Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013"

Transkript

1 Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013 Interessante aktiviteter, der er gang i lige nu: Friluftsrådet Friluftsrådet er igang med en forstærket indsats for at fremme mulighederne for at vælge alternativ til bilen som færdselsmiddel samt muligheden for at tage cyklen på en del af strækningen samt muligheden for at etablere mange flere "gå rundt ture og få din daglige motion". SEAS-NVE Projekt: Flerstrenget sti- rekreativ samt pendlersti -langs jernbanerne i Danmark- i første omgang langs de nye jernbanespor mellem Lejre og Vipperød (Nordvestbanen), hvor anlægsvejen for baneprojektet efter Banedanmarks brug deraf overgår til kommunalt eje og udlægges som kombinationssti, hvor også handicappede og barnevogne kan færdes. Det vil efter budgettet koste ca. 3,8 mio. kr. til hver - penge som rne ikke selv har budgetteret med, så pengene skal findes via fonde eller andet. Her kan anbefales en køretur på de 20 km anlægsvej for selv at få et godt overblik over den fantastiske mulighed der er til stede lige nu. Projekt: FR og DN bidrager til Lejre Kommunes grønne profil, hvor n går vejen mod større bæredygtighed ved økologiinitiativer. På skolefronten har dette nu ført til, at skolerne har tilsluttet sig et program med elevernes inddragelse i bæredygtighedsprojekter på klima, vand og jordbrug mv. DN bidrager med undervisningsmateriel, en film med Martin og Ketil som producere med projekterne som emner og med det sigte, at alle skolerne får Grøn Flag, som bevis for deres indsatser- et flag der skal generhverves hvert år hvorfor det ikke er en enlig svale at arbejde for det bæredygtige samfund. Et besøg hos n og de mange involverede ( herunder samarbejdsparterne DN og FR) kan anbefales for komiteen. Smart Grid Strategi: SEAS-NVE har gennem de seneste par år arbejdet intensivt med at formulere en strategi for implementering af Smart Grid. Dokumentationen er dynamisk fordi vi løbende bliver klogere og de politiske og tekniske rammer udvikles parallelt med at vi selv bliver klogere på udfordringerne. En central finding på nuværende tidspunkt er at fremtiden ikke er Smart Grid, men Smart Energi. Netteknikken er ikke det centrale element. Det er derimod brugeradfærden og de understøttende markedsmodeller og pris/ydelsesdynamikker. Smart Home: SEAS-NVE er i gang med trediegenerationstest hos flere hundrede kunder af elektronisk boligoptimeringssystemer. Projekt SmartPlan: Projektet drejer sig om at lave en systemmæssig model der kan bidrage til at identificere det punkt hvor det kan betale sig at forstærke elnettet frem for at etablere Smart Grid automatisering. Resultaterne af projektet vil skulle implementeres i nye forecastsystemer, der skal understøtte fremtidig styring af elnettet efterhånden som der skal indpasses yderligere fluktuerende decentral produktion. Projektet er i den sidste fase, hvor DTU RISØ Campus er ved at sammenfatte den endelige rapport, med de sidste input fra Dansk Energi og SEAS-NVE. Projekt Control, Protection and Demand: Projektet drejer sig om at bruge de elektroniske elmålere som censorer i den sidste ende af elnettet. Formålet er at optimere kapacitetsudnyttelsen i elnettet, sikre kvaliteten hos kunderne og beskytte de tekniske komponenter mod overbelastning i en fremtid med mere fluktuerende decentral produktion. Det skal endvidere afklares om målernes medfødte kommunikationskanal er egnet eller om kommunikationen skal køre gennem et forberedt indstikskommunikationskort. Projektet er nystartet. De indledende senarie beskriveler er under udarbejdelse af AAU, og SEAS-NVE er ved at identificere et konkret elnetsudsnit, som AAU kan spejle i et test laboratorie. Projekt villavej og elbiltest - Holbæk: Projektet drejer sig om at få reale belastningsdata fra en typisk vilaudføring på elnettet ved mange elbiler i samme område. Konkret 10 biler på en vej. Test af faktisk kundeadfærd. Datalogningerne på el-kvaliteten via eksternt monteret udstyr (MEMO-Boxe) og via specielle opsætninger af de respektive AMR-målere. Projektet er nystartet. Projekt Smart City Kalundborg: Projektet drejer sig om at skabe øget kapacitet i bl.a. elnettet gennem interaktion med andre forsyningsarter drevet af kundeadfærd der er motiveret gennem en central styringsplatform.projektet kører som et virtuelt projekt med deltagelse af en række partnere. Hovedpartnere er Kalundborg Kommune, Spirae og Dansk Energi. Projektet er i gang med at udvikle og samordne de forskelige deltageres use-cases. Projektet er godt inde i opstartsfasen. 1

2 SEAS-NVE Lolland SK Forsyning Dansk Byggeri Palle Svendsen Projekt Smart Home to Smart Grid: Projektet drejer sig om at samknytte Smart Home applikationer til Smart Grid styring. Samarbejde er opstartet med Kalundborg Kommune. Der samarbejdes endvidere med en række danske og internationale partnere. Projektet er godt inde i opstartsfasen. Projekt URBGrade: Projektet drejer sig om at lave facilitetsstyringssystem for store operatører som industrivirksomheder og r med mange forbrugssteder og forbrugsarter. SEAS-NVE deltager i et samarbejde med Alexandra Instituttet og Kalundborg Kommune med henholdsvis databehov og KPI er til platformen, mens Kalundborg Kommune skal levere en profilbeskrivelse af Kalundborg by. Lolland Kommune arbejder på en række tiltag indenfor miljø området, vi støtter op om forskning omkring alger til biomasse, bølgeenergi, solceller, vindenergi omsat til brint til husopvarmning. I SK Forsyning A/S har vi p.t. gang i flere spændende aktiviteter, som bidrager til at gøre vores region grønnere samtidigt med at der skabes en lang række nye arbejdspladser. Udvidelse af fjernvarmenettet i Slagelse og evt. Korsør.Vores datterselskab SK Varme A/S er p.t. ved at gennemføre en ret stor udvidelse af vores fjernvarmenet. Udvidelse gennemføres for at forsyne en række nye byggerier herunder Regionens nye sygehus i Slagelse. I forbindelse med projektet konverteres ligeledes en lang række bygninger fra opvarmning med naturgas til fjernvarme. Projektet medfører også, at der skal opføres en Biomassefyret (flis) varmecentral ved stop 39 i det sydlige Slagelse. Første etape i Slagelse medfører investeringer på ca. 100 mio. kr. og reducerer udledningen af CO2 med tons over de kommende 20 år. Projektet er i fuld gang med at blive realiseret og der er indgået kontrakter med alle kunderne. Der arbejdes p.t. med et tilsvarende projekt i Korsør, men det er kun i den indledende fase, så det er endnu ikke sikkert at det kan realiseres. Energibesparelse. Vi arbejder p.t. på at etableret et energirådgivningscenter i samarbejde med Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervsråd. Målet er, at tilbyde at alle boligkunder der måtte ønske det, kan få udarbejdet et gratis energicheck af deres bolig. Der er et meget stort potentiale for energioptimering af private boliger, hvis der kan skabes en model med gratis uvildig rådgivning kombineret med finansiering og tilskudsordninger fra energiselskaberne m.v. Erfaringerne fra Sønderborgs Projekt Zero siger, at der kan skabes mange nye jobs indenfor dette område. Kloakering af ejendomme i det åbne land. Til orientering kan oplyses, at vi pt. er ved at kloakere 3500 sommerhus i Slagelse. Dette bidrager kraftigt til forbedring af vandmiljøet kombineret med, at der skabes en lang række arbejdspladser. Energivejlederuddannelsen for Bygge & Anlægsvirksomheder, som Dansk Byggeri tog initiativ til. Op mod 2000 har taget uddannelsen og rigtig mange har fulgt op med at tage fortsættelsen/genopfriskningen. Kurserne gennemføres nu af Teknologisk Institut men med bidrag fra ansatte i Dansk Byggeri. Et modul 3 er på vej. OneStop Energi, et projekt hvor vi forsøger at gøre det lettere for bygningsejeren at tage beslutningen om en større energirenovering, fordi han kun behøver at henvende sig til én virksomhed. Du kan læse en kort beskrivelse af OneStop Energi her: Udarbejdelse af inspirationskatalog til rne hvordan kan n bidrage til at skabe lokal beskæftigelse i form af energirenoveringer i privatejede bygninger. Etablering af en certificering for installatører af solcelleanlæg. Dette vil hjælpe til at holde markedet i gang og dermed øge den grønne energiproduktion i Danmark. Køberen vil kunne føle sig mere tryg i sin beslutning om at etablere solcelleanlæg. Energi på Tværs (unge under uddannelse). Energi På Tværs har til formål, at ruste nuværende og kommende elever på de bygge- og installationsfaglige grunduddannelser; hovedforløb; og evt. på påbygnings- eller karrierelinjer/eux, til at agere på et voksende marked for energieffektiviseringer. Projektet vil udvikle et fælles undervisningsmodul, med et klima- og energimæssigt fokus, til grund- og hovedforløb for alle landets erhvervsskoler. Tanken er, at sikre et tværfagligt snit, der vil give eleverne en mere helhedsorienteret tilgang til opgaverne, når der skal energirenoveres i den eksisterende bygningsmasse. Bag projektet står erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri og TEKNIQ samt erhvervsskolerne Tradium, EUC Nord og Tech College Aalborg. Køge Byråd arbejder med en VVM for at afdække, om der kan stå vindmøller på havnen i Køge. 2

3 Landbrug og Fødevarer LAG v/ Steen Brabrand Rasmussen DTU Næstved Biorefining Alliance. L&F er medstifter og partner. Alliancen skal sætte bioøkonomien på landkortet i forhold til grøn vækst. (www.biorefiningalliance.com) Arbejder både politisk og i dialog med styrelser om bedre støtteordninger for naturpleje. (http://www.lf.dk/~/media/lf/om%20os/vores%20holdning/politik/13%20anbefalinger%20til%20udvi kling%20af%20naturpleje%20som%20driftsgren.ashx) Støtter Biofuel-projektet (produktion af olie baseret på halm) i Vordingborg, både økonomisk og med viden om råvarer, kontrakter osv. Eksempler på politiske papirer: version1/energi.ashx dec11/vandplaner.ashx Forslag til forsøgs- og demonstrationsprojekt med jordvarme og udnyttelse af mobile varmepumper i gartnerierhvervet til udvidelse af vækstperioden. Se venligst bilag 1 nedenfor. DTU har en lang række forskningsområder og forskningssamarbejer med grønne og bæredygtige perspektiver, f.eks. inden for vandteknologi og vandplanlægning, bæredygtig affaldshåndtering, grønne energiteknologier, grøn transport, bæredygtige bygninger, biobaserede materialer, produktionsprocesser og konstruktioner med lavt CO2 footprint m.v. Disse forskningsmiljøer sætter løbende nye projekter og erkendelser på dagsordenen. Fra direktionsniveau udvikles et bredt bæredygtighedsinitiativ inden for alle DTU s kerneområder (Forskning, Uddannelse, Innovation og Myndighedsbetjening) med fokus på udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til bæredygtig udvikling. Etablering af Cleantech Demostratorium på Risø Campus DTU udvikler sit konkrete samarbejde med Københavns Kommune med fokus på bæredygtig byudvikling (og også gerne innovative udbud) DTU sætter generelt fokus på udviklingen af kommunalt og regionalt samarbejde bl.a. med henblik grøn udvikling/grøn innovation (bl.a. gennem Copenhagen Cleantech Cluster) Center for Bæredygtigt Byggeri (www.cefobb.dk) er et 3-årigt projekt som finansieres af Region og Næstved Kommune. Centeret har været under udvikling siden eftersommeren 2011 og arbejder pt. med følgende projekter: FabHouse og FabLab (huset er så godt som færdigt - mangler nogle efterreparationer som følge af vandskade). Planen er, at FabLab flytter ind i huset 1. maj - efter en midlertidig placering i en hal lige ved siden af huset. Kommunen og Væksthus arbejder sammen om at udvikle fablab, så der kan opnås synergieffekter med øvrige aktiviteter i n, herunder Center for Bæredygtigt Byggeri. Læs mere om FabHouse på og FabLab på Nybyggerne er et ambitiøst boligbyggerprojekt, som skal sætte nye standarder for bæredygtige boliger i Danmark. To af landets dygtigste tegnestuer inden for bæredygtigt byggeri - Henning Larsen Architects og Lendager Arkitekter - har tegnet husene, og er nu i færd med at udvikle en masterplan for området, hvor boligerne skal ligge. Kommunen deltager i et pilotprojekt ifht. test af kriterierne i bæredygtighedscertificeringssystemet DGNB. To kommunale medarbejdere er uddannet inden for systemet, så vidt vides som de eneste kommunale i Danmark. Ambitionen er, at Nybyggerbebyggelsen skal præcertificeres inden for systemet - gerne til en guldmedalje... :-) Pt. arbejdes for at rekruttere familier, som vil bygge husene. Her anvendes bl.a. facebook og andre sociale medier, som supplement til mere traditionelle rekrutteringsmetoder. Læs mere om projektet på 3

4 CAT/Energik lyngecenter Region Projekt "Renover en villavej" fokuserer på energirenovering af private boliger. Ideen er, at ejere af parcelhuse i samme kvarter renoverer deres huse samtidig - herved opnås en "showroom-effekt", så andre boligejere med tilsvarende huse kan finde inspiration og forskellige eksempler på løsninger af samme hustyper - i samme kvarter. Projektet er en videreudvikling af projekt "klimatjek", hvor boligejere kan få en termografering og energigennemgang af deres hus for få penge. I Renover en villavej opfordres grundejerforeninger til at deltage samlet, og konkurrere om at lave den bedste energirenovering. Samtidig afholdes netværksarrangement for håndværkere dels for at informere om projektet og de potentielle arbejdsopgaver, der ligger i det, dels for at opfordre til at tage efteruddannelsen inden for energirenovering og at indgå et netværk af håndværkere, der har kompetencer inden for energirenovering, og som evt. kan byde på renoveringsopgaver som et tværfagligt team. Også i projekt "Servicepartnerskaber" opfordres håndværkere til at indgå i forpligtende samarbejder. I projektet har n udbudt vedligeholdelsen af en række kommunale bygninger og stillet som krav, at tværfaglige teams skulle byde samlet. Et andet krav har været, at der i vedligeholdelsesplanerne for bygningerne skulle indgå energi- og CO2-besparelser. Der har været stor interesse blandt håndværkerne for projektet, som pt. er i gang. Energiklyngecenter er projektleder på Bioenergi projekt om kortlægning og koordinering af regionens bioenergi ressourcer. Projektet blev igangsat i november 2012 og afsluttes i oktober 2014 med 18 konkrete cases til kommende anlæg (både nye anlæg og anlæg der omstilles fra anvendelse af fossile brændsler til anvendelse af biomasse). Vi er i gang med udvikling af tværkommunalt projekt om Strategisk energiplanlægning, og stiler mod at sende en fælleskommunal ansøgning til Energistyrelsens pulje for SEP i juni Evt projektstart Klyngecenteret deltager i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi. Koordinator på Grøn komite projektet Intelligent energirenovering. Projektet er i gang med at identificere de virksomhedskategorier, som skal have energitjek og som efterfølgende implementerer de anbefalede løsninger til inspiration for andre lignende virksomheder. Det er forhåbningen, at evt. VE-procesindustri puljen kan geare indsatsen. Deltagere i arbejdsgruppen er SEAS-NVE, Danfoss, Siemens, Rockwoll og Dansk Byggeri. CAT Link understøtter EKCS i arbejdet med at skaffe procesfunding fra Energistyrelsens SEP-pulje og EU s IEE-program til strategisk energiplanlægning med involvering af rne i Region. CAT Link hjælper virksomheder og forsyningsselskaber med at skaffe projektfunding til projekter inden for energieffektivisering og VE-energi bl.a. fra de nye fundingmuligheder under de nye grønne puljer som Grøn Omstillingsfond og VE-procesenergi i virksomheder. Udpluk af aktiviteter: Energirenovering af SMV ere (Fokusgruppe 1) og offentlige bygninger (REEEZ) Det regionale SymbioseCenter Strategisk Energiplanlægning Visual Climate Center Floating Power Plant Spændende arrangementer m.v. Marie Louise Friderichsen Dansk Byggeri Landbrug og fødevarer Indenfor Dansk Skovforening er vi ved at planlægge Skovens Dag den 5. maj med fremvisning i forhåbentlig 50 private skove om træproduktion og biomasse. På folkemødet i juni i Allinge arrangerer vi et energiarrangement torsdag d. 13/6 kl om at sætte gang i energirenoveringer hos boligejerne. Inspirations- og debatmøde: Vækst og Liv på landet. (http://www.gefion.dk/nr/rdonlyres/912a7d0a- 3FB2-498D B7E4521DD2B/0/Invitation_VaekstogLiv_april_2013.pdf) 4

5 DTU Næstved CAT/Energik lyngecenter Region Konference om det biobaserede samfund (L&F er medarrangør) (https://www.ja.dk/nyheder/sider/moededetaljer.aspx?wtid=30088&wrec= &wkey=% 5b30001%3aK %5d) DTU deltagelse i Euroscience Open Forum (ESOF) sommeren 2014, dels ved en videnskabelig konference og i en videnskabsfestival (Science in the City). De konkrete emner er under afklaring, men grønne perspektiver forventes. DTU deltager som policypartner til Københavns Kommune ifm at Kbh er udnævnt som European Green Capital Aktiviteter bliver planlagt i løbet af GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU, der sætter fokus på bæredygtighed, klimateknologi og miljø i DTU s uddannelser. Som en del af Grøn dyst afholdes en studenterkonference, hvor de studerende kan fremvise deres spændende ideer og projekter til medstuderende, undervisere, alumner, erhvervsfolk og politikere, der inviteres til at overvære konferencen. KL's politiske forum for teknik- og miljøområdet foregår i år i Næstved 2-3. maj. En af de ture, der tilbydes om fredagen, er besøg i FabHouse og FabLab, hvor der også vil blive fortalt om øvrige aktiviteter i Center for Bæredygtigt Byggeri. Center for Bæredygtigt Byggeri har ydet bidrag til et stort EU-projekt om udvikling af nye metoder og produkter til energirenovering. En af ns bygninger indgår som case i projektet og vil derfor blive renoveret efter alle kunstens regler. Tillige indgår en forpligtelse fra EU-projektet om at bidrage til videndeling og undervisning af den lokale byggebranche. Der arbejdes på at skabe et "udviklingscenter" for bæredygtig byggeri, hvor borgere og håndværkere skal kunne lære mere om bæredygtige byggematerialer og byggemetoder, der skal ydes uvildig rådgivning om renovering og gives gode ideer til nybyggeri. Stedet skal være et forum for udvikling af nye måder at bygge bæredygtigt på og et inspirationssted for alle, der interesserer sig for boligbyggeri. Gerne koblet med aktiviteter, der appellerer til børn og andre legesyge, altså en slags eksperimentarium for bæredygtige byggeløsninger. FabLab, Vækstfabrikken og forskellige uddannelsesinstitutioner er oplagte samarbejdspartnere sammen med producenter, rådgivere og håndværkere. Projektet er kun i sin allerførste afsøgende fase. Center for Bæredygtigt Byggeri overvejer at afholde en messe/konference for muligheder og udfordringer inden for bæredygtigt byggeri - målrettet byggebranchen. arrangementet vil formentlig først løbe af stablen i Energiklyngecenter planlægger en beslutningstager konference om strategisk energiplanlægning, for politikere og topchefer i Region primo september. Vi er i gang med udvikling af et grønt, interaktivt regionalt klima- og energi kort der skal give et overblik over ressourcer, anlæg og muligheder. SMART pendling (Fokusgruppe 2) 4 Workshops og politisk dialogmøde i forbindelse med revideringen af klimastrategien (WS 1 om det regionale energisystem afholdes 3. maj) Vækstforum s Vækstkonference 6. maj Innovationsplatform for bl.a. byggeaffald og central affaldssortering Klimafestival i september Væsentligste bidrag til den grønne dagsorden SEAS-NVE Dansk Byggeri I en række udviklingsprojekter ser vi SEAS-NVE s væsentligste bidrag som en relativt neutral partner, andre aktører kan danne udviklingsclustre sammen med eller omkring. Vi står samtidig med nogle konkrete udviklingsbehov, som vi derigennem får væsentlige bidrag til. På den måde tiltrækker vi aktører og viden til regionen og de har en afsmittende effekt på borgere og virksomheder som indgår som leverandører i disse aktiviteter. Den almindelige husejers mest benyttede rådgiver i forhold til renoveringer er den lokale håndværker. Derfor vil Dansk Byggeri klæde sine håndværkere på, så de kan give en mere bred vejledning. Ved at bidrage til overblik lettes bygningsejerens beslutning om at energirenovere. 5

6 Palle Svendsen Landbrug og Fødevarer DTU Næstved CAT/Energik lyngecenter Region Generel opbygning af viden og kompetencer hos håndværkere og virksomheder i bygge & anlægsbranchen. Katalysering af de mange nødvendige energirenoveringer af bygninger, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Bl.a. via samarbejde med interesserede r. Personligt har jeg anskaffet en EL-bil og installeret solceller på taget. I løbet af det kommende år, skal der installeres jordvarme.. Landbrugets bidrag til omstilling til det biobaserede samfund som leverandører af biomasse, biogas ect. Naturpleje og landskabsforvaltning for grundlag for naturoplevelser til regionens borgere Samarbejdspartner og netværksaktør i grønne projekter eks. Landbruget som energiproducent og Biogastovholdergruppen Landbrugets rådgivningscentre er videnstunge og med stærke kompetencer inden for natur, miljø og landbrugsdrift Indgår i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, herunder test og demonstrationsprojekter, inden for cleantech etc. Overordnet set bidrager DTU med at bringe ekspertviden og state-of-the-art teknologier i anvendelse i det omgivende samfund, herunder i regionen. Nye clean tech spin out virksomheder bl.a. finansieret af gap midler fra Region Fokus på at skabe marked, kompetencer og adfærdsændringer ifht. bæredygtigt byggeri. Hvis byggebranchen opnår teoretiske og praktiske erfaringer med energirenovering og de nyeste krav og metoder inden for nybyggeri er vi langt. Og hvis Center for Bæredygtigt Byggeri kan bidrage til at skabe et marked, der efterspørger dygtige håndværkere, kan vi dels skabe nye arbejdspladser, dels skabe energibesparelser i meget stort omfang. Videndeling og opmærksomhed omkring bæredygtigt byggeri - inden for to målgrupper: boligejere og håndværkere/rådgivere. Nyhedsbreve, artikler, konferencer, hjemmesider, sociale medier... Branding af Sydsjælland som et sted, hvor der realiseres ambitiøse projekter inden for bæredygtigt byggeri - og dermed øge fokus på mulighederne Koordinering af aktiviteter vedrørende strategisk energiplanlægning Formidling af muligheder og udfordringer i tværkommunal energiplanlægning Formålet med den strategiske energiplanlægning er at undgå suboptimering i omlægning til vedvarende energi, samt sikre mulige synergieffekter og økonomiske gevinster ved den grønne omstilling. At skabe en grøn dagsorden for regionen At medfinansiere udviklingsprojekter, herunder test og demonstrationsprojekter, erhvervsudviklingsprojekter og VE-projekter At bidrage til vidensdeling og skabe synergieffekter blandt regionens aktører. At sikre at offentlige midler til grønne projekter gennem kommercialisering konverteres til vækst og beskæftigelse i Region. 6

7 Bilag 1: Forslag til forsøgs- og demonstrationsprojekt med jordvarme og udnyttelse af mobile varmepumper i gartnerierhvervet til udvidelse af vækstperioden. Tilskud til forsøgsprojekt med hybrid af traditionelt opvarmet drivhus og friland. Specialafgrøder, der kræver mere varme, end vi har her på, og hvor dyrkning i drivhuse er for kostbare, har betydet, at flere gartnere nu har lavet en hybrid, i form af lange plast telte med dyrkningsbede. Det betyder, at f. eks. jordbær kan dyrkes mere sikkert og give udbytte i et længere tidsrum om året. Problemet her er, at disse telte stadig er underlagt vejrliget, der således begrænser udbyttet. Derfor henvendte et par at disse gartnere (Karrebækstorp og Lejre) sig til mig for at hjælpe dem med ved innovation at udvikle dyrkningsperioden. Jeg har regnet på rentabiliteten, og ser nu mulighederne for at udnytte nogle af de erfaringer, jeg har, til at opbygge nogle forsøgs- og demonstrationsanlæg, hvor varmepumper er indbygget i trailere, der kan rulles rundt imellem deres dyrkningstelte. Det betyder, at en korttidslagring af varme om dagen vil kunne udnyttes og overflyttes til natten. Ved en sammenkobling og direkte brug af jordvarme som til tider kan være primær og til tider som sekundær opvarmning af vandingsanlæggets cirkulationsvand. Man vil således kunne opnå en opvarmning af dyrkningsbedene med en COP faktorer i vinter, forår og efterår på mere end 15 (1 kwh bliver til 15 kwh varme). Det vil betyde, at de ske avlere, vil kunne udvide en rentabel produktion i flere måneder, her på vores breddegrader. Hvis det er muligt at finde nogle tilskud på mellem kr til et pilot/demonstrationsprojekt, vil disse to betydelige jordbæravlere her på, meget gerne deltage i forsøget. Det mobile udstyr vil efter forsøget kunne indgå i nye projekter andre steder på eller kopieres og bruges i hele landet. Allerede efter et år, vil rentabiliteten, styring og måledata kunne udbredes til andre, så vi ikke behøver unødig energifrås i drivhuse og bygning af samme. Forhistorie: For flere år siden foreslog jeg et varmepumpe/drivhusprojekt på Selandia i Slagelse, det var nytænkning og der var uddannelsesmuligheder for gartneriuddannelserne og køle-/varmeteknikere på uddannelsesinstitutionen. Desværre kom ideen ikke igennem og videre til Vækstforum. Nogle af de samme teknologier indgår i mit nye hus (2006), hvor dynamisk klimaskærm og solenergi indgår. Energistyringsprogram: Jeg foreslog desværre forgæves i fokusgruppen, udskrivning af en konkurrence for udviklingen af et smartgrid styreprogram til udnyttelse af billig vind- og solenergi strøm, hvor DMI data forcarst skulle indgå. Det ville betyde, at vi med den konkurrence havde kunnet få aktiveret en bred vifte af nørder og andre i regionen, som kunne udvikle et styre program i open source, så alle gratis kunne videreudvikle og bruge programmet. Det havde ingen interesse i fokusgruppen. Hvis projektet har interesse vil jeg naturligvis fremsende detaljeret projektplan, beregninger og budgetter frem. Med venlig hilsen Steen Brabrand Rasmussen Rep. For Lokale Aktionsgrupper i Region. 7

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag LBs 10 byer 10 bud Samlet rapport fra, Byernes bidrag Indhold Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Procesbeskrivelse... 3 Resultaterne fra de enkelte byer... 4 Frederikshavn... 5 Skive... 9 Sønderborg...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere