LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede Endvidere deltog: Kommunaldirektør Tim Andersen, teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, arkitekt og kommunekoordinator Eva Ørum, souschef og arkitekt Jørgen Olsen. Klimakoordinator Tina Reinicke deltog under punkt 5

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Vidensbystrategi i udkast 3 02 Lyngby-Taarbæk som vidensby - oplæg til organisering 5 03 Afslag på deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling 7 04 Kommuneplanstrategi 8 05 Klimastrategi Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning Orientering til udvalget den 14. juni

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Vidensbystrategi i udkast 1. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget fortsætter drøftelsen af Vidensbystrategien. Sagsfremstilling Der er på baggrund af Udviklings- og Strategiudvalgets møde i maj 2011 udarbejdet et notat af 18. maj 2011, der sammenfatter hovedelementerne i den politiske diskussion af vidensbystrategien version 1.0, herunder strategiens udgangspunkt, fokus, ambitionsniveau og forventede effekter. Notatet var på dagsordenen på gruppeformands- og udvalgsformandsmøde den 1. juni 2011 hos borgmesteren. Notatet ligger på sagen. Det er på den baggrund, at drøftelsen af vidensbystrategien fortsættes. Der skal efterfølgende afholdes et møde mellem Udviklings- og Strategiudvalget og Task Force om vidensby, hvor hovedelementerne i den politiske diskussion drøftes. På den baggrund gennemskrives strategien i en ny version. Den planlagte endelige vedtagelse af strategien fremrykkes på den baggrund til augustmødet. Øvrige aktiviteter i maj vedr. vidensbystrategien er følgende: 1. Ambassadørmøde: Der blev den 23. maj 2011 afholdt møde for vidensbyambassadørerne med efterfølgende middag på Hotel Frederiksdal. Der var 19 deltagere og der var god opbakning til strategien. Referat af mødet er lagt på sagen. 2. Der er aktivitet i de tre første vidensbynetværk, VBN Klima og grøn teknologi, Iværksætteri og entrepreneurship og Internationalisering. Netværkene styres af tovholdere i COWI, K-Nord og DTU. Alle netværk har planlagt første møde i midten/ slutningen af juni og der er pæn tilmelding på pt deltagere pr. netværk. Tim Andersen er booket til alle møder til at give deltagerne en introduktion til vidensbystrategien. Formålet med netværkene er at mobilisere lokale kræfter til at konkretisere strategien. 3. Borgmestermøde i letbaneprojektet den 1. juni med henblik på fastlæggelse af den videre proces. 4. Lyngby-Taarbæk Kommune arrangerer i samarbejde med DTU's HR-afdeling et velkomstmøde på engelsk for nye borgere i Lyngby-Taarbæk. Det afholdes den 16. juni 2011 på DTU, hvor direktør Claus Nielsen og borgmester Søren P. Rasmussen byder velkommen.

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Udkastet blev drøftet. Strategien bliver tilrettet efter de faldne bemærkninger og input fra de øvrige interessenter. Udkast til vidensbystrategien genoptages på næste møde.

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 Lyngby-Taarbæk som vidensby - oplæg til organisering 2. Indstilling: Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget tiltræder, at 1. Lyngby-Taarbæk Kommune indleder forhandlinger med de øvrige aktører bag vidensby-initiativet mhp etablering af en fælles og permanent vidensby-organisation 2. Lyngby-Taarbæk Kommune, under forudsætning af bidrag fra øvrige vidensby-aktører, medfinansierer efter "krone-til-krone-princippet" 3. der i forbindelse med evt. fælles og permanent vidensby-organisation sikres kommunalpolitisk repræsentation i bestyrelse mv. 4. der af Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler tages et beløb på kr til finansiering af bl.a. de borgerinddragelsesinitiativer i forbindelse med vidensby- og kommuneplanstrategien. Sagsfremstilling En effektiv implementering af vidensbystrategien forudsætter, at der etableres en organisation med ressourcer til at varetage de udviklings-, drifts- og operatøropgaver, som ligger i forlængelse af strategien. For at sikre fortsat partnerskab om og lokalt ejerskab til strategien foreslås det, at vidensby-organisationen etableres som en forenings-/fondsdrevet organisation med en bestyrelse og evt. her tilhørende bredere sammensat (vidensby)råd. I det vedlagte bilag er der en nærmere beskrivelse af organisationen og de opgaver, som organisationen kan varetage. Vidensby-organisationen skal fremadrettet i høj grad baseres på indtægtsdækket virksomhed. Det vurderes dog nødvendigt i en 2-års periode at basere organisationen på et basisbudget finansieret af bidrag fra vidensbyens aktører, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune. For at kunne løfte de beskrevne opgaver, ikke mindst implementeringen af vidensbystrategien, vurderes der at være behov for et årligt basisbudget på kr. 3-5 mio. i de to første år. Det gør det muligt at ansætte en leder og et antal konsulenter. Hvis der tages udgangspunkt i "krone-til-krone-princippet" vil Lyngby-Taarbæk Kommunes andel skulle svare til kr. 2-3 mio. og basere sig på bl.a. den særlige budgetbevilling til vidensby-strategien (B ), via ansøgning til LBR (Lokale BeskæftigelsesRåd) og omdisponering af allerede eksisterende erhvervsudviklingsmidler. Der lægges op til, at vidensby-organisationen kan løfte kommunale opgaver på operatørbasis. En del af kommunens bidrag kan derfor ses som betaling for løsning af konkrete opgaver, hvor vidensby-organisationen med

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 dens øvrige opgaver og særlige kompetencer vurderes at kunne kvalificere den eksisterende opgaveløsning fx på erhvervsområdet. Nogle af de lokale vidensby-aktører har allerede tilkendegivet, at de vil være parate til at medfinansiere en sådan organisation. Der forestår dog et systematisk arbejde med at finde og kontakte potentielle bidragydere. Beslutningen om at kommunen bidrager og størrelsen af dette bidrag vurderes som et væsentligt skridt for at få andre til at medfinansiere. Ud over kommunens og øvrige vidensby-interessenters bidrag skal organisationen baseres på indtægter fra bl.a. fonde, puljer, betaling for varetagelse af operatøropgaver. Økonomiske konsekvenser Det foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer vidensby-organisationen med et årligt beløb i størrelsesordnen kr. 2-3 mio. i en to-års-periode. Beløbet baserer sig dels på den særbevilling, som er givet i forbindelse med budget , via ansøgning til LBR og omdisponering af eksisterende erhvervsudviklingsmidler. Herud over foreslås det, at der af Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler tages et beløb svarende til kr , som kan dække udgifter til de borgerinddragelsesinitiativer, som skal tages i forbindelse med vidensby-/kommuneplanstrategien. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget har kompetence til at disponere over sine egne driftsmidler og den særlige bevilling til vidensby-strategien. Da kommunens bidrag til vidensby-organisationen baserer sig på øvrige kommunale midler skal sagen forelægges Økonomiudvalget til endelig beslutning. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt punkterne 1-3. Anbefalet punkt 4 forudsat, at udvalget forelægges en handleplan for borgerinddragelsen. Økonomien til organisationen skal være etableret den 1. oktober 2011 og som minimum skal der være 1 mio. kr. til opstartsfasen.

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 Afslag på deltagelse i Realdanias projekt om "Fremtidens forstæder" - fremtidig byudvikling 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at sagen drøftes og tages til efterretning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011 at ansøge Realdania om at deltage i konkurrencen "Fremtidens Forstæder". Ønsket om at deltage var blandt andet begrundet i, at en konkurrence ville give kommunalbestyrelsen et mere nuanceret beslutningsgrundlag til en masterplan for "Vidensbyen i Loop City" end det foreliggende byudviklingsoplæg fra forvaltningen. Realdania har den 4. maj 2011 oplyst, at Lyngby-Taarbæk ikke blev udvalgt som som deltager. På den baggrund overvejes det i øjeblikket, hvilke alternative muligheder der er for at opnå samme resultat - et mere nuanceret beslutningsgrundlag - blot på en anden måde. Ligeledes undersøges mulighederne for at gennemføre en sådan proces med en kombineret kommunal og privat finansiering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med muligheden for at skabe grundlag for en arkitekt konkurrence. Konkurrencen skal tage udgangspunkt i arbejdet med Vidensbystrategien, og der skal i processen sikres, at borger inddrages.

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 Kommuneplanstrategi 4. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget godkender, at 1. vidensbystrategi og masterplan for "Vidensbyen i Loop City" implementeres i kommuneplanstrategien som foreslået af forvaltningen, 2. klima og Agenda 21-strategi samt strategi for bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesregulerende bestemmelser indarbejdes i kommuneplanstrategi 2011, og 3. forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplanstrategi 2011 følges. Sagsfremstilling Kommuneplanstrategi 2011 udarbejdes i henhold til Lov om planlægning og skal indeholde: - Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, - Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt - beslutning om, enten - at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller - at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode. Kommuneplanstrategi 2011 er planlagt godkendt primo 2012 efter en høring på mindst 8 uger høring i november - december Kommuneplanstrategiens indhold Kommuneplanstrategi 2011 vil være fokuseret omkring emner fra vidensbystrategien, som Kommunalbestyrelsen i indeværende periode har samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om at tilvejebringe. Nu skal vidensbystrategien implementeres i den kommende kommuneplanstrategi, så der kan ske en lokal forankring og gennemføres en offentlig debat om strategiens indhold. Vidensbystrategien implementeres i kommuneplanstrategien på 2 måder. Dels skal dens visioner, forudsætninger og målsætninger indarbejdes. Dels skal vidensbystrategiens byudviklings-, byforbedrings- og byfortætningsprojekter beskrives. Vidensbystrategien behandles særskilt på Udviklings- og Strategiudvalgets møde d. 14. juni 2011 og vil blive indarbejdet i kommuneplanstrategien i overensstemmelse med udvalgets drøftelser og

9 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.9 beslutninger. Byudviklings-, byforbedrings- og byfortætningsprojekterne skal også belyses i kommuneplanstrategien. Det skal ske ved en systematisk gennemgang af de geografiske delområder, som Vidensby strategien omhandler. For hvert af områderne præciseres de kvalitetsmål, som skal opnås gennem planlægningen. Og forslagene illustreres med vignetter og renderinger, der belyser den mulige forestående udvikling. Metodikken svarer til den, der tidligere blev anvendt i Fokusstrategien for Kgs. Lyngby. Belysningen af projekterne tager udgangspunkt i det oplæg, som er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Dette oplæg var oprindeligt tænkt som en visualisering af Kommunalbestyrelsens ansøgning til Realdania om at deltage i konkurrencen "Fremtidens Forstæder". Ønsket om at deltage var blandt andet begrundet i, at en konkurrence ville give kommunalbestyrelsen et mere nuanceret beslutningsgrundlag til en masterplan for "Vidensbyen i Loop City" end det foreliggende byudviklingsoplæg fra forvaltningen. Imidlertid er Lyngby-Taarbæk ikke valgt som deltager. Det overvejes derfor, hvilke alternative muligheder der er for at opnå samme resultat - et mere nuanceret beslutningsgrundlag, ligesom det undersøges hvilke muligheder der er for at gennemføre en sådan proces med en kombineret kommunal og privat finansiering. Øvrige emner Kommuneplanstrategien skal, som besluttet, også indeholde den klima- og Agenda-21 strategi, der aktuelt er under udarbejdelse. Desuden er det besluttet at udarbejde en strategi for bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesregulerende bestemmelser. Strategien foreslås indarbejdet i kommuneplanstrategien på linje med klima og Agenda 21 strategien. Derudover indgår følgende emner i kommuneplanstrategien: - Letbanen - fælles input til Ringbykommunernes kommuneplanstrategier - herunder afsnit om den forventede videre proces med implementeringen af Ringbyvisionen. - Stationsnære områder - ændringer og nye i forhold til letbanens stationer. - Detailhandel - herunder eventuel udvidelse af detailhandelscentret Kgs. Lyngby til også at omfatte Firskovvejområdet. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009 stillede Miljøcenter Roskilde desuden krav om, at der i planperioden frem til næste kommuneplanrevision gennemføres en udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Dette bør fremgå af kommuneplanstrategien, idet det medfører ændringer i kommuneplanen. Ligeledes vil der givet være emner i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", der bør fremgå af kommuneplanstrategien

10 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.10 I det omfang det vurderes relevant vil emner fra Sundhedsstrategi, Borger- og brugerstrategi, varmeplan, m.fl. blive indarbejdet i kommuneplanstrategien. Se udkast til disposition i notat af 27. maj 2011 Proces og tidsplan Kommuneplanstrategien udarbejdes i Teknisk Forvaltning i tæt dialog med direktionssekretariatet, som forestår samarbejdet mellem Task Force og Udviklingsog Strategiudvalget omkring vidensbystrategien. For at kvalificere arbejdet inddrages vidensbynetværk om byudvikling og handel i udviklingen af kommuneplanstrategien. Relevante input m.m. fra de øvrige netværk vil ligeledes blive inddraget. De forskellige større emner som letbanen, stationsnære områder og detailhandel præsenteres separat, inden den samlede kommuneplanstrategi forelægges. I forbindelse med høringsfasen vil der blive lagt vægt på en høj grad af borgerinddragelse. Dette vil blive forelagt udvalget efter sommerferien. Efter vedtagelsen af kommuneplanstrategien vil der ske en revision af kommuneplanen på baggrund af kommuneplanstrategien. Forslag til kommuneplanstrategi er planlagt forelagt udvalgene i september 2011 med høringsfase i november - december. Endelig godkendelse af kommuneplanstrategi 2011 vil ske primo Økonomiske konsekvenser Der vil være behov for midler til udarbejdelse masterplanen for "Vidensbyen i Loop City". Udgifterne vil afhænge af udfaldet af overvejelserne om alternative muligheder og privat medfinansiering. Der vil blive fremlagt særskilte sager herom. Der forventes ligeledes udgifter forbundet med finansiering af borgerinddragelsesinitiativer i forbindelse med høringsfasen. Udgifterne søges afholdt inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt punkterne 1 og 3. Godkendt punkt 2, idet det præciseres at det både omhandler strategi for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Udvalget ønsker, at der udarbejdes et notat om sammenhængen mellem

11 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.11 Vidensbystrategien, Kommuneplanstrategien, arkitekt konkurrencen og handleplan for borgerinddragelse.

12 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.12 Klimastrategi 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget drøfter og godkender at forslag til klima- og Agenda 21-strategi indarbejdes i kommuneplanstrategien. Sagsfremstilling På Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 13. september 2010, besluttede udvalget, at der indarbejdes en overordnet Klima- og A21-strategi i kommuneplanstrategi Klima- og A21-strategien er opbygget som en overordnet vision, en række målsætninger og udpegning af mere konkrete indsatsområder. Strategien orienterer sig mod såvel CO2-reduktioner som klimatilpasning i forhold til at tilpasse den fremtidige udvikling til forventede klimaforandringer. Agenda 21-strategi Strategien forholder sig ligeledes til de overordnede A21-krav i planloven, der kræver, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2011 skal vedtage en Agenda 21-strategi, som indeholder kommunalbestyrelsens målsætninger for arbejdet med at: mindske miljøbelastningen fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse fremme biologisk mangfoldighed inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer Teknisk Forvaltning lægger med Klima-og A21-strategien op til, at den hidtidige strategi på Agenda 21-området fortsættes, nemlig, at de 5 Agenda 21- emner, vurderes og målsættes, hvor det er relevant i det løbende strategiarbejde i kommunen. Klimastrategi Der tages i klimastrategien udgangspunkt i en vision om, at Lyngby-Taarbæk skal være den grønne, sammenhængende og bæredygtige kommune, hvor robust, helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet og tages højde for klimaforandringer, gennem forebyggelse og tilpasning.

13 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.13 Der er nedsat en klima-koordinationsgruppe på tværs af forskellige faggrupper i Teknisk Forvaltning. Koordinationsgruppen har med ad hoc bistand fra eksterne parter (DTU og forsyningsselskabet) udarbejdet en række temanotater, som beskriver klimarelaterede problemstillinger generelt og lokalt, giver en status over konkrete initiativer som er igangsat/udført på det pågældende område samt kort opridser perspektiver og muligheder for at imødekomme de lokale klimaudfordringer. Koordinationsgruppen har bl.a. benyttet Region Hovedstadens analyse af Klimaændringer i hovedstadsregionen og Forsyningsselskabets Strategiplan for afløbssystemet til at fastlægge behovet for lokal klimatilpasning. Proces- og tidsplan Strategiprocessen blev indledet med, at udvalget i marts og april blev præsenteret for en række oplæg og temanotater om: 1. CO2-udledning fra kommunen som geografisk enhed 2. Klimaproblematikken i forhold til kommunen som bygningsejer 3. Klimaanbefalinger fra det lokale klimatopmøde i december Kommunen som bygnings- og planmyndighed handlemuligheder i forhold til klimaproblematikken 5. Klimaproblematikken generelt og i forhold til regnvandshåndtering i Lyngby-Taarbæk Kommune 6. Klimaproblematikken i forhold til vandløb søer, kyst, grundvand, natur og parker i Lyngby-Taarbæk Kommune Udvalgets drøftelser af temanotaterne har dannet baggrunden for formuleringen af forvaltningens forslag til en overordnet klimastrategi. Efter udvalgets behandling af strategiforslaget, vil forslaget blive tilrettet og sendt i 8 ugers høring i november/december 2011, som en del af forslaget til kommuneplanstrategien. Efter høringsperioden behandles indsigelserne og strategien godkendes endeligt af KMB primo Indsatsområderne i klimastrategien vil efterfølgende blive konkretiseret og prioriteret i relevante sektorplaner - herunder varmeforsyningsplanen - og i en klimahandlingsplan, der forventes vedtaget i løbet af Strategiforslaget vil gennemgå en layoutmæssig bearbejdning i forbindelse med opsætningen af kommuneplanstrategien. Sammenhæng mellem Klima- og A21-strategien, Vidensbystrategien, Kommuneplanstrategien og øvrige sektorplaner Forvaltningen sikrer, at der sker en tæt koordinering mellem målene om bæredygtig udvikling i Vidensbystrategien, kommuneplanstrategien og målene i Klima og

14 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.14 A21-strategien. Strategierne udarbejdes sideløbende i forskellige godkendelsesforløb, men vil i sidste ende hænge sømløst sammen for så vidt angår målformuleringen m.m.. Helhedsorienteret planlægning skal løbende sikre, at klimaproblematikken indarbejdes i sektorplanerne, samt at der er sammenhæng mellem de enkelte planer. Økonomiske konsekvenser Selve udmøntningen af strategien vil ske over en årrække, som led i udarbejdelsen af relevante sektorplaner og en klimahandlingsplan. De økonomiske konsekvenser af de forskellige indsatsområder i klimastrategien, vil, afhængigt af den endelige udformning og prioritering i de enkelte sektorplaner, indgå i de relevante fagudvalgs økonomiske prioriteringer. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt, idet der i teksten tilføjes: - at kommunen skal indkøbe energirigtige elartikler - at der arbejdes for, at det bliver muligt at indføre trængselsafgifter lokalt - at der rettes øget fokus på lokal afledning af regnvand Et mindretal i udvalget (V og C) stemte imod, at der i teksten indskrives, at der skal arbejdes for mulighed for indførelse af lokale trængselsafgifter.

15 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.15 Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning 6. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. den lokale erfaringsopsamling på projekt kommunen og civilsamfundet tages til efterretning, 2. kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, 3. der afholdes et seminar vedrørende perspektiver og ønsker til den fremtidige civilsamfundsinddragelse i august 2011, og 4. fagudvalgsansvaret for strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning fremover placeres hos Udviklings- og Strategiudvalget på grund af opgavens tværgående karakter og at de øvrige fagudvalg inddrages i relevant omfang. Sagsfremstilling Projekt Kommunen og Civilsamfundet en erfaringsopsamling, blev behandlet i fagudvalgenes og Økonomiudvalgets møder i april Af sagsfremstillingen til fagudvalgene fremgår det, at der i udvalgenes juni møder forelægges: En lokal erfaringsopsamling, baseret på de 6 lokale projekter, som udgør Lyngby-Taarbæks bidrag til projekt kommunen og civilsamfundet, Forslag til, hvordan erfaringerne fra projekt kommunen og civilsamfundet kan indgå i en ny frivilligheds-/civilsamfundsinddragelsesstrategi. Forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning bl.a. i samarbejde med Frivilligcenteret. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet i maj vedrørende sager om frivillige desuden protokolleret, at der afholdes dialogmøde med de frivillige foreninger, idet nærmere tilrettelæggelse drøftes på sag i juni måned, hvor der forelægges sag med forslag til det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning På denne baggrund er der arbejdet videre med udkast til et kommissorium, herunder forslag til en proces for strategilægningen og det videre arbejde med inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning. Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 3 andre kommuner deltaget i projekt kommunen og civilsamfundet. Projektet havde til formål at afprøve nye måder at

16 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.16 dele ansvar på mellem medborgere og kommunale institutioner for dels at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, dels at udvikle det frivillige medborgerskab. Centralt i erfaringsopsamlingen fra projektet står, at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til mere kvalitet, der hvor borgerne møder den kommunale indsats. Samarbejdet skaber øget fokus på faglighed, handlingsmønstre, arbejdsrutiner og rummelighed i den kommunale institution. Det, at yde en frivillig indsats og bidrage til samfundet, giver livskvalitet til de deltagende frivillige, og på samme tid medvirker den frivillige indsats til øgede velfærdsydelser og kvalitet. Samarbejdet kræver investering i tid for at fungere godt, ligesom det er helt essentielt, at lederen er engageret i at skabe rum, rammer og anerkendelse af de frivillige. Erfaringerne fra projekt kommunen og civilsamfundet bringes med, når der udarbejdes en Frivillighedsstrategi, jf. endvidere bilag 1, hvoraf den lokale erfaringsopsamling fremgår. På baggrund af erfaringerne med projekt kommunen og civilsamfundet og de velfærdsudfordringer der umiddelbart ses i forhold til den kommunale serviceproduktion, kan der umiddelbart identificeres følgende politiske nøgleudfordringer i forbindelse med en større civilsamfundsinddragelse: Medborgerskabsbegrebet Der tænkes her på, hvilke forpligtelser den enkelte borger har overfor samfundet og fællesskabet, og hvilke rettigheder den enkelte borger har i forhold til offentlige ydelser. Det er her en væsentlig pointe, at de personer, der har overskud af ressourcer, leverer til samfundet/de personer, der har behov/underskud af ressourcer. I kernen eller i periferien af den kommunale opgaveløsning? Færre skal gøre mere for flere, bare billigere: En stadig mindre arbejdsstyrke skal indfri de store forventninger til velfærdsstaten. Samtidig presser flere ældre og mere udgiftstung velfærd de offentlige finanser et pres, der er blevet kraftigt forstærket af den økonomiske krise. På denne baggrund bør det overvejes, om den frivillige indsats skal være et supplement til den kommunale opgaveløsning eller en erstatning? Dette spørgsmål bør der arbejdes med i forhold til det pres, den kommunale serviceproduktion er under og vil være under de næste mange år. Dette spørgsmål forudsætter en politisk stillingtagen til om frivilligt arbejde er flødeskum eller om det træder i stedet for de fastansattes opgaveløsning. Er der potentiale for en større frivillig indsats og hvordan bliver potentialet sat i spil? Der er sket en udvikling af civilsamfundsinddragelsen som antager stadigt nye former, ligesom antallet af danskere der udfører en frivillig indsats er steget fra en fjerdel i 1990 erne til en tredjedel i 2006 Alle aldersgrupper er potentielle

17 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.17 aktører. Spørgsmålet er, om der er behov for en frivillig indsats, der ikke bliver opfyldt i dag og om der er frivillige at rekrutterer? Spørgsmålet sætter fokus på om der gælder særlige vilkår og udfordringer for rekruttering til frivillige foreninger på de sociale områder og hvilke erfaringer med rekruttering foreningerne kan dele på tværs af områderne. Der foreslås en organisering, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for Frivilligcentret og de frivillige foreninger, repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, ældre, voksen-handicap, klubområdet, Jobcentret og idrætsområdet. Formandskabet for gruppen varetages af en repræsentant for ledelserne i Børne- og Fritidsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningerne varetager ligeledes sekretariatetsbetjeningen af arbejdsgruppen. Jf. endvidere bilag 2, Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, hvoraf bl.a. opgavebeskrivelsen for arbejdsgruppen fremgår. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan, hvoraf det fremgår, at processen i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning skal være tilendebragt medio Der lægges op til afholdelse af et visions- og strategiseminar i august, som samtidig tænkes sammen med ønsket om et dialogmøde med de frivillige sociale foreninger. Her kan bl.a. de særlige forhold for frivillige sociale foreninger vil blive diskuteret. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte økonomiske rammer. Bilag Bilag 1. Erfaringsopsamling på projekt Kommunen og Civilsamfundet. Bilag 2. Kommissorium for den fremtidige strategilægning i forhold til øget inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, dateret 1. juni Bilag 3. Lyngby-Taarbæk Kommunes Frivillighedspolitik. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen for så vidt angår forslag til Frivillighedsstrategi, jf. indstillingens punkt 2. Fagudvalgene for så vidt angår de øvrige indstillingspunkter.

18 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.18 Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Godkendt punkterne 1 og 4. Afvist punkt 2, idet der afventes afholdelse og resultatet fra seminaret. Godkendt punkt 3, idet der på seminaret sættes særligt fokus på de i sagen 3 nævnte nøgleudfordringer.

19 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.19 Orientering til udvalget den 14. juni Hovedstaden - Nordeuropas grønne innovative vækstmotor samt idékatalog Vækstforum Hovedstaden har udsendt "Hovedstaden Nordeuropas grønne innovative vækstmotor". En erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen Vækstforum har en vision for hovedstadsregionen 2020: Hovedstadsregionen er Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mange mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. De beskrevne udfordringer i erhvervsudviklingsstrategien bygger på OECD s vurderinger af udviklingen. Erhvervsudviklingsstrategien indeholder følgende indsatsområder: Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser Innovation og forskning - vidensregionens base Talent og kompetencer i verdensklasse Erhvervsklynger - stærke nicher i global konkurrence Vækstiværksættere med international tilgang Under hvert enkelt indsatsområde er der i alt fremsat 19 forskellige mål for indsatsen. Vækstforum vil løbende vurdere udviklingen i forhold til målene med henblik på eventuel justering af indsatsen. Gennem økonomisk støtte til strategisk vigtige udviklingsprojekter vil Vækstforum bidrage til, at strategiens vision omsættes til virkelighed. Der er i 2011 følgende ansøgningsfrister til Vækstforum Hovedstaden om medfinansiering fra EU s strukturfonde: 23. juni og 3. oktober. Erhvervsudviklingsstrategien suppleres af et "Idékatalog - forslag til initiativer i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi " Kataloget uddyber 22 initiativ-forslag, der kort er nævnt i selve erhvervsudviklingsstrategien. Det vil i perioden tillige være muligt at foreslå yderligere projekter, der understøtter visionen. Størstedelen af initiativerne beskrevet i idékataloget vurderes at være af interesse for såvel kommune som erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i Lyngby-Taarbæk.

20 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.20 I Vækstforum sidder fra Lyngby-Taarbæk Kommune borgmester Søren P. Rasmussen og kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Brade Johansen. Erhvervsudviklingsstrategien og idékataloget er lagt på sagen. Udviklings- og Strategiudvalget den 14. juni 2011: Taget til efterretning.

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere