med enkelte undtagelser velfungerende i dag. Dels er der dog enkelte mangler, som bør udbedres, dels bør forventelige problemer ved udvidelse af besøgstallet fremover forebygges. Blandt problemerne kan nævnes (jfr. i øvrigt Fig. 12): Utilstrækkelige offentlige transporttilbud. Der mangler offentlig busforbindelse til kommunens turistattraktioner, herunder også til hovedattraktionerne Stevns Klint (bl.a. Højerup) og Stevnsfort. På store besøgsdage er der trængselsproblemer i Højerup, med overbelastning af vejnettet og ustyret parkering udenfor P-arealerne, til gene for beboerne. Vejnettet er stort set OK, dog sker trafikforsyning af besøgslokaliteterne langs klinten ad små biveje, hvor der enkelte steder kan konstateres kapacitetsproblemer og flaskehalse specielt på Espekærvej ved Mandehoved. Der er ikke store trafiksikkerhedsproblemer knyttet til turisttrafikken. Det samme gælder utryghed; i en tryghedsundersøgelse, gennemført i forb. m. kommunens Trafiksikkerhedsplan , var det således alene skolevejsproblemer, borgerne pegede på som utryghedsskabende.. Cykelsti- og cykelrutenettet er relativt veludbygget, og planlægges yderligere udbygget, så der f. eks. om få år vil være cykelstiforbindelse hele vejen fra Køge til Rødvig. Der er dog stadig huller i nettet af trafikale stier langs de større veje. På den vigtigste rekreative rute (Berlin-København / Nationalrute 9) er linjeføringen ad Espekærvej et problem ikke p.g.a. cykeltrafikken i sig selv, men p.g.a. muligheden for konflikt med andre trafikarter, som kan overbelaste dette sted. M.h.t. vandrestier er Trampestien velfungerende som hovedsti for verdensarvsområdet. Den kan stadig forbedres med et tættere netværk af services og faciliteter. Det største problem er imidlertid, at den ikke har formel status som hovedvandresti, og at der er begrænsninger på markedsføringen af den overfor turisterne.. For både cykel- og vandreruter er det et problem, at de ikke er forbundet til og indpasset i et overordnet net af cykel- og vandrestier for hele kommunen. Der er som andre steder i landet stigende problemer med autocampere, der overnatter uhensigtsmæssige steder. Skiltning internt i verdensarvsområdet og også i resten af kommunen - er mangelfuld og uensartet. Der er huller og forskelle i dækningen med publikumsfaciliteter. Der er også ujævnheder i dækningen med services til besøgende ikke kun i verdensarvsområdet. Det skal understreges, at der i størstedelen af de ovennævnte tilfælde er tale om problemer af begrænset omfang, og en del af dem er kommunen allerede i gang med at løse. Alt i alt er Stevns turistinfrastruktur pt. velfungerende men stillet overfor verdensarvsstatus og stigende besøgstal er der alligevel behov for forbedringer. 16

17 FIG. 12: TURISMENS INFRASTRUKTUR VEJE, CYKEL- OIG VANDRESTIER OG RUTER SAMT PROBLEMLOKALITETER Sæsonen Et af de vigtigste strukturelle problemer for turismeerhvervet er, at langt de fleste af virksomhederne skal nå at indtjene næsten hele årsomsætningen i løbet af en periode på 1½ - 5 måneder. Derfor 17

18 er det for Stevns, som for andre destinationer, et højt prioriteret mål at forsøge at udvide turistsæsonen til større del af året. VDK har i en årrække givet dette problem topprioritet, og måler derfor de enkelte destinationers sæsonudbredelse via en såkaldt sæsonindikator. Den er et udtryk for, hvor mange gange større (målt i overnatningstal) den største besøgsmåned er i forhold til en gennemsnitsmåned for hele året. Jo højere indikator, jo mere højsæsonafhængig er destinationen. Fig. 13 viser, at Stevns er en af de sjællandske turistdestinationer, der har mindst udjævning af sæsonerne. Det er ikke mærkeligt, den lave andel erhvervsturisme taget i betragtning, ligesom to af de overnatningsformer, de fylder mest på Stevns camping og lystesejleri - netop er de overnatningsformer, der har kortest sæson. FIG. 13. OVERNATNINGSTAL FORDELT PÅ ÅRETS MÅNEDER SAMT SÆSONINDIKATORER FOR TURISTDESTINATIONER I REGION SJÆLLAND Udvikling af Stevns turisme siden 2000 Ser vi på Stevns-turismens udvikling i de senere år, tegner der sig et positivt billede. Meget positivt, endda. Stevns har, i 10-års perioden , haft en fremgang i overnatninger på 151%! Med 1998 som index 100 svarer det til en stigning til index 250! (se Fig. 14) Det er den største procentuelle fremgang i overnatningstallet af alle sjællandske kommuner i denne undersøgelse (fra Danmarks Statistik 2008). Den store fremgang gælder de overnatningsformer, som dengang var registreret d.v.s., at feriehuse, der også har haft stor fremgang, ikke er medregnet. Ser vi tilbage på turistbureauets egne tal fra 2000 til 2010 (Fig. 8), viser tallene en lidt mindre fremgang, 87% i perioden hvilket stadig er meget flot, taget i betragtning at de sidste par år har været tilbagegangsår. Tallene i Fig. 8 viste, at fremgangen især skyldes vækst i camping og i feriehusudlejning. Campingtallene skal dog korrigeres for, at tallene fra før 2007 alene er for gl. Stevns Kommune. Men selv 18

19 med denne korrektion, viser camping flot fremgang. For feriehusene gælder, at udvikling af feriehusudlejningen i over 10 år har været en af Stevns Turistbureaus højst prioriterede arbejdsområder. Det er rart at se, at indsatsen har båret frugt. P.g.a. usikkerheden i statistikken for 2006, kan der ikke gives et præcist billede af omsætningsudviklingen, men de tal, der foreligger, bekræfter billedet af en meget kraftig vækst i turismen i Stevns Kommune efter år FIG. 14. UDVIKLING I ANTAL VIRKSOMHEDER OG REGISTREREDE OVERNATNINGER, STEVNS KOMMUNE Fremgangstendensen gælder også attraktionsudviklingen og dermed den kvalitative sammensætning af det stevnske turistprodukt. Åbningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort i 2008 betød et kvalitativt skift i destinationens udvikling fra ikke-attraktionsbaseret til at man - fra den ene dag til den anden - havde en kommerciel hovedattraktion. Det har stor betydning for den samlede destinationsudvikling: det har man kunnet iagttage bl.a. på Møn, hvor åbningen af GeoCenter Møns Klint i 2007 har 19

20 skabt ny dynamik i mønsk-sydsjællandsk turisme, langt udenfor centrets egne mure. Der er tale om en tendens, der vil blive yderligere styrket i de kommende år, når effekterne af verdensarvsprojektet for alvor vil manifestere sig i destinationen Hvad får Stevns ud af at have turister? Økonomisk set er Stevns som tidligere nævnt ikke nogen stor turistdestination. Turismeforbruget på ca. 155 mio. kr. i 2008 er et af de laveste for kommuner i Sjællandsregionen. Det er dog også som tidligere nævnt ikke så mærkeligt, da kommunen også indbyggermæssigt er en af regionens mindste. Døgnomsætningen pr. turist ligger under regionsgennemsnittet (i 2008 var den faktisk den laveste i Region Sjælland, men tallet veksler en del over årene), dels fordi billige overnatningsformer dominerer på Stevns, dels fordi Stevns kun har en beskeden andel erhvervsturisme. Hertil kommer, at en relativt stor del af turismeomsætningen i Stevns Kommune er knyttet til ikke-kommercielle overnatningsformer (overnatning hos familie og venner, lån eller ikke-registreret leje af feriehuse), samt at Stevns har relativt mange endagsturister. At turismen er af begrænset størrelse betyder ikke, den ikke er vigtig for lokalsamfundet. Turismen skaber iflg de seneste beregninger knap 200 arbejdspladser i Stevns Kommune, fordelt på ca. 70 i turismevirksomheder, det samme antal i turismeforbundne brancher (bl.a. detailhandel) og ca. 55 som afledt effekt i andre brancher jfr. Fig. 15. FIG. 15. TURISMENS BESKÆFTIGELSESEFFEKTER I SJÆLLANDSKE KOMMUNER 2008 Turismens andel af kommunens samlede beskæftigelse ligger på 3,2%, en anelse under lands- og regionsgennemsnittene. Hvis vi imidlertid kunne sammenligne med antallet af lokale arbejdspladser, ville turismens betydning være relativt større. Det skyldes, at Stevns er en udpræget pendlerkommune, så det lokale arbejdsmarked udgør kun en relativt lille del af den samlede beskæftigelse. Stevns turisme bidrager ifølge VDKs beregninger til samfundsøkonomien med et samlet skatteprovenu på ca. 75 mio. kr. pr. år, jfr. Fig. 16. Desværre går broderparten til staten kun 14 mio. af de i alt 75 mio. skattekroner går i kommunekassen! 20

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3 Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3 2 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3 Indholdsfortegnelse Mandehoved før, nu og i fremtiden...4 Turisme i Stevns

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER

TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER Vordingborg Kommune Rapport Dato Januar, 2013, revideret 7. marts 2013 TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER Rambøll Olof Palmes Allé 20

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk STEVNS KLINT > kalklandet.dk KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER oplevelser i verdensklasse Unesco Designated VERDENSARV World Heritage Site OPLEVELSER I VERDENSKLASSE Der er masser af muligheder for

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Turismestrategi. UDKAST

Turismestrategi. UDKAST Turismestrategi. UDKAST 1. Turisme bosætning - erhverv Turister er personer, der rejser til og opholder sig udenfor deres sædvanlige opholdssted med ferie, forretning eller andet (f.eks. shopping) som

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

- at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter. - at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter. - at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune

- at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter. - at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter. - at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune Forslag Turismepolitik 2012-2014 Vidste du - at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter - at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter - at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune - at der findes

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere