Bilag 1 Sundhedspolitik : Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Sundhedspolitik 2015-2018: Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016"

Transkript

1 Bilag 1 Sundhedspolitik : Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016 Indhold Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår forår Socialudvalgets handleplan for perioden forår forår Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan for perioden forår forår Kultur- og Fritidsudvalget handleplan for perioden forår forår Børneudvalgets handleplan for perioden forår forår Undervisningsudvalgets handleplan for perioden forår forår By- og Miljøudvalgets handleplan for perioden forår forår Magistratens handleplan for perioden forår forår

2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Mål fra sundhedspolitikken MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Hvordan skal målet nås? Gennem en tidlig indsats for sygemeldte borgere med henblik på fastholdelse af job. Indsats for at nå målet Anvende fast track, da bestemmelsen i sygdagpengeloven giver os mulighed for at samarbejde med arbejdsgivere og sygemeldte med henblik på at forebygge sygemeldinger eller sætte ind tidligt i sygeforløbet. Sundhed for alle Succeskriterier og tidlige indikatorer Den gennemsnitlige varighed for fast track sager er 13 uger TTA sagsbehandlere i Center for fastholdelse og afklaring og TTA teamet i Sundhedscentret Samarbejde med HR afdelingen om at få de kommunale ledere i tale. Omfordeling af ressourcer så der gives flere timer til fastholdelse Udvidet samarbejde med TTA-teamet i Sundhedscentret med henblik på tidlig afklaring og en virksomhedsinddragende indsats med det formål at fastholde borgeren i job. (Fuld udruling af Indsatsen fordrer en ny bevilling og selvstændig sagsfremlægning) 2

3 Ved at flere blandt de mest udsatte borgere opnår selvforsørgelse Indsatserne har fokus på øget medinddragelse gennem en koordineret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor der anvendes fælles indsatsplaner. Udvikle rehabiliteringsteamets kompetencer til at identificere rehabiliteringsbehovene hos målgruppen og definere hvilke tilbud der matcher disse behov. Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i forhold til at identificere udviklingsmuligheder og støtte forandringsprocesser for borgeren. Undervisningsforløb for koordinerende sagsbehandler LØFT At flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet At vi har tilbud i kommunen der matcher borgernes behov Gennemførelse af forløbet og at medarbejderne bruger de redskaber de har lært Center for arbejdsrehabiliterin g Center for arbejdsrehabiliterin g Center for arbejdsrehabiliterin g og Center for fastholdelse og afklaring Mentorkorpset Monitoreres via progressionsredskab er Opsamling af erfaringer fra rehabiliteringsmøder gennem fokusgruppeinterviews af rehabiliteringsteamet s medlemmer Mentorindsats med fokus på borgerens deltagelse i og fastholdelse af behandlingstilbud Tværgående og koordineret samarbejde med andre kommunale forvaltninger, Sundhedsområdet, herunder praktiserende læger, Rådgivningscentret mv. og andre relevante Alle rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtage re får deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam Der opnås kontakt til 20 borgere, som tidligere har haft vanskeligt ved at 3 Center for fastholdelse og afklaring Center for fastholdelse og

4 aktører. Fremskudt sagsbehandler, hvis opgave er at opnå kontakt til de borgere, der ikke formår at anvende de etablerede systemer, herunder Jobcenteret. anvende de etablerede systemer. afklaring Ved at øge borgenes egen handlekompetence i forhold til at komme i selvforsørgelse Ved at skabe lige adgang til sundhedstilbud og behandling, fx tandbehandling og motionsvejledning. Kompetenceløft af medarbejdere i forhold til empowerment og anerkendende samtaleteknikker. Gennem information om muligheder for behandling og tilskud til borgere på offentlig forsørgelse. Orientering til sagsbehandlerne i Arbejdsmarkedsafdelinge n, socialafdelingen og familieafdelingen samt samarbejdspartnere om mulighederne i eksisterende lovgivning og etablerede tilbud for at søge om økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling eller gøre brug af eksisterende At flere borgere, der har modtaget langvarig kontanthjælp, kommer i selvforsørgelse At medvirke til at flere borgere på offentlig forsørgelse gør brug af allerede etablerede tilbud og aktiviteter f.eks. i sundhedscentret. At flere under 30 år benytter sig af tilbuddene. Center for jobklare Ydelsescenteret Der følges op med progressionsmålinger og tilbagemeldinger når borgeren er visiteret til Anden Aktør. Desuden udarbejdes der månedlige målinger og LIS rapporter af produktionsteam og SSA stab så effekterne kan måles og følges Årligt næste gang april

5 tilbud. MÅL 2 Borgerne på Frederiksber g skal leve længere med flere gode leveår Gennem tidlig opsporing af problemer med alkohol og stoffer, kognitive funktionsnedsættelser samt psykiske lidelser Information til borgerne skal være lettilgængelig på kommunens hjemmeside, således at det bliver nemt for borgeren at henvende sig. Kompetenceudvikling af frontpersonale Flere henvises til FKRC eller Samtaler om alkohol i sundhedscentret Flere borgere henvises til mestringstilbud i samarbejde med handicaporganisationer Alle Undersøgelse af, om der systematisk spørges til alkohol og stoffer, kognitive funktionsnedsættelse r samt psykiske lidelser blandt medarbejderne MÅL 1: Den sociale ulighed skal mindskes samt MÅL 2: Borgerne på Frederiksber g skal leve længere med flere gode leveår Ved at alle rehabiliteringspotentiell e kontanthjælpsmodtage re får udredt deres helbredssituation og tilbydes relevant behandling hos rette instanser. Gennem samarbejde med praktiserende læger, speciallæger, sygehuse, FKRC mv. Sikring af kvalitet i udredningen gennem faglig sparring med lægekonsulent og sundhedskoordinator. Flere henvises til Lær at tackle angst og depression -kurser At en større andel af de rehabiliteringspotentiell e kontanthjælpsmodtage re er afklaret hurtigere (inden for 6 måneder fra henvisningen) Center for fastholdelse og afklaring 5

6 MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Ved et øget fokus på en sund og aktiv livsstil i mødet med borgerne Der er fokus på livsstil, når borgeren møder sagsbehandler, TTAteamet, Rehabiliteringsteamet, Mentor og SKP indsatsen. Gennem aftale med Kursustrappen (tidligere Frederiksberg Daghøjskole) om forskellige livsstilskurser som f. eks På livet løs (kursus for borgere med depression), I form til Job (motions og motivationskursus for overvægtige borgere) Ved at alle rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtagere får viden om relevante tilbud gennem råd og vejledning ved samtalerne i det individuelle kontaktforløb. Samarbejde med relevante aktører indenfor sundhedsområdet. Ved at tilbyde alle borgere i forløb på F86 vejledning i kost og motion. Særlig opmærksomhed på borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Ved at flere progressionsrapporter har fokus på en øget sund og aktiv livsstil Der følges op med progressionsmålinger og tilbagemeldinger, når borgeren er visiteret til Anden Aktør. At alle borgere i forløb på F86 får tilbuddet At minimum 25 % har taget imod et konkret tilbud. Team Jobklar og Team Aktiv samt ledelsen Center for Fastholdelse og Afklaring Center for Arbejdsrehabiliterin g (Afklaring & Udvikling) 6

7 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Gennem forebyggelse via Ungdommens uddannelsesvejledning samt via registrering af fokuselever med henblik på indsats. Gennem uddannelsesrettede aktiviteter i Ungecenteret Gennem uddannelsespålæg Brobygningsforløb samt kombinationsforløb praktik/uddannelse/behandling. Fastholdelseskonsulent Tæt opfølgning Resultatmål: Andelen af fokuselever, der forlader grundskolen og som efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 3,5 år, skal øges. Specifikation af målet: 60 pct. af årgang 2011 fokuselever er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 2014 Ungecenter Resultatmål 2: Andelen af årgang 2011 fokuselever, der som 18-årige henvender sig i Ungecenterets modtagelse skal reduceres. Specifikation af målet: Andelen af årgang 2011 fokus elever, der som 18- årige henvender sig i ungecenterets modtagelse skal i 2014 registreres. (Denne registrering skal sammenlignes med opfølgningen i 2015.) 7

8 Mål fra sundhedspolitikken MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan skal målet nås? Ved at flere borgere mestrer deres psykiske lidelse og oplever øget handlekompetence Indsats for at nå målet Flere borgere henvises til mestringskurser som Lær at tackle Job og sygdom og Lær at tackle angst og depression. Projekt med de 9 handicaporganisationer TTA-indsatser og tidlig indsats på F86 Fællesskaber Succeskriterier og tidlige indikatorer At nuværende hold er fyldte Succeskriterium for projekt med handicaporganisationer: Punktet er på dagsorden i ledergruppen med henblik på at følge henvisningen Alle Center for Rehabilitering (afklaring og udvikling) Livsmestring på F86 Kursustrappen Borgerens økonomi spiller en stor rolle for den mentale sundhed. Derfor skal udsatte borgere så tidligt som muligt have økonomisk råd og vejledning og dermed mulighed for at få overblik over økonomi samt hjælp til at søge de rette ydelser i Ydelsescentret. Succeskriterium for Livsmestring på F86: - At alle får tilbuddet At minimum 25 % har taget imod et konkret tilbud. At der bliver etableret råd- og vejledningsindsats for nytilkomne flygtninge At der bliver etableret en fremskudt sagsbehandling på eksisterende sager, så borgeren altid kan få råd og vejledning omkring økonomi Ydelsesafdelingen 8

9 Identificere indsatsmuligheder for målgrupper, som ikke selv er opsøgende i forhold til deres behov, fx samarbejdsprojekt sundhedscentret og arbejdsafdelingen om borgere med anden etnisk baggrund med mentale helbredsproblemer. Nedsættelse af en projektarbejdsgruppe Workshops med inddragelse af borgere, medarbejdere fra SSA, samarbejdspartnere og videnspersoner bl.a. fra det private erhvervsliv At der bliver identificeret metoder eller tilgange i forhold til målgruppe Center for Rehabilitering Måle på positive tilbagemeldinger fra borgere sætte målingsproces i gang Ved at rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og/eller misbrug opnår viden om mulige behandlingstilbud. Dette skal ske i samarbejde med social- og psykiatriteamet, praktiserende læger, speciallæger, psykiatriområdet, FKRC, lægekonsulent, sundhedskoordinator mv. At der bliver iværksat tilbud, der er rettet mod nye målgrupper At skabe samarbejdsfora At sikre løbende opdatering og formidling af mulige behandlingstilbud og henvisningsprocedurer Center for Fastholdelse og Afklaring 9

10 Ved at flere borgere med mentale helbredsproblemer fastholdes i arbejde eller genindtræder på arbejdsmarkedet Ved at have fokus på opsporing af borgere med mentale sundhedsproblemer og behov for en indsats i forhold til dette (TTA indsatsen (psykologer, fysioterapeuter, arbejdsmediciner og psykiater) TTA-afklaring anvendes fuldt ud Opmærksomhedspunkt, når Rehabiliteringsteamet evaluerer egen indsats MÅL 6 Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Ved at understøtte mulighed for deltagelse i arbejde også for de svageste borgere Ved at bruge virksomhedsindsatser også for borgere med alvorlige psykiatriske lidelser som har et ønske om at komme i arbejde, som et led i borgerens recovery, at komme sig over den psykiske lidelse. Anvendelse af IPS metoden (hhv. konsulent i Ungecenter og forskningsprojekt) Anvendelse af MB projektet Anvendelse af IPS metoden i forhold til borgere med svære psykiske lidelser Mentorindsatser for borgere med lette til moderate psykiske lidelser Progressionsredskaber viser at borgeren opnår et generelt forbedret funktionsniveau i forhold til ADL og i forhold til deltagelse i arbejdsmæssige sammenhænge. Flere henvisninger og øget samarbejde med MD projektet At borgeren opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Ungecenteret og Center for arbejdsrehabilitering i forhold til IPS Virksomhedscentret Socialafdelingen i forhold til visitation til MB projektet Arbejdsmarkedsområdet, særligt mentorkorpset, virksomhedscenteret, IPS konsulenter Fleksjobordning, revalidering, handicapkompenserende ordninger mv. 10

11 Ved at flere borgere deltager i virksomhedspraktik Ved at der i hovedparten af alle tilbud på F86 indgår etablering af virksomhedspraktik. At antallet af borgere i virksomhedspraktik øges. Center for Arbejdsrehabilitering (Afklaring & Udvikling) Mål fra sundhedspolitikken MÅL 7 Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge rammer MÅL 8 Unges risikoadfærd skal mindskes Hvordan skal målet nås? Gennem tidlig opsporing af familier med misbrugsproblemer, der har hjemmeboende børn Gennem rådgivning og vejledning om rusmidler Indsats for at nå målet Familier I forbindelse med screening af mulige misbrugsproblemer spørges ind til om der er hjemmeboende børn Samarbejde med FKRC Tilbud om behandlende indsatser Succeskriterier og tidlige indikatorer Der medsendes oplysninger om hjemmeboende børn, når sagen visiteres til FKRC med henblik på afklaring af, om borgeren har et behandlingskrævende misbrug Der informeres om relevante tilbud til børnene, hjemmeboende unge og familien (TUBA, Fællesrådgivningen) Flere unge henvises til FKRC Flere unge opnår stoffrihed eller kontrolleret forbrug Center for fastholdelse og afklaring, udbredes til alle Ungecentret i samarbejde med FKRC Mål fra sundhedspolitikken MÅL 9 Byens rum skal være lettilgængelige for alle, så flere Hvordan skal målet nås? Ved at understøtte borgerne i at anvende byens rum (fx borgere med angst) Indsats for at nå målet Mentorindsats SKP indsats Byrum Succeskriterier og tidlige indikatorer Mentorkorpset 11

12 bruger dem til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 12

13 Socialudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Mål fra sundhedspolitikken Hvordan vil vi nå målet? Indsats for at nå målet Sundhed for alle Succeskriterier og tidlige indikatorer MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Ved at sætte særligt fokus på, at de mest udsatte borgere får lettere adgang til de eksisterende tilbud. Etablere pilotprojekt sammen med Sundhedscenteret med fokus på at bringe sundhedstilbuddene ud der,hvor de udsatte borgere er. Inden udgangen af 2015, er der udarbejdet en model for kommende pilotprojekt, som er klar til afprøvning foråret Socialafdelingen i fællesskab med Sundhedscenteret, SSA-stab og tilbuddene på både socialpsykiatri og handicapområde. Evalueres efterår 2016 med henblik på politisk forelæggelse af, om projektet skal forsætte. MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Ved at målrette sundhedsindsatserne med udgangspunkt i borgernes oplevede sundhedstilstand. Igangsætte en brugerundersøgelse med særligt fokus på borgernes oplevelse af egen sundhedstilstand, og egne forslag til sundhedsaktiviteter. Indlede analyseproces med henblik på at afdække, hvad der skal til for tilbyde alle udsatte borgere et sundhedstjek. Afdække effekten af at udbyde mini sundhedspædagogiske uddannelse til udvalgte tilbud på handicap og socialpsykiatriske 13 Inden udgangen af 2015, er der foretaget et brugerundersøgelse. Socialafdelingen i fællesskab med SSA-stab. Evt. samarbejde med forskningsinstitutter. Socialafdelingen i fællesskab med Sundhedscenteret. Undersøgelsen evalueres inden sommer 2016, med henblik på politisk forelæggelse af forslag til justering af indsatser og/eller iværksættelser af nye indsatser. Miniuddannelsen forventes udbudt efteråret 2015.

14 område. MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Fortsat fokus på at tilbyde udsatte borgere mulighed for at deltage i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter. Forsat samarbejde med partere som har etableret in-house sundhedsfremmende tiltag, såsom cyklende sygeplejerske. Dette med henblik på at målrette en spredning af viden om socialområdets tilbud til borgere og pårørende. Derudover med mål om at inspirere til nye tiltag/samarbejder på tværs af parter. Forsat holde fokus på, at botilbud har fokus på sikker medicinhåndtering gennem erhvervet viden fra projektet I sikker hænder. Kortlægge borgeres brug af eksisterende fritidsaktiviteter som udbydes af lokale foreninger, frivillige organisationer og Inden udgangen af 2015 er det afdækket, om det er muligt at iværksætte en tour de sundhed, hvor information om lokale sundhedsindsatser videredeles til de andre sociale tilbud, borgere og pårørende. At selve tour de sundhed kan løbe af stablen foråret Inden udgangen af 2015 er der afholdt minitemadage for udvalgte botilbud med undervisning fra de to botilbud, der har deltaget i projekt I sikker hænder. Inden udgangen af 2015 er der foretaget en kortlægning og analyse. Inden sommer 2016 er det afdækket hvilke Socialafdelingen i fællesskabet med tilbuddene og SSAstab. Socialafdelingen i fællesskab med Bakkegården og Soltoppen. Socialafdelingen i fællesskab med tilbud på både handicap og socialpsykiatri område og SSA- Indsatsen evalueres inden sommer 2016 med henblik på at gør tiltaget til en fast tilbagevendende begivenhed. Pilotprojektet evalueres foråret 2015 med henblik på politisk forelæggelse af, om indsatsen skal fortsættes med udbredelse til andre botilbud. Foråret 2016 evalueres analysens resultater med henblik på en politisk 14

15 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Etablere en attraktiv og konkurrencedygtig ungdomsuddannelse for borgere med behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. offentlige instanser. Analysere hvilke forhindringer borgerne møder, og hvilke fremmende indsatser skal der til. Samarbejde med det nye dagaktivitetscenter om etablering af lokal STU-uddannelse. indsatser, der bedst kan afprøves i forhold til at opnå en brugeroplevet positiv effekt. Inden sommer 2015 er der sket en kortlægning af eksisterende og fremtidige behov samt, samarbejdsmuligheder med eksterne samarbejdspartere. Med Magnetens åbning september 2015, er der en etableret STU-tilbud. stab. Magneten i samarbejde med Socialafdelingen. forelæggelse af, om de foreslåede indsatser kan videre bearbejdes. Evaluering af den etableret STU inden sommer 2016 med henblik på politisk fremlæggelse af, om tilbuddets rammer skal løftes. Mål fra sundhedspolitikken MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan vil vi nå målet? Fremme tidlige opsporing og tilbud om mindre indgribende indsatser. Fællesskaber Indsats for at nå Succeskriterier og målet tidlige indikatorer Udvikle og afprøve Inden udgangen af nye 2015 er er afprøvet samarbejdsrelationer nye mellem samarbejdsmodeller. støttekontaktperson ordning og væresteder. Inkl. Herbergets og FKRC s væresteder. Inden udgangen af Socialafdelingen i fællesskabet med SKP-ordningen, værestederne og SSA-stab. Socialafdelingen i fællesskab med Primo 2016 udføres en brugeroplevet undersøgelse af pilottiltag. Primo

16 Iværksat proces med henblik på at følge op på effekten af eksisterende samarbejdsplatform mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatri er der udarbejdet en procesmodel for gennemførelse af egentligt analyse. PCP og SSA-stab. følges op på effektueringen af en tidsplan for gennemførelse af en effektanalyse. MÅL 6 Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Styrke etablerede indsatser og skabe nye indsatser målrette udsatte borgeres muligheder for at indgå i robuste fællesskaber. Afdække effekten af etablerede indsatser, muligheder for styrkelse samt afprøvning af nye tilbud. Analysen skal indeholde forslag inddragelse af lokale samfundet/frivillige organisationer. Inden udgangen af 2015 ligger analysen klar til videre behandling. Socialafdelingen i fællesskab med SSA-stab. Foråret 2016 følges op på analysens resultater, med henblik på politisk beslutning om Mål fra sundhedspolitikken MÅL 7 Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge rammer Hvordan vil vi nå målet? Sikre tidlig indsats og et godt tilbud til børn i familier med alkoholproblemer. Familier Indsats for at nå målet Succeskriterier og tidlige indikatorer Tværgående Der er indgået en samarbejde mellem samarbejdsaftale Familieafdelingen og mellem Socialafdelingens Fællesrådgivningen alkoholbehandling. og Familieteamet og Kompetenceudvikling Socialafdelingen af lærere, pædagoger inden udgangen af og sundhedsplejersker til Der er oprettet et at opspore familier tilbud til familier med med alkoholproblemer alkoholproblemer inden udgangen af FKRC i samarbejde med Fællesrådgivningen og Familieteamet. inden sommer 2016 på projektets foreløbige resultater. 16

17 samt oprettelse af tilbud til familierne. Opbygning af familieorienteret alkoholbehandling i Frederiksberg Kommune familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling inden udgangen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Sundhed for alle Mål fra sundhedspolitikken Hvordan vil vi nå målet? Indsats for at nå målet Succeskriterier og tidlige indikatorer MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Ved at bringe et varmt og nærende måltid mad til socialt udsatte Det varme måltid skal i en periode (sept.-dec- 2015) gives til gratis til socialt udsatte borgere 2 gange ugentligt. Der indgås en samarbejdsaftale med F86 og Finsenshave Der etableres samarbejde med Brødflov om levering af brød Der etableres samarbejde med lokale supermarkeder om levering af grøntsager Der etableres samarbejde med frivillige, der kan cykle ud med suppen Ombygning af cykel så den overholder krav fra myndigheder 17 At der er etableret et partnerskab mellem F86, Socialområdet og erhvervslivet At der i månederne fra sept dec leveres varm suppe (40 portioner) 2 gange om ugen. Forebyggelsesomr ådet Styregruppemø de Status ved året udgang

18 Der skal være lige adgang til sundhedstilbuddene Samarbejde med F86 om sundhedsaktiviteter i jobcentret At sundhedscentret får etableret et samarbejde med F86 Forebyggelsess agen Dialog med de praktiserende læger og hospitalet om henvisninger af borgerne til tilbuddene Uddannelse af frontpersonale - sundhed - hvad og hvordan målrettet personale i socialpsykiatrien At flere læger henviser flere borgere end i 2014 At der er afholdt et kursus for frontpersonale løbende dialog med de praktiserende læger MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Der skal fokus på fysiske, psykiske og sociale ændringer i borgeren hverdagsliv Bygge bro mellem sundhedscentret og socialpsykiatrien og psykiatrien. Etablering af lær at tackle job og sygdom Tidlig opsporing gennem udbredelse og implementering af Virker Hverdagen i hele organisationen. I Virker Hverdagen anvendes et afprøvet redskab (Hjulet) til tidlig opsporing af ændringer hos borgeren Gensidig besøg hos hinanden, "virksomhedsbesøg" og videndelingsmøder Der er afholdt 3 kurser Effekten af indsatsen skal findes i, at medarbejderne rustes til at kunne handle på de ændringer og problemstillinger, som de observerer hos borgeren, inden ændringerne bliver så alvorlige, at de bliver behandlingskrævende. Dette gælder også ændringer i livsførelse som fx ændring i motionsvaner, alkohol, Hjemmeplejen Tilfredshedsmål ing via komiteen for sundhedsoplys ning Evalueringsrap port i samarbejde med Region H samt løbende opfølgning på onsdagsmøder i de forskellige teams 18

19 Rettidige tilbud til borgere i risiko for at miste selvstændighed i dagligdagens gøremål Bedre forløb til borgere med kronisk sygdom Borgere i risiko for at miste selvstændighed i dagligdagens gøremål tilbydes hverdagsrehabilitering. Triagering skal sikre særlig opmærksomhed på ændringer hos skrøbelige borgere. Inddrage både borgere og deres pårørende i rehabiliterings-tankegangen via drøftelser og dialog. Visitationen vil på især førstegangsbesøg inddrage sundhedsmålene og i samtalen motivere i forhold til hverdagsrehabilitering Tilpasning af forløb for borgere med kronisk sygdom på baggrund af feedback.brugertilfredshed monitoreres på ipads sociale aktiviteter etc. Flere borgere indgår i hverdagsrehabilitering. Borgertilfredshed undersøges. At 90% af borgerne er tilfredse Rehabilitering og genoptræning Visitationen Forebyggelsesomr ådet Løbende registrering af tilgang, undersøgelse af borgertilfredshe d, evt Fokusgruppe interview Løbende vurdering Effektopgørelser for alle forløb for borgere med kronisk sygdom Forebyggelsess agen Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til kræftpatienter Kortlægning af hvilke tilbud, der er til børn af kræftpatienter, pårørende og efterladte borgere, samt At der er gennemført evaluering inden årets udgang blandt en gruppe kræftpatienter At der er etableret individuel og åben rådgivning og at der er etableret et gruppe tilbud Kvalitativ evaluering Forbyggelsessa 19

20 Bedre samarbejde på tværs om ernæring hos særligt sårbare grupper af borgere. Reduktion af antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser ventetid på disse tilbud inden årets udgang gen Der udarbejdes og testes en Forløbsnære Forebyggelsesomr tværsektoriel model for en tværsektorielle audits er ådet ernæringsindsats i gennemført forbindelse med genoptræning efter indlæggelse. Der etableres et samarbejde mellem medicinsk afdeling, Frederiksberg, genoptræning og rehabilitering, hjemmeplejen og forebyggelsesområdet Litteratursøgning Planlægning af forløbsnære audits herunder udvælgelse af forløb Udbygning af samarbejdet med almen praksis. Besøg af kommunal repræsentant hos den enkelte læge hvor dennes praksis ift henvisning til forebyggelsestilbud belyses og hvor lægen oplyses om de kommunale muligheder for alternativ til hospitalsindlæggelse (UST og Akutpladser). Model / arbejdsgangsbeskrivelse er udarbejdet og testet At sundhedscentret modtager flere henvisninger fra de praktiserende læger. At antallet af forebyggelige indlæggelser falder. Forebyggelsesomr ådet. Samordningsområ det Forskningsrapp ort Analyse af data for henvisninger til sundhedscentre t og for antallet af forebyggelige indlæggelser. Evaluering af projekt 'Ny samarbejdsmod el' (2016) Gennemførelse af projekt: Ny samarbejdsmodel for samarbejde mellem almen praksis og plejecentrene. Løbende opfølgning på data 20

21 MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Stigning i antallet af småtspisende ældre, der får tilbudt en målrettet ernæringsindsats for indlæggelser i regi af det kommunalt lægelige udvalg. Systematisk indsats for at opspore uplanlagt vægttab. Anvendelse af EVS herunder kortlægning af tygge- og synkebesvær. Borgere med problemer med at spise tilbydes hjælp hertil. Målet er den rette indsats til den rette. At flere hjemmeboende borgere med uplanlagt vægttab opspores, årsag kortlægges og indsats iværksættes Vægtstabilitet/ -øgning hos borgere med uplanlagt vægttab Mad med optimalt indhold og konsistens via madser-vice. Forebyggelsesomr å-det Hjemmeplejen Kvartalsvis statistisk udtræk fra care på antal EVS, vægt Audit halvårligt på handleplaner MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Den rehabiliterede tilgang til borgerne styrkes hele døgnet Udvidelse af selvtræningsordning en og herigennem motivation af borgerne til at Indsatsen ses som en integreret del af de øvrige initiativer - I sikre Hænder, Virker Hverdagen og hverdagsrehabilitering med tværfaglig involvering Der er iværksat målrettet undervisning i forbindelse med Fra niche til helhed i hele hjemmeplejen I dialog med borgeren evt. udvide åbningstid for selvtræning Inddrage sundhedsmålet i dialog omkring ansøgning om 1. Der ses en stigning i TTH indsatser i KMDcare på borgere tilknyttet Hjemmeplejen 2. Der ses et fald i den enkelte borgers hjælp eller behovet for hjælp falder helt bort hos flere borgere Flere borgere indgår i selvtræningsordning. Senere opfølgning ift. aktiv livsstil Hjemmeplejen Rehabilitering og genoptræning Visitationen og evaluering efter udtræk fra Care på 9-ydelser Samme som ovenstående Løbende registrering af tilgang, undersøgelse af borgertilfredshe 21

22 fortsætte træning /aktivitet efter endt genoptræningsforlø b Unge på ungdomsuddannels erne skal have hjælp til at holde op med at ryge tobak. Hjælp til rygestop til borgere med psykiatrisk sygdom Forebygge risici forbundet med tidlig og beruselsesorienteret brug af alkohol blandt børn og unge, ved at støtte udskydelsen af unges alkoholdebut Systematisk opsporing og henvisning af borgere med alkoholproblemer mobilitetshjælpemidler og de muligheder hjælpemidler kan give i forhold til en aktiv livsstil Rygestopkurser tilbydes i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitu tioner. Det er planlagt at gennemføre rygestopkurser blandt studerende på HF, UC diakonissestiftelsens grundforløb og Tre Falkeskolen Der etableres et samarbejde med psykiatrisk center Frederiksberg med henblik på at styrke medarbejdernes muligheder for at arbejde med rygestop med patienterne Udvikling og forankring af samskabelsesprojekt omkring udskydelse af unges alkoholdebut i dialog med ungerådet, forældrenetværk, private aktører og andre Der spørges systematisk til alkoholforbrug, når borgere tager imod tilbud i Sundhedscentret Flere kvinder end mænd At der er afholdt 3 kursusforløb At 75% gennemfører forløbet At 20% er røgfrie ved forløbets afslutning At der er gennemført et kompetenceudviklingsforl øb i psykiatrien Der er afholdt opstartsmøde. Der er etableret netværksgruppe. Der er oprettet mindst et partnerskab Spørgsmål indarbejdet i CARE. Kompetenceudvikling i forhold til at spørge til alkohol tilbudt. Mindst 10 borgere henvist til Samtaler om Alkohol fra Forebyggelsesomr ådet d, evt Fokusgruppe interview Forebyggelsess agen Evaluering på møde med psykiatrien Forebyggelsess agen Antal henvisninger til Samtaler om alkohol ved årets udgang. Undersøgelse af medarbejderne s praksis ved årets udgang. 22

23 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddan nelse Større lighed mellem mænd og kvinder i forhold til at gøre brug af sundhedstilbud Øge kendskabet blandt unge til en karriere indenfor pleje og omsorg. gør brug af tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Gennem brugerinddragelse undersøges, hvad der ville få dem til at takke ja til besøg, og målrette info om tilbud herefter Stille Østervang til rådighed for praktikforløb i forbindelse med 8., 9. og 10. klasse i grundskolen. Dialog med en eller flere skoler om muligheden for at plejeboligerne kan være praktiksted de forebyggende tilbud At andelen af mænd, der tager imod et tilbud fra forebyggende medarbejdere er øget sammenlignet med 2014 Der er indgået en aftale med skolerne om at modtage x elever om året Der er udarbejdet et introduktionsprogram til de unge Der er lavet aftale med en skole Spørgsmål til borgerne i opfølgningsske ma Data fra SFI/Socialstyrel sen Plejeboliger August 2015 møde med de skoler vi har aftaler med /evaluering Mål fra sundhedspolitikk en MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan vil vi nå målet? Bedre og tidligere hjælp til borgere med hukommelsessvækkel se /demente borgere for at forebygge socialt sammenbrud (social isolation, økonomisk deroute) Indsats for at nå målet Fællesskaber En tidlig og målrettet indsats til demente borgere gennem et koordineret samarbejde mellem demenskonsulent, demenskoordinator og ansatte i 23 Succeskriterier og tidlige indikatorer Færre demente oplever socialt sammenbrud (soci al isolation, økonomisk deroute) Færre demente oplever tab af Hjemmepleje og Forebyggelsesområd et Evaluering på møde med Hjemmepleje og Forebyggelsesområd et

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere