Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land"

Transkript

1 Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Mål 4 2. Offentlighed Klageadgang 5 3 Sammendrag Eksisterende forhold status Fremtidige forhold plan Økonomi 7 4. Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Vandindvindingsinteresser 9 5. Områder med krav til forbedret rensning Spildevandsforhold status Datagrundlag Eksisterende afløbsforhold Belastningsopgørelse Spildevandsudledninger over 30 PE Spildevandsforhold plan Hvad er grundlaget for at kommunen kan give et påbud? Tidsplan for forbedret rensning Hvad kan ejeren gøre når der gives påbud? Hvad koster et renseanlæg Egnede områder for nedsivning af spildevand Revision af planen Investeringer i kloakanlæg Budget for investeringer i det åbne land Økonomi Finansering Tømningsordninger Bundfældningstanke Samletanke Olie- og fedtudskillere 21 1

3 Bilagsfortegnelse Nr. Emne 1 Antal ejendomme der udleder til recipient, med deloplande. 2 Recipientbelastning fra ejendomme fordelt efter indsatsområde, med deloplande. 3 Tidsplan for forbedret rensning fordelt efter indsatsområde, med deloplande. 4 Rensekrav 5 Kort med angivelse af egnethed af nedsivning 6 Drikkevandsboringer 2

4 1. Indledning Som følge af kommunesammenlægningen er det nødvendigt at udarbejde en ny spildevandsplan for Haderslev Kommune Spildevandsplanen indeholder kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i Haderslev Kommune. Spildevandsplanen afløser spildevandsplanerne for de tidligere Gram, Vojens og Haderslev, samt spildevandsplanerne for dele af de tidligere Christiansfeld og Nr. Rangstrup Kommuner. Spildevandsplanen udarbejdes som 2 særskilte planer. Denne plan betegnes: Spildevandsplan for det åbne land Planen behandler spildevandforhold for private ejendomme som ikke er omfattet af Spildevandsplan Kloakerede områder. Det vil sige ejendomme som ikke er optaget i kloakforsyningen. Der er udarbejdet en særskilt plan for de nuværende og planlagte offentligt kloakerede områder, samt private spildevandsanlæg med en kapacitet som er større end 30 personækvivalenter. Denne plan er benævnt Spildevandsplan Kloakerede områder. Spildevandsplanen for det åbne land er udarbejdet således, at den tilgodeser retningslinierne i det tidligere Sønderjyllands Amts Regionplan I forbindelse med strukturreformen er regionplanen ophøjet til Landsplandirektiv. at den tilgodeser Miljøstyrelsens udmeldinger om, at spildevandsudledninger fra ejendomme i det åbne land efter 1. januar 2015 ikke må være til hinder for at de kommende vandplaner på sigt kan opfyldes (vandplanerne skal udarbejdes som følge af EU s vandrammedirektiv). I Haderslev Kommune findes der ca ejendomme, som ligger i oplande til vandløb og søer der i regionplanen er udpeget som særligt forureningsfølsomme. På baggrund i de tidligere spildevandsplaner er der i dele af kommunen allerede gennemført en forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Der er således på nuværende tidspunkt ca. 400 ejendomme som allerede har etableret en forbedret spildevandsrensning eller er blevet offentligt kloakeret. Den fremtidige spildevandsplanlægning for det åbne land vil blive gennemført i etaper. Denne plan indeholder en overordnet beskrivelse af, hvorledes Haderslev Kommune vil tilrettelægge og administrere arbejdet omkring håndtering af spildevand i det åbne land, samt en tids- og økonomiplan for planens gennemførelse. Med baggrund i planen vil kommunen foretage en registrering af eksisterende spildevandsog vandforsyningsforhold på de enkelte ejendomme i de berørte områder. De ejendomme der skal foretage forbedret rensning, vil få et påbud herom fra kommunen. 3

5 Miljøstyrelsens udmeldinger om, at spildevandsudledningerne fra ejendommene i det åbne land efter 1. januar 2015 ikke må hindre opfyldelsen af vandplanerne, indebærer, at de nødvendige påbud om forbedret spildevandsrensning skal være meddelt inden udgangen af 2012 således at ejerne får en rimelig frist til at gennemføre de nødvendige ændringer. 1.1 Mål De ordnede mål i spildevandsplanen for det åbne land er: at sikre en hensigtsmæssig samt hygiejnisk- og sundhedsmæssig forsvarlig behandling og bortskaffelse af spildevandet for ejendomme beliggende uden for de kloakerede områder at sikre, at spildevandsudledningerne fra ejendomme beliggende uden for de kloakerede områder ikke hindrer, at der skabes en god miljøtilstand for grundvand og overfladevand i overensstemmelse med bl.a. EU s vandrammedirektiv generelt at sikre, at spildevandsudledningerne fra ejendomme beliggende uden for de kloakerede områder ikke hindrer, at de i regionplanen fastsatte målsætninger for vandløb, søer og havet på sigt kan opfyldes. specielt at beskytte de forureningsfølsomme vandløb og søer, som ligger i de områder som er udpeget i regionplanen, mod uhensigtsmæssig udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. at sikre grundvandet og dermed drikkevandsinteresserne mod forurening med spildevand. Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration på spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold mht. eksisterende og fremtidige spildevandsforhold. Spildevandsplanen forpligter ikke kommunernes borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. For borgerne er spildevandsplanen en orientering om, hvad kommunen inden for en kortere tid planlægger at gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer vil forpligte borgerne retsligt til at gennemføre ændringer af deres spildevandsforhold. 4

6 2. Offentlighed og vedtagelse af planen I henhold til reglerne i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 skal kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplanen offentliggøres i lokale blade. Fra offentliggørelsen af forslaget og inden for en frist af mindst 8 uger har offentligheden adgang til at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. Når fristen er udløbet behandler kommunalbestyrelsen de indsigelser og kommentarer som eventuelt er indkommet. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget spildevandsplanen, skal denne offentliggøres i lokale blade. Forslaget til Spildevandsplan for det åbne land for Haderslev Kommune blev offentliggjort og udsendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 14. oktober til 11. december Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplanen blev samtidig med offentliggørelsen sendt til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet (Miljøcenter Ribe) til orientering. I offentlighedsfasen har det været muligt, at kommentere det fremlagte forslag overfor kommunalbestyrelsen. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen behandlet kommentarerne, og resultatet af behandlingen er indarbejdet i spildevandsplanen. Efterfølgende er den endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen, hvilket er offentliggjort i lokale blade. Den vedtagede spildevandsplan er samtidig sendt til det statslige miljøcenter i Ribe. 2.1 Klageadgang I henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene. Dvs. at en sag skal være anlagt inden 6 måneder. 5

7 3. Sammendrag Spildevandsplanens formål er at sikre, at at der skabes en god miljøtilstand for grundvand og overfladevand i overensstemmelse med bl.a. EU s vandrammedirektiv, de forureningsfølsomme vandløb og søer, som ligger i de områder amtet har udpeget, beskyttes mod uhensigtsmæssig udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. 3.1 Eksisterende forhold status Det tidligere Sønderjyllands Amt har i regionplanen udpeget 36 vandområder i Haderslev Kommune, hvor målsætningen ikke er overholdt pga. spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Områderne er angivet på bilag 1 og 4. Med udgangspunkt i Haderslev Kommunes registreringer, er der i kommunen registreret ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Heraf udleder ca ejendomme spildevand til vandløb, søer eller havet, ca ejendomme nedsiver spildevandet, mens resten har anden afledningsform. 3.2 Fremtidige forhold - plan Ud fra Haderslev Kommunes registreringer og digitale kortoplysninger er det opgjort hvor mange ejendomme, der ligger inden for de områder, som amtet har udpeget i Regionplanen, disse områder kaldes for indsatsområder. Opgørelsen viser, at ca ejendomme ligger inden for områder, hvor amtet har stillet krav om forbedret rensning. En række af disse ejendomme har allerede etableret en forbedret spildevandsrensning på baggrund af påbud som blev meddelt iht. de oprindelige spildevandsplaner. Når disse ejendomme fratrækkes forventes det, at ca.750 ejendomme skal gennemføre en forbedret rensning i henhold til det tidligere Sønderjyllands Amts krav, mens det forventes, at ca. 650 ejendomme ikke skal gennemføre en forbedret rensning. Begrundelsen for at sidst nævnte ejendomme ikke skal etablere en forbedret rensning er, at de jævnfør kommunens registreringer ikke udleder til vandløb, søer eller havet. I forbindelse med den efterfølgende detaljerede planlægning af spildevandshåndteringen inden for indsatsområderne, vil afløbsforholdene på de enkelte ejendomme blive registreret. Der vil ligeledes blive foretaget en registrering af afløbsforholdene på ejendomme, der ligger umiddelbart udenfor indsatsområderne. De viste oplandsgrænser er derfor foreløbige, og vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med registreringen. Haderslev Kommune vil realisere denne plan inden for en 6-årig periode. Ved gennemførelse af planen, vil ejendomme, der udleder husspildevand til forureningsfølsomme vandområder, herunder vandløb, søer og kystnære havområder (lukkede vige), få påbud om at forbedre spildevandsrensningen. 6

8 Påbud kan meddeles, hvis der udledes spildevand til vandområder, hvor et nedstrøms liggende vandområde er udpeget som forureningsfølsom. Der vil blive meddelt påbud om at rense spildevandet til et bestemt renseniveau. Dog kan påbud ikke meddeles hvis målsætningen for det pågældende vandområde er opfyldt. Når ejeren af en helårsbolig meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, skal denne i henhold til reglerne i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. samtidig tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at kloakforsyningen på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Det etablerede anlæg er privatejet (hører til ejendommen), og de nærmere bestemmelser om forholdet mellem kloakforsyningen og ejeren af ejendommen skal fremgå af en kontrakt. Pligten til at tilbyde et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen omfatter ikke erhvervsejendomme. Dette betyder som udgangspunkt, at der i forbindelse med blandede ejendomme, dvs. ejendomme der benyttes som helårsbolig og til erhvervsmæssige formål ikke skal gives et tilbud. 3.3 Økonomi Privat spildevandsanlæg: Hvis ejeren fravælger et kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen, skal ejeren selv anlægge, drive og vedligeholde en renseløsning, der overholder det fastsatte krav om renseniveau. Anlægsprisen for de forskellige renseløsninger varierer mellem ca og kr. inkl. moms, og driftsomkostningerne varierer mellem ca og kr. inkl. moms pr. år. Kontraktligt medlemskab: Etablering: Ved kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen skal ejeren, uanset valg af løsning, betale tilslutningsbidrag for spildevand, som er ,66 kr. inkl. moms (2008-pris). Hvis etableringen af en spildevandsløsning nødvendiggør en septiktank, påløber der yderligere ca kr. Endvidere skal ejeren betale for eventuelle nødvendige ledningsarbejder på egen grund. Vandafledningsbidrag og fast årlig afgift: Efterfølgende vandafledningsbidrag på 33,45 kr./m 3 inkl. moms og fast årlig afgift på 602,30 kr. Baseret på en ejendoms gennemsnitlige vandforbrug på ca. 140 m 3 /år, giver det en årlig udgift på ca kr. inkl. moms. Hvis der ikke er en vandmåler på ejendommen betales der for 170 m 3, hvilket giver en årlig udgift på ca kr. inkl. moms. Alle takster er 2008 takster. 7

9 4. Planlægningsgrundlaget. 4.1 Lovgrundlaget Haderslev Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning. Spildevandsplanen skal udarbejdes for at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Planen skal udover angivelse af eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, også indeholde oplysninger om spildevandshåndteringen i det åbne land. Haderslev Kommunes spildevandshåndtering af kloakeringsområder m.m. fremgår af Spildevandsplan for kloakerede områder , som blev godkendt af byrådet den 29. maj Nærværende plan omhandler kun forhold omkring spildevandshåndteringen i det åbne land. Spildevandsplanen for det åbne land beskriver de eksisterende spildevandsanlæg og renseforanstaltninger, samt fastlægger hvilke fremtidige tiltag der er nødvendige for at opfylde regionplanens fastlagte målsætninger for vandområder i kommunen. Begrebet vandområder omfatter: vandløb, søer og visse kystnære havområder. Spildevandsplanen danner grundlag for, at ejeren af en ejendom med udledning til et af de i spildevandsplanen udpegede vandområder kan meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 om, at etablere en forbedret spildevandsrensning til et nærmere fastsat renseniveau. Der kan dog kun meddeles påbud såfremt målsætningen for det udpegede vandområde ikke er opfyldt. at ejeren af en helårsbolig i henhold til reglerne i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. skal tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når kommunen har meddelt et påbud om forbedret spildevandsrensning. Ovennævnte medfører, at erhvervsejendomme og sommerhuse ikke vil få et tilbud om et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Generelt gælder det i hele kommunen, at der kræves en fornyet tilladelse til et spildevandsanlæg, i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, 2: når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på dette, ændres væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges. når der sker væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres spildevandsanlægget. 8

10 I henhold til samme bekendtgørelse, 2 er det tilsynsmyndigheden, det vil sige kommunen, som afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver en fornyet tilladelse. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i nedenstående love, bekendtgørelser og vejledninger. Love: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse 636 af 21/ Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger: Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen marts Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøstyrelsen 4.2 Vandindvindingsinteresser i forbindelse med nedsivning af spildevand I forbindelse med bortskaffelsen af husspildevandet fra ejendomme i det åbne land er udgangspunktet, at nedsivning er en god og driftssikker spildevandsløsning, der opfylder alle renseklasser. Af hensyn til vandindvindingsinteresser og beskyttelsen af grundvandet er der dog i lovgivningen fastsat en række afstandskrav, der skal overholdes når der etableres et nedsivningsanlæg. Afstandskrav og deres baggrund Når man lader spildevand sive ned i jorden, bevæger vandet sig nedad og når efter et stykke tid det grundvand, som vi også benytter til drikkevand. Det er derfor altafgørende for folkesundheden, at det nedsivede spildevand er renset, når det når frem til de boringer og brønde, hvorfra vi henter vores drikkevand. Specielt er det vigtigt, at alt virus og alle bakterier er døde. Smittekim i form af bakterier og virus fjernes på to måder, når spildevandet er løbet ud af nedsivningsanlæggets bund: 1) biologisk nedbrydning 2) død på grund af alderdom Den biologiske nedbrydning sker i de øverste jordlag, hvor der er rigelig med ilt tilstede. Det er der kun i den jord, som ligger over grundvandsspejlet. Når først det nedsivende spildevand er kommet ned i grundvandet, svarer det til, at det er kommet i køleskab i en 9

11 iltfri pose. Grundvandet har nemlig praktisk taget samme temperatur som et køleskab, og det indeholder kun ubetydelige mængder ilt. En del virus og bakterier er almindeligvis stadig levende, når spildevandet når grundvandsspejlet. Disse smittekim kan kun holde sig i live i det kolde, iltfattige vand i en vis periode. Derfor skal man sikre sig, at det tager så lang tid for det nedsivende spildevand at nå drikkevandsboringer, at alle smittekim er døde ved ankomsten. Det opnår man ved at holde en sikkerhedsafstand på 300 m mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer. For markvandingsboringer er sikkerhedsafstanden kun 150 m, da vandet ikke skal drikkes. På bilag 6 er blandt andet vist placeringen af vandværksboringer samt ejendomme med egen vandforsyning. For den sidste gruppe er der kun vist ejendommens placering og ikke placeringen af boringen eller brønden. For at den biologiske nedbrydning skal kunne fungere tilfredsstillende, skal afstanden mellem bunden af nedsivningsanlægget og højeste grundvandsspejl så vidt muligt være mindst 2½ m og under ingen omstændigheder mindre end 1 m. Grundvandsspejlets beliggenhed under terrænoverfladen varierer med årstiden og fra år til år afhængig af nedbøren, fordampningen og afstrømningen gennem vandløb, dræn og grundvand. Variationen ligger i Haderslev kommune typisk i intervallet 1,5-2,5 m. Som hovedregel er grundvandsstanden højest umiddelbart før dyrkningssæsonens begyndelse, og lavest lige efter løvfald, da grundvand normalt kun dannes uden for vækstsæsonen. I den periode, hvor der er blade på træerne, fordamper der for meget af nedbøren, til at der kan dannes grundvand. Der er jævnligt væsentlige afvigelser fra denne tommelfingerregel. I vinteren faldt der f. eks. så lidt nedbør, at grundvandsspejlet faldt 2 m i løbet af vinteren, og den laveste grundvandsstand fandt man derfor på det tidspunkt, hvor man normalt ville finde den højeste. En forudsætning for, at et nedsivningsanlæg overhovedet kan fungere, er, at spildevandet kan sive ned. Det kan det næsten altid på sandjord og kun sjældent på lerjord. Bilag 5 viser, hvor der er sandjord og lerjord. De grønne arealer på bilag 5 er dynd- og moseprægede områder med meget høj grundvandsstand. Hvis der overhovedet skal være nedsivningsanlæg på disse arealer, kan der kun blive tale om såkaldt hævede mileanlæg. Dispensationsmuligheder Der vil ikke kunne dispenseres fra afstandskravet på 300 m fra vandværksboringer (almene vandværker). For private boringer og brønde (såkaldte enkeltindvindinger) er der mulighed for nedsættelse af afstanden mellem nedsivningsanlæg og vandindvindingsboringer efter en konkret vurdering af, om urent spildevand kan nå boringen eller ej. Afstanden kan aldrig nedsættes til mindre end 75 m. 10

12 5. Områder med krav til forbedret rensning Af Sønderjyllands Amts Regionplan (nu ophøjet til Landsplandirektiv) fremgår det, at målsætningen for mange vandområder i kommunen ikke er opfyldt. For 36 vandløbsområder i kommunen er det fastslået, at afledningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land er medvirkende til, at målsætningen ikke er overholdt. Afgrænsningen af de enkelte områder er i de fleste tilfælde baseret på topografiske vandskel, men der er også taget hensyn til kommunens kendskab til de faktiske afløbsforhold. I forbindelse med detailplanlægningen vil områdegrænserne blive endeligt fastlagt. Områdegrænserne vil dels blive ajourført i henhold til drænsystemer i de enkelte områder, og de faktiske spildevandsafløb fra ejendomme. For nogle vandløb kan det forekomme, at kun den øverste del af vandløbet, der er udpeget som forureningsfølsom. De udpegede vandområder med tilhørende målsætning og afgrænsning af oplande fremgår af bilag 4. I tabel 5.1 er angivet en oversigt over renseklasser og rensekrav som er gældende for de udpegede vandområder. Tabel 5.1 Udpeget vandområde Renseklasse Rensekrav (% fjernelse) Organisk stof Fosfor Kvælstof SOP 95 % 90 % 90 % Forureningsfølsomt vandløb, der udmunder i forureningsfølsom sø. Forureningsfølsomt vandløb SO 95 % 90 % Forureningsfølsom sø OP 90 % 90 % Forureningsfølsomt kystnært område O 90 % SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation (kvælstoffjernelse). SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation (kvælstoffjernelse). OP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor. O: Reduktion af organisk stof. Ejendomme i oplandet til de udpegede områder skal som minimum rense spildevandet til de i ovenstående skema anførte rensekrav. I tabel 5.2 er angivet en oversigt over hvilke anlægstyper, der opfylder de pågældende renseklasser. Tabel 5.2 Anlægstype SOP SO OP O Pilerensningsanlæg Nedsivningsanlæg Hævet nedsivningsanlæg Samletank Minirensningsanlæg Biologisk Sandfilteranlæg - - Rodzoneanlæg

13 Tabel 5.3 angiver samtlige indsatsområder i Haderslev Kommune, hvor der i regionplanen er udpeget forureningsfølsomme vandområder. Tabel 5.3 Indsatsområde Recipient Målsætning Renseklasse Haderslev -Vest 1 Sjapmose B OP 2 Magge Søen B OP 3 Søer i Stensbækplantage A1 OP 4 Tiset Bæk B0 SO 5 Marbæk B1 SO 6 Hyrup Hede Bæk B1 SO 7 Skibelund Mose B OP 8 Sighus Sø B OP 9 Hvirvelmose B OP 10 Hostrup Bæk B1 SO 11 Elkær Sø B SOP 12 Søndermose B OP 13 Vandmosen B OP 14 Barsbøl Bæk B1 SOP 15 Blå Å (Jels søerne) B1 SOP 16 Bykær Bæk B2 SOP 17 Spangs å B2 SO Haderslev Dam 18 Haderslev Dam B OP Haderslev-Øst Nord for fjorden 19 Hejs Nor B OP 20 Avnø Vig Målsat Vig O/SO 21 Neder Åstrup Bæk B1 SO 22 Abkær Bæk B0 SO 23 Ørby Grøft B1 SO Haderslev-Øst Syd for fjorden 24 Starup Bæk B1 SO 25 Lunding Bæk B1 SO 26 Spangs Bæk B1 SO 27 Kvistrup Bæk B0 SO 28 Stevelt Bæk B0 SO 29 Vedbøl Sø B SOP 30 Hopsø B OP 31 Vedbæk B1 SO 32 Vilstrup Bæk B1 SO 33 Kestrup Bæk B1 SO 34 Hejsager Bæk B1 SO 35 Bankel Sø B OP 36 Fuglsø B OP Tabel 5.4 Oversigt over målsætninger Vandløbsmålsætninger A B0 B1 B2 B3 Sømålsætninger A1 A2 B Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Vandløb, der skal rumme et varieret dyre- og planteliv, men som ikke er egnet som levested for fisk Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk Laksefiskevand Karpefiskevand Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Badevand Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv 12

14 6 Spildevandsforhold status. 6.1 Datagrundlag De oplysninger der danner grundlag for de enkelte ejendommes afløbsforhold, er baseret på Bygnings og Bolig Registret (BBR). Disse oplysninger stammer fra ejendommens egne indberetninger. BBR-registet er dog erfaringsmæssigt behæftet med fejl, bla. den fejlagtige antagelse, at afledning til markdræn er lig med afledning til nedsivningsanlæg. Hvis der afledes til markdræn er dette at betragte som udledning til vandløb. 6.2 Eksisterende forhold Med udgangspunkt i bilag 4, er der i tabel 6.1 angivet, hvor mange ejendomme der er i de enkelte indsatsområder. Ejendommene er opdelt, på de som udleder til recipient, og de som ikke gør det. Tallene i Tabel 6, er fremkommet ved brug af BBR, der er korrigeret ud fra erfaringstal fra andre kommuner. Som et eksempel kan nævnes, i gammel Haderslev Kommune er 95 % af alle ejendomme med ikke godkendte spildevandsanlæg i det åbne land, registreret som nedsivningsanlæg. Dette er på trods af, at det stort set ikke kan lade sig gøre at nedsive spildevand i gammel Haderslev Kommune, pga. lerjord, der ikke er egnet til nedsivning af spildevand. Erfaringsmæssigt har 75 % af disse ejendomme udledning til markdræn, hvilket er det samme som udledning til vandløb. Det skal bemærkes, at ejendomme tilsluttet offentlig kloak ikke er inkluderet. Tabel 6.1 Antal ejendomme der udleder til recipient. Hovedomlande Recipienter Antal ejendomme i hele oplandet Samlet antal Udledes der til recipient? i oplandet Ja Nej Haderslev Dam Haderslev-Øst Syd for fjorden Haderslev-Øst Nord for fjorden Haderslev -Vest I alt *Se bilag 1 for se opgørelsen med alle deloplande. Tabellen viser, at ca. 54 % af ejendommene i det åbne land, indenfor indsatsområderne, udleder til recipient. 6.3 Belastningsopgørelse Belastningen fra de enkelte ejendomme er beregnet på baggrund af de data, der er angivet i kommunens registreringer. Det er antaget, at der er 2,5 beboere (PE) pr. ejendom. Belastningen fra én PE (personækvivalent) er følgende: Tabel 6.2 Belastning pr. PE. Stof Belastning BI 5 21,9 kg/pe/år 60 g/pe/døgn N 4,4 kg/pe/år 12 g/pe/døgn P 1,0 kg/pe/år 2,7 g/pe/døgn 13

15 Udledningen fra de enkelte ejendomme beregnes som en reduktion af den belastning, som udledningen ville udgøre, hvis spildevandet udledes urenset. Dette medfører, at belastnings-reduktionen afhænger af spildevandbehandlingen. Reduktionerne er fastsat med baggrund i erfaringstal fra Miljøstyrelsen. Den gennemsnitlige reduktion for de forskellige udledninger (septiktank, udledning uden septiktank og ukendte anlæg), er BI5 = 40 %, N = 23 % og P = 23 %. Med udgangspunkt i belastningen fra personækvivalenter, er der foretaget en beregning af ejendommenes udledninger i tabel 6.3. Tabel 6.3 Recipientbelastning fra ejendomme fordelt efter indsatsområde. Indsatsområde Areal Forurenere BI 5 N P (ha) (stk. huse) (PE) (kg/år) (kg/år) (kg/år) Haderslev Dam Haderslev-Øst Syd for fjorden Haderslev-Øst Nord for fjorden Haderslev -Vest I alt Se bilag 2 for se opgørelsen med alle deloplande. 6.4 Spildevandsudledninger over 30 PE landsbylignende lokaliteter. Der kan være andre forhold, som betyder, at der skal foretages forandringer i spildevandsrensningen ved ejendomme i det åbne land, det drejer sig om landsbyer større end 30 PE. Miljøstyrelsen (nu By & Landskabsstyrelsen) definerer en landsby på nedenstående måde: En ejendom er at betragte som beliggende i en landsby, når den udgør én ud af mindst 10 ejendomme for hvilke det gælder, at der er mindre end 200 m til nærmeste ejendom. Skulle der være landsbyer, som opfylder definitionen, men som kommunen historisk ikke betragter som en landsby, kan definitionen fraviges. I forbindelse med den detaljerede planlægning for de enkelte indsatsområder, vil de endelige spildevandsløsninger blive fastlagt, herunder om der er tale om en landsby, der skal kloakeres. Udenfor indsatsområderne vil dette ske i forbindelse med revideringen af spildevandsplanen for de kloakerede områder i

16 7 Spildevandsforhold Plan. På bilag 4 er angivet de områder, hvor målsætningen for vandområder ikke er overholdt idet spildevand fra ejendomme i det åbne land medvirker hertil. Det er alene ejendomme indenfor de farvelagte områder, som skal undersøges nærmere. Af tabel 6.1. fremgår det, at 754 ejendomme skal forbedre deres rensning af spildevand. Det skal bemærkes, ejendomme med udledning af spildevand til jordoverfladen og til vejgrøfter vil blive udpeget til at skulle etablere forbedret rensning af spildevandet på baggrund af de uhygiejniske forhold ved udledningen. Dette medfører, at der ikke gives tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. 7.1 Hvad er grundlaget for at kommunen kan give et påbud? Forudsætningen for at give et påbud om at etablere en forbedret spildevandsrensning er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. I forbindelse med udstedelse af påbud, er der 3 konkrete dokumentationskrav, der skal være opfyldt. 1. Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt. 2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det vandområde, hvortil der udledes. Ejendommens udledning skal alene bidrage til faktisk forurening af et nedstrøms liggende vandområde. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af det pågældende vandområde er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forureningen er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser. 3. Vandområder, der udledes til, skal dokumenteret være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning for vandområdet ikke er opfyldt. For at opfylde punkt 1 og 2, vil kommunen i planperioden: fortløbende gennemføre en registrering af spildevandsforholdene for ejendommene i det åbne land. Herunder vil kommunen gennemføre et tilsyn med den enkelte ejendoms spildevandsforhold. med baggrund i registreringerne og i tilsynene meddele de nødvendige påbud. Da nogle dræn forløber på tværs af vandskel, vil kommunen gennemføre en nærme undersøgelse af afløbsforholdene for de ejendomme som ligger tæt op af et vandskel. Afhængigt af undersøgelsens resultat kan det medføre, at de pågældende ejendomme pålægges det rensekrav, der er relateret til det vandløb, hvortil spildevandsafledningen sker. Punkt 3 er opfyldt gennem det tidligere Sønderjyllands Amts Regionplan. 15

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land Side 41 I en ændring af MBL d. 14. maj 1997 blev det lovmæssige indhold af spildevandsplanerne udvidet til at omfatte spildevandsplanlægning for det åbne land. Ved det åbne land forstås i denne sammenhæng

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012

Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou. 28. - 29. feb. 2012 Orienteringsmøde delområde 2 Sommerhusområdet Hals - Hou 28. - 29. feb. 2012 Jens Bøgh Vinther, Vandmiljøafdelingen Miljømæssig begrundelse for kloakering Baggrund iværksættelsen af undersøgelser Hvilke

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Januar 2016 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere