Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau."

Transkript

1 Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi for Gennemgangen af udviklingen i målgrupper og efterspørgsel på tilbud giver dog grundlag for at identificere nogle udviklingstendenser, der med fordel kan være i fokus i forbindelse med den tværkommunale koordination og det generelle samarbejde i De fem fokusområder er: 1)Stigende antal hjemløse, herunder særligt unge hjemløse Med til at tegne samarbejdet i region Sjælland er syv principper, som kommunerne har fastlagt. De sætter bl.a. fokus på god faglig praksis, sammenhæng mellem pris og effekt samt fair play forstået som gensidig orientering ved ændringer i pladsbehov og udbud under hensynstagen til kommunernes opgaveløsning som helhed.: 1) At tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles ift. god praksis på området. 2) At der drøftes kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt mv. 3) At brugerkommuners og driftskommuners overvejelser om Den overordnede ambition med udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri ambitionen sættes den borgeroplevede kvalitet i fokus samt at borgeren skal tilbydes den rigtige støtte til at tilegne sig strategier til at håndtere eget liv. Udviklingsstrategien skal understøtte, at det normale rum bliver mere rummeligt. Det er også centralt at der, hvor der er særlig behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem og kommuner og mellem kommuner og region. Herunder at der samarbejdes med Kommunerne og Region Midtjylland har udarbejdet fælles mål og visioner for borgerne. Sikre borgeren en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. Sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer. Sikre borgere med særlig behov fuld adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise, som borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles. Med udviklingsstrategien for 2015 er der indgået aftale om et forstærket samarbejde om en lille delmængde af rammeaftalens tilbud. Det forstærkede samarbejde fungerer som en overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Med udviklingsstrategi 2015 er syv tilbud udvalgt til at være omfattet af det forstærkede samarbejde. Det gennemgående billede i indmeldingerne til rammeaftalen er, at kommunerne prioriterer at løse de sociale opgaver i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud. I Nordjylland er der samtidig en fælles forståelse af, at den 1

2 2)Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet 3)Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose 4)Inklusionsdagsdordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud 5)Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder En væsentlig pointe ift. ovenstående er, at forventning om et stigende antal borgere i flere målgrupper ikke nødvendigvis betyder et behov for at iværksætte tværkommunale aftaler. I mange tilfælde har kommunerne strategier til at afbøde den forventede udvikling. ændringer i indsats, brug af tilbud, etablering/ændring/ne dlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt. 4) At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/-tilbud, der skal sam-arbejdes om. 5) At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i helhed. 6) At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser afbalancerer såvel sælgerkommunens som køberkommunens hensyn. 7) At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. borgerens pårørende og netværk generelt. enkelte kommune ikke selv kan drive specialiserede tilbud og varetage samtlige indsatser, der imødekommer alle behov. Kommunerne samarbejder derfor i regi af rammeaftalen med hinanden og Region Nordjylland om at koordinere og sikre leverancen af de fornødne specialiserede tilbud og rette indsatser på tværs af kommunegrænserne. Udviklingstemaer Tilbud til borgere med Kontanthjælpsreformens Det gode ældreliv for Fælles metodeudvikling De nationalt udmeldte udover ministerens dobbeltdiagnose. Flere betydning for det borgere med handicap og af omkostnings- målgrupper, som følger 2

3 tema anbragte børn og unges undervisning/ uddannelse + fælles tema på tværs af de fem KKR vedr. de sikrede institutioner kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på misbrugstilbud. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud samt døgntilbud. Formålet med temaet er at sætte fokus på, hvordan misbrugsbehandling og øvrige socialpsykiatriske tilbud håndterer udviklingen i målgrupper af borgere med dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også relevant at se på evt. problemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri i lyset af udviklingen. specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år) samt de konsekvenser der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne Metodeudvikling, herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering,og finansering af udvikling. Det er målsætningen at belsyningen af fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen Psykiatriområdet, herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25 år) bl.a. med fokus på opgavedeling mellem Region og kommuner borgere med sindslidelse. Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om hvilke mål, der skal opfyldes, når man planlægger tilbud til ældre borgere med handicap og ældre borgere med sindslidelse. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om, hvordan man samarbejder om at give de unge de gode kompetencer, der kræves for et selvstændigt voksenliv. effektive og fagligt kvalificerede tilbud videreføres fra 2014, hvor der i 2015 er fokus på implementering og nye styringsformer på det specialiserede socialområde. Socialpsykiatri. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykatri asmt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fokus på afprøvning af nye samarbejdsformer. af etablering af en national koordinationsstruktur. I november 2014 kommer der to centrale udmeldinger vedr. hhv. borgere med kompleks erhvervet hjerneskade og specialundervisning. Sammenhængen mellem socialområdet og beskæftigelsesområdet forstået som sammenhængen og konsekvensen af de forskellige beskæftigelsesreformer (førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereform) på socialområdet. 3

4 Samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud Generelt forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne med en række undtagelser, herunder voksne med sindslidelse og dobbeltdiagnose, hjemløse, voksne med misbrug mfl. På både børne- og voksenområdet forventes et fald i antallet af borgere med udviklingshæmning. Diftsherrerne forventer ingen justeringer i kapaciteten på tilbuddene omfattet af udviklingsstrategien i perioden gældende for både børne- og voksenområdet. Der tegner sig dog et billede af en større efterspørgelse på bl.a. ambulante tilbud til voksne med alkohol- og stofmisbrug, forsorgshjem samt aflastningstilbud til børn. Hovedkonklusionen er, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belæging og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret ift. de enkelte tilbud Den generelle tendens er at der kun sker små forskydninger i behovet inden for de enkelte målgrupper og at kommunerne klarer dette ved at omlægge pladser, således at der løbende sker en tilpasning i forhold til de aktuelle behov. Regionen udbygger med enkelte pladser til borgere med alvorlige spiseforstyrrelser samt borgere med senhjerneskader, for at imødekomme konkret efterspørgsel fra kommunerne. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi. Kommunernes tilbagemeldinger fordelt på målgrupper er samlet i tabelform. Kommunerne forventer i deres indberetninger om forbrug i 2015 af tilbud under rammeaftalen en stort set uændret efterspørgsel efter de sociale tilbud. Der peges dog på enkelte områder som bør have en særlig opmærksomhed i forhold til udvikling af tilbudsviften bl.a. for at hindre at der opbygges en overkapacitet. Det drejer sig om handicapog psykiatriområdet for voksne; misbrugsområdet og forsorgsområdet. 4

5 De lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Der er udarbejdet et fælles bilag til alle fem udviklingsstrategier, som opsummerer kapacitet og belægning samt kommunerne efterspørgsel efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger. 5

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere