MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/"

Transkript

1 MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ Na#onalt(Netværk(af(Skoletjenester(er(et(treårigt(projekt(under( Kulturministeriet(og(Undervisningsministeriet.(( Projektets(formål(er(at(styrke(anvendelsen(af(kulturins#tu#oners( læringsressourcer(i(skolernes(undervisning.(( ( Midtvejsevalueringen(er(udarbejdet(af(konsulenthuset(Antropologerne(i(juni(2015.((

2 INDHOLDSFORTEGNELSE-- FORORD :-HVAD-ER-SKOLETJENESTENETVÆRK? Baggrund-og-formål Organisering Indsatsområder Finansering Status :-EVALUERINGSAKTIVITETER-OG-MMETODER MiniMsurvey Vurdering-af-datagrundlag Telefoninterviews Vurdering-af-de-interviewede-interessenters-repræsentativitet Møder-med-projektledelsen Andre-kilder :-RESULTATER-FRA-MINIMSURVEY Kønsmæssig-fordeling Kommunal/geografisk-fordeling Institutionel-fordeling Stillingsmæssig-fordeling Respondenternes-indgang-til-SkoletjenesteNetværk Kendskab-til-SkoletjenesteNetværk Brug-af-SkoletjenesteNetværk Grad-af-kontakt-med-SkoletjenesteNetværks-koordinatorer Ønsker-til-SkoletjenesteNetværks-fremtidige-indsats :-RESULTATER-FRA-KVALITATIVE-INTERVIEWS A.-AKTIVITETER-og-VÆRKTØJER Studiegrupper Temadage Sparring Netværksskabelse Kortlægning B.-KOORDINATORERNE Værdi-for-praktikere Koordinatorernes-rolle-og-funktion :LOKALTNIVEAU :REGIONALTNIVEAU :NATIONALTNIVEAU...35 Koordinatorernes-uafhængighed Samarbejde-og-kapacitetsopbygning AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 1

3 4C.-PROJEKTETS-RAMMER-OG-KONTEKST Praksis-i-forhold-til-opdrag Uklarhed-omkring-projektets-karakter-og-opbygning Dækning-af-målgruppe Kontakten-til-skolerne-og-folkeskolereformens-betydning :-KONKLUSION Fremtidspotentialer-og-Mudfordringer BILAG-1M AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 2

4 FORORD- DetteerenmidtvejsevalueringafprojektetNationaltnetværkafskoletjenester;ettreårigt projekt,dereroprettetisamarbejdemellemkulturministerietogundervisningsministeriet forankretiskoletjenestenpåsjælland,ogbestårafetnationaltkoordineretnetværkaf skoletjenesterikulturinstitutioneridanmark.projektetsformåleratstyrkebrugenaf kulturinstitutionerneslæringsressourceriskolernesundervisning.projektetløberofficieltfra1. august2013til1.august2016. NationaltnetværkafskoletjenesterbliveridagligtalekaldtSkoletjenesteNetværk,hvilketderfor erdenbetegnelse,dervilblivebrugtidennerapport. Formåletmedmidtvejsevalueringener:1)atafrapportereogformidleSkoletjenesteNetværks arbejdeoverforeksternepartnereogbidragsydere,og2)atskabeindsigtideforskellige interessentersbehovogerfaringermedprojektetsindsatser,værdiogfremtidsperspektiver, såledesatdeopnåedeindsigterkanhjælpetilatstyrkeogforankreindsatsenfremadrettet. MidtvejsevalueringenerudarbejdetafkonsulenthusetAntropologerneimajogjuni2015. Antropologerneharevalueretoganvistudviklingspotentialerpåbaggrundafkvantitativeog kvalitativedataskabtgennemtreaktiviteter:1)21telefoninterviewsmedinteressenterog ansattekoordinatoreriskoletjenestenetværk,2)mini\surveyudsendttil363modtagereaf SkoletjenesteNetværksnyhedsbrevog3)mødermedSkoletjenesteNetværksprojektledelse suppleretafskriftligtbaggrundsmaterialeomprojektet. EfterønskefraSkoletjenesteNetværksprojektledelsehardennemidtvejsevalueringenstærk vægtpådetkvalitative.denkvalitativevægtningafundersøgelsenbetyder,atrapportenkun præsenterertalbaseredemålinger,hvordisseharkunnetfindes/beregnes,oghvordetdesuden forekommerinformativt,menikkekonsekventforalledeleafevalueringen.antropologerne sætterimidtvejsevalueringenfokuspådeinvolveredeinteressenterserfaringermed SkoletjenesteNetværksindsatserogpådebehov,deidennesammenhængoplever.Ligeledes stillermidtvejsevalueringenskarptpådenværdi,interessenterneoplever,atnetværketbidrager medogdemulighederogudfordringer,interessenterneserfornetværketsfremtid. Midtvejsevalueringenkanderforihøjgradbrugestilfremadrettetatformeogudvikle SkoletjenesteNetværkpåetkvalificeretgrundlag. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 3

5 1:-HVAD-ER-SKOLETJENESTENETVÆRK?-- IdettekapitelbeskrivesSkoletjenestenetværkmedudgangspunktidetfællesdokumentfra KulturministerietogUndervisningsministeriet ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkaf skoletjenester (bilag4). BAGGRUND-OG-FORMÅL- SkoletjenesteNetværkerettreårigtprojekt,dereroprettetisamarbejdemellem KulturministerietogUndervisningsministeriet,ogbestårafetnationaltkoordineretnetværkaf skoletjenester.formåletmedprojekteteratstyrkebrugenafkulturinstitutionernes læringsressourceriskolernesundervisning.projektetløberofficieltfra1.august2013til1.august SkoletjenesteNetværkhartilformålatunderstøtteudviklingenafskoletjenesterogsamarbejder mellemgrundskoleogkulturinstitutioner,ogatsørgeforpraktiskogfagligtsamarbejdepå nationaltplan,dogudenat lægge&en&ensartet&model&ned&over&alle&kommuner &(kilde: ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag4).Deterfrivilligtfor kommunerne,omdeønskeratgørebrugafnetværketsydelser,fxiformafinspirationsmateriale ogsparring.deterbesluttet,atprojektetiopstartsfasenhovedsageligtrettersigmod samarbejdetmellemmuseerogskoler,menintentionener,atnetværketpåsigtudvidestilat omfatteenbrederepaletafdagtilbuds\,undervisnings\,natur\ogkulturinstitutionersamt virksomheder. Baggrundenforetableringenafnetværketeretønskeomatstyrkedenunderstøttende undervisning,dererencentraldelaffolkeskolereformenfrajuni2013.ifølgedenofficielle projektbeskrivelsehandlerdenunderstøttendeundervisningom,& at&pædagoger&og&lærere&kan& give&eleverne&en&mere&afvekslende&og&spændende&skoledag. &Understøttendeundervisningerfx& varierede&og&differentierede&læringsformer,&der&udfordrer&både&fagligt&stærke&og&fagligt& udfordrede&elever,&praktiske&og&anvendelsesorienterede&undervisningsformer,&der&åbner&skolen& mod&den&omgivende&verden,&samt&tilegnelse&af&viden,&innovation,&entreprenørskab&og&kreativitet,& der&gør&eleverne&i&stand&til&at&omsætte&viden&til&produkter&af&værdi&for&andre &(kilde: ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkafskoletjenester). ORGANISERING- SkoletjenesteNetværksprojektledelsebestårvedtidspunktetformidtvejsevalueringenafen overordnetprojektleder,endagligprojektleder,enkoordinatorfornationaleopgaverogen sekretariatsmedarbejder,deralleerforankretiskoletjenestenpåsjælland.skoletjenestenetværk hardesudenfemansattekoordinatorer,dererspredtgeografiskoverlandet(enforfynog Sydøstjylland,enforMidtjylland,enforNordjylland,enforSydvest\ogSønderjyllandogenfor Sjælland),foratsikreengeografiskspredtforankringafSkoletjenesteNetværksarbejde. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 4

6 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 5 SkoletjenesteNetværkrefererertilenstyregruppemedrepræsentanterfra UndervisningsministerietogKulturministeriet.DesudenrummerSkoletjenesteNetværken aktørfølgegruppebeståendeafaktørerfrakulturinstitutioner,skoletjenesterognationale organisationer.aktørfølgegruppensformåleratrådgiveprojektledelseniudviklingenaf SkoletjenesteNetværk. MÅLSÆTNING-OG-ARBEJDSFORM- Determålet,atSkoletjenesteNetværkskalopbyggespåbaggrundaflokaleogregionale erfaringerfremforencentralmodel.derforerarbejdetiprojektettilrettelagtudfraen eksplorativtilgang,såledesatdeerfaringer,derløbendehøstes,kanpåvirkedemålogopgaver, somprojektetskalløse.detkommerbl.a.tiludtrykibemandingen,hvorderegionale koordinatorerressourcemæssigtudgørdenstørstedelafbudgettet,ogimålformuleringen,hvor projektetsoverordnedemålermegetgenerelle.dekonkreteresultatmålaftalesforethalvtåraf gangen.styregruppenerenaktiv,arbejdendestyregruppe,dersomminimummødeshverthalve årforatgodkendedetforløbnehalvårsarbejdeogsættemålfordetkommendehalvår.denne arbejdsformervalgtforatgøredetmuligtløbendeatjustereretningforprojektetpåbaggrundaf deerfaringer,derhøsteslokalt. SkoletjenesteNetværksprojektledelseoplyser,atsomnetværkmedmålomatbyggenye initiativerovenpåeksisterendeerfaringer,erdetenprioriteretmålsætningatsamarbejde,hvor dererinteresseogudviklingspotentialefordetfremforenensartetdækninglandetover.denne tilgangervalgtdelsmedbaggrundierfaringerfraskoletjenestenpåsjælland,hvordeenkelte kulturinstitutionersejerskabogengagementiarbejdeterendrivkraftidenfortsatteudviklingaf etstadigtvoksendenetværk.delsudfraenerkendelseaf,atetnationaltnetværkmedde forhåndenværenderessourcerikkekannåallekrogeaflandet,menernødttilatmobilisere, kobleogbyggeviderepåderessourcer,derfindeslokalt. INDSATSOMRÅDER- SkoletjenesteNetværksøgeratstyrkeanvendelsenafkulturinstitutionerneslæringsressourceri skolernesundervisninggennemfireforskelligeindsatser: 1)##Styrkelse#af#national#sammenhæng#og#kontinuitet#på#området 2)Styrkelseafpædagogiskudviklingafkulturinstitutionerneslæringstilbud 3)Forøgelseogkvalificeringafskoleverdenensanvendelseafkulturinstitutionerne 4)Styrkelseafsamarbejdetmellemkulturinstitutionerneogskoleverdenen Defireindsatsersigtermodfølgendemål: 1)##Styrkelse#af#national#sammenhæng#og#kontinuitet#på#området a)skabeoverblik,samlepraksiseksempleroganbefale/iværksættefællesopgaveløsning, hvordeterkonstruktivt b)søgemodellerfordriftsløsningerogintegrereerfaringerfrapilotprojekter c)##etablere#samarbejder#med#andre#projekter,#centre#og#netværk#på#feltet d)##skabe#national#infrastruktur#på#aktørniveau

7 2)--Styrkelse-af-pædagogisk-udvikling-af-kulturinstitutionernes-læringstilbud- a)initiereogunderstøttearbejdendenetværk b)kursusvirksomhed inetværksregiogisamarbejdemedandreaktører c)inspirere,initiereogbidragetiludviklingsprojekter 3)--Forøgelse-og-kvalificering-af-skoleverdenens-anvendelse-af-kulturinstitutionerne a)oplysningomogmarkedsføringafmulighedenforsamarbejdermedkulturinstitutioner ogbrugafderesundervisningstilbud b)kompetenceudviklingaflærereogpædagogiskemedarbejderesbrugaf kulturinstitutionernesundervisningsressourcer c)bidragetiludviklingsprojekterogsøgesamarbejdsfladermedskoleledere,skolechefer, læringskonsulentermfl.iarbejdetmedimplementeringaffolkeskolereform 4)--Styrkelse-af-samarbejdet-mellem-kulturinstitutionerne-og-skoleverdenen a)##arbejde#for#samarbejde#på#flere#niveauer:#lærer/medarbejder\,skole/institutions\og kommunaltniveau b)etablere,udbredeogkvalificeresamarbejder,hvordererudviklingspotentialeog interessefordet c)støttesamarbejdermellemskolerogkulturinstitutioner)i)områder)med)mindre)aktivitet) (Kilde:Opgavebeskrive\Nationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag1) FINANSERING- ProjekteterfinansieretligeligtafUndervisningsministerietogKulturministeriet.Iudgangspunktet ernetværketministerieltfinansieret,mendetharværetmåletatsikreensåbredkommunal medfinansieringsommuligt.medfinansieringhardogikkeværetetafgørendekriterium,forat kunneværeværtskommuneforenregionalkoordinator. Dererkommunalmedfinansieringi4udaf5kommuner:Hjørring,RandersogEsbjerg,hvor kommunenmedfinansierer40%aflønnen,ogkøbenhavn,hvorskoletjenestenpåsjælland(og herigennemkøbenhavnskommune)finansierer100%aflønnen.ifredericia,somerdenmindste afkommunerne,erderingenmedfinansieringafdenregionalekoordinatorsløn.allekommuner medfinansiererdogarbejdspladsogudgifteriforbindelsehermed. STATUS- Evalueringenersatigangimaj2015,hvordererforløbet20måneder,ogstadigresterer16 månederafprojektetsialt36måneder. Evalueringenfinderstedpåettidspunkt,hvorprojektetifølgedenopgave\ogløsningsbeskrivelse, Antropologerneharfåetudleveretafprojektledelsen,medfåundtagelserskriderplanmæssigt fremiforholdtildehalvårligeaftalermedstyregruppen.tildisseundtagelserhørerisærde nationalekortlægningeroginogengradkontakttilskolelederforeningen.derarbejdesligenu forsinketpåkortlægningnummerto,dervilhandleomtransport.kontaktentil skolelederforeningenafventer,atskolernefåretableretenhverdagpådenandensideaf folkeskolereformen,hvilketvilblivebeskrevetnærmereirapporten. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 6

8 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 7 2:-EVALUERINGSAKTIVITETER-OG-MMETODER- Sombeskrevetiforordetbyggerdennerapportpåbådekvantitativeogkvalitativedataskabt gennemtreaktiviteter:1)mini\surveytilmodtagerneafskoletjenestenetværksnyhedsbrev,2) TelefoninterviewmedinteressenterogansattekoordinatoreriSkoletjenesteNetværkog3)Møder medskoletjenestenetværksprojektledelse. Idetteafsnitgennemgåsdenanvendtefremgangsmådevedhverafdissemetoder. IndledningsvisbehandlerAntropologernedemetodiskerefleksioner,derknyttersigtildenne opgave:hvilkemulighederogudfordringerharvisomevaluatorværetopmærksommepåidenne undersøgelse,hvisemnedelsbestårafnetværk,delsetprojekt&med&eksplorativ&tilgang? ProjektledelsenharoplysttilAntropologerne,atSkoletjenesteNetværkikkeerétnetværk,men mangenetværk.derernetværkpåforskelligeniveauerogpåtværsafniveauer.antropologerne hariløbetafdenneevalueringundersøgtnogleafstrukturerneinetværkene,menudendermed atkunneudpege,hvorledesalledissekonkretrelaterersigtilhinanden.iteorienernetværket uafgrænsetfænomen,deriprincippetkanfortonesigidetuendelige,medmindredereksisterer defineredeinklusionskriterier.skoletjenestenetværksprojektledelseeretcentraltknudepunkti netværkene,ligesomkoordinatorerneerdet.itilfældetskoletjenestenetværkerderingen defineredeinklusionskriterier.netværkeksistererikraftafkendskab,kommunikationeller samarbejdemellemaktører,mendereksistereringendefinitionaf,hvorintensivkontaktenskal værefor,atenaktørkanmedregnesinetværk. ProjektetSkoletjenesteNetværkhar,sombeskrevet,enrelativåbenformålsbeskrivelse(sebilag 1),dersikrer,atprojektetkanafviklesmedetfleksibeltogeksplorativtfokus.Idettetilfældeer detaltsåikkemuligtatsammenholdeprojektetsforeløbigtopnåederesultatermedkonkreteog målbaremilepæleog/ellerslutmål,fordiskoletjenestenetværkikkehardefinerede,målbare slutmål. Projektetsnetværksstrukturogeksplorativefokusharbetydningfordenne evalueringsundersøgelsestilgangogforkarakterenafderesultater,somevalueringenkan frembringe.overordnethardenneevalueringsåledesfokuspå,hvaddergiverværdioghvordan, snarereendhvor&meget.&antropologernesevalueringertilrettelagtsomeneksplorativ undersøgelse,derkanafdækkecentraleaspekterogholdningerhoscentraleaktøreri SkoletjenesteNetværk.DererikketaleomenudtømmendebeskrivelseafSkoletjenesteNetværk, simpelthenfordidetikkeermuligtatkendedetfuldeomfangafdeeksisterendenetværki SkoletjenesteNetværk. MINIMSURVEY- Midtvejsevalueringenomfatterenmindrespørgeskemaundersøgelse.SkoletjenesteNetværks projektledelsevilgerneøgesinvidenomdeaktører,dererinvolveredeiskoletjenestenetværk, hvilketkanopnåsvedatsøgeinformationerommodtagerneafdetelektroniskenyhedsbrev.at modtagenyhedsbreveterdenmindstmuligegradafinvolveringiskoletjenestenetværk.en spørgeskemaundersøgelsesendtudpåmailinglistenformodtagereafnyhedsbrevetrækker såledesogsåudtildeafskoletjenestenetværksbrugere,somermindreaktive,ogsommanved

9 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 8 mindstom.skoletjenestenetværksprojektledelseharønsketatvide,hvilkeinstitutioner modtagerneafnyhedsbrevetrepræsenterer,hvorilandetdebefindersigoghvilkenstillingde besidder.desudenvilmangernevidemereomdisseaktørerskendskabtilogbenyttelseaf SkoletjenesteNetværk. Surveyenharialttispørgsmåloghariforudgåendetestskunnetbesvarespåfemminuttereller mindre.dererspørgsmålomkøn,hvilkenkommunemanarbejderioghvilkenstillingman besidder,kendskabettilskoletjenestenetværkogbrugenafdetsaktiviteterogydelser,samt ønskedeydelserifremtiden(sebilag2). Surveyenerafvikletelektroniskover17dage(12.\28.maj2015)medsurvey\programmet SurveyMonkey(SurveyMonkey.com).Surveyenerudsendttil363mail\adressertilknyttet nyhedsbrevetsmailingliste.ansatteiskoletjenestenetværk,medlemmerafprojektledelsen,samt deinteressenter,somhargivettelefoninterviewidenneevalueringdeltagerikkeisurveyen. VURDERING-AF-DATAGRUNDLAG- Détatværetilknyttetmailinglistenindebærer,atmanlejlighedsvismodtagernyhedsbrevefra SkoletjenesteNetværk.Derharvedmidtvejsevalueringensafslutningværetudsendtsyv nyhedsbreveidenforløbneprojektperiode,hvoraftoerafsendteftersurveyensstart.surveyen erblevetbesvaretaf141respondenter,hvilketgiverensvarprocentpå38,8%.ivurderingenaf svarprocentenogresultaternesgyldighediforholdtildensamledepopulation,dvs.iforholdtilde ialt363mailadresserpåmailinglisten,erdetværdattagehøjdefor,athalvdelenaf mailadressernepålisteneroverdragetfraentidliger inglistetilknyttettocentrefor museumsundervisning,derikkelængereeksisterer.denneandelharsåledesikkeaktivtvalgtat blivekoblettilskoletjenestenetværksmailingliste.desudenerenrækkeafmailadresserneikke tilknyttetenkeltpersoner,menistedetheleorganisationer,fxiformafkulturinstitutioners infomails. Deterikkemuligtatvurdere,hvorvidtrespondenterneerrepræsentativeforpopulationen,da populationenssammensætningerukendt.detharnetopværetformåletmedmini\surveyenat opnåmerevidenom,hvempopulationenreelter;altsåhvilkepersoner,derfigurererpå mailinglisten,oghvordanderestilknytningertilskoletjenestenetværk.uagtetsvarprocenten giverde141besvarelserafmini\surveyenenindikationherafogenstørrevidenom,hvordan SkoletjenesteNetværksindsatsogfremtidspotentialeroplevesblandtdem,derharvalgtat besvareundersøgelsen.resultaternefrasurveyenanvendesbådesomkvantitativtogkvalitativt datagrundlag,eftersommangerespondenterhargivetuddybendekommentarerogforslagtil SkoletjenesteNetværk,derinddragessomcitateroganbefalingerløbendeievalueringsrapporten. - TELEFONINTERVIEWS- SkoletjenesteNetværksprojektledelseharudvalgt21informantertilinterview.Foruden SkoletjenesteNetværksfemkoordinatorererinteressenternerepræsentanterfornatur\og kulturinstitutionerne(ottepraktikereogtoledere),trekommunalekulturkonsulenterogtre samarbejdspartnereindenforområdetforkulturformidlingogskoletjenester.dererikke foretagetinterviewsmedprojektledelsen,styregruppenelleraktørfølgegruppen.

10 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 9 De21foretagneinterviewsergennemførtsomtelefoninterviewsaf30\70minuttersvarighed. Intervieweneergennemførtsomsemi\struktureredesamtaler,dvs.løststruktureredeinterviews påbasisafeninterviewguide.dennefremgangsmådeharikketilformålblotat høstesvar på alleredeformuleredespørgsmål,menudforskeristedetderelevantetematikkeridialogenmed samtalepartneren.detbetyder,atinterviewerenhardefineretsamtalensretningogtematikker, menatderundervejsisamtalenerskabtrumfor,atnyeinteressanteaspekterkandukkeop.at tageudgangspunktikoordinatorsellerinteressentenshverdagogerfaringmed Skoletjenestenetværkhargjortdetmuligt,sammenmeddisse,atformulerenyespørgsmål,der giverenrelevantogpræcisvidenomproblemer,kløfter,misforståelser,vanerogantagelser,som SkoletjenesteNetværksprojektledelseikketidligereharværetopmærksompå. Antropologerneharanvendténinterviewguidetildefemkoordinatorerogéninterviewguidetil restenafinteressenterne(sebilag3).detointerviewguidesladerinformanternebeskrivederes egenrelationtiloginvolveringiskoletjenestenetværk.informanternesvarerogsåpå,hvadde vurdererharfungeretgodtellerikkefungeretiskoletjenestenetværkiprojektperioden,samt hvaddebetragtersomhenholdsvisstyrkerogsvaghedervedskoletjenestenetværk.i interviewguidenforkoordinatorerneerderdesudenspørgsmålomderesarbejdepåforskellige niveauerogomkoordinatorernesopgaverpådeforskelligeområder.beggeinterviewguideser godkendtafprojektledelseniskoletjenestenetværk. Dererlavetlydoptagelseafsamtligeinterview.Antropologerneharefterfølgendeskrevetet resuméafhvertenkeltinterview,deropsummererhovedsynspunkteroggengivercentrale citater.resuméernedannergrundlagforenanalyse,derharfokuspåatidentificerestyrker, svagheder,værdierogfremtidspotentialerfordetarbejde,somskoletjenestenetværkudfører. Analyseninddragerdenoplevedeværdiafprojektetskonkreteaktiviteterogværktøjer, koordinatorernesværdi,rolleogindbyrdessamarbejde,projektetsoverordnederammerseti forholdtildetsudførselipraksis,ogprojektetskontekst,dvs.deomgivendefaktorermed indflydelsepåprojektetssucces. VURDERING-AF-DE-INTERVIEWEDE-INTERESSENTERS-REPRÆSENTATIVITET-- SkoletjenesteNetværksprojektledelseharmedhjælpfraderegionalekoordinatorerudvalgt interessenternetilinterviews,indhentetinformanternessamtykketilatmedvirkeogleveret deresnavnetilantropologerne.antropologerneharderforikkemulighedforatvurdere,hvordan udvalgetafinformanterkanpåvirkeevalueringensresultater,daantropologerneikkehar kendskabtil,hvilkeinteressenter,somikkeerblevettilbudtmulighedenforatgiveinterview,eller hvemafinteressenterne,somkanhavebetakketsigforatgiveinterview. Projektledelsenhariforlængelseafdeneksplorativetilgangønsketatsættefokuspådet,derhar givetværdi,ogimindregradatsættefokuspå,hvorprojektetikkeerimålendnu. Interessenterneerudvalgttilatrepræsentereforskellighediansættelsestyperoggeografiogpå denmådesikrestørstbreddeiværdifokus.antropologernekonstaterer,atinformanterne repræsentererskoletjenestepraktikerefranatur\ogkulturinstitutionerog forsyningsvirksomheder,ligesomogsådekommunalekonsulentersperspektivpræsenteres.

11 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 10 Feltetomfatterdesudenlederefornatur\ogkulturinstitutionerogandresamarbejdspartnere. Intervieweneharvist,atinformanterneharenmegetvarierendegradafinvolveringmed SkoletjenesteNetværk,hvilketharværetgavnligtforatkunnegengiveflereforskellige perspektiverianalysen. DererenlilleovervægtafinformantermedgeografisktilknytningtilRanderskommune,medfire udaf21informanter:enkommunalkonsulent,entidligeredirektørforskole\og dagtilbudsforvaltningen,enmuseumslederogenkoordinatorinetværket. Ievalueringenindgårkundatafrapersoner,somerinvolveredeiSkoletjenesteNetværk.Denne undersøgelsekansåledesikkebeskriveperspektivetfrapersoner,somafforskelligegrundeikke erinvolveredeiskoletjenestenetværk.mankanforestillesig,atinkluderingenafdetteperspektiv ievalueringenkunnehavepegetpåsærligeproblematikker,foreksempelom SkoletjenesteNetværksudbredelse.Desudenerdetvæsentligtatpåpege,atderikkeerforetaget interviewsmedinteressenterfrauddannelsesinstitutioner.detteperspektiversåledesikke repræsenteretidatamaterialet.dettekansessomudtrykfor,atskoleverdenenikkeisærlighøj graderenaktivpartinetværketligenu,hvilketvilblivebeskrevetnærmereiløbetafrapporten. Udvalgetafinformantertilinterviewundersøgelsenharmedført,atdeindsamlededata hovedsageligtvedrørerskoletjenestenetværksindsatserogværdipålokaltogtildelsregionalt niveau,hvorimoddataindsamlingenharopnåetmegetlidtvidenomskoletjenestenetværkpå nationaltniveau.enstordelafdenneinformationkunneværeopnåetvedatlavereelle interviewsmedskoletjenestenetværksprojektledelseog ejer,hvilketdogikkeharværetendel afopdragettilevaluator.derimoderprojektledelsensperspektivblevetinddragetpåmøder undervejsiprocessen.dettevægtedefokusharsåledesbevirket,atdennerapportprimært dækkeromfangetafskoletjenestenetværksindsatserogværdierpåregionaltognationaltniveau udfrakoordinatorernesperspektivogmedmegetbegrænsetinddragelseafprojektledelse og ejersperspektiv. Informanternesidentiteteranonymiseretirapporten.Vedcitationervildetfremgåafteksten, hvilkeninformantkategoriudsagnetstammerfra. MØDER-MED-PROJEKTLEDELSEN- Antropologernesmødermedprojektledelsenudgørendelafdataindsamlingentilevalueringen. HerharAntropologernefordetførstemodtagetenbeskrivelseafopgavenogenoverordnet introduktiontilemnetforevalueringenanskuetfraprojektledelsensperspektiv. AntropologerneharafholdttremødermedprojektledelseniSkoletjenesteNetværk,henholdsvis etkick\offmødevedevalueringensstart,etanalysemødeundervejsievalueringenoget afleveringsmødevedevalueringensafslutning.dissemøderharførstogfremmesthafttilformål atantropologerneogopdragsgiverkoordinererogdrøfterstatuspåevalueringen.vedkick\off mødetvarpoulvestergaard(lederafskoletjenesten),mettelivskovgaard(nationalkoordinatori SkoletjenesteNetværk),ogMariaKangasChristensen(dagligprojektlederaf

12 SkoletjenesteNetværk)tilstede.VedanalysemødetogafleveringsmødetdeltogMariaKangas Christensen,PoulVestergaardogoverordnetprojektlederforSkoletjenesteNetværkMarie Damsgaard. MødernemellemAntropologerneogSkoletjenesteNetværksprojektledelsehargivetlejlighedtil, atantropologernekunnefåhjælptilatfindekilderogfåafklaringpåspørgsmål,deropstod løbendeunderevalueringsprocessen.projektledelsenharsamtidigfåetmulighedforatfølge evalueringsarbejdetfrasidelinjenogbidragemedønskeroghenvisningertilemnerafsærlig indflydelse.antropologerneunderstreger,atdennerapporterevaluatorsperspektivpåprojektet, påbasisafdeindhentededata. ANDRE-KILDER- AntropologerneharfåetudleveretSkoletjenesteNetværksprojektbeskrivelse(Projektbeskrivelse fornationaltnetværkafskoletjenester.sebilag4),opgavebeskrivelse(opgavebeskrivelse\ Nationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag1)samtprojektledelsensopgave\og løsningsbeskrivelse,somindeholderenløbendevurderingaf,hvordandeforskelligeopgaver skriderfrem,oghvilkedelopgaver,derskalløses.derudoverharantropologernemodtageten oversigtovertemadageogstudiegrupper,derfremgårafbilag6.desudenharantropologerne besøgtskoletjenestenetværkswebsite(skoletjenestenetvaerk.dk)ogfacebook\side (SkoletjenesteNetværk\Nationaltnetværkafskoletjenester). Formåletmedmini\surveyeneratundersøge,hvemaktørernepåSkoletjenesteNetværks mailinglisteer;herunderhvilkeinstitutionerdeertilknyttet,samthvordandebruger SkoletjenesteNetværk.Desudenharrespondenternesvaretpå,hvaddemener, SkoletjenesteNetværkbørgøremereafifremtiden.Idettekapitelgennemgåsdekvantitative resultaterframini\surveyen. 3:-RESULTATER-FRA-MINIMSURVEY- KØNSMÆSSIG-FORDELING- Somførnævnterderopnået141besvarelserpåmini\surveyen.Nedenståendeinformationsgrafik viserrespondenterneskønsmæssigefordeling. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 11

13 Blandtrespondenterneer97kvinder,svarendetil69%.44respondenterermænd,svarendetil 31%. KOMMUNAL/GEOGRAFISK-FORDELING- Kortetherunderviserdengeografiskespredningafrespondenterfordeltpådekommuner,de arbejderi. Respondenterneimini\surveyenernogenlundejævntfordeltudoverlandetbortsetfra,at LollandogFalsterikkeerrepræsenteret.DererflestbesvarelserfradestørrebyeriDanmark, hvilketkanværeenfunktionaf,atstørrebyerrummerflerekulturinstitutioner.derfornemmes ensvagtendenstil,atdererflererespondenterikommuner,somhuserenaf SkoletjenesteNetværkskoordinatorer.DettesestydeligstforRanderskommune.Ialter51 kommunerrepræsenteretimini\surveyen.ensamletoversigtoverkommunerogantalletaf respondenterfindessomtabel(sebilag5). INSTITUTIONEL-FORDELING- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesfordelingiforholdtilinstitutioner. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 12

14 Totredjedele,svarendetil66,7%,ertilknyttetennatur\ellerkulturinstitution.17%ertilknyttet enkommune,mens3,6%afrespondenterneertilknyttetenuddannelsesinstitution.én respondent(svarendetil0,7%)eransatvedetministerium.de17respondenter,derharsvaret Andet erfrainstitutionersåsomforsyningsværker,folkekirkenogvirksomhedermed skoletjeneste.flereafdemsomsvarer Andet eraltsåfrainstitutioner,deridennesammenhæng villeblivebetegnetsomennatur\ellerkulturinstitution;fxmuseerognaturaktivitetscentre. Forholdetmellemnatur\ogkulturinstitutioner,kommuneroguddannelsesinstitutioneri SkoletjenesteNetværk,somdetfremgårisurveyen,svarernogenlundetil,hvordaninformanterne iinterviewundersøgelsenopleverdet. IfølgedennesurveyerSkoletjenesteNetværkaltsåprimærtnetværkfornatur\og kulturinstitutioner,inogengradforkommunerogmegetlidtforskoleverden.detteernærmere beskrevetikapitletmedresultaterfradekvalitativeinterviews. STILLINGSMÆSSIG-FORDELING- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesfordelingafledere,medarbejdereogfrivillige. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 13

15 70%afrespondenterneermedarbejdere,mens23%erledere.Énrespondent(svarendetil0,7%) erfrivillig,mens8respondentertilhørerkategorien Andet,hvilketfxdækkerenforsker,en pædagogiskkonsulentogenundervisnings\ogudviklingsansvarlig. RESPONDENTERNES-INDGANG-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviser,hvorrespondenterneførsteganghørteomSkoletjenesteNetværk. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 14

16 For36,9%afrespondenternehardenprimæreanledningtilbekendtskabmed SkoletjenesteNetværkværetdenmail,defiktilsendtvedopstart.Mailenblevsendtudtilallede mailadresser,dertidligerevartilknyttetdetocentreformuseumsundervisning.oplægharfor 21,3%afrespondenterneværetdetsted,deførsteganghørteomSkoletjenesteNetværk,mens detfor18,4% svedkommendesketegennemenkollega.ganskefårespondenterharhørtom SkoletjenesteNetværkgennempressen,nyhedsbreveellerFacebook. Detfremgår,atkendskabettilSkoletjenesteNetværkstortsetikkeudbredesgennem massemedier,menvedpersonligkontakt,fxdirekt ,vedarrangementerogmund\til\mund. EftersomSkoletjenesteNetværkhenvendersigtilenretafgrænsetogspecifikmålgruppe,erdette bestemtetpositivtresultat,dervidneromettilbud,deroplevesrelevantformålgruppensbehov. AtknapthverfemtehøreromSkoletjenesteNetværkgennemenkollegaindikerer,atfolkfinder detværdatanbefaleskoletjenestenetværktilandre,ogdetmåsigesatværeettegnpåen positivmodtagelseogoplevetrelevansogkvalitet. 25respondenter,svarendetil17,7%,harsvaret Andet.Dissesvardækkerblandtandetoveren størreandelrespondenter,derikkekanhuske,hvordehørteomskoletjenestenetværk.dette hængersandsynligvissammenmed,atca.halvdelenafaktørernepåmailinglistenikkeselvhar tilmeldtsignyhedsbrevet,menblevoverførtfraenandenmailingliste.andrerespondenter,som harsvaret Andet,angiverathavefåetkendskabtilSkoletjenesteNetværkgennemhhv.søgning pånettet,eksterntsamarbejde,jobopslagellerinvolveringiopstartsprocessen. KENDSKAB-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviser,hvorgodtrespondenternevurdererdereskendskabtil SkoletjenesteNetværk. Totredjedelevurderer,atdereskendskabtilSkoletjenesteNetværkergodtellersærdelesgodt, menséntredjedelvurderer,atdereskendskaberbegrænsetellersærdelesbegrænset. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 15

17 BRUG-AF-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviserhvilkeydelser,respondenternebrugeriregiaf SkoletjenesteNetværk. Afdiagrammetsesdet,atdenmestanvendteydelseiregiafSkoletjenesteNetværker nyhedsbreve,hvilket83,7%svarer,atdemodtager.eftersomdennemini\surveyudelukkendeer udsendttilmailadressertilknyttetnyhedsbrevetsmailingliste,kunnemanforanledigestilat tænke,at100%afrespondenternevillesvare,atdemodtagernyhedsbrevet. SkoletjenesteNetværksprojektledelseoplyserdog,atdetsenestenyhedsbrevindendennemini\ surveygikigangblevudsendtijanuar,altsåfiremånederindenrespondenterneharsvaret.dette forklarer,hvorfordererrespondenter,derfremgårpåmailinglisten,mensomvedbesvarelsenaf spørgeskemaetendnuikkehavdemodtagetetnyhedsbrev. Blandtrespondenterneerderformentligenoverrepræsentationafmennesker,derbruger SkoletjenesteNetværkaktivt,dadissemåformodesatværemeretilbøjeligetilatbesvaremini\ surveyen.detteervigtigtattagehøjdeforivurderingenafvaliditetenafsurveyensresultateri forholdtildensamledepopulation. 55%afrespondenterneharhørtoplægafenkoordinator,mens41%hardeltagetitemadag(e). 35%hardeltagetistudiegrupper,27%hardeltagetilokalearrangementerog14%harlæst SkoletjenesteNetværkskortlægningafkommunernesunderstøttelseafkulturinstitutionernes undervisning. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 16

18 IundersøgelsenafrespondenternesbrugafSkoletjenesteNetværkerdetrelevantatinddele respondenterneefter,hvormangeydelserdehverisærangiver,atdebrugeriregiaf SkoletjenesteNetværk.Dettefremgåraffølgendeinformationsgrafik. Ingenafrespondenterneharsatkrydsiallesyvangivnesvarmuligheder,hvorafenaf svarmulighederneerkategorien andet.omtrentenfjerdedelafrespondenterneharbrugténaf SkoletjenesteNetværksangivneydelser,mensdererflererespondenter(29%),somharbrugt mindstfireafydelserne. Disseresultaterstemmergodtoverensmed,atstørstedelenafrespondenternemener,deharet godtkendskabtilskoletjenestenetværk.resultaterneskalsesirelationtilantropologernes formodningom,atdendelafpopulationen,somharvalgtatbesvaresurveyen,ermere involveredeiskoletjenestenetværkenddem,somikkeharsvaret. Læserenbørværeopmærksompå,atdenneopstillingaftallenekuntagerhøjdeforbrugaf forskelligeydelser,mensigerikkenogetomomfangetafbrugenafdeenkelteydelser.mankan tænkesigeteksempel,hvorenrespondenthardeltagetmegetaktivtifirestudiegrupper,men ikkehartagetdelideøvrigeaktiviteter.dennerespondentvilhaveenhøjereinvolveringsgradi SkoletjenesteNetværkendresultaterneherafspejler.Desudenerdetvigtigtatpåpege,atde angivneydelseridettespørgsmålframini\surveyenudelukkendeomfatter SkoletjenesteNetværkskonkreteaktiviteter,ogsåledesikkerummersparringfrakoordinatorerne. Respondenternesgradafkontaktmedkoordinatorernevilblivegennemgåetherunder. GRAD-AF-KONTAKT-MED-SKOLETJENESTENETVÆRKS-KOORDINATORER- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesvurderingafderesgradafkontaktmed SkoletjenesteNetværkskoordinatorer. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 17

19 Afdiagrammetfremgårdet,at14,4%afrespondenterneframailing\listenaldrighartruffeten koordinator.størstedelen,svarendetil69%afrespondenterne,harinogen,højellermegethøj graddeltagetioplæg/workshopsvedenkoordinator.knaphalvdelenafrespondenternehari nogen,højellermegethøjgradmodtagetsparringfraenkoordinator,mens33%af respondenternepåettidspunktharsamarbejdetometprojektmedenkoordinator,inogen,høj ellermegethøjgrad. Igenviserresultaterne,atrespondenterneopfattersigsommegetinvolveredei SkoletjenesteNetværk.Detteservived,atdererenstørreandelafrespondenterne,somangiver, atdeharenmegethøjgradafkontaktmedkoordinatorerne,endandeleneforhhv.inogengrad ogihøjgrad. ØNSKER-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRKS-FREMTIDIGE-INDSATS- Etafformålenemedmidtvejsevalueringeneratpegepåpotentielleindsatsområderfor SkoletjenesteNetværksfremtidigearbejde.Detteharderforværetetfokusområdeibådede kvalitativetelefoninterviewsogimini\surveyen. Diagrammetpånæstesideviserrespondenternessvarpå,hvadSkoletjenesteNetværkskullegøre mereafifremtiden,hvisdetstodtildem.respondenterneharhaftmulighedforatangiveså mangesvarmuligheder,definderrelevant. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 18

20 Diagrammetviser,atomtrenthalvdelenafrespondenternegerneser,atderbliverafholdtflere temadageoglokalearrangementer.entredjedelafrespondenterneønskerflerestudiegrupper, mens28%svarer,atdeønskersigettætteresamarbejdemedkoordinatorerne.23%vilgerne have,atskoletjenestenetværkudsenderflerenyhedsbreve,mens21%gernevilhaveflereoplæg. 12%angiverkortlægningersometfremtidigtindsatsområde. Blandtde23besvarelserunderkategorien Andet fremgårblandtandetpositivetilkendegivelser såsom: Det&er&fint,&som&det&er,& Der&har&allerede&været&god&kontakt&og&gode&tiltag &og& Det&er& svært&at&markere,&hvad&man&skal&gøre&mere&af.&jeg&synes,&det&er&godt,&det&der&sker&på&nuværende& tidspunkt.&og&den&linje&ser&jeg&gerne&fortsat.desudenerderenrækkekonkreteforslagtilandre aktiviteterogindsatser,hvilketerinddragetunderderelevanteafsnitløbendeirapporten. Antropologerneharsammenholdtresultaterneforrespondenternesfremtidigeønskermed hvilkeninstitution,detilhører.disseresultaterskallæsesmedvarsomhed,forderertaleom sammenligningermellemsmågrupper,hvilketøgerusikkerheden. Derergenereltikkemarkanteforskelleifordelingen.Mesttydeligerforskellenved respondenternesønskeromkortlægninger.12,8%afrespondenternefraennatur\eller kulturinstitutionangiver,atskoletjenestenetværkifremtidenskullelaveflerekortlægninger, mensdetforrespondenternefrakommunerkundrejersigom4,2%.derersåledesenstørre andelafrespondenterfranatur\ellerkulturinstitutionerendfrakommuner,derserværdii SkoletjenesteNetværkskortlægninger.Overordneterdetdogenmegetlilleandelpå12%afalle respondenterne,dermener,skoletjenestenetværkifremtidenbørlaveflerekortlægninger.dette relativtlaveantalrespondenterskalsesiforholdtil,atkun14%afdetsamledeantal respondenterharlæstdenkortlægning,dererblevetlavet(sebrugafskoletjenestenetværk ovenfor).deterderforsandsynligt,atlangtdeflesterespondenterikkeerbekendtmed,hvad SkoletjenesteNetværkskortlægningerer. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 19

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen Nationalt Skoletjeneste Netværk Koordinator for nationale opgaver

Læs mere

Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger. Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester

Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger. Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet søger Tre koordinatorer til Nationalt netværk af skoletjenester I forlængelse af Undervisningsministeriets og Kulturministeriets

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt Trivsel og Bevægelse i Skolen Projektoversigt Baggrundogformål Flereskalha mereudafbevægelseiskolen Meddennyeskolereformskalalleeleverrøresig45minutteromdagenforatforbedresundhed,læringog trivsel.menhvordanleverbevægelsesaktiviteternebedstoptildemål?mangestederhalterplanlægningen,

Læs mere

Hvad gør kunst og kultur for skolen og hvem griber opgaven. September 2017

Hvad gør kunst og kultur for skolen og hvem griber opgaven. September 2017 Hvad gør kunst og kultur for skolen og hvem griber opgaven September 2017 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem

Læs mere

Garanti på Point-Two air veste.

Garanti på Point-Two air veste. den udvidede Garantien omfatter ikke evt. fejl der skyldes punktering grundet udefra den udvidede Garantien omfatter ikke evt. fejl der skyldes punktering grundet udefra den udvidede Garantien omfatter

Læs mere

MÅL FOR ELEVERS LÆRING

MÅL FOR ELEVERS LÆRING MÅL FOR ELEVERS LÆRING VED SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Efterår 2015

Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Efterår 2015 Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Efterår 2015 Foreningen af Historiske Værksteder i Danmark Indhold Kære læser 3 Hvad er en studiegruppe? 4 Studiegrupper Hele landet Personmuseerne

Læs mere

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm

Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling. 8. nov kl Museumscenter Hanstholm Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og Brug Fælles Mål i egen formidling 8. nov. 2016 kl. 8.30 15.00 Museumscenter Hanstholm Hvem er jeg? Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og kristendomskundskabslærer.

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Skoletjenestens Udviklings- og handlingsplan

Skoletjenestens Udviklings- og handlingsplan Skoletjenestens Udviklings- og handlingsplan 2017-19 Vedtaget på Skoletjenestens bestyrelsesmøde 20.04.16 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Skoletjenesten som videncenter... 3 2.1 Organisation...

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Aktivitet 2.1 Organisering af netværk

Aktivitet 2.1 Organisering af netværk Aktivitet 2.1 Organisering af netværk Netværk i SkanKomp Aktivitet 2.1 Netværksskabelse, et værktøj til strategisk kompetenceudvikling Fokus i 2.1 udvikling af netværk og etablering af samarbejder mellem

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner. Forår 2016

Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner. Forår 2016 Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Forår 2016 Kære læser Endnu en gang har vi fornøjelsen af at kunne præsentere et samlet katalog over studiegrupper for medarbejdere i skoletjenester

Læs mere

Udviklingsmål. [Eltang Skole og Børnehave]

Udviklingsmål. [Eltang Skole og Børnehave] Udviklingsmål [Eltang Skole og Børnehave] Spørgsmål til overvejelse, når I arbejder med skemaet: Udviklingsmål: Hvad vil vi gerne opnå? Kan målet opdeles i flere og måske mere konkrete og lettere målbare

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet

Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Etablering af Reuse på Sydhavnen Reuse overgår fra projekt til drift. Reuse flyttes fra godsbanearealet til Sydhavnen.

Læs mere

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder 2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder fortid Projektansøgningens punkt 6.5, 6.6 og 6.7: Mål: Der etableres en løbende dialog om kompetenceudvikling mellem uddannelsessteder

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Præsentation for Beskæftigelsesudvalget d. 8. december 2015 v. Tilbudschef Mikael Eggert Jørgensen Fælles forord Horsens Kommune og BusinessHorsens

Læs mere

Projektleder: Ida Stadsgaard Christensen. Udarbejdet af: Jes Leth Svenninggaard Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maibrit Pedersen

Projektleder: Ida Stadsgaard Christensen. Udarbejdet af: Jes Leth Svenninggaard Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maibrit Pedersen Ida Christensen Projektbeskrivelse Baggrund og formål Med baggrund i Handicap og Psykiatriafdelingens Strategi for Udvikling og Specialisering Det gode Liv igangsættes projekt (udviklingshæmmede med psykiatriske

Læs mere

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder Indsatsområde 1: Fokus på de unges fritidsliv: Kortlægge aktuel og brugbar viden om de unges fritidsliv. Med udgangspunkt i denne kortlægning udpeges fokusområde(r). Nedsættelse af arbejdsgruppe med deltagelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan vedrørende: Studentertilfredsundersøgelse Repræsentanter for de studerende medlemmer af De

Læs mere

Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything.

Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything. 1 Ledelsederlykkesiglobaliteten 1 I"used"to"think"that"running"an"organization"was"equivalent"to"conducting"a"symphony" orchestra."but"i"don't"think"that's"quite"it;"it's"more"like"jazz."there"is"more"improvisation.

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Til sidst i dette oplæg er angivet reference til undersøgelser og forskningslitteratur, der ligger til grund for indholdet af dette oplæg.

Til sidst i dette oplæg er angivet reference til undersøgelser og forskningslitteratur, der ligger til grund for indholdet af dette oplæg. Forord Dette oplæg er udarbejdet i forbindelse med forhandlingerne om den nye folkeskolereform, der påbegyndes den. Med fokus på et ønske om at lovgive om ro i klassen er nedenstående skrevet, som en række

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN Skolens navn: Dit navn: DEN ÅBNE SKOLE 1. Hvilke samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?(sæt evt. flere krydser) Skoleåret 2014/15 Skoleåret

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

KORTLÆGNING af museer som eksterne undervisningsmiljøer

KORTLÆGNING af museer som eksterne undervisningsmiljøer KORTLÆGNING af museer som eksterne undervisningsmiljøer Her kommer spørgeskemaet til de statsanerkendte og statslige museer om jeres erfaringer med Den åbne skole. I spørgeskemaet vil der blandt andet

Læs mere

SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER MELLEM SKOLER, KOMMUNER, KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER MELLEM SKOLER, KOMMUNER, KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER MELLEM SKOLER, KOMMUNER, KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer

Læs mere

MASTERPLAN Ledersektionen inddrages i arbejdet omkring faglighed mhp. at sikre fælles fodslaw og adgang til arbejdspladserne.

MASTERPLAN Ledersektionen inddrages i arbejdet omkring faglighed mhp. at sikre fælles fodslaw og adgang til arbejdspladserne. MASTERPLAN 2016 Bestyrelsens vision / værdigrundlag for arbejdet i 2016 tager udgangspunkt i den formulerede mission, centralt besluttede indsatsområder og projekter i SLC, samt det fremtidige arbejde

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler

Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler ! Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler Kunsten at lede kultur ind(e) i skolen, LMS, Sønderborg 2017 Tatiana Chemi, PhD Associate Professor in Educational Innovation tc@learning.aau.dk

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 Dato 25. august 2015 Sagsnr. 2014092769 CHD CHD@dkma.dk Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 På baggrund af EPSO-rapporten af 10. juni 2014

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 16. juni 2015, vers. 1.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er den formelle ramme om

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer PIXI-UDGAVE NATIONALT

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Metodens nødvendighed i brugerinddragelse og i projektarbejde

Metodens nødvendighed i brugerinddragelse og i projektarbejde Metodensnødvendighedibrugerinddragelseogiprojektarbejde Oplægafholdtpå Resultaterikulturarbejdet metodertilkvalificering,prioriteringoglegitimering, enkonferenceafholdtafbibliotekarforbundetogkulturforvalterneunlimited,3.februar2011

Læs mere

SKAL I HAVE NYT LMS? Flemming Pentz Madsen It-chef Aalborg Handelsskole

SKAL I HAVE NYT LMS? Flemming Pentz Madsen It-chef Aalborg Handelsskole SKAL I HAVE NYT LMS? Flemming Pentz Madsen It-chef Aalborg Handelsskole fpm@ah.dk Agenda: Kriterier for valg af LMS Eksemplificeret gennem situationen på AH Hvor godt passer Moodle ind? Tue Korsgaard om

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Projektbeskrivelse 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 19. august 2015, vers. 2.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015 Velkommen til! Kl. 9.00-10.00: Deltagere på hold 1 samt relevante ledere (deltagere på hold 2 er velkomne - men det er ikke et must!) Fælles indblik i hold 1's læringsudbytte, samt forventningsafstemning

Læs mere

MÅL FOR ELEVERS LÆRING

MÅL FOR ELEVERS LÆRING MÅL FOR ELEVERS LÆRING VED SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+!

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+! Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+ Dekonstruktion+af+diskurser+og+fortællinger.+Sexy+stuff.+ Men+hva+betuder+det,+som+min+gode+mentor+Søren+ Willert+altid+sagde.+Gennem+nogle+år+har+vi+forsøgt+at+arbejde+med+oversættelse+af+de+narrative+terapeutiske+

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Kontraktevaluering 2013/14 - Rebild Ungdomsskole

Kontraktevaluering 2013/14 - Rebild Ungdomsskole Kontraktevaluering 2013/14 - Rebild Ungdomsskole Indsatsområde A- Ny ledelsesstruktur og optimering af klubområdet Ansætte souschef og fordele ansvarsopgaver i ledelsen Optimere drift og udvikling af klubområdet

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Street Party musik dans - kunst for udsatte unge Projektbeskrivelse, Modelforsøg

Street Party musik dans - kunst for udsatte unge Projektbeskrivelse, Modelforsøg Street Party musik dans - kunst for udsatte unge Projektbeskrivelse, Modelforsøg 2011-2014 Street Party formål i Modelforsøget Hovedformålet med Street Party er at højne interessen for kunst og kultur

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Organisatoriske standarder 1 Standardbetegnelse 2.1 Kompetenceudvikling 2 Standard Der arbejdes systematisk med at sikre sammenhæng

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-15 FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART. Skoletjenesten 2015 www.skoletjenesten.dk

ÅRSBERETNING 2014-15 FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART. Skoletjenesten 2015 www.skoletjenesten.dk 1 ÅRSBERETNING 2014-15 FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART. 2 SKOLETJENESTENS BESTYRELSE OG DIREKTØRKREDS PR. 31. JULI 2015 Pia Allerslev (formand), borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 I okt. nov. 2015 gennemførte højskolen en Studietilfredshedsundersøgelsen for fuldtidsstuderende, som også inkluderede studerende i

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvad er din samlede vurdering af dit udbytte af studieaktiviteterne i dette studieår? Hvordan vil du karakterisere

Læs mere

Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel

Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel Faglig opkvalificering fagpakker inden for FKB Detailhandel 11. marts 2013 1 Baggrund Behov for faglært arbejdskraft Stort frafald på HG Branchen mangler kvalificerede elever Mange ufaglærte ansatte i

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Susanne. Gertrud / Lone faciliterer. Arbejdsgruppe med BA og FA repræsentanter nedsættes til udarbejdelse af forslag

Susanne. Gertrud / Lone faciliterer. Arbejdsgruppe med BA og FA repræsentanter nedsættes til udarbejdelse af forslag HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR [AUL_BSS] Udarbejdet [30.06.2016] Opdateret [14.09.2016] - Bedre kommunikation Dette punkt er gentaget under Individuel anerkendelse, da dette tiltag besvarer begge behov.

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Haderslev Kommune Samarbejde og samskabelse

Haderslev Kommune Samarbejde og samskabelse Projektkatalog Haderslev Kommune Samarbejde og samskabelse Projektkatalog om udviklingsforløbet Understøttelse og udvikling af samarbejde og samskabelse i Haderslev Kommune. Udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS BRUG AF UNDERVISNINGSTILBUD PÅ KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

UDDANNELSESHUSET. Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør

UDDANNELSESHUSET. Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør UDDANNELSESHUSET Montebello - Gurrevej 90-3000 Helsingør Indhold Forord................................. 3 Service................................ 4 Konsulentområder..................... 6 Naturfag...............................

Læs mere

Temadag om MTU2009- benchmarking

Temadag om MTU2009- benchmarking Temadag om MTU2009- benchmarking Introduktion til metoder og værktøjer til opfølgning på MTU ESB-netværket, 6. oktober 2009 Sidsel Westi Kragh, Rejseholdet Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter Netværksdag for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter 13. april 2010 Århus Sygehus, Århus Universitetshospital "Udvikling kommer af at dele viden med andre" Bertel Haarder, undervisningsminister/sundhedsminister

Læs mere

Nye stier. i uddannelseslandskabet. Uddannelse uden om den slagne vej

Nye stier. i uddannelseslandskabet. Uddannelse uden om den slagne vej Nye stier i uddannelseslandskabet Uddannelse uden om den slagne vej 1 INDHOLD Forord 5 Nye stier til ungdomsuddannelse 7 Brobygning 8 Samlede uddannelsesforløb 13 Nye stier til videregående uddannelse

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Professions højskolen Absalon 1 Professionshøjskolen Absalon turbo-pakke Erhverv

Læs mere

EFTERÅR 2017 FOR SKOLETJENESTER OG KULTURINSTITUTIONER

EFTERÅR 2017 FOR SKOLETJENESTER OG KULTURINSTITUTIONER EFTERÅR 2017 FOR SKOLETJENESTER OG KULTURINSTITUTIONER 2 STUDIEGRUPPER OG DAGE / EFTERÅR 2017 INDHOLD Kære læser... 3 Hvad er en studiegruppe?... 4 Tilmelding... 5 Jylland og Fyn Kilder og kulturfag...

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

Aftale omkring drift af Vækstfabrikken Ringsted

Aftale omkring drift af Vækstfabrikken Ringsted Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg Tlf.: 55353035 www.vaekstfabrikken.dk trr@vhsj.dk Mobil 53727188 6. april.2016 Aftale omkring drift af Vækstfabrikken Ringsted 1. Parterne Mellem Ringsted Kommune

Læs mere

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Finansiering og ESCO KMO 205 Ver. 3.0 21.08.2013 Agenda Indledning Finansiering af energibesparelser ESCO og incitamentsmodeller Learning points Perspektivering

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere