MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/"

Transkript

1 MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ Na#onalt(Netværk(af(Skoletjenester(er(et(treårigt(projekt(under( Kulturministeriet(og(Undervisningsministeriet.(( Projektets(formål(er(at(styrke(anvendelsen(af(kulturins#tu#oners( læringsressourcer(i(skolernes(undervisning.(( ( Midtvejsevalueringen(er(udarbejdet(af(konsulenthuset(Antropologerne(i(juni(2015.((

2 INDHOLDSFORTEGNELSE-- FORORD :-HVAD-ER-SKOLETJENESTENETVÆRK? Baggrund-og-formål Organisering Indsatsområder Finansering Status :-EVALUERINGSAKTIVITETER-OG-MMETODER MiniMsurvey Vurdering-af-datagrundlag Telefoninterviews Vurdering-af-de-interviewede-interessenters-repræsentativitet Møder-med-projektledelsen Andre-kilder :-RESULTATER-FRA-MINIMSURVEY Kønsmæssig-fordeling Kommunal/geografisk-fordeling Institutionel-fordeling Stillingsmæssig-fordeling Respondenternes-indgang-til-SkoletjenesteNetværk Kendskab-til-SkoletjenesteNetværk Brug-af-SkoletjenesteNetværk Grad-af-kontakt-med-SkoletjenesteNetværks-koordinatorer Ønsker-til-SkoletjenesteNetværks-fremtidige-indsats :-RESULTATER-FRA-KVALITATIVE-INTERVIEWS A.-AKTIVITETER-og-VÆRKTØJER Studiegrupper Temadage Sparring Netværksskabelse Kortlægning B.-KOORDINATORERNE Værdi-for-praktikere Koordinatorernes-rolle-og-funktion :LOKALTNIVEAU :REGIONALTNIVEAU :NATIONALTNIVEAU...35 Koordinatorernes-uafhængighed Samarbejde-og-kapacitetsopbygning AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 1

3 4C.-PROJEKTETS-RAMMER-OG-KONTEKST Praksis-i-forhold-til-opdrag Uklarhed-omkring-projektets-karakter-og-opbygning Dækning-af-målgruppe Kontakten-til-skolerne-og-folkeskolereformens-betydning :-KONKLUSION Fremtidspotentialer-og-Mudfordringer BILAG-1M AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 2

4 FORORD- DetteerenmidtvejsevalueringafprojektetNationaltnetværkafskoletjenester;ettreårigt projekt,dereroprettetisamarbejdemellemkulturministerietogundervisningsministeriet forankretiskoletjenestenpåsjælland,ogbestårafetnationaltkoordineretnetværkaf skoletjenesterikulturinstitutioneridanmark.projektetsformåleratstyrkebrugenaf kulturinstitutionerneslæringsressourceriskolernesundervisning.projektetløberofficieltfra1. august2013til1.august2016. NationaltnetværkafskoletjenesterbliveridagligtalekaldtSkoletjenesteNetværk,hvilketderfor erdenbetegnelse,dervilblivebrugtidennerapport. Formåletmedmidtvejsevalueringener:1)atafrapportereogformidleSkoletjenesteNetværks arbejdeoverforeksternepartnereogbidragsydere,og2)atskabeindsigtideforskellige interessentersbehovogerfaringermedprojektetsindsatser,værdiogfremtidsperspektiver, såledesatdeopnåedeindsigterkanhjælpetilatstyrkeogforankreindsatsenfremadrettet. MidtvejsevalueringenerudarbejdetafkonsulenthusetAntropologerneimajogjuni2015. Antropologerneharevalueretoganvistudviklingspotentialerpåbaggrundafkvantitativeog kvalitativedataskabtgennemtreaktiviteter:1)21telefoninterviewsmedinteressenterog ansattekoordinatoreriskoletjenestenetværk,2)mini\surveyudsendttil363modtagereaf SkoletjenesteNetværksnyhedsbrevog3)mødermedSkoletjenesteNetværksprojektledelse suppleretafskriftligtbaggrundsmaterialeomprojektet. EfterønskefraSkoletjenesteNetværksprojektledelsehardennemidtvejsevalueringenstærk vægtpådetkvalitative.denkvalitativevægtningafundersøgelsenbetyder,atrapportenkun præsenterertalbaseredemålinger,hvordisseharkunnetfindes/beregnes,oghvordetdesuden forekommerinformativt,menikkekonsekventforalledeleafevalueringen.antropologerne sætterimidtvejsevalueringenfokuspådeinvolveredeinteressenterserfaringermed SkoletjenesteNetværksindsatserogpådebehov,deidennesammenhængoplever.Ligeledes stillermidtvejsevalueringenskarptpådenværdi,interessenterneoplever,atnetværketbidrager medogdemulighederogudfordringer,interessenterneserfornetværketsfremtid. Midtvejsevalueringenkanderforihøjgradbrugestilfremadrettetatformeogudvikle SkoletjenesteNetværkpåetkvalificeretgrundlag. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 3

5 1:-HVAD-ER-SKOLETJENESTENETVÆRK?-- IdettekapitelbeskrivesSkoletjenestenetværkmedudgangspunktidetfællesdokumentfra KulturministerietogUndervisningsministeriet ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkaf skoletjenester (bilag4). BAGGRUND-OG-FORMÅL- SkoletjenesteNetværkerettreårigtprojekt,dereroprettetisamarbejdemellem KulturministerietogUndervisningsministeriet,ogbestårafetnationaltkoordineretnetværkaf skoletjenester.formåletmedprojekteteratstyrkebrugenafkulturinstitutionernes læringsressourceriskolernesundervisning.projektetløberofficieltfra1.august2013til1.august SkoletjenesteNetværkhartilformålatunderstøtteudviklingenafskoletjenesterogsamarbejder mellemgrundskoleogkulturinstitutioner,ogatsørgeforpraktiskogfagligtsamarbejdepå nationaltplan,dogudenat lægge&en&ensartet&model&ned&over&alle&kommuner &(kilde: ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag4).Deterfrivilligtfor kommunerne,omdeønskeratgørebrugafnetværketsydelser,fxiformafinspirationsmateriale ogsparring.deterbesluttet,atprojektetiopstartsfasenhovedsageligtrettersigmod samarbejdetmellemmuseerogskoler,menintentionener,atnetværketpåsigtudvidestilat omfatteenbrederepaletafdagtilbuds\,undervisnings\,natur\ogkulturinstitutionersamt virksomheder. Baggrundenforetableringenafnetværketeretønskeomatstyrkedenunderstøttende undervisning,dererencentraldelaffolkeskolereformenfrajuni2013.ifølgedenofficielle projektbeskrivelsehandlerdenunderstøttendeundervisningom,& at&pædagoger&og&lærere&kan& give&eleverne&en&mere&afvekslende&og&spændende&skoledag. &Understøttendeundervisningerfx& varierede&og&differentierede&læringsformer,&der&udfordrer&både&fagligt&stærke&og&fagligt& udfordrede&elever,&praktiske&og&anvendelsesorienterede&undervisningsformer,&der&åbner&skolen& mod&den&omgivende&verden,&samt&tilegnelse&af&viden,&innovation,&entreprenørskab&og&kreativitet,& der&gør&eleverne&i&stand&til&at&omsætte&viden&til&produkter&af&værdi&for&andre &(kilde: ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkafskoletjenester). ORGANISERING- SkoletjenesteNetværksprojektledelsebestårvedtidspunktetformidtvejsevalueringenafen overordnetprojektleder,endagligprojektleder,enkoordinatorfornationaleopgaverogen sekretariatsmedarbejder,deralleerforankretiskoletjenestenpåsjælland.skoletjenestenetværk hardesudenfemansattekoordinatorer,dererspredtgeografiskoverlandet(enforfynog Sydøstjylland,enforMidtjylland,enforNordjylland,enforSydvest\ogSønderjyllandogenfor Sjælland),foratsikreengeografiskspredtforankringafSkoletjenesteNetværksarbejde. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 4

6 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 5 SkoletjenesteNetværkrefererertilenstyregruppemedrepræsentanterfra UndervisningsministerietogKulturministeriet.DesudenrummerSkoletjenesteNetværken aktørfølgegruppebeståendeafaktørerfrakulturinstitutioner,skoletjenesterognationale organisationer.aktørfølgegruppensformåleratrådgiveprojektledelseniudviklingenaf SkoletjenesteNetværk. MÅLSÆTNING-OG-ARBEJDSFORM- Determålet,atSkoletjenesteNetværkskalopbyggespåbaggrundaflokaleogregionale erfaringerfremforencentralmodel.derforerarbejdetiprojektettilrettelagtudfraen eksplorativtilgang,såledesatdeerfaringer,derløbendehøstes,kanpåvirkedemålogopgaver, somprojektetskalløse.detkommerbl.a.tiludtrykibemandingen,hvorderegionale koordinatorerressourcemæssigtudgørdenstørstedelafbudgettet,ogimålformuleringen,hvor projektetsoverordnedemålermegetgenerelle.dekonkreteresultatmålaftalesforethalvtåraf gangen.styregruppenerenaktiv,arbejdendestyregruppe,dersomminimummødeshverthalve årforatgodkendedetforløbnehalvårsarbejdeogsættemålfordetkommendehalvår.denne arbejdsformervalgtforatgøredetmuligtløbendeatjustereretningforprojektetpåbaggrundaf deerfaringer,derhøsteslokalt. SkoletjenesteNetværksprojektledelseoplyser,atsomnetværkmedmålomatbyggenye initiativerovenpåeksisterendeerfaringer,erdetenprioriteretmålsætningatsamarbejde,hvor dererinteresseogudviklingspotentialefordetfremforenensartetdækninglandetover.denne tilgangervalgtdelsmedbaggrundierfaringerfraskoletjenestenpåsjælland,hvordeenkelte kulturinstitutionersejerskabogengagementiarbejdeterendrivkraftidenfortsatteudviklingaf etstadigtvoksendenetværk.delsudfraenerkendelseaf,atetnationaltnetværkmedde forhåndenværenderessourcerikkekannåallekrogeaflandet,menernødttilatmobilisere, kobleogbyggeviderepåderessourcer,derfindeslokalt. INDSATSOMRÅDER- SkoletjenesteNetværksøgeratstyrkeanvendelsenafkulturinstitutionerneslæringsressourceri skolernesundervisninggennemfireforskelligeindsatser: 1)##Styrkelse#af#national#sammenhæng#og#kontinuitet#på#området 2)Styrkelseafpædagogiskudviklingafkulturinstitutionerneslæringstilbud 3)Forøgelseogkvalificeringafskoleverdenensanvendelseafkulturinstitutionerne 4)Styrkelseafsamarbejdetmellemkulturinstitutionerneogskoleverdenen Defireindsatsersigtermodfølgendemål: 1)##Styrkelse#af#national#sammenhæng#og#kontinuitet#på#området a)skabeoverblik,samlepraksiseksempleroganbefale/iværksættefællesopgaveløsning, hvordeterkonstruktivt b)søgemodellerfordriftsløsningerogintegrereerfaringerfrapilotprojekter c)##etablere#samarbejder#med#andre#projekter,#centre#og#netværk#på#feltet d)##skabe#national#infrastruktur#på#aktørniveau

7 2)--Styrkelse-af-pædagogisk-udvikling-af-kulturinstitutionernes-læringstilbud- a)initiereogunderstøttearbejdendenetværk b)kursusvirksomhed inetværksregiogisamarbejdemedandreaktører c)inspirere,initiereogbidragetiludviklingsprojekter 3)--Forøgelse-og-kvalificering-af-skoleverdenens-anvendelse-af-kulturinstitutionerne a)oplysningomogmarkedsføringafmulighedenforsamarbejdermedkulturinstitutioner ogbrugafderesundervisningstilbud b)kompetenceudviklingaflærereogpædagogiskemedarbejderesbrugaf kulturinstitutionernesundervisningsressourcer c)bidragetiludviklingsprojekterogsøgesamarbejdsfladermedskoleledere,skolechefer, læringskonsulentermfl.iarbejdetmedimplementeringaffolkeskolereform 4)--Styrkelse-af-samarbejdet-mellem-kulturinstitutionerne-og-skoleverdenen a)##arbejde#for#samarbejde#på#flere#niveauer:#lærer/medarbejder\,skole/institutions\og kommunaltniveau b)etablere,udbredeogkvalificeresamarbejder,hvordererudviklingspotentialeog interessefordet c)støttesamarbejdermellemskolerogkulturinstitutioner)i)områder)med)mindre)aktivitet) (Kilde:Opgavebeskrive\Nationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag1) FINANSERING- ProjekteterfinansieretligeligtafUndervisningsministerietogKulturministeriet.Iudgangspunktet ernetværketministerieltfinansieret,mendetharværetmåletatsikreensåbredkommunal medfinansieringsommuligt.medfinansieringhardogikkeværetetafgørendekriterium,forat kunneværeværtskommuneforenregionalkoordinator. Dererkommunalmedfinansieringi4udaf5kommuner:Hjørring,RandersogEsbjerg,hvor kommunenmedfinansierer40%aflønnen,ogkøbenhavn,hvorskoletjenestenpåsjælland(og herigennemkøbenhavnskommune)finansierer100%aflønnen.ifredericia,somerdenmindste afkommunerne,erderingenmedfinansieringafdenregionalekoordinatorsløn.allekommuner medfinansiererdogarbejdspladsogudgifteriforbindelsehermed. STATUS- Evalueringenersatigangimaj2015,hvordererforløbet20måneder,ogstadigresterer16 månederafprojektetsialt36måneder. Evalueringenfinderstedpåettidspunkt,hvorprojektetifølgedenopgave\ogløsningsbeskrivelse, Antropologerneharfåetudleveretafprojektledelsen,medfåundtagelserskriderplanmæssigt fremiforholdtildehalvårligeaftalermedstyregruppen.tildisseundtagelserhørerisærde nationalekortlægningeroginogengradkontakttilskolelederforeningen.derarbejdesligenu forsinketpåkortlægningnummerto,dervilhandleomtransport.kontaktentil skolelederforeningenafventer,atskolernefåretableretenhverdagpådenandensideaf folkeskolereformen,hvilketvilblivebeskrevetnærmereirapporten. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 6

8 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 7 2:-EVALUERINGSAKTIVITETER-OG-MMETODER- Sombeskrevetiforordetbyggerdennerapportpåbådekvantitativeogkvalitativedataskabt gennemtreaktiviteter:1)mini\surveytilmodtagerneafskoletjenestenetværksnyhedsbrev,2) TelefoninterviewmedinteressenterogansattekoordinatoreriSkoletjenesteNetværkog3)Møder medskoletjenestenetværksprojektledelse. Idetteafsnitgennemgåsdenanvendtefremgangsmådevedhverafdissemetoder. IndledningsvisbehandlerAntropologernedemetodiskerefleksioner,derknyttersigtildenne opgave:hvilkemulighederogudfordringerharvisomevaluatorværetopmærksommepåidenne undersøgelse,hvisemnedelsbestårafnetværk,delsetprojekt&med&eksplorativ&tilgang? ProjektledelsenharoplysttilAntropologerne,atSkoletjenesteNetværkikkeerétnetværk,men mangenetværk.derernetværkpåforskelligeniveauerogpåtværsafniveauer.antropologerne hariløbetafdenneevalueringundersøgtnogleafstrukturerneinetværkene,menudendermed atkunneudpege,hvorledesalledissekonkretrelaterersigtilhinanden.iteorienernetværket uafgrænsetfænomen,deriprincippetkanfortonesigidetuendelige,medmindredereksisterer defineredeinklusionskriterier.skoletjenestenetværksprojektledelseeretcentraltknudepunkti netværkene,ligesomkoordinatorerneerdet.itilfældetskoletjenestenetværkerderingen defineredeinklusionskriterier.netværkeksistererikraftafkendskab,kommunikationeller samarbejdemellemaktører,mendereksistereringendefinitionaf,hvorintensivkontaktenskal værefor,atenaktørkanmedregnesinetværk. ProjektetSkoletjenesteNetværkhar,sombeskrevet,enrelativåbenformålsbeskrivelse(sebilag 1),dersikrer,atprojektetkanafviklesmedetfleksibeltogeksplorativtfokus.Idettetilfældeer detaltsåikkemuligtatsammenholdeprojektetsforeløbigtopnåederesultatermedkonkreteog målbaremilepæleog/ellerslutmål,fordiskoletjenestenetværkikkehardefinerede,målbare slutmål. Projektetsnetværksstrukturogeksplorativefokusharbetydningfordenne evalueringsundersøgelsestilgangogforkarakterenafderesultater,somevalueringenkan frembringe.overordnethardenneevalueringsåledesfokuspå,hvaddergiverværdioghvordan, snarereendhvor&meget.&antropologernesevalueringertilrettelagtsomeneksplorativ undersøgelse,derkanafdækkecentraleaspekterogholdningerhoscentraleaktøreri SkoletjenesteNetværk.DererikketaleomenudtømmendebeskrivelseafSkoletjenesteNetværk, simpelthenfordidetikkeermuligtatkendedetfuldeomfangafdeeksisterendenetværki SkoletjenesteNetværk. MINIMSURVEY- Midtvejsevalueringenomfatterenmindrespørgeskemaundersøgelse.SkoletjenesteNetværks projektledelsevilgerneøgesinvidenomdeaktører,dererinvolveredeiskoletjenestenetværk, hvilketkanopnåsvedatsøgeinformationerommodtagerneafdetelektroniskenyhedsbrev.at modtagenyhedsbreveterdenmindstmuligegradafinvolveringiskoletjenestenetværk.en spørgeskemaundersøgelsesendtudpåmailinglistenformodtagereafnyhedsbrevetrækker såledesogsåudtildeafskoletjenestenetværksbrugere,somermindreaktive,ogsommanved

9 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 8 mindstom.skoletjenestenetværksprojektledelseharønsketatvide,hvilkeinstitutioner modtagerneafnyhedsbrevetrepræsenterer,hvorilandetdebefindersigoghvilkenstillingde besidder.desudenvilmangernevidemereomdisseaktørerskendskabtilogbenyttelseaf SkoletjenesteNetværk. Surveyenharialttispørgsmåloghariforudgåendetestskunnetbesvarespåfemminuttereller mindre.dererspørgsmålomkøn,hvilkenkommunemanarbejderioghvilkenstillingman besidder,kendskabettilskoletjenestenetværkogbrugenafdetsaktiviteterogydelser,samt ønskedeydelserifremtiden(sebilag2). Surveyenerafvikletelektroniskover17dage(12.\28.maj2015)medsurvey\programmet SurveyMonkey(SurveyMonkey.com).Surveyenerudsendttil363mail\adressertilknyttet nyhedsbrevetsmailingliste.ansatteiskoletjenestenetværk,medlemmerafprojektledelsen,samt deinteressenter,somhargivettelefoninterviewidenneevalueringdeltagerikkeisurveyen. VURDERING-AF-DATAGRUNDLAG- Détatværetilknyttetmailinglistenindebærer,atmanlejlighedsvismodtagernyhedsbrevefra SkoletjenesteNetværk.Derharvedmidtvejsevalueringensafslutningværetudsendtsyv nyhedsbreveidenforløbneprojektperiode,hvoraftoerafsendteftersurveyensstart.surveyen erblevetbesvaretaf141respondenter,hvilketgiverensvarprocentpå38,8%.ivurderingenaf svarprocentenogresultaternesgyldighediforholdtildensamledepopulation,dvs.iforholdtilde ialt363mailadresserpåmailinglisten,erdetværdattagehøjdefor,athalvdelenaf mailadressernepålisteneroverdragetfraentidliger inglistetilknyttettocentrefor museumsundervisning,derikkelængereeksisterer.denneandelharsåledesikkeaktivtvalgtat blivekoblettilskoletjenestenetværksmailingliste.desudenerenrækkeafmailadresserneikke tilknyttetenkeltpersoner,menistedetheleorganisationer,fxiformafkulturinstitutioners infomails. Deterikkemuligtatvurdere,hvorvidtrespondenterneerrepræsentativeforpopulationen,da populationenssammensætningerukendt.detharnetopværetformåletmedmini\surveyenat opnåmerevidenom,hvempopulationenreelter;altsåhvilkepersoner,derfigurererpå mailinglisten,oghvordanderestilknytningertilskoletjenestenetværk.uagtetsvarprocenten giverde141besvarelserafmini\surveyenenindikationherafogenstørrevidenom,hvordan SkoletjenesteNetværksindsatsogfremtidspotentialeroplevesblandtdem,derharvalgtat besvareundersøgelsen.resultaternefrasurveyenanvendesbådesomkvantitativtogkvalitativt datagrundlag,eftersommangerespondenterhargivetuddybendekommentarerogforslagtil SkoletjenesteNetværk,derinddragessomcitateroganbefalingerløbendeievalueringsrapporten. - TELEFONINTERVIEWS- SkoletjenesteNetværksprojektledelseharudvalgt21informantertilinterview.Foruden SkoletjenesteNetværksfemkoordinatorererinteressenternerepræsentanterfornatur\og kulturinstitutionerne(ottepraktikereogtoledere),trekommunalekulturkonsulenterogtre samarbejdspartnereindenforområdetforkulturformidlingogskoletjenester.dererikke foretagetinterviewsmedprojektledelsen,styregruppenelleraktørfølgegruppen.

10 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 9 De21foretagneinterviewsergennemførtsomtelefoninterviewsaf30\70minuttersvarighed. Intervieweneergennemførtsomsemi\struktureredesamtaler,dvs.løststruktureredeinterviews påbasisafeninterviewguide.dennefremgangsmådeharikketilformålblotat høstesvar på alleredeformuleredespørgsmål,menudforskeristedetderelevantetematikkeridialogenmed samtalepartneren.detbetyder,atinterviewerenhardefineretsamtalensretningogtematikker, menatderundervejsisamtalenerskabtrumfor,atnyeinteressanteaspekterkandukkeop.at tageudgangspunktikoordinatorsellerinteressentenshverdagogerfaringmed Skoletjenestenetværkhargjortdetmuligt,sammenmeddisse,atformulerenyespørgsmål,der giverenrelevantogpræcisvidenomproblemer,kløfter,misforståelser,vanerogantagelser,som SkoletjenesteNetværksprojektledelseikketidligereharværetopmærksompå. Antropologerneharanvendténinterviewguidetildefemkoordinatorerogéninterviewguidetil restenafinteressenterne(sebilag3).detointerviewguidesladerinformanternebeskrivederes egenrelationtiloginvolveringiskoletjenestenetværk.informanternesvarerogsåpå,hvadde vurdererharfungeretgodtellerikkefungeretiskoletjenestenetværkiprojektperioden,samt hvaddebetragtersomhenholdsvisstyrkerogsvaghedervedskoletjenestenetværk.i interviewguidenforkoordinatorerneerderdesudenspørgsmålomderesarbejdepåforskellige niveauerogomkoordinatorernesopgaverpådeforskelligeområder.beggeinterviewguideser godkendtafprojektledelseniskoletjenestenetværk. Dererlavetlydoptagelseafsamtligeinterview.Antropologerneharefterfølgendeskrevetet resuméafhvertenkeltinterview,deropsummererhovedsynspunkteroggengivercentrale citater.resuméernedannergrundlagforenanalyse,derharfokuspåatidentificerestyrker, svagheder,værdierogfremtidspotentialerfordetarbejde,somskoletjenestenetværkudfører. Analyseninddragerdenoplevedeværdiafprojektetskonkreteaktiviteterogværktøjer, koordinatorernesværdi,rolleogindbyrdessamarbejde,projektetsoverordnederammerseti forholdtildetsudførselipraksis,ogprojektetskontekst,dvs.deomgivendefaktorermed indflydelsepåprojektetssucces. VURDERING-AF-DE-INTERVIEWEDE-INTERESSENTERS-REPRÆSENTATIVITET-- SkoletjenesteNetværksprojektledelseharmedhjælpfraderegionalekoordinatorerudvalgt interessenternetilinterviews,indhentetinformanternessamtykketilatmedvirkeogleveret deresnavnetilantropologerne.antropologerneharderforikkemulighedforatvurdere,hvordan udvalgetafinformanterkanpåvirkeevalueringensresultater,daantropologerneikkehar kendskabtil,hvilkeinteressenter,somikkeerblevettilbudtmulighedenforatgiveinterview,eller hvemafinteressenterne,somkanhavebetakketsigforatgiveinterview. Projektledelsenhariforlængelseafdeneksplorativetilgangønsketatsættefokuspådet,derhar givetværdi,ogimindregradatsættefokuspå,hvorprojektetikkeerimålendnu. Interessenterneerudvalgttilatrepræsentereforskellighediansættelsestyperoggeografiogpå denmådesikrestørstbreddeiværdifokus.antropologernekonstaterer,atinformanterne repræsentererskoletjenestepraktikerefranatur\ogkulturinstitutionerog forsyningsvirksomheder,ligesomogsådekommunalekonsulentersperspektivpræsenteres.

11 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 10 Feltetomfatterdesudenlederefornatur\ogkulturinstitutionerogandresamarbejdspartnere. Intervieweneharvist,atinformanterneharenmegetvarierendegradafinvolveringmed SkoletjenesteNetværk,hvilketharværetgavnligtforatkunnegengiveflereforskellige perspektiverianalysen. DererenlilleovervægtafinformantermedgeografisktilknytningtilRanderskommune,medfire udaf21informanter:enkommunalkonsulent,entidligeredirektørforskole\og dagtilbudsforvaltningen,enmuseumslederogenkoordinatorinetværket. Ievalueringenindgårkundatafrapersoner,somerinvolveredeiSkoletjenesteNetværk.Denne undersøgelsekansåledesikkebeskriveperspektivetfrapersoner,somafforskelligegrundeikke erinvolveredeiskoletjenestenetværk.mankanforestillesig,atinkluderingenafdetteperspektiv ievalueringenkunnehavepegetpåsærligeproblematikker,foreksempelom SkoletjenesteNetværksudbredelse.Desudenerdetvæsentligtatpåpege,atderikkeerforetaget interviewsmedinteressenterfrauddannelsesinstitutioner.detteperspektiversåledesikke repræsenteretidatamaterialet.dettekansessomudtrykfor,atskoleverdenenikkeisærlighøj graderenaktivpartinetværketligenu,hvilketvilblivebeskrevetnærmereiløbetafrapporten. Udvalgetafinformantertilinterviewundersøgelsenharmedført,atdeindsamlededata hovedsageligtvedrørerskoletjenestenetværksindsatserogværdipålokaltogtildelsregionalt niveau,hvorimoddataindsamlingenharopnåetmegetlidtvidenomskoletjenestenetværkpå nationaltniveau.enstordelafdenneinformationkunneværeopnåetvedatlavereelle interviewsmedskoletjenestenetværksprojektledelseog ejer,hvilketdogikkeharværetendel afopdragettilevaluator.derimoderprojektledelsensperspektivblevetinddragetpåmøder undervejsiprocessen.dettevægtedefokusharsåledesbevirket,atdennerapportprimært dækkeromfangetafskoletjenestenetværksindsatserogværdierpåregionaltognationaltniveau udfrakoordinatorernesperspektivogmedmegetbegrænsetinddragelseafprojektledelse og ejersperspektiv. Informanternesidentiteteranonymiseretirapporten.Vedcitationervildetfremgåafteksten, hvilkeninformantkategoriudsagnetstammerfra. MØDER-MED-PROJEKTLEDELSEN- Antropologernesmødermedprojektledelsenudgørendelafdataindsamlingentilevalueringen. HerharAntropologernefordetførstemodtagetenbeskrivelseafopgavenogenoverordnet introduktiontilemnetforevalueringenanskuetfraprojektledelsensperspektiv. AntropologerneharafholdttremødermedprojektledelseniSkoletjenesteNetværk,henholdsvis etkick\offmødevedevalueringensstart,etanalysemødeundervejsievalueringenoget afleveringsmødevedevalueringensafslutning.dissemøderharførstogfremmesthafttilformål atantropologerneogopdragsgiverkoordinererogdrøfterstatuspåevalueringen.vedkick\off mødetvarpoulvestergaard(lederafskoletjenesten),mettelivskovgaard(nationalkoordinatori SkoletjenesteNetværk),ogMariaKangasChristensen(dagligprojektlederaf

12 SkoletjenesteNetværk)tilstede.VedanalysemødetogafleveringsmødetdeltogMariaKangas Christensen,PoulVestergaardogoverordnetprojektlederforSkoletjenesteNetværkMarie Damsgaard. MødernemellemAntropologerneogSkoletjenesteNetværksprojektledelsehargivetlejlighedtil, atantropologernekunnefåhjælptilatfindekilderogfåafklaringpåspørgsmål,deropstod løbendeunderevalueringsprocessen.projektledelsenharsamtidigfåetmulighedforatfølge evalueringsarbejdetfrasidelinjenogbidragemedønskeroghenvisningertilemnerafsærlig indflydelse.antropologerneunderstreger,atdennerapporterevaluatorsperspektivpåprojektet, påbasisafdeindhentededata. ANDRE-KILDER- AntropologerneharfåetudleveretSkoletjenesteNetværksprojektbeskrivelse(Projektbeskrivelse fornationaltnetværkafskoletjenester.sebilag4),opgavebeskrivelse(opgavebeskrivelse\ Nationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag1)samtprojektledelsensopgave\og løsningsbeskrivelse,somindeholderenløbendevurderingaf,hvordandeforskelligeopgaver skriderfrem,oghvilkedelopgaver,derskalløses.derudoverharantropologernemodtageten oversigtovertemadageogstudiegrupper,derfremgårafbilag6.desudenharantropologerne besøgtskoletjenestenetværkswebsite(skoletjenestenetvaerk.dk)ogfacebook\side (SkoletjenesteNetværk\Nationaltnetværkafskoletjenester). Formåletmedmini\surveyeneratundersøge,hvemaktørernepåSkoletjenesteNetværks mailinglisteer;herunderhvilkeinstitutionerdeertilknyttet,samthvordandebruger SkoletjenesteNetværk.Desudenharrespondenternesvaretpå,hvaddemener, SkoletjenesteNetværkbørgøremereafifremtiden.Idettekapitelgennemgåsdekvantitative resultaterframini\surveyen. 3:-RESULTATER-FRA-MINIMSURVEY- KØNSMÆSSIG-FORDELING- Somførnævnterderopnået141besvarelserpåmini\surveyen.Nedenståendeinformationsgrafik viserrespondenterneskønsmæssigefordeling. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 11

13 Blandtrespondenterneer97kvinder,svarendetil69%.44respondenterermænd,svarendetil 31%. KOMMUNAL/GEOGRAFISK-FORDELING- Kortetherunderviserdengeografiskespredningafrespondenterfordeltpådekommuner,de arbejderi. Respondenterneimini\surveyenernogenlundejævntfordeltudoverlandetbortsetfra,at LollandogFalsterikkeerrepræsenteret.DererflestbesvarelserfradestørrebyeriDanmark, hvilketkanværeenfunktionaf,atstørrebyerrummerflerekulturinstitutioner.derfornemmes ensvagtendenstil,atdererflererespondenterikommuner,somhuserenaf SkoletjenesteNetværkskoordinatorer.DettesestydeligstforRanderskommune.Ialter51 kommunerrepræsenteretimini\surveyen.ensamletoversigtoverkommunerogantalletaf respondenterfindessomtabel(sebilag5). INSTITUTIONEL-FORDELING- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesfordelingiforholdtilinstitutioner. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 12

14 Totredjedele,svarendetil66,7%,ertilknyttetennatur\ellerkulturinstitution.17%ertilknyttet enkommune,mens3,6%afrespondenterneertilknyttetenuddannelsesinstitution.én respondent(svarendetil0,7%)eransatvedetministerium.de17respondenter,derharsvaret Andet erfrainstitutionersåsomforsyningsværker,folkekirkenogvirksomhedermed skoletjeneste.flereafdemsomsvarer Andet eraltsåfrainstitutioner,deridennesammenhæng villeblivebetegnetsomennatur\ellerkulturinstitution;fxmuseerognaturaktivitetscentre. Forholdetmellemnatur\ogkulturinstitutioner,kommuneroguddannelsesinstitutioneri SkoletjenesteNetværk,somdetfremgårisurveyen,svarernogenlundetil,hvordaninformanterne iinterviewundersøgelsenopleverdet. IfølgedennesurveyerSkoletjenesteNetværkaltsåprimærtnetværkfornatur\og kulturinstitutioner,inogengradforkommunerogmegetlidtforskoleverden.detteernærmere beskrevetikapitletmedresultaterfradekvalitativeinterviews. STILLINGSMÆSSIG-FORDELING- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesfordelingafledere,medarbejdereogfrivillige. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 13

15 70%afrespondenterneermedarbejdere,mens23%erledere.Énrespondent(svarendetil0,7%) erfrivillig,mens8respondentertilhørerkategorien Andet,hvilketfxdækkerenforsker,en pædagogiskkonsulentogenundervisnings\ogudviklingsansvarlig. RESPONDENTERNES-INDGANG-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviser,hvorrespondenterneførsteganghørteomSkoletjenesteNetværk. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 14

16 For36,9%afrespondenternehardenprimæreanledningtilbekendtskabmed SkoletjenesteNetværkværetdenmail,defiktilsendtvedopstart.Mailenblevsendtudtilallede mailadresser,dertidligerevartilknyttetdetocentreformuseumsundervisning.oplægharfor 21,3%afrespondenterneværetdetsted,deførsteganghørteomSkoletjenesteNetværk,mens detfor18,4% svedkommendesketegennemenkollega.ganskefårespondenterharhørtom SkoletjenesteNetværkgennempressen,nyhedsbreveellerFacebook. Detfremgår,atkendskabettilSkoletjenesteNetværkstortsetikkeudbredesgennem massemedier,menvedpersonligkontakt,fxdirekt ,vedarrangementerogmund\til\mund. EftersomSkoletjenesteNetværkhenvendersigtilenretafgrænsetogspecifikmålgruppe,erdette bestemtetpositivtresultat,dervidneromettilbud,deroplevesrelevantformålgruppensbehov. AtknapthverfemtehøreromSkoletjenesteNetværkgennemenkollegaindikerer,atfolkfinder detværdatanbefaleskoletjenestenetværktilandre,ogdetmåsigesatværeettegnpåen positivmodtagelseogoplevetrelevansogkvalitet. 25respondenter,svarendetil17,7%,harsvaret Andet.Dissesvardækkerblandtandetoveren størreandelrespondenter,derikkekanhuske,hvordehørteomskoletjenestenetværk.dette hængersandsynligvissammenmed,atca.halvdelenafaktørernepåmailinglistenikkeselvhar tilmeldtsignyhedsbrevet,menblevoverførtfraenandenmailingliste.andrerespondenter,som harsvaret Andet,angiverathavefåetkendskabtilSkoletjenesteNetværkgennemhhv.søgning pånettet,eksterntsamarbejde,jobopslagellerinvolveringiopstartsprocessen. KENDSKAB-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviser,hvorgodtrespondenternevurdererdereskendskabtil SkoletjenesteNetværk. Totredjedelevurderer,atdereskendskabtilSkoletjenesteNetværkergodtellersærdelesgodt, menséntredjedelvurderer,atdereskendskaberbegrænsetellersærdelesbegrænset. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 15

SU-reform. Sammenfatningsrapport

SU-reform. Sammenfatningsrapport SU-reform Sammenfatningsrapport Er du studerende? Svarprocent: 1% (N=63)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 65 Nej 25 Svar i alt 63 7 Er du studerende? 6 5 4 3 65 2 1 Ja 25 Nej Hvor langt er du på dit studie? Svarprocent:

Læs mere

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Learning Museum. Evalueringsrapport

Learning Museum. Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk) Videncenter for almen pædagogik og formidling Udvikling og forskning University College Syddanmark, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Forord Formidlingen

Læs mere

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan 4 bilag Bilag # 1 Side 1 af 41 på punkt # 4 Forslag til RUP_Handlingsplan

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser Sundhedsfremme Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser 17 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA

Læs mere

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET Til Styregruppe Dokumenttype Områderapport Dato September2009 KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET [Dobbeltklik for at indsætte billede (str. 18,6 cm x 10,1 cm) eller

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314 REGNSKABSTAL for Glud Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7962 CVR-nr. 44018314 Glud Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 44018314,, Afleveret d. 21-03-2013 15:25 Side 1 1

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere