Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015)"

Transkript

1 Dato 9. februar 2015 Dok.nr. Sagsnr. FORSLAG TIL Varde Kommunes Vandhandleplan for 1. planperiode (frem til udgangen af 2015)

2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold Resumé af de statslige vandplaner Forord Baggrund Handleplanens indsatser fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram Kommunens prioriteringskriterier for indsatser Indsatser Forholdet til anden relevant planlægning /34

3 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Varde Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Den kommunale vandhandleplan fastsætter, hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere Statens vandplaner og indsatsprogrammet, herunder en tidsplan og en prioritering for igangsætning af vandplanens foranstaltninger. Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en vandhandleplan på baggrund af de indsatser, der er fastsat i de statslige vandplaner og indsatsprogrammer, og som skal gennemføres inden for kommunens geografiske område. Varde Kommune er omfattet af vandplan for Ringkøbing Fjord (hovedvandopland 1.8)og vandplan for Vadehavet (hovedvandopland 1.10), hvor oplandet til Vadehavet udgør langt den største del af kommunens areal. Det overordnede formål med udarbejdelse af handleplanen er at sikre opfyldelse af de fastsatte mål for vandforekomsterne: grundvand, vandløb, søer og marine områder. Udarbejdelse af handleplanen indebærer samarbejde med nabokommuner om indsatser, prioritering og tidsplan, da nogle indsatser omfatter tiltag overfor vandløb, der løber på grænsen mellem kommuner eller har sit forløb gennem flere kommuner. Grundlaget for denne kommunale vandhandleplan er Statens vandplaner for Ringkøbing Fjord og Vadehavet. Vandplanerne er vedtaget og offentliggjort den 23. oktober Den første vandhandleplan gælder frem til og med Herefter kommer der en ny handleplan med en gyldighed på 6 år. Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af vandhandleplanen er: Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/ Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) Bekendtgørelse nr af 15/ Bek. om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner. 3/34

4 2. Resumé af de statslige vandplaner Hovedvandopland nr. 1.8 Ringkøbing Fjord og nr Vadehavet Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Varde Kommune er omfattet af vandopland nr. 1.8 Ringkøbing Fjord og vandopland nr Vadehavet. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger. Varde kommunes indsats i 1. planperiode ( ) fordeler sig som følger: Indsatskrav Omfang Genåbning af rørlagte vandløb 2,31 km Restaurering af vandløb 0,5 km Fjernelse af spærringer i vandløb 52 stk. Renseanlæg - forbedret spildevandsrensning 1 stk. Det åbne land - forbedret spildevandsrensning 4 ejendomme Regnbetingede udløb forbedringer 5 stk. Dambrug - forbedret rensning 7 Tabel 1: Omfanget af indsatskrav i Varde Kommune Grundlaget for vandplanerne og vandhandleplaner fremgår af indledningen i statens vandplaner og er gengivet nedenfor med enkelte redaktionelle ændringer. Vandplanerne er udarbejdet efter bestemmelserne i miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU s vandrammedirektiv (direktiv nr. 2000/60/EF af 23.oktober 2000) i Danmark. Vandplanen skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. I vandplanen er der fastlagt nedre grænser for størrelsen af vandområder, som er omfattet af den konkrete planlægning. For øvrige vandområder indeholder vandplanen generelle retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. For Natura 2000-områderne i hovedvandoplandet foreligger Natura 2000-planer, som foreskriver nødvendig indsats for at sikre naturens tilstand i områderne. Denne indsats vil i mange tilfælde have samme karakter, som den indsats, der er nødvendig for at opnå god økologisk tilstand i vandområderne. I konsekvens heraf er det i vandplanen søgt at udnytte denne synergi med henblik på at minimere planernes omkostninger. Effekten af de generelle virkemidler vil medvirke til, at der sker en forbedring med hensyn til næringsstofbelastning i forhold til naturtilstanden. Regeringen vil arbejde aktivt for, at effekten af klimaforandringerne indarbejdes i vandplanlægningen. For investeringer med lang levetid, som fx kloakker, bør der derfor allerede nu indregnes klimaeffekter. For fastlæggelse af miljømål, ændret afstrømning og udvaskning vurderes der dog ikke at være 4/34

5 tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at det kan indgå i de første vandplaner. Dette forventes at blive vurderet i næste planperiode. En del af de indsatser, der er defineret i denne plan, vil dog medvirke til at kunne imødegå konsekvenserne af ændret nedbør, fx vil vådområder langs vandløb virke som bufferzoner for øget nedbør; tilsvarende gælder for regnvandsbassiner på regnbetingede udledninger. Myndighederne bør give de indsatser i vandplanerne, som understøtter synergieffekt i forhold til klimatilpasning, en høj prioritet. Vandplanerne er grundlæggende udarbejdet på baggrund af data frem til og med 2009, og i visse tilfælde er også data fra 2010 inddraget. Endvidere er oplysninger modtaget i forbindelse med den tekniske forhøring i maj 2013 samt den offentlige høring i 2013 og den efterfølgende supplerende offentlige høring i 2014 inddraget. Efter en konkret vurdering er der i enkelte tilfælde desuden taget højde for nyere data. Derudover er vandplanens indsatsprogram til dels baseret på basisanalysen for vandområdeplanerne for anden planperiode ( ) for at sikre videst mulig overensstemmelse mellem planperioderne. Vandplanerne, som Varde Kommune er omfattet af, kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside ( 3. Forord I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandopland 1.8 Ringkøbing Fjord og vandopland 1.10 Vadehavet og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Varde Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Varde Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale vandhandleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december /34

6 Kort 1: Afgrænsningen af hovedvandsoplande og nabokommunerne. Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser, og Varde Kommune har derfor indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med Billund, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Vejen Kommuner. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og - tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Vandhandleplanen må ikke stride imod vandplanerne. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanernes offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres, inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. 6/34

7 Figur 1: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Handleplanen skal ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009). Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Varde Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. 7/34

8 Forslag til Varde Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Varde Kommunes Byråd. Byrådets udkast til vandhandleplan af XX. april 2015 har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger frem til den XX. august Der er i høringsperioden indkommet YY høringssvar, som er behandlet og indarbejdet i planen i det omfang det er vurderet relevant. Varde Kommunes vandhandleplan af X. oktober 1015 er vedtaget af Varde Kommunes Byråd den X. november Bemærkninger og indsigelser kan inden den X. december 2015 fremsendes via til eller papirpost til Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde. 4. Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil der den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. MML 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del 8/34

9 blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder hvordan og målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand Økologisk kvalitetsklasse Naturlige vandområder Tabel 2: Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. figur 2 højst være en svag afvigelse. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs-faunaindeks) jf. figur 3. Miljømål Vandløb Mål for Økologisk faunaklasse Tilstand Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Tabel 3: Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. 9/34

10 En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Med hensyn til grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand." Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandvindvinding. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion på over 5 % af vandløbenes vandføring og % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. I områder der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Varde Kommune anvender udelukkende de i virkemiddelkataloget anførte virkemidler. Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet. 10/34

11 5. Handleplanens indsatser fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanernes indsatsprogram for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.10 Vadehavet. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. For Varde Kommune er vandplanernes indsatsprogram angivet i tabel 1. Virkemidlerne til opfyldelse af indsatsprogrammet kan opdeles i generelle virkemidler og målrettede virkemidler. De generelle virkemidler gennemføres bredt, mens de målrettede virkemidler gennemføres på udvalgte lokaliteter og i udvalgte oplande. Indsatsprogrammet er nærmere uddybet i kap. 6 og 8. Indsatsprogrammets foranstaltninger kan ses på: Målsætninger og tilstand Vandplanerne beskriver målsætningen for de forskellige vandområder. Målsætningerne for vandløb, søer og kystområder i Varde Kommune er kort gennemgået nedenfor. Vandområder, der ikke specifikt er målsat i vandplanen, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt og efter vandplanens generelle retningslinjer. Målsætningerne og den aktuelle tilstand er vist på henholdsvis kort 2 og 3. Disse oplysninger kan også ses på 11/34

12 Kort 2: Oversigtskort over Varde Kommune med angivelse af vandplanernes miljømål. Kort 3: Oversigtskort over Varde Kommune med angivelse af vandområdernes tilstand iflg. Vandplanerne. 12/34

13 Vandløb I Varde Kommune er ca. 753 km vandløb målsat i vandplanerne. De målsatte vandløbs tilstand i øjeblikket fremgår af tabel 4. Af tabellen fremgår tillige fordelingen af længden af vandløb i de forskellige målsætningsklasser. En del af vandløbene har et strengere miljømål end god økologisk tilstand. Det skyldes, at vandløbene allerede er i høj økologisk tilstand, fordi den nuværende tilstand er faunaklasse 7. Det fremgår, at ca. 519 km vandløb ikke opfylder målsætningen i dag, svarende til ca. 69 % af de målsatte vandløb. Tilstandsklasse Tilstand 2012 (km vandløb) Miljømål 2015 (km vandløb) Høj økologisk tilstand 26,1 26,1 God økologisk tilstand 178,8 633,8 Moderat økologisk tilstand 190,1 - Ringe økologisk tilstand 27,9 - Dårlig økologisk tilstand 21,3 - Ukendt tilstand 215,7 - Maksimal økologisk potentiale 7,1 7,1 Godt økologisk potential 22,2 86,1 Moderat økologisk potentiale 4,2 - Ringe Økologisk potentiale 10,7 - Dårlig økologisk potentiale 1,6 - Ukendt økologisk potentiale 47,4 - Sum 753,1 753,1 Tabel 4: Vandplanens tilstandsvurdering af målsatte vandløb. Desuden angives målsætning for forskellige tilstandsklasser. 13/34

14 Søer I Varde Kommune er 19 søer specifikt målsat i vandplanerne jf. tabel 5. Søer skal have god økologisk tilstand, mens miljømålet for Karlsgårde Sø kun er godt økologisk potentiale. Karlsgårde sø har dog opnået god økologisk tilstand. 14 af kommunens søer opfylder miljømålet og har mindst god tilstand. Søer, der ikke indgår specifikt i vandplanerne, reguleres gennem sektorlovgivningen jf. retningslinje 34 i vandplanen. Tilstandsklasse Tilstand 2012 antal søer Miljømål antal søer Høj økologisk tilstand 6 6 God økologisk tilstand 8 12 Moderat økologisk tilstand 3 - Ringe økologisk tilstand 0 - Dårlig økologisk tilstand 1 - Godt økologisk potential 1 1 Moderat økologisk potentiale - - Sum Tabel 5: Vandplanens tilstandsvurdering af målsatte søer. Desuden angives målsætning for forskellige tilstandsklasser. Kystvande I Varde Kommune er målsætningen, at kystvandene Ho Bugt og Vesterhavet skal have god økologisk tilstand. Ingen af disse kystvande opfylder i øjeblikket målsætningen. Grundvand Målsætninger og aktuel tilstand af grundvandsressourcen fremgår af de enkelte vandplaner og kan ses på 6. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser I henhold til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner skal vandhandleplanen indeholde prioriteringskriterier for de foranstaltninger kommunen er ansvarlig for at gennemføre i vandplanens indsatsprogram. Udgangspunktet er, at alle indsatser er påbegyndt i indeværende planperiode til og med Varde Kommune er en geografisk meget stor kommune og har derfor inddelt kommunen i 3 indsatsområder. Udgangspunktet er at påbegynde indsatserne i område 1 i 2013, efterfulgt af område 2 i 2014 og område 3 i Hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, kan der dog påbegyndes indsatser tidligere end ovenfor anført. 14/34

15 Kort 4: Inddeling af Varde Kommune i 3 indsatsområder. Indsatsen gennemføres under forudsætning af, at staten stiller den nødvendige finansiering til rådighed. Såfremt finansieringsmulighederne er utilstrækkelige, bliver indsatsen tilsvarende mindre. Varde Kommune vil følgelig prioritere vandplanindsatsen i hvert indsatsområde ud fra nedenstående ligestillede kriterier. Afhængig af hvordan indsatsen skrider frem, forbeholder kommunen sig ret til at ændre i prioriteringsrækkefølgen. Indtil nu er der gennemført tekniske forundersøgelser for indsatserne i område I og II, og der er søgt realisering af 3 indsatser i område I. I 2015 vil der blive gennemført tekniske forundersøgelser for indsatserne i område III. Prioriteringskriterier a) Fremkommelighed Vandplanens forskellige indsatser vil i varierende omfang berøre lodsejere i indsatsområderne. Kommunalbestyrelsen ønsker, at indsatsen gennemføres i en tæt dialog med de berørte lodsejere således, at indsatsprogrammet kan gennemføres som forudsat i vandplanen. Nogle indsatser gennemføres som hidtil via anden planlægning; f.eks. spildevandsindsatsen. På vandløbsområdet prioriterer kommunalbestyrelsen indsatser i områder, hvor der fra lodsejernes side er parathed til at realisere indsatsen, hvor der er forholdsvis få lodsejere eller, hvor der er offentlige lodsejere. 15/34

16 b) Tæt på opfyldelse af miljømål Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre indsatsprogrammet omkostningseffektivt. Indsatsen vil derfor ske først de steder, hvor den nuværende økologiske tilstand er tættest på at opfylde miljømålet. c) Synergi med Natura 2000 handleplaner En del af vandplanernes indsatsprogram ligger indenfor Natura 2000 områder. For disse områder er der særskilte Natura 2000 planer. Med henblik på omkostningseffektivitet, prioriterer Kommunalbestyrelsen, at indsatserne i vandplanen og Natura 2000 planen så vidt muligt gennemføres samtidigt. Det gælder f.eks., hvor der er geografisk eller lodsejermæssig sammenfald. d) Synergi mellem vandplanens indsatser I nogle områder skal der ske mere end en indsats. Kommunalbestyrelsen prioriterer, at alle indsatser gennemføres i et område samtidigt i det omfang, støtteordningerne muliggør dette. e) Spærringer i vandløb fjernes i opstrøms retning For at sikre bedst mulige passageforhold i vandløbene prioriterer Kommunalbestyrelsen, at vandløbsspærringer angivet i vandplanen fjernes i opstrøms retning. f) Fjernelse af spærringer i vandløb med god økologisk tilstand Kommunalbestyrelsen prioriterer fjernelse af spærringer i vandløb, der har god eller høj økologisk tilstand eller sammenhæng med vandløb, der opfylder målsætningen. Kommunalbestyrelsen ønsker således først og fremmest at sikre og forbedre passagemulighederne i de vandløb, der i forvejen har god økologisk status. g) Spildevandsindsats før fysisk indsats i vandløb Kommunalbestyrelsen prioriterer spildevandsindsatsen i de vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning jf. vandplanens retningslinje 15. Realiseringsrækkefølge og tidspunkt for igangsættelse Prioriteringen har ført til nedenstående tidspunkt for påbegyndelse af indsatserne opstillet i de vandplaner, Varde Kommune er omfattet af. Det bemærkes, at en del af indsatsprogrammet realiseres i henhold til generelle virkemidler, hvilket især gælder i forhold til diffus påvirkning med næringsstoffer og pesticider. Det følger af vandrammedirektivet, at miljømålene for Danmarks vandområder skal være nået senest den 22. december For at dette kan nås, er det Miljøministeriets opfattelse, at foranstaltningerne i vandplanernes indsatsprogram skal være påbegyndt tidligst muligt efter, at de kommunale handleplaner foreligger, og senest den 22. december Naturstyrelsen betragter en bevillingskrævende indsats som værende iværksat, hvis kommunen har indsendt ansøgning om forundersøgelse inden den 22. december Spildevandsindsatsen og vådområdeindsatsen følger den tidsplan, som er fastsat i vandplanen og er aftalt i de enkelte vandoplandsstyregrupper. Fysisk påvirkning af vandløb Vandløbenes fysiske tilstand skal i Varde Kommune forbedres ved at fjerne spærringer, rørlagte vandløb skal åbnes og, der skal laves egentlige restaureringer i vandløb. Der er en nærmere beskrivelse i næste kapitel. 16/34

17 7. Indsatser Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Indeværende kapitel vil indeholde en kort beskrivelse af hvert indsatsområde og der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte samt, hvor langt kommunen er nået med de igangværende. De indsatser, der er beskrevet, er udelukkende de indsatser der fremgår af vandplanerne. Varde kommune har ikke medtaget yderligere indsatser eller virkemidler end angivet i vandplanerne. De enkelte indsatser kan ses på oversigtskortene 5, 6 og 7, der viser indsatsområdernes geografiske placering. For hvert indsatsområde redegøres der desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om offentlighedens inddragelse heri. Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af vandløbsbræmmer. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering. Med henblik på at opnå omkostningseffektivitet i indsatsen er det i hver enkelt tilfælde vurderet, hvordan der er synergi med øvrige indsatser i vand- og Natura 2000 planerne og i forhold til øvrige projekter. Overfladevand, vandløb og søer I vandplanerne for 1.8 Ringkøbing Fjord og 1.10 Vadehavet er der for så vidt angår Varde Kommune fastsat miljømål for ca. 753 km vandløb. Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Samlet set medfører vandplanerne følgende konkrete vandløbsindsatser i Varde Kommune i relation til vandplanens virkemidler: Fjernelse af 52 spærringer Åbning af rørlagte vandløb på 2,31 km Vandløbsrestaurering på 0,5 km (en privat strækning) I forhold til vandløbsindsatsen benytter indeværende vandhandleplan ikke andre virkemidler end de, der er angivet i vandplanen. Ovenstående foranstaltninger kan ses på: og er nærmere beskrevet nedenfor. Fjernelse af spærringer 17/34

18 Der skal fjernes spærringer i vandløbene på 52 lokaliteter jf. tabel 6. Indsatsen skal gennemføres i både offentlige og private vandløb. I enkelte tilfælde skal indsatsen ske i vandløb, der danner grænse mellem to kommuner. Kommunerne har aftalt, hvem der er ansvarlig for gennemførsel af indsatsen. Af ovennævnte 52 spærringer er de 10 opstemninger ved dambrug, som påregnes fjernet i 1. planperiode. Opstemningen ved Sig Fiskeri blev fjernet i 2010, og de 3 opstemninger ved henholdsvis Agerbæk II dambrug, Letbæk Mølle Dambrug og Assenbæk Dambrug er beliggende nedstrøms søer, hvor der fortsat vil være en spærring, selv om opstemningen bliver fjernet. Derfor er disse 3 opstemninger ikke medtaget i 1. planperiode. Til gengæld er der 2 spærringer ved Hesselho Dambrug i henholdsvis Holme Å og vandløbet V6 ved Hesselho nordre dambrug. Årstal start Vandløbssystem Antal spærringer 2013 Ansager Å Gundesbøl Å Skjern Å Varde Å Alslev Å Holme Å Sneum Å Varde Å Henne Mølle Å Lydum Å 1 I alt 52 Tabel 6: Prioriteringsrækkefølge og start tidspunkt for indsatsen Spærrings fjernelse. På nedenstående kort er angivet, hvor der skal fjernes spærringer for at sikre kontinuitet i vandløbene. Liste med hvilke spærringer, der skal fjernes, fremgår af bilag 1. 18/34

19 Kort 5: Indsatskravet fjernelse af spærringer. 19/34

20 Genåbning af rørlagte strækninger Der er i Varde Kommune udpeget ca. 11 strækninger på i alt 2,31 km, som skal genåbnes. Der er tale om strækninger, hvor der opstrøms findes åbne, målsatte strækninger. Årstal Vandløbssystem Vandløb Længde meter Indsats start 2013 Varde Å Pøtmose Bæk 324 Rør 2013 Varde Å Østergårds Bæk 303 Rør 2013 Varde Å Snorup Bæk 326 Rør 2013 Varde Å Privat tilløb til Mariebæk 42 Rør 2013 Varde Å Privat tilløb til Varde (Ellebæk) 857 Rør 2014 Varde Å Grønmose vest 124 Rør 2015 Varde Å Privat tilløb til Hornelund/Lervad/ 49 Rør Malle-Bounum Bæk 2015 Henne Mølle Å Sdr. Sig Bæk 22 Rør 2015 Henne Mølle Å Fredmose Bæk 138 Rør 2015 Henne Mølle Å Fladhøj Bæk 65 Rør Ej muligt Varde Å Grønmose vest (Ej mulig) 66 Rør Tabel 7: prioriteringsrækkefølge og start tidspunkt for indsatsen genåbning af rørlagte strækninger. På nedenstående kort er angivet en oversigt over de vandløb, der skal genåbnes med henblik på at kunne opfylde miljømålet. Liste med hvilke rørlagte vandløbsstrækninger, der skal åbnes fremgår af bilag 2. Kort 6: Indsatskravet åbning af rørlagte strækninger. 20/34

21 Restaureringer i vandløb Der er i Varde Kommune kun udpeget én strækning på 0,5 km, som skal restaureres. Årstal start Vandløbssystem Vandløb 2014 Holme Å Privat vandløb Tabel 8: prioriteringsrækkefølge og start tidspunkt for indsatsen restaureringer. På nedenstående kort ses beliggenheden af det vandløb, der skal restaureres med henblik på at kunne opfylde miljømålet. Restaurering kan f. eks. omfatte udlægning af gydegrus. Kort 7: Indsatskravet vandløbsrestaureringer. Vandløbsregulering og -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projektet forudsætter tilladelse efter 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, og som regel kræver det også en dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3. Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger. 21/34

22 Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven) Der er ikke i de statslige vandplaner udpeget søer i Varde Kommune, som skal forbedres gennem en konkret restaurering, men søernes tilstand vil løbende søges forbedret gennem vandplanens øvrige indsatser, som f. eks. forbedret spildevandsrensning og randzoner. Ligeledes vil kommunens løbende administration af sektorlovgivningen være med til at forbedre søernes tilstand. Alle søer over 100 m 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur, og der må ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. P-ådale og vådområder Det er i vandplanerne målsat, at der skal etableres op til 612 ha vådområder i forhold til Ringkøbing Fjord. Vådområde arealet er beregnet ud fra en gennemsnitseffekt på 113 kg N/ha. Der er ikke udpeget P-områder i Varde Kommune. Spildevand Dette afsnit indeholder håndtering af vandplanernes angivne indsatser for spildevandsrensning i det åbne land, regnbetingede overløb og renseanlæg. Udpegninger i Vandplanen Overordnet set skal Varde Kommune foretage følgende indsatser i forbindelse med Vandplan : Forbedret spildevandsrensning ved 1 renseanlæg. Forbedringer ved 5 regnbetingede udledninger. Forbedret spildevandsrensning på ca. 4 ejendomme i det åbne land. Kommunen har desuden en rest af ejendomme i det åbne land fra Regionplan 2016, som skal have forbedret spildevandsrensning. Den samlede indsats er i dag ca. 150 ejendomme i det åbne land. Spildevandsplan I Varde Kommunes Spildevandsplan er de renseanlæg, regnbetingede overløb og spildevandsrensning i det åbne land, som var udpeget under den tekniske høringsfase, alle medtaget. Det vil sige, at alt hvad der var udpeget i den tekniske forhøring, bliver der gjort en indsats for i forbindelse med gennemførelse af Varde Kommunes Spildevandsplan. Renseanlæg I Varde Kommune er Årre renseanlæg udpeget som indsats. Varde Forsyning A/S planlægger at nedlægge renseanlægget i Årre i 2015, og spildevandet skal pumpes til Varde renseanlæg, se figuren. 22/34

23 Kort 8: Oversigt over de planlagte ændringer i renseanlægsstrukturen i de kommende 25 år. Regnbetingede udløb (RBU) Kommunen har i forbindelse med spildevandsplanen ikke været opmærksom på et bygværk syd for Ølgod, som er udpeget i vandplanen for Ringkøbing Fjord. På den udpegede strækning er der allerede fjernet et bygværk, og yderligere 2 bliver nedlagt i løbet af planperioden. Dermed vurderer Varde Kommune, at en eventuel manglende målopfyldelse i Agersnap Bæk ikke skyldes et overløbsbygværk. En del af det fælleskloakerede område i Tistrup separatkloakeres i planperioden. Dermed bliver antallet af overløb fra bygværkerne reduceret. Varde Forsyning A/S vil følge udviklingen i overløb. Varde Kommune vurderer, at en eventuel manglende målopfyldelse i Ovnbøl Bæk ikke skyldes bygværket i Sig. Årsagen vurderes at kunne være fejlkoblinger, og Varde Forsyning A/S undersøger derfor Bæktoften for fejlkoblinger og installere målere til registrering af overløb. Varde Forsyning A/S vil i planperioden overvåge overløbsbygværket øst for Hjortkær, så antallet og mængden registreres. Ved vedtagelse af Tillæg 3 til Varde Kommunes Spildevandsplan vil Agerbæk blive separatkloakeret, og bygværkerne vil dermed blive nedlagt. 23/34

24 Spildevand i det åbne land Det nedenstående kort 9 viser indsatserne på de enkelte ejendomme samt tidsplan for at gennemføre påbud. Kort 9: Oversigt over de planlagte ændringer i renseanlægsstrukturen i de kommende 25 år. 24/34

25 Dambrug Pr. 1. februar 2015 er der 10 dambrug i Varde Kommune. Alle 10 dambrug udleder til slutrecipienten Vadehavet. Sig Fiskeri er ombygget til Model-1 dambrug med en foderkvote på 732 tons/år, og resten er traditionelle dambrug. Bortset fra Sig Fiskeri er der tale om små og mellemstore dambrug med foderkvoter fra 2,4 tons/år til 240 tons/år. I Varde Kommune mangler 8 dambrug stadig at få en samlet miljøgodkendelse og 1 miljøgodkendelse ligger hos Miljø- og Naturklagenævnet på 8. år. Dambrug Fodertildelindingstilladelse ½Qmm Eks. Vandindvin- Prioritering, fjernelse af spærring Ansager Mølle Dambrug 240 t/år 575 l/s 1500 l/s Produktion ophører i Haltruplund Dambrug 180 t/år 600 l/s 1100 l/s 2014 Hesselho Dambrug 144 t/år V6: 85 l/s 123 l/s 2014 Holme Å: 440 l/s 800 l/s Alslev Mølle Dambrug 123 t/år 250 l/s 1000 l/s 2013 Letbæk Dambrug 66 t/år V142: 20 l/s Kybæk: 35 l/s 350 l/s 2013 Kærbæk Dambrug 59 t/år 95 l/s 303 l/s 2013 Orten Dambrug Produktion ophørte i Gravlund Dambrug 5 t/år 8 l/s 113 l/s Produktion ophører i Agerbæk I Dambrug Debel Dambrug Produktion ophørte i Produktion ophørte i Agerbæk II Dambrug 5,3 t/år 5 l/s 30 l/s Produktion ophører i Letbæk Mølle Dambrug 2,4 t/år V140: 20 l/s Kybæk: 30 l/s 15 l/s Assenbæk Dambrug 22 t/år 20 l/s 100 l/s Sig Fiskeri 732 t/år 2220 l/s 444 l/s Tabel 9: Prioriteringsrækkefølge for dambrugsindsatsen. Vandplanen for oplandet til Vadehavet fastlægger i 1. planperiode ( ) indsatskrav ved 3 dambrug i Varde Kommune: Gravlund Dambrug, Agerbæk II dambrug samt Debel Dambrug. Begrundelsen for kravet om indsats er, at der ikke er målopfyldelse i vandløbene nedstrøms dambrugene. Da alle 3 dambrugs produktioner ophører senest 2016, vurderer Varde Kommune, at indsatskravet er opfyldt. Vandplanen opererer med følgende virkemidler i forhold til dambrug Miljøgodkendelse af dambrug Ifølge virkemiddelkataloget skal miljøgodkendelse anvendes som primært virkemiddel i forhold til indsatserne på ferskvandsdambrug. Gennemførelsen af indsatserne i vandplanen skal således ske gennem miljøgodkendelse eller påbud, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser særligt bekendtgørelsen om ferskvandsdambrug. Indsatsen vedrører primært begrænsning af udledning af 25/34

26 organiske og iltforbrugende stoffer. Der kan desuden opnås en begrænsning af udledningen af kvælstof og fosfor. Miljøministeren har i et brev af 27. januar 2011 til dambrugskommunerne meldt ud, at alle dambrug snarest skal være miljøgodkendt, senest ved udgangen af Varde Kommune har i 2012 anmodet dambrug uden en samlet miljøgodkendelse om at fremsende ansøgninger. Forskellige drøftelser og uoverensstemmelser har ført til, at Varde Kommune har afventet en ny dambrugsbekendtgørelse. For dambrug, der ikke skal nedlægges, vil Varde Kommune få udarbejdet miljøgodkendelser, og kommunen vil igennem miljøgodkendelserne sikre at indsatskravet ved de resterende dambrug bliver indarbejdet. Dambrugene forventes at blive miljøgodkendt i 2015 eller senest i I forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse sker inddragelsen af offentligheden i overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10. Inddragelse af parter sker desuden efter de generelle regler i lov om retssikkerhed. Spærringer ved dambrug Der skal fjernes spærringer ved 10 dambrug i 1. planperiode. Opstemningen ved Sig Fiskeri blev fjernet i 2010, og de 3 opstemninger ved henholdsvis Agerbæk II dambrug, Letbæk Mølle Dambrug og Assenbæk Dambrug er beliggende nedstrøms søer, hvor der fortsat vil være en spærring selvom opstemningen blev fjernet, og derfor er disse 3 opstemninger ikke medtaget i 1. planperiode. Til gengæld er der medtaget 2 spærringer ved Hesselho Dambrug i henholdsvis Holme Å og vandløbet V6 ved Hesselho nordre dambrug. Dambrugsspærringerne er indeholdt i Varde Kommunes samlede indsats for fjernelse af spærringer. Højest i forhold til realisering er prioriteret dambrug, der ophører. Grundvand Kvantitative tilstande af grundvandsforekomsterne Der er i vandplanerne for vandområde 1.8 Ringkøbing Fjord og vandområde 1.10 Vadehavet i forhold til grundvand defineret miljømål for den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne. I grundvandsforekomsterne må den gennemsnitlige årlige indvinding over en lang periode ikke overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Den udnyttede grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen. Som udgangspunkt bor vandindvinding ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Kvalitativ tilstand af grundvandsforekomsterne Til sikring af den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsterne og fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de områder, som er omfattet af den statslige grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen omfatter alle OSD-områder og indvindingsoplande til offentlige vandværker uden for disse. Indsatsplaner beskriver i detaljer, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning, som er defineret i vandforsyningsloven. 26/34

27 Der er inden udgang 2014 godkendt en indsatsplan i Varde Kommune, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Hindsig. Varde Kommune udarbejder for tiden indsatsplaner for kortlægningsområder OSD Forumlund, OSD Kvong, OSD Ølgod, OSD Baldersbæk og OSD Diagonalvej. Naturstyrelsen er i gang med at udfærdige kortlægninger i de resterende områder i Varde Kommune. Kort 10 viser områder i Varde Kommune, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. Kort 10: Områder hvor der udarbejdes indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelsen I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner og den generelle beskyttelse af grundvand i Varde Kommune, er der optegnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kildepladszoner omkring vandværksboringer, hvor der skal ske en særlig høj grad af beskyttelse af grundvandet (se kort 11). 27/34

28 Kort 11: Boringsnære beskyttelseszoner (BNBO) og kildepladszoner Vandsamarbejder Varde Kommune samarbejder med vandselskaberne i Varde Kommune og deltager i den årlige generalforsamling blandt andet med en redegørelse for, hvad der er sket i det forløbne år, og hvad der sker i det kommende år. Vandrådet har nedsat en arbejdsgruppe af 3 repræsentanter for vandværkerne og kommunen. Der afholdes møder efter behov. Øvrige indsatser i kommunen Handlingsplaner for klimatilpasning Varde Byråd vedtog i Planstrategi 2012, Varde Kommune, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen skal ske en kortlægning af områder, hvor der er risiko for oversvømmelse. Klimatilpasning er derfor et af de nye emner i kommuneplanen. Varde Kommune vil ved revision af Kommuneplan 2013 fokusere på de mulige konsekvenser af fremtidige havvandsstandsstigning og øget nedbør, mens konsekvenserne af mulige grundvandsstandsstigning vil blive vurderet på et senere tidspunkt. Varde Kommunes vandhandleplan og kortlægningen af områder med risiko for oversvømmelse udgør grundlaget for opstilling af kommuneplanretningslinjer. Risikostyringsplaner Varde Kommune er ikke omfattet af lovkravet om at udarbejde risikostyringsplan, da Miljøministeriet ikke har udpeget risikoområder i kommunen. Badevandsprofiler 28/34

29 Kommunerne har udarbejdet badevandsprofiler, som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. Varde Kommune har 14 badesteder fordelt på 11 kystbadestrande og 3 badesøer. Kort 12: Varde Kommunes 14 badesteder. Landdistriktsprogrammet Landdistriktsprogranmet (LDP) er en del af EU`s fælles landbrugspolitik. Det er et program, der løber over en periode på syv år. Det netop godkendte Landdistriktsprogram dækker perioden Landdistriktsprogrammet har til formål at udvikle landdistrikterne blandt andet ved at: forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Fordelingen af midlerne mellem medlemslandene vil kunne påvirke finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne. Der må derfor kunne forventes en vis form for tilpasning i løbet af perioden. Husdyrgodkendelser De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner. 29/34

30 Miljøfremmede stoffer Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode. I første planperiode vil der blive indsamlet viden om emnet. 8. Forholdet til anden relevant planlægning I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Figur 2: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) Kommuneplanen Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. Vandplanerne og Varde Kommunes vandhandleplan kan give anledning til, at det i forbindelse med kommuneplanrevisionen vil blive vurderet om følgende kapitler i kommuneplanen skal tilrettes: Kapitel 18: Det åbne land Kapitel 21: Lavbundsarealer 30/34

31 Kapitel 22: Landbrug Kapitel 24: Grundvandsbeskyttelse Kapitel 26: Vandløb Kapitel 27: Søer Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Varde Kommune har ikke medtaget yderligere retningslinjer for råstofindvinding i kommuneplanen men følger alene råstofplanens retningslinjer. Det er Varde Kommunes vurdering, at eksisterende råstofgrave i kommunen ikke er i strid med Varde Kommunes Vandhandleplan, Vandplan Vadehavet (Hovedvandopland 1.10) eller Vandplan Ringkøbing Fjord (Hovedvandopland 1.8). Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne inden for hvilke, den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Vandforsyningsplanen Af vandforsyningslovens 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. I Varde Kommune er der 23 vandværker og 3 distributionsselskaber. Varde Kommune har udarbejdet vandforsyningsplan i Formålet med vandforsyningsplanen er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængigt af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Spildevandsplanen Vandplan nr. 1.8 for Ringkøbing Fjord og Vandplan nr for Vadehavet giver ikke anledning til en ændring i kommunens eksisterede vandforsynings- og spildevandsplaner. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 31/34

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Vandhandleplan. For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune

Vandhandleplan. For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune Vandhandleplan For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune 1. planperiode 2009-2015 Vandhandleplan for vandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariagerfjord Indenfor Mariagerfjord

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Herning Kommune

Vandhandleplan for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE 8. OKTOBER 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

. VANDHANDLEPLAN SKANDERBORG KOMMUNE 1

. VANDHANDLEPLAN SKANDERBORG KOMMUNE 1 . VANDHANDLEPLAN 2009-2015 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015. Skanderborg Kommune År: Fremlagt til vedtagelse af Skanderborg Byråd, september 2015 Kort: Kortmaterialet er hentet

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Teknik og Miljø. Vandhandleplan Teknik og Miljø Vandhandleplan 2014-2015 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter...

Læs mere

Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015

Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015 Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015 Den oprindelige Gudenå ved Vestbirk 1 1. Vandhandleplanens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...

Indholdsfortegnelse. Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63. Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning... Indholdsfortegnelse Vandhandleplan for Viborg Kommune...1/63 Planens indhold...1/63 Læsevejledning...3/63 Målgruppe...3/63 Kortlægning...3/63 Resume af den statslige vandplan...5/63 Forord...7/63 Offentlighedsfase

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Kolofon. Vandhandleplan. Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade Faaborg Udgivelsesår 2015

Kolofon. Vandhandleplan. Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade Faaborg  Udgivelsesår 2015 Vandhandleplan 1 Kolofon Titel Udgiver Vandhandleplan Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg www.fmk.dk Udgivelsesår 2015 Copyright Tekst Grafisk tilrettelæggelse Billede Kort

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Esbjerg og Fanø Kommuner april 2015

Forslag til Vandhandleplan for Esbjerg og Fanø Kommuner april 2015 Forslag til Vandhandleplan for Esbjerg og Fanø Kommuner 2013-2015 27. april 2015 1 Kolofon: Denne vandhandleplan er udarbejdet efter Paradigme for kommunale vandhandleplaner, som er udarbejdet af Kommunernes

Læs mere