Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013"

Transkript

1 Videndeling i Grøn Komité: Aktiviteter, projekter og arrangementer April 2013 Interessante aktiviteter, der er gang i lige nu: Friluftsrådet Friluftsrådet er igang med en forstærket indsats for at fremme mulighederne for at vælge alternativ til bilen som færdselsmiddel samt muligheden for at tage cyklen på en del af strækningen samt muligheden for at etablere mange flere "gå rundt ture og få din daglige motion". SEAS-NVE Projekt: Flerstrenget sti- rekreativ samt pendlersti -langs jernbanerne i Danmark- i første omgang langs de nye jernbanespor mellem Lejre og Vipperød (Nordvestbanen), hvor anlægsvejen for baneprojektet efter Banedanmarks brug deraf overgår til kommunalt eje og udlægges som kombinationssti, hvor også handicappede og barnevogne kan færdes. Det vil efter budgettet koste ca. 3,8 mio. kr. til hver - penge som rne ikke selv har budgetteret med, så pengene skal findes via fonde eller andet. Her kan anbefales en køretur på de 20 km anlægsvej for selv at få et godt overblik over den fantastiske mulighed der er til stede lige nu. Projekt: FR og DN bidrager til Lejre Kommunes grønne profil, hvor n går vejen mod større bæredygtighed ved økologiinitiativer. På skolefronten har dette nu ført til, at skolerne har tilsluttet sig et program med elevernes inddragelse i bæredygtighedsprojekter på klima, vand og jordbrug mv. DN bidrager med undervisningsmateriel, en film med Martin og Ketil som producere med projekterne som emner og med det sigte, at alle skolerne får Grøn Flag, som bevis for deres indsatser- et flag der skal generhverves hvert år hvorfor det ikke er en enlig svale at arbejde for det bæredygtige samfund. Et besøg hos n og de mange involverede ( herunder samarbejdsparterne DN og FR) kan anbefales for komiteen. Smart Grid Strategi: SEAS-NVE har gennem de seneste par år arbejdet intensivt med at formulere en strategi for implementering af Smart Grid. Dokumentationen er dynamisk fordi vi løbende bliver klogere og de politiske og tekniske rammer udvikles parallelt med at vi selv bliver klogere på udfordringerne. En central finding på nuværende tidspunkt er at fremtiden ikke er Smart Grid, men Smart Energi. Netteknikken er ikke det centrale element. Det er derimod brugeradfærden og de understøttende markedsmodeller og pris/ydelsesdynamikker. Smart Home: SEAS-NVE er i gang med trediegenerationstest hos flere hundrede kunder af elektronisk boligoptimeringssystemer. Projekt SmartPlan: Projektet drejer sig om at lave en systemmæssig model der kan bidrage til at identificere det punkt hvor det kan betale sig at forstærke elnettet frem for at etablere Smart Grid automatisering. Resultaterne af projektet vil skulle implementeres i nye forecastsystemer, der skal understøtte fremtidig styring af elnettet efterhånden som der skal indpasses yderligere fluktuerende decentral produktion. Projektet er i den sidste fase, hvor DTU RISØ Campus er ved at sammenfatte den endelige rapport, med de sidste input fra Dansk Energi og SEAS-NVE. Projekt Control, Protection and Demand: Projektet drejer sig om at bruge de elektroniske elmålere som censorer i den sidste ende af elnettet. Formålet er at optimere kapacitetsudnyttelsen i elnettet, sikre kvaliteten hos kunderne og beskytte de tekniske komponenter mod overbelastning i en fremtid med mere fluktuerende decentral produktion. Det skal endvidere afklares om målernes medfødte kommunikationskanal er egnet eller om kommunikationen skal køre gennem et forberedt indstikskommunikationskort. Projektet er nystartet. De indledende senarie beskriveler er under udarbejdelse af AAU, og SEAS-NVE er ved at identificere et konkret elnetsudsnit, som AAU kan spejle i et test laboratorie. Projekt villavej og elbiltest - Holbæk: Projektet drejer sig om at få reale belastningsdata fra en typisk vilaudføring på elnettet ved mange elbiler i samme område. Konkret 10 biler på en vej. Test af faktisk kundeadfærd. Datalogningerne på el-kvaliteten via eksternt monteret udstyr (MEMO-Boxe) og via specielle opsætninger af de respektive AMR-målere. Projektet er nystartet. Projekt Smart City Kalundborg: Projektet drejer sig om at skabe øget kapacitet i bl.a. elnettet gennem interaktion med andre forsyningsarter drevet af kundeadfærd der er motiveret gennem en central styringsplatform.projektet kører som et virtuelt projekt med deltagelse af en række partnere. Hovedpartnere er Kalundborg Kommune, Spirae og Dansk Energi. Projektet er i gang med at udvikle og samordne de forskelige deltageres use-cases. Projektet er godt inde i opstartsfasen. 1

2 SEAS-NVE Lolland SK Forsyning Dansk Byggeri Palle Svendsen Projekt Smart Home to Smart Grid: Projektet drejer sig om at samknytte Smart Home applikationer til Smart Grid styring. Samarbejde er opstartet med Kalundborg Kommune. Der samarbejdes endvidere med en række danske og internationale partnere. Projektet er godt inde i opstartsfasen. Projekt URBGrade: Projektet drejer sig om at lave facilitetsstyringssystem for store operatører som industrivirksomheder og r med mange forbrugssteder og forbrugsarter. SEAS-NVE deltager i et samarbejde med Alexandra Instituttet og Kalundborg Kommune med henholdsvis databehov og KPI er til platformen, mens Kalundborg Kommune skal levere en profilbeskrivelse af Kalundborg by. Lolland Kommune arbejder på en række tiltag indenfor miljø området, vi støtter op om forskning omkring alger til biomasse, bølgeenergi, solceller, vindenergi omsat til brint til husopvarmning. I SK Forsyning A/S har vi p.t. gang i flere spændende aktiviteter, som bidrager til at gøre vores region grønnere samtidigt med at der skabes en lang række nye arbejdspladser. Udvidelse af fjernvarmenettet i Slagelse og evt. Korsør.Vores datterselskab SK Varme A/S er p.t. ved at gennemføre en ret stor udvidelse af vores fjernvarmenet. Udvidelse gennemføres for at forsyne en række nye byggerier herunder Regionens nye sygehus i Slagelse. I forbindelse med projektet konverteres ligeledes en lang række bygninger fra opvarmning med naturgas til fjernvarme. Projektet medfører også, at der skal opføres en Biomassefyret (flis) varmecentral ved stop 39 i det sydlige Slagelse. Første etape i Slagelse medfører investeringer på ca. 100 mio. kr. og reducerer udledningen af CO2 med tons over de kommende 20 år. Projektet er i fuld gang med at blive realiseret og der er indgået kontrakter med alle kunderne. Der arbejdes p.t. med et tilsvarende projekt i Korsør, men det er kun i den indledende fase, så det er endnu ikke sikkert at det kan realiseres. Energibesparelse. Vi arbejder p.t. på at etableret et energirådgivningscenter i samarbejde med Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervsråd. Målet er, at tilbyde at alle boligkunder der måtte ønske det, kan få udarbejdet et gratis energicheck af deres bolig. Der er et meget stort potentiale for energioptimering af private boliger, hvis der kan skabes en model med gratis uvildig rådgivning kombineret med finansiering og tilskudsordninger fra energiselskaberne m.v. Erfaringerne fra Sønderborgs Projekt Zero siger, at der kan skabes mange nye jobs indenfor dette område. Kloakering af ejendomme i det åbne land. Til orientering kan oplyses, at vi pt. er ved at kloakere 3500 sommerhus i Slagelse. Dette bidrager kraftigt til forbedring af vandmiljøet kombineret med, at der skabes en lang række arbejdspladser. Energivejlederuddannelsen for Bygge & Anlægsvirksomheder, som Dansk Byggeri tog initiativ til. Op mod 2000 har taget uddannelsen og rigtig mange har fulgt op med at tage fortsættelsen/genopfriskningen. Kurserne gennemføres nu af Teknologisk Institut men med bidrag fra ansatte i Dansk Byggeri. Et modul 3 er på vej. OneStop Energi, et projekt hvor vi forsøger at gøre det lettere for bygningsejeren at tage beslutningen om en større energirenovering, fordi han kun behøver at henvende sig til én virksomhed. Du kan læse en kort beskrivelse af OneStop Energi her: Udarbejdelse af inspirationskatalog til rne hvordan kan n bidrage til at skabe lokal beskæftigelse i form af energirenoveringer i privatejede bygninger. Etablering af en certificering for installatører af solcelleanlæg. Dette vil hjælpe til at holde markedet i gang og dermed øge den grønne energiproduktion i Danmark. Køberen vil kunne føle sig mere tryg i sin beslutning om at etablere solcelleanlæg. Energi på Tværs (unge under uddannelse). Energi På Tværs har til formål, at ruste nuværende og kommende elever på de bygge- og installationsfaglige grunduddannelser; hovedforløb; og evt. på påbygnings- eller karrierelinjer/eux, til at agere på et voksende marked for energieffektiviseringer. Projektet vil udvikle et fælles undervisningsmodul, med et klima- og energimæssigt fokus, til grund- og hovedforløb for alle landets erhvervsskoler. Tanken er, at sikre et tværfagligt snit, der vil give eleverne en mere helhedsorienteret tilgang til opgaverne, når der skal energirenoveres i den eksisterende bygningsmasse. Bag projektet står erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri og TEKNIQ samt erhvervsskolerne Tradium, EUC Nord og Tech College Aalborg. Køge Byråd arbejder med en VVM for at afdække, om der kan stå vindmøller på havnen i Køge. 2

3 Landbrug og Fødevarer LAG v/ Steen Brabrand Rasmussen DTU Næstved Biorefining Alliance. L&F er medstifter og partner. Alliancen skal sætte bioøkonomien på landkortet i forhold til grøn vækst. (www.biorefiningalliance.com) Arbejder både politisk og i dialog med styrelser om bedre støtteordninger for naturpleje. (http://www.lf.dk/~/media/lf/om%20os/vores%20holdning/politik/13%20anbefalinger%20til%20udvi kling%20af%20naturpleje%20som%20driftsgren.ashx) Støtter Biofuel-projektet (produktion af olie baseret på halm) i Vordingborg, både økonomisk og med viden om råvarer, kontrakter osv. Eksempler på politiske papirer: version1/energi.ashx dec11/vandplaner.ashx Forslag til forsøgs- og demonstrationsprojekt med jordvarme og udnyttelse af mobile varmepumper i gartnerierhvervet til udvidelse af vækstperioden. Se venligst bilag 1 nedenfor. DTU har en lang række forskningsområder og forskningssamarbejer med grønne og bæredygtige perspektiver, f.eks. inden for vandteknologi og vandplanlægning, bæredygtig affaldshåndtering, grønne energiteknologier, grøn transport, bæredygtige bygninger, biobaserede materialer, produktionsprocesser og konstruktioner med lavt CO2 footprint m.v. Disse forskningsmiljøer sætter løbende nye projekter og erkendelser på dagsordenen. Fra direktionsniveau udvikles et bredt bæredygtighedsinitiativ inden for alle DTU s kerneområder (Forskning, Uddannelse, Innovation og Myndighedsbetjening) med fokus på udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til bæredygtig udvikling. Etablering af Cleantech Demostratorium på Risø Campus DTU udvikler sit konkrete samarbejde med Københavns Kommune med fokus på bæredygtig byudvikling (og også gerne innovative udbud) DTU sætter generelt fokus på udviklingen af kommunalt og regionalt samarbejde bl.a. med henblik grøn udvikling/grøn innovation (bl.a. gennem Copenhagen Cleantech Cluster) Center for Bæredygtigt Byggeri (www.cefobb.dk) er et 3-årigt projekt som finansieres af Region og Næstved Kommune. Centeret har været under udvikling siden eftersommeren 2011 og arbejder pt. med følgende projekter: FabHouse og FabLab (huset er så godt som færdigt - mangler nogle efterreparationer som følge af vandskade). Planen er, at FabLab flytter ind i huset 1. maj - efter en midlertidig placering i en hal lige ved siden af huset. Kommunen og Væksthus arbejder sammen om at udvikle fablab, så der kan opnås synergieffekter med øvrige aktiviteter i n, herunder Center for Bæredygtigt Byggeri. Læs mere om FabHouse på og FabLab på Nybyggerne er et ambitiøst boligbyggerprojekt, som skal sætte nye standarder for bæredygtige boliger i Danmark. To af landets dygtigste tegnestuer inden for bæredygtigt byggeri - Henning Larsen Architects og Lendager Arkitekter - har tegnet husene, og er nu i færd med at udvikle en masterplan for området, hvor boligerne skal ligge. Kommunen deltager i et pilotprojekt ifht. test af kriterierne i bæredygtighedscertificeringssystemet DGNB. To kommunale medarbejdere er uddannet inden for systemet, så vidt vides som de eneste kommunale i Danmark. Ambitionen er, at Nybyggerbebyggelsen skal præcertificeres inden for systemet - gerne til en guldmedalje... :-) Pt. arbejdes for at rekruttere familier, som vil bygge husene. Her anvendes bl.a. facebook og andre sociale medier, som supplement til mere traditionelle rekrutteringsmetoder. Læs mere om projektet på 3

4 CAT/Energik lyngecenter Region Projekt "Renover en villavej" fokuserer på energirenovering af private boliger. Ideen er, at ejere af parcelhuse i samme kvarter renoverer deres huse samtidig - herved opnås en "showroom-effekt", så andre boligejere med tilsvarende huse kan finde inspiration og forskellige eksempler på løsninger af samme hustyper - i samme kvarter. Projektet er en videreudvikling af projekt "klimatjek", hvor boligejere kan få en termografering og energigennemgang af deres hus for få penge. I Renover en villavej opfordres grundejerforeninger til at deltage samlet, og konkurrere om at lave den bedste energirenovering. Samtidig afholdes netværksarrangement for håndværkere dels for at informere om projektet og de potentielle arbejdsopgaver, der ligger i det, dels for at opfordre til at tage efteruddannelsen inden for energirenovering og at indgå et netværk af håndværkere, der har kompetencer inden for energirenovering, og som evt. kan byde på renoveringsopgaver som et tværfagligt team. Også i projekt "Servicepartnerskaber" opfordres håndværkere til at indgå i forpligtende samarbejder. I projektet har n udbudt vedligeholdelsen af en række kommunale bygninger og stillet som krav, at tværfaglige teams skulle byde samlet. Et andet krav har været, at der i vedligeholdelsesplanerne for bygningerne skulle indgå energi- og CO2-besparelser. Der har været stor interesse blandt håndværkerne for projektet, som pt. er i gang. Energiklyngecenter er projektleder på Bioenergi projekt om kortlægning og koordinering af regionens bioenergi ressourcer. Projektet blev igangsat i november 2012 og afsluttes i oktober 2014 med 18 konkrete cases til kommende anlæg (både nye anlæg og anlæg der omstilles fra anvendelse af fossile brændsler til anvendelse af biomasse). Vi er i gang med udvikling af tværkommunalt projekt om Strategisk energiplanlægning, og stiler mod at sende en fælleskommunal ansøgning til Energistyrelsens pulje for SEP i juni Evt projektstart Klyngecenteret deltager i arbejdsgruppen for den regionale klimastrategi. Koordinator på Grøn komite projektet Intelligent energirenovering. Projektet er i gang med at identificere de virksomhedskategorier, som skal have energitjek og som efterfølgende implementerer de anbefalede løsninger til inspiration for andre lignende virksomheder. Det er forhåbningen, at evt. VE-procesindustri puljen kan geare indsatsen. Deltagere i arbejdsgruppen er SEAS-NVE, Danfoss, Siemens, Rockwoll og Dansk Byggeri. CAT Link understøtter EKCS i arbejdet med at skaffe procesfunding fra Energistyrelsens SEP-pulje og EU s IEE-program til strategisk energiplanlægning med involvering af rne i Region. CAT Link hjælper virksomheder og forsyningsselskaber med at skaffe projektfunding til projekter inden for energieffektivisering og VE-energi bl.a. fra de nye fundingmuligheder under de nye grønne puljer som Grøn Omstillingsfond og VE-procesenergi i virksomheder. Udpluk af aktiviteter: Energirenovering af SMV ere (Fokusgruppe 1) og offentlige bygninger (REEEZ) Det regionale SymbioseCenter Strategisk Energiplanlægning Visual Climate Center Floating Power Plant Spændende arrangementer m.v. Marie Louise Friderichsen Dansk Byggeri Landbrug og fødevarer Indenfor Dansk Skovforening er vi ved at planlægge Skovens Dag den 5. maj med fremvisning i forhåbentlig 50 private skove om træproduktion og biomasse. På folkemødet i juni i Allinge arrangerer vi et energiarrangement torsdag d. 13/6 kl om at sætte gang i energirenoveringer hos boligejerne. Inspirations- og debatmøde: Vækst og Liv på landet. (http://www.gefion.dk/nr/rdonlyres/912a7d0a- 3FB2-498D B7E4521DD2B/0/Invitation_VaekstogLiv_april_2013.pdf) 4

5 DTU Næstved CAT/Energik lyngecenter Region Konference om det biobaserede samfund (L&F er medarrangør) (https://www.ja.dk/nyheder/sider/moededetaljer.aspx?wtid=30088&wrec= &wkey=% 5b30001%3aK %5d) DTU deltagelse i Euroscience Open Forum (ESOF) sommeren 2014, dels ved en videnskabelig konference og i en videnskabsfestival (Science in the City). De konkrete emner er under afklaring, men grønne perspektiver forventes. DTU deltager som policypartner til Københavns Kommune ifm at Kbh er udnævnt som European Green Capital Aktiviteter bliver planlagt i løbet af GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU, der sætter fokus på bæredygtighed, klimateknologi og miljø i DTU s uddannelser. Som en del af Grøn dyst afholdes en studenterkonference, hvor de studerende kan fremvise deres spændende ideer og projekter til medstuderende, undervisere, alumner, erhvervsfolk og politikere, der inviteres til at overvære konferencen. KL's politiske forum for teknik- og miljøområdet foregår i år i Næstved 2-3. maj. En af de ture, der tilbydes om fredagen, er besøg i FabHouse og FabLab, hvor der også vil blive fortalt om øvrige aktiviteter i Center for Bæredygtigt Byggeri. Center for Bæredygtigt Byggeri har ydet bidrag til et stort EU-projekt om udvikling af nye metoder og produkter til energirenovering. En af ns bygninger indgår som case i projektet og vil derfor blive renoveret efter alle kunstens regler. Tillige indgår en forpligtelse fra EU-projektet om at bidrage til videndeling og undervisning af den lokale byggebranche. Der arbejdes på at skabe et "udviklingscenter" for bæredygtig byggeri, hvor borgere og håndværkere skal kunne lære mere om bæredygtige byggematerialer og byggemetoder, der skal ydes uvildig rådgivning om renovering og gives gode ideer til nybyggeri. Stedet skal være et forum for udvikling af nye måder at bygge bæredygtigt på og et inspirationssted for alle, der interesserer sig for boligbyggeri. Gerne koblet med aktiviteter, der appellerer til børn og andre legesyge, altså en slags eksperimentarium for bæredygtige byggeløsninger. FabLab, Vækstfabrikken og forskellige uddannelsesinstitutioner er oplagte samarbejdspartnere sammen med producenter, rådgivere og håndværkere. Projektet er kun i sin allerførste afsøgende fase. Center for Bæredygtigt Byggeri overvejer at afholde en messe/konference for muligheder og udfordringer inden for bæredygtigt byggeri - målrettet byggebranchen. arrangementet vil formentlig først løbe af stablen i Energiklyngecenter planlægger en beslutningstager konference om strategisk energiplanlægning, for politikere og topchefer i Region primo september. Vi er i gang med udvikling af et grønt, interaktivt regionalt klima- og energi kort der skal give et overblik over ressourcer, anlæg og muligheder. SMART pendling (Fokusgruppe 2) 4 Workshops og politisk dialogmøde i forbindelse med revideringen af klimastrategien (WS 1 om det regionale energisystem afholdes 3. maj) Vækstforum s Vækstkonference 6. maj Innovationsplatform for bl.a. byggeaffald og central affaldssortering Klimafestival i september Væsentligste bidrag til den grønne dagsorden SEAS-NVE Dansk Byggeri I en række udviklingsprojekter ser vi SEAS-NVE s væsentligste bidrag som en relativt neutral partner, andre aktører kan danne udviklingsclustre sammen med eller omkring. Vi står samtidig med nogle konkrete udviklingsbehov, som vi derigennem får væsentlige bidrag til. På den måde tiltrækker vi aktører og viden til regionen og de har en afsmittende effekt på borgere og virksomheder som indgår som leverandører i disse aktiviteter. Den almindelige husejers mest benyttede rådgiver i forhold til renoveringer er den lokale håndværker. Derfor vil Dansk Byggeri klæde sine håndværkere på, så de kan give en mere bred vejledning. Ved at bidrage til overblik lettes bygningsejerens beslutning om at energirenovere. 5

6 Palle Svendsen Landbrug og Fødevarer DTU Næstved CAT/Energik lyngecenter Region Generel opbygning af viden og kompetencer hos håndværkere og virksomheder i bygge & anlægsbranchen. Katalysering af de mange nødvendige energirenoveringer af bygninger, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Bl.a. via samarbejde med interesserede r. Personligt har jeg anskaffet en EL-bil og installeret solceller på taget. I løbet af det kommende år, skal der installeres jordvarme.. Landbrugets bidrag til omstilling til det biobaserede samfund som leverandører af biomasse, biogas ect. Naturpleje og landskabsforvaltning for grundlag for naturoplevelser til regionens borgere Samarbejdspartner og netværksaktør i grønne projekter eks. Landbruget som energiproducent og Biogastovholdergruppen Landbrugets rådgivningscentre er videnstunge og med stærke kompetencer inden for natur, miljø og landbrugsdrift Indgår i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, herunder test og demonstrationsprojekter, inden for cleantech etc. Overordnet set bidrager DTU med at bringe ekspertviden og state-of-the-art teknologier i anvendelse i det omgivende samfund, herunder i regionen. Nye clean tech spin out virksomheder bl.a. finansieret af gap midler fra Region Fokus på at skabe marked, kompetencer og adfærdsændringer ifht. bæredygtigt byggeri. Hvis byggebranchen opnår teoretiske og praktiske erfaringer med energirenovering og de nyeste krav og metoder inden for nybyggeri er vi langt. Og hvis Center for Bæredygtigt Byggeri kan bidrage til at skabe et marked, der efterspørger dygtige håndværkere, kan vi dels skabe nye arbejdspladser, dels skabe energibesparelser i meget stort omfang. Videndeling og opmærksomhed omkring bæredygtigt byggeri - inden for to målgrupper: boligejere og håndværkere/rådgivere. Nyhedsbreve, artikler, konferencer, hjemmesider, sociale medier... Branding af Sydsjælland som et sted, hvor der realiseres ambitiøse projekter inden for bæredygtigt byggeri - og dermed øge fokus på mulighederne Koordinering af aktiviteter vedrørende strategisk energiplanlægning Formidling af muligheder og udfordringer i tværkommunal energiplanlægning Formålet med den strategiske energiplanlægning er at undgå suboptimering i omlægning til vedvarende energi, samt sikre mulige synergieffekter og økonomiske gevinster ved den grønne omstilling. At skabe en grøn dagsorden for regionen At medfinansiere udviklingsprojekter, herunder test og demonstrationsprojekter, erhvervsudviklingsprojekter og VE-projekter At bidrage til vidensdeling og skabe synergieffekter blandt regionens aktører. At sikre at offentlige midler til grønne projekter gennem kommercialisering konverteres til vækst og beskæftigelse i Region. 6

7 Bilag 1: Forslag til forsøgs- og demonstrationsprojekt med jordvarme og udnyttelse af mobile varmepumper i gartnerierhvervet til udvidelse af vækstperioden. Tilskud til forsøgsprojekt med hybrid af traditionelt opvarmet drivhus og friland. Specialafgrøder, der kræver mere varme, end vi har her på, og hvor dyrkning i drivhuse er for kostbare, har betydet, at flere gartnere nu har lavet en hybrid, i form af lange plast telte med dyrkningsbede. Det betyder, at f. eks. jordbær kan dyrkes mere sikkert og give udbytte i et længere tidsrum om året. Problemet her er, at disse telte stadig er underlagt vejrliget, der således begrænser udbyttet. Derfor henvendte et par at disse gartnere (Karrebækstorp og Lejre) sig til mig for at hjælpe dem med ved innovation at udvikle dyrkningsperioden. Jeg har regnet på rentabiliteten, og ser nu mulighederne for at udnytte nogle af de erfaringer, jeg har, til at opbygge nogle forsøgs- og demonstrationsanlæg, hvor varmepumper er indbygget i trailere, der kan rulles rundt imellem deres dyrkningstelte. Det betyder, at en korttidslagring af varme om dagen vil kunne udnyttes og overflyttes til natten. Ved en sammenkobling og direkte brug af jordvarme som til tider kan være primær og til tider som sekundær opvarmning af vandingsanlæggets cirkulationsvand. Man vil således kunne opnå en opvarmning af dyrkningsbedene med en COP faktorer i vinter, forår og efterår på mere end 15 (1 kwh bliver til 15 kwh varme). Det vil betyde, at de ske avlere, vil kunne udvide en rentabel produktion i flere måneder, her på vores breddegrader. Hvis det er muligt at finde nogle tilskud på mellem kr til et pilot/demonstrationsprojekt, vil disse to betydelige jordbæravlere her på, meget gerne deltage i forsøget. Det mobile udstyr vil efter forsøget kunne indgå i nye projekter andre steder på eller kopieres og bruges i hele landet. Allerede efter et år, vil rentabiliteten, styring og måledata kunne udbredes til andre, så vi ikke behøver unødig energifrås i drivhuse og bygning af samme. Forhistorie: For flere år siden foreslog jeg et varmepumpe/drivhusprojekt på Selandia i Slagelse, det var nytænkning og der var uddannelsesmuligheder for gartneriuddannelserne og køle-/varmeteknikere på uddannelsesinstitutionen. Desværre kom ideen ikke igennem og videre til Vækstforum. Nogle af de samme teknologier indgår i mit nye hus (2006), hvor dynamisk klimaskærm og solenergi indgår. Energistyringsprogram: Jeg foreslog desværre forgæves i fokusgruppen, udskrivning af en konkurrence for udviklingen af et smartgrid styreprogram til udnyttelse af billig vind- og solenergi strøm, hvor DMI data forcarst skulle indgå. Det ville betyde, at vi med den konkurrence havde kunnet få aktiveret en bred vifte af nørder og andre i regionen, som kunne udvikle et styre program i open source, så alle gratis kunne videreudvikle og bruge programmet. Det havde ingen interesse i fokusgruppen. Hvis projektet har interesse vil jeg naturligvis fremsende detaljeret projektplan, beregninger og budgetter frem. Med venlig hilsen Steen Brabrand Rasmussen Rep. For Lokale Aktionsgrupper i Region. 7

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører?

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? 14-03-2012 1 HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC Lokale strategier? Politik og regulering kommunen Brugere, bygherrer, financiering

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med?

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Dagsorden for renovering, 9. maj 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Faktorer, der påvirker markedet for energirenovering

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø ECO-Life Projektet Vision Gammelsø COWI Projektleder ECO-Life rmh@cowi.dk # 1 EU's CONCERTO program EU's Concerto program støtter ambitiøse bæredygtige byudviklings projekter, der med forankring i en klimaplan

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere