Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land"

Transkript

1 Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Mål 4 2. Offentlighed Klageadgang 5 3 Sammendrag Eksisterende forhold status Fremtidige forhold plan Økonomi 7 4. Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Vandindvindingsinteresser 9 5. Områder med krav til forbedret rensning Spildevandsforhold status Datagrundlag Eksisterende afløbsforhold Belastningsopgørelse Spildevandsudledninger over 30 PE Spildevandsforhold plan Hvad er grundlaget for at kommunen kan give et påbud? Tidsplan for forbedret rensning Hvad kan ejeren gøre når der gives påbud? Hvad koster et renseanlæg Egnede områder for nedsivning af spildevand Revision af planen Investeringer i kloakanlæg Budget for investeringer i det åbne land Økonomi Finansering Tømningsordninger Bundfældningstanke Samletanke Olie- og fedtudskillere 21 1

3 Bilagsfortegnelse Nr. Emne 1 Antal ejendomme der udleder til recipient, med deloplande. 2 Recipientbelastning fra ejendomme fordelt efter indsatsområde, med deloplande. 3 Tidsplan for forbedret rensning fordelt efter indsatsområde, med deloplande. 4 Rensekrav 5 Kort med angivelse af egnethed af nedsivning 6 Drikkevandsboringer 2

4 1. Indledning Som følge af kommunesammenlægningen er det nødvendigt at udarbejde en ny spildevandsplan for Haderslev Kommune Spildevandsplanen indeholder kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i Haderslev Kommune. Spildevandsplanen afløser spildevandsplanerne for de tidligere Gram, Vojens og Haderslev, samt spildevandsplanerne for dele af de tidligere Christiansfeld og Nr. Rangstrup Kommuner. Spildevandsplanen udarbejdes som 2 særskilte planer. Denne plan betegnes: Spildevandsplan for det åbne land Planen behandler spildevandforhold for private ejendomme som ikke er omfattet af Spildevandsplan Kloakerede områder. Det vil sige ejendomme som ikke er optaget i kloakforsyningen. Der er udarbejdet en særskilt plan for de nuværende og planlagte offentligt kloakerede områder, samt private spildevandsanlæg med en kapacitet som er større end 30 personækvivalenter. Denne plan er benævnt Spildevandsplan Kloakerede områder. Spildevandsplanen for det åbne land er udarbejdet således, at den tilgodeser retningslinierne i det tidligere Sønderjyllands Amts Regionplan I forbindelse med strukturreformen er regionplanen ophøjet til Landsplandirektiv. at den tilgodeser Miljøstyrelsens udmeldinger om, at spildevandsudledninger fra ejendomme i det åbne land efter 1. januar 2015 ikke må være til hinder for at de kommende vandplaner på sigt kan opfyldes (vandplanerne skal udarbejdes som følge af EU s vandrammedirektiv). I Haderslev Kommune findes der ca ejendomme, som ligger i oplande til vandløb og søer der i regionplanen er udpeget som særligt forureningsfølsomme. På baggrund i de tidligere spildevandsplaner er der i dele af kommunen allerede gennemført en forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Der er således på nuværende tidspunkt ca. 400 ejendomme som allerede har etableret en forbedret spildevandsrensning eller er blevet offentligt kloakeret. Den fremtidige spildevandsplanlægning for det åbne land vil blive gennemført i etaper. Denne plan indeholder en overordnet beskrivelse af, hvorledes Haderslev Kommune vil tilrettelægge og administrere arbejdet omkring håndtering af spildevand i det åbne land, samt en tids- og økonomiplan for planens gennemførelse. Med baggrund i planen vil kommunen foretage en registrering af eksisterende spildevandsog vandforsyningsforhold på de enkelte ejendomme i de berørte områder. De ejendomme der skal foretage forbedret rensning, vil få et påbud herom fra kommunen. 3

5 Miljøstyrelsens udmeldinger om, at spildevandsudledningerne fra ejendommene i det åbne land efter 1. januar 2015 ikke må hindre opfyldelsen af vandplanerne, indebærer, at de nødvendige påbud om forbedret spildevandsrensning skal være meddelt inden udgangen af 2012 således at ejerne får en rimelig frist til at gennemføre de nødvendige ændringer. 1.1 Mål De ordnede mål i spildevandsplanen for det åbne land er: at sikre en hensigtsmæssig samt hygiejnisk- og sundhedsmæssig forsvarlig behandling og bortskaffelse af spildevandet for ejendomme beliggende uden for de kloakerede områder at sikre, at spildevandsudledningerne fra ejendomme beliggende uden for de kloakerede områder ikke hindrer, at der skabes en god miljøtilstand for grundvand og overfladevand i overensstemmelse med bl.a. EU s vandrammedirektiv generelt at sikre, at spildevandsudledningerne fra ejendomme beliggende uden for de kloakerede områder ikke hindrer, at de i regionplanen fastsatte målsætninger for vandløb, søer og havet på sigt kan opfyldes. specielt at beskytte de forureningsfølsomme vandløb og søer, som ligger i de områder som er udpeget i regionplanen, mod uhensigtsmæssig udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. at sikre grundvandet og dermed drikkevandsinteresserne mod forurening med spildevand. Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration på spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold mht. eksisterende og fremtidige spildevandsforhold. Spildevandsplanen forpligter ikke kommunernes borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag. For borgerne er spildevandsplanen en orientering om, hvad kommunen inden for en kortere tid planlægger at gennemføre inden for spildevandsområdet. Gennemførelse af disse planer vil forpligte borgerne retsligt til at gennemføre ændringer af deres spildevandsforhold. 4

6 2. Offentlighed og vedtagelse af planen I henhold til reglerne i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 skal kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplanen offentliggøres i lokale blade. Fra offentliggørelsen af forslaget og inden for en frist af mindst 8 uger har offentligheden adgang til at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. Når fristen er udløbet behandler kommunalbestyrelsen de indsigelser og kommentarer som eventuelt er indkommet. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget spildevandsplanen, skal denne offentliggøres i lokale blade. Forslaget til Spildevandsplan for det åbne land for Haderslev Kommune blev offentliggjort og udsendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 14. oktober til 11. december Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplanen blev samtidig med offentliggørelsen sendt til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet (Miljøcenter Ribe) til orientering. I offentlighedsfasen har det været muligt, at kommentere det fremlagte forslag overfor kommunalbestyrelsen. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen behandlet kommentarerne, og resultatet af behandlingen er indarbejdet i spildevandsplanen. Efterfølgende er den endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen, hvilket er offentliggjort i lokale blade. Den vedtagede spildevandsplan er samtidig sendt til det statslige miljøcenter i Ribe. 2.1 Klageadgang I henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene. Dvs. at en sag skal være anlagt inden 6 måneder. 5

7 3. Sammendrag Spildevandsplanens formål er at sikre, at at der skabes en god miljøtilstand for grundvand og overfladevand i overensstemmelse med bl.a. EU s vandrammedirektiv, de forureningsfølsomme vandløb og søer, som ligger i de områder amtet har udpeget, beskyttes mod uhensigtsmæssig udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. 3.1 Eksisterende forhold status Det tidligere Sønderjyllands Amt har i regionplanen udpeget 36 vandområder i Haderslev Kommune, hvor målsætningen ikke er overholdt pga. spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Områderne er angivet på bilag 1 og 4. Med udgangspunkt i Haderslev Kommunes registreringer, er der i kommunen registreret ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Heraf udleder ca ejendomme spildevand til vandløb, søer eller havet, ca ejendomme nedsiver spildevandet, mens resten har anden afledningsform. 3.2 Fremtidige forhold - plan Ud fra Haderslev Kommunes registreringer og digitale kortoplysninger er det opgjort hvor mange ejendomme, der ligger inden for de områder, som amtet har udpeget i Regionplanen, disse områder kaldes for indsatsområder. Opgørelsen viser, at ca ejendomme ligger inden for områder, hvor amtet har stillet krav om forbedret rensning. En række af disse ejendomme har allerede etableret en forbedret spildevandsrensning på baggrund af påbud som blev meddelt iht. de oprindelige spildevandsplaner. Når disse ejendomme fratrækkes forventes det, at ca.750 ejendomme skal gennemføre en forbedret rensning i henhold til det tidligere Sønderjyllands Amts krav, mens det forventes, at ca. 650 ejendomme ikke skal gennemføre en forbedret rensning. Begrundelsen for at sidst nævnte ejendomme ikke skal etablere en forbedret rensning er, at de jævnfør kommunens registreringer ikke udleder til vandløb, søer eller havet. I forbindelse med den efterfølgende detaljerede planlægning af spildevandshåndteringen inden for indsatsområderne, vil afløbsforholdene på de enkelte ejendomme blive registreret. Der vil ligeledes blive foretaget en registrering af afløbsforholdene på ejendomme, der ligger umiddelbart udenfor indsatsområderne. De viste oplandsgrænser er derfor foreløbige, og vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med registreringen. Haderslev Kommune vil realisere denne plan inden for en 6-årig periode. Ved gennemførelse af planen, vil ejendomme, der udleder husspildevand til forureningsfølsomme vandområder, herunder vandløb, søer og kystnære havområder (lukkede vige), få påbud om at forbedre spildevandsrensningen. 6

8 Påbud kan meddeles, hvis der udledes spildevand til vandområder, hvor et nedstrøms liggende vandområde er udpeget som forureningsfølsom. Der vil blive meddelt påbud om at rense spildevandet til et bestemt renseniveau. Dog kan påbud ikke meddeles hvis målsætningen for det pågældende vandområde er opfyldt. Når ejeren af en helårsbolig meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning, skal denne i henhold til reglerne i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. samtidig tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at kloakforsyningen på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Det etablerede anlæg er privatejet (hører til ejendommen), og de nærmere bestemmelser om forholdet mellem kloakforsyningen og ejeren af ejendommen skal fremgå af en kontrakt. Pligten til at tilbyde et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen omfatter ikke erhvervsejendomme. Dette betyder som udgangspunkt, at der i forbindelse med blandede ejendomme, dvs. ejendomme der benyttes som helårsbolig og til erhvervsmæssige formål ikke skal gives et tilbud. 3.3 Økonomi Privat spildevandsanlæg: Hvis ejeren fravælger et kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen, skal ejeren selv anlægge, drive og vedligeholde en renseløsning, der overholder det fastsatte krav om renseniveau. Anlægsprisen for de forskellige renseløsninger varierer mellem ca og kr. inkl. moms, og driftsomkostningerne varierer mellem ca og kr. inkl. moms pr. år. Kontraktligt medlemskab: Etablering: Ved kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen skal ejeren, uanset valg af løsning, betale tilslutningsbidrag for spildevand, som er ,66 kr. inkl. moms (2008-pris). Hvis etableringen af en spildevandsløsning nødvendiggør en septiktank, påløber der yderligere ca kr. Endvidere skal ejeren betale for eventuelle nødvendige ledningsarbejder på egen grund. Vandafledningsbidrag og fast årlig afgift: Efterfølgende vandafledningsbidrag på 33,45 kr./m 3 inkl. moms og fast årlig afgift på 602,30 kr. Baseret på en ejendoms gennemsnitlige vandforbrug på ca. 140 m 3 /år, giver det en årlig udgift på ca kr. inkl. moms. Hvis der ikke er en vandmåler på ejendommen betales der for 170 m 3, hvilket giver en årlig udgift på ca kr. inkl. moms. Alle takster er 2008 takster. 7

9 4. Planlægningsgrundlaget. 4.1 Lovgrundlaget Haderslev Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning. Spildevandsplanen skal udarbejdes for at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Planen skal udover angivelse af eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, også indeholde oplysninger om spildevandshåndteringen i det åbne land. Haderslev Kommunes spildevandshåndtering af kloakeringsområder m.m. fremgår af Spildevandsplan for kloakerede områder , som blev godkendt af byrådet den 29. maj Nærværende plan omhandler kun forhold omkring spildevandshåndteringen i det åbne land. Spildevandsplanen for det åbne land beskriver de eksisterende spildevandsanlæg og renseforanstaltninger, samt fastlægger hvilke fremtidige tiltag der er nødvendige for at opfylde regionplanens fastlagte målsætninger for vandområder i kommunen. Begrebet vandområder omfatter: vandløb, søer og visse kystnære havområder. Spildevandsplanen danner grundlag for, at ejeren af en ejendom med udledning til et af de i spildevandsplanen udpegede vandområder kan meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 om, at etablere en forbedret spildevandsrensning til et nærmere fastsat renseniveau. Der kan dog kun meddeles påbud såfremt målsætningen for det udpegede vandområde ikke er opfyldt. at ejeren af en helårsbolig i henhold til reglerne i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. skal tilbydes et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når kommunen har meddelt et påbud om forbedret spildevandsrensning. Ovennævnte medfører, at erhvervsejendomme og sommerhuse ikke vil få et tilbud om et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Generelt gælder det i hele kommunen, at der kræves en fornyet tilladelse til et spildevandsanlæg, i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, 2: når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på dette, ændres væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges. når der sker væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres spildevandsanlægget. 8

10 I henhold til samme bekendtgørelse, 2 er det tilsynsmyndigheden, det vil sige kommunen, som afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver en fornyet tilladelse. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i nedenstående love, bekendtgørelser og vejledninger. Love: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse 636 af 21/ Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger: Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen marts Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøstyrelsen 4.2 Vandindvindingsinteresser i forbindelse med nedsivning af spildevand I forbindelse med bortskaffelsen af husspildevandet fra ejendomme i det åbne land er udgangspunktet, at nedsivning er en god og driftssikker spildevandsløsning, der opfylder alle renseklasser. Af hensyn til vandindvindingsinteresser og beskyttelsen af grundvandet er der dog i lovgivningen fastsat en række afstandskrav, der skal overholdes når der etableres et nedsivningsanlæg. Afstandskrav og deres baggrund Når man lader spildevand sive ned i jorden, bevæger vandet sig nedad og når efter et stykke tid det grundvand, som vi også benytter til drikkevand. Det er derfor altafgørende for folkesundheden, at det nedsivede spildevand er renset, når det når frem til de boringer og brønde, hvorfra vi henter vores drikkevand. Specielt er det vigtigt, at alt virus og alle bakterier er døde. Smittekim i form af bakterier og virus fjernes på to måder, når spildevandet er løbet ud af nedsivningsanlæggets bund: 1) biologisk nedbrydning 2) død på grund af alderdom Den biologiske nedbrydning sker i de øverste jordlag, hvor der er rigelig med ilt tilstede. Det er der kun i den jord, som ligger over grundvandsspejlet. Når først det nedsivende spildevand er kommet ned i grundvandet, svarer det til, at det er kommet i køleskab i en 9

11 iltfri pose. Grundvandet har nemlig praktisk taget samme temperatur som et køleskab, og det indeholder kun ubetydelige mængder ilt. En del virus og bakterier er almindeligvis stadig levende, når spildevandet når grundvandsspejlet. Disse smittekim kan kun holde sig i live i det kolde, iltfattige vand i en vis periode. Derfor skal man sikre sig, at det tager så lang tid for det nedsivende spildevand at nå drikkevandsboringer, at alle smittekim er døde ved ankomsten. Det opnår man ved at holde en sikkerhedsafstand på 300 m mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboringer. For markvandingsboringer er sikkerhedsafstanden kun 150 m, da vandet ikke skal drikkes. På bilag 6 er blandt andet vist placeringen af vandværksboringer samt ejendomme med egen vandforsyning. For den sidste gruppe er der kun vist ejendommens placering og ikke placeringen af boringen eller brønden. For at den biologiske nedbrydning skal kunne fungere tilfredsstillende, skal afstanden mellem bunden af nedsivningsanlægget og højeste grundvandsspejl så vidt muligt være mindst 2½ m og under ingen omstændigheder mindre end 1 m. Grundvandsspejlets beliggenhed under terrænoverfladen varierer med årstiden og fra år til år afhængig af nedbøren, fordampningen og afstrømningen gennem vandløb, dræn og grundvand. Variationen ligger i Haderslev kommune typisk i intervallet 1,5-2,5 m. Som hovedregel er grundvandsstanden højest umiddelbart før dyrkningssæsonens begyndelse, og lavest lige efter løvfald, da grundvand normalt kun dannes uden for vækstsæsonen. I den periode, hvor der er blade på træerne, fordamper der for meget af nedbøren, til at der kan dannes grundvand. Der er jævnligt væsentlige afvigelser fra denne tommelfingerregel. I vinteren faldt der f. eks. så lidt nedbør, at grundvandsspejlet faldt 2 m i løbet af vinteren, og den laveste grundvandsstand fandt man derfor på det tidspunkt, hvor man normalt ville finde den højeste. En forudsætning for, at et nedsivningsanlæg overhovedet kan fungere, er, at spildevandet kan sive ned. Det kan det næsten altid på sandjord og kun sjældent på lerjord. Bilag 5 viser, hvor der er sandjord og lerjord. De grønne arealer på bilag 5 er dynd- og moseprægede områder med meget høj grundvandsstand. Hvis der overhovedet skal være nedsivningsanlæg på disse arealer, kan der kun blive tale om såkaldt hævede mileanlæg. Dispensationsmuligheder Der vil ikke kunne dispenseres fra afstandskravet på 300 m fra vandværksboringer (almene vandværker). For private boringer og brønde (såkaldte enkeltindvindinger) er der mulighed for nedsættelse af afstanden mellem nedsivningsanlæg og vandindvindingsboringer efter en konkret vurdering af, om urent spildevand kan nå boringen eller ej. Afstanden kan aldrig nedsættes til mindre end 75 m. 10

12 5. Områder med krav til forbedret rensning Af Sønderjyllands Amts Regionplan (nu ophøjet til Landsplandirektiv) fremgår det, at målsætningen for mange vandområder i kommunen ikke er opfyldt. For 36 vandløbsområder i kommunen er det fastslået, at afledningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land er medvirkende til, at målsætningen ikke er overholdt. Afgrænsningen af de enkelte områder er i de fleste tilfælde baseret på topografiske vandskel, men der er også taget hensyn til kommunens kendskab til de faktiske afløbsforhold. I forbindelse med detailplanlægningen vil områdegrænserne blive endeligt fastlagt. Områdegrænserne vil dels blive ajourført i henhold til drænsystemer i de enkelte områder, og de faktiske spildevandsafløb fra ejendomme. For nogle vandløb kan det forekomme, at kun den øverste del af vandløbet, der er udpeget som forureningsfølsom. De udpegede vandområder med tilhørende målsætning og afgrænsning af oplande fremgår af bilag 4. I tabel 5.1 er angivet en oversigt over renseklasser og rensekrav som er gældende for de udpegede vandområder. Tabel 5.1 Udpeget vandområde Renseklasse Rensekrav (% fjernelse) Organisk stof Fosfor Kvælstof SOP 95 % 90 % 90 % Forureningsfølsomt vandløb, der udmunder i forureningsfølsom sø. Forureningsfølsomt vandløb SO 95 % 90 % Forureningsfølsom sø OP 90 % 90 % Forureningsfølsomt kystnært område O 90 % SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation (kvælstoffjernelse). SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation (kvælstoffjernelse). OP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor. O: Reduktion af organisk stof. Ejendomme i oplandet til de udpegede områder skal som minimum rense spildevandet til de i ovenstående skema anførte rensekrav. I tabel 5.2 er angivet en oversigt over hvilke anlægstyper, der opfylder de pågældende renseklasser. Tabel 5.2 Anlægstype SOP SO OP O Pilerensningsanlæg Nedsivningsanlæg Hævet nedsivningsanlæg Samletank Minirensningsanlæg Biologisk Sandfilteranlæg - - Rodzoneanlæg

13 Tabel 5.3 angiver samtlige indsatsområder i Haderslev Kommune, hvor der i regionplanen er udpeget forureningsfølsomme vandområder. Tabel 5.3 Indsatsområde Recipient Målsætning Renseklasse Haderslev -Vest 1 Sjapmose B OP 2 Magge Søen B OP 3 Søer i Stensbækplantage A1 OP 4 Tiset Bæk B0 SO 5 Marbæk B1 SO 6 Hyrup Hede Bæk B1 SO 7 Skibelund Mose B OP 8 Sighus Sø B OP 9 Hvirvelmose B OP 10 Hostrup Bæk B1 SO 11 Elkær Sø B SOP 12 Søndermose B OP 13 Vandmosen B OP 14 Barsbøl Bæk B1 SOP 15 Blå Å (Jels søerne) B1 SOP 16 Bykær Bæk B2 SOP 17 Spangs å B2 SO Haderslev Dam 18 Haderslev Dam B OP Haderslev-Øst Nord for fjorden 19 Hejs Nor B OP 20 Avnø Vig Målsat Vig O/SO 21 Neder Åstrup Bæk B1 SO 22 Abkær Bæk B0 SO 23 Ørby Grøft B1 SO Haderslev-Øst Syd for fjorden 24 Starup Bæk B1 SO 25 Lunding Bæk B1 SO 26 Spangs Bæk B1 SO 27 Kvistrup Bæk B0 SO 28 Stevelt Bæk B0 SO 29 Vedbøl Sø B SOP 30 Hopsø B OP 31 Vedbæk B1 SO 32 Vilstrup Bæk B1 SO 33 Kestrup Bæk B1 SO 34 Hejsager Bæk B1 SO 35 Bankel Sø B OP 36 Fuglsø B OP Tabel 5.4 Oversigt over målsætninger Vandløbsmålsætninger A B0 B1 B2 B3 Sømålsætninger A1 A2 B Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Vandløb, der skal rumme et varieret dyre- og planteliv, men som ikke er egnet som levested for fisk Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk Laksefiskevand Karpefiskevand Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Badevand Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv 12

14 6 Spildevandsforhold status. 6.1 Datagrundlag De oplysninger der danner grundlag for de enkelte ejendommes afløbsforhold, er baseret på Bygnings og Bolig Registret (BBR). Disse oplysninger stammer fra ejendommens egne indberetninger. BBR-registet er dog erfaringsmæssigt behæftet med fejl, bla. den fejlagtige antagelse, at afledning til markdræn er lig med afledning til nedsivningsanlæg. Hvis der afledes til markdræn er dette at betragte som udledning til vandløb. 6.2 Eksisterende forhold Med udgangspunkt i bilag 4, er der i tabel 6.1 angivet, hvor mange ejendomme der er i de enkelte indsatsområder. Ejendommene er opdelt, på de som udleder til recipient, og de som ikke gør det. Tallene i Tabel 6, er fremkommet ved brug af BBR, der er korrigeret ud fra erfaringstal fra andre kommuner. Som et eksempel kan nævnes, i gammel Haderslev Kommune er 95 % af alle ejendomme med ikke godkendte spildevandsanlæg i det åbne land, registreret som nedsivningsanlæg. Dette er på trods af, at det stort set ikke kan lade sig gøre at nedsive spildevand i gammel Haderslev Kommune, pga. lerjord, der ikke er egnet til nedsivning af spildevand. Erfaringsmæssigt har 75 % af disse ejendomme udledning til markdræn, hvilket er det samme som udledning til vandløb. Det skal bemærkes, at ejendomme tilsluttet offentlig kloak ikke er inkluderet. Tabel 6.1 Antal ejendomme der udleder til recipient. Hovedomlande Recipienter Antal ejendomme i hele oplandet Samlet antal Udledes der til recipient? i oplandet Ja Nej Haderslev Dam Haderslev-Øst Syd for fjorden Haderslev-Øst Nord for fjorden Haderslev -Vest I alt *Se bilag 1 for se opgørelsen med alle deloplande. Tabellen viser, at ca. 54 % af ejendommene i det åbne land, indenfor indsatsområderne, udleder til recipient. 6.3 Belastningsopgørelse Belastningen fra de enkelte ejendomme er beregnet på baggrund af de data, der er angivet i kommunens registreringer. Det er antaget, at der er 2,5 beboere (PE) pr. ejendom. Belastningen fra én PE (personækvivalent) er følgende: Tabel 6.2 Belastning pr. PE. Stof Belastning BI 5 21,9 kg/pe/år 60 g/pe/døgn N 4,4 kg/pe/år 12 g/pe/døgn P 1,0 kg/pe/år 2,7 g/pe/døgn 13

15 Udledningen fra de enkelte ejendomme beregnes som en reduktion af den belastning, som udledningen ville udgøre, hvis spildevandet udledes urenset. Dette medfører, at belastnings-reduktionen afhænger af spildevandbehandlingen. Reduktionerne er fastsat med baggrund i erfaringstal fra Miljøstyrelsen. Den gennemsnitlige reduktion for de forskellige udledninger (septiktank, udledning uden septiktank og ukendte anlæg), er BI5 = 40 %, N = 23 % og P = 23 %. Med udgangspunkt i belastningen fra personækvivalenter, er der foretaget en beregning af ejendommenes udledninger i tabel 6.3. Tabel 6.3 Recipientbelastning fra ejendomme fordelt efter indsatsområde. Indsatsområde Areal Forurenere BI 5 N P (ha) (stk. huse) (PE) (kg/år) (kg/år) (kg/år) Haderslev Dam Haderslev-Øst Syd for fjorden Haderslev-Øst Nord for fjorden Haderslev -Vest I alt Se bilag 2 for se opgørelsen med alle deloplande. 6.4 Spildevandsudledninger over 30 PE landsbylignende lokaliteter. Der kan være andre forhold, som betyder, at der skal foretages forandringer i spildevandsrensningen ved ejendomme i det åbne land, det drejer sig om landsbyer større end 30 PE. Miljøstyrelsen (nu By & Landskabsstyrelsen) definerer en landsby på nedenstående måde: En ejendom er at betragte som beliggende i en landsby, når den udgør én ud af mindst 10 ejendomme for hvilke det gælder, at der er mindre end 200 m til nærmeste ejendom. Skulle der være landsbyer, som opfylder definitionen, men som kommunen historisk ikke betragter som en landsby, kan definitionen fraviges. I forbindelse med den detaljerede planlægning for de enkelte indsatsområder, vil de endelige spildevandsløsninger blive fastlagt, herunder om der er tale om en landsby, der skal kloakeres. Udenfor indsatsområderne vil dette ske i forbindelse med revideringen af spildevandsplanen for de kloakerede områder i

16 7 Spildevandsforhold Plan. På bilag 4 er angivet de områder, hvor målsætningen for vandområder ikke er overholdt idet spildevand fra ejendomme i det åbne land medvirker hertil. Det er alene ejendomme indenfor de farvelagte områder, som skal undersøges nærmere. Af tabel 6.1. fremgår det, at 754 ejendomme skal forbedre deres rensning af spildevand. Det skal bemærkes, ejendomme med udledning af spildevand til jordoverfladen og til vejgrøfter vil blive udpeget til at skulle etablere forbedret rensning af spildevandet på baggrund af de uhygiejniske forhold ved udledningen. Dette medfører, at der ikke gives tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. 7.1 Hvad er grundlaget for at kommunen kan give et påbud? Forudsætningen for at give et påbud om at etablere en forbedret spildevandsrensning er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. I forbindelse med udstedelse af påbud, er der 3 konkrete dokumentationskrav, der skal være opfyldt. 1. Ejendommens afløbsforhold og udledningssted skal være fastlagt. 2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det vandområde, hvortil der udledes. Ejendommens udledning skal alene bidrage til faktisk forurening af et nedstrøms liggende vandområde. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af det pågældende vandområde er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forureningen er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser. 3. Vandområder, der udledes til, skal dokumenteret være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning for vandområdet ikke er opfyldt. For at opfylde punkt 1 og 2, vil kommunen i planperioden: fortløbende gennemføre en registrering af spildevandsforholdene for ejendommene i det åbne land. Herunder vil kommunen gennemføre et tilsyn med den enkelte ejendoms spildevandsforhold. med baggrund i registreringerne og i tilsynene meddele de nødvendige påbud. Da nogle dræn forløber på tværs af vandskel, vil kommunen gennemføre en nærme undersøgelse af afløbsforholdene for de ejendomme som ligger tæt op af et vandskel. Afhængigt af undersøgelsens resultat kan det medføre, at de pågældende ejendomme pålægges det rensekrav, der er relateret til det vandløb, hvortil spildevandsafledningen sker. Punkt 3 er opfyldt gennem det tidligere Sønderjyllands Amts Regionplan. 15

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere