MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/"

Transkript

1 MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ Na#onalt(Netværk(af(Skoletjenester(er(et(treårigt(projekt(under( Kulturministeriet(og(Undervisningsministeriet.(( Projektets(formål(er(at(styrke(anvendelsen(af(kulturins#tu#oners( læringsressourcer(i(skolernes(undervisning.(( ( Midtvejsevalueringen(er(udarbejdet(af(konsulenthuset(Antropologerne(i(juni(2015.((

2 INDHOLDSFORTEGNELSE-- FORORD :-HVAD-ER-SKOLETJENESTENETVÆRK? Baggrund-og-formål Organisering Indsatsområder Finansering Status :-EVALUERINGSAKTIVITETER-OG-MMETODER MiniMsurvey Vurdering-af-datagrundlag Telefoninterviews Vurdering-af-de-interviewede-interessenters-repræsentativitet Møder-med-projektledelsen Andre-kilder :-RESULTATER-FRA-MINIMSURVEY Kønsmæssig-fordeling Kommunal/geografisk-fordeling Institutionel-fordeling Stillingsmæssig-fordeling Respondenternes-indgang-til-SkoletjenesteNetværk Kendskab-til-SkoletjenesteNetværk Brug-af-SkoletjenesteNetværk Grad-af-kontakt-med-SkoletjenesteNetværks-koordinatorer Ønsker-til-SkoletjenesteNetværks-fremtidige-indsats :-RESULTATER-FRA-KVALITATIVE-INTERVIEWS A.-AKTIVITETER-og-VÆRKTØJER Studiegrupper Temadage Sparring Netværksskabelse Kortlægning B.-KOORDINATORERNE Værdi-for-praktikere Koordinatorernes-rolle-og-funktion :LOKALTNIVEAU :REGIONALTNIVEAU :NATIONALTNIVEAU...35 Koordinatorernes-uafhængighed Samarbejde-og-kapacitetsopbygning AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 1

3 4C.-PROJEKTETS-RAMMER-OG-KONTEKST Praksis-i-forhold-til-opdrag Uklarhed-omkring-projektets-karakter-og-opbygning Dækning-af-målgruppe Kontakten-til-skolerne-og-folkeskolereformens-betydning :-KONKLUSION Fremtidspotentialer-og-Mudfordringer BILAG-1M AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 2

4 FORORD- DetteerenmidtvejsevalueringafprojektetNationaltnetværkafskoletjenester;ettreårigt projekt,dereroprettetisamarbejdemellemkulturministerietogundervisningsministeriet forankretiskoletjenestenpåsjælland,ogbestårafetnationaltkoordineretnetværkaf skoletjenesterikulturinstitutioneridanmark.projektetsformåleratstyrkebrugenaf kulturinstitutionerneslæringsressourceriskolernesundervisning.projektetløberofficieltfra1. august2013til1.august2016. NationaltnetværkafskoletjenesterbliveridagligtalekaldtSkoletjenesteNetværk,hvilketderfor erdenbetegnelse,dervilblivebrugtidennerapport. Formåletmedmidtvejsevalueringener:1)atafrapportereogformidleSkoletjenesteNetværks arbejdeoverforeksternepartnereogbidragsydere,og2)atskabeindsigtideforskellige interessentersbehovogerfaringermedprojektetsindsatser,værdiogfremtidsperspektiver, såledesatdeopnåedeindsigterkanhjælpetilatstyrkeogforankreindsatsenfremadrettet. MidtvejsevalueringenerudarbejdetafkonsulenthusetAntropologerneimajogjuni2015. Antropologerneharevalueretoganvistudviklingspotentialerpåbaggrundafkvantitativeog kvalitativedataskabtgennemtreaktiviteter:1)21telefoninterviewsmedinteressenterog ansattekoordinatoreriskoletjenestenetværk,2)mini\surveyudsendttil363modtagereaf SkoletjenesteNetværksnyhedsbrevog3)mødermedSkoletjenesteNetværksprojektledelse suppleretafskriftligtbaggrundsmaterialeomprojektet. EfterønskefraSkoletjenesteNetværksprojektledelsehardennemidtvejsevalueringenstærk vægtpådetkvalitative.denkvalitativevægtningafundersøgelsenbetyder,atrapportenkun præsenterertalbaseredemålinger,hvordisseharkunnetfindes/beregnes,oghvordetdesuden forekommerinformativt,menikkekonsekventforalledeleafevalueringen.antropologerne sætterimidtvejsevalueringenfokuspådeinvolveredeinteressenterserfaringermed SkoletjenesteNetværksindsatserogpådebehov,deidennesammenhængoplever.Ligeledes stillermidtvejsevalueringenskarptpådenværdi,interessenterneoplever,atnetværketbidrager medogdemulighederogudfordringer,interessenterneserfornetværketsfremtid. Midtvejsevalueringenkanderforihøjgradbrugestilfremadrettetatformeogudvikle SkoletjenesteNetværkpåetkvalificeretgrundlag. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 3

5 1:-HVAD-ER-SKOLETJENESTENETVÆRK?-- IdettekapitelbeskrivesSkoletjenestenetværkmedudgangspunktidetfællesdokumentfra KulturministerietogUndervisningsministeriet ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkaf skoletjenester (bilag4). BAGGRUND-OG-FORMÅL- SkoletjenesteNetværkerettreårigtprojekt,dereroprettetisamarbejdemellem KulturministerietogUndervisningsministeriet,ogbestårafetnationaltkoordineretnetværkaf skoletjenester.formåletmedprojekteteratstyrkebrugenafkulturinstitutionernes læringsressourceriskolernesundervisning.projektetløberofficieltfra1.august2013til1.august SkoletjenesteNetværkhartilformålatunderstøtteudviklingenafskoletjenesterogsamarbejder mellemgrundskoleogkulturinstitutioner,ogatsørgeforpraktiskogfagligtsamarbejdepå nationaltplan,dogudenat lægge&en&ensartet&model&ned&over&alle&kommuner &(kilde: ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag4).Deterfrivilligtfor kommunerne,omdeønskeratgørebrugafnetværketsydelser,fxiformafinspirationsmateriale ogsparring.deterbesluttet,atprojektetiopstartsfasenhovedsageligtrettersigmod samarbejdetmellemmuseerogskoler,menintentionener,atnetværketpåsigtudvidestilat omfatteenbrederepaletafdagtilbuds\,undervisnings\,natur\ogkulturinstitutionersamt virksomheder. Baggrundenforetableringenafnetværketeretønskeomatstyrkedenunderstøttende undervisning,dererencentraldelaffolkeskolereformenfrajuni2013.ifølgedenofficielle projektbeskrivelsehandlerdenunderstøttendeundervisningom,& at&pædagoger&og&lærere&kan& give&eleverne&en&mere&afvekslende&og&spændende&skoledag. &Understøttendeundervisningerfx& varierede&og&differentierede&læringsformer,&der&udfordrer&både&fagligt&stærke&og&fagligt& udfordrede&elever,&praktiske&og&anvendelsesorienterede&undervisningsformer,&der&åbner&skolen& mod&den&omgivende&verden,&samt&tilegnelse&af&viden,&innovation,&entreprenørskab&og&kreativitet,& der&gør&eleverne&i&stand&til&at&omsætte&viden&til&produkter&af&værdi&for&andre &(kilde: ProjektbeskrivelseforNationaltnetværkafskoletjenester). ORGANISERING- SkoletjenesteNetværksprojektledelsebestårvedtidspunktetformidtvejsevalueringenafen overordnetprojektleder,endagligprojektleder,enkoordinatorfornationaleopgaverogen sekretariatsmedarbejder,deralleerforankretiskoletjenestenpåsjælland.skoletjenestenetværk hardesudenfemansattekoordinatorer,dererspredtgeografiskoverlandet(enforfynog Sydøstjylland,enforMidtjylland,enforNordjylland,enforSydvest\ogSønderjyllandogenfor Sjælland),foratsikreengeografiskspredtforankringafSkoletjenesteNetværksarbejde. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 4

6 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 5 SkoletjenesteNetværkrefererertilenstyregruppemedrepræsentanterfra UndervisningsministerietogKulturministeriet.DesudenrummerSkoletjenesteNetværken aktørfølgegruppebeståendeafaktørerfrakulturinstitutioner,skoletjenesterognationale organisationer.aktørfølgegruppensformåleratrådgiveprojektledelseniudviklingenaf SkoletjenesteNetværk. MÅLSÆTNING-OG-ARBEJDSFORM- Determålet,atSkoletjenesteNetværkskalopbyggespåbaggrundaflokaleogregionale erfaringerfremforencentralmodel.derforerarbejdetiprojektettilrettelagtudfraen eksplorativtilgang,såledesatdeerfaringer,derløbendehøstes,kanpåvirkedemålogopgaver, somprojektetskalløse.detkommerbl.a.tiludtrykibemandingen,hvorderegionale koordinatorerressourcemæssigtudgørdenstørstedelafbudgettet,ogimålformuleringen,hvor projektetsoverordnedemålermegetgenerelle.dekonkreteresultatmålaftalesforethalvtåraf gangen.styregruppenerenaktiv,arbejdendestyregruppe,dersomminimummødeshverthalve årforatgodkendedetforløbnehalvårsarbejdeogsættemålfordetkommendehalvår.denne arbejdsformervalgtforatgøredetmuligtløbendeatjustereretningforprojektetpåbaggrundaf deerfaringer,derhøsteslokalt. SkoletjenesteNetværksprojektledelseoplyser,atsomnetværkmedmålomatbyggenye initiativerovenpåeksisterendeerfaringer,erdetenprioriteretmålsætningatsamarbejde,hvor dererinteresseogudviklingspotentialefordetfremforenensartetdækninglandetover.denne tilgangervalgtdelsmedbaggrundierfaringerfraskoletjenestenpåsjælland,hvordeenkelte kulturinstitutionersejerskabogengagementiarbejdeterendrivkraftidenfortsatteudviklingaf etstadigtvoksendenetværk.delsudfraenerkendelseaf,atetnationaltnetværkmedde forhåndenværenderessourcerikkekannåallekrogeaflandet,menernødttilatmobilisere, kobleogbyggeviderepåderessourcer,derfindeslokalt. INDSATSOMRÅDER- SkoletjenesteNetværksøgeratstyrkeanvendelsenafkulturinstitutionerneslæringsressourceri skolernesundervisninggennemfireforskelligeindsatser: 1)##Styrkelse#af#national#sammenhæng#og#kontinuitet#på#området 2)Styrkelseafpædagogiskudviklingafkulturinstitutionerneslæringstilbud 3)Forøgelseogkvalificeringafskoleverdenensanvendelseafkulturinstitutionerne 4)Styrkelseafsamarbejdetmellemkulturinstitutionerneogskoleverdenen Defireindsatsersigtermodfølgendemål: 1)##Styrkelse#af#national#sammenhæng#og#kontinuitet#på#området a)skabeoverblik,samlepraksiseksempleroganbefale/iværksættefællesopgaveløsning, hvordeterkonstruktivt b)søgemodellerfordriftsløsningerogintegrereerfaringerfrapilotprojekter c)##etablere#samarbejder#med#andre#projekter,#centre#og#netværk#på#feltet d)##skabe#national#infrastruktur#på#aktørniveau

7 2)--Styrkelse-af-pædagogisk-udvikling-af-kulturinstitutionernes-læringstilbud- a)initiereogunderstøttearbejdendenetværk b)kursusvirksomhed inetværksregiogisamarbejdemedandreaktører c)inspirere,initiereogbidragetiludviklingsprojekter 3)--Forøgelse-og-kvalificering-af-skoleverdenens-anvendelse-af-kulturinstitutionerne a)oplysningomogmarkedsføringafmulighedenforsamarbejdermedkulturinstitutioner ogbrugafderesundervisningstilbud b)kompetenceudviklingaflærereogpædagogiskemedarbejderesbrugaf kulturinstitutionernesundervisningsressourcer c)bidragetiludviklingsprojekterogsøgesamarbejdsfladermedskoleledere,skolechefer, læringskonsulentermfl.iarbejdetmedimplementeringaffolkeskolereform 4)--Styrkelse-af-samarbejdet-mellem-kulturinstitutionerne-og-skoleverdenen a)##arbejde#for#samarbejde#på#flere#niveauer:#lærer/medarbejder\,skole/institutions\og kommunaltniveau b)etablere,udbredeogkvalificeresamarbejder,hvordererudviklingspotentialeog interessefordet c)støttesamarbejdermellemskolerogkulturinstitutioner)i)områder)med)mindre)aktivitet) (Kilde:Opgavebeskrive\Nationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag1) FINANSERING- ProjekteterfinansieretligeligtafUndervisningsministerietogKulturministeriet.Iudgangspunktet ernetværketministerieltfinansieret,mendetharværetmåletatsikreensåbredkommunal medfinansieringsommuligt.medfinansieringhardogikkeværetetafgørendekriterium,forat kunneværeværtskommuneforenregionalkoordinator. Dererkommunalmedfinansieringi4udaf5kommuner:Hjørring,RandersogEsbjerg,hvor kommunenmedfinansierer40%aflønnen,ogkøbenhavn,hvorskoletjenestenpåsjælland(og herigennemkøbenhavnskommune)finansierer100%aflønnen.ifredericia,somerdenmindste afkommunerne,erderingenmedfinansieringafdenregionalekoordinatorsløn.allekommuner medfinansiererdogarbejdspladsogudgifteriforbindelsehermed. STATUS- Evalueringenersatigangimaj2015,hvordererforløbet20måneder,ogstadigresterer16 månederafprojektetsialt36måneder. Evalueringenfinderstedpåettidspunkt,hvorprojektetifølgedenopgave\ogløsningsbeskrivelse, Antropologerneharfåetudleveretafprojektledelsen,medfåundtagelserskriderplanmæssigt fremiforholdtildehalvårligeaftalermedstyregruppen.tildisseundtagelserhørerisærde nationalekortlægningeroginogengradkontakttilskolelederforeningen.derarbejdesligenu forsinketpåkortlægningnummerto,dervilhandleomtransport.kontaktentil skolelederforeningenafventer,atskolernefåretableretenhverdagpådenandensideaf folkeskolereformen,hvilketvilblivebeskrevetnærmereirapporten. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 6

8 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 7 2:-EVALUERINGSAKTIVITETER-OG-MMETODER- Sombeskrevetiforordetbyggerdennerapportpåbådekvantitativeogkvalitativedataskabt gennemtreaktiviteter:1)mini\surveytilmodtagerneafskoletjenestenetværksnyhedsbrev,2) TelefoninterviewmedinteressenterogansattekoordinatoreriSkoletjenesteNetværkog3)Møder medskoletjenestenetværksprojektledelse. Idetteafsnitgennemgåsdenanvendtefremgangsmådevedhverafdissemetoder. IndledningsvisbehandlerAntropologernedemetodiskerefleksioner,derknyttersigtildenne opgave:hvilkemulighederogudfordringerharvisomevaluatorværetopmærksommepåidenne undersøgelse,hvisemnedelsbestårafnetværk,delsetprojekt&med&eksplorativ&tilgang? ProjektledelsenharoplysttilAntropologerne,atSkoletjenesteNetværkikkeerétnetværk,men mangenetværk.derernetværkpåforskelligeniveauerogpåtværsafniveauer.antropologerne hariløbetafdenneevalueringundersøgtnogleafstrukturerneinetværkene,menudendermed atkunneudpege,hvorledesalledissekonkretrelaterersigtilhinanden.iteorienernetværket uafgrænsetfænomen,deriprincippetkanfortonesigidetuendelige,medmindredereksisterer defineredeinklusionskriterier.skoletjenestenetværksprojektledelseeretcentraltknudepunkti netværkene,ligesomkoordinatorerneerdet.itilfældetskoletjenestenetværkerderingen defineredeinklusionskriterier.netværkeksistererikraftafkendskab,kommunikationeller samarbejdemellemaktører,mendereksistereringendefinitionaf,hvorintensivkontaktenskal værefor,atenaktørkanmedregnesinetværk. ProjektetSkoletjenesteNetværkhar,sombeskrevet,enrelativåbenformålsbeskrivelse(sebilag 1),dersikrer,atprojektetkanafviklesmedetfleksibeltogeksplorativtfokus.Idettetilfældeer detaltsåikkemuligtatsammenholdeprojektetsforeløbigtopnåederesultatermedkonkreteog målbaremilepæleog/ellerslutmål,fordiskoletjenestenetværkikkehardefinerede,målbare slutmål. Projektetsnetværksstrukturogeksplorativefokusharbetydningfordenne evalueringsundersøgelsestilgangogforkarakterenafderesultater,somevalueringenkan frembringe.overordnethardenneevalueringsåledesfokuspå,hvaddergiverværdioghvordan, snarereendhvor&meget.&antropologernesevalueringertilrettelagtsomeneksplorativ undersøgelse,derkanafdækkecentraleaspekterogholdningerhoscentraleaktøreri SkoletjenesteNetværk.DererikketaleomenudtømmendebeskrivelseafSkoletjenesteNetværk, simpelthenfordidetikkeermuligtatkendedetfuldeomfangafdeeksisterendenetværki SkoletjenesteNetværk. MINIMSURVEY- Midtvejsevalueringenomfatterenmindrespørgeskemaundersøgelse.SkoletjenesteNetværks projektledelsevilgerneøgesinvidenomdeaktører,dererinvolveredeiskoletjenestenetværk, hvilketkanopnåsvedatsøgeinformationerommodtagerneafdetelektroniskenyhedsbrev.at modtagenyhedsbreveterdenmindstmuligegradafinvolveringiskoletjenestenetværk.en spørgeskemaundersøgelsesendtudpåmailinglistenformodtagereafnyhedsbrevetrækker såledesogsåudtildeafskoletjenestenetværksbrugere,somermindreaktive,ogsommanved

9 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 8 mindstom.skoletjenestenetværksprojektledelseharønsketatvide,hvilkeinstitutioner modtagerneafnyhedsbrevetrepræsenterer,hvorilandetdebefindersigoghvilkenstillingde besidder.desudenvilmangernevidemereomdisseaktørerskendskabtilogbenyttelseaf SkoletjenesteNetværk. Surveyenharialttispørgsmåloghariforudgåendetestskunnetbesvarespåfemminuttereller mindre.dererspørgsmålomkøn,hvilkenkommunemanarbejderioghvilkenstillingman besidder,kendskabettilskoletjenestenetværkogbrugenafdetsaktiviteterogydelser,samt ønskedeydelserifremtiden(sebilag2). Surveyenerafvikletelektroniskover17dage(12.\28.maj2015)medsurvey\programmet SurveyMonkey(SurveyMonkey.com).Surveyenerudsendttil363mail\adressertilknyttet nyhedsbrevetsmailingliste.ansatteiskoletjenestenetværk,medlemmerafprojektledelsen,samt deinteressenter,somhargivettelefoninterviewidenneevalueringdeltagerikkeisurveyen. VURDERING-AF-DATAGRUNDLAG- Détatværetilknyttetmailinglistenindebærer,atmanlejlighedsvismodtagernyhedsbrevefra SkoletjenesteNetværk.Derharvedmidtvejsevalueringensafslutningværetudsendtsyv nyhedsbreveidenforløbneprojektperiode,hvoraftoerafsendteftersurveyensstart.surveyen erblevetbesvaretaf141respondenter,hvilketgiverensvarprocentpå38,8%.ivurderingenaf svarprocentenogresultaternesgyldighediforholdtildensamledepopulation,dvs.iforholdtilde ialt363mailadresserpåmailinglisten,erdetværdattagehøjdefor,athalvdelenaf mailadressernepålisteneroverdragetfraentidliger inglistetilknyttettocentrefor museumsundervisning,derikkelængereeksisterer.denneandelharsåledesikkeaktivtvalgtat blivekoblettilskoletjenestenetværksmailingliste.desudenerenrækkeafmailadresserneikke tilknyttetenkeltpersoner,menistedetheleorganisationer,fxiformafkulturinstitutioners infomails. Deterikkemuligtatvurdere,hvorvidtrespondenterneerrepræsentativeforpopulationen,da populationenssammensætningerukendt.detharnetopværetformåletmedmini\surveyenat opnåmerevidenom,hvempopulationenreelter;altsåhvilkepersoner,derfigurererpå mailinglisten,oghvordanderestilknytningertilskoletjenestenetværk.uagtetsvarprocenten giverde141besvarelserafmini\surveyenenindikationherafogenstørrevidenom,hvordan SkoletjenesteNetværksindsatsogfremtidspotentialeroplevesblandtdem,derharvalgtat besvareundersøgelsen.resultaternefrasurveyenanvendesbådesomkvantitativtogkvalitativt datagrundlag,eftersommangerespondenterhargivetuddybendekommentarerogforslagtil SkoletjenesteNetværk,derinddragessomcitateroganbefalingerløbendeievalueringsrapporten. - TELEFONINTERVIEWS- SkoletjenesteNetværksprojektledelseharudvalgt21informantertilinterview.Foruden SkoletjenesteNetværksfemkoordinatorererinteressenternerepræsentanterfornatur\og kulturinstitutionerne(ottepraktikereogtoledere),trekommunalekulturkonsulenterogtre samarbejdspartnereindenforområdetforkulturformidlingogskoletjenester.dererikke foretagetinterviewsmedprojektledelsen,styregruppenelleraktørfølgegruppen.

10 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 9 De21foretagneinterviewsergennemførtsomtelefoninterviewsaf30\70minuttersvarighed. Intervieweneergennemførtsomsemi\struktureredesamtaler,dvs.løststruktureredeinterviews påbasisafeninterviewguide.dennefremgangsmådeharikketilformålblotat høstesvar på alleredeformuleredespørgsmål,menudforskeristedetderelevantetematikkeridialogenmed samtalepartneren.detbetyder,atinterviewerenhardefineretsamtalensretningogtematikker, menatderundervejsisamtalenerskabtrumfor,atnyeinteressanteaspekterkandukkeop.at tageudgangspunktikoordinatorsellerinteressentenshverdagogerfaringmed Skoletjenestenetværkhargjortdetmuligt,sammenmeddisse,atformulerenyespørgsmål,der giverenrelevantogpræcisvidenomproblemer,kløfter,misforståelser,vanerogantagelser,som SkoletjenesteNetværksprojektledelseikketidligereharværetopmærksompå. Antropologerneharanvendténinterviewguidetildefemkoordinatorerogéninterviewguidetil restenafinteressenterne(sebilag3).detointerviewguidesladerinformanternebeskrivederes egenrelationtiloginvolveringiskoletjenestenetværk.informanternesvarerogsåpå,hvadde vurdererharfungeretgodtellerikkefungeretiskoletjenestenetværkiprojektperioden,samt hvaddebetragtersomhenholdsvisstyrkerogsvaghedervedskoletjenestenetværk.i interviewguidenforkoordinatorerneerderdesudenspørgsmålomderesarbejdepåforskellige niveauerogomkoordinatorernesopgaverpådeforskelligeområder.beggeinterviewguideser godkendtafprojektledelseniskoletjenestenetværk. Dererlavetlydoptagelseafsamtligeinterview.Antropologerneharefterfølgendeskrevetet resuméafhvertenkeltinterview,deropsummererhovedsynspunkteroggengivercentrale citater.resuméernedannergrundlagforenanalyse,derharfokuspåatidentificerestyrker, svagheder,værdierogfremtidspotentialerfordetarbejde,somskoletjenestenetværkudfører. Analyseninddragerdenoplevedeværdiafprojektetskonkreteaktiviteterogværktøjer, koordinatorernesværdi,rolleogindbyrdessamarbejde,projektetsoverordnederammerseti forholdtildetsudførselipraksis,ogprojektetskontekst,dvs.deomgivendefaktorermed indflydelsepåprojektetssucces. VURDERING-AF-DE-INTERVIEWEDE-INTERESSENTERS-REPRÆSENTATIVITET-- SkoletjenesteNetværksprojektledelseharmedhjælpfraderegionalekoordinatorerudvalgt interessenternetilinterviews,indhentetinformanternessamtykketilatmedvirkeogleveret deresnavnetilantropologerne.antropologerneharderforikkemulighedforatvurdere,hvordan udvalgetafinformanterkanpåvirkeevalueringensresultater,daantropologerneikkehar kendskabtil,hvilkeinteressenter,somikkeerblevettilbudtmulighedenforatgiveinterview,eller hvemafinteressenterne,somkanhavebetakketsigforatgiveinterview. Projektledelsenhariforlængelseafdeneksplorativetilgangønsketatsættefokuspådet,derhar givetværdi,ogimindregradatsættefokuspå,hvorprojektetikkeerimålendnu. Interessenterneerudvalgttilatrepræsentereforskellighediansættelsestyperoggeografiogpå denmådesikrestørstbreddeiværdifokus.antropologernekonstaterer,atinformanterne repræsentererskoletjenestepraktikerefranatur\ogkulturinstitutionerog forsyningsvirksomheder,ligesomogsådekommunalekonsulentersperspektivpræsenteres.

11 AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 10 Feltetomfatterdesudenlederefornatur\ogkulturinstitutionerogandresamarbejdspartnere. Intervieweneharvist,atinformanterneharenmegetvarierendegradafinvolveringmed SkoletjenesteNetværk,hvilketharværetgavnligtforatkunnegengiveflereforskellige perspektiverianalysen. DererenlilleovervægtafinformantermedgeografisktilknytningtilRanderskommune,medfire udaf21informanter:enkommunalkonsulent,entidligeredirektørforskole\og dagtilbudsforvaltningen,enmuseumslederogenkoordinatorinetværket. Ievalueringenindgårkundatafrapersoner,somerinvolveredeiSkoletjenesteNetværk.Denne undersøgelsekansåledesikkebeskriveperspektivetfrapersoner,somafforskelligegrundeikke erinvolveredeiskoletjenestenetværk.mankanforestillesig,atinkluderingenafdetteperspektiv ievalueringenkunnehavepegetpåsærligeproblematikker,foreksempelom SkoletjenesteNetværksudbredelse.Desudenerdetvæsentligtatpåpege,atderikkeerforetaget interviewsmedinteressenterfrauddannelsesinstitutioner.detteperspektiversåledesikke repræsenteretidatamaterialet.dettekansessomudtrykfor,atskoleverdenenikkeisærlighøj graderenaktivpartinetværketligenu,hvilketvilblivebeskrevetnærmereiløbetafrapporten. Udvalgetafinformantertilinterviewundersøgelsenharmedført,atdeindsamlededata hovedsageligtvedrørerskoletjenestenetværksindsatserogværdipålokaltogtildelsregionalt niveau,hvorimoddataindsamlingenharopnåetmegetlidtvidenomskoletjenestenetværkpå nationaltniveau.enstordelafdenneinformationkunneværeopnåetvedatlavereelle interviewsmedskoletjenestenetværksprojektledelseog ejer,hvilketdogikkeharværetendel afopdragettilevaluator.derimoderprojektledelsensperspektivblevetinddragetpåmøder undervejsiprocessen.dettevægtedefokusharsåledesbevirket,atdennerapportprimært dækkeromfangetafskoletjenestenetværksindsatserogværdierpåregionaltognationaltniveau udfrakoordinatorernesperspektivogmedmegetbegrænsetinddragelseafprojektledelse og ejersperspektiv. Informanternesidentiteteranonymiseretirapporten.Vedcitationervildetfremgåafteksten, hvilkeninformantkategoriudsagnetstammerfra. MØDER-MED-PROJEKTLEDELSEN- Antropologernesmødermedprojektledelsenudgørendelafdataindsamlingentilevalueringen. HerharAntropologernefordetførstemodtagetenbeskrivelseafopgavenogenoverordnet introduktiontilemnetforevalueringenanskuetfraprojektledelsensperspektiv. AntropologerneharafholdttremødermedprojektledelseniSkoletjenesteNetværk,henholdsvis etkick\offmødevedevalueringensstart,etanalysemødeundervejsievalueringenoget afleveringsmødevedevalueringensafslutning.dissemøderharførstogfremmesthafttilformål atantropologerneogopdragsgiverkoordinererogdrøfterstatuspåevalueringen.vedkick\off mødetvarpoulvestergaard(lederafskoletjenesten),mettelivskovgaard(nationalkoordinatori SkoletjenesteNetværk),ogMariaKangasChristensen(dagligprojektlederaf

12 SkoletjenesteNetværk)tilstede.VedanalysemødetogafleveringsmødetdeltogMariaKangas Christensen,PoulVestergaardogoverordnetprojektlederforSkoletjenesteNetværkMarie Damsgaard. MødernemellemAntropologerneogSkoletjenesteNetværksprojektledelsehargivetlejlighedtil, atantropologernekunnefåhjælptilatfindekilderogfåafklaringpåspørgsmål,deropstod løbendeunderevalueringsprocessen.projektledelsenharsamtidigfåetmulighedforatfølge evalueringsarbejdetfrasidelinjenogbidragemedønskeroghenvisningertilemnerafsærlig indflydelse.antropologerneunderstreger,atdennerapporterevaluatorsperspektivpåprojektet, påbasisafdeindhentededata. ANDRE-KILDER- AntropologerneharfåetudleveretSkoletjenesteNetværksprojektbeskrivelse(Projektbeskrivelse fornationaltnetværkafskoletjenester.sebilag4),opgavebeskrivelse(opgavebeskrivelse\ Nationaltnetværkafskoletjenester.Sebilag1)samtprojektledelsensopgave\og løsningsbeskrivelse,somindeholderenløbendevurderingaf,hvordandeforskelligeopgaver skriderfrem,oghvilkedelopgaver,derskalløses.derudoverharantropologernemodtageten oversigtovertemadageogstudiegrupper,derfremgårafbilag6.desudenharantropologerne besøgtskoletjenestenetværkswebsite(skoletjenestenetvaerk.dk)ogfacebook\side (SkoletjenesteNetværk\Nationaltnetværkafskoletjenester). Formåletmedmini\surveyeneratundersøge,hvemaktørernepåSkoletjenesteNetværks mailinglisteer;herunderhvilkeinstitutionerdeertilknyttet,samthvordandebruger SkoletjenesteNetværk.Desudenharrespondenternesvaretpå,hvaddemener, SkoletjenesteNetværkbørgøremereafifremtiden.Idettekapitelgennemgåsdekvantitative resultaterframini\surveyen. 3:-RESULTATER-FRA-MINIMSURVEY- KØNSMÆSSIG-FORDELING- Somførnævnterderopnået141besvarelserpåmini\surveyen.Nedenståendeinformationsgrafik viserrespondenterneskønsmæssigefordeling. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 11

13 Blandtrespondenterneer97kvinder,svarendetil69%.44respondenterermænd,svarendetil 31%. KOMMUNAL/GEOGRAFISK-FORDELING- Kortetherunderviserdengeografiskespredningafrespondenterfordeltpådekommuner,de arbejderi. Respondenterneimini\surveyenernogenlundejævntfordeltudoverlandetbortsetfra,at LollandogFalsterikkeerrepræsenteret.DererflestbesvarelserfradestørrebyeriDanmark, hvilketkanværeenfunktionaf,atstørrebyerrummerflerekulturinstitutioner.derfornemmes ensvagtendenstil,atdererflererespondenterikommuner,somhuserenaf SkoletjenesteNetværkskoordinatorer.DettesestydeligstforRanderskommune.Ialter51 kommunerrepræsenteretimini\surveyen.ensamletoversigtoverkommunerogantalletaf respondenterfindessomtabel(sebilag5). INSTITUTIONEL-FORDELING- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesfordelingiforholdtilinstitutioner. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 12

14 Totredjedele,svarendetil66,7%,ertilknyttetennatur\ellerkulturinstitution.17%ertilknyttet enkommune,mens3,6%afrespondenterneertilknyttetenuddannelsesinstitution.én respondent(svarendetil0,7%)eransatvedetministerium.de17respondenter,derharsvaret Andet erfrainstitutionersåsomforsyningsværker,folkekirkenogvirksomhedermed skoletjeneste.flereafdemsomsvarer Andet eraltsåfrainstitutioner,deridennesammenhæng villeblivebetegnetsomennatur\ellerkulturinstitution;fxmuseerognaturaktivitetscentre. Forholdetmellemnatur\ogkulturinstitutioner,kommuneroguddannelsesinstitutioneri SkoletjenesteNetværk,somdetfremgårisurveyen,svarernogenlundetil,hvordaninformanterne iinterviewundersøgelsenopleverdet. IfølgedennesurveyerSkoletjenesteNetværkaltsåprimærtnetværkfornatur\og kulturinstitutioner,inogengradforkommunerogmegetlidtforskoleverden.detteernærmere beskrevetikapitletmedresultaterfradekvalitativeinterviews. STILLINGSMÆSSIG-FORDELING- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesfordelingafledere,medarbejdereogfrivillige. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 13

15 70%afrespondenterneermedarbejdere,mens23%erledere.Énrespondent(svarendetil0,7%) erfrivillig,mens8respondentertilhørerkategorien Andet,hvilketfxdækkerenforsker,en pædagogiskkonsulentogenundervisnings\ogudviklingsansvarlig. RESPONDENTERNES-INDGANG-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviser,hvorrespondenterneførsteganghørteomSkoletjenesteNetværk. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 14

16 For36,9%afrespondenternehardenprimæreanledningtilbekendtskabmed SkoletjenesteNetværkværetdenmail,defiktilsendtvedopstart.Mailenblevsendtudtilallede mailadresser,dertidligerevartilknyttetdetocentreformuseumsundervisning.oplægharfor 21,3%afrespondenterneværetdetsted,deførsteganghørteomSkoletjenesteNetværk,mens detfor18,4% svedkommendesketegennemenkollega.ganskefårespondenterharhørtom SkoletjenesteNetværkgennempressen,nyhedsbreveellerFacebook. Detfremgår,atkendskabettilSkoletjenesteNetværkstortsetikkeudbredesgennem massemedier,menvedpersonligkontakt,fxdirekt ,vedarrangementerogmund\til\mund. EftersomSkoletjenesteNetværkhenvendersigtilenretafgrænsetogspecifikmålgruppe,erdette bestemtetpositivtresultat,dervidneromettilbud,deroplevesrelevantformålgruppensbehov. AtknapthverfemtehøreromSkoletjenesteNetværkgennemenkollegaindikerer,atfolkfinder detværdatanbefaleskoletjenestenetværktilandre,ogdetmåsigesatværeettegnpåen positivmodtagelseogoplevetrelevansogkvalitet. 25respondenter,svarendetil17,7%,harsvaret Andet.Dissesvardækkerblandtandetoveren størreandelrespondenter,derikkekanhuske,hvordehørteomskoletjenestenetværk.dette hængersandsynligvissammenmed,atca.halvdelenafaktørernepåmailinglistenikkeselvhar tilmeldtsignyhedsbrevet,menblevoverførtfraenandenmailingliste.andrerespondenter,som harsvaret Andet,angiverathavefåetkendskabtilSkoletjenesteNetværkgennemhhv.søgning pånettet,eksterntsamarbejde,jobopslagellerinvolveringiopstartsprocessen. KENDSKAB-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviser,hvorgodtrespondenternevurdererdereskendskabtil SkoletjenesteNetværk. Totredjedelevurderer,atdereskendskabtilSkoletjenesteNetværkergodtellersærdelesgodt, menséntredjedelvurderer,atdereskendskaberbegrænsetellersærdelesbegrænset. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 15

17 BRUG-AF-SKOLETJENESTENETVÆRK- Nedenståendediagramviserhvilkeydelser,respondenternebrugeriregiaf SkoletjenesteNetværk. Afdiagrammetsesdet,atdenmestanvendteydelseiregiafSkoletjenesteNetværker nyhedsbreve,hvilket83,7%svarer,atdemodtager.eftersomdennemini\surveyudelukkendeer udsendttilmailadressertilknyttetnyhedsbrevetsmailingliste,kunnemanforanledigestilat tænke,at100%afrespondenternevillesvare,atdemodtagernyhedsbrevet. SkoletjenesteNetværksprojektledelseoplyserdog,atdetsenestenyhedsbrevindendennemini\ surveygikigangblevudsendtijanuar,altsåfiremånederindenrespondenterneharsvaret.dette forklarer,hvorfordererrespondenter,derfremgårpåmailinglisten,mensomvedbesvarelsenaf spørgeskemaetendnuikkehavdemodtagetetnyhedsbrev. Blandtrespondenterneerderformentligenoverrepræsentationafmennesker,derbruger SkoletjenesteNetværkaktivt,dadissemåformodesatværemeretilbøjeligetilatbesvaremini\ surveyen.detteervigtigtattagehøjdeforivurderingenafvaliditetenafsurveyensresultateri forholdtildensamledepopulation. 55%afrespondenterneharhørtoplægafenkoordinator,mens41%hardeltagetitemadag(e). 35%hardeltagetistudiegrupper,27%hardeltagetilokalearrangementerog14%harlæst SkoletjenesteNetværkskortlægningafkommunernesunderstøttelseafkulturinstitutionernes undervisning. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 16

18 IundersøgelsenafrespondenternesbrugafSkoletjenesteNetværkerdetrelevantatinddele respondenterneefter,hvormangeydelserdehverisærangiver,atdebrugeriregiaf SkoletjenesteNetværk.Dettefremgåraffølgendeinformationsgrafik. Ingenafrespondenterneharsatkrydsiallesyvangivnesvarmuligheder,hvorafenaf svarmulighederneerkategorien andet.omtrentenfjerdedelafrespondenterneharbrugténaf SkoletjenesteNetværksangivneydelser,mensdererflererespondenter(29%),somharbrugt mindstfireafydelserne. Disseresultaterstemmergodtoverensmed,atstørstedelenafrespondenternemener,deharet godtkendskabtilskoletjenestenetværk.resultaterneskalsesirelationtilantropologernes formodningom,atdendelafpopulationen,somharvalgtatbesvaresurveyen,ermere involveredeiskoletjenestenetværkenddem,somikkeharsvaret. Læserenbørværeopmærksompå,atdenneopstillingaftallenekuntagerhøjdeforbrugaf forskelligeydelser,mensigerikkenogetomomfangetafbrugenafdeenkelteydelser.mankan tænkesigeteksempel,hvorenrespondenthardeltagetmegetaktivtifirestudiegrupper,men ikkehartagetdelideøvrigeaktiviteter.dennerespondentvilhaveenhøjereinvolveringsgradi SkoletjenesteNetværkendresultaterneherafspejler.Desudenerdetvigtigtatpåpege,atde angivneydelseridettespørgsmålframini\surveyenudelukkendeomfatter SkoletjenesteNetværkskonkreteaktiviteter,ogsåledesikkerummersparringfrakoordinatorerne. Respondenternesgradafkontaktmedkoordinatorernevilblivegennemgåetherunder. GRAD-AF-KONTAKT-MED-SKOLETJENESTENETVÆRKS-KOORDINATORER- Diagrammetpånæstesideviserrespondenternesvurderingafderesgradafkontaktmed SkoletjenesteNetværkskoordinatorer. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 17

19 Afdiagrammetfremgårdet,at14,4%afrespondenterneframailing\listenaldrighartruffeten koordinator.størstedelen,svarendetil69%afrespondenterne,harinogen,højellermegethøj graddeltagetioplæg/workshopsvedenkoordinator.knaphalvdelenafrespondenternehari nogen,højellermegethøjgradmodtagetsparringfraenkoordinator,mens33%af respondenternepåettidspunktharsamarbejdetometprojektmedenkoordinator,inogen,høj ellermegethøjgrad. Igenviserresultaterne,atrespondenterneopfattersigsommegetinvolveredei SkoletjenesteNetværk.Detteservived,atdererenstørreandelafrespondenterne,somangiver, atdeharenmegethøjgradafkontaktmedkoordinatorerne,endandeleneforhhv.inogengrad ogihøjgrad. ØNSKER-TIL-SKOLETJENESTENETVÆRKS-FREMTIDIGE-INDSATS- Etafformålenemedmidtvejsevalueringeneratpegepåpotentielleindsatsområderfor SkoletjenesteNetværksfremtidigearbejde.Detteharderforværetetfokusområdeibådede kvalitativetelefoninterviewsogimini\surveyen. Diagrammetpånæstesideviserrespondenternessvarpå,hvadSkoletjenesteNetværkskullegøre mereafifremtiden,hvisdetstodtildem.respondenterneharhaftmulighedforatangiveså mangesvarmuligheder,definderrelevant. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 18

20 Diagrammetviser,atomtrenthalvdelenafrespondenternegerneser,atderbliverafholdtflere temadageoglokalearrangementer.entredjedelafrespondenterneønskerflerestudiegrupper, mens28%svarer,atdeønskersigettætteresamarbejdemedkoordinatorerne.23%vilgerne have,atskoletjenestenetværkudsenderflerenyhedsbreve,mens21%gernevilhaveflereoplæg. 12%angiverkortlægningersometfremtidigtindsatsområde. Blandtde23besvarelserunderkategorien Andet fremgårblandtandetpositivetilkendegivelser såsom: Det&er&fint,&som&det&er,& Der&har&allerede&været&god&kontakt&og&gode&tiltag &og& Det&er& svært&at&markere,&hvad&man&skal&gøre&mere&af.&jeg&synes,&det&er&godt,&det&der&sker&på&nuværende& tidspunkt.&og&den&linje&ser&jeg&gerne&fortsat.desudenerderenrækkekonkreteforslagtilandre aktiviteterogindsatser,hvilketerinddragetunderderelevanteafsnitløbendeirapporten. Antropologerneharsammenholdtresultaterneforrespondenternesfremtidigeønskermed hvilkeninstitution,detilhører.disseresultaterskallæsesmedvarsomhed,forderertaleom sammenligningermellemsmågrupper,hvilketøgerusikkerheden. Derergenereltikkemarkanteforskelleifordelingen.Mesttydeligerforskellenved respondenternesønskeromkortlægninger.12,8%afrespondenternefraennatur\eller kulturinstitutionangiver,atskoletjenestenetværkifremtidenskullelaveflerekortlægninger, mensdetforrespondenternefrakommunerkundrejersigom4,2%.derersåledesenstørre andelafrespondenterfranatur\ellerkulturinstitutionerendfrakommuner,derserværdii SkoletjenesteNetværkskortlægninger.Overordneterdetdogenmegetlilleandelpå12%afalle respondenterne,dermener,skoletjenestenetværkifremtidenbørlaveflerekortlægninger.dette relativtlaveantalrespondenterskalsesiforholdtil,atkun14%afdetsamledeantal respondenterharlæstdenkortlægning,dererblevetlavet(sebrugafskoletjenestenetværk ovenfor).deterderforsandsynligt,atlangtdeflesterespondenterikkeerbekendtmed,hvad SkoletjenesteNetværkskortlægningerer. AntropologerneApS Kompagnistræde16,2.sal 1208KøbenhavnK 19

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen Nationalt Skoletjeneste Netværk Koordinator for nationale opgaver

Læs mere

Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Efterår 2015

Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Efterår 2015 Studiegrupper for skoletjenester og kulturinstitutioner Efterår 2015 Foreningen af Historiske Værksteder i Danmark Indhold Kære læser 3 Hvad er en studiegruppe? 4 Studiegrupper Hele landet Personmuseerne

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt Trivsel og Bevægelse i Skolen Projektoversigt Baggrundogformål Flereskalha mereudafbevægelseiskolen Meddennyeskolereformskalalleeleverrøresig45minutteromdagenforatforbedresundhed,læringog trivsel.menhvordanleverbevægelsesaktiviteternebedstoptildemål?mangestederhalterplanlægningen,

Læs mere

Garanti på Point-Two air veste.

Garanti på Point-Two air veste. den udvidede Garantien omfatter ikke evt. fejl der skyldes punktering grundet udefra den udvidede Garantien omfatter ikke evt. fejl der skyldes punktering grundet udefra den udvidede Garantien omfatter

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Metodens nødvendighed i brugerinddragelse og i projektarbejde

Metodens nødvendighed i brugerinddragelse og i projektarbejde Metodensnødvendighedibrugerinddragelseogiprojektarbejde Oplægafholdtpå Resultaterikulturarbejdet metodertilkvalificering,prioriteringoglegitimering, enkonferenceafholdtafbibliotekarforbundetogkulturforvalterneunlimited,3.februar2011

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything.

Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything. 1 Ledelsederlykkesiglobaliteten 1 I"used"to"think"that"running"an"organization"was"equivalent"to"conducting"a"symphony" orchestra."but"i"don't"think"that's"quite"it;"it's"more"like"jazz."there"is"more"improvisation.

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+!

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+! Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+ Dekonstruktion+af+diskurser+og+fortællinger.+Sexy+stuff.+ Men+hva+betuder+det,+som+min+gode+mentor+Søren+ Willert+altid+sagde.+Gennem+nogle+år+har+vi+forsøgt+at+arbejde+med+oversættelse+af+de+narrative+terapeutiske+

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Nye stier. i uddannelseslandskabet. Uddannelse uden om den slagne vej

Nye stier. i uddannelseslandskabet. Uddannelse uden om den slagne vej Nye stier i uddannelseslandskabet Uddannelse uden om den slagne vej 1 INDHOLD Forord 5 Nye stier til ungdomsuddannelse 7 Brobygning 8 Samlede uddannelsesforløb 13 Nye stier til videregående uddannelse

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel

Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel Side 1 af 10 1. Baggrund Med inspiration fra projektet Cykling uden alder i København, Projekt Aarhus Cykelby (Teknik og Miljø), Lokale cykelentreprenører, og opsamlede

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

JUNI 2014. Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!!

JUNI 2014. Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!! JUNI 2014 VELKOMMEN(TIL(JUNI(NYHEDSBREV FRA(CONNECTSPORT ( KÆRE(MEDLEM( (DET(GÅR(RIGTIG(GODT(( Detkørerderudaf,bådeinterntogeksterntforConnectSport.Viharhaftvoresførste Sessionogerklartilanden,hvorvinualleredeermangefleremedlemmersamlet.

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING 2010 KURSER UDDANNELSE OPLYSNING KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING April 2010 Udgivet af: Landsforeningen af VæreSteder Vendersgade 19, 1. 7000 Fredericia Tlf. 75 92 40 00 lvsinfo@mail.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet. Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?

Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet. Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? Mødetype: Arbejdsgruppen Kultur Fritid Skole Deltagere, emne, sted og tid: Lars Caspersen, Dorthe Hansen, Henrik Christensen, Jeppe Flarup Krusbæk, Maria Leer, Esben Pedersen, Finn Svit, Jens Lykke, Jesper

Læs mere

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Vejlby Skole/Jellebakkeskolen Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Oversigt 1. Optakt og afsæt 2. Overordnede beslutninger ift. den nye skole A. Indflytning af SFO på skolen B. Skolens struktur C. Rammer

Læs mere

Uddannelsesplanlægning set med virksomheds øjne. Casestory

Uddannelsesplanlægning set med virksomheds øjne. Casestory Uddannelsesplanlægning set med virksomheds øjne Casestory Grundlag Strategi + Kundeanalyse Absolu te Row % Hvorfor valgte De netop denne begravelsesforretning Avis annon ce KRAK, Eniro, De gule sider:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Ergonomisk empowerment

Ergonomisk empowerment Ergonomisk empowerment Som ringe i vandet Eller Hvordan skabe ergonomisk fokus Hvordan gøre ergonomiske forbedringer til den selvfølgelige og nødvendige handling Dias 1 Hvordan skabe grobund for handling,

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Region Midtjylland 1 Skottenborg DK-8800 Viborg Forord Region Midtjylland er fortsat underlagt strukturændringer

Læs mere

Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014

Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014 Referat af møde i forældrefølgegruppen for Stærke Børnefælleskaber mandag den 10. november 2014 Deltagere: Ole Snegaard Larsen, Holberghaven, Lotte Anhøj Henriksen, Sandlyng Børnehus, Friederike Felbo,

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere