Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening"

Transkript

1 Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt. FN's Konvention om Barnets Ret, artikel 19, punkt 1. Side 1 af 14

2 Indhold 1 FORORD ANSVARSFORDELING OG PLIGTER Forældrenes ansvar De kommunale myndigheders ansvar Den almindelige borgers underretningspligt Den offentligt ansattes underretningspligt Modificering UNDERRETNINGSPLIGTENS BETYDNING M.V UNDERRETNINGENS INDHOLD POLITIANMELDELSE INFORMATIONER OG TAVSHEDSPLIGT Tavshedspligten Hensynet til efterforskning Ingen orientering af den mistænkte, før politiet giver grønt lys Ingen samtale med barnet om krænkelserne, før politiet giver grønt lys Ingen tilbagemelding til underretteren om sagens forløb HVIS KRÆNKEREN ER EN ANSAT Den mistænkte har også rettigheder og er også et menneske ANSÆTTELSESPROCEDURE OG STRAFFEATTESTER Ansættelsessamtalen Straffeattester Eksempel MISBRUG PÅ INTERNETTET LITTERATUR, HENVISNINGER M.V...13 Side 2 af 14

3 1 Forord Offentligheden i Danmark såvel som internationalt er i de senere år blevet rystet over sager om omfattende overgreb mod børn. De mest opsigtsvækkende sager har handlet om omfattende seksuelt misbrug af børn. Denne fremstilling tilsigter over for medlemmer, myndigheder og offentlighed at beskrive, hvordan Danmarks Lærerforening forholder sig til disse problemstillinger. Herunder at foreningen vedkender sig lærerprofessionens medansvar for, at børn beskyttes mod overgreb anerkender, at hovedansvaret for omsorgen for barnet er forældrenes anerkender, at det i det kommunale system er den sociale forvaltningsenhed for børn- og unge, som har hovedansvar og initiativpligt respekterer, at de kommunale ansættelsesmyndigheder træffer foranstaltninger for at undgå ansættelse af personer, som er dømt for overgreb mod børn, i stillinger, hvor man beskæftiger sig med børn signalerer klare holdninger og stiller krav til, at sådanne foranstaltninger skal være retssikkerhedsmæssigt acceptable for ansøgere til stillinger Hvis der forekommer sager, hvor foreningens medlemmer begår overgreb mod børn endvidere at foreningen ikke aktivt søger at unddrage strafferetlig forfølgning i sager, hvor der herved tilvejebringes risiko for, at pågældende kan begå nye overgreb under nye ansættelsesforhold sikrer, at pågældende medlemmer får en retssikkerhedsmæssigt fair behandling, herunder juridisk bistand fra foreningen efter samme praksis som i andre sager anerkender det synspunkt, at krænkeren "også er et menneske" og har behov for medmenneskelig støtte, f.eks. ved de serviceydelser, som foreningen stiller til rådighed for medlemmer. Det er tilsigtet, at denne fremstilling helstøbt og på en lettilgængelig måde skal sammenfatte ganske komplekse samspil af bestemmelser fastsat i lov eller i henhold til lov kommunalt udarbejdede retningslinier, som efter foreningens opfattelse forekommer hensigtsmæssige udviklet praksis i arbejdsformer og samarbejde mellem myndigheder, som efter foreningens opfattelse forekommer hensigtsmæssige foreningens stillingtagen til, hvordan medlemmer anbefales af forholde sig foreningens stillingtagen til, hvordan den vil forholde sig over for medlemmer, som har begået eller er under mistanke for at have begået overgreb mod børn. For at opnå en sådan helstøbt og lettilgængelig fremstilling er der ikke foretaget en skarp opdeling i lov- og regelstof, administrativ praksis og foreningens politik. For lov- og regelstof er der dog kil- Side 3 af 14

4 dehenvisninger i fodnoterne, og fremstillingen er som en helhed udtryk for Danmarks Lærerforenings opfattelse af hensigtsmæssig håndtering af problemstillingerne. Fremstillingen tager hovedsageligt sigte på seksuelle overgreb på og mishandling af børn. Principielt omhandler lovgivningen ikke alene sådanne overgreb, men i det hele taget krænkende behandling, herunder legemlig afstraffelse. 1 Hele det kompleks af anvisninger, som er indeholdt i denne fremstilling, skal endvidere ses i lyset af den modificering, som er anført nedenfor under afsnit Foreningen gør sig ikke med denne fremstilling talsmand for, at man skal fare frem med bål og brand over for voksne det være sig forældre, lærere eller andre som i en enkeltstående, presset situation forløber sig og i mindre grad overskrider grænserne for lovlig fysisk magtanvendelse. Det fremgår af fremstillingen, at der er mange og komplicerede hensyn at tage i forhold til en række aktører og interessenter: barnet, forældrene, evt. andre berørte børn og forældre, krænkeren, politiet, kommunen (den sociale forvaltning i barnets bopæls/opholdskommune), kommunen (driftsherre for eventuelle berørte institutioner), kommunen (ansættelsesmyndighed for berørt personale), kommunens politiske system, offentligheden/pressen. Danmarks Lærerforening finder det hensigtsmæssigt, at man i kommunen udarbejder en beredskabsplan for håndtering af situationer vedrørende overgreb mod børn, herunder klarhed over, hvilke personer, der skal involveres under hvilke forudsætninger. Af hensyn til en sikker og korrekt håndtering af sager specielt hvor den involverer flere forvaltninger og eksterne institutioner bør informationer og tiltag koordineres ét sted og efter Danmarks Lærerforenings opfattelse i kommunens topledelse. Fremstillingen tilsigter ikke at udgøre en håndbog i beskyttelse af børn mod overgreb. Derimod gør foreningen sig til talsmand for, at kommunerne drager omsorg for, at det personale, som har med børn at gøre, tilegner sig den fornødne indsigt i f.eks. de signaler, som karakteriserer et barn, som er udsat for overgreb. Det betones, at hovedansvaret og den koordinerende funktion ligger hos kommunen (den sociale forvaltningsenhed for børn- og unge). Det falder uden for fremstillingens rammer at gå ind i en nærmere beskrivelse af de opgaver, denne forvaltningsenhed skal løse og hvordan. Der er alene medtaget vigtige hovedtræk, som findes relevant for et tilstrækkeligt overblik set fra skolens og lærernes synsvinkel. 2 Ansvarsfordeling og pligter 2.1 Forældrenes ansvar Den, som har forældremyndigheden over et barn 2, skal drage omsorg for barnet 3. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 4 1 Forældremyndighedsloven 2, stk Forældremyndigheden varer til barnet/den unge er fyldt 18 år dog ikke hvis ægteskab er indgået inden det fyldte 18. år. Forældremyndighedsloven 1, stk Forældremyndighedsloven 2, stk Forældremyndighedsloven 2, stk. 2. Side 4 af 14

5 Primært er det altså forældrenes ansvar at beskytte børn mod krænkelser. Det er som udgangspunkt også forældrene, der har kompetencen til at træffe afgørelser om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Men andre end forældrene har også pligt til at gribe ind, hvis man oplever, at et barns velfærd er truet. 2.2 De kommunale myndigheders ansvar De kommunale og amtskommunale myndigheder har et generelt medansvar for, at opgaver og tilbud for børn, unge og deres familier fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. 5 Dette gennemføres i samarbejde med forældrene og både i form af generelt forebyggende arbejde og målrettet indsats over for børn og unge med nedsat funktionsevne eller med andet særligt behov for støtte. Kommunen skal sørge for, at forældrene eller hvem der ellers har ansvaret for barnets opvækst kan få gratis, familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen er herunder forpligtet til at tilbyde rådgivning ved opsøgende arbejde, hvor der på grund af særlige forhold antages at være brug for det. 6 Kommunen skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge i kommunen lever under. 7 Tilsynet skal føres på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år Den almindelige borgers underretningspligt Enhver, som får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Den offentligt ansattes underretningspligt Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt. Mens almindelige borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis man har kendskab til forhold af ovennævnte art, har den offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte Lov om social service 4. 6 Lov om social service 5. 7 Lov om social service 6. 8 Lov om social service Lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november Side 5 af 14

6 Samme pligt påhviler f.eks. kommunalbestyrelsesmedlemmer og skolebestyrelsesmedlemmer 11 samt læger, private skoler og private dagpasningsordninger Modificering Pligten til underretning er dog ikke ultimativ. Dels skal man vurdere mulighederne for, at pågældende ansatte gennem sin tjeneste har rimelig mulighed for i tide at afhjælpe vanskelighederne. Dernæst skal man så vidt muligt orientere de unge eller børnenes forældre om hjælpemulighederne i lovgivningen, inden kommunen underrettes. 13 Ved vurderingen af, om der skal foretages underretning, skal man tage i betragtning, at det er kommunens opgave at yde forældremyndighedsindehaveren rådgivning og støtte, hvis barnet eller den unge har behov herfor. 14 Hvis der er tale om en sag om seksuelt overgreb eller anden alvorlig forbrydelse mod barnet, er der for Danmarks Lærerforening ingen tvivl om, at kommunen ubetinget skal underrettes uden unødig forsinkelse. Denne opfattelse støttes af en dom, som i november 2004 blev afsagt af Østre Landsret. En lærer blev idømt dagbøder for overtrædelse af straffeloven og lov om social service. Læreren havde undladt at foretage underretning om, at en 13-årig elev havde betroet ham, at hun havde et seksuelt forhold til en 19-årig kæreste. Læreren havde både indskærpet over for eleven, at kæresten begik en strafbar handling ved at have sex med hende, og skældt hende ud over hendes letsindighed. 3 Underretningspligtens betydning m.v. Børn skal beskyttes mod overgreb. Som offentligt ansat kan man ikke altid forlade sig på, at alle forældre kan drage eller drager den fornødne omsorg for barnet, eller der kan ligefrem være tale om, at barnet udsættes for overgreb fra forældre, forældremyndighedens indehaver(e) eller fra andre, som har opdragelsesmæssigt ansvar over for barnet. Kommunen som social myndighed har pligt til at føre tilsyn og rådgive, jf. ovenstående under afsnit 2.2, "De kommunale myndigheders ansvar". For at kommunen kan leve op til denne pligt, er det nødvendigt, at de offentligt ansatte er opmærksom på underretningspligten, på ændringer i børnenes adfærd eller udsagn fra børnene, som giver grund til bekymring om overgreb mod dem. Det lægger ikke alene et stort ansvar på lærere, pædagoger m.fl., men også på ansættelsesmyndigheden, som bør drage omsorg for, at det professionelle personale tilegner sig den fornødne indsigt i f.eks. de signaler, som karakteriserer et barn, som er udsat for overgreb. Det er den enkelte offentligt ansatte, som har underretningspligten i forhold til kommunens sociale myndigheder. Danmark Lærerforening finder det hensigtsmæssigt, at der i kommunen udarbejdes 11 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november 1997: 1 retter sig mod "personer, som udøver offentlig tjeneste eller hverv". 12 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november , stk Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november , stk. 3, jf. lov om social service 5 og 40. Side 6 af 14

7 retningslinier for, hvordan disse sager håndteres. Som den dominerende hovedregel er det Danmarks Lærerforenings opfattelse, at en ansat bør rette henvendelse til lederen af pågældende institution, som derefter drager omsorg for, at sagen behandles i overensstemmelse med de kommunalt vedtagne retningslinier. Konkrete omstændigheder kan dog tilsige den ansatte at rette direkte henvendelse til den forvaltning, som varetager de sociale sager for børn og unge. Sådanne omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis en mistanke om overgreb retter sig mod pågældende leder selv, eller hvis der ikke er sikkerhed for, at lederen foretager den videre underretning 15. I sidstnævnte situation anbefaler foreningen, at vedkommende leder orienteres om, at den sociale forvaltning vil blive underrettet direkte. Den underretningspligt, som er beskrevet ovenfor, gælder uanset identiteten af den formodede krænker. Det kan være en person i barnets hjemlige miljø, i skolen, i en eventuel dagpasningsordning, i et fritidstilbud m.v. 4 Underretningens indhold I enhver sag er der en række konkrete forhold, som er afgørende for, hvordan sagen håndteres hensigtsmæssigt. Det drejer sig f.eks. om hensynet til at overgrebene bringes til ophør også mens sagen undersøges og om hensynet til en eventuel politimæssig efterforskning. Det falder uden for rammerne for denne fremstilling at gå nærmere ind på disse forhold og håndteringen af dem, da det efter foreningens opfattelse er overvejelser og beslutninger, som bør træffes af den forvaltning, som varetager de sociale sager for børn og unge. Danmarks Lærerforenings råd til sine medlemmer er derfor at drage omsorg for, at en formodning om overgreb mod børn omgående meddeles til den forvaltning, som behandler sociale sager for børn og unge. Underretningen bør indeholde en beskrivelse af de konkrete observationer og oplevelser, som giver anledning til formodningen. Det bør så præcist som muligt angives, hvad der er sket, hvad barnet har sagt, hvornår og begrundelsen for, at mistanken retter sig mod en bestemt person. 5 Politianmeldelse Kommunen har pligt til at anmelde tilfælde, hvor den bliver bekendt med forbrydelser mod børn og unge, navnlig i volds- og sædelighedssager. Kommunen har dog ikke altid pligt til at foretage anmeldelsen umiddelbart, da det i visse tilfælde kan være rimeligt, at kommunen selv orienterer sig i sagen, hvis dette kan ske uden skade for en efterfølgende politimæssig efterforskning. 16 En sag bliver ikke nødvendigvis politianmeldt, fordi kommunen (den forvaltning, som varetager de sociale sager for børn og unge) har modtaget en underretning som ovenfor nævnt. Man skal være opmærksom på, at den offentligt ansatte har underretningspligt til kommunen, blot der foreligger en 15 Ser du det? Gør du noget? side Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om særlig støtte til børn og unge, punkt 25. Side 7 af 14

8 formodning 17 om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Der er derimod ingen retsregler, som forpligter kommunen til at foretage politianmeldelse på grundlag af en sådan formodning. En af problemstillingerne i spørgsmålet om politianmeldelse eller ej er, at der kun rejses tiltale, hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er en rimelig mulighed for at det fører til domfældelse. Hvis politianmeldelse foretages, og det ikke fører til, at der rejses tiltale, kan der være gjort mere skade end gavn. I praksis kan kommunen eventuelt telefonisk - forelægge sagens oplysninger i anonymiseret form 18 for en overordnet repræsentant for politiet/anklagemyndigheden, som uformelt kan give en vurdering af sandsynligheden for, at der rejses tiltale. 6 Informationer og tavshedspligt 6.1 Tavshedspligten Offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. En oplysning er fortrolig, når den er betegnet som sådan ved lov eller anden gyldig bestemmelse, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage offentlige eller private interesser. 19 Specielt er der i Forvaltningsloven nævnt, at sådanne hensyn navnlig kan være f.eks. forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning Hensynet til efterforskning I sager, som skal efterforskes af politiet, er det væsentligt, at man ikke handler på en sådan måde, at sagens opklaring og efterfølgende domfældelse vanskeliggøres. Det overordnede hensyn må her være, at eventuelle aktuelle overgreb mod et barn eller en gruppe af børn bringes til ophør, og at man forebygger, at krænkeren får mulighed for at begå overgreb mod andre børn. Det stiller nogle krav til, at lærere og andre professionelle handler på en anden måde, end vi pædagogisk og kollegialt normalt anser for rigtigt Ingen orientering af den mistænkte, før politiet giver grønt lys Den mistænkte må ikke få mulighed for at skaffe sig af med eventuelt bevismateriale. Det er derfor væsentligt, at den formodede krænker ikke bliver bekendt med, at de eventuelle krænkelser er opdaget og at en politimæssig efterforskning kan forventes. 17 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november Ser du det? Gør du noget? side Forvaltningsloven 27, stk Forvaltningsloven 27, stk. 1, punkt 3. Side 8 af 14

9 Det tilsiger så vidt det er muligt - at ingen af de personer, som er bekendt med sagen, retter henvendelse til den mistænkte herom, før der er en klar aftale med politiet om, at det kan gøres uden risiko for at ødelægge efterforskningen 21. "Så vidt muligt" fordi en eventuel suspension eller tjenestefritagelse nødvendigvis skal begrundes 22. Det er Danmarks Lærerforenings opfattelse, at mistankerne kun bør holdes hemmelige for den mistænkte, så længe det er begrundet i hensyn til efterforskningen. Også i tilfælde, hvor mistankerne afkræftes som grundløse, bør den mistænkte orienteres. Efter foreningens opfattelse vil det dels være uetisk, at sagens hovedperson er uvidende om, at en sådan mistanke har været rejst, dels vil det være meget ubehageligt for den pågældende efter lang tid evt. en årrække at erfare, at så alvorlige mistanker har været behandlet og har været kendt af måske nærtstående kolleger på arbejdspladsen. Kommunen bør som arbejdsgiver stille den professionelle bistand til rådighed, som den mistænkte har behov for til bearbejdning af den ubehagelige oplevelse, og arbejdsgiveren bør også i åbenhed gerne med inddragelse af Danmarks Lærerforening drøfte med den ansatte, om vedkommende ønsker at forblive på arbejdsstedet eller eventuelt ønsker at blive overført til andet arbejdssted. Også efter straffesagens afgørelse er den (tidligere) mistænktes mulighed for aktindsigt begrænset. Afgørelse vedrørende aktindsigt træffes af den myndighed, som har truffet den administrative beslutning i straffesagen 23. Selv om den (tidligere) sigtede er part i sagen, skal vedkommende kunne anføre væsentlige grunde til støtte for ønsket om aktindsigt Ingen samtale med barnet om krænkelserne, før politiet giver grønt lys Ofte er barnet og krænkeren de eneste tilstedeværende personer, når krænkelsen finder sted. Derfor er det vigtigt, at værdien af barnets vidneudsagn ikke kan drages i tvivl med den begrundelse, at andre (professionelle, forældre eller andre) har påvirket barnets oplevelse af hændelsesforløbet 25. Det kan opleves meget svært, fordi barnet med selve overgrebet, afsløringen heraf, lægeundersøgelser m.v. påfører barnet en meget stor psykisk belastning, som udløser et stort behov for psykologisk hjælp. Selv om krisehjælp til barnet må udsættes af hensyn til efterforskningen, bør forældre og evt. andre, tilbydes fornøden psykologisk bistand Ingen tilbagemelding til underretteren om sagens forløb Sager vedrørende enkeltpersoners private forhold er ikke offentligt tilgængelige 26. Herudover begrænses offentlighedens indsigt i det omfang, der er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn 21 Lisa Nielsen: Socialforvaltningens ansvar og handlemuligheder. Pædofili side Forvaltningsloven kapitel Forvaltningsloven Ser du det? Gør du noget? note 11 på side Ser du det? Gør du noget? side Offentlighedsloven 12, stk. 1, punkt 1. Side 9 af 14

10 til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. 27 Offentligt ansatte har udtrykkeligt tavshedspligt vedrørende disse oplysninger 28 Den, som underretter kommunen om overgreb eller formodning om overgreb mod et barn, har ingen særstatus i forhold til disse bestemmelser og har heller ikke status som part i sagen 29. Den, som har underrettet, har derfor ingen speciel mulighed for at holde sig orienteret om sagens forløb. 7 Hvis den formodede krænker er en ansat Det er særligt svært, hvis en formodet krænker er en kollega eller en anden person med tæt tilknytning til arbejdspladsen. Det skal igen understreges, at den offentligt ansattes underretningspligt er gældende, blot der er en formodning om, at et barn har været eller er udsat for overgreb. Når en formodet krænker er kommunalt ansat, er der særligt mange forhold, som komplicerer sagen. Skolen, skoleforvaltningen, socialforvaltningen, personaleafdelingen, topledelsen og politikerne har en række forskellige hensyn, der skal varetages. Det skal gøres betryggende, hurtigt og i samarbejde med politiet. Forskellige tiltag skal tidsmæssigt tilrettelægges på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Det indebærer, at der må prioriteres en rækkefølge af de forskellige tiltag ud fra en helhedsvurdering. I sager om en ansats seksuelle overgreb mod børn vil der ofte være behov for f.eks.: samling af "situationens generalstab", d.v.s. den gruppe af kommunale chefer, som skal drage omsorg for en betryggende behandling af sagen, herunder inddragelse af den forvaltning, som varetager sociale sager for børn og unge underhåndskontakt med politiet, jf. ovenfor under afsnit 5, "Politianmeldelse" underretning af det krænkede barns forældre underretning af den mistænkte stillingtagen til umiddelbare personalemæssige konsekvenser (f.eks. suspension, tjenestefritagelse eller overflytning til andet arbejde) underretning af forældrekredsen i pågældende elevgruppe (klasse, daginstitution eller andet afhængigt af, hvilke andre børn, pågældende ansatte har været i kontakt med) under deltagelse af politi, psykolog m.v. 7.1 Den mistænkte har også rettigheder og er også et menneske Danmarks Lærerforening prioriterer beskyttelsen af barnet højt. Det indebærer blandt andet, at foreningen ikke ved sin sagsbehandling vil tage initiativ til, at sager om seksuelle eller andre alvorlige 27 Offentlighedsloven 13, stk. 1, punkt Forvaltningsloven Ser du det? Gør du noget? side 84. Side 10 af 14

11 overgreb mod børn unddrages retssystemets behandling, f.eks. ved at arbejde for at sagen bortfalder mod at vedkommende ansatte selv søger sin afsked. Hvis en straffeattest ved sådanne manøvrer forbliver "ren", har man andre steder dårlige muligheder for at beskytte sig mod ansættelse af personer, som udgør en risiko for børnene. Men lige så klart er det Danmarks Lærerforenings opfattelse, at den mistænkte i overensstemmelse med dansk ret er uskyldig indtil en domfældelse siger noget andet. at den mistænkte skyldig eller uskyldig har krav på en fair behandling i retssystemet. Derfor yder Danmarks Lærerforening juridisk bistand i overensstemmelse med normal praksis for sager, hvor et medlem af foreningen forfølges strafferetligt eller disciplinært for forseelser i tjenesten. at den mistænkte skyldig eller uskyldig er et medlem i en personlig krise, som Danmarks Lærerforening derfor yder bistand via sin rådgivning. 8 Ansættelsesprocedure og straffeattester 8.1 Ansættelsessamtalen Danmarks Lærerforening anser der for legitimt, at en (amts)kommunal arbejdsgiver søger at forebygge ansættelse af personer, der udgør en risiko for de børn, vedkommende skal have med at gøre. Herunder er det hensigtsmæssigt, at arbejdsgiverne drager omsorg for, at de ledere, som har med ansættelse at gøre, får den fornødne uddannelse i at gennemføre ansættelsesinterview på en sådan måde, at usikkerhed om ansøgerens oplysninger minimeres. 8.2 Straffeattester 30 I lyset af en række sager om seksuelt misbrug af børn har en del kommuner indført rutinemæssig indhentelse af straffeattester ved ansættelser i stillinger, hvor man skal have med børn at gøre. Efter Danmarks Lærerforenings opfattelse er en sådan praksis helt legitim i forhold til de beskyttelseshensyn, man vil varetage. Formålet kan tilgodeses ved indhentelse af en såkaldt pædofilattest. Denne udstedes for personer, som under ansættelsen vil have direkte kontakt med børn under 15 år, og omfatter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister vedrørende sædelighedsforbrydelser, begået mod børn under 15 år. Men det er vigtigt, at kommunerne indretter deres praksis i overensstemmelse med gældende ret og uden unødigt at krænke afgørende beskyttelseshensyn for ansøgere til de pågældende stillinger. 30 Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Side 11 af 14

12 For det første er der ingen grund til at indhente straffeattester for personer, som man alligevel ikke har tænkt sig at ansætte. For det andet er det retsstridigt at kræve "ren" straffeattest. Ansættelsesmyndigheden har pligt til konkret at vurdere, om den person, som man ønsker at ansætte, har begået en lovovertrædelse, som gør vedkommende uegnet til ansættelse i netop den konkrete stilling, der er tale om. For det tredje er der tale om personfølsomme oplysninger. Det betyder, at antallet af personer, der får indsigt i straffeattestens oplysninger skal begrænses mest muligt. Politiet må kun udstede straffeattester, hvis ansøgeren har givet skriftligt samtykke. Dette skal indeholde oplysninger om hvilke typer af oplysninger, der må videregives, hvem oplysningerne må videregives til og hvordan oplysningerne må anvendes af den angivne modtager. 8.3 Eksempel I en del kommuner har kommunalbestyrelsen fastsat retningslinier for behandling af ansættelsessager vedrørende stillinger, hvor man har med børn at gøre. Et sådant regelsæt kan for eksempel indeholde følgende elementer: Stillingsopslaget Stillingsannoncen skal indeholde oplysning om, at ansøgningen skal suppleres med en levnedsbeskrivelse referencer hos tidligere arbejdsgivere vil blive taget efter aftale at der vil blive indhentet en straffeattest hos Rigspolitiet, hvis ansøgeren indstilles til ansættelse. Ansættelsessamtalen Ansættelsessamtalen skal gennemføres på en sådan måde, at usikkerhed om ansøgerens oplysninger elimineres. Ved ansættelsessamtalen indhentes ansøgerens skriftlige samtykke til at, straffeattest må indhentes, hvis ansøgeren indstilles til ansættelse Kommunens kursus i gennemførelse af ansættelsessamtaler er obligatorisk for ledere i X kommunes eksterne institutioner for børn og unge. Indhentning af straffeattest Side 12 af 14

13 Personalekontoret indhenter straffeattesten, foretager vurdering af dennes indhold og meddeler sin konklusion til den aktuelle institution og forvaltning. Danmarks Lærerforening finder i alt væsentligt, at disse retningslinier på passende måde tilgodeser hensynet til beskyttelse af børnene, uden at hensynet til ansøgerens krav på diskretion bliver krænket. Foreningen lægger navnlig vægt på, at alene relevante personer i personaleafdelingen får kendskab til straffeattestens indhold, og at straffeattester alene indhentes for de personer, som indstilles til ansættelse. Foreningen tager stærkt afstand fra procedurer, som indebærer, at straffeattester indhentes for samtlige ansøgere, og/eller at en større personkreds (herunder f.eks. skolebestyrelser) gøres bekendt med indholdet af straffeattester. 9 Misbrug på internettet 31 Danmarks Lærerforening opfordrer til, at skolerne vejleder børn og unge om netadfærd, herunder sikkerhedsmæssige forholdsregler ved chat på nettet. Når børnepornografisk materiale opdages på internettet, bør det anmeldes til politiet mest enkelt ved fremsendelse af anmeldelse pr. til politiets hjemmeside: Anmeldelsen skal indeholde oplysning om web-stedet for det ulovlige materiale og gerne ledsaget af eksempler på dette. Når anmeldelsen er afsendt, skal det ulovlige materiale fjernes fra computeren. 10 Litteratur, henvisninger m.v. FN's Konvention om Barnets Ret. Forældremyndighedsloven: Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær Lov om social service: Bekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002 af lov om social service Forvaltningsloven: Lov nr. 571 af 19. december 1985 Offentlighedsloven: Lov nr. 572 af 19. december 1985 Ser du det? Gør du noget? 4. udgave, 2. oplag. Det Kriminalpræventive Råd Ser du det? Gør du noget? side Side 13 af 14

14 Lise Nielsen: Socialforvaltningens ansvar og handlemuligheder. Jan Andreasen (red): Pædofili. Frydenlund 1999 Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Side 14 af 14

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi Børn og unges rettigheder i sundhedsregi På det uformelle plan Set, hørt og forstået På det formelle plan Danmark tilsluttede sig FN s Børnekonvention i 1991 Hav øje for mangfoldigheden i familiemønstre

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Tavshedspligt og underretningspligt Når mistanken opstår Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Nuup Kommunea Børne- og Kulturforvaltningen indsættes PPR-Nuuk

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Hvis mistanken opstår

Hvis mistanken opstår Pædagogisk Hvis mistanken opstår Handlemuligheder i sager om overgreb mod børn Indhold Hvis mistanken opstår 3 Handlemuligheder i sager om overgreb mod børn 3 Børn er et fælles ansvar 5 Underretning 5

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere