2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)"

Transkript

1 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Mailadresse: Oplysninger og online-formularer: simap.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse er omfattet af: Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er): Officielt navn: XXXX Postadresse: XXX Direktiv 2004/18/EF Direktiv 2004/17/EF (Forsyningsvirksomhed) Direktiv 2009/81/EF (Forsvar) National identitetsangivelse: (hvis kendt) By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Kontaktpunkt(er): Att: Mailadresse: Internetadresse(r): (hvis relevant) Telefon: Fax: Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) Internetadresse for køberprofilen: (URL) Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) I.2) Type ordregivende myndighed Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger Nationalt kontor eller forbundskontor Regional eller lokal myndighed Regionalt eller lokalt kontor Offentligt organ Europæisk institution/agentur eller international organisation Andet: (angiv nærmere) I.3) Hovedaktivitet hvis der er tale om en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregivende myndighed Generelle offentlige tjenester Forsvar hvis der er tale om en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregiver Produktion, transport og distribution af gas og varme Elektricitet DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 1 / 17

2 Offentlig orden og sikkerhed Miljø Økonomiske og finansielle anliggender Sundhed Boliger og offentlige faciliteter Social beskyttelse Fritid, kultur og religion Uddannelse Andet: (angiv nærmere) Efterforskning efter og udvinding af gas og olie Efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast brændsel Vand Posttjenester Jernbanetransport Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus Havnerelaterede aktiviteter Lufthavnsrelaterede aktiviteter I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: ja nej hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivende myndigheder / ordregivere anføres i bilag A DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 2 / 17

3 Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Betegnelse for kontrakten: Leveringsaftale indgået iht SKI Rammeaftale om indkøb af netværk (WAN). II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne: (Vælg kun den kategori bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb) Bygge- og anlægsarbejder Varer Tjenesteydelser Udførelse Indkøb Tjenesteydelseskategori nr.: 7 Projektering og udførelse Leasing Udførelse af bygge- eller Se tjenesteydelseskategorierne i Leje anlægsarbejdet, uanset med hvilke bilag C1, C2 eller C3 Leje med forkøbsret midler, efter den ordregivende En kombination myndigheds specifikationer Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser : NUTS-kode: DK II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale Bekendtgørelsen vedrører en eller flere kontrakter på grundlag af et dynamisk indkøbssystem II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: Leveringsaftale indgået iht SKI Rammeaftale om indkøb af netværk (WAN). Leveringsaftalen omfatter XXX II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Primærglossaret Hovedgenstand Yderligere genstand(e) Supplerende glossar(hvis relevant) II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja nej II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi: II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi: Værdi: Valuta: Eksklusive Inklusive moms moms Momssats (%) på DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 3 / 17

4 eller: Laveste bud: og højeste bud: Valuta: taget i betragtning på DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 4 / 17

5 Del IV: Procedure IV.1) Type procedure: Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse / iværksættelse af et udbud Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) Den ordregivende myndighed har anvendt SKI Rammeaftale om indkøb af netværk (WAN) og gennemført tildeling iht. de i Rammeaftale angivne retningslinjer for anvendelse af Rammeaftalen. Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT): Udfyld hele bilag D1, D2 hhv. D3 IV.2)Tildelingskriterier IV.2.1)Tildelingskriterier(sæt kryds i den eller de relevante rubrikker) Laveste pris eller Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af Kriterier Vægtning IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion Der er anvendt elektronisk auktion: ja nej IV.3) Administrative oplysninger: IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:(hvis relevant) IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?: ja nej (hvis ja, udfyld de relevante rubrikker) Vejledende periodisk bekendtgørelse Bekendtgørelse om kvalifikationsordning Vejledende forhåndsmeddelelse Bekendtgørelse om køberprofil Bekendtgørelsens nummer i EUT: af: (dd/mm/åååå) Udbudsbekendtgørelse Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2011/S af: 21/09/2011 (dd/mm/åååå) Andre forudgående offentliggørelser (hvis relevant) Bekendtgørelsens nummer i EUT: af: (dd/mm/åååå) DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 5 / 17

6 Del V: Kontrakttildeling Kontrakt nr.: Delaftale nr.: Betegnelse: V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling: (dd/mm/åååå) V.2) Oplysninger om tilbud: Antal modtagne bud: Antal bud modtaget elektronisk: V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Officielt navn: XXX Postadresse: XXX By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Telefon: Mailadresse: Internetadresse: (URL) V.4) Oplysninger om kontraktens værdi(anfør kun tal) Fax: Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi (hvis relevant) Værdi: Valuta: Kontraktens endelige samlede værdi Værdi: Valuta: DKK eller: Laveste bud: og højeste bud: Valuta: taget i betragtning Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi: (angiv) Antal år: eller Antal måneder: Eksklusive Inklusive moms moms Momssats (%) på på på V.5) Oplysninger om underentreprise Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise ja nej (hvis ja, anfør kun tal) Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand: Værdi eksklusive moms: Ikke kendt: Valuta: Andel % Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i underentreprise (hvis kendt): Kun hvis bekendtgørelsen er omfattet af direktiv 2009/81/EF: Alle eller nogle underentrepriser vil blive tildelt efter udbud (H_subcontr_see_3_200981) En del af kontrakten vil blive givet i underentreprise efter udbud (H_subcontr_see_3_200981) Mindste procentdel: % største procentdel: % af kontraktværdien Højst 30 % af kontraktværdien DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 6 / 17

7 Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om EU-midler: Projektkonkurrencen vedrører et projekt og/eller et program, som er finansieret af EU-midler: ja nej (hvis ja) Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne : VI.2) Yderligere oplysninger: (hvis relevant) VI.3) Klageprocedurer: VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne: Officielt navn: Klagenævnet for udbud Postadresse: Dahlerup Pakhus, Langelinie Alle 17 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark (DK) Telefon: Mailadresse: Internetadresse: (URL) Fax: Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (hvis relevant) Officielt navn: Postadresse: By: Postnummer: Land: Telefon: Mailadresse: Internetadresse: (URL) Fax: VI.3.2) Indgivelse af klager: (Udfyld VI.3.2 eller, om nødvendigt, VI.3.3) Præcise oplysninger om klagefrist(er) : Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. håndhævelseslovens 12, stk.1. VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager: DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 7 / 17

8 Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35 By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK) Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: (URL) VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 8 / 17

9 Bilag A Yderligere adresser og kontaktpunkter I.0) Adresse på den anden ordregivende myndighed, på hvis vegne den ordregivende myndighed foretager indkøbet: Officielt navn: Postadresse: National identitetsangivelse: (hvis kendt) By: Postnummer: Land: (Benyt denne del så mange gange som nødvendigt) DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 9 / 17

10 Bilag C1 Offentlige indkøb Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand Direktiv 2004/18/EF Kategori nr. [1] Kategori nr. [7] Beskrivelse 1 Vedligeholdelse og reparation 2 Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse 3 Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse 4 Postbesørgelse på land [3] og i luften 5 Teletjenester 6 Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b)bank- og investeringstjenesteydelser [4] 7 Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 8 FoU-tjenesteydelser [5] 9 Regnskab, revision og bogholderi 10 Markeds- og opinionsundersøgelser 11 Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser 12 Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse 13 Reklamevirksomhed 14 Bygningsrengøring og ejendomsadministration 15 Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis 16 Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser Beskrivelse 17 Hotel- og restaurationsvirksomhed 18 Jernbanetransport 19 Transport ad vandveje 20 Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser 21 Juridiske tjenesteydelser 22 Personaleudvælgelse og rekruttering [8] 23 Efterforsknings- og sikkerhedstjenester, undtagen sikkerhedstransport 24 Undervisning og erhvervsuddannelse 25 Sundheds- og socialvæsen 26 Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter [9] 27 Andre tjenesteydelser 1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 20 og bilag II A i direktiv 2004/18/EF. 2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje uanset med hvilke finansielle midler af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet. DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 10 / 17

11 5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed. 6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling. 7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 21 og bilag II B i direktiv 2004/18/EF. 8 Undtagen ansættelseskontrakter. 9 Undtagen kontrakter om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale og kontrakter om sendetid. DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 11 / 17

12 Bilag C2 Forsyningsvirksomhed Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand Direktiv 2004/17/EF Kategori nr. [1] Kategori nr. [7] Beskrivelse 1 Vedligeholdelse og reparation 2 Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse 3 Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse 4 Postbesørgelse på land [3] og i luften 5 Teletjenester 6 Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b)bank- og investeringstjenesteydelser [4] 7 Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 8 FoU-tjenesteydelser [5] 9 Regnskab, revision og bogholderi 10 Markeds- og opinionsundersøgelser 11 Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser 12 Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse 13 Reklamevirksomhed 14 Bygningsrengøring og ejendomsadministration 15 Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis 16 Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser Beskrivelse 17 Hotel- og restaurationsvirksomhed 18 Jernbanetransport 19 Transport ad vandveje 20 Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser 21 Juridiske tjenesteydelser 22 Personaleudvælgelse og rekruttering [8] 23 Efterforsknings- og sikkerhedstjenester, undtagen sikkerhedstransport 24 Undervisning og erhvervsuddannelse 25 Sundheds- og socialvæsen 26 Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter 27 Andre tjenesteydelser 1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 31 og bilag XVII A i direktiv 2004/17/EF. 2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje uanset med hvilke finansielle midler af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet. DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 12 / 17

13 5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed. 6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling. 7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 32 og bilag XVII B i direktiv 2004/17/EF. 8 Undtagen ansættelseskontrakter. DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 13 / 17

14 Bilag C3 Forsvar og sikkerhed Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand Direktiv 2009/81/EF Kategori nr. [1] Kategori nr. [4] Beskrivelse 1 Vedligeholdelse og reparation 2 Tjenester vedrørende militærhjælp til udlandet 3 Forsvarstjenester, militære forsvarstjenester og civilforsvarstjenester 4 Efterforsknings- og sikkerhedstjenester 5 Landtransport 6 Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse 7 Postbesørgelse på land og i luften 8 Jernbanetransport 9 Transport ad vandveje 10 Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser 11 Teletjenester 12 Finansielle tjenesteydelser: Forsikring 13 Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 14 FoU-tjenesteydelser [2] og evalueringstestning 15 Regnskab, revision og bogholderi 16 Managementkonsulentvirksomhed [3] og hermed beslægtede tjenesteydelser 17 Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse 18 Bygningsrengøring og ejendomsadministration 19 Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser 20 Uddannelse og simulering inden for forsvar og sikkerhed Beskrivelse 21 Hotel- og restaurationsvirksomhed 22 Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser 23 Juridiske tjenesteydelser 24 Personaleudvælgelse og rekruttering [5] 25 Sundheds- og socialvæsen 26 Andre tjenesteydelser 1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i bilag I til direktiv 2009/81/EF. 2 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling som omhandlet i artikel 13, litra j), i direktiv 2009/81/EF. 3 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling. 4 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i bilag II til direktiv 2009/81/EF. 5 Undtagen ansættelseskontrakter. DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 14 / 17

15 Bilag D1 Offentlige indkøb Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) Direktiv 2004/18/EF Anfør herunder en begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Begrundelsen skal være i overensstemmelse med de relevante artikler i direktiv 2004/18/EF. (Hvad angår direktiv 89/665/EØF om klageprocedurer, kan den klagefrist, der er omhandlet i artikel 2f, stk. 1, litra a), første led, nedsættes, hvis bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for den ordregivende myndigheds beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Sæt kryds ved de relevante rubrikker, og anfør de yderligere oplysninger herunder, hvis denne kortere frist ønskes anvendt.) 1) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF Ingen (antagelige) bud i forbindelse med: offentligt udbud, begrænset udbud. De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser. (gælder kun varer) Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager, kunstneriske årsager, årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder. Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser. Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser. Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser. Tjenesteydelseskontrakt indgået med vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence. Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs. Til indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår: hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed, hos kuratorer eller likvidatorer i en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling. Efter offentligt udbud, begrænset udbud eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier. 2) Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende Kontraktgenstanden er tjenesteydelser anført i bilag II B til direktivet. Kontrakten er ikke omfattet af direktivet. Hvis de ovenfor anførte kortere frister ønskes anvendt, skal der både sættes kryds i ovenstående rubrikker og redegøres klart og udførligt for, hvorfor det er lovligt at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Anfør de relevante fakta og evt. det retlige ræsonnement i henhold til direktiv 2004/18/EF: (højst 500 ord) Den ordregivende myndighed har anvendt SKI Rammeaftale om indkøb af netværk (WAN) og gennemført tildeling iht. de i Rammeaftale angivne retningslinjer for anvendelse af Rammeaftalen. DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 15 / 17

16 Bilag D2 Forsyningsvirksomhed Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) Direktiv 2004/17/EF Anfør herunder en begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Begrundelsen skal opfylde kravene i direktiv 2004/17/EF. (Hvad angår direktiv 89/665/EØF om klageprocedurer, kan den klagefrist, der er omhandlet i artikel 2f, stk. 1, litra a), første led, nedsættes, hvis bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for den ordregivende myndigheds beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Sæt kryds ved de relevante rubrikker, og anfør de yderligere oplysninger herunder, hvis denne kortere frist ønskes anvendt.) 1) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til artikel 40, stk. 3, i direktiv 2004/17/EF Ingen (antagelige) bud i forbindelse med: offentligt udbud, begrænset udbud, forhandling med forudgående udbud. Den pågældende kontrakt er udelukkende udfærdiget med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser. Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager, kunstneriske årsager, årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder. Tvingende grunde som følge af begivenheder, som ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser. Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser. Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser. Tjenesteydelseskontrakt indgået med vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence. Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs. Til indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår: hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed, hos kuratorer eller likvidatorer i en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling. 2) Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende Kontraktgenstanden er tjenesteydelser anført i bilag XVII B til direktivet. Kontrakten er ikke omfattet af direktivet. Hvis de ovenfor anførte kortere frister ønskes anvendt, skal der både sættes kryds i ovenstående rubrikker og redegøres klart og udførligt for, hvorfor det er lovligt at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Anfør de relevante fakta og evt. det retlige ræsonnement i henhold til direktiv 2004/17/EF: (højst 500 ord) DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 16 / 17

17 Bilag D3 Forsvar og sikkerhed Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) Direktiv 2009/81/EF Anfør herunder en begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Begrundelsen skal opfylde kravene i direktiv 2009/81/EF Sæt kryds i den eller de relevante rubrikker, og giv supplerende oplysninger nedenfor 1) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/81/EF: Ingen (antagelige) bud i forbindelse med begrænset udbud forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse Konkurrencepræget dialog Efter begrænset udbud, udbud med forhandling og forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier En krisebetinget nødsituation gør det umuligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved begrænsede udbud og udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed / ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af det relevante direktivs betingelser Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af tekniske årsager årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder Kontrakten angår andre tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling end dem, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 2009/81/EFgælder kun tjenesteydelser og varer De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser gælder kun tjenesteydelser og varer Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs Til indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed hos kuratorer eller likvidatorer i en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser Kontrakt om luft- eller søtransportydelser til en medlemsstats væbnede styrker, der er stationeret eller skal stationeres i udlandet, under streng overholdelse af direktivets betingelser 2) Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende: Kontraktgenstanden er tjenesteydelser anført i bilag II B til direktivet Kontrakten er ikke omfattet af direktivet Hvis de ovenfor anførte kortere frister ønskes anvendt, skal der både sættes kryds i ovenstående rubrikker og redegøres klart og udførligt for, hvorfor det er lovligt at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Anfør de relevante fakta og evt. det retlige ræsonnement i henhold til artiklerne i direktiv 2009/81/EF: (højst 500 ord) DA Standardformular 15 - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 17 / 17

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere