Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013"

Transkript

1 Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013 Interessante aktiviteter, der er gang i lige nu: Friluftsrådet Friluftsrådet er igang med en forstærket indsats for at fremme mulighederne for at vælge alternativ til bilen som færdselsmiddel samt muligheden for at tage cyklen på en del af strækningen samt muligheden for at etablere mange flere "gå rundt ture og få din daglige motion". SEAS-NVE Projekt: Flerstrenget sti- rekreativ samt pendlersti -langs jernbanerne i Danmark- i første omgang langs de nye jernbanespor mellem Lejre og Vipperød (Nordvestbanen), hvor anlægsvejen for baneprojektet efter Banedanmarks brug deraf overgår til kommunalt eje og udlægges som kombinationssti, hvor også handicappede og barnevogne kan færdes. Det vil efter budgettet koste ca. 3,8 mio. kr. til hver - penge som rne ikke selv har budgetteret med, så pengene skal findes via fonde eller andet. Her kan anbefales en køretur på de 20 km anlægsvej for selv at få et godt overblik over den fantastiske mulighed der er til stede lige nu. Projekt: FR og DN bidrager til Lejre Kommunes grønne profil, hvor n går vejen mod større bæredygtighed ved økologiinitiativer. På skolefronten har dette nu ført til, at skolerne har tilsluttet sig et program med elevernes inddragelse i bæredygtighedsprojekter på klima, vand og jordbrug mv. DN bidrager med undervisningsmateriel, en film med Martin og Ketil som producere med projekterne som emner og med det sigte, at alle skolerne får Grøn Flag, som bevis for deres indsatser- et flag der skal generhverves hvert år hvorfor det ikke er en enlig svale at arbejde for det bæredygtige samfund. Et besøg hos n og de mange involverede ( herunder samarbejdsparterne DN og FR) kan anbefales for komiteen. Smart Grid Strategi: SEAS-NVE har gennem de seneste par år arbejdet intensivt med at formulere en strategi for implementering af Smart Grid. Dokumentationen er dynamisk fordi vi løbende bliver klogere og de politiske og tekniske rammer udvikles parallelt med at vi selv bliver klogere på udfordringerne. En central finding på nuværende tidspunkt er at fremtiden ikke er Smart Grid, men Smart Energi. Netteknikken er ikke det centrale element. Det er derimod brugeradfærden og de understøttende markedsmodeller og pris/ydelsesdynamikker. Smart Home: SEAS-NVE er i gang med trediegenerationstest hos flere hundrede kunder af elektronisk boligoptimeringssystemer. Projekt SmartPlan: Projektet drejer sig om at lave en systemmæssig model der kan bidrage til at identificere det punkt hvor det kan betale sig at forstærke elnettet frem for at etablere Smart Grid automatisering. Resultaterne af projektet vil skulle implementeres i nye forecastsystemer, der skal understøtte fremtidig styring af elnettet efterhånden som der skal indpasses yderligere fluktuerende decentral produktion. Projektet er i den sidste fase, hvor DTU RISØ Campus er ved at sammenfatte den endelige rapport, med de sidste input fra Dansk Energi og SEAS-NVE. Projekt Control, Protection and Demand: Projektet drejer sig om at bruge de elektroniske elmålere som censorer i den sidste ende af elnettet. Formålet er at optimere kapacitetsudnyttelsen i elnettet, sikre kvaliteten hos kunderne og beskytte de tekniske komponenter mod overbelastning i en fremtid med mere fluktuerende decentral produktion. Det skal endvidere afklares om målernes medfødte kommunikationskanal er egnet eller om kommunikationen skal køre gennem et forberedt indstikskommunikationskort. Projektet er nystartet. De indledende senarie beskriveler er under udarbejdelse af AAU, og SEAS-NVE er ved at identificere et konkret elnetsudsnit, som AAU kan spejle i et test laboratorie. Projekt villavej og elbiltest - Holbæk: Projektet drejer sig om at få reale belastningsdata fra en typisk vilaudføring på elnettet ved mange elbiler i samme område. Konkret 10 biler på en vej. Test af faktisk kundeadfærd. Datalogningerne på el-kvaliteten via eksternt monteret udstyr (MEMO-Boxe) og via specielle opsætninger af de respektive AMR-målere. Projektet er nystartet. Projekt Smart City Kalundborg: Projektet drejer sig om at skabe øget kapacitet i bl.a. elnettet gennem interaktion med andre forsyningsarter drevet af kundeadfærd der er motiveret gennem en central styringsplatform.projektet kører som et virtuelt projekt med deltagelse af en række partnere. Hovedpartnere er Kalundborg Kommune, Spirae og Dansk Energi. Projektet er i gang med at udvikle og samordne de forskelige deltageres use-cases. Projektet er godt inde i opstartsfasen. 1

2 SEAS-NVE Lolland SK Forsyning Dansk Byggeri Palle Svendsen Projekt Smart Home to Smart Grid: Projektet drejer sig om at samknytte Smart Home applikationer til Smart Grid styring. Samarbejde er opstartet med Kalundborg Kommune. Der samarbejdes endvidere med en række danske og internationale partnere. Projektet er godt inde i opstartsfasen. Projekt URBGrade: Projektet drejer sig om at lave facilitetsstyringssystem for store operatører som industrivirksomheder og r med mange forbrugssteder og forbrugsarter. SEAS-NVE deltager i et samarbejde med Alexandra Instituttet og Kalundborg Kommune med henholdsvis databehov og KPI er til platformen, mens Kalundborg Kommune skal levere en profilbeskrivelse af Kalundborg by. Lolland Kommune arbejder på en række tiltag indenfor miljø området, vi støtter op om forskning omkring alger til biomasse, bølgeenergi, solceller, vindenergi omsat til brint til husopvarmning. I SK Forsyning A/S har vi p.t. gang i flere spændende aktiviteter, som bidrager til at gøre vores region grønnere samtidigt med at der skabes en lang række nye arbejdspladser. Udvidelse af fjernvarmenettet i Slagelse og evt. Korsør.Vores datterselskab SK Varme A/S er p.t. ved at gennemføre en ret stor udvidelse af vores fjernvarmenet. Udvidelse gennemføres for at forsyne en række nye byggerier herunder Regionens nye sygehus i Slagelse. I forbindelse med projektet konverteres ligeledes en lang række bygninger fra opvarmning med naturgas til fjernvarme. Projektet medfører også, at der skal opføres en Biomassefyret (flis) varmecentral ved stop 39 i det sydlige Slagelse. Første etape i Slagelse medfører investeringer på ca. 100 mio. kr. og reducerer udledningen af CO2 med tons over de kommende 20 år. Projektet er i fuld gang med at blive realiseret og der er indgået kontrakter med alle kunderne. Der arbejdes p.t. med et tilsvarende projekt i Korsør, men det er kun i den indledende fase, så det er endnu ikke sikkert at det kan realiseres. Energibesparelse. Vi arbejder p.t. på at etableret et energirådgivningscenter i samarbejde med Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervsråd. Målet er, at tilbyde at alle boligkunder der måtte ønske det, kan få udarbejdet et gratis energicheck af deres bolig. Der er et meget stort potentiale for energioptimering af private boliger, hvis der kan skabes en model med gratis uvildig rådgivning kombineret med finansiering og tilskudsordninger fra energiselskaberne m.v. Erfaringerne fra Sønderborgs Projekt Zero siger, at der kan skabes mange nye jobs indenfor dette område. Kloakering af ejendomme i det åbne land. Til orientering kan oplyses, at vi pt. er ved at kloakere 3500 sommerhus i Slagelse. Dette bidrager kraftigt til forbedring af vandmiljøet kombineret med, at der skabes en lang række arbejdspladser. Energivejlederuddannelsen for Bygge & Anlægsvirksomheder, som Dansk Byggeri tog initiativ til. Op mod 2000 har taget uddannelsen og rigtig mange har fulgt op med at tage fortsættelsen/genopfriskningen. Kurserne gennemføres nu af Teknologisk Institut men med bidrag fra ansatte i Dansk Byggeri. Et modul 3 er på vej. OneStop Energi, et projekt hvor vi forsøger at gøre det lettere for bygningsejeren at tage beslutningen om en større energirenovering, fordi han kun behøver at henvende sig til én virksomhed. Du kan læse en kort beskrivelse af OneStop Energi her: Udarbejdelse af inspirationskatalog til rne hvordan kan n bidrage til at skabe lokal beskæftigelse i form af energirenoveringer i privatejede bygninger. Etablering af en certificering for installatører af solcelleanlæg. Dette vil hjælpe til at holde markedet i gang og dermed øge den grønne energiproduktion i Danmark. Køberen vil kunne føle sig mere tryg i sin beslutning om at etablere solcelleanlæg. Energi på Tværs (unge under uddannelse). Energi På Tværs har til formål, at ruste nuværende og kommende elever på de bygge- og installationsfaglige grunduddannelser; hovedforløb; og evt. på påbygnings- eller karrierelinjer/eux, til at agere på et voksende marked for energieffektiviseringer. Projektet vil udvikle et fælles undervisningsmodul, med et klima- og energimæssigt fokus, til grund- og hovedforløb for alle landets erhvervsskoler. Tanken er, at sikre et tværfagligt snit, der vil give eleverne en mere helhedsorienteret tilgang til opgaverne, når der skal energirenoveres i den eksisterende bygningsmasse. Bag projektet står erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri og TEKNIQ samt erhvervsskolerne Tradium, EUC Nord og Tech College Aalborg. Køge Byråd arbejder med en VVM for at afdække, om der kan stå vindmøller på havnen i Køge. 2

3 Landbrug og Fødevarer LAG v/ Steen Brabrand Rasmussen DTU Næstved Biorefining Alliance. L&F er medstifter og partner. Alliancen skal sætte bioøkonomien på landkortet i forhold til grøn vækst. (www.biorefiningalliance.com) Arbejder både politisk og i dialog med styrelser om bedre støtteordninger for naturpleje. (http://www.lf.dk/~/media/lf/om%20os/vores%20holdning/politik/13%20anbefalinger%20til%20udvi kling%20af%20naturpleje%20som%20driftsgren.ashx) Støtter Biofuel-projektet (produktion af olie baseret på halm) i Vordingborg, både økonomisk og med viden om råvarer, kontrakter osv. Eksempler på politiske papirer: version1/energi.ashx dec11/vandplaner.ashx Forslag til forsøgs- og demonstrationsprojekt med jordvarme og udnyttelse af mobile varmepumper i gartnerierhvervet til udvidelse af vækstperioden. Se venligst bilag 1 nedenfor. DTU har en lang række forskningsområder og forskningssamarbejer med grønne og bæredygtige perspektiver, f.eks. inden for vandteknologi og vandplanlægning, bæredygtig affaldshåndtering, grønne energiteknologier, grøn transport, bæredygtige bygninger, biobaserede materialer, produktionsprocesser og konstruktioner med lavt CO2 footprint m.v. Disse forskningsmiljøer sætter løbende nye projekter og erkendelser på dagsordenen. Fra direktionsniveau udvikles et bredt bæredygtighedsinitiativ inden for alle DTU s kerneområder (Forskning, Uddannelse, Innovation og Myndighedsbetjening) med fokus på udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til bæredygtig udvikling. Etablering af Cleantech Demostratorium på Risø Campus DTU udvikler sit konkrete samarbejde med Københavns Kommune med fokus på bæredygtig byudvikling (og også gerne innovative udbud) DTU sætter generelt fokus på udviklingen af kommunalt og regionalt samarbejde bl.a. med henblik grøn udvikling/grøn innovation (bl.a. gennem Copenhagen Cleantech Cluster) Center for Bæredygtigt Byggeri (www.cefobb.dk) er et 3-årigt projekt som finansieres af Region og Næstved Kommune. Centeret har været under udvikling siden eftersommeren 2011 og arbejder pt. med følgende projekter: FabHouse og FabLab (huset er så godt som færdigt - mangler nogle efterreparationer som følge af vandskade). Planen er, at FabLab flytter ind i huset 1. maj - efter en midlertidig placering i en hal lige ved siden af huset. Kommunen og Væksthus arbejder sammen om at udvikle fablab, så der kan opnås synergieffekter med øvrige aktiviteter i n, herunder Center for Bæredygtigt Byggeri. Læs mere om FabHouse på og FabLab på Nybyggerne er et ambitiøst boligbyggerprojekt, som skal sætte nye standarder for bæredygtige boliger i Danmark. To af landets dygtigste tegnestuer inden for bæredygtigt byggeri - Henning Larsen Architects og Lendager Arkitekter - har tegnet husene, og er nu i færd med at udvikle en masterplan for området, hvor boligerne skal ligge. Kommunen deltager i et pilotprojekt ifht. test af kriterierne i bæredygtighedscertificeringssystemet DGNB. To kommunale medarbejdere er uddannet inden for systemet, så vidt vides som de eneste kommunale i Danmark. Ambitionen er, at Nybyggerbebyggelsen skal præcertificeres inden for systemet - gerne til en guldmedalje... :-) Pt. arbejdes for at rekruttere familier, som vil bygge husene. Her anvendes bl.a. facebook og andre sociale medier, som supplement til mere traditionelle rekrutteringsmetoder. Læs mere om projektet på 3

4 CAT/Energik lyngecenter Region Projekt "Renover en villavej" fokuserer på energirenovering af private boliger. Ideen er, at ejere af parcelhuse i samme kvarter renoverer deres huse samtidig - herved opnås en "showroom-effekt", så andre boligejere med tilsvarende huse kan finde inspiration og forskellige eksempler på løsninger af samme hustyper - i samme kvarter. Projektet er en videreudvikling af projekt "klimatjek", hvor boligejere kan få en termografering og energigennemgang af deres hus for få penge. I Renover en villavej opfordres grundejerforeninger til at deltage samlet, og konkurrere om at lave den bedste energirenovering. Samtidig afholdes netværksarrangement for håndværkere dels for at informere om projektet og de potentielle arbejdsopgaver, der ligger i det, dels for at opfordre til at tage efteruddannelsen inden for energirenovering og at indgå et netværk af håndværkere, der har kompetencer inden for energirenovering, og som evt. kan byde på renoveringsopgaver som et tværfagligt team. Også i projekt "Servicepartnerskaber" opfordres håndværkere til at indgå i forpligtende samarbejder. I projektet har n udbudt vedligeholdelsen af en række kommunale bygninger og stillet som krav, at tværfaglige teams skulle byde samlet. Et andet krav har været, at der i vedligeholdelsesplanerne for bygningerne skulle indgå energi- og CO2-besparelser. Der har været stor interesse blandt håndværkerne for projektet, som pt. er i gang. Energiklyngecenter er projektleder på Bioenergi projekt om kortlægning og koordinering af regionens bioenergi ressourcer. Projektet blev igangsat i november 2012 og afsluttes i oktober 2014 med 18 konkrete cases til kommende anlæg (både nye anlæg og anlæg der omstilles fra anvendelse af fossile brændsler til anvendelse af biomasse). Vi er i gang med udvikling af tværkommunalt projekt om Strategisk energiplanlægning, og stiler mod at sende en fælleskommunal ansøgning til Energistyrelsens pulje for SEP i juni Evt projektstart Klyngecenteret deltager i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi. Koordinator på Grøn komite projektet Intelligent energirenovering. Projektet er i gang med at identificere de virksomhedskategorier, som skal have energitjek og som efterfølgende implementerer de anbefalede løsninger til inspiration for andre lignende virksomheder. Det er forhåbningen, at evt. VE-procesindustri puljen kan geare indsatsen. Deltagere i arbejdsgruppen er SEAS-NVE, Danfoss, Siemens, Rockwoll og Dansk Byggeri. CAT Link understøtter EKCS i arbejdet med at skaffe procesfunding fra Energistyrelsens SEP-pulje og EU s IEE-program til strategisk energiplanlægning med involvering af rne i Region. CAT Link hjælper virksomheder og forsyningsselskaber med at skaffe projektfunding til projekter inden for energieffektivisering og VE-energi bl.a. fra de nye fundingmuligheder under de nye grønne puljer som Grøn Omstillingsfond og VE-procesenergi i virksomheder. Udpluk af aktiviteter: Energirenovering af SMV ere (Fokusgruppe 1) og offentlige bygninger (REEEZ) Det regionale SymbioseCenter Strategisk Energiplanlægning Visual Climate Center Floating Power Plant Spændende arrangementer m.v. Marie Louise Friderichsen Dansk Byggeri Landbrug og fødevarer Indenfor Dansk Skovforening er vi ved at planlægge Skovens Dag den 5. maj med fremvisning i forhåbentlig 50 private skove om træproduktion og biomasse. På folkemødet i juni i Allinge arrangerer vi et energiarrangement torsdag d. 13/6 kl om at sætte gang i energirenoveringer hos boligejerne. Inspirations- og debatmøde: Vækst og Liv på landet. (http://www.gefion.dk/nr/rdonlyres/912a7d0a- 3FB2-498D B7E4521DD2B/0/Invitation_VaekstogLiv_april_2013.pdf) 4

5 DTU Næstved CAT/Energik lyngecenter Region Konference om det biobaserede samfund (L&F er medarrangør) (https://www.ja.dk/nyheder/sider/moededetaljer.aspx?wtid=30088&wrec= &wkey=% 5b30001%3aK %5d) DTU deltagelse i Euroscience Open Forum (ESOF) sommeren 2014, dels ved en videnskabelig konference og i en videnskabsfestival (Science in the City). De konkrete emner er under afklaring, men grønne perspektiver forventes. DTU deltager som policypartner til Københavns Kommune ifm at Kbh er udnævnt som European Green Capital Aktiviteter bliver planlagt i løbet af GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU, der sætter fokus på bæredygtighed, klimateknologi og miljø i DTU s uddannelser. Som en del af Grøn dyst afholdes en studenterkonference, hvor de studerende kan fremvise deres spændende ideer og projekter til medstuderende, undervisere, alumner, erhvervsfolk og politikere, der inviteres til at overvære konferencen. KL's politiske forum for teknik- og miljøområdet foregår i år i Næstved 2-3. maj. En af de ture, der tilbydes om fredagen, er besøg i FabHouse og FabLab, hvor der også vil blive fortalt om øvrige aktiviteter i Center for Bæredygtigt Byggeri. Center for Bæredygtigt Byggeri har ydet bidrag til et stort EU-projekt om udvikling af nye metoder og produkter til energirenovering. En af ns bygninger indgår som case i projektet og vil derfor blive renoveret efter alle kunstens regler. Tillige indgår en forpligtelse fra EU-projektet om at bidrage til videndeling og undervisning af den lokale byggebranche. Der arbejdes på at skabe et "udviklingscenter" for bæredygtig byggeri, hvor borgere og håndværkere skal kunne lære mere om bæredygtige byggematerialer og byggemetoder, der skal ydes uvildig rådgivning om renovering og gives gode ideer til nybyggeri. Stedet skal være et forum for udvikling af nye måder at bygge bæredygtigt på og et inspirationssted for alle, der interesserer sig for boligbyggeri. Gerne koblet med aktiviteter, der appellerer til børn og andre legesyge, altså en slags eksperimentarium for bæredygtige byggeløsninger. FabLab, Vækstfabrikken og forskellige uddannelsesinstitutioner er oplagte samarbejdspartnere sammen med producenter, rådgivere og håndværkere. Projektet er kun i sin allerførste afsøgende fase. Center for Bæredygtigt Byggeri overvejer at afholde en messe/konference for muligheder og udfordringer inden for bæredygtigt byggeri - målrettet byggebranchen. arrangementet vil formentlig først løbe af stablen i Energiklyngecenter planlægger en beslutningstager konference om strategisk energiplanlægning, for politikere og topchefer i Region primo september. Vi er i gang med udvikling af et grønt, interaktivt regionalt klima- og energi kort der skal give et overblik over ressourcer, anlæg og muligheder. SMART pendling (Fokusgruppe 2) 4 Workshops og politisk dialogmøde i forbindelse med revideringen af klimastrategien (WS 1 om det regionale energisystem afholdes 3. maj) Vækstforum s Vækstkonference 6. maj Innovationsplatform for bl.a. byggeaffald og central affaldssortering Klimafestival i september Væsentligste bidrag til den grønne dagsorden SEAS-NVE Dansk Byggeri I en række udviklingsprojekter ser vi SEAS-NVE s væsentligste bidrag som en relativt neutral partner, andre aktører kan danne udviklingsclustre sammen med eller omkring. Vi står samtidig med nogle konkrete udviklingsbehov, som vi derigennem får væsentlige bidrag til. På den måde tiltrækker vi aktører og viden til regionen og de har en afsmittende effekt på borgere og virksomheder som indgår som leverandører i disse aktiviteter. Den almindelige husejers mest benyttede rådgiver i forhold til renoveringer er den lokale håndværker. Derfor vil Dansk Byggeri klæde sine håndværkere på, så de kan give en mere bred vejledning. Ved at bidrage til overblik lettes bygningsejerens beslutning om at energirenovere. 5

6 Palle Svendsen Landbrug og Fødevarer DTU Næstved CAT/Energik lyngecenter Region Generel opbygning af viden og kompetencer hos håndværkere og virksomheder i bygge & anlægsbranchen. Katalysering af de mange nødvendige energirenoveringer af bygninger, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Bl.a. via samarbejde med interesserede r. Personligt har jeg anskaffet en EL-bil og installeret solceller på taget. I løbet af det kommende år, skal der installeres jordvarme.. Landbrugets bidrag til omstilling til det biobaserede samfund som leverandører af biomasse, biogas ect. Naturpleje og landskabsforvaltning for grundlag for naturoplevelser til regionens borgere Samarbejdspartner og netværksaktør i grønne projekter eks. Landbruget som energiproducent og Biogastovholdergruppen Landbrugets rådgivningscentre er videnstunge og med stærke kompetencer inden for natur, miljø og landbrugsdrift Indgår i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, herunder test og demonstrationsprojekter, inden for cleantech etc. Overordnet set bidrager DTU med at bringe ekspertviden og state-of-the-art teknologier i anvendelse i det omgivende samfund, herunder i regionen. Nye clean tech spin out virksomheder bl.a. finansieret af gap midler fra Region Fokus på at skabe marked, kompetencer og adfærdsændringer ifht. bæredygtigt byggeri. Hvis byggebranchen opnår teoretiske og praktiske erfaringer med energirenovering og de nyeste krav og metoder inden for nybyggeri er vi langt. Og hvis Center for Bæredygtigt Byggeri kan bidrage til at skabe et marked, der efterspørger dygtige håndværkere, kan vi dels skabe nye arbejdspladser, dels skabe energibesparelser i meget stort omfang. Videndeling og opmærksomhed omkring bæredygtigt byggeri - inden for to målgrupper: boligejere og håndværkere/rådgivere. Nyhedsbreve, artikler, konferencer, hjemmesider, sociale medier... Branding af Sydsjælland som et sted, hvor der realiseres ambitiøse projekter inden for bæredygtigt byggeri - og dermed øge fokus på mulighederne Koordinering af aktiviteter vedrørende strategisk energiplanlægning Formidling af muligheder og udfordringer i tværkommunal energiplanlægning Formålet med den strategiske energiplanlægning er at undgå suboptimering i omlægning til vedvarende energi, samt sikre mulige synergieffekter og økonomiske gevinster ved den grønne omstilling. At skabe en grøn dagsorden for regionen At medfinansiere udviklingsprojekter, herunder test og demonstrationsprojekter, erhvervsudviklingsprojekter og VE-projekter At bidrage til vidensdeling og skabe synergieffekter blandt regionens aktører. At sikre at offentlige midler til grønne projekter gennem kommercialisering konverteres til vækst og beskæftigelse i Region. 6

7 Bilag 1: Forslag til forsøgs- og demonstrationsprojekt med jordvarme og udnyttelse af mobile varmepumper i gartnerierhvervet til udvidelse af vækstperioden. Tilskud til forsøgsprojekt med hybrid af traditionelt opvarmet drivhus og friland. Specialafgrøder, der kræver mere varme, end vi har her på, og hvor dyrkning i drivhuse er for kostbare, har betydet, at flere gartnere nu har lavet en hybrid, i form af lange plast telte med dyrkningsbede. Det betyder, at f. eks. jordbær kan dyrkes mere sikkert og give udbytte i et længere tidsrum om året. Problemet her er, at disse telte stadig er underlagt vejrliget, der således begrænser udbyttet. Derfor henvendte et par at disse gartnere (Karrebækstorp og Lejre) sig til mig for at hjælpe dem med ved innovation at udvikle dyrkningsperioden. Jeg har regnet på rentabiliteten, og ser nu mulighederne for at udnytte nogle af de erfaringer, jeg har, til at opbygge nogle forsøgs- og demonstrationsanlæg, hvor varmepumper er indbygget i trailere, der kan rulles rundt imellem deres dyrkningstelte. Det betyder, at en korttidslagring af varme om dagen vil kunne udnyttes og overflyttes til natten. Ved en sammenkobling og direkte brug af jordvarme som til tider kan være primær og til tider som sekundær opvarmning af vandingsanlæggets cirkulationsvand. Man vil således kunne opnå en opvarmning af dyrkningsbedene med en COP faktorer i vinter, forår og efterår på mere end 15 (1 kwh bliver til 15 kwh varme). Det vil betyde, at de ske avlere, vil kunne udvide en rentabel produktion i flere måneder, her på vores breddegrader. Hvis det er muligt at finde nogle tilskud på mellem kr til et pilot/demonstrationsprojekt, vil disse to betydelige jordbæravlere her på, meget gerne deltage i forsøget. Det mobile udstyr vil efter forsøget kunne indgå i nye projekter andre steder på eller kopieres og bruges i hele landet. Allerede efter et år, vil rentabiliteten, styring og måledata kunne udbredes til andre, så vi ikke behøver unødig energifrås i drivhuse og bygning af samme. Forhistorie: For flere år siden foreslog jeg et varmepumpe/drivhusprojekt på Selandia i Slagelse, det var nytænkning og der var uddannelsesmuligheder for gartneriuddannelserne og køle-/varmeteknikere på uddannelsesinstitutionen. Desværre kom ideen ikke igennem og videre til Vækstforum. Nogle af de samme teknologier indgår i mit nye hus (2006), hvor dynamisk klimaskærm og solenergi indgår. Energistyringsprogram: Jeg foreslog desværre forgæves i fokusgruppen, udskrivning af en konkurrence for udviklingen af et smartgrid styreprogram til udnyttelse af billig vind- og solenergi strøm, hvor DMI data forcarst skulle indgå. Det ville betyde, at vi med den konkurrence havde kunnet få aktiveret en bred vifte af nørder og andre i regionen, som kunne udvikle et styre program i open source, så alle gratis kunne videreudvikle og bruge programmet. Det havde ingen interesse i fokusgruppen. Hvis projektet har interesse vil jeg naturligvis fremsende detaljeret projektplan, beregninger og budgetter frem. Med venlig hilsen Steen Brabrand Rasmussen Rep. For Lokale Aktionsgrupper i Region. 7

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Baggrund og formål Vi har brug for at bygningers energiforbrug gøres fleksibelt.

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere