LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede Endvidere deltog: Kommunaldirektør Tim Andersen, teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, arkitekt og kommunekoordinator Eva Ørum, souschef og arkitekt Jørgen Olsen. Klimakoordinator Tina Reinicke deltog under punkt 5

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Vidensbystrategi i udkast 3 02 Lyngby-Taarbæk som vidensby - oplæg til organisering 5 03 Afslag på deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling 7 04 Kommuneplanstrategi 8 05 Klimastrategi Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning Orientering til udvalget den 14. juni

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Vidensbystrategi i udkast 1. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget fortsætter drøftelsen af Vidensbystrategien. Sagsfremstilling Der er på baggrund af Udviklings- og Strategiudvalgets møde i maj 2011 udarbejdet et notat af 18. maj 2011, der sammenfatter hovedelementerne i den politiske diskussion af vidensbystrategien version 1.0, herunder strategiens udgangspunkt, fokus, ambitionsniveau og forventede effekter. Notatet var på dagsordenen på gruppeformands- og udvalgsformandsmøde den 1. juni 2011 hos borgmesteren. Notatet ligger på sagen. Det er på den baggrund, at drøftelsen af vidensbystrategien fortsættes. Der skal efterfølgende afholdes et møde mellem Udviklings- og Strategiudvalget og Task Force om vidensby, hvor hovedelementerne i den politiske diskussion drøftes. På den baggrund gennemskrives strategien i en ny version. Den planlagte endelige vedtagelse af strategien fremrykkes på den baggrund til augustmødet. Øvrige aktiviteter i maj vedr. vidensbystrategien er følgende: 1. Ambassadørmøde: Der blev den 23. maj 2011 afholdt møde for vidensbyambassadørerne med efterfølgende middag på Hotel Frederiksdal. Der var 19 deltagere og der var god opbakning til strategien. Referat af mødet er lagt på sagen. 2. Der er aktivitet i de tre første vidensbynetværk, VBN Klima og grøn teknologi, Iværksætteri og entrepreneurship og Internationalisering. Netværkene styres af tovholdere i COWI, K-Nord og DTU. Alle netværk har planlagt første møde i midten/ slutningen af juni og der er pæn tilmelding på pt deltagere pr. netværk. Tim Andersen er booket til alle møder til at give deltagerne en introduktion til vidensbystrategien. Formålet med netværkene er at mobilisere lokale kræfter til at konkretisere strategien. 3. Borgmestermøde i letbaneprojektet den 1. juni med henblik på fastlæggelse af den videre proces. 4. Lyngby-Taarbæk Kommune arrangerer i samarbejde med DTU's HR-afdeling et velkomstmøde på engelsk for nye borgere i Lyngby-Taarbæk. Det afholdes den 16. juni 2011 på DTU, hvor direktør Claus Nielsen og borgmester Søren P. Rasmussen byder velkommen.

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Udkastet blev drøftet. Strategien bliver tilrettet efter de faldne bemærkninger og input fra de øvrige interessenter. Udkast til vidensbystrategien genoptages på næste møde.

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 Lyngby-Taarbæk som vidensby - oplæg til organisering 2. Indstilling: Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget tiltræder, at 1. Lyngby-Taarbæk Kommune indleder forhandlinger med de øvrige aktører bag vidensby-initiativet mhp etablering af en fælles og permanent vidensby-organisation 2. Lyngby-Taarbæk Kommune, under forudsætning af bidrag fra øvrige vidensby-aktører, medfinansierer efter "krone-til-krone-princippet" 3. der i forbindelse med evt. fælles og permanent vidensby-organisation sikres kommunalpolitisk repræsentation i bestyrelse mv. 4. der af Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler tages et beløb på kr til finansiering af bl.a. de borgerinddragelsesinitiativer i forbindelse med vidensby- og kommuneplanstrategien. Sagsfremstilling En effektiv implementering af vidensbystrategien forudsætter, at der etableres en organisation med ressourcer til at varetage de udviklings-, drifts- og operatøropgaver, som ligger i forlængelse af strategien. For at sikre fortsat partnerskab om og lokalt ejerskab til strategien foreslås det, at vidensby-organisationen etableres som en forenings-/fondsdrevet organisation med en bestyrelse og evt. her tilhørende bredere sammensat (vidensby)råd. I det vedlagte bilag er der en nærmere beskrivelse af organisationen og de opgaver, som organisationen kan varetage. Vidensby-organisationen skal fremadrettet i høj grad baseres på indtægtsdækket virksomhed. Det vurderes dog nødvendigt i en 2-års periode at basere organisationen på et basisbudget finansieret af bidrag fra vidensbyens aktører, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune. For at kunne løfte de beskrevne opgaver, ikke mindst implementeringen af vidensbystrategien, vurderes der at være behov for et årligt basisbudget på kr. 3-5 mio. i de to første år. Det gør det muligt at ansætte en leder og et antal konsulenter. Hvis der tages udgangspunkt i "krone-til-krone-princippet" vil Lyngby-Taarbæk Kommunes andel skulle svare til kr. 2-3 mio. og basere sig på bl.a. den særlige budgetbevilling til vidensby-strategien (B ), via ansøgning til LBR (Lokale BeskæftigelsesRåd) og omdisponering af allerede eksisterende erhvervsudviklingsmidler. Der lægges op til, at vidensby-organisationen kan løfte kommunale opgaver på operatørbasis. En del af kommunens bidrag kan derfor ses som betaling for løsning af konkrete opgaver, hvor vidensby-organisationen med

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 dens øvrige opgaver og særlige kompetencer vurderes at kunne kvalificere den eksisterende opgaveløsning fx på erhvervsområdet. Nogle af de lokale vidensby-aktører har allerede tilkendegivet, at de vil være parate til at medfinansiere en sådan organisation. Der forestår dog et systematisk arbejde med at finde og kontakte potentielle bidragydere. Beslutningen om at kommunen bidrager og størrelsen af dette bidrag vurderes som et væsentligt skridt for at få andre til at medfinansiere. Ud over kommunens og øvrige vidensby-interessenters bidrag skal organisationen baseres på indtægter fra bl.a. fonde, puljer, betaling for varetagelse af operatøropgaver. Økonomiske konsekvenser Det foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer vidensby-organisationen med et årligt beløb i størrelsesordnen kr. 2-3 mio. i en to-års-periode. Beløbet baserer sig dels på den særbevilling, som er givet i forbindelse med budget , via ansøgning til LBR og omdisponering af eksisterende erhvervsudviklingsmidler. Herud over foreslås det, at der af Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler tages et beløb svarende til kr , som kan dække udgifter til de borgerinddragelsesinitiativer, som skal tages i forbindelse med vidensby-/kommuneplanstrategien. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget har kompetence til at disponere over sine egne driftsmidler og den særlige bevilling til vidensby-strategien. Da kommunens bidrag til vidensby-organisationen baserer sig på øvrige kommunale midler skal sagen forelægges Økonomiudvalget til endelig beslutning. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt punkterne 1-3. Anbefalet punkt 4 forudsat, at udvalget forelægges en handleplan for borgerinddragelsen. Økonomien til organisationen skal være etableret den 1. oktober 2011 og som minimum skal der være 1 mio. kr. til opstartsfasen.

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 Afslag på deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at sagen drøftes og tages til efterretning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011 at ansøge Realdania om at deltage i konkurrencen "Fremtidens Forstæder". Ønsket om at deltage var blandt andet begrundet i, at en konkurrence ville give kommunalbestyrelsen et mere nuanceret beslutningsgrundlag til en masterplan for "Vidensbyen i Loop City" end det foreliggende byudviklingsoplæg fra forvaltningen. Realdania har den 4. maj 2011 oplyst, at Lyngby-Taarbæk ikke blev udvalgt som som deltager. På den baggrund overvejes det i øjeblikket, hvilke alternative muligheder der er for at opnå samme resultat - et mere nuanceret beslutningsgrundlag - blot på en anden måde. Ligeledes undersøges mulighederne for at gennemføre en sådan proces med en kombineret kommunal og privat finansiering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med muligheden for at skabe grundlag for en arkitekt konkurrence. Konkurrencen skal tage udgangspunkt i arbejdet med Vidensbystrategien, og der skal i processen sikres, at borger inddrages.

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 Kommuneplanstrategi 4. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget godkender, at 1. vidensbystrategi og masterplan for "Vidensbyen i Loop City" implementeres i kommuneplanstrategien som foreslået af forvaltningen, 2. klima og Agenda 21-strategi samt strategi for bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesregulerende bestemmelser indarbejdes i kommuneplanstrategi 2011, og 3. forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplanstrategi 2011 følges. Sagsfremstilling Kommuneplanstrategi 2011 udarbejdes i henhold til Lov om planlægning og skal indeholde: - Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, - Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt - beslutning om, enten - at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller - at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode. Kommuneplanstrategi 2011 er planlagt godkendt primo 2012 efter en høring på mindst 8 uger høring i november - december Kommuneplanstrategiens indhold Kommuneplanstrategi 2011 vil være fokuseret omkring emner fra vidensbystrategien, som Kommunalbestyrelsen i indeværende periode har samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om at tilvejebringe. Nu skal vidensbystrategien implementeres i den kommende kommuneplanstrategi, så der kan ske en lokal forankring og gennemføres en offentlig debat om strategiens indhold. Vidensbystrategien implementeres i kommuneplanstrategien på 2 måder. Dels skal dens visioner, forudsætninger og målsætninger indarbejdes. Dels skal vidensbystrategiens byudviklings-, byforbedrings- og byfortætningsprojekter beskrives. Vidensbystrategien behandles særskilt på Udviklings- og Strategiudvalgets møde d. 14. juni 2011 og vil blive indarbejdet i kommuneplanstrategien i overensstemmelse med udvalgets drøftelser og

9 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.9 beslutninger. Byudviklings-, byforbedrings- og byfortætningsprojekterne skal også belyses i kommuneplanstrategien. Det skal ske ved en systematisk gennemgang af de geografiske delområder, som Vidensby strategien omhandler. For hvert af områderne præciseres de kvalitetsmål, som skal opnås gennem planlægningen. Og forslagene illustreres med vignetter og renderinger, der belyser den mulige forestående udvikling. Metodikken svarer til den, der tidligere blev anvendt i Fokusstrategien for Kgs. Lyngby. Belysningen af projekterne tager udgangspunkt i det oplæg, som er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Dette oplæg var oprindeligt tænkt som en visualisering af Kommunalbestyrelsens ansøgning til Realdania om at deltage i konkurrencen "Fremtidens Forstæder". Ønsket om at deltage var blandt andet begrundet i, at en konkurrence ville give kommunalbestyrelsen et mere nuanceret beslutningsgrundlag til en masterplan for "Vidensbyen i Loop City" end det foreliggende byudviklingsoplæg fra forvaltningen. Imidlertid er Lyngby-Taarbæk ikke valgt som deltager. Det overvejes derfor, hvilke alternative muligheder der er for at opnå samme resultat - et mere nuanceret beslutningsgrundlag, ligesom det undersøges hvilke muligheder der er for at gennemføre en sådan proces med en kombineret kommunal og privat finansiering. Øvrige emner Kommuneplanstrategien skal, som besluttet, også indeholde den klima- og Agenda-21 strategi, der aktuelt er under udarbejdelse. Desuden er det besluttet at udarbejde en strategi for bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesregulerende bestemmelser. Strategien foreslås indarbejdet i kommuneplanstrategien på linje med klima og Agenda 21 strategien. Derudover indgår følgende emner i kommuneplanstrategien: - Letbanen - fælles input til Ringbykommunernes kommuneplanstrategier - herunder afsnit om den forventede videre proces med implementeringen af Ringbyvisionen. - Stationsnære områder - ændringer og nye i forhold til letbanens stationer. - Detailhandel - herunder eventuel udvidelse af detailhandelscentret Kgs. Lyngby til også at omfatte Firskovvejområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009 stillede Miljøcenter Roskilde desuden krav om, at der i planperioden frem til næste kommuneplanrevision gennemføres en udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Dette bør fremgå af kommuneplanstrategien, idet det medfører ændringer i kommuneplanen. Ligeledes vil der givet være emner i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", der bør fremgå af kommuneplanstrategien

10 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.10 I det omfang det vurderes relevant vil emner fra Sundhedsstrategi, Borger- og brugerstrategi, varmeplan, m.fl. blive indarbejdet i kommuneplanstrategien. Se udkast til disposition i notat af 27. maj 2011 Proces og tidsplan Kommuneplanstrategien udarbejdes i Teknisk Forvaltning i tæt dialog med direktionssekretariatet, som forestår samarbejdet mellem Task Force og Udviklingsog Strategiudvalget omkring vidensbystrategien. For at kvalificere arbejdet inddrages vidensbynetværk om byudvikling og handel i udviklingen af kommuneplanstrategien. Relevante input m.m. fra de øvrige netværk vil ligeledes blive inddraget. De forskellige større emner som letbanen, stationsnære områder og detailhandel præsenteres separat, inden den samlede kommuneplanstrategi forelægges. I forbindelse med høringsfasen vil der blive lagt vægt på en høj grad af borgerinddragelse. Dette vil blive forelagt udvalget efter sommerferien. Efter vedtagelsen af kommuneplanstrategien vil der ske en revision af kommuneplanen på baggrund af kommuneplanstrategien. Forslag til kommuneplanstrategi er planlagt forelagt udvalgene i september 2011 med høringsfase i november - december. Endelig godkendelse af kommuneplanstrategi 2011 vil ske primo Økonomiske konsekvenser Der vil være behov for midler til udarbejdelse masterplanen for "Vidensbyen i Loop City". Udgifterne vil afhænge af udfaldet af overvejelserne om alternative muligheder og privat medfinansiering. Der vil blive fremlagt særskilte sager herom. Der forventes ligeledes udgifter forbundet med finansiering af borgerinddragelsesinitiativer i forbindelse med høringsfasen. Udgifterne søges afholdt inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt punkterne 1 og 3. Godkendt punkt 2, idet det præciseres at det både omhandler strategi for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Udvalget ønsker, at der udarbejdes et notat om sammenhængen mellem

11 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.11 Vidensbystrategien, Kommuneplanstrategien, arkitekt konkurrencen og handleplan for borgerinddragelse.

12 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.12 Klimastrategi 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget drøfter og godkender at forslag til klima- og Agenda 21-strategi indarbejdes i kommuneplanstrategien. Sagsfremstilling På Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 13. september 2010, besluttede udvalget, at der indarbejdes en overordnet Klima- og A21-strategi i kommuneplanstrategi Klima- og A21-strategien er opbygget som en overordnet vision, en række målsætninger og udpegning af mere konkrete indsatsområder. Strategien orienterer sig mod såvel CO2-reduktioner som klimatilpasning i forhold til at tilpasse den fremtidige udvikling til forventede klimaforandringer. Agenda 21-strategi Strategien forholder sig ligeledes til de overordnede A21-krav i planloven, der kræver, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2011 skal vedtage en Agenda 21-strategi, som indeholder kommunalbestyrelsens målsætninger for arbejdet med at: mindske miljøbelastningen fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse fremme biologisk mangfoldighed inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer Teknisk Forvaltning lægger med Klima-og A21-strategien op til, at den hidtidige strategi på Agenda 21-området fortsættes, nemlig, at de 5 Agenda 21- emner, vurderes og målsættes, hvor det er relevant i det løbende strategiarbejde i kommunen. Klimastrategi Der tages i klimastrategien udgangspunkt i en vision om, at Lyngby-Taarbæk skal være den grønne, sammenhængende og bæredygtige kommune, hvor robust, helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet og tages højde for klimaforandringer, gennem forebyggelse og tilpasning.

13 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.13 Der er nedsat en klima-koordinationsgruppe på tværs af forskellige faggrupper i Teknisk Forvaltning. Koordinationsgruppen har med ad hoc bistand fra eksterne parter (DTU og forsyningsselskabet) udarbejdet en række temanotater, som beskriver klimarelaterede problemstillinger generelt og lokalt, giver en status over konkrete initiativer som er igangsat/udført på det pågældende område samt kort opridser perspektiver og muligheder for at imødekomme de lokale klimaudfordringer. Koordinationsgruppen har bl.a. benyttet Region Hovedstadens analyse af Klimaændringer i hovedstadsregionen og Forsyningsselskabets Strategiplan for afløbssystemet til at fastlægge behovet for lokal klimatilpasning. Proces- og tidsplan Strategiprocessen blev indledet med, at udvalget i marts og april blev præsenteret for en række oplæg og temanotater om: 1. CO2-udledning fra kommunen som geografisk enhed 2. Klimaproblematikken i forhold til kommunen som bygningsejer 3. Klimaanbefalinger fra det lokale klimatopmøde i december Kommunen som bygnings- og planmyndighed handlemuligheder i forhold til klimaproblematikken 5. Klimaproblematikken generelt og i forhold til regnvandshåndtering i Lyngby-Taarbæk Kommune 6. Klimaproblematikken i forhold til vandløb søer, kyst, grundvand, natur og parker i Lyngby-Taarbæk Kommune Udvalgets drøftelser af temanotaterne har dannet baggrunden for formuleringen af forvaltningens forslag til en overordnet klimastrategi. Efter udvalgets behandling af strategiforslaget, vil forslaget blive tilrettet og sendt i 8 ugers høring i november/december 2011, som en del af forslaget til kommuneplanstrategien. Efter høringsperioden behandles indsigelserne og strategien godkendes endeligt af KMB primo Indsatsområderne i klimastrategien vil efterfølgende blive konkretiseret og prioriteret i relevante sektorplaner - herunder varmeforsyningsplanen - og i en klimahandlingsplan, der forventes vedtaget i løbet af Strategiforslaget vil gennemgå en layoutmæssig bearbejdning i forbindelse med opsætningen af kommuneplanstrategien. Sammenhæng mellem Klima- og A21-strategien, Vidensbystrategien, Kommuneplanstrategien og øvrige sektorplaner Forvaltningen sikrer, at der sker en tæt koordinering mellem målene om bæredygtig udvikling i Vidensbystrategien, kommuneplanstrategien og målene i Klima og

14 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.14 A21-strategien. Strategierne udarbejdes sideløbende i forskellige godkendelsesforløb, men vil i sidste ende hænge sømløst sammen for så vidt angår målformuleringen m.m.. Helhedsorienteret planlægning skal løbende sikre, at klimaproblematikken indarbejdes i sektorplanerne, samt at der er sammenhæng mellem de enkelte planer. Økonomiske konsekvenser Selve udmøntningen af strategien vil ske over en årrække, som led i udarbejdelsen af relevante sektorplaner og en klimahandlingsplan. De økonomiske konsekvenser af de forskellige indsatsområder i klimastrategien, vil, afhængigt af den endelige udformning og prioritering i de enkelte sektorplaner, indgå i de relevante fagudvalgs økonomiske prioriteringer. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt, idet der i teksten tilføjes: - at kommunen skal indkøbe energirigtige elartikler - at der arbejdes for, at det bliver muligt at indføre trængselsafgifter lokalt - at der rettes øget fokus på lokal afledning af regnvand Et mindretal i udvalget (V og C) stemte imod, at der i teksten indskrives, at der skal arbejdes for mulighed for indførelse af lokale trængselsafgifter.

15 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.15 Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning 6. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. den lokale erfaringsopsamling på projekt kommunen og civilsamfundet tages til efterretning, 2. kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, 3. der afholdes et seminar vedrørende perspektiver og ønsker til den fremtidige civilsamfundsinddragelse i august 2011, og 4. fagudvalgsansvaret for strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning fremover placeres hos Udviklings- og Strategiudvalget på grund af opgavens tværgående karakter og at de øvrige fagudvalg inddrages i relevant omfang. Sagsfremstilling Projekt Kommunen og Civilsamfundet en erfaringsopsamling, blev behandlet i fagudvalgenes og Økonomiudvalgets møder i april Af sagsfremstillingen til fagudvalgene fremgår det, at der i udvalgenes juni møder forelægges: En lokal erfaringsopsamling, baseret på de 6 lokale projekter, som udgør Lyngby-Taarbæks bidrag til projekt kommunen og civilsamfundet, Forslag til, hvordan erfaringerne fra projekt kommunen og civilsamfundet kan indgå i en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi. Forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning bl.a. i samarbejde med Frivilligcenteret. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet i maj vedrørende sager om frivillige desuden protokolleret, at der afholdes dialogmøde med de frivillige foreninger, idet nærmere tilrettelæggelse drøftes på sag i juni måned, hvor der forelægges sag med forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning På denne baggrund er der arbejdet videre med udkast til et kommissorium, herunder forslag til en proces for strategilægningen og det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning. Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 3 andre kommuner deltaget i projekt kommunen og civilsamfundet. Projektet havde til formål at afprøve nye måder at

16 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.16 dele ansvar på mellem medborgere og kommunale institutioner for dels at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, dels at udvikle det frivillige medborgerskab. Centralt i erfaringsopsamlingen fra projektet står, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til mere kvalitet, der hvor borgerne møder den kommunale indsats. Samarbejdet skaber øget fokus på faglighed, handlingsmønstre, arbejdsrutiner og rummelighed i den kommunale institution. Det, at yde en frivillig indsats og bidrage til samfundet, giver livskvalitet til de deltagende frivillige, og på samme tid medvirker den frivillige indsats til øgede velfærdsydelser og kvalitet. Samarbejdet kræver investering i tid for at fungere godt, ligesom det er helt essentielt, at lederen er engageret i at skabe rum, rammer og anerkendelse af de frivillige. Erfaringerne fra projekt kommunen og civilsamfundet bringes med, når der udarbejdes en Frivillighedsstrategi, jf. endvidere bilag 1, hvoraf den lokale erfaringsopsamling fremgår. På baggrund af erfaringerne med projekt kommunen og civilsamfundet og de velfærdsudfordringer der umiddelbart ses i forhold til den kommunale serviceproduktion, kan der umiddelbart identificeres følgende politiske nøgleudfordringer i forbindelse med en større civilsamfundsinddragelse: Medborgerskabsbegrebet Der tænkes her på, hvilke forpligtelser den enkelte borger har overfor samfundet og fællesskabet, og hvilke rettigheder den enkelte borger har i forhold til offentlige ydelser. Det er her en væsentlig pointe, at de personer, der har overskud af ressourcer, leverer til samfundet/de personer, der har behov/underskud af ressourcer. I kernen eller i periferien af den kommunale opgaveløsning? Færre skal gøre mere for flere, bare billigere: En stadig mindre arbejdsstyrke skal indfri de store forventninger til velfærdsstaten. Samtidig presser flere ældre og mere udgiftstung velfærd de offentlige finanser et pres, der er blevet kraftigt forstærket af den økonomiske krise. På denne baggrund bør det overvejes, om den frivillige indsats skal være et supplement til den kommunale opgaveløsning eller en erstatning? Dette spørgsmål bør der arbejdes med i forhold til det pres, den kommunale serviceproduktion er under og vil være under de næste mange år. Dette spørgsmål forudsætter en politisk stillingtagen til om frivilligt arbejde er flødeskum eller om det træder i stedet for de fastansattes opgaveløsning. Er der potentiale for en større frivillig indsats og hvordan bliver potentialet sat i spil? Der er sket en udvikling af civilsamfundsinddragelsen som antager stadigt nye former, ligesom antallet af danskere der udfører en frivillig indsats er steget fra en fjerdel i 1990 erne til en tredjedel i 2006 Alle aldersgrupper er potentielle

17 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.17 aktører. Spørgsmålet er, om der er behov for en frivillig indsats, der ikke bliver opfyldt i dag og om der er frivillige at rekrutterer? Spørgsmålet sætter fokus på om der gælder særlige vilkår og udfordringer for rekruttering til frivillige foreninger på de sociale områder og hvilke erfaringer med rekruttering foreningerne kan dele på tværs af områderne. Der foreslås en organisering, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for Frivilligcentret og de frivillige foreninger, repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, ældre, voksen-handicap, klubområdet, Jobcentret og idrætsområdet. Formandskabet for gruppen varetages af en repræsentant for ledelserne i Børne- og Fritidsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningerne varetager ligeledes sekretariatetsbetjeningen af arbejdsgruppen. Jf. endvidere bilag 2, Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, hvoraf bl.a. opgavebeskrivelsen for arbejdsgruppen fremgår. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan, hvoraf det fremgår, at processen i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning skal være tilendebragt medio Der lægges op til afholdelse af et visions- og strategiseminar i august, som samtidig tænkes sammen med ønsket om et dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Her kan bl.a. de særlige forhold for frivillige sociale foreninger vil blive diskuteret. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte økonomiske rammer. Bilag Bilag 1. Erfaringsopsamling på projekt Kommunen og Civilsamfundet. Bilag 2. Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, dateret 1. juni Bilag 3. Lyngby-Taarbæk Kommunes Frivillighedspolitik. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen for så vidt angår forslag til Frivillighedsstrategi, jf. indstillingens punkt 2. Fagudvalgene for så vidt angår de øvrige indstillingspunkter.

18 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.18 Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt punkterne 1 og 4. Afvist punkt 2, idet der afventes afholdelse og resultatet fra seminaret. Godkendt punkt 3, idet der på seminaret sættes særligt fokus på de i sagen 3 nævnte nøgleudfordringer.

19 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.19 Orientering til udvalget den 14. juni Hovedstaden - Nordeuropas grønne innovative vækstmotor samt idékatalog Vækstforum Hovedstaden har udsendt "Hovedstaden Nordeuropas grønne innovative vækstmotor". En erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen Vækstforum har en vision for hovedstadsregionen 2020: Hovedstadsregionen er Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mange mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. De beskrevne udfordringer i erhvervsudviklingsstrategien bygger på OECD s vurderinger af udviklingen. Erhvervsudviklingsstrategien indeholder følgende indsatsområder: Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser Innovation og forskning - vidensregionens base Talent og kompetencer i verdensklasse Erhvervsklynger - stærke nicher i global konkurrence Vækstiværksættere med international tilgang Under hvert enkelt indsatsområde er der i alt fremsat 19 forskellige mål for indsatsen. Vækstforum vil løbende vurdere udviklingen i forhold til målene med henblik på eventuel justering af indsatsen. Gennem økonomisk støtte til strategisk vigtige udviklingsprojekter vil Vækstforum bidrage til, at strategiens vision omsættes til virkelighed. Der er i 2011 følgende ansøgningsfrister til Vækstforum Hovedstaden om medfinansiering fra EU s strukturfonde: 23. juni og 3. oktober. Erhvervsudviklingsstrategien suppleres af et "Idékatalog - forslag til initiativer i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi " Kataloget uddyber 22 initiativ-forslag, der kort er nævnt i selve erhvervsudviklingsstrategien. Det vil i perioden tillige være muligt at foreslå yderligere projekter, der understøtter visionen. Størstedelen af initiativerne beskrevet i idékataloget vurderes at være af interesse for såvel kommune som erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i Lyngby-Taarbæk.

20 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.20 I Vækstforum sidder fra Lyngby-Taarbæk Kommune borgmester Søren P. Rasmussen og kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Brade Johansen. Erhvervsudviklingsstrategien og idékataloget er lagt på sagen. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Taget til efterretning.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 04-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 4. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget ekstraordinært

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 15. november 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

KL s Erhvervstemadag En lokal Vækstmodel?

KL s Erhvervstemadag En lokal Vækstmodel? KL s Erhvervstemadag En lokal Vækstmodel? www.vidensby.dk Disposition 1. Hvorfor og hvordan startede det hele? 2. Hvorfor har vi valgt at gribe det sådan an? 3. Hvad er det for muligheder og udfordringer

Læs mere

PID - Projektinitieringsdokument for Spor 2 Byudvikling i Lundtofteområdet

PID - Projektinitieringsdokument for Spor 2 Byudvikling i Lundtofteområdet PID - Projektinitieringsdokument for Spor 2 Byudvikling i Lundtofteområdet 1. Baggrund Økonomiudvalget besluttede 14. maj 2014, at sætte gang i et pilotprojekt "Liv i Lundtofte" omkring bedre udnyttelse

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

N O T A T. med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen

N O T A T. med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Byggesag Sagsnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 24-08-2015 Skrevet af : EVP N O T A T med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen GRØNT LYS+

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte Mødedato Mandag den 1. juni 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere