K K R H O V E D S T A D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: :00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Orientering om Wonderful Copenhagen Kommunal medfinansiering Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) Greater CoPENHAGEN Strategisk energiplanlægning Energi på Tværs Rammeaftale Kommunekvoter Socialtilsynet årsrapport Orientering vedr. KLIKOVAND og task force for klimatilpasning Orientering vedr. ELENA projekt om energibesparelser i offentlige bygninger Orientering vedr. Copenhagen Film Fund Orientering om praktikpladssituationen på pædagoguddannelsen Orientering vedr. målsætninger fra Øresundskomiteen vedr. elbiler Udpegninger KKR Punkter til næste møde Sager til næste møde Eventuelt Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Steen Christiansen, Albertslund Kommune Jørgen Johansen, Allerød Kommune Bente Johansen, Bornholm, supp. Dennis Schmock deltog Ib Terp, Brøndby Kommune Vagn Kjær-Hansen, Brøndby Kommune Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune Kristian Hegaard, Fredensborg Kommune Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune Hans Toft, Gentofte Kommune Robert Sørensen, Glostrup Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Kim Valentin, Gribskov Kommune Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune Benedikte Kiær, Helsingør Kommune Arly Eskildsen, Herlev Kommune Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Peter Lennø, Hillerød Kommune, supp. Allan Runager deltog Helle Adelborg, Hvidovre Kommune Ole Hyldahl, Høje-Taastrup Kommune Morten Slotved, Hørsholm Kommune Rikke Lauritzen, Københavns Kommune, supp. Trine Henriksen deltog Ninna Thomsen, Københavns Kommune Pia Allerslev, Københavns Kommune, supp. Annette Weincken deltog Karin Storgaard, Københavns Kommune Frank Jensen, Københavns Kommune Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune Jens Bo Ive, Rudersdal Kommune Erik Nielsen, Rødovre Kommune supp. Jan Kongebro deltog Henrik Zimino, Tårnby Kommune, supp. Elise Andersen deltog Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune Fra bestyrelsen Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune Fra KL Anders B. Kristensen Fra sekretariatet Hanne Agerbak Anne-Sofie Fischer Petersen SIDE 3

4 Afbud Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Lone Madsen, Ballerup Kommune Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Andreas Ipsen, Bornholms Regionskommune, Eik Dahl Bidstrup, Dragør Kommune Morten Dreyer, Dragør Kommune Willy Eliasen, Egedal Kommune Laura Lindahl, Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune Walter G. Christophersen, Halsnæs Kommune Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune Klaus Markussen, Hillerød Kommune Dorte Meldgaard, Hillerød Kommune Rikke Macholm, Hillerød Kommune Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Morten Kabell, Københavns Kommune Elisabeth Ildal, Rudersdal Kommune Maria Steno, Rudersdal Kommune supp. Jesper Hammer deltager Søren Wiborg, Vallensbæk Kommune SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR afp Baggrund Referat af KKR Hovedstadens møde den 24. april 2015 blev udsendt den 27. april Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den 24. april Sagsfremstilling Der henvises til referatet, som desuden er tilgængeligt på KKR Hovedstadens hjemmeside: Referat 24. april Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. SIDE 5

6 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst MDR afp Baggrund KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Praksisplansudvalget Vækstforum Væksthus Hovedstadsregionen RAR Hovedstaden Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Formanden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ninna Thomsen orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget: Der er godkendt en implementeringsplan for 2016 for Sundhedsaftale 3, som er rettet til efter KKR Hovedstadens kommentarer om, at planerne skal være realistiske ift. gennemførelse og under hensyntagen til de økonomiske rammer. Udvalget har haft drøftelser om hjemtagning af færdigbehandlede på det somatiske området, og det følges fortsat tæt. Regionen har endvidere rejst et tema om færdigbehandlede psykiatriske patienter. Der er tale om relativt komplekse sager, som kræver samspil fra mange parter, og dette tema drøftes i den kommende tid. Det skal understreges, at der er tale om et meget lille patientvolumen. Ninna Thomsen orienterede fra Praksisplanudvalget: Praksisplanen er på vej i høring. Der er tale om en meget overordnet plan, som alene sætter rammerne for det videre arbejde. Selve aftaledelen er bundet til den underliggende aftale, hvor fokus først og fremmest er en decentralisering af områderne samtaleterapi og sygebesøg. Endnu er SIDE 6

7 PLO-Hovedstadens holdninger i spørgsmålet om decentralisering ikke helt tydelige. Vækstforum Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Henrik Rasmussen orienterede fra Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Hovedstadsregionen har holdt rundbordssamtaler med alle kommuner, med fokus på Væksthusets opgaveportefølje og ønsker hertil. Det står klart, at der fremadrettet skal arbejdes yderligere med selve screeningen af virksomheder og med hvordan den bedste udslusning af virksomheder sker. Bestyrelsen har endvidere drøftet Greater CoPEN- HAGEN, og der er fuld opbakning til arbejdet fra Væksthuset Hovedstadsregionen. Bestyrelsen har været på studietur til London, hvor der bl.a. blev drøftet måde at rejse risikovillig kapital til investeringer i start-op virksomheder. Væksthuset har indledt et samarbejde med Erhvervsstyrelsen herom. RAR Hovedstaden skriftlig orientering Der er som led i oprettelsen af RAR igangsat udarbejdelse af en vision for selve Rådets arbejde. Kommune-gruppen i Rådet har udarbejdet et oplæg til vision for RAR-arbejdet, der tager udgangspunkt i de fire spørgsmål, der er aftalt på rådsmødet i marts Udkast til visionen udsendes sammen med referatet og kan ses her Klimapolitisk Forum Der henvises til punkt 3.5 Energi på Tværs. Hans Toft orienterede fra Movia. Movias budgetforslag er på vej ud til kommunerne. Budgettet skal godkendes i september Den Radikale gruppe har ønsket en drøftelse i KKR Hovedstaden om Movias bestyrelses håndtering af sagen om Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings kampagne, herunder hvilken rolle de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal indtage i sager af principiel karakter som denne. Det blev understreget, at udpegningen til Movias bestyrelse ikke sker gennem KKR Hovedstaden, men at hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet, og at repræsentantskabet af sin midte udpeger en bestyrelse bestående af 9 medlemmer (hvoraf 7 er kommunale). De enkelte kommunalbestyrelser kan vælge at drøfte sagen, og der blev SIDE 7

8 orienteret om, at sagen tages op i Movias bestyrelse igen på møde i september. Wonderful Copenhagen Der henvises til punkt 3.1 Orientering om Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Ingen orientering. Formanden orienterede om: Den Radikale gruppe har valgt en ny suppleant for Bente Johansen. Suppleanten er Dennis Schmock, Albertslund Kommune. Implementeringsplan 2016 I forbindelse med Sundhedsaftale 3, er det aftalt, at der udarbejdes årlige implementeringsplaner i Sundhedskoordinationsudvalget. Implementeringsplanerne skal understøtte, at der arbejdes strategisk med indsatserne i Sundhedsaftalen i alle sektorer (kommuner, hospitaler og almen praksis) ud fra fælles prioritering af indsatser for året. Planerne udarbejdes i et årligt rul, der giver mulighed for, at kommunerne kan afsætte midler til implementeringsarbejdet i forbindelse med den årlige budgetproces. Implementeringsplan 2016 har været til kommunal kommentering og er drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget i maj. Den er nu sendt til kommunerne med henblik på inddragelse i budgetarbejdet. Implementeringsplanen forventes godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i oktober Mobil- og bredbåndsdækning: Et samlet Folketing indgik i februar 2015 en aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark. Et af initiativerne er, at Erhvervsstyrelsen i samarbejde med KL skal udvikle en pakke indeholdende en guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning til kommunerne. Pakken skal understøtte kommunernes indsats for at fremme den lokale dækning. Erhvervsstyrelsen og KL ønsker at arrangere et møde i hver region henvendt pakkernes målgrupper kommuner og lokale aktører til en dialog, om hvad de har af ønsker til indholdet af pakkerne. Fokus bliver på hvilken information interessenterne behøver for at kunne gøre en indsats på mobil- og bredbåndsområdet. Mødet planlægges hold i slutningen af september. Kommuner, der har interesse i at lægge lokaler til rådighed til et sådant møde, bedes kontakte KKR Hovedstadens sekretariat KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 8

9 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Orientering om Wonderful Copenhagen MDR hgb Baggrund På KKR Hovedstadens møde den 23. februar 2015 blev det aftalt, at Peter Højland, bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen, skulle deltage på et kommende møde i KKR Hovedstaden og orientere om arbejdet med genopretningen af Wonderful Copenhagen efter forløbet med Eurovision Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter orienteringen. Sagsfremstilling Peter Højland blev i september 2014 valgt som ny formand for Wonderful Copenhagen. I marts 2015 blev bestyrelsen endvidere ændret, og den nye bestyrelse har siden sin tiltrædelse arbejdet med at genoprette Wonderful Copenhagen efter forløbet med Eurovision Bestyrelsesformand Peter Højland orienterer om arbejdet med genopretningen. Beslutning Punktet blev indledt med et oplæg fra bestyrelsesformand Peter Højland om genopretningen i Wonderful Copenhagen. Der har været gennemført to undersøgelser af forløbet omkring Eurovision 2014 dels en uvildig advokatundersøgelse og dels en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen. Konklusionen på begge undersøgelser er bl.a., at afholdelse af Eurovision ligger inden for fondens formål, men at der kan rettes en kritik af governancestrukturen i Wonderful Copenhagen og af risikostyringen i forbindelse med projektet. Det betyder fremadrettet, at Wonderful Copenhagen alene ikke vil stå for events af den størrelse som Eurovision var. En af de forestående opgaver for den nye bestyrelse og den administrative ledelse er udarbejdelse af en ny strategi for Wonderful Copenhagen i de kommende år. SIDE 9

10 Peter Højlunds oplæg kan ses her Kommunal medfinansiering MDR afp Baggrund KKR Hovedstaden har flere gange drøftet kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Baggrunden for drøftelserne har været, at flere kommuner oplever en markant vækst i KMF de senere år. Nationalt er der gennemført en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Evalueringen peger på fordele og ulemper ved det nuværende system. Samtidig kommer rapporten med forslag til justeringer af modellen. Der er endvidere en analyse af mulighederne for øget gennemsigtighed på vej på regionalt niveau, som forventes fremlagt på KKU mødet 20. august KKR Hovedstaden har desuden modtaget en henvendelse fra borgmestrene i Ishøj og Vallensbæk med ønske om, at emnet drøftes i KKR Hovedstaden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter evalueringen af den kommunale medfinansiering, herunder hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønskes håndteret i samarbejde med KL. Sagsfremstilling I forbindelse med omlægningen af den kommunale medfinansiering i 2012 til 100 pct. aktivitetsfinansiering blev der indført et loft over medfinansieringen. Formålet med loftet var dels at give regionerne incitament til at styre aktivitetsudviklingen, dels at give kommunerne en vis budgetsikkerhed. Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever imidlertid en markant vækst i den kommunale medfinansiering (KMF) i de senere år. Således har loftet for KMF været overskredet de sidste to år. I 2013 med 245,2 mio. kr. og i 2014 med 332,5 mio. kr. Dette har medført betydelig budgetusikkerhed for kommunerne og et stigende behov for at drøfte handle muligheder både direkte ift. regionen og mere generelt. SIDE 10

11 Evaluering af KMF Nationalt har KL, Danske Regioner og regeringen som opfølgning på sidste års økonomiaftaler nu gennemført en evaluering af KMF. Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen har bidraget til et styrket kommunalt fokus på forebyggelses- og plejeopgaven. Selve størrelsen af medfinansieringen til regionerne er en væsentlig faktor for det skærpede kommunale fokus. Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommuner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, men at der også nogle steder er udfordringer i forhold til at sikre et tæt og forpligtende samarbejde. Evalueringen viser god kommunal forståelse for behovet for sammenhæng i indsatsen på tværs af kommunerne, men samtidig indikation af variationer i fokus og prioritering af området. Analysen viser også, at størrelse betyder noget ift. de mere komplekse sundhedsområder, og at mange mindre kommuner har indrettet sig herefter via fælleskommunale samarbejder. Evalueringen peger på forskellige muligheder for justering af den kommunale medfinansiering både med fokus på differentiering af KMF og på incitamentsstrukturer. Differentieret medfinansiering Det fremgår af evalueringen, at flere kommuner peger på, at der er beskedent økonomisk incitament i den eksisterende ordning, fordi en del af medfinansieringen er relateret til sygehusaktivitet, som kommunen ikke oplever at have mulighed for at påvirke. Det kan tale for at genoverveje mulighederne for en differentieret (målrettet) KMF. Evalueringen beskriver mulige, overordnede differentieringsmodeller: En model med målretning af KMF til brede sygdomsgrupper (fx alder) En model med målretning mod særlige diagnoser (en positivliste ) En model med målretning mod kroniske patienter. Neutralisering af modsatrettede incitamentsvirkningerne i regionerne Evalueringen viser, at der er elementer i KMF, som har en selvstændig incitamentsvirkning på regionerne, hvilket dels skyldes grundlaget for fordelingen af KMF, dels forskellene mellem KMF og den statslige aktivitetspulje. Grundlæggende betyder det, at medfinansieringen nok giver SIDE 11

12 kommunerne incitamenter til at holde patienterne væk fra hospitalerne, mens hospitalerne faktisk har den modsatte interesse. Evalueringen beskriver de to konkrete selvstændige incitamentsvirkninger samt 2 mulige tiltag for at løse problemet ved incitamentsvirkninger i regionerne: Den ene model indebærer en neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale) finansiering. Konkret sænkes loftet for regionernes indtægt fra den kommunale medfinansiering, så den marginale regionale aktivitet alene finansieres fra den statslige aktivitetspulje. Samtidig ændres fordelingen af loftet mellem regionerne, så indbyrdes konkurrence fjernes. Den anden model indebærer en neutralisering af incitamentsvirkningerne gennem en fuld afkobling af den kommunale medfinansiering fra regionernes finansiering. Ordningen gøres derved til et anliggende mellem stat og kommuner alene, dvs. kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen betales til staten. Evalueringen kan læses i sin helhed, herunder fuld beskrivelse af modellerne og fordele og ulemper på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside: Det videre arbejde med evaluering og modeller afventer folketingsvalg og efterfølgende økonomiforhandlinger. Økonomiforhandlinger bliver forventeligt ikke genoptaget før august måned. På mødet vil KL holdet et oplæg om evalueringen. Arbejdsgruppe om øget gennemsigtighed Der er mulighed for også inden for den nuværende ordning med KMF, at forbedre kommunernes styringsmuligheder, eksempelvis via større gennemsigtighed ift. aktivitetsudviklingen. Løbende overblik over aktivitetsudviklingen vil give region og kommuner mulighed for at tilpasse bugetter og initiere yderligere indsatser med det formål at holde aktiviteten på det aftalte niveau og dermed understøtte en overholdelse af KFM loftet. På baggrund af tidligere drøftelser i KKU (Kommunekontaktudvalget) er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne for netop at skabe øget gennemsigtighed ift. KMF under den nuværende ordning. Arbejdsgruppen forventes at fremlægge en færdig rapport til KKU den 20. august 2015 til drøftelse. SIDE 12

13 Kort kan nævnes, at arbejdsgruppen peger på, at KMF er meget et komplekst område, samt at kommunernes muligheder for at påvirke niveauet for eller udviklingen i KMF er begrænsede under den gældende model. Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger forventes dog at kunne bidrage til en bedre forståelse af såvel niveau for som udvikling i KMF. Arbejdsgruppen har fokuseret på følgende områder: Information stillet til rådighed fra staten, herunder esundhed og KØS Ledelsesinformation fra Region Hovestaden Forslag til nye regional indikatorer: dyreste borgere, ældre medicinske patienter og genindlæggelser Forslag til nye kommunale indikatorer Sammenligning på tværs af kommuner. Forud for mødet i KKU indkaldes borgmestre og kommunaldirektører til møde den 14. august kl. 9 på Albertslund Rådhus. Formålet med mødet er at drøfte analysen og den videre strategi for drøftelserne med bl.a. regionen. Henvendelse fra Vallensbæk og Ishøj./. Borgmestrene fra Vallensbæk og Ishøj har fremsendt vedlagte brev om udfordringer ved KMF og ønske om fælles handling til borgemestrene i KKR Hovedstaden. I brevet rejses der to spørgsmål: Er det rimeligt at det nuværende finansieringssystem ikke indeholder incitamenter for at undgå indlæggelser for den indlæggende myndighed? Hvordan kan det være at det i særlig grad i er Region Hovedstaden at denne problematik findes? På baggrund af ovenstående foreslås det drøftet i KKR Hovedstaden, hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønske håndteret i samarbejde med KL. Beslutning Punktet blev indledt med et oplæg fra Morten Mandøe, cheføkonom i KL. Den kommunale medfinansiering har givet et betydeligt fokus på sundhedsopgaven i kommunerne. Eksempelvis er der på sundhedsområdet foretaget en markant opnormering af sundhedspersonale på 40 pct. over perioden , mens der på andre områder er sket en reduktion af personale. SIDE 13

14 Udfordringerne i forhold til kommunal medfinansiering er bl.a. styrbarhed, modsatrettede incitamenter i regioner og kommuner, budgetsikkerhed og manglende gennemsigtighed i forhold til, hvad kommunerne betaler for. Det betyder bl.a., at det er svært for kommunerne at vurdere, om forebyggelsesindsatsen har en effekt. Konsekvensen af de stigende udgifter på sundhedsområdet er, at kommunerne skal finde besparelserne på de øvrige velfærdsområder. Der er grundet folketingsvalget ikke afklaring i forhold til den videre proces omkring den kommunale medfinansiering, herunder opfølgningen på den nationale evaluering. Formandskabet orienterede endvidere om deres drøftelse med KL s formandskab forud for KKR Hovedstadens møde. KKR s formandskab fremlagde de udfordringer, som kommunernes i hovedstaden oplever ift. KMF og pegede dels på behovet for kortsigtede løsninger fx i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016, dels på den længere bane i forhold til at få udarbejdet et forslag til model for KMF, som giver øget budgetsikkerhed og flere styringsmuligheder. KL s formandskab såvel som bestyrelse er opmærksomme på de udfordringer, der er i forhold til KMF. Det blev fremhævet, at udfordringen ikke kun er i hovedstaden, men opleves i flere af landets regioner omend i mindre udpræget grad. Formandskab og bestyrelse arbejder derfor på ændringer af den kommunal medfinansiering, der sikrer øget budgetsikkerhed og transparens. Formanden orienterede kort om den kommende analyse lavet til Kommunekontaktudvalget om gennemsigtighed. Analysen er vedlagt referatet. KKR Hovedstaden drøftede området og følgende blev fremhævet: Der er behov for en ny model for kommunal medfinansiering, der håndterer de udfordringer, som kommunerne oplever og som også beskrives i evalueringen. Indtil der foreligger en ny model, er der brug for en midlertidig ordning som kan sikre, at kommunernes udgifter ikke fortsætter i vejret. Det skal sikres, at der ved overskridelse af KMF-loftet sker en tilbagebetaling af midlerne inden for den enkelte region og ikke på landsplan som i dag. Det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at se nærmere på de betalinger der er sket siden 2012 til KMF, herunder om de er korrekte. SIDE 14

15 Morten Mandøe s oplæg kan ses her. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. gennemsigtighed kan ses her Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) MDR hgb Baggrund Udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for hovedstaden Copenhagen hele Danmarks Hovedstad er i offentlig høring fra den 24. april til den 19. juni Der lægges op til en tæt kobling til visionen bag Greater CoPENHA- GEN og fokuseres på to rammevilkår effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft og internationalisering og på de fire væksttemaer: sund, grøn, kreativ og smart vækst. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal drøftes på næste møde i Kommunekontaktudvalget den 20. august og behandles i regionsrådet den 22. september Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Regionsrådet skal med bidrag fra vækstforum vedtage en regional vækstog udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen er i høring frem til den 19. juni Udkast til strategien har tidligere været drøftet politisk i KKR og i Kommunekontaktudvalget og administrativt i bl.a. K29. Der lægges op til en tæt kobling til visionen bag Greater Co- PENHAGEN med fokus på væksttemaerne sund, grøn, kreativ og smart vækst. Det er vigtigt, at ReVUS bliver en fælles strategi mellem kommuner, erhvervsliv og region, og der er behov for samarbejde om implementeringen, hvis strategien skal omsættes til handling. ReVUS indeholder i sin nuværende form en bruttoliste med en lang række initiativer. Der er derfor i foråret gennemført en administrativ høring med henblik på at SIDE 15

16 komme med forslag til en prioriteret liste over færre initiativer, som der i første omgang skal fokuseres på i implementering af strategien. I alt 19 kommuner har svaret på den administrative høring og tilsammen indsendt 140 forslag til initiativer. Desuden har universiteter og erhvervsorganisationer indsendt forslag. ReVUS er som nævnt i offentlig høring frem til den 19. juni, hvorfor der forventes at komme yderligere input. På baggrund af den administrative proces og med forbehold for den igangværende høring foreslås det, at der i første omgang fokus på følgende initiativer: 1. Grøn mobilitetsplanlægning 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne 4. Copenhagen Science Region 5. Copenhagen Healthtech Cluster 6. Klimatilpasning 7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 8. Kommercialisering af de kreative erhverv 9. Copenhagen Wifi mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 10. Udvikling af fælles data-hub Der er i forslaget til prioritering lagt vægt på: at forslagene har en bred kommunal opbakning at der er fokus på regionale udfordringer, der kalder på regionale løsninger at der bygges videre på og skabes synergi med eksisterende indsatser. Der lægges op til, at Kommunekontaktudvalget på mødet den 20. august drøfter udkast til uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer. Endvidere er der lagt op til en proces, hvor alle interesserede kommuner og andre relevante aktører kan deltage i de foreslåede initiativer. Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Administrationen blev bedt om at melde tilbage til regionen, at der fra KKR Hovedstaden er opbakning til de foreslåede 10 initiativer, og endvidere at det foreslås, at der igangsættes yderligere et initiativ, der adresserer tema om bolig, livskvalitet og kultur i regionen. SIDE 16

17 3.4. Greater CoPENHAGEN MDR hgb Baggrund I forlængelse af det politiske topmøde i Kristianstad den 22. juni 2015 holdes møde i bestyrelsen for Greater Copenhagen. De vigtigste emner på dagsordenen er drøftelse af vedtægter for ny organisering af Greater Copenhagen og Øresundskomitéen samt forslag til ny finansieringsmodel. Der gives på KKR mødet en mundlig status fra mødet den 22. juni. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter sagen, herunder bemyndiger formandskabet til at tiltræde omlægningen af Øresundskomiteen og dannelsen af Greater Copenhagen & Skåne Commitee inden for den beskrevne ramme. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Greater Copenhagen besluttede på deres møde den 20. april 2015 at foreslå Øresundskomitéen at vedtage en revitalisering af komitéen, således at den omdannes til The Greater Copenhagen & Skåne Committee fra den 1. januar KKR Hovedstaden blev orienteret herom på mødet den 24. april. Beslutningen om omdannelse af Øresundskomiteen til The Greater Copenhagen and Skåne Committee blev drøftet i forretningsudvalget for Øresundskomiteen den 3. juni og skal formelt vedtages på to på hinanden følgende møder i Øresundskomiteen i efteråret (den 19. oktober og den 4. november). Der lægges op til en ny organisation med et meget mere snævert fokus på vækst og beskæftigelse og med en tættere kobling til og større forankring i kommuner og regioner. Det fremgår af det foreliggende udkast til vedtægter, at: Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget bæredygtig vækst og beskæftigelse. Komitéen skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter SIDE 17

18 Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Der lægges op til, at bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committees skal bestå af 14 folkevalgte politikere, hvoraf 7 udpeges fra østdansk side og 7 fra skånsk side. Desuden lægges der op til, at den skånske og østdanske side hver kan udpege 2 politiske observatører uden stemmeret. Bestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 20. april 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til finansiering af The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbejde, som tager udgangspunkt i, at dansk og skånsk side betaler lige meget (modsat i dag, hvor betalingen sker efter indbyggertal). På dansk side vil det fortsat være regionerne, der via det kommunale udviklingsbidrag, betaler kommunernes og regionernes bidrag. Greater Copenhagen og status på omdannelsen af Øresundskomiteen vil ligeledes blive drøftet på det kommende møde i KKR Hovedstaden den 10. september Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Der gives en status herfor ved det kommende KKR-møde den 10. september Strategisk energiplanlægning Energi på Tværs MDR hgb Baggrund I regi af Energi på Tværs blev der den 13. april 2015 holdt et borgmestermøde om strategisk energiplanlægning med deltagelse af 25 kommuner samt Region Hovedstaden og en række forsyningsselskaber. Den fælles energivision for hovedstadsregionen blev drøftet på mødet, og der var bred opbakning hertil../. Energivisionen fra borgmestertopmødet er vedlagt som bilag. Omstillingen af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de SIDE 18

19 tre parter og vil danne rammerne for den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Drøfter og godkender energivisionen som grundlag og ramme for den videre indsats for omstillingen til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Godkender, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som et fælles initiativ mellem kommunerne i KKR Hovedstaden, regionen og forsyningsselskaber. Godkender, at der frem mod KKR-mødet den 10. september 2015 udarbejdes oplæg om etablering af et fælles energisekretariat, der bl.a. skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Beslutning om deltagelse i et fælles energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommunalbestyrelser efterfølgende. Sagsfremstilling En strategisk omstilling af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem parterne og vil danne rammerne for den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen. Klimapolitisk Forum fungerer som politisk følgegruppe for arbejdet og drøfter og forbereder beslutningsoplæg til KKR Hovedstaden, Regionsrådet og forsyningsselskabernes bestyrelser. Energivisionen for hovedstadsregionen blev drøftet på borgmestermødet den 13. april 2015, og der var bred opbakning hertil. Den fælles vision er, at Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i På baggrund af arbejdet i projektet Energi på Tværs er der formuleret en række indsatsområder, som bør indgå i arbejdet med den strategiske energiplanlægning både regionalt og i kommuner og selskaber: Energibesparelser for alle offentlige og private slutbrugere Fremme grøn, individuel opvarmning Udfasning af naturgas i energisystemet SIDE 19

20 Affald, for eksempel øget genanvendelse Grønt transportsystem med tilhørende infrastruktur Indpasning af vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen Udbredelse af og styrket sammenhæng i fjernvarmen Innovation og grøn vækst (indgår i alle ovenstående indsatsområder) Energivisionen forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer fremtidige investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver effektivt. En ambitiøs vision vil bidrage til at fastholde hovedstadsregionen, som en førende region inden for grøn omstilling og vækst. Det vil skabe nye arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer samt styrke danske virksomheders konkurrenceevne inden for energiteknologi og vedvarende energi på det globale marked. Det foreslås endvidere, at der frem mod KKR-mødet i september udarbejdes oplæg om etablering af et fælles energisekretariat, der bl.a. skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Formålet er bl.a. at sikre at planlægning og implementering af beslutninger om energiinfrastruktur, -produktion, -forsyning og -besparelser på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede system. Et konkret oplæg på formål, opgaver, forankring, bemanding og budget fremlægges på KKR-mødet den 10. september Beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i et fælles energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommunalbestyrelser efterfølgende. Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Oplæg om etablering af fælles energisekretariat drøftes på det kommende KKR-møde i september Rammeaftale 2016 MDR afp Baggrund Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af den årlige Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. SIDE 20

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 24-04-2015 11:00 Sted: Green Solution House i Rønne, Strandvejen 79, Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 11. april 2011 Tidspunkt: 10.30-12.00 Sted: Sinatur Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 23-02-2015 10:00 Sted: Uddannelsescenteret, indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV. Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14 Ligestillingskrav Sundhedskoordinationsudvalget 5 - F Praksisplanudvalget 5 - F Det regionale ækstforum æksthus Hovedstaden estyrelsen 6 - Organisation/forum ntal pladser Suppleant Fordeling aftalt 5..4

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2012 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 03-09-2012 Tidspunkt: 10:00 12.00 Sted: Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-04-2009 Tidspunkt: 10:00-12:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 14-11-2014 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød, Gruppemøder fra kl. 09.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 11-06-2014 10:00 Sted: Søhuset Scion DTU, Venlighedsvej 10, Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2009 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 15-06-2009 Tidspunkt: 12:15-13:45 Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 8. marts 2010 Tidspunkt: 10.00 12.00 Sted: Rungstedgård, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 14-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Søhuset, Scion DTU, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 12-09-2014 Tid: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af referat... 2 1.1. Godkendelse af referat...

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november 2015 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 14-03-2014 10:00-12.00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 12-11-2010 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 21-06-2013 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 24-11-2015 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 25. januar 2017 Mødetidspunkt Kl. 11.00 12.00 Bemærkninger

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere