Udviklings- og driftsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklings- og driftsmål"

Transkript

1 Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t. visionens effektmål. Flere borgere i h.t. visionens effektmål henholdsvis bosætningspolitikken. Flere arbejdspladser i h.t. visionens effektmål. Flere borgere i h.t. visionens effektmål henholdsvis bosætningspolitikken. Overnatninger Antallet af overnatninger skal stige. Antallet af overnatningen skal stige i h.t. visionens effektmål. Antallet af overnatningen skal stige i h.t. visionens effektmål. Udviklingsråd Udvikling og vækst skal fremmes inden for erhverv, turisme og uddannelse. Der skal sættes fokus på lokal og regional udvikling. Der skal tages initiativ til projekter og indsatsområder. Udviklingen skal koordineres i henhold til politikkerne inden for erhverv, turisme og uddannelse, så den understøtter udmøntningen af Slagelse Kommunes vision Der skal etableres en driftsorganisation inden for erhverv og turisme. et er at få en bedre udnyttelse af ressourcerne og frigøre midler til nye udviklingsprojekter. Udviklingsrådets strategier, projekter m.m. skal realiseres. Udvalgets egne drifts- og udviklingsmål Etnisk erhvervsfremme / iværksætteri Væksten af nydanske virksomheder skal fremmes, og eksisterende virksomheders levetid skal forlænges. Antallet af iværksættere skal øges, og vejledningsindsatsen over for etniske iværksættere og virksomhedsejere skal styrkes. Der indgås en kontrakt med Staten omkring alle succeskriterier og effektmål. Der er ikke pt. indgået kontrakt. Der skal opnås følgende resultater: 1. ing af antal vejledningskontrakter. 2. Udførende vejledningsaktiviteter overfor nydanske virksomhedsejere, unge med anden etnisk baggrund, nydanske iværksætter, Expats. Der skal opnås følgende resultater: 1. ing af antal vejledningskontrakter. 2. Udførende vejledningsaktiviteter overfor nydanske virksomhedsejere, unge med anden etnisk baggrund, nydanske iværksætter, Expats. 3. Opsøgende rådgivning overfor nydanske virksomhedsejere. 3. Opsøgende rådgivning overfor nydanske virksomhedsejere. Skema 2 1

2 4. Opsøgende indsats uddannelse. 5. Særlig vejdledningsindsats virksomhedsejere. 6. Opsøgende indsats uddannelse. 7. Særlig vejledningsindsats iværksættere. 8. Kortlægning og udvikling af samarbejde og netværk mellem aktørerne. 9. Særligt målrettede landsdækkende aktiviteter. 10. Udvikling og igangsættelse af en mentorordning. 4. Opsøgende indsats uddannelse. 5. Særlig vejdledningsindsats virksomhedsejere. 6. Opsøgende indsats uddannelse. 7. Særlig vejledningsindsats iværksættere. 8. Kortlægning og udvikling af samarbejde og netværk mellem aktørerne. 9. Særligt målrettede landsdækkende aktiviteter. 10. Udvikling og igangsættelse af en mentorordning. Etablering af netværk Virksomhedernes konkurrenceevner skal øges gennem deltagelse i netværket og udbygge relationer til andre virksomheder. Der er etableret et netværk inden for elektronikbranchen og inden for metalbearbejdning i Der er etableret yderligere 1-2 nye netværk i Grøn erhvervsvækst - erhvervsklynge Der skal etableres en erhvervsklynge / netværk mellem virksomheder inden for energirigtig byggeri/renovering og energiforsyning i Slagelse kommune. I 2011 afholdes indledende workshops og møder for at afdække, dels hvilke behov virksomhederne har, dels hvordan et sådan netværk/erhvervsklynge kan etableres og fungere. Erhvervsnetværket skal være etableret. Der afholdes minimum 2 møder om året med netværket. Minimum 2 projekter indenfor Grøn Vækst iværksættes i Det konkrete fokus afhænger af resultatet af arbejdet i Der afholdes minimum 3 møder om året med netværket. Minimum 2 projekter indenfor Grøn Vækst iværksættes i Effekter af udbygningen af somatisk sygehus og etableringen af psykiatrisk sygehus I forbindelse med udbygningen af somatisk Der er udarbejdet en helhedsplan, der skal sammentænke sygehusområdet med den øvrige Der skal være formuleret et koncept for etablering af et Psychiatric Research and Innovation Lab, Skema 2 2

3 sygehus og etableringen af psykiatrisk sygehus skal både direkte og afledte effekter inden for erhverv, bosætning og uddannelse m.m. understøttes. by, herunder sikre effektiv pendlingsmuligheder til/fra station samt håndtere udfordringer omkring infrastruktur og parkering. Denmark gerne udmundet i en positivt behandlet ansøgning til Vækstforum Sjælland om udviklingsmidler. Der skal være etableret grundlag for etablering af et netværk/en klynge af virksomheder inden for sundhedsområdet. Landdistrikterne Der skal skabes rammer for udvikling i kommunens landdistrikter. Udbetaling af driftstilskud og landsbyråd. Udbetaling af driftstilskud og landsbyråd. Udbetaling af projekttilskud og landsbyråd til 6 større projekter. Årlig uddeling af prisen Året Landdistriktsudvikling i Slagelse Kommune. Udbetaling af projekttilskud og landsbyråd til 6 større projekter. Årlig uddeling af prisen Året Landdistriktsudvikling i Slagelse Kommune. Afholdelse af 2 årlige konferencer/workshops for borgere i landdistrikterne. Afholdelse af 2 årlige konferencer/workshops for borgere i landdistrikterne. Der skal udarbejdes oplæg til en strategi for udvikling af lokalområderne. Strategien skal være implementeret / realiseret. 17, stk. 4 udvalg Der skal skabes rammer for iværksættelse af udviklingsprojekter i landdistrikterne i samspil med borgerne. Der skal udarbejdes en procesguide til arbejdet med lokale udviklingsplaner og borgerdreveninnovation. Udvalget har opfyldt sin mission og er nedlagt. Maritimt Knudepunkt Slagelse Kommune skal styrkes som bosætnings- og turistkommune, og der skal skabes rammebetingelser for erhvervsmæssig udvikling på øerne og i landdistrikterne. Skema 2 3 Der skal gennemføres projekter, der skaber grundlag for nye aktiviteter og alternative indtjeningsmuligheder for de maritime erhverv i Slagelse Kommune, ved at udvikle og afprøve mulighederne for opdræt af blåmuslinger, hjertemuslinger og Der skal gennemføres projekter, der skaber vækst og udvikling for nye aktiviteter for de maritime erhverv i Slagelse Kommune, ved igennem forskning og udvikling af afdække mulighederne for opdræt af skaldyr.

4 tang i farvandene omkring Omø, Agersø og Bisserup. Der skal være et øget kendskab til Maritimt Knudepunkt og lystbådehavnene i Slagelse Kommune. Der skal indsendes materiale til Kystdirektoratet mhp. en stjernehørring. Der skal være fundet finansering og igangsat udvikling/projektering af udvidelse af lystbådehavnene i 2012 på Omø og Skælskør. Der skal være et øget kendskab til Maritimt Knudepunkt og lystbådehavnene i Slagelse Kommune. I 2013 og 2014 skal der være igangsat konkrete erhvervs- og turismeudviklingsprojekter Flådestation Korsør og Antvorskov Kaserne De 2 store offentlige arbejdspladser skal gennem offensivt arbejde bevares og gerne udbygges. Der udarbejdes en strategi for bevarelse af Flådestation Korsør og Antvorskov Kaserne. De 2 militære anlæg består fortsat. Strategien revurderes, og de 2 militære anlæg består fortsat. EU Slagelse Kommune skal være Lead Partner på 3 EU projekter inden for områderne erhverv/innovation, uddannelse/læringsmiljøer og oplevelse/turisme i Ansøgning skal være indsendt i 4. kvartal Ansøgningen skal være godkendt i 1. kvartal Projektet er afsluttet i 2015 i h.t. opstillede mål, og inden for tids- /budgetrammen. Budgettet skal være på minimum 1 mio. Euro (ca. 7,5 mio. DKK) pr. projekt. Slagelse Kommune er partner i 4 nye EU projekter i Medfinansieringen udgør minimum 0,5 mio. Ansøgning er indsendt i 4. kvartal Ansøgningen er godkendt i 1. kvartal Slagelse Kommune er partner i 2 projekter i Er opfyldt. Projektet følger tidsplan og budget så de opstillede mål opfyldes i 2016/17. Ansøgning er indsendt i 4. kvartal Ansøgningen er godkendt i 1. kvartal Projektet overholder tidsplan og budget, så de opstillede mål nås ved projektafslutning i De 2 projekteter er afsluttet inden for tids- /budgetrammen, samt at de opstillede mål er nået. Skema 2 4

5 DKK pr. projekt. Udgifterne til EU konsulenterne er fuldt ud finansieret via deltagelse i internationale projekter i Udgifterne til en evt. projektadministrator finansieres fuldt ud via deltagelse i internationale projekter i Slagelse Kommune er partner i ét nyt projekt i Slagelse Kommune er partner i yderligere et nyt projekt i Projektet er afsluttet i 2015 i h.t. de opstillede mål og inden for tids- /budgetrammen. Projektet følger tidsplanen og budget således at de opstillede mål nås i 2016/2017. Indtægterne fra EU projekterne overstiger udgifterne til EU konsulenterne og evt. administrator med en faktor 3. Konferencelandet Slagelse Kommune skal gøres kendt for sine kursus- og konferencesteder. Antallet af arrangementer, der holdes i Konferencelandets regi, øges med 20 om året. Iværksættelse af ambassadørkampagne. Der iværksættes et større turismeprojekt, der sammenkæder Konferencelandet med oplevelsestilbud i kommunen. Antallet af arrangementer, der holdes i Konferencelandets regi, øges med 20 om året. Ambassadørkampagne Udbygges. Færdiggørelse af et større turismeprojekt, der sammenkæder Konferencelandet med oplevelsestilbud i kommunen. Bosætningspolitikken Befolkningstallet i Slagelse Kommune skal stige over tid. I 2011 har Slagelse kommune borgere. et er, at der skal være borgere i 2014, borgere i 2017 og borgere i Bosætningspolitikken fokuserer på 3 målgrupper: Unge under uddannelse, Børnefamilier og De etablerede. grupperne er defineret ud fra aldersintervaller. Politikken består desuden af tre indsatsområder: Boformer, Bymiljøer og Fritidsliv. Udfra indsatsområderne defineres de konkrete projekter i handlingsplanen målrettet Der udarbejdes og godkendes en handlingsplan for bosætningspolitikken indeholdende konkrete projekter. De projekter, som iværksættes i skal have som sigte, at nå målet på borgere i Ved slutningen af 2014 vurderes befolkningstallet udfra statistik. Handlingsplanen fra 2012 tilrettes. Færdiggjorte projekter for analyseres og effektmåles, hvor det kan lade sig gøre. De projekter, som iværksættes i skal have som sigte, at nå målet på borgere i Ved slutningen af 2017 vurderes befolkningstallet udfra statistik. Skema 2 5

6 hver af de tre målgrupper. Task Forcegrupper og Erhvervsguider Task Forcegrupper / erhvervsguidefunktionen skal være med til at fastholde, udvikle lokale virksomheder samt tiltrække nye virksomheder. Det skal sikres, at såvel eksisterende som nye virksomheder kun har én indgang til kommunen, og at alle henvendelser bliver behandlet hurtigt, smidigt, professionelt og resultatgivende. Der skal være en tæt dialog med det lokale erhvervsliv, bl.a. via besøg på virksomheder. Der skal ydes virksomhederne maksimal hjælp i forhold til sagsbehandlingen m.m. i det kommunale system mhp størst mulig tilfredshed. Konceptet udbygges. Dialogen med virksomhederne fortsættes og udbygges. Konceptet med erhvervsguider videreudvikles. Vækstfabrik Vækstfabrikken i Slagelse skal skabe gode rammer for 20 vækstfabrikanter. Det skal sikres, at flere iværksættere og mindre virksomheder overlever og udnytter deres potentiale. Der skal være udlejet 70% af pladserne i Alle pladser skal i 2015 være udlejet. Udviklings- og projektpulje Der skal fortsat sikres muligheder for at udføre fremadrettede udviklingstiltag som fx forarbejder eller projektarbejder, der er nødvendige for at gennemføre et udviklingsprojekt. Fastholde en udviklingspulje og en projektpulje under Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget, der kan anvendes til initiativskabende projekter. Fastholde en udviklingspulje og en projektpulje under Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget, der kan anvendes til initiativskabende projekter. Projekter, analyser og strategiske oplæg Der skal være parathed til at udarbejde og deltage i såvel store som små projekter, analyser og strategiske oplæg. Slagelse Kommune skal gøres synlig. Der skal skabes flere arbejdspladser. Der skal udarbejdes nye projekter, analyser og strategiske oplæg. Slagelse Kommune skal gøres synlig. Der skal skabes flere arbejdspladser. Der skal udarbejdes nye projekter, analyser og strategiske oplæg. Skema 2 6

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere