K K R H O V E D S T A D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: :00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Orientering om Wonderful Copenhagen Kommunal medfinansiering Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) Greater CoPENHAGEN Strategisk energiplanlægning Energi på Tværs Rammeaftale Kommunekvoter Socialtilsynet årsrapport Orientering vedr. KLIKOVAND og task force for klimatilpasning Orientering vedr. ELENA projekt om energibesparelser i offentlige bygninger Orientering vedr. Copenhagen Film Fund Orientering om praktikpladssituationen på pædagoguddannelsen Orientering vedr. målsætninger fra Øresundskomiteen vedr. elbiler Udpegninger KKR Punkter til næste møde Sager til næste møde Eventuelt Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Steen Christiansen, Albertslund Kommune Jørgen Johansen, Allerød Kommune Bente Johansen, Bornholm, supp. Dennis Schmock deltog Ib Terp, Brøndby Kommune Vagn Kjær-Hansen, Brøndby Kommune Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune Kristian Hegaard, Fredensborg Kommune Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune Hans Toft, Gentofte Kommune Robert Sørensen, Glostrup Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Kim Valentin, Gribskov Kommune Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune Benedikte Kiær, Helsingør Kommune Arly Eskildsen, Herlev Kommune Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Peter Lennø, Hillerød Kommune, supp. Allan Runager deltog Helle Adelborg, Hvidovre Kommune Ole Hyldahl, Høje-Taastrup Kommune Morten Slotved, Hørsholm Kommune Rikke Lauritzen, Københavns Kommune, supp. Trine Henriksen deltog Ninna Thomsen, Københavns Kommune Pia Allerslev, Københavns Kommune, supp. Annette Weincken deltog Karin Storgaard, Københavns Kommune Frank Jensen, Københavns Kommune Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune Jens Bo Ive, Rudersdal Kommune Erik Nielsen, Rødovre Kommune supp. Jan Kongebro deltog Henrik Zimino, Tårnby Kommune, supp. Elise Andersen deltog Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune Fra bestyrelsen Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune Fra KL Anders B. Kristensen Fra sekretariatet Hanne Agerbak Anne-Sofie Fischer Petersen SIDE 3

4 Afbud Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Lone Madsen, Ballerup Kommune Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Andreas Ipsen, Bornholms Regionskommune, Eik Dahl Bidstrup, Dragør Kommune Morten Dreyer, Dragør Kommune Willy Eliasen, Egedal Kommune Laura Lindahl, Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune Walter G. Christophersen, Halsnæs Kommune Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune Klaus Markussen, Hillerød Kommune Dorte Meldgaard, Hillerød Kommune Rikke Macholm, Hillerød Kommune Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune Morten Kabell, Københavns Kommune Elisabeth Ildal, Rudersdal Kommune Maria Steno, Rudersdal Kommune supp. Jesper Hammer deltager Søren Wiborg, Vallensbæk Kommune SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR afp Baggrund Referat af KKR Hovedstadens møde den 24. april 2015 blev udsendt den 27. april Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den 24. april Sagsfremstilling Der henvises til referatet, som desuden er tilgængeligt på KKR Hovedstadens hjemmeside: Referat 24. april Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. SIDE 5

6 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst MDR afp Baggrund KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Praksisplansudvalget Vækstforum Væksthus Hovedstadsregionen RAR Hovedstaden Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Formanden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ninna Thomsen orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget: Der er godkendt en implementeringsplan for 2016 for Sundhedsaftale 3, som er rettet til efter KKR Hovedstadens kommentarer om, at planerne skal være realistiske ift. gennemførelse og under hensyntagen til de økonomiske rammer. Udvalget har haft drøftelser om hjemtagning af færdigbehandlede på det somatiske området, og det følges fortsat tæt. Regionen har endvidere rejst et tema om færdigbehandlede psykiatriske patienter. Der er tale om relativt komplekse sager, som kræver samspil fra mange parter, og dette tema drøftes i den kommende tid. Det skal understreges, at der er tale om et meget lille patientvolumen. Ninna Thomsen orienterede fra Praksisplanudvalget: Praksisplanen er på vej i høring. Der er tale om en meget overordnet plan, som alene sætter rammerne for det videre arbejde. Selve aftaledelen er bundet til den underliggende aftale, hvor fokus først og fremmest er en decentralisering af områderne samtaleterapi og sygebesøg. Endnu er SIDE 6

7 PLO-Hovedstadens holdninger i spørgsmålet om decentralisering ikke helt tydelige. Vækstforum Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Henrik Rasmussen orienterede fra Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Hovedstadsregionen har holdt rundbordssamtaler med alle kommuner, med fokus på Væksthusets opgaveportefølje og ønsker hertil. Det står klart, at der fremadrettet skal arbejdes yderligere med selve screeningen af virksomheder og med hvordan den bedste udslusning af virksomheder sker. Bestyrelsen har endvidere drøftet Greater CoPEN- HAGEN, og der er fuld opbakning til arbejdet fra Væksthuset Hovedstadsregionen. Bestyrelsen har været på studietur til London, hvor der bl.a. blev drøftet måde at rejse risikovillig kapital til investeringer i start-op virksomheder. Væksthuset har indledt et samarbejde med Erhvervsstyrelsen herom. RAR Hovedstaden skriftlig orientering Der er som led i oprettelsen af RAR igangsat udarbejdelse af en vision for selve Rådets arbejde. Kommune-gruppen i Rådet har udarbejdet et oplæg til vision for RAR-arbejdet, der tager udgangspunkt i de fire spørgsmål, der er aftalt på rådsmødet i marts Udkast til visionen udsendes sammen med referatet og kan ses her Klimapolitisk Forum Der henvises til punkt 3.5 Energi på Tværs. Hans Toft orienterede fra Movia. Movias budgetforslag er på vej ud til kommunerne. Budgettet skal godkendes i september Den Radikale gruppe har ønsket en drøftelse i KKR Hovedstaden om Movias bestyrelses håndtering af sagen om Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings kampagne, herunder hvilken rolle de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal indtage i sager af principiel karakter som denne. Det blev understreget, at udpegningen til Movias bestyrelse ikke sker gennem KKR Hovedstaden, men at hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet, og at repræsentantskabet af sin midte udpeger en bestyrelse bestående af 9 medlemmer (hvoraf 7 er kommunale). De enkelte kommunalbestyrelser kan vælge at drøfte sagen, og der blev SIDE 7

8 orienteret om, at sagen tages op i Movias bestyrelse igen på møde i september. Wonderful Copenhagen Der henvises til punkt 3.1 Orientering om Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Ingen orientering. Formanden orienterede om: Den Radikale gruppe har valgt en ny suppleant for Bente Johansen. Suppleanten er Dennis Schmock, Albertslund Kommune. Implementeringsplan 2016 I forbindelse med Sundhedsaftale 3, er det aftalt, at der udarbejdes årlige implementeringsplaner i Sundhedskoordinationsudvalget. Implementeringsplanerne skal understøtte, at der arbejdes strategisk med indsatserne i Sundhedsaftalen i alle sektorer (kommuner, hospitaler og almen praksis) ud fra fælles prioritering af indsatser for året. Planerne udarbejdes i et årligt rul, der giver mulighed for, at kommunerne kan afsætte midler til implementeringsarbejdet i forbindelse med den årlige budgetproces. Implementeringsplan 2016 har været til kommunal kommentering og er drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget i maj. Den er nu sendt til kommunerne med henblik på inddragelse i budgetarbejdet. Implementeringsplanen forventes godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i oktober Mobil- og bredbåndsdækning: Et samlet Folketing indgik i februar 2015 en aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark. Et af initiativerne er, at Erhvervsstyrelsen i samarbejde med KL skal udvikle en pakke indeholdende en guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning til kommunerne. Pakken skal understøtte kommunernes indsats for at fremme den lokale dækning. Erhvervsstyrelsen og KL ønsker at arrangere et møde i hver region henvendt pakkernes målgrupper kommuner og lokale aktører til en dialog, om hvad de har af ønsker til indholdet af pakkerne. Fokus bliver på hvilken information interessenterne behøver for at kunne gøre en indsats på mobil- og bredbåndsområdet. Mødet planlægges hold i slutningen af september. Kommuner, der har interesse i at lægge lokaler til rådighed til et sådant møde, bedes kontakte KKR Hovedstadens sekretariat KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. SIDE 8

9 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Orientering om Wonderful Copenhagen MDR hgb Baggrund På KKR Hovedstadens møde den 23. februar 2015 blev det aftalt, at Peter Højland, bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen, skulle deltage på et kommende møde i KKR Hovedstaden og orientere om arbejdet med genopretningen af Wonderful Copenhagen efter forløbet med Eurovision Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter orienteringen. Sagsfremstilling Peter Højland blev i september 2014 valgt som ny formand for Wonderful Copenhagen. I marts 2015 blev bestyrelsen endvidere ændret, og den nye bestyrelse har siden sin tiltrædelse arbejdet med at genoprette Wonderful Copenhagen efter forløbet med Eurovision Bestyrelsesformand Peter Højland orienterer om arbejdet med genopretningen. Beslutning Punktet blev indledt med et oplæg fra bestyrelsesformand Peter Højland om genopretningen i Wonderful Copenhagen. Der har været gennemført to undersøgelser af forløbet omkring Eurovision 2014 dels en uvildig advokatundersøgelse og dels en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen. Konklusionen på begge undersøgelser er bl.a., at afholdelse af Eurovision ligger inden for fondens formål, men at der kan rettes en kritik af governancestrukturen i Wonderful Copenhagen og af risikostyringen i forbindelse med projektet. Det betyder fremadrettet, at Wonderful Copenhagen alene ikke vil stå for events af den størrelse som Eurovision var. En af de forestående opgaver for den nye bestyrelse og den administrative ledelse er udarbejdelse af en ny strategi for Wonderful Copenhagen i de kommende år. SIDE 9

10 Peter Højlunds oplæg kan ses her Kommunal medfinansiering MDR afp Baggrund KKR Hovedstaden har flere gange drøftet kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Baggrunden for drøftelserne har været, at flere kommuner oplever en markant vækst i KMF de senere år. Nationalt er der gennemført en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Evalueringen peger på fordele og ulemper ved det nuværende system. Samtidig kommer rapporten med forslag til justeringer af modellen. Der er endvidere en analyse af mulighederne for øget gennemsigtighed på vej på regionalt niveau, som forventes fremlagt på KKU mødet 20. august KKR Hovedstaden har desuden modtaget en henvendelse fra borgmestrene i Ishøj og Vallensbæk med ønske om, at emnet drøftes i KKR Hovedstaden. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter evalueringen af den kommunale medfinansiering, herunder hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønskes håndteret i samarbejde med KL. Sagsfremstilling I forbindelse med omlægningen af den kommunale medfinansiering i 2012 til 100 pct. aktivitetsfinansiering blev der indført et loft over medfinansieringen. Formålet med loftet var dels at give regionerne incitament til at styre aktivitetsudviklingen, dels at give kommunerne en vis budgetsikkerhed. Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever imidlertid en markant vækst i den kommunale medfinansiering (KMF) i de senere år. Således har loftet for KMF været overskredet de sidste to år. I 2013 med 245,2 mio. kr. og i 2014 med 332,5 mio. kr. Dette har medført betydelig budgetusikkerhed for kommunerne og et stigende behov for at drøfte handle muligheder både direkte ift. regionen og mere generelt. SIDE 10

11 Evaluering af KMF Nationalt har KL, Danske Regioner og regeringen som opfølgning på sidste års økonomiaftaler nu gennemført en evaluering af KMF. Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen har bidraget til et styrket kommunalt fokus på forebyggelses- og plejeopgaven. Selve størrelsen af medfinansieringen til regionerne er en væsentlig faktor for det skærpede kommunale fokus. Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommuner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, men at der også nogle steder er udfordringer i forhold til at sikre et tæt og forpligtende samarbejde. Evalueringen viser god kommunal forståelse for behovet for sammenhæng i indsatsen på tværs af kommunerne, men samtidig indikation af variationer i fokus og prioritering af området. Analysen viser også, at størrelse betyder noget ift. de mere komplekse sundhedsområder, og at mange mindre kommuner har indrettet sig herefter via fælleskommunale samarbejder. Evalueringen peger på forskellige muligheder for justering af den kommunale medfinansiering både med fokus på differentiering af KMF og på incitamentsstrukturer. Differentieret medfinansiering Det fremgår af evalueringen, at flere kommuner peger på, at der er beskedent økonomisk incitament i den eksisterende ordning, fordi en del af medfinansieringen er relateret til sygehusaktivitet, som kommunen ikke oplever at have mulighed for at påvirke. Det kan tale for at genoverveje mulighederne for en differentieret (målrettet) KMF. Evalueringen beskriver mulige, overordnede differentieringsmodeller: En model med målretning af KMF til brede sygdomsgrupper (fx alder) En model med målretning mod særlige diagnoser (en positivliste ) En model med målretning mod kroniske patienter. Neutralisering af modsatrettede incitamentsvirkningerne i regionerne Evalueringen viser, at der er elementer i KMF, som har en selvstændig incitamentsvirkning på regionerne, hvilket dels skyldes grundlaget for fordelingen af KMF, dels forskellene mellem KMF og den statslige aktivitetspulje. Grundlæggende betyder det, at medfinansieringen nok giver SIDE 11

12 kommunerne incitamenter til at holde patienterne væk fra hospitalerne, mens hospitalerne faktisk har den modsatte interesse. Evalueringen beskriver de to konkrete selvstændige incitamentsvirkninger samt 2 mulige tiltag for at løse problemet ved incitamentsvirkninger i regionerne: Den ene model indebærer en neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale) finansiering. Konkret sænkes loftet for regionernes indtægt fra den kommunale medfinansiering, så den marginale regionale aktivitet alene finansieres fra den statslige aktivitetspulje. Samtidig ændres fordelingen af loftet mellem regionerne, så indbyrdes konkurrence fjernes. Den anden model indebærer en neutralisering af incitamentsvirkningerne gennem en fuld afkobling af den kommunale medfinansiering fra regionernes finansiering. Ordningen gøres derved til et anliggende mellem stat og kommuner alene, dvs. kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen betales til staten. Evalueringen kan læses i sin helhed, herunder fuld beskrivelse af modellerne og fordele og ulemper på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside: Det videre arbejde med evaluering og modeller afventer folketingsvalg og efterfølgende økonomiforhandlinger. Økonomiforhandlinger bliver forventeligt ikke genoptaget før august måned. På mødet vil KL holdet et oplæg om evalueringen. Arbejdsgruppe om øget gennemsigtighed Der er mulighed for også inden for den nuværende ordning med KMF, at forbedre kommunernes styringsmuligheder, eksempelvis via større gennemsigtighed ift. aktivitetsudviklingen. Løbende overblik over aktivitetsudviklingen vil give region og kommuner mulighed for at tilpasse bugetter og initiere yderligere indsatser med det formål at holde aktiviteten på det aftalte niveau og dermed understøtte en overholdelse af KFM loftet. På baggrund af tidligere drøftelser i KKU (Kommunekontaktudvalget) er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne for netop at skabe øget gennemsigtighed ift. KMF under den nuværende ordning. Arbejdsgruppen forventes at fremlægge en færdig rapport til KKU den 20. august 2015 til drøftelse. SIDE 12

13 Kort kan nævnes, at arbejdsgruppen peger på, at KMF er meget et komplekst område, samt at kommunernes muligheder for at påvirke niveauet for eller udviklingen i KMF er begrænsede under den gældende model. Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger forventes dog at kunne bidrage til en bedre forståelse af såvel niveau for som udvikling i KMF. Arbejdsgruppen har fokuseret på følgende områder: Information stillet til rådighed fra staten, herunder esundhed og KØS Ledelsesinformation fra Region Hovestaden Forslag til nye regional indikatorer: dyreste borgere, ældre medicinske patienter og genindlæggelser Forslag til nye kommunale indikatorer Sammenligning på tværs af kommuner. Forud for mødet i KKU indkaldes borgmestre og kommunaldirektører til møde den 14. august kl. 9 på Albertslund Rådhus. Formålet med mødet er at drøfte analysen og den videre strategi for drøftelserne med bl.a. regionen. Henvendelse fra Vallensbæk og Ishøj./. Borgmestrene fra Vallensbæk og Ishøj har fremsendt vedlagte brev om udfordringer ved KMF og ønske om fælles handling til borgemestrene i KKR Hovedstaden. I brevet rejses der to spørgsmål: Er det rimeligt at det nuværende finansieringssystem ikke indeholder incitamenter for at undgå indlæggelser for den indlæggende myndighed? Hvordan kan det være at det i særlig grad i er Region Hovedstaden at denne problematik findes? På baggrund af ovenstående foreslås det drøftet i KKR Hovedstaden, hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønske håndteret i samarbejde med KL. Beslutning Punktet blev indledt med et oplæg fra Morten Mandøe, cheføkonom i KL. Den kommunale medfinansiering har givet et betydeligt fokus på sundhedsopgaven i kommunerne. Eksempelvis er der på sundhedsområdet foretaget en markant opnormering af sundhedspersonale på 40 pct. over perioden , mens der på andre områder er sket en reduktion af personale. SIDE 13

14 Udfordringerne i forhold til kommunal medfinansiering er bl.a. styrbarhed, modsatrettede incitamenter i regioner og kommuner, budgetsikkerhed og manglende gennemsigtighed i forhold til, hvad kommunerne betaler for. Det betyder bl.a., at det er svært for kommunerne at vurdere, om forebyggelsesindsatsen har en effekt. Konsekvensen af de stigende udgifter på sundhedsområdet er, at kommunerne skal finde besparelserne på de øvrige velfærdsområder. Der er grundet folketingsvalget ikke afklaring i forhold til den videre proces omkring den kommunale medfinansiering, herunder opfølgningen på den nationale evaluering. Formandskabet orienterede endvidere om deres drøftelse med KL s formandskab forud for KKR Hovedstadens møde. KKR s formandskab fremlagde de udfordringer, som kommunernes i hovedstaden oplever ift. KMF og pegede dels på behovet for kortsigtede løsninger fx i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016, dels på den længere bane i forhold til at få udarbejdet et forslag til model for KMF, som giver øget budgetsikkerhed og flere styringsmuligheder. KL s formandskab såvel som bestyrelse er opmærksomme på de udfordringer, der er i forhold til KMF. Det blev fremhævet, at udfordringen ikke kun er i hovedstaden, men opleves i flere af landets regioner omend i mindre udpræget grad. Formandskab og bestyrelse arbejder derfor på ændringer af den kommunal medfinansiering, der sikrer øget budgetsikkerhed og transparens. Formanden orienterede kort om den kommende analyse lavet til Kommunekontaktudvalget om gennemsigtighed. Analysen er vedlagt referatet. KKR Hovedstaden drøftede området og følgende blev fremhævet: Der er behov for en ny model for kommunal medfinansiering, der håndterer de udfordringer, som kommunerne oplever og som også beskrives i evalueringen. Indtil der foreligger en ny model, er der brug for en midlertidig ordning som kan sikre, at kommunernes udgifter ikke fortsætter i vejret. Det skal sikres, at der ved overskridelse af KMF-loftet sker en tilbagebetaling af midlerne inden for den enkelte region og ikke på landsplan som i dag. Det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at se nærmere på de betalinger der er sket siden 2012 til KMF, herunder om de er korrekte. SIDE 14

15 Morten Mandøe s oplæg kan ses her. Rapport fra arbejdsgruppen vedr. gennemsigtighed kan ses her Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) MDR hgb Baggrund Udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for hovedstaden Copenhagen hele Danmarks Hovedstad er i offentlig høring fra den 24. april til den 19. juni Der lægges op til en tæt kobling til visionen bag Greater CoPENHA- GEN og fokuseres på to rammevilkår effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft og internationalisering og på de fire væksttemaer: sund, grøn, kreativ og smart vækst. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal drøftes på næste møde i Kommunekontaktudvalget den 20. august og behandles i regionsrådet den 22. september Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Regionsrådet skal med bidrag fra vækstforum vedtage en regional vækstog udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen er i høring frem til den 19. juni Udkast til strategien har tidligere været drøftet politisk i KKR og i Kommunekontaktudvalget og administrativt i bl.a. K29. Der lægges op til en tæt kobling til visionen bag Greater Co- PENHAGEN med fokus på væksttemaerne sund, grøn, kreativ og smart vækst. Det er vigtigt, at ReVUS bliver en fælles strategi mellem kommuner, erhvervsliv og region, og der er behov for samarbejde om implementeringen, hvis strategien skal omsættes til handling. ReVUS indeholder i sin nuværende form en bruttoliste med en lang række initiativer. Der er derfor i foråret gennemført en administrativ høring med henblik på at SIDE 15

16 komme med forslag til en prioriteret liste over færre initiativer, som der i første omgang skal fokuseres på i implementering af strategien. I alt 19 kommuner har svaret på den administrative høring og tilsammen indsendt 140 forslag til initiativer. Desuden har universiteter og erhvervsorganisationer indsendt forslag. ReVUS er som nævnt i offentlig høring frem til den 19. juni, hvorfor der forventes at komme yderligere input. På baggrund af den administrative proces og med forbehold for den igangværende høring foreslås det, at der i første omgang fokus på følgende initiativer: 1. Grøn mobilitetsplanlægning 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne 4. Copenhagen Science Region 5. Copenhagen Healthtech Cluster 6. Klimatilpasning 7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 8. Kommercialisering af de kreative erhverv 9. Copenhagen Wifi mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 10. Udvikling af fælles data-hub Der er i forslaget til prioritering lagt vægt på: at forslagene har en bred kommunal opbakning at der er fokus på regionale udfordringer, der kalder på regionale løsninger at der bygges videre på og skabes synergi med eksisterende indsatser. Der lægges op til, at Kommunekontaktudvalget på mødet den 20. august drøfter udkast til uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer. Endvidere er der lagt op til en proces, hvor alle interesserede kommuner og andre relevante aktører kan deltage i de foreslåede initiativer. Beslutning KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Administrationen blev bedt om at melde tilbage til regionen, at der fra KKR Hovedstaden er opbakning til de foreslåede 10 initiativer, og endvidere at det foreslås, at der igangsættes yderligere et initiativ, der adresserer tema om bolig, livskvalitet og kultur i regionen. SIDE 16

17 3.4. Greater CoPENHAGEN MDR hgb Baggrund I forlængelse af det politiske topmøde i Kristianstad den 22. juni 2015 holdes møde i bestyrelsen for Greater Copenhagen. De vigtigste emner på dagsordenen er drøftelse af vedtægter for ny organisering af Greater Copenhagen og Øresundskomitéen samt forslag til ny finansieringsmodel. Der gives på KKR mødet en mundlig status fra mødet den 22. juni. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter sagen, herunder bemyndiger formandskabet til at tiltræde omlægningen af Øresundskomiteen og dannelsen af Greater Copenhagen & Skåne Commitee inden for den beskrevne ramme. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Greater Copenhagen besluttede på deres møde den 20. april 2015 at foreslå Øresundskomitéen at vedtage en revitalisering af komitéen, således at den omdannes til The Greater Copenhagen & Skåne Committee fra den 1. januar KKR Hovedstaden blev orienteret herom på mødet den 24. april. Beslutningen om omdannelse af Øresundskomiteen til The Greater Copenhagen and Skåne Committee blev drøftet i forretningsudvalget for Øresundskomiteen den 3. juni og skal formelt vedtages på to på hinanden følgende møder i Øresundskomiteen i efteråret (den 19. oktober og den 4. november). Der lægges op til en ny organisation med et meget mere snævert fokus på vækst og beskæftigelse og med en tættere kobling til og større forankring i kommuner og regioner. Det fremgår af det foreliggende udkast til vedtægter, at: Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget bæredygtig vækst og beskæftigelse. Komitéen skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter SIDE 17

18 Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Der lægges op til, at bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committees skal bestå af 14 folkevalgte politikere, hvoraf 7 udpeges fra østdansk side og 7 fra skånsk side. Desuden lægges der op til, at den skånske og østdanske side hver kan udpege 2 politiske observatører uden stemmeret. Bestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 20. april 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til finansiering af The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbejde, som tager udgangspunkt i, at dansk og skånsk side betaler lige meget (modsat i dag, hvor betalingen sker efter indbyggertal). På dansk side vil det fortsat være regionerne, der via det kommunale udviklingsbidrag, betaler kommunernes og regionernes bidrag. Greater Copenhagen og status på omdannelsen af Øresundskomiteen vil ligeledes blive drøftet på det kommende møde i KKR Hovedstaden den 10. september Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Der gives en status herfor ved det kommende KKR-møde den 10. september Strategisk energiplanlægning Energi på Tværs MDR hgb Baggrund I regi af Energi på Tværs blev der den 13. april 2015 holdt et borgmestermøde om strategisk energiplanlægning med deltagelse af 25 kommuner samt Region Hovedstaden og en række forsyningsselskaber. Den fælles energivision for hovedstadsregionen blev drøftet på mødet, og der var bred opbakning hertil../. Energivisionen fra borgmestertopmødet er vedlagt som bilag. Omstillingen af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de SIDE 18

19 tre parter og vil danne rammerne for den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden: Drøfter og godkender energivisionen som grundlag og ramme for den videre indsats for omstillingen til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Godkender, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som et fælles initiativ mellem kommunerne i KKR Hovedstaden, regionen og forsyningsselskaber. Godkender, at der frem mod KKR-mødet den 10. september 2015 udarbejdes oplæg om etablering af et fælles energisekretariat, der bl.a. skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Beslutning om deltagelse i et fælles energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommunalbestyrelser efterfølgende. Sagsfremstilling En strategisk omstilling af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem parterne og vil danne rammerne for den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen. Klimapolitisk Forum fungerer som politisk følgegruppe for arbejdet og drøfter og forbereder beslutningsoplæg til KKR Hovedstaden, Regionsrådet og forsyningsselskabernes bestyrelser. Energivisionen for hovedstadsregionen blev drøftet på borgmestermødet den 13. april 2015, og der var bred opbakning hertil. Den fælles vision er, at Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i På baggrund af arbejdet i projektet Energi på Tværs er der formuleret en række indsatsområder, som bør indgå i arbejdet med den strategiske energiplanlægning både regionalt og i kommuner og selskaber: Energibesparelser for alle offentlige og private slutbrugere Fremme grøn, individuel opvarmning Udfasning af naturgas i energisystemet SIDE 19

20 Affald, for eksempel øget genanvendelse Grønt transportsystem med tilhørende infrastruktur Indpasning af vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen Udbredelse af og styrket sammenhæng i fjernvarmen Innovation og grøn vækst (indgår i alle ovenstående indsatsområder) Energivisionen forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer fremtidige investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver effektivt. En ambitiøs vision vil bidrage til at fastholde hovedstadsregionen, som en førende region inden for grøn omstilling og vækst. Det vil skabe nye arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer samt styrke danske virksomheders konkurrenceevne inden for energiteknologi og vedvarende energi på det globale marked. Det foreslås endvidere, at der frem mod KKR-mødet i september udarbejdes oplæg om etablering af et fælles energisekretariat, der bl.a. skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Formålet er bl.a. at sikre at planlægning og implementering af beslutninger om energiinfrastruktur, -produktion, -forsyning og -besparelser på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at optimere det samlede system. Et konkret oplæg på formål, opgaver, forankring, bemanding og budget fremlægges på KKR-mødet den 10. september Beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i et fælles energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommunalbestyrelser efterfølgende. Beslutning KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Oplæg om etablering af fælles energisekretariat drøftes på det kommende KKR-møde i september Rammeaftale 2016 MDR afp Baggrund Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af den årlige Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. SIDE 20

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Kredsråd. Den: 20. maj 2015

Kredsråd. Den: 20. maj 2015 Kredsråd Den: 20. maj 2015 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens Hendriksen, politiinspektør Helge Holbek, chefanklager Ida Sørensen, borgmestrene Willy Eliasen (Egedal), Benedikte

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere