Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening"

Transkript

1 Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt. FN's Konvention om Barnets Ret, artikel 19, punkt 1. Side 1 af 14

2 Indhold 1 FORORD ANSVARSFORDELING OG PLIGTER Forældrenes ansvar De kommunale myndigheders ansvar Den almindelige borgers underretningspligt Den offentligt ansattes underretningspligt Modificering UNDERRETNINGSPLIGTENS BETYDNING M.V UNDERRETNINGENS INDHOLD POLITIANMELDELSE INFORMATIONER OG TAVSHEDSPLIGT Tavshedspligten Hensynet til efterforskning Ingen orientering af den mistænkte, før politiet giver grønt lys Ingen samtale med barnet om krænkelserne, før politiet giver grønt lys Ingen tilbagemelding til underretteren om sagens forløb HVIS KRÆNKEREN ER EN ANSAT Den mistænkte har også rettigheder og er også et menneske ANSÆTTELSESPROCEDURE OG STRAFFEATTESTER Ansættelsessamtalen Straffeattester Eksempel MISBRUG PÅ INTERNETTET LITTERATUR, HENVISNINGER M.V...13 Side 2 af 14

3 1 Forord Offentligheden i Danmark såvel som internationalt er i de senere år blevet rystet over sager om omfattende overgreb mod børn. De mest opsigtsvækkende sager har handlet om omfattende seksuelt misbrug af børn. Denne fremstilling tilsigter over for medlemmer, myndigheder og offentlighed at beskrive, hvordan Danmarks Lærerforening forholder sig til disse problemstillinger. Herunder at foreningen vedkender sig lærerprofessionens medansvar for, at børn beskyttes mod overgreb anerkender, at hovedansvaret for omsorgen for barnet er forældrenes anerkender, at det i det kommunale system er den sociale forvaltningsenhed for børn- og unge, som har hovedansvar og initiativpligt respekterer, at de kommunale ansættelsesmyndigheder træffer foranstaltninger for at undgå ansættelse af personer, som er dømt for overgreb mod børn, i stillinger, hvor man beskæftiger sig med børn signalerer klare holdninger og stiller krav til, at sådanne foranstaltninger skal være retssikkerhedsmæssigt acceptable for ansøgere til stillinger Hvis der forekommer sager, hvor foreningens medlemmer begår overgreb mod børn endvidere at foreningen ikke aktivt søger at unddrage strafferetlig forfølgning i sager, hvor der herved tilvejebringes risiko for, at pågældende kan begå nye overgreb under nye ansættelsesforhold sikrer, at pågældende medlemmer får en retssikkerhedsmæssigt fair behandling, herunder juridisk bistand fra foreningen efter samme praksis som i andre sager anerkender det synspunkt, at krænkeren "også er et menneske" og har behov for medmenneskelig støtte, f.eks. ved de serviceydelser, som foreningen stiller til rådighed for medlemmer. Det er tilsigtet, at denne fremstilling helstøbt og på en lettilgængelig måde skal sammenfatte ganske komplekse samspil af bestemmelser fastsat i lov eller i henhold til lov kommunalt udarbejdede retningslinier, som efter foreningens opfattelse forekommer hensigtsmæssige udviklet praksis i arbejdsformer og samarbejde mellem myndigheder, som efter foreningens opfattelse forekommer hensigtsmæssige foreningens stillingtagen til, hvordan medlemmer anbefales af forholde sig foreningens stillingtagen til, hvordan den vil forholde sig over for medlemmer, som har begået eller er under mistanke for at have begået overgreb mod børn. For at opnå en sådan helstøbt og lettilgængelig fremstilling er der ikke foretaget en skarp opdeling i lov- og regelstof, administrativ praksis og foreningens politik. For lov- og regelstof er der dog kil- Side 3 af 14

4 dehenvisninger i fodnoterne, og fremstillingen er som en helhed udtryk for Danmarks Lærerforenings opfattelse af hensigtsmæssig håndtering af problemstillingerne. Fremstillingen tager hovedsageligt sigte på seksuelle overgreb på og mishandling af børn. Principielt omhandler lovgivningen ikke alene sådanne overgreb, men i det hele taget krænkende behandling, herunder legemlig afstraffelse. 1 Hele det kompleks af anvisninger, som er indeholdt i denne fremstilling, skal endvidere ses i lyset af den modificering, som er anført nedenfor under afsnit Foreningen gør sig ikke med denne fremstilling talsmand for, at man skal fare frem med bål og brand over for voksne det være sig forældre, lærere eller andre som i en enkeltstående, presset situation forløber sig og i mindre grad overskrider grænserne for lovlig fysisk magtanvendelse. Det fremgår af fremstillingen, at der er mange og komplicerede hensyn at tage i forhold til en række aktører og interessenter: barnet, forældrene, evt. andre berørte børn og forældre, krænkeren, politiet, kommunen (den sociale forvaltning i barnets bopæls/opholdskommune), kommunen (driftsherre for eventuelle berørte institutioner), kommunen (ansættelsesmyndighed for berørt personale), kommunens politiske system, offentligheden/pressen. Danmarks Lærerforening finder det hensigtsmæssigt, at man i kommunen udarbejder en beredskabsplan for håndtering af situationer vedrørende overgreb mod børn, herunder klarhed over, hvilke personer, der skal involveres under hvilke forudsætninger. Af hensyn til en sikker og korrekt håndtering af sager specielt hvor den involverer flere forvaltninger og eksterne institutioner bør informationer og tiltag koordineres ét sted og efter Danmarks Lærerforenings opfattelse i kommunens topledelse. Fremstillingen tilsigter ikke at udgøre en håndbog i beskyttelse af børn mod overgreb. Derimod gør foreningen sig til talsmand for, at kommunerne drager omsorg for, at det personale, som har med børn at gøre, tilegner sig den fornødne indsigt i f.eks. de signaler, som karakteriserer et barn, som er udsat for overgreb. Det betones, at hovedansvaret og den koordinerende funktion ligger hos kommunen (den sociale forvaltningsenhed for børn- og unge). Det falder uden for fremstillingens rammer at gå ind i en nærmere beskrivelse af de opgaver, denne forvaltningsenhed skal løse og hvordan. Der er alene medtaget vigtige hovedtræk, som findes relevant for et tilstrækkeligt overblik set fra skolens og lærernes synsvinkel. 2 Ansvarsfordeling og pligter 2.1 Forældrenes ansvar Den, som har forældremyndigheden over et barn 2, skal drage omsorg for barnet 3. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 4 1 Forældremyndighedsloven 2, stk Forældremyndigheden varer til barnet/den unge er fyldt 18 år dog ikke hvis ægteskab er indgået inden det fyldte 18. år. Forældremyndighedsloven 1, stk Forældremyndighedsloven 2, stk Forældremyndighedsloven 2, stk. 2. Side 4 af 14

5 Primært er det altså forældrenes ansvar at beskytte børn mod krænkelser. Det er som udgangspunkt også forældrene, der har kompetencen til at træffe afgørelser om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Men andre end forældrene har også pligt til at gribe ind, hvis man oplever, at et barns velfærd er truet. 2.2 De kommunale myndigheders ansvar De kommunale og amtskommunale myndigheder har et generelt medansvar for, at opgaver og tilbud for børn, unge og deres familier fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. 5 Dette gennemføres i samarbejde med forældrene og både i form af generelt forebyggende arbejde og målrettet indsats over for børn og unge med nedsat funktionsevne eller med andet særligt behov for støtte. Kommunen skal sørge for, at forældrene eller hvem der ellers har ansvaret for barnets opvækst kan få gratis, familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen er herunder forpligtet til at tilbyde rådgivning ved opsøgende arbejde, hvor der på grund af særlige forhold antages at være brug for det. 6 Kommunen skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge i kommunen lever under. 7 Tilsynet skal føres på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der må antages at være behov for særlig støtte til et barn eller en ung under 18 år Den almindelige borgers underretningspligt Enhver, som får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Den offentligt ansattes underretningspligt Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt. Mens almindelige borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis man har kendskab til forhold af ovennævnte art, har den offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun bliver bekendt med forhold, som giver formodning om, at barnet eller den unge har brug for særlig støtte Lov om social service 4. 6 Lov om social service 5. 7 Lov om social service 6. 8 Lov om social service Lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november Side 5 af 14

6 Samme pligt påhviler f.eks. kommunalbestyrelsesmedlemmer og skolebestyrelsesmedlemmer 11 samt læger, private skoler og private dagpasningsordninger Modificering Pligten til underretning er dog ikke ultimativ. Dels skal man vurdere mulighederne for, at pågældende ansatte gennem sin tjeneste har rimelig mulighed for i tide at afhjælpe vanskelighederne. Dernæst skal man så vidt muligt orientere de unge eller børnenes forældre om hjælpemulighederne i lovgivningen, inden kommunen underrettes. 13 Ved vurderingen af, om der skal foretages underretning, skal man tage i betragtning, at det er kommunens opgave at yde forældremyndighedsindehaveren rådgivning og støtte, hvis barnet eller den unge har behov herfor. 14 Hvis der er tale om en sag om seksuelt overgreb eller anden alvorlig forbrydelse mod barnet, er der for Danmarks Lærerforening ingen tvivl om, at kommunen ubetinget skal underrettes uden unødig forsinkelse. Denne opfattelse støttes af en dom, som i november 2004 blev afsagt af Østre Landsret. En lærer blev idømt dagbøder for overtrædelse af straffeloven og lov om social service. Læreren havde undladt at foretage underretning om, at en 13-årig elev havde betroet ham, at hun havde et seksuelt forhold til en 19-årig kæreste. Læreren havde både indskærpet over for eleven, at kæresten begik en strafbar handling ved at have sex med hende, og skældt hende ud over hendes letsindighed. 3 Underretningspligtens betydning m.v. Børn skal beskyttes mod overgreb. Som offentligt ansat kan man ikke altid forlade sig på, at alle forældre kan drage eller drager den fornødne omsorg for barnet, eller der kan ligefrem være tale om, at barnet udsættes for overgreb fra forældre, forældremyndighedens indehaver(e) eller fra andre, som har opdragelsesmæssigt ansvar over for barnet. Kommunen som social myndighed har pligt til at føre tilsyn og rådgive, jf. ovenstående under afsnit 2.2, "De kommunale myndigheders ansvar". For at kommunen kan leve op til denne pligt, er det nødvendigt, at de offentligt ansatte er opmærksom på underretningspligten, på ændringer i børnenes adfærd eller udsagn fra børnene, som giver grund til bekymring om overgreb mod dem. Det lægger ikke alene et stort ansvar på lærere, pædagoger m.fl., men også på ansættelsesmyndigheden, som bør drage omsorg for, at det professionelle personale tilegner sig den fornødne indsigt i f.eks. de signaler, som karakteriserer et barn, som er udsat for overgreb. Det er den enkelte offentligt ansatte, som har underretningspligten i forhold til kommunens sociale myndigheder. Danmark Lærerforening finder det hensigtsmæssigt, at der i kommunen udarbejdes 11 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november 1997: 1 retter sig mod "personer, som udøver offentlig tjeneste eller hverv". 12 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november , stk Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november , stk. 3, jf. lov om social service 5 og 40. Side 6 af 14

7 retningslinier for, hvordan disse sager håndteres. Som den dominerende hovedregel er det Danmarks Lærerforenings opfattelse, at en ansat bør rette henvendelse til lederen af pågældende institution, som derefter drager omsorg for, at sagen behandles i overensstemmelse med de kommunalt vedtagne retningslinier. Konkrete omstændigheder kan dog tilsige den ansatte at rette direkte henvendelse til den forvaltning, som varetager de sociale sager for børn og unge. Sådanne omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis en mistanke om overgreb retter sig mod pågældende leder selv, eller hvis der ikke er sikkerhed for, at lederen foretager den videre underretning 15. I sidstnævnte situation anbefaler foreningen, at vedkommende leder orienteres om, at den sociale forvaltning vil blive underrettet direkte. Den underretningspligt, som er beskrevet ovenfor, gælder uanset identiteten af den formodede krænker. Det kan være en person i barnets hjemlige miljø, i skolen, i en eventuel dagpasningsordning, i et fritidstilbud m.v. 4 Underretningens indhold I enhver sag er der en række konkrete forhold, som er afgørende for, hvordan sagen håndteres hensigtsmæssigt. Det drejer sig f.eks. om hensynet til at overgrebene bringes til ophør også mens sagen undersøges og om hensynet til en eventuel politimæssig efterforskning. Det falder uden for rammerne for denne fremstilling at gå nærmere ind på disse forhold og håndteringen af dem, da det efter foreningens opfattelse er overvejelser og beslutninger, som bør træffes af den forvaltning, som varetager de sociale sager for børn og unge. Danmarks Lærerforenings råd til sine medlemmer er derfor at drage omsorg for, at en formodning om overgreb mod børn omgående meddeles til den forvaltning, som behandler sociale sager for børn og unge. Underretningen bør indeholde en beskrivelse af de konkrete observationer og oplevelser, som giver anledning til formodningen. Det bør så præcist som muligt angives, hvad der er sket, hvad barnet har sagt, hvornår og begrundelsen for, at mistanken retter sig mod en bestemt person. 5 Politianmeldelse Kommunen har pligt til at anmelde tilfælde, hvor den bliver bekendt med forbrydelser mod børn og unge, navnlig i volds- og sædelighedssager. Kommunen har dog ikke altid pligt til at foretage anmeldelsen umiddelbart, da det i visse tilfælde kan være rimeligt, at kommunen selv orienterer sig i sagen, hvis dette kan ske uden skade for en efterfølgende politimæssig efterforskning. 16 En sag bliver ikke nødvendigvis politianmeldt, fordi kommunen (den forvaltning, som varetager de sociale sager for børn og unge) har modtaget en underretning som ovenfor nævnt. Man skal være opmærksom på, at den offentligt ansatte har underretningspligt til kommunen, blot der foreligger en 15 Ser du det? Gør du noget? side Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om særlig støtte til børn og unge, punkt 25. Side 7 af 14

8 formodning 17 om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Der er derimod ingen retsregler, som forpligter kommunen til at foretage politianmeldelse på grundlag af en sådan formodning. En af problemstillingerne i spørgsmålet om politianmeldelse eller ej er, at der kun rejses tiltale, hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er en rimelig mulighed for at det fører til domfældelse. Hvis politianmeldelse foretages, og det ikke fører til, at der rejses tiltale, kan der være gjort mere skade end gavn. I praksis kan kommunen eventuelt telefonisk - forelægge sagens oplysninger i anonymiseret form 18 for en overordnet repræsentant for politiet/anklagemyndigheden, som uformelt kan give en vurdering af sandsynligheden for, at der rejses tiltale. 6 Informationer og tavshedspligt 6.1 Tavshedspligten Offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. En oplysning er fortrolig, når den er betegnet som sådan ved lov eller anden gyldig bestemmelse, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage offentlige eller private interesser. 19 Specielt er der i Forvaltningsloven nævnt, at sådanne hensyn navnlig kan være f.eks. forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning Hensynet til efterforskning I sager, som skal efterforskes af politiet, er det væsentligt, at man ikke handler på en sådan måde, at sagens opklaring og efterfølgende domfældelse vanskeliggøres. Det overordnede hensyn må her være, at eventuelle aktuelle overgreb mod et barn eller en gruppe af børn bringes til ophør, og at man forebygger, at krænkeren får mulighed for at begå overgreb mod andre børn. Det stiller nogle krav til, at lærere og andre professionelle handler på en anden måde, end vi pædagogisk og kollegialt normalt anser for rigtigt Ingen orientering af den mistænkte, før politiet giver grønt lys Den mistænkte må ikke få mulighed for at skaffe sig af med eventuelt bevismateriale. Det er derfor væsentligt, at den formodede krænker ikke bliver bekendt med, at de eventuelle krænkelser er opdaget og at en politimæssig efterforskning kan forventes. 17 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 27. november Ser du det? Gør du noget? side Forvaltningsloven 27, stk Forvaltningsloven 27, stk. 1, punkt 3. Side 8 af 14

9 Det tilsiger så vidt det er muligt - at ingen af de personer, som er bekendt med sagen, retter henvendelse til den mistænkte herom, før der er en klar aftale med politiet om, at det kan gøres uden risiko for at ødelægge efterforskningen 21. "Så vidt muligt" fordi en eventuel suspension eller tjenestefritagelse nødvendigvis skal begrundes 22. Det er Danmarks Lærerforenings opfattelse, at mistankerne kun bør holdes hemmelige for den mistænkte, så længe det er begrundet i hensyn til efterforskningen. Også i tilfælde, hvor mistankerne afkræftes som grundløse, bør den mistænkte orienteres. Efter foreningens opfattelse vil det dels være uetisk, at sagens hovedperson er uvidende om, at en sådan mistanke har været rejst, dels vil det være meget ubehageligt for den pågældende efter lang tid evt. en årrække at erfare, at så alvorlige mistanker har været behandlet og har været kendt af måske nærtstående kolleger på arbejdspladsen. Kommunen bør som arbejdsgiver stille den professionelle bistand til rådighed, som den mistænkte har behov for til bearbejdning af den ubehagelige oplevelse, og arbejdsgiveren bør også i åbenhed gerne med inddragelse af Danmarks Lærerforening drøfte med den ansatte, om vedkommende ønsker at forblive på arbejdsstedet eller eventuelt ønsker at blive overført til andet arbejdssted. Også efter straffesagens afgørelse er den (tidligere) mistænktes mulighed for aktindsigt begrænset. Afgørelse vedrørende aktindsigt træffes af den myndighed, som har truffet den administrative beslutning i straffesagen 23. Selv om den (tidligere) sigtede er part i sagen, skal vedkommende kunne anføre væsentlige grunde til støtte for ønsket om aktindsigt Ingen samtale med barnet om krænkelserne, før politiet giver grønt lys Ofte er barnet og krænkeren de eneste tilstedeværende personer, når krænkelsen finder sted. Derfor er det vigtigt, at værdien af barnets vidneudsagn ikke kan drages i tvivl med den begrundelse, at andre (professionelle, forældre eller andre) har påvirket barnets oplevelse af hændelsesforløbet 25. Det kan opleves meget svært, fordi barnet med selve overgrebet, afsløringen heraf, lægeundersøgelser m.v. påfører barnet en meget stor psykisk belastning, som udløser et stort behov for psykologisk hjælp. Selv om krisehjælp til barnet må udsættes af hensyn til efterforskningen, bør forældre og evt. andre, tilbydes fornøden psykologisk bistand Ingen tilbagemelding til underretteren om sagens forløb Sager vedrørende enkeltpersoners private forhold er ikke offentligt tilgængelige 26. Herudover begrænses offentlighedens indsigt i det omfang, der er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn 21 Lisa Nielsen: Socialforvaltningens ansvar og handlemuligheder. Pædofili side Forvaltningsloven kapitel Forvaltningsloven Ser du det? Gør du noget? note 11 på side Ser du det? Gør du noget? side Offentlighedsloven 12, stk. 1, punkt 1. Side 9 af 14

10 til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. 27 Offentligt ansatte har udtrykkeligt tavshedspligt vedrørende disse oplysninger 28 Den, som underretter kommunen om overgreb eller formodning om overgreb mod et barn, har ingen særstatus i forhold til disse bestemmelser og har heller ikke status som part i sagen 29. Den, som har underrettet, har derfor ingen speciel mulighed for at holde sig orienteret om sagens forløb. 7 Hvis den formodede krænker er en ansat Det er særligt svært, hvis en formodet krænker er en kollega eller en anden person med tæt tilknytning til arbejdspladsen. Det skal igen understreges, at den offentligt ansattes underretningspligt er gældende, blot der er en formodning om, at et barn har været eller er udsat for overgreb. Når en formodet krænker er kommunalt ansat, er der særligt mange forhold, som komplicerer sagen. Skolen, skoleforvaltningen, socialforvaltningen, personaleafdelingen, topledelsen og politikerne har en række forskellige hensyn, der skal varetages. Det skal gøres betryggende, hurtigt og i samarbejde med politiet. Forskellige tiltag skal tidsmæssigt tilrettelægges på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Det indebærer, at der må prioriteres en rækkefølge af de forskellige tiltag ud fra en helhedsvurdering. I sager om en ansats seksuelle overgreb mod børn vil der ofte være behov for f.eks.: samling af "situationens generalstab", d.v.s. den gruppe af kommunale chefer, som skal drage omsorg for en betryggende behandling af sagen, herunder inddragelse af den forvaltning, som varetager sociale sager for børn og unge underhåndskontakt med politiet, jf. ovenfor under afsnit 5, "Politianmeldelse" underretning af det krænkede barns forældre underretning af den mistænkte stillingtagen til umiddelbare personalemæssige konsekvenser (f.eks. suspension, tjenestefritagelse eller overflytning til andet arbejde) underretning af forældrekredsen i pågældende elevgruppe (klasse, daginstitution eller andet afhængigt af, hvilke andre børn, pågældende ansatte har været i kontakt med) under deltagelse af politi, psykolog m.v. 7.1 Den mistænkte har også rettigheder og er også et menneske Danmarks Lærerforening prioriterer beskyttelsen af barnet højt. Det indebærer blandt andet, at foreningen ikke ved sin sagsbehandling vil tage initiativ til, at sager om seksuelle eller andre alvorlige 27 Offentlighedsloven 13, stk. 1, punkt Forvaltningsloven Ser du det? Gør du noget? side 84. Side 10 af 14

11 overgreb mod børn unddrages retssystemets behandling, f.eks. ved at arbejde for at sagen bortfalder mod at vedkommende ansatte selv søger sin afsked. Hvis en straffeattest ved sådanne manøvrer forbliver "ren", har man andre steder dårlige muligheder for at beskytte sig mod ansættelse af personer, som udgør en risiko for børnene. Men lige så klart er det Danmarks Lærerforenings opfattelse, at den mistænkte i overensstemmelse med dansk ret er uskyldig indtil en domfældelse siger noget andet. at den mistænkte skyldig eller uskyldig har krav på en fair behandling i retssystemet. Derfor yder Danmarks Lærerforening juridisk bistand i overensstemmelse med normal praksis for sager, hvor et medlem af foreningen forfølges strafferetligt eller disciplinært for forseelser i tjenesten. at den mistænkte skyldig eller uskyldig er et medlem i en personlig krise, som Danmarks Lærerforening derfor yder bistand via sin rådgivning. 8 Ansættelsesprocedure og straffeattester 8.1 Ansættelsessamtalen Danmarks Lærerforening anser der for legitimt, at en (amts)kommunal arbejdsgiver søger at forebygge ansættelse af personer, der udgør en risiko for de børn, vedkommende skal have med at gøre. Herunder er det hensigtsmæssigt, at arbejdsgiverne drager omsorg for, at de ledere, som har med ansættelse at gøre, får den fornødne uddannelse i at gennemføre ansættelsesinterview på en sådan måde, at usikkerhed om ansøgerens oplysninger minimeres. 8.2 Straffeattester 30 I lyset af en række sager om seksuelt misbrug af børn har en del kommuner indført rutinemæssig indhentelse af straffeattester ved ansættelser i stillinger, hvor man skal have med børn at gøre. Efter Danmarks Lærerforenings opfattelse er en sådan praksis helt legitim i forhold til de beskyttelseshensyn, man vil varetage. Formålet kan tilgodeses ved indhentelse af en såkaldt pædofilattest. Denne udstedes for personer, som under ansættelsen vil have direkte kontakt med børn under 15 år, og omfatter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister vedrørende sædelighedsforbrydelser, begået mod børn under 15 år. Men det er vigtigt, at kommunerne indretter deres praksis i overensstemmelse med gældende ret og uden unødigt at krænke afgørende beskyttelseshensyn for ansøgere til de pågældende stillinger. 30 Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Side 11 af 14

12 For det første er der ingen grund til at indhente straffeattester for personer, som man alligevel ikke har tænkt sig at ansætte. For det andet er det retsstridigt at kræve "ren" straffeattest. Ansættelsesmyndigheden har pligt til konkret at vurdere, om den person, som man ønsker at ansætte, har begået en lovovertrædelse, som gør vedkommende uegnet til ansættelse i netop den konkrete stilling, der er tale om. For det tredje er der tale om personfølsomme oplysninger. Det betyder, at antallet af personer, der får indsigt i straffeattestens oplysninger skal begrænses mest muligt. Politiet må kun udstede straffeattester, hvis ansøgeren har givet skriftligt samtykke. Dette skal indeholde oplysninger om hvilke typer af oplysninger, der må videregives, hvem oplysningerne må videregives til og hvordan oplysningerne må anvendes af den angivne modtager. 8.3 Eksempel I en del kommuner har kommunalbestyrelsen fastsat retningslinier for behandling af ansættelsessager vedrørende stillinger, hvor man har med børn at gøre. Et sådant regelsæt kan for eksempel indeholde følgende elementer: Stillingsopslaget Stillingsannoncen skal indeholde oplysning om, at ansøgningen skal suppleres med en levnedsbeskrivelse referencer hos tidligere arbejdsgivere vil blive taget efter aftale at der vil blive indhentet en straffeattest hos Rigspolitiet, hvis ansøgeren indstilles til ansættelse. Ansættelsessamtalen Ansættelsessamtalen skal gennemføres på en sådan måde, at usikkerhed om ansøgerens oplysninger elimineres. Ved ansættelsessamtalen indhentes ansøgerens skriftlige samtykke til at, straffeattest må indhentes, hvis ansøgeren indstilles til ansættelse Kommunens kursus i gennemførelse af ansættelsessamtaler er obligatorisk for ledere i X kommunes eksterne institutioner for børn og unge. Indhentning af straffeattest Side 12 af 14

13 Personalekontoret indhenter straffeattesten, foretager vurdering af dennes indhold og meddeler sin konklusion til den aktuelle institution og forvaltning. Danmarks Lærerforening finder i alt væsentligt, at disse retningslinier på passende måde tilgodeser hensynet til beskyttelse af børnene, uden at hensynet til ansøgerens krav på diskretion bliver krænket. Foreningen lægger navnlig vægt på, at alene relevante personer i personaleafdelingen får kendskab til straffeattestens indhold, og at straffeattester alene indhentes for de personer, som indstilles til ansættelse. Foreningen tager stærkt afstand fra procedurer, som indebærer, at straffeattester indhentes for samtlige ansøgere, og/eller at en større personkreds (herunder f.eks. skolebestyrelser) gøres bekendt med indholdet af straffeattester. 9 Misbrug på internettet 31 Danmarks Lærerforening opfordrer til, at skolerne vejleder børn og unge om netadfærd, herunder sikkerhedsmæssige forholdsregler ved chat på nettet. Når børnepornografisk materiale opdages på internettet, bør det anmeldes til politiet mest enkelt ved fremsendelse af anmeldelse pr. til politiets hjemmeside: Anmeldelsen skal indeholde oplysning om web-stedet for det ulovlige materiale og gerne ledsaget af eksempler på dette. Når anmeldelsen er afsendt, skal det ulovlige materiale fjernes fra computeren. 10 Litteratur, henvisninger m.v. FN's Konvention om Barnets Ret. Forældremyndighedsloven: Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær Lov om social service: Bekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002 af lov om social service Forvaltningsloven: Lov nr. 571 af 19. december 1985 Offentlighedsloven: Lov nr. 572 af 19. december 1985 Ser du det? Gør du noget? 4. udgave, 2. oplag. Det Kriminalpræventive Råd Ser du det? Gør du noget? side Side 13 af 14

14 Lise Nielsen: Socialforvaltningens ansvar og handlemuligheder. Jan Andreasen (red): Pædofili. Frydenlund 1999 Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Side 14 af 14

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere