- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer"

Transkript

1 - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen Dato: Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Kære J an Hansen. Carl Jacobsens Vej Valby Ved henvendelse af 4. februar 2013 har du på vegne afdanboat bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere, hvorvidt udveksling af infonnationer til brug for en branchestatistik er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens. Indledningsvist gøres opmærksom på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afgive sit umiddelbare syn på sagen, såfremt styrelsen finder det relevant. Det er brancheforeningens eget ansvar at overholde konkurrencereglerne. Der er med nærværende brev således ikke tale om en egentlig afgørelse af, hvorvidt infonnationsudvekslingen er i overensstemmelse med konkurrenceloven. Styrelsen vil påpege de umiddelbare betænkeligheder, som infonnationsudveksling generelt vil kunne give anledning til. En egentlig afgørelse af, hvorvidt infonnationsudvekslingen er i overensstemmelse med konkurrenceloven, vil forudsætte mere dybtgående markedsundersøgelser og vurderinger. Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS-OG VÆKSTMINISTERIET Såfremt nedenstående modtagne oplysninger ikke er retvisende eller ikke på tilstrækkelig vis beskriver problemstillingen, må det forventes, at styrelsens syn kan være et andet end det, der fremgår af dette brev. Sagens baggrund Danboat er en brancheforening for søsportsrelaterede virksomheder med ca. 0 medlemmer. Foreningens fonnål er, at varetage branchens faglige interesser såvel indadtil som udadtil, og virke til fremme af søsporten, herunder sikkerhed

2 til søs. Som medlemmer kan optages alle virksomheder (selskaber og personligt drevne firmaer) i den maritime fritidsbranche. 1 Det fremgår af foreningens vedtægter, at " 8.4 Medlemmerne er forpligtet til at indberette oplysninger til brug for de af foreningen udarbejdede statistikker. SMremt et medlem nægter at medvirke til indberetning af oplysninger, kan bestyrelsen i medfør af punkt 5.3 ekskludere det p&gældende medlem." Danboat har faet udarbejdet en branchestatistik, som blev præsenteret på foreningens generalforsamling den 30. november Til brug for udarbejdelsen af denne statistik blev der udsendt et oplysningsskema til foreningens medlemmer. Oplysningsskemaet indeholder information om bl.a. solgte, importerede og producerede både (oplysninger om typer af både samt størrelse), omsætning, antal medarbejdere samt lønsum. Oplysningsskema vedlægges som bilag l. Branchestatistik vedlægges som bilag 2. Danboat har oplyst overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at oplysningsskemaet blev udsendt til medlemmerne af et større dansk revisions- og rådgivningsfmna, som også modtog besvarelserne. Revisions- og rådgivningsfirmaet har på baggrund af besvarelserne udarbejdet en branchestatistik Revisions- og rådgivningsfmnaet har således været garant for anonymiteten, således at hverken brancheforeningen eller de enkelte medlemmer har haft adgang til de enkelte medlemmers fortrolige oplysninger. Under udarbejdelsen er det endvidere blevet sikret, at medlemmerne ikke kan identificeres. Danboat og revisionsrådgivningsfmnaet har således forklaret styrelsen, at oplysninger om omsætning, herunder gennemsnitsberegninger, ikke er blevet offentliggjort, medmindre der var data fra minimum tre aktører. På denne måde sikres det, at konkurrerende virksomheder ikke kan identificere hinandens fortrolige oplysninger via branchestatistikken. 1 Jf. Danboats vedtægter pkt. 2 og 3 2

3 Revisions- og rådgivningsfinnaet har sendt branchestatistikken til Danboats bestyrelsesformand, som har præsenteret den på foreningens generalforsamling. Danboat har oplyst overfor styrelsen, at Danboats medlemmer og til dels offentligheden har adgang til branchestatistikken. Danboat har endvidere oplyst, at det er intentionen, at branchestatistikken skal udarbejdes to gange om året fortløbende. Fremover vil et revisions- og rådgivningsfmna ligeledes stå for indsamling og bearbejdning af informationerne fra medlemmerne. Vejledende udtalelse Generelt kan det oplyses, at det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til fonnål eller til følge at begrænse konkurrencen. Dette gælder også vedtagelser indenfor en sammenslutning af virksomheder, som f.eks. en brancheforening, jf. konkurrencelovens, stk. 3. Brancheforeninger repræsenterer uafhængige virksomheder, der konkurrerer. Når en brancheforening offentliggør informationer, der normalt er fortrolige, skaber det en større gennemsigtighed blandt medlemmerne om deres konkurrenters position på markedet. Det kan i visse tilfælde medføre en ensretning og koordinering af uafhængige virksomheders adfærd, hvilket er til skade for konkurrencen. Det gælder også den situation, hvor en brancheforening lader en tredjemand bearbejde informationer fra medlemmerne. Det afhænger af en konkret vurdering, om en brancheforenings indsamling og udveksling af informationer er lovlig. I denne forbindelse lægges der bl.a. vægt på indholdet af de udvekslede informationer, strukturen på det relevante marked, informationernes detaljeringsgrad, alderen på de udvekslede informationer og om informationerne er tilgængelige for offentligheden. En brancheforenings udveksling af informationer vil være i strid med konkurrencelovens, hvis udvekslingen har til fonnål eller følge at begrænse konkurrencen. Det er forbudt at udsende informationer til medlemmer, som kan bevirke, at medlemmerne ikke længere tilrettelægger deres egen markedsadfærd uafhængigt af viden om konkurrenters fortrolige informationer, og mindsker virksomhedernes incitament til at konkurrere. Dog kan udsendelse af informationer, som er tilstrækkeligt aggregerede, i konkrete tilfælde, anses for lovlige. 3

4 Særligt informationer om priser, omsætning og produktion er vigtige parametre for konkurrencen, og derfor er udveksling af sådanne informationer meget betænkelig. Det er i denne sammenhæng relevant at se på aggregeringsnivauet. Jo mindre aggregerede tallene er, dvs. jo mere detaljerede de er, jo mere kan konkurrencen lide skade, idet det er muligt for medlemmerne at identificere salget for enkelte varer hos specifikke konkurrenter. Der kan ikke opstilles en generel regel om hvilket aggregeringsniveau, der skal til for at informationsudvekling ikke er i strid med konkurrenceloven. Som et eksempel på en sag vedrørende en brancheforenings informationsudvekling, herunder detaljeringsgraden, kan nævnes Traktor-sagen. 2 EU Kommissionen udtalte i denne sag, at udveksling af samlede salgsdata kun er tilladt, hvis informationerne stammer fra mindst tre forhandlere. Konkurrencestyrelsen har i en tidligere afgørelse vedr. hotel- og konferencecentre anbefalet, at salgstal, der skulle udsendes til branchen, blev beregnet på baggrund af tal fra mindst fem ikke-koncernforbundne hoteller og konferencecentre.3 Der er tale om konkrete afgørelser, men fælles er, at det tillægges vægt at oplysninger, som udveksles i en brancheforening, er aggregeret tilstrækkeligt meget, således at identifikation af konkurrenters fortrolige oplysninger ikke er mulig. Ligeledes fremgår det af Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 (svarende til konkurrencelovens ), at udveksling af samlede oplysninger, dvs. hvor det er tilstrækkelig vanskeligt at genkende virksomhedsspecifikke oplysninger, i langt mindre grad end udveksling af virksomhedsspecifikke oplysninger, vil kunne få konkurrencebegrænsende virkninger. Indsamling og offentliggørelse af aggregerede markedsdata af en brancheorganisation kan være en fordel for både leverandører og kunder ved at give dem mulighed for, at få et klarere billede af den økonomiske situation i en given sektor. Generelt er det usandsynligt, at udveksling af aggregerede data kan give 2 Jf. Kommissionens beslutning af 17. februar Sagen omhandlede en sammenslutning af otte engelske fabrikanter og importører af landbrugsmaskiner, som havde indgået en aftale om udveksling af informationer om bl.a. salgsvolumen. Kommissionen fandt at oplysningernes detaljeringsgrad gjorde det muligt for de enkelte medlemmer at få så indgående et kendskab til konkurrenter, at de indrettede deres markedsadfærd til skade for konkurrencen. 3 Jf. Konkurrencestyreisens udtalelse offentliggjort 25. maj

5 anledning til restriktive virkninger for konkurrencen, medmindre der er tale om et marked med meget få aktører. 4 På baggrund af ovenstående, finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at informationsudvekslingen i Danboat brancheforeningen, kan være betænkelig. Det skyldes, at der er tale om udveksling af informationer, som generelt set er meget vigtige konkurrenceparametre, såsom salg, import og produktion og særligt omsætning. Der er således risiko for, at konkurrerende virksomheder i søsportsbranchen kan fastslå hinandens markedsandele, stigning i detailsalg i forhold til specifikke produkter (forskellige bådstyper) og særligt vil kunne begrænse konkurrencen på priser. Heroverfor bemærker styrelsen dog, at det efter det oplyste, er et større dansk revisions- og rådgivningsfirma, som indsamler, bearbejder og udsender informationerne. Revisions- og rådgivningsfirmaet står som garant for, at oplysningerne forbliver fortrolige samt at medlemmerne ikke kan identificeres i branchestatistikken. Det er således kun revisions- og rådgivningsfirmaet, som har adgang til informationerne, der er blevet indberettet via oplysningsskemaet, jf. bilag l. Brancheforeningen og de enkelte medlemmer har alene adgang til de bearbejdede oplysninger i form af branchestatistikken, jf. bilag 2. I denne sammenhæng tillægges det vægt, at branchestatistikkens beregninger ikke bliver offentliggjort, medmindre der er data fra minimum tre medlemmer samt at statistikken ikke skal udsendes mere end to gange om året. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at aggregeringen af informationer, i dette tilfælde, sker på en sådan måde, at informationer fra branchestatistikken ikke vil kunne bruges af Danboat eller de enkelte medlemmerne til, at identificere oplysninger om konkurrenter og markedet, som vil influere på medlemmernes selvstændige markedsadfærd, navnlig priskonkurrencen. På det foreliggende grundlag, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at indsamling og udveksling af informationer, ikke giver anledning til betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens. Styrelsen skal samtidigt understrege, at det er brancheforeningens og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrenceloven, og et evt. misbrug af 4 Jf /C 11/0 l pkt. 89. s

6 de udvekslede informationer vil blive påtalt uagtet styrelsens nærværende vejledning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henleder opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrenceloven er strafbart, j f. konkurrencelovens 23. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil ikke foretage sig nærmere i anledning af Danboats henvendelse. Det bemærkes, at styrelsen hermed ikke er forhindret i på et senere tidspunkt at undersøge sagen nærmere, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor. Vejledende udtalelser er ikke afgørelser og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på styrelsens hjemmeside Med venlig hilsen, B~æk Fuldmægtig, Cand. Jur.

7 OBS - Data skal være for 1. halvar af 2012 Danboat statistik BAdhandlere Bruste bide Danmark SeJl Motor bruste bide Nye Milbide Nye motorbide IndberetteJ halvarlist kun for Dk 01 kun for solate 01 leverede bide, der selv Importeres eller producere.s oplyooslnld. momo <30fod stk. 31o 35 fod 3 o 40 fod 41 o SO fod SO+ fod l l l l < 17 fod 18 o 28 fod 29 o 35 fod 3 o 40 fod 41o SO fod SO+ fod l l l l l ol ol Detall/Gronist 01nm1rk Nye motorjoller NyeseJQolllt Moto,.r lnboerd Outboard lllbehtr Marineudstyr Instrumenter Tej Indberettes kun for arassister halvlrll&t o omsætnlns ex. moms stk. B ol F røarne & Grtnl1nd Motorer lnboard Outboard ltlnsum Antal medarbejdere Oms tnln& 1/1o 30/ 2012

8 1)<-bj ~ s. l Danboat 2012 F.M.B.A. Statistik vedr. l. halvår 2012 LØnsum Interessepuppe Butik/udstyr/detail/arossist/motor/bidværft/båd og motorrep. Udsalg/import Eksport/producent/værft Relationsgruppe/charter/fors./fina~ng/meciier Antalindberetnin&er """""' i alt a..nsum pr virttsomhed , , , , , , , ,00 85.J80.518, ,94 Antal medarbejdere Interessepuppe Butik/udstyr/detail/ll.f055ist/motor/bådværft/båd og motorrep. Udsal&/import Ebport/produrøat/værft Re la ti_..,.~ "t't"'! charter/fors./finansering/medier Antalindberetninger '1:1 Antal el alt Antal medarbejdere pr virbomhed LØnsum pr medarbejder 74,00 7, ,98 34,50 4, ,52 237,00 39, ,39 L ~_ 52, ,08 J97,50 14,n ,97 Omsætninø In Butik/udstyr/detail/grossist/motor/bådværft/båd og motorrep. Udsalø/import Eksport/producent/værft Relationsgruppe/charter/fors./finanserinc/medier Antalindberetninger Omsætnil'll i alt omsætninl pr medarbejder , , , , , , , ,n , ,87 Statistikken er baseret på indberetning af tal fra 33 medlemmer.

9 Danboat 2012 F.M.B.A. Statistik vedr. 1. halvår 2012 BAdhandlere Brugte både l Danmark (sejl) -omsætning Brugte både l Danmark (motor) - omsætning Brugte både eksport (sejl)- omsætning Nye sejlbåde (omsætning) Nye motorbåde lomsætning) Antallndberetnln1er for ørundlag:,00 5,00 4,00 5,00 Gennemsnit , , , , , , , , ,7 BAdhandlere- Nye sejlbåde (stk.) <30fod 31-35fod 3-40fod fod Nye motorbådejstk.) fod fod 4,00 4,00,00,00 2,00 20,00 5,00 3 8,25 49,00 8,17 27,00 9,00 5,00 1,7 Detall/Grossist Marineudstyr-omsætning Instrumenter- omsætning Antallndbetetnlnaer for ørundlag: 7,00 Gennemsnit , , , ,13

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen 2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr. 1120-0201-0332/SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere