Betonafløbssystemer har gode miljødata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betonafløbssystemer har gode miljødata"

Transkript

1 16 16 Betonafløbssystemer har gode miljødata Temablad 16. Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

2 Miljøvurderinger af afløbsrør I dette temablad gives information om miljødata for afløbsrør, specielt betonrør. En ny og flere ældre undersøgelser viser, at betonrør har gode miljødata. Betonafløbsrør er et miljømæssigt let gennemskueligt produkt, idet det består af velkendte naturmaterialer. Omfattende nyt livscyklusstudie 1 af engelske afløbssystemer viser, at betonafløbssystemer har gode miljødata i forhold til 6 alternativer. På de næste to sider gengives dele af studiet. Hovedkonklusionen er følgende: Beton- og lerrørssystemer vurderes som ligeværdige, hvad angår miljødata. Energy Non Chemical Waste Chemical Waste Betonrørsystemer kan betragtes som mindre miljøbelastende end PVC-rør og tyndvæggede HDPE/PP-rør og moderat mindre miljøbelastende end spiral- HDPErør. Human Toxicity Depletion of Raw Materials Acidification Livscyklusstudiet kommer ud med værdier for 13 forskellige miljøeffekter. Disse er: Energiforbrug - Ikke kemisk affald - Kemisk affald - Human toksitet - Forbrug af ikke fornyelige råmaterialer - Forsuring - Økotoksitet, vand - Økotoksitet, sediment - Økotoksitet, jord - Næringssaltbelastning - Drivhuseffekt - Smog - Nedbrydning, ozonlag. - De 13 miljøeffekter ses til højre. Disse er i projektet kombineret til 4 miljøeffekter som vist i nederste figur. Ecotoxicity Water Ecotoxicity Sediment Ecotoxicity Soil Eutrophication Greenhouse Effect Smog Depletion of Ozone Layer De 13 beregnede miljøeffekter. Betonrørs søjler er markeret med blåt. De 6 grå søjler er de øvrige 6 rørmaterialer, se nedenstående.gælder for et Ø 450 mm afløbssystem. Forbrug af ikke fornyelige resourcer Energiforbrug Emissioner Affald 0,60 3,00 1, yr 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, GJ 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, yr 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Rørtyper: 1: Beton, 2: Ler, 3: Massiv PVC, 4: Tyndvægget PVC, 5: Ribberør PVC, 6: Tyndvægget PP, 7: Spiralrør HDPE 1000 kg

3 Valg af repræsentativt afløbssystem For at kunne sammenligne de 7 valgte rørmaterialer har man defineret en repræsentativ funktionel enhed, som er uafhængig af rørmaterialet og som opfylder de gængse krav til et afløbssystem. Den funktionelle enhed er: 1 km gravitationsledning under en vej, i ikke aggressive jordbunds- og grundvandsforhold og som anvendes til at føre almindeligt spildevand. - Rørstørrelser: Ø 300 og Ø 450 mm. - Brønde: Ø 1200 eller Ø 1300 mm pr. 100 m. - Levetid valgt til 50 år. - Stikledninger 8 pr. 100 m. - Understøtning af rør i henhold til engelske anvisninger (TRL-guide). Systemer af følgende rørmaterialer er undersøgt: - Betonrør - Lerrør - Massive PVC-rør - Tyndvæggede PVC-rør - Ribberør af PVC - Tyndvæggede PP-rør - Spiral-HDPE-rør. For alle funktionelle enheder er brøndene lavet af beton med støbejernsdæksler som afslutning. 100 meter Lægningsdybde: @ 1,2 0,4 m Nedstigningsbrønd tykkelse: 0,2 m tilpasningsrør 0,6 m indstøbningsrør 0,6 m Ø150 mm stikledninger tilpasningsrør 0,6 m indstøbningsrør 0,6 m 0,4 m Skematisk skitse af det repræsentative afløbssystem. Her vist for lerrør. Finansering af livscyklusstudiet Livscyklusstudiet er finansieret af DTI (Department of Trade and Industri), England. DTI er og har igennem århuandreder været en meget betydende offentlig institution i England, som samarbejder med mange grupper og organisationer med det formål at fremme Englands konkurrenceevne. DTI s overordnede mål er at øge konkurrenceevnen og det videnskabelige niveau for dermed at generere en højere vækst og produktivitet i et moderne samfund. Mere information på Uafhængigt institut har udført studiet Intron er et uafhængigt teknologisk institut i Holland, som arbejder for kunder i byggesektoren, industrien og for myndigheder. Intron er et af de førende instituter i verden, hvad angår udarbejdelse af livscyklusstudier. De har lavet mange studier igennem de sidste 10 år og har tidligere lavet livscyklusstudier af afløbssystemer 4. Se Tredje-parts-kontrol Da livscyklusstudiet blandt andet indeholder flere forskellige rørmaterialer har man valgt at lave en trediepartskontrol af studiet. Denne kontrol er udført af BRE (Building Research Establishment) i England. BRE er Englands førende institut/center, hvad angår ekspertise om bygninger, konstruktioner, energi, miljø, brand og sikkerhed. BRE udfører forskningsbaseret rådgivning, samt kontrol- og certificeringsydelser til kunder over hele verden. Se Mere information Informationsfolder om det engelske livscyklusstudie kan ses på

4 Betons natur og bestanddele Betonrør fremstilles af vand, sand og sten, der bindes sammen af cement, som fremstilles af sand og kridt. Naturlige materialer som er flere millioner år gamle. Beton er i uhærdet tilstand et meget fleksibelt mate- riale, som let kan bearbejdes til en ønsket form med en ønsket overflade og med en bestemt styrke, tæthed med videre. Her i landet haves meget store og gode sand-, sten- og kridtforekomster. Omkring 0,5 % af de sandog stenmaterialer, der indvindes, anvendes til fremstilling af betonrør. Cement fremstilles af naturmaterialer Rørbeton laves af naturmaterialer 0-4 mm sand 0-4 mm sand Kridt 4-8 mm sten Brænding Tilsætning af lidt flyveaske 8-16 mm sten Cementklinker Cement Vand Blanding Cement Formaling Tilsætning af små mængder gips Rørbeton klar til udstøbning

5 liter olie til forskel Det kan være svært at forholde sig til de mange miljøeffekter, som livscyklusvurderinger ender ud med. Forskellene i eksempelvis store afløbsrørs miljøeffekter kan alternativt udtrykkes på følgende vis: Med den energimængde, der er sparet pr. 100 m rørledning ved at vælge Ø 1400 mm rør i beton fremfor plast, kan en lastbil med betonrør køre mindst 2 gange rundt om jordkloden Ovenstående betragtninger er et af resultaterne i dansk miljørapport 2 om afløbsrør fra Heraf fremgår den store forskel i forbrug af ikke fornyelige ressourcer, (olie, gas, kul) for Ø 1400 mm rør i henholdsvis beton og plast(pe). Se nedenstående søjlediagram. Forbrugene af gas og kul kan omregnes til en mængde dieselolie. Desuden ses søjlediagram for det totale energiforbrug. I nederste figur vises nogle af de i rapporten øvrige udregnede miljøeffekter for Ø 1400 mm rør i henholdsvis beton og PE. Rapportens titel er Miljømæssig screening af afløbskomponenter i PVC, HDPE, PP og beton set i livscyklusperspektiv. Arbejdsrapport nr. 3, 1998, Miljøstyrelsen. Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, afdelingen for byggeri og afdelingen for miljø, Rådgivende ingeniørfirma SBH-Consult og Plastindustrien. I rapporten er miljøeffekter udregnet for små, mellemstore og store rør, samt små og store brønde. Som repræsentativt funktionel enhed for store rør er valgt en Ø 1400 mm ledning. Valgte rørtyper er standard betonrør (ig- og Eurorør) og et PErør af Uporoltypen i laveste stivhedklasse, 2 kn/m 2. Denne lastbil fuldt lastet med et Ø 2500 mm betonrør skal bruge ca l dieselolie for at køre en strækning svarende til to gange rundt om jorden ( km : 3,0 km/l = ca l. Det svarer til ca kg dieselolie). Forbrug af ikke fornyelige ressourcer. (Kg/m) Olie Naturgas Kul Forbrug af ikke fornyelige ressourcer og totalt energiforbrug inkl. feedstock til produktion og lægning af 1 m Ø 1400 mm betonrør (grå søjler) og Ø 1400 mm PE-rør (sorte søjler). Drivhuseffekt Forsuring Human toksitet (luft) Totalt energiforbrug. (MJ/m) Næringssalt belastning Samme resultat ved Ø1000 mm brønde I projektet er miljøeffekter også udregnet for Ø1000 brønde i henholdsvis beton og plast. Her ses de samme forskelle i miljøeffekter, som ved de store rør. Miljøeffekter ved produktion og lægning af 1 m Ø1400 mm betonrør (grå søjler) og 1 m Ø1400 mm PE rør (sorte søjler). Den 5. udregnede miljøeffekt, fotokemisk ozondannelse, som fremkommer hovedsaglig ved lægningen, er ikke medtaget pga. usikkerhed om resultatet. Energiforbrug til lægningen er ens for de to rørtyper.

6 Komplekse miljødata Der eksisterer efterhånden mange miljødata for byggematerialer. Ofte er miljødataene meget komplekse og findes i omfattende miljørapporter. Ikke alle rapporter får det samme resultat for samme produkt, hvilket skyldes forskellige forudsætninger eller forskellige måder at udregne miljøeffekter på. Det gør det vanskeligt for den projekterende at bruge dataene til miljøvurdering af et samlet projekt. Miljøvaredeklarationer på vej BY og BYG, Statens Byggeforskningsinstitut, er igang med et projekt, hvis formål er etablering af en dansk miljøvaredeklarationsordning for byggevarer, som dels kan kvalitetssikre byggevareproducenternes miljøoplysninger, dels kan muliggøre, at projekterende og udførende kan vælge og sammensætte byggevarer med det formål at reducere de miljøbelastninger, der samlet knytter sig til fremstillingen, anvendelsen og bortskaffelsen af bygningsdele og hele bygninger. PC-værktøjet BEAT (Building environmental assessment tool) udviklet af SBI, anvendes til beregning af produkters miljødeffekter. Afprøvningen af grundlaget for deklarationsordningen forventes færdiggjort i En deklaration for en byggevare forventes at fylde 2 sider. Forsiden indeholder data om produktets sammensætning og påvirkning af miljøet. Bagsiden indeholder primært korte beskrivelser af byggevarens fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. Deklarationen forventes at være underlagt tredjepartskontrol. Betonvarebranchen deltager i projektets interessantgruppe. Andre deltagere er: Rockwool, Isover, Dansk Leca, Optiroc, Icopal, NKT cables, Pipers teglværker, Velux. Til projektet er tilknyttet en stor følgegruppe med repræsentanter fra parter i byggeriet. Medlemmer af Afløbsfraktionen: Abbednæs Cementvarefabrik A/S Gammelrand Beton A/S Grindsted Betonvarefabrik A/S Hammershøj Betonvarefabrik ApS IBF Betonvarer Nova Mørtel og Betonvarefabrik RC Betonvarer A/S Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S Afløbsfraktionen.Tlf Temablade og meget andet information kan rekvireres på Februar 2003 Referencer: 1. Environmental Assessment of UK Sewer Systems DTI. Department of Trade and Industri. Heri omtales også livscyklusstudier fra 4 andre lande. 2 Miljømæssig screening af afløbskomponenter i PVC, HDPE, PP og beton set i livscyklusperspektiv. Arbejdsrapport nr. 3, 1998, Miljøstyrelsen. Kan kun ses på 3. Livscykelanalys av avloppsrör -Forstudie. En översiktlig inventeringsstudie. Institutet för vatten- och luftvårdsforskning Håkan Stripple. Göteborg Engelsk oversættelse af sammendrag af rapport fra Intron, Holland. Rapporten, september 1995, er et sammendrag af følgende to Intron-rapporter: Environmental profile and environmental measures of concrete external sewer LCA Study. Intron report number Environmental profile and environmental measures of concrete external sewer of PVC an vitrified clay in comparison to concrete. Intron report number Livscyklusanalyse af betonrør. Chalmes Industriteknik. Sverige. 1996

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING BÆK, SIMONSEN & AARIS APS ARKITEKTER MAA By- og Boligministeriet 20 almene boliger på Moesbakken i Rønde

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark Livscyklusvurderinger Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark SolEnergiCentret, Teknologisk Institut 1999 Forord Denne rapport afslutter projektet Livscyklusvurderinger af markedsførte

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

LCA-profiler for bygningsdele

LCA-profiler for bygningsdele LCA-profiler for bygningsdele Et katalog til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Dette katalog er udarbejdet i InnoBYG

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

Kemi i byggeri. Jens Tørsløv, Margrethe Winther-Nielsen, Lise Møller & Dorte Rasmussen CETOX, DHI - Institut for Vand & Miljø

Kemi i byggeri. Jens Tørsløv, Margrethe Winther-Nielsen, Lise Møller & Dorte Rasmussen CETOX, DHI - Institut for Vand & Miljø Kemi i byggeri Jens Tørsløv, Margrethe Winther-Nielsen, Lise Møller & Dorte Rasmussen CETOX, DHI - Institut for Vand & Miljø Birgit Engelund & Lena Höglund CETOX, Dansk Toksikologi Center Klaus Hansen

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Forord I marts 2000 fremlagde Det Europæiske Råd i Lissabon en tiårig strategi med henblik på at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi.

Læs mere

Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer.

Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Handicapbyggeri Seden Syd, Odense Kommune 5. november 2009 Rapport Allerød Århus Aalborg Odense 4810 4200 8732 3232 9630 6400 6312 1581 www.niras.dk

Læs mere

RemS Brugervejledning

RemS Brugervejledning Region Hovedstaden Koncern Miljø RemS Brugervejledning Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforurening. Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Miljøvurdering af landbrugsprodukter

Miljøvurdering af landbrugsprodukter Miljøvurdering af landbrugsprodukter Søren Kolind Hvid Landbrugets Rådgivningscenter Bo Weidema 2.-0 LCA consultants Ib Sillebak Kristensen, Randi Dalgaard og Anders Højlund Nielsen Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen.

Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen. Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen. RemS Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforureninger. Remediation Strategy for Soil and

Læs mere

Miljøvurdering af mobiltelefon

Miljøvurdering af mobiltelefon Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2003 Miljøvurdering af mobiltelefon Miljørigtig udvikling af produktfamilier Hanne Erichsen og Ole Willum Institut for Produktudvikling Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere