Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af en indkaldelse til et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Det er statsforvaltningens opfattelse, at indkaldelsen til det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget den 19. maj 2008 kl ikke har været i strid med lovgivningen. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund : Du er socialdemokratisk medlem af Esbjerg Byråd, og har plads i Plan & Miljøudvalget, der består af fem medlemmer. Socialdemokratiet har ikke udpeget andre medlemmer til dette udvalg. Formanden for Plan & Miljøudvalget har tillige plads i Økonomiudvalget. Dette udvalg består af ni medlemmer, hvoraf socialdemokraterne er repræsenteret med tre medlemmer. Den 14. maj 2008 meddelte du borgmesteren i Esbjerg Kommune, at du var forhindret i at deltage i næste byrådsmøde på grund af lejrskoleophold. Næste ordinære byrådsmøde var den 19. maj 2008 kl Den 19. maj 2008 kl afholdt Økonomiudvalget ligeledes ordinært møde. På dagsordenen til begge møder var der optaget en sag vedrørende lokalplan 513, serviceområde nord for Dokhavnen, Esbjerg TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /352 SAGSBEHANDLER: SBSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN-NR SE-NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG-ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Den 14. maj 2008 henledte et økonomiudvalgsmedlem borgmesterens opmærksomhed på, at sagen ikke havde været behandlet i et møde i Plan & Miljøudvalget. Følgende fremgår blandt andet af punkt 8 i protokoludskrift fra mødet i Økonomiudvalget den 19. maj 2008 :

2 Økonomiudvalget, den punkt 8 Beslutning Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 19. maj 2008 kl Du blev ca. kl. 10 mundtligt indkaldt til det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget, hvor du ifølge egne oplysninger straks gjorde indsigelser mod indkaldelsen og mødets afholdelse, da du som ovenfor nævnt var forhindret i at deltage. Du gentog disse indsigelser i e-post sendt senere samme dag til borgmesteren, udvalgsformanden, kommunaldirektøren, og teknisk direktør. Følgende fremgår af denne e-post : Jeg er dags dato blevet indkaldt til ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget. Jeg gjorde straks, da jeg mundtligt blev overdraget meddelelsen, opmærksom på, at jeg ikke fandt dette hensigtsmæssigt og formålstjenligt og jeg ikke ville acceptere dette, da jeg ikke finder det i overensstemmelse med styrelsesloven og forvaltningen på forhånd godt var klar over, at jeg ikke havde mulighed for at deltage, og er derfor blevet afskåret fra at deltage i den demokratiske proces. Jeg vil hermed også skriftligt gøre opmærksom på, at jeg ikke finder det i orden at indkalde til udvalgsmøde i Plan & Miljø dags dato med få timers varsel. Jeg mener ikke dette er korrekt jf. styrelsesloven. Jeg finder det ikke korrekt, hvis mødet alligevel gennemføres trods mine indsigelser. Hvis der skal indkaldes til ekstraordinært møde i Plan- og Miljø, så finder jeg det nødvendigt, at dette sker i overensstemmelse med styrelsesloven. Jeg vil derfor på det kraftigste bede om, at det indkaldte ekstraordinære møde ikke gennemføres. Følgende fremgår af blandt andet af protokoludskrift fra byrådets møde den 19. maj 2008 : SAGSOVERSIGT 1 12 Punkter på lukket møde 13. Under godkendelse af dagsordenen anmodede den socialdemokratiske gruppe om at sag nr. 5 tages af dagsordenen, da medlem af Plan & Miljøudvalget [dit navn] ikke havde mulighed for at deltage i et ekstraordinært møde i udvalget den SIDE 2

3 hed for at deltage i et ekstraordinært møde i udvalget den 19. maj For at behandle sagen stemte 20 (V+C+0+F) Imod at behandle sagen stemte 9 (A) Sag nr. 5 bliver herefter behandlet. Sagsnr Lokalplan nr Serviceområde nord for Dokhavnen, Esbjerg. Økonomiudvalget, den punkt 8 Beslutning Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 19. maj 2008 kl Plan & Miljøudvalget, den (ekstraordinært møde) Beslutning Godkendt Økonomiudvalget, den (ekstraordinært møde) Beslutning Socialdemokraterne mener ikke, at sagen kan behandles, da medlem af Plan & Miljøudvalget [dit navn] ikke har mulighed for at deltage i mødet, Et flertal af Økonomiudvalget (V+C+0+F) anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse. Byrådet, den 19. maj 2008 punkt nr. 5 Beslutning Flertallets indstilling sat til afstemning For stemte 20 Imod stemte 9 Indstillingen blev herefter godkendt. I din klage af 25. maj 2008 har du rejst spørgsmål ved Økonomiudvalgets kompetence til at indkalde til ekstraordinært møde i et stående udvalg, ligesom du har rejst spørgsmål ved lovligheden af at indkalde til møde med så kort et varsel, især henset til, at du på forhånd havde meldt afbud til byrådets møde. Til brug for statsforvaltningens behandling af sagen, har vi modtaget en udtalelse fra et flertal i byrådet af 12. september 2008, en mindretalsudtalelse, betegnet som ændringsforslag til byrådets udtalelse til statsforvaltningen af 18. august 2008 og forvaltningens bemærkninger til mindretalsudtalelsen (bilag 1) af 25. august Følgende fremgår blandt andet af byrådets udtalelse til statsforvaltningen : SIDE 3

4 Byrådets udtalelse vedrørende sagen : Indledningsvis bemærkes, at det var formanden for Plan & Miljøudvalget, der - på baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget indkaldte til det ekstraordinære møde i udvalget. Der har således ikke været tale om, at Økonomiudvalget har indkaldt til ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget. Ifølge den kommunale styrelseslov 20, stk. 1 vedtager udvalgene hvert år en mødekalender. Det antages, at udvalgsformanden herudover kan indkalde til ekstraordinært udvalgsmøde, hvis der er behov for dette. Den kommunale styrelseslov indeholder ikke frister for indkaldelse til ekstraordinære udvalgsmøder. Baggrunden for at indkalde til det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget med kort varsel var, at sagen skulle behandles på det ordinære Byrådsmøde samme aften og herefter endeligt behandles på det næstkommende ordinære Byrådsmøde den 16. juni 2008, som var det sidste byrådsmøde inden sommerferien. Såfremt det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget ikke var blevet afholdt som sket, ville det i stedet have været nødvendigt at indkalde til ekstraordinært møde i Byrådet, og det ville have været vanskeligere at indkalde de 31 medlemmer af Byrådet til ekstraordinært Byrådsmøde end de 5 medlemmer af Plan & Miljøudvalget. Som det fremgår blandt andet af referatet fra Byrådsmødet den 19. maj 2008 havde processen omkring behandling af lokalplanforslaget været særdeles kompliceret, og sagsbehandlingen havde som følge heraf været af længerevarende karakter. Hensynet til interessenterne i lokalplanen tilsagde derfor ligeledes, at sagen blev færdigbehandlet inden sommerferien. Det bemærkes i den forbindelse, at flere interessenter havde væsentlige interesser i lokalplanens endelige indhold, herunder særligt den interessent, som ønskede at opføre et større nybyggeri på den del af lokalplanområdet, som det blev vedtaget at lade udgå af lokalplanen. Der henvises til, at socialdemokraternes medlemmer af Økonomiudvalget tilkendegav, at de var indforstået med, at der indkaldtes til det ekstraordinære møde, selvom de var klar over, at dette ville indebære, at deres partifælle [dig] ikke kunne deltage. Der henvises endvidere til, at der var tale om en ukompliceret sag, samt at det stod klart, at [din] deltagelse i det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget ikke ville kunne ændre udvalgets indstilling. Det fremgår blandt andet af mindretallets udtalelse, der består af en række ændringsforslag til indholdet af flertallets udtalelse. Blandt andet er det mindretallets opfattel- SIDE 4

5 se, at det var økonomiudvalget, der indkaldte til møde i Plan & Miljøudvalget. Mindretalsudtalelsen afsluttes med følgende : At [du] ikke er blevet indkaldt med et rimeligt varsel. Det er på ingen måde i overensstemmelse med god kommunal praksis og intensionerne i den kommunale styrelsesvedtægt, at indkalde et byrådsmedlem til et udvalgsmøde med så kort et varsel, at udvalgsmedlemmer ikke på nogen måde har mulighed for at deltage i mødet, sætte sig ind i dagsordenen og dermed fratages muligheden for at gøre sin indflydelse gældende. Det fremgår i øvrigt af kommunens hjemmeside på internettet, at henholdsvis Plan & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i møder henholdsvis 6. juni 2008, 9. juni 2008 og 16. juni 2008 tog endelig stilling til den i sagen omhandlede lokalplan og at lokalplanen blev vedtaget af et flertal i byrådet på 19 medlemmer (V+C+F) og 11 imod (A+O). Derudover fremgår, at beslutningsprotokollerne i Esbjerg Kommune er opdelt efter en fast skabelon der for hvert enkelt punkt, hvorom der skal forhandles, indeholder følgende afsnit : sagsnummer, indledning, sagsfremstilling, lovgrundlag, økonomi, personaleforhold, planmæssige konsekvenser, konsekvenser for andre udvalg, høring, vurdering herunder alternativer, navn på stående udvalg og mødedato, udvalgets beslutning, økonomiudvalg og mødedato, økonomiudvalgets beslutning, byrådet og mødedato og byrådets beslutning. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008). Det bemærkes, at det er forudsat i styrelsesloven, at statsforvaltningen foretager en overvejende skriftlig sagsbehandling. Der er således grænser for tilsynets muligheder for at skabet klarhed over en sags faktiske omstændigheder. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 325 n. Retsgrundlag : SIDE 5

6 Følgende fremgår af 8, stk. 2 og 4, 20, stk. 1, 2 og stk. 3, punktum, 22 i styrelsesloven og 3 i Normalforretningsordenen for kommuner (NFO - Indenrigsministeriets cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969) : 8, stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens beboere. Stk. 4. Borgmesteren sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage inden mødet. 20. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk. 3. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Udvalgene kan fastsætte regler om varigheden af udvalgsmøderne. Forud for udvalgenes møder udsendes en dagsorden til medlemmerne. For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. ( ) 22. Udvalgene vælger selv deres formand, jf. dog 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Stk. 2. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. Stk. 3. Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutninger. NFO 3. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden. Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne være tilgængeligt på kommunekontoret i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl En fortegnelse over sagerne skal samtidig være SIDE 6

7 met kl En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt. Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Henvendelsen fra dig giver statsforvaltningen anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål : 1. kan der, og i givet fald hvem har kompetencen til at indkalde til et ekstraordinært møde i et stående udvalg, herunder spørgsmålet om beslutningsprotokollers beviskraft 2. gælder der særlige tidsfrister for indkaldelse til ekstraordinære møder i et stående udvalg 3. kan et mindretal forhindre gennemførelsen af et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Ad 1. Kan der, og i givet fald hvem har kompetencen til at indkalde til et ekstraordinært møde i et stående udvalg, herunder spørgsmålet om beslutningsprotokollers beviskraft. Spørgsmålet om afholdelse af ekstraordinære møder er for så vidt angår kommunalbestyrelsen reguleret i styrelseslovens 8, stk. 2. Statsforvaltningen konstaterer, at der ikke i styrelsesloven er en tilsvarende regulering om afholdelse af ekstraordinære møder i et stående udvalg. Det bemærkes dog, at bestemmelsen i 20, stk. 1, hvorefter det tilkommer udvalget at vedtage en mødeplan for et regnskabsår, og som er bindende for udvalget, ikke antages at afskære udvalgets formand fra at indkalde til ekstraordinære møder, når formanden finder det fornødent. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 135 ø. Et flertal i et udvalg kan endvidere pålægge en formand at indkalde til et ekstraordinært udvalgsmøde, hvilket er en følge af, at udvalgsformanden i enhver henseende er undergivet udvalgets beslutninger, jf. 22, stk. 3 i styrelsesloven, og ovenfor nævnte kommentar side 146. Det er således ikke udelukket, at der kan afholdes ekstraordinære møder i et stående udvalg. Betingelsen er, som det fremgår, at formanden finder det nødvendigt, eller at et flertal i udvalget pålægger formanden dette. SIDE 7

8 Det fremgår af 20, stk. 3, 3. punktum i styrelsesloven, at der for hvert udvalg føres en protokol, hvori et udvalgs beslutningerne indføres. Det bemærkes, at styrelsesloven ikke indeholder nogen nærmere bestemmelser om indretningen af beslutningsprotokollen, men det må efter protokollens formål kræves, at dens beviskraft ikke kan drages i tvivl, og protokollen tjener således til dokumentation for, at det indførte er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 136 n. og side 58 ff., og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, 1988, side 113 ff. Statsforvaltningen konstaterer, at Økonomiudvalget i sit ordinære møde den 19. maj 2008 drøftede mulighederne for at indkalde til ekstraordinært møde i såvel Plan & Miljøudvalget som Økonomiudvalget senere samme dag, og at formanden for Plan & Miljøudvalget tillige er medlem af Økonomiudvalget. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at der blev indkaldt til ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget senere samme dag. Som beslutningsprotokollen fra Økonomiudvalgets møde vedrørende dette punkt er formuleret, kan den umiddelbart forstås således, at det er Økonomiudvalget, der træffer beslutning om at indkalde til et ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget. Henset til flertallets oplysninger i brev af 12. september 2008 om det passerede, kan man også forstå beslutningsprotokollen således, at den alene gengiver de faktiske forhold nemlig, at sagen behandles i ekstraordinære møder i de to udvalg senere samme dag. Såfremt protokollen skal forstås således, at det er Økonomiudvalget, der har truffet beslutning om, at der skal ske indkaldelse til ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget, er det i strid med lovgivningen, da et økonomiudvalg ikke har hjemmel til at indkalde til møder i et stående udvalg. Dette tilkommer, som ovenfor nævnt, kun formanden for det stående udvalg, enten fordi vedkommende finder dette fornødent, eller fordi et flertal i udvalget pålægger formanden at gøre dette. Såfremt protokollen skal forstås således, at der alene er tale om gengivelse af de faktiske forhold, er det statsforvaltningens opfattelse, at protokollens beviskraft kan drages i tvivl, hvilket heller ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, eftersom protokollen ifølge sin egen ordlyd SIDE 8

9 angiver, at det er økonomiudvalget, der har truffet beslutning om den pågældende indkaldelse. Som det fremgår ovenfor, behandler statsforvaltningen som altovervejende hovedregel sine sager på skriftligt grundlag, og der således begrænsninger i statsforvaltningens mulighed for at afdække det faktisk passerede. Statsforvaltningen må derfor i sin vurdering af en sag, hvori der er uenighed om de faktiske forhold, henholde sig til de oplysninger, der fremgår af sagen, og på den baggrund lægge de oplysninger til grund, der mest har formodningen for sig. Statsforvaltningen konstaterer, at kommunens beslutningsprotokoller er opdelt efter en fast skabelon, og at denne skabelon blandt andet har afsnit med det stående udvalgs mødedato og dets beslutning, økonomiudvalgets mødedato og dets beslutning og byrådets mødedato og dets beslutning. Statsforvaltningen må endvidere konstatere, at spørgsmålet om, hvorvidt det er økonomiudvalget eller formanden for Plan & Miljøudvalget, der har besluttet at indkalde til ekstraordinært møde i Plan & Miljøudvalget ikke udtrykkeligt ses at være rejst, før du retter henvendelse til statsforvaltningen i brev af 25. maj Det ses således ikke af din e-post af 19. maj 2008 til borgmesteren, udvalgsformanden, kommunaldirektøren og teknisk direktør, at du udtrykkeligt gør indsigelse mod, at Økonomiudvalget efter din opfattelse har truffet beslutningen, ligesom spørgsmålet ikke ses at være rejst i forbindelse med Plan & Miljøudvalgets behandling af sagen på det ekstraordinære møde eller ved Økonomiudvalgets behandling af sagen på det ekstraordinære møde eller på Byrådets møde senere samme dag. Statsforvaltningen finder derfor ikke grundlag for at fastslå, at flertallets oplysninger om, at beslutningen om indkaldelse til ekstraordinært møde blev truffet af formanden for Plan & Miljøudvalget, er ukorrekte, heller ikke selvom drøftelserne fandt sted under Økonomiudvalgsmødet. Efter statsforvaltningens opfattelse følger det imidlertid heraf, at protokollen ikke kan anse for at være udtryk for det faktisk passerede. Da der ikke foreligger oplysninger om, at Økonomiudvalgets beslutningsprotokoller generelt ikke føres i overensstemmelse med lovgivningen, foretager statsforvaltningen imidlertid ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. SIDE 9

10 Ad 2. Gælder der særlige tidsfrister for indkaldelse til ekstraordinære møder i et stående udvalg. Det fremgår af 8, stk. 2 i styrelsesloven, at borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse i kommunalbestyrelsen, og at møderne så vidt muligt bekendtgøres forud for kommunens beboere. Det fremgår af 3, stk. 4 i normalforretningsordenen, at borgmesteren ved indkaldelse til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang giver medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Hverken styrelsesloven eller normalforretningsordenen indeholder bestemmelser om, hvornår det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde skal afholdes, men det må antages at påhvile borgmesteren at søge mødet afholdt så hurtigt som muligt efter modtagelsen af anmodningen herom i de situationer, hvor et mindretal begærer dette. Det er endvidere antaget, - med henvisning til 3 i normalforretningsordenen og 8, stk. 4 i styrelsesloven, hvorefter der senest fire hverdage før et møde skal udsendes dagsorden, - at varslet for indkaldelse til ekstraordinære møder normalt skal være mindst fire dage, og at undtagelse herfra må forudsætte, at der foreligger tvingende grunde. I kravet om indkaldelse ligger, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal indkaldes på en sådan måde, at man kan regne med, at de under normale omstændigheder vil have fået underretning om mødets afholdelse så længe før mødets begyndelse, at de har rimelig mulighed for at tilrettelægge deres deltagelse og forberede de sager, der skal behandles. Hertil må høre, at fristen for fremlæggelse af sager overholdes, medmindre der er tale om behandling af sager, der ved tidligere lejlighed har været fremlagt. Når det om de ekstraordinære møder i kommunalbestyrelserne er bestemt, at de så vidt muligt skal bekendtgøres for kommunens beboere, ligger heri en tilkendegivelse om, at et ekstraordinært møde kun, hvor sagens beskaffenhed gør det uomgængeligt nødvendigt, må afholdes med så kort varsel, at den forudgående bekendtgørelse for kommunens borgere ikke kan gennemføres. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 34 n., side 70 i Betænkning nr. 1425/2002 om Indsigt i den kommunale administration, og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, 1988, side 47 f. SIDE 10

11 Som ovenfor nævnt regulerer styrelsesloven ikke spørgsmålet om afholdelse af ekstraordinære møder i stående udvalg og som følge heraf heller ikke spørgsmålet om varslet til sådanne. Det er imidlertid statsforvaltningens opfattelse, at de principper om varsel, der gælder for indkaldelse til ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen, tilsvarende må gælde for indkaldelse af ekstraordinære møder i et stående udvalg. Udgangspunktet er således, at udvalgsmedlemmerne får underretning om mødets afholdelse så længe før mødets begyndelse, at de har rimelig mulighed for at tilrettelægge deres deltagelse og forberede de sager, der skal behandles, hvortil også hører, at fristen for fremlæggelse af sager overholdes, medmindre der er tale om behandling af sager, der ved tidligere lejlighed har været fremlagt. Det skal bemærkes, at fristen som er angivet i 8, stk. 4 i styrelsesloven ikke er absolut, jf. formuleringen så vidt muligt. Der er således taget hensyn til, at der på møderne kan medtages hastende sager, og sager, hvor der umiddelbart kan tages stilling. Statsforvaltningen konstaterer, at sagen om den pågældende lokalplan var optaget på byrådets dagsorden til mødet den 19. maj Statsforvaltningen går ud fra, at hvert enkelt byrådsmedlem som følge heraf har modtaget sagsmateriale til bedømmelsen af sagen, jf. 8, stk. 4 i styrelsesloven. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at sagen tidligere havde været behandlet i Plan & Miljøudvalget. Selvom varslet til det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget var kort, har der efter statsforvaltningens opfattelse i den konkrete sag ikke været tale om et urimeligt kort varsel. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at medlemmerne af Plan & Miljøudvalget havde rimelig tid til at tilrettelægge deres deltagelse og forberede den sag, der skulle behandles i det pågældende møde. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ekstraordinære møde i Plan & Miljøudvalget skulle starte umiddelbart før byrådets møde, og at sagen var på dagsordenen til byrådets møde. SIDE 11

12 Den omstændighed, at du i den konkrete situation allerede den 14. maj 2008 havde meldt forfald til byrådets møde, ændrer ikke statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningen finder i øvrigt ikke grundlag for at forholde sig til vurderingen af, om det var nødvendigt, at sagen blev behandlet i byrådets møde den 19. maj Ad 3. Kan et mindretal forhindre gennemførelsen af et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Som det fremgår ovenfor, regulerer styrelsesloven alene adgangen til indkaldelse af ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen. Som det også fremgår af det ovenfor nævnte, kan en udvalgsformand, hvis han skønner, at det er nødvendigt, indkalde til ekstraordinært udvalgsmøde, ligesom et flertal i udvalget kan pålægge ham dette. Det følger heraf, at mindretallet ikke kan kræve, at formanden indkalder til ekstraordinært udvalgsmøde. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 135, 146, Betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, side 27. Det er statsforvaltningens opfattelse, at da et mindretal i et udvalg ikke kan kræve et ekstraordinært møde afholdt, kan et mindretal heller ikke forhindre afholdelse af et ekstraordinært møde, selvom mindretallet måtte være forhindret i at deltage i mødet. Det har således ikke været i strid med lovgivningen, at formanden for Plan & Miljøudvalget har indkaldt til ekstraordinært møde i udvalget med kort varsel, selvom du var forhindret i at deltage. I øvrigt : Esbjerg Byråd har modtaget en kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet ( Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef SIDE 12

13 /Stella Bøttger specialkonsulent SIDE 13

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byråd, har du den 19. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende byrådets

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger 18-11- 2008 Du har som medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune den 21. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22.

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation NOTAT Udkast med henblik på 2. behandling i BIU 17. januar 2018 Forslag til ændret forretningsorden

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere