Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553"

Transkript

1 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej København S Årsrapport 2014 Skolekode

2 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 5-7 Årsregnskab 1. august december 2014 Anvendt regnskabspraksis 8-9 Resultatopgørelse 1. august december Aktiver pr. 31. december Passiver pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 13 Noter Særlige specifikationer 17 Side

3 Skoleoplysninger Skolens navn Den Grønne Friskole Strandlodsvej København S Skolekode: Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Domicil: Regnskabsår: København 1. august december 2014 Skolens formål Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler mv. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på grundlag af den Grundtvig-Koldske skoletradition. Bestyrelse Formand Næstformand Phie Ambo Karen MacLean Luganovej 5 Ingolfs Allé København S 2300 København S Øvrig bestyrelse Mogens Krabek Ove Lemvigh Øster Søgade 88, 4.th. Kvædevej København Ø 7700 Thisted Kristine McGowen 0 Ridder Stigs Vej København S Daglig ledelse Skoleleder Nadia Raphael Rathje Revision BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Limfjordsvej Nykøbing Mors Den Grønne Friskole 1

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Den Grønne Friskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Skolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5 stk. 8 og 9, i lov om friskoler og private grundskoler mv. København, den 30. marts 2015 Ledelse Nadia Raphael Rathje Skoleleder Bestyrelse Phie Ambo formand Karen MacLean Mogens Krabek Ove Lemvigh Kristine McGowen Den Grønne Friskole 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Den Grønne Friskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Grønne Friskole for perioden 1. august december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bek. nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bek. nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bek. nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Den Grønne Friskole 3

6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. august december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bek. nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler mv. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nykøbing Mors, den 30. marts 2015 BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Søren Yde statsaut. revisor Den Grønne Friskole 4

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler mv. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse: Indtægter i alt Heraf statstilskud t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster 554 Finansielle poster i alt 0 Driftsresultat før ekstraordinære poster 554 Ekstraordinære poster i alt 0 Årets resultat 554 Balance: Anlægsaktiver i alt 0 Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo 554 Hensatte forpligtelser i alt 0 Langfristet gæld i alt 397 Kortfristet gæld i alt 537 Pengestrømsopgørelse: Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt 0 Finansieringens likviditetsvirkning i alt 397 Pengestrøm, netto Den Grønne Friskole 5

8 Hoved- og nøgletal kr. kr. kr. kr. kr. Regnskabsmæssige nøgletal: Overskudsgrad 33,7% Likviditetsgrad 277,1% Soliditetsgrad 37,2% Finansieringsgrad 0,0% Antal elever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september Antal årselever i regnskabsåret 17,1 Antal årselever i skolefritidsordning Skolepenge pr. årselev inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge 13, Antal lærerårsværk 1,6 Antal årsværk for øvrigt personale 0,2 Antal årsværk i alt 1,8 Heraf % andel ansat på særlige vilkår 14,9% Årselever pr. lærerårsværk. 10,7 Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årslev Den Grønne Friskole 6

9 Hoved- og nøgletal Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld mv. Der er efter bestyrelsens vurdering ikke knyttet usikkerhed til værdiansættelsen af skolens aktiver og gæld. Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb. Der er efter bestyrelsens vurdering ikke usædvanlige forhold, som kan have påvirket beregningen af skolens værdier. Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever. Årets resultat for 2014 er et overskud på kr I forhold til, at skolen begyndte sin drift d. 1. august 2014 er dette et særdeles positivt resultat. Skolens virksomhed har i det forløbne (halve) år været gennemført i positiv overensstemmelse med grundlaget og med det fastsatte driftsbudget. Som baggrund for det gode resultat, hvad angår drift, aktiver og likviditet (beholdning på 1,4 mill.), kan nævnes, at elevtallet pr var lidt højere end forventet, at skolen har været forsigtig med ansættelse af faste medarbejdere, og at budgetterede udgifter til istandsættelse af undervisningslokaler først skal realiseres i Det er bestyrelsens konklusion, at skolens virksomhed på alle områder i opstartsperioden har været disponeret hensigtsmæssigt og tilfredsstillende, således at driften også fremover kan bygge på et sundt og solidt grundlag - med passende råderum til at kunne iværksætte nye initiativer, som i forhold til skolens udvikling vil være ønskelige og hensigtsmæssige. Skolen er kommet godt fra start, men mange udfordringer og opgaver venter på løsning, før skolen på alle måder har konsolideret sig. En redegørelse for, hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud, og for tilskuddenes anvendelse: Skolen har for 2014 modtaget kr i inklusionsstøtte. Med henblik på at integrere elever med særlige behov og forudsætninger i den almindelige undervisning har skolens foranstaltninger været iværksat over en bred skala af støttende initiativer af både indgribende og forebyggende karakter. Den særlige indsats for inklusion har omfattet ca. 7 elever. Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Skolen har ikke i årets løb haft økonomiske forbindelser med institutioner, der modtager offentlige tilskud. Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet. Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år. Også efter opstarten i august 2014 har skolen været genstand for markant og positiv interesse i sit lokalområde, hvilket også er kommet til udtryk i mange forespørgsler og langt flere ansøgninger om optagelse, end skolen påregner at kunne (og ville) imødekomme ud fra skolens aktuelle udviklingsplan. Pr var elevtallet 41 elever. Da 25 elever er optaget til skolestart i skoleåret (og dertil muligvis ca. 5 elever til nuv. klassetrin), har skolen et sikkert grundlag for at kunne konsolidere driften og udvide virksomheden, både hvad angår medarbejdere, undervisning og praktiske faciliteter. Skolens virksomhed vil fra april 2015 foregå i lokaler knyttet til et fast lejemål, med forventet mulighed for udvidelse af areal i takt med udvidelse af skolens elevtal. Det er bestyrelsens vurdering, at skolen på alle områder allerede i sit første år har skabt et robust grundlag for fortsat udvidelse og udvikling af skolens virksomhed med fokus på dens formål og pædagogiske kendetegn som Grøn Friskole Den Grønne Friskole 7

10 Hoved- og nøgletal Resultatdisponering Årets overskud på kr overføres til egenkapitalen Den Grønne Friskole 8

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelse nr af 16. december 2013 for frie grundskoler og private skoler mv. Det er skolens første regnskabsår, hvorfor årsrapporten ikke indeholder sammenligningstal. Skoledriften omfatter kun 5 måneder i Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Statstilskud Statstilskuddet omfatter den samlede bevilling for kalenderåret inkl. reguleringen, som bliver opgjort på baggrund af indberetningen pr. 5. september i regnskabsåret. Afskrivninger Anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar efter individuel vurdering Småanskaffelser under kr udgiftsføres i anskaffelsesåret. 3-5 år Den Grønne Friskole 9

12 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indgåede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer er indregnet til anskaffelsessum. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengstrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielleog finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger mv Den Grønne Friskole 10

13 Resultatopgørelse for 1. august december 2014 Note 2014 kr. INDTÆGTER 1 Statstilskud Skolepenge (elevbetaling mv.) Andre indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift 7 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration mv. 9 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Årets resultat Den Grønne Friskole 11

14 Balance 31. december 2014 Aktiver Note 2014 kr. Grunde Inventar Materielle og anlægsaktiver bygninger udstyr, undervisning 0 Omsætningsaktiver 11 Tilgodehavender Likvide beholdinger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Den Grønne Friskole 12

15 Balance 31. december 2014 Passiver Note 2014 kr. Egenkapital 13 Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Langfristet gæld Anden langfristet gæld Langfristede gæld i alt Kortfristet gæld 15 Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Den Grønne Friskole 13

16 Pengestrømsopgørelse 2014 kr. Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter 0 Ændring i anden kortfristet gæld Ændring i periodeafgrænsningsposter Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver 0 Modtaget fra salg af anlægsaktiver 0 Investeringers likviditetsvirkning i alt 0 Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld 0 Optagelse af lån Finansieringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansering Likvide midler pr 1. august Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr 31. december Den Grønne Friskole 14

17 Noter 2014 kr. 1 Statstilskud Undervisningstilskud, grundskolen Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til specialundervisning Tilskud til inklusion Skolepenge (elevbetaling mv.) Skolepenge mm., grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer, fripladstilskud mv Skolefritidsordning, netto Indmeldelsesgebyr mv Andre indtægter Kontingent skolekreds Gaver og private tilskud Øvrige indtægter og andre tilskud Lønomkostninger Løn undervisning Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Lønrefusioner Løn skolefritidsordning Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering 45 Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse 706 Inventar og udstyr, anskaffelse Møder og arrangementer 568 Videre- og efteruddannelse personale Den Grønne Friskole 15

18 Noter 2014 kr. 6 Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Materialer Mad og drikkevarer Inventar og udstyr, anskaffelse Lønomkostninger Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Lejeomkostninger Vedligeholdelse Lønomkostninger Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Andre omkostninger vedr. administration mv. Revision Regnskabsmæssig assistance Andre konsulentydelser Stillingsannoncer Kontorartikler, porto, telefon mv Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Kontingenter og forsikringer Personaleudgifter Lovpligtige afgifter vedrørende personale Repræsentation Øvrige omkostninger vedrørende administration mv Den Grønne Friskole 16

19 Noter 2014 kr. 11 Tilgodehavender Skolepenge mv Andre tilgodehavender Likvide beholdinger Kasse Merkur Egenkapital i øvrigt Overført årets resultat Langfristet gældsforpligtelse 15 Anden langfristet gæld Forældrelån Anden kortfristet gæld Skyldig løn 650 Feriekonto ATP og lignende Feriepengeforpligtelse Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Statstilskud Fripladstilskud Andre forudmodtagne beløb Den Grønne Friskole 17

20 Særlige specifikationer Finansielle sikringsinstrumenter: Årets regulering på egenkapitalen Kr. 0 Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen Kr. 0 Beregning af egendækning, jf. 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler m.v. og 7 i tilskudsbekendtgørelsen for private gymnasieskoler m.v. Beløb Skolepenge, netto (note 2), ekskl. SFO, 36 a og 36 b betaling og opholdsbet Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2) 0 Andre indtægter i alt (note 3) - lejeindtægter fra ansattes leje af bolig - ansattes betaling for kost, lys, varme mv Andre indtægter i alt, netto Renteindtægter m.v. i alt (note 10) 0 Egendækning i alt Årselever i alt 17,1 Egendækning pr. årselev Den Grønne Friskole 18

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

v ESTJ YS K ISEBEfBBI

v ESTJ YS K ISEBEfBBI v ESTJ YS K ISEBEfBBI Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Havnen 72 762 LenEvsg Skolekode 665-35 CVR-nr. 4571611 Årsrapport 212 Modtemat:

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere