Bilag 1 Sundhedspolitik : Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Sundhedspolitik 2015-2018: Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016"

Transkript

1 Bilag 1 Sundhedspolitik : Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016 Indhold Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår forår Socialudvalgets handleplan for perioden forår forår Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan for perioden forår forår Kultur- og Fritidsudvalget handleplan for perioden forår forår Børneudvalgets handleplan for perioden forår forår Undervisningsudvalgets handleplan for perioden forår forår By- og Miljøudvalgets handleplan for perioden forår forår Magistratens handleplan for perioden forår forår

2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Mål fra sundhedspolitikken MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Hvordan skal målet nås? Gennem en tidlig indsats for sygemeldte borgere med henblik på fastholdelse af job. Indsats for at nå målet Anvende fast track, da bestemmelsen i sygdagpengeloven giver os mulighed for at samarbejde med arbejdsgivere og sygemeldte med henblik på at forebygge sygemeldinger eller sætte ind tidligt i sygeforløbet. Sundhed for alle Succeskriterier og tidlige indikatorer Den gennemsnitlige varighed for fast track sager er 13 uger TTA sagsbehandlere i Center for fastholdelse og afklaring og TTA teamet i Sundhedscentret Samarbejde med HR afdelingen om at få de kommunale ledere i tale. Omfordeling af ressourcer så der gives flere timer til fastholdelse Udvidet samarbejde med TTA-teamet i Sundhedscentret med henblik på tidlig afklaring og en virksomhedsinddragende indsats med det formål at fastholde borgeren i job. (Fuld udruling af Indsatsen fordrer en ny bevilling og selvstændig sagsfremlægning) 2

3 Ved at flere blandt de mest udsatte borgere opnår selvforsørgelse Indsatserne har fokus på øget medinddragelse gennem en koordineret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor der anvendes fælles indsatsplaner. Udvikle rehabiliteringsteamets kompetencer til at identificere rehabiliteringsbehovene hos målgruppen og definere hvilke tilbud der matcher disse behov. Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i forhold til at identificere udviklingsmuligheder og støtte forandringsprocesser for borgeren. Undervisningsforløb for koordinerende sagsbehandler LØFT At flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet At vi har tilbud i kommunen der matcher borgernes behov Gennemførelse af forløbet og at medarbejderne bruger de redskaber de har lært Center for arbejdsrehabiliterin g Center for arbejdsrehabiliterin g Center for arbejdsrehabiliterin g og Center for fastholdelse og afklaring Mentorkorpset Monitoreres via progressionsredskab er Opsamling af erfaringer fra rehabiliteringsmøder gennem fokusgruppeinterviews af rehabiliteringsteamet s medlemmer Mentorindsats med fokus på borgerens deltagelse i og fastholdelse af behandlingstilbud Tværgående og koordineret samarbejde med andre kommunale forvaltninger, Sundhedsområdet, herunder praktiserende læger, Rådgivningscentret mv. og andre relevante Alle rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtage re får deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam Der opnås kontakt til 20 borgere, som tidligere har haft vanskeligt ved at 3 Center for fastholdelse og afklaring Center for fastholdelse og

4 aktører. Fremskudt sagsbehandler, hvis opgave er at opnå kontakt til de borgere, der ikke formår at anvende de etablerede systemer, herunder Jobcenteret. anvende de etablerede systemer. afklaring Ved at øge borgenes egen handlekompetence i forhold til at komme i selvforsørgelse Ved at skabe lige adgang til sundhedstilbud og behandling, fx tandbehandling og motionsvejledning. Kompetenceløft af medarbejdere i forhold til empowerment og anerkendende samtaleteknikker. Gennem information om muligheder for behandling og tilskud til borgere på offentlig forsørgelse. Orientering til sagsbehandlerne i Arbejdsmarkedsafdelinge n, socialafdelingen og familieafdelingen samt samarbejdspartnere om mulighederne i eksisterende lovgivning og etablerede tilbud for at søge om økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling eller gøre brug af eksisterende At flere borgere, der har modtaget langvarig kontanthjælp, kommer i selvforsørgelse At medvirke til at flere borgere på offentlig forsørgelse gør brug af allerede etablerede tilbud og aktiviteter f.eks. i sundhedscentret. At flere under 30 år benytter sig af tilbuddene. Center for jobklare Ydelsescenteret Der følges op med progressionsmålinger og tilbagemeldinger når borgeren er visiteret til Anden Aktør. Desuden udarbejdes der månedlige målinger og LIS rapporter af produktionsteam og SSA stab så effekterne kan måles og følges Årligt næste gang april

5 tilbud. MÅL 2 Borgerne på Frederiksber g skal leve længere med flere gode leveår Gennem tidlig opsporing af problemer med alkohol og stoffer, kognitive funktionsnedsættelser samt psykiske lidelser Information til borgerne skal være lettilgængelig på kommunens hjemmeside, således at det bliver nemt for borgeren at henvende sig. Kompetenceudvikling af frontpersonale Flere henvises til FKRC eller Samtaler om alkohol i sundhedscentret Flere borgere henvises til mestringstilbud i samarbejde med handicaporganisationer Alle Undersøgelse af, om der systematisk spørges til alkohol og stoffer, kognitive funktionsnedsættelse r samt psykiske lidelser blandt medarbejderne MÅL 1: Den sociale ulighed skal mindskes samt MÅL 2: Borgerne på Frederiksber g skal leve længere med flere gode leveår Ved at alle rehabiliteringspotentiell e kontanthjælpsmodtage re får udredt deres helbredssituation og tilbydes relevant behandling hos rette instanser. Gennem samarbejde med praktiserende læger, speciallæger, sygehuse, FKRC mv. Sikring af kvalitet i udredningen gennem faglig sparring med lægekonsulent og sundhedskoordinator. Flere henvises til Lær at tackle angst og depression -kurser At en større andel af de rehabiliteringspotentiell e kontanthjælpsmodtage re er afklaret hurtigere (inden for 6 måneder fra henvisningen) Center for fastholdelse og afklaring 5

6 MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Ved et øget fokus på en sund og aktiv livsstil i mødet med borgerne Der er fokus på livsstil, når borgeren møder sagsbehandler, TTAteamet, Rehabiliteringsteamet, Mentor og SKP indsatsen. Gennem aftale med Kursustrappen (tidligere Frederiksberg Daghøjskole) om forskellige livsstilskurser som f. eks På livet løs (kursus for borgere med depression), I form til Job (motions og motivationskursus for overvægtige borgere) Ved at alle rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtagere får viden om relevante tilbud gennem råd og vejledning ved samtalerne i det individuelle kontaktforløb. Samarbejde med relevante aktører indenfor sundhedsområdet. Ved at tilbyde alle borgere i forløb på F86 vejledning i kost og motion. Særlig opmærksomhed på borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Ved at flere progressionsrapporter har fokus på en øget sund og aktiv livsstil Der følges op med progressionsmålinger og tilbagemeldinger, når borgeren er visiteret til Anden Aktør. At alle borgere i forløb på F86 får tilbuddet At minimum 25 % har taget imod et konkret tilbud. Team Jobklar og Team Aktiv samt ledelsen Center for Fastholdelse og Afklaring Center for Arbejdsrehabiliterin g (Afklaring & Udvikling) 6

7 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Gennem forebyggelse via Ungdommens uddannelsesvejledning samt via registrering af fokuselever med henblik på indsats. Gennem uddannelsesrettede aktiviteter i Ungecenteret Gennem uddannelsespålæg Brobygningsforløb samt kombinationsforløb praktik/uddannelse/behandling. Fastholdelseskonsulent Tæt opfølgning Resultatmål: Andelen af fokuselever, der forlader grundskolen og som efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 3,5 år, skal øges. Specifikation af målet: 60 pct. af årgang 2011 fokuselever er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 2014 Ungecenter Resultatmål 2: Andelen af årgang 2011 fokuselever, der som 18-årige henvender sig i Ungecenterets modtagelse skal reduceres. Specifikation af målet: Andelen af årgang 2011 fokus elever, der som 18- årige henvender sig i ungecenterets modtagelse skal i 2014 registreres. (Denne registrering skal sammenlignes med opfølgningen i 2015.) 7

8 Mål fra sundhedspolitikken MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan skal målet nås? Ved at flere borgere mestrer deres psykiske lidelse og oplever øget handlekompetence Indsats for at nå målet Flere borgere henvises til mestringskurser som Lær at tackle Job og sygdom og Lær at tackle angst og depression. Projekt med de 9 handicaporganisationer TTA-indsatser og tidlig indsats på F86 Fællesskaber Succeskriterier og tidlige indikatorer At nuværende hold er fyldte Succeskriterium for projekt med handicaporganisationer: Punktet er på dagsorden i ledergruppen med henblik på at følge henvisningen Alle Center for Rehabilitering (afklaring og udvikling) Livsmestring på F86 Kursustrappen Borgerens økonomi spiller en stor rolle for den mentale sundhed. Derfor skal udsatte borgere så tidligt som muligt have økonomisk råd og vejledning og dermed mulighed for at få overblik over økonomi samt hjælp til at søge de rette ydelser i Ydelsescentret. Succeskriterium for Livsmestring på F86: - At alle får tilbuddet At minimum 25 % har taget imod et konkret tilbud. At der bliver etableret råd- og vejledningsindsats for nytilkomne flygtninge At der bliver etableret en fremskudt sagsbehandling på eksisterende sager, så borgeren altid kan få råd og vejledning omkring økonomi Ydelsesafdelingen 8

9 Identificere indsatsmuligheder for målgrupper, som ikke selv er opsøgende i forhold til deres behov, fx samarbejdsprojekt sundhedscentret og arbejdsafdelingen om borgere med anden etnisk baggrund med mentale helbredsproblemer. Nedsættelse af en projektarbejdsgruppe Workshops med inddragelse af borgere, medarbejdere fra SSA, samarbejdspartnere og videnspersoner bl.a. fra det private erhvervsliv At der bliver identificeret metoder eller tilgange i forhold til målgruppe Center for Rehabilitering Måle på positive tilbagemeldinger fra borgere sætte målingsproces i gang Ved at rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og/eller misbrug opnår viden om mulige behandlingstilbud. Dette skal ske i samarbejde med social- og psykiatriteamet, praktiserende læger, speciallæger, psykiatriområdet, FKRC, lægekonsulent, sundhedskoordinator mv. At der bliver iværksat tilbud, der er rettet mod nye målgrupper At skabe samarbejdsfora At sikre løbende opdatering og formidling af mulige behandlingstilbud og henvisningsprocedurer Center for Fastholdelse og Afklaring 9

10 Ved at flere borgere med mentale helbredsproblemer fastholdes i arbejde eller genindtræder på arbejdsmarkedet Ved at have fokus på opsporing af borgere med mentale sundhedsproblemer og behov for en indsats i forhold til dette (TTA indsatsen (psykologer, fysioterapeuter, arbejdsmediciner og psykiater) TTA-afklaring anvendes fuldt ud Opmærksomhedspunkt, når Rehabiliteringsteamet evaluerer egen indsats MÅL 6 Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Ved at understøtte mulighed for deltagelse i arbejde også for de svageste borgere Ved at bruge virksomhedsindsatser også for borgere med alvorlige psykiatriske lidelser som har et ønske om at komme i arbejde, som et led i borgerens recovery, at komme sig over den psykiske lidelse. Anvendelse af IPS metoden (hhv. konsulent i Ungecenter og forskningsprojekt) Anvendelse af MB projektet Anvendelse af IPS metoden i forhold til borgere med svære psykiske lidelser Mentorindsatser for borgere med lette til moderate psykiske lidelser Progressionsredskaber viser at borgeren opnår et generelt forbedret funktionsniveau i forhold til ADL og i forhold til deltagelse i arbejdsmæssige sammenhænge. Flere henvisninger og øget samarbejde med MD projektet At borgeren opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Ungecenteret og Center for arbejdsrehabilitering i forhold til IPS Virksomhedscentret Socialafdelingen i forhold til visitation til MB projektet Arbejdsmarkedsområdet, særligt mentorkorpset, virksomhedscenteret, IPS konsulenter Fleksjobordning, revalidering, handicapkompenserende ordninger mv. 10

11 Ved at flere borgere deltager i virksomhedspraktik Ved at der i hovedparten af alle tilbud på F86 indgår etablering af virksomhedspraktik. At antallet af borgere i virksomhedspraktik øges. Center for Arbejdsrehabilitering (Afklaring & Udvikling) Mål fra sundhedspolitikken MÅL 7 Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge rammer MÅL 8 Unges risikoadfærd skal mindskes Hvordan skal målet nås? Gennem tidlig opsporing af familier med misbrugsproblemer, der har hjemmeboende børn Gennem rådgivning og vejledning om rusmidler Indsats for at nå målet Familier I forbindelse med screening af mulige misbrugsproblemer spørges ind til om der er hjemmeboende børn Samarbejde med FKRC Tilbud om behandlende indsatser Succeskriterier og tidlige indikatorer Der medsendes oplysninger om hjemmeboende børn, når sagen visiteres til FKRC med henblik på afklaring af, om borgeren har et behandlingskrævende misbrug Der informeres om relevante tilbud til børnene, hjemmeboende unge og familien (TUBA, Fællesrådgivningen) Flere unge henvises til FKRC Flere unge opnår stoffrihed eller kontrolleret forbrug Center for fastholdelse og afklaring, udbredes til alle Ungecentret i samarbejde med FKRC Mål fra sundhedspolitikken MÅL 9 Byens rum skal være lettilgængelige for alle, så flere Hvordan skal målet nås? Ved at understøtte borgerne i at anvende byens rum (fx borgere med angst) Indsats for at nå målet Mentorindsats SKP indsats Byrum Succeskriterier og tidlige indikatorer Mentorkorpset 11

12 bruger dem til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 12

13 Socialudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Mål fra sundhedspolitikken Hvordan vil vi nå målet? Indsats for at nå målet Sundhed for alle Succeskriterier og tidlige indikatorer MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Ved at sætte særligt fokus på, at de mest udsatte borgere får lettere adgang til de eksisterende tilbud. Etablere pilotprojekt sammen med Sundhedscenteret med fokus på at bringe sundhedstilbuddene ud der,hvor de udsatte borgere er. Inden udgangen af 2015, er der udarbejdet en model for kommende pilotprojekt, som er klar til afprøvning foråret Socialafdelingen i fællesskab med Sundhedscenteret, SSA-stab og tilbuddene på både socialpsykiatri og handicapområde. Evalueres efterår 2016 med henblik på politisk forelæggelse af, om projektet skal forsætte. MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Ved at målrette sundhedsindsatserne med udgangspunkt i borgernes oplevede sundhedstilstand. Igangsætte en brugerundersøgelse med særligt fokus på borgernes oplevelse af egen sundhedstilstand, og egne forslag til sundhedsaktiviteter. Indlede analyseproces med henblik på at afdække, hvad der skal til for tilbyde alle udsatte borgere et sundhedstjek. Afdække effekten af at udbyde mini sundhedspædagogiske uddannelse til udvalgte tilbud på handicap og socialpsykiatriske 13 Inden udgangen af 2015, er der foretaget et brugerundersøgelse. Socialafdelingen i fællesskab med SSA-stab. Evt. samarbejde med forskningsinstitutter. Socialafdelingen i fællesskab med Sundhedscenteret. Undersøgelsen evalueres inden sommer 2016, med henblik på politisk forelæggelse af forslag til justering af indsatser og/eller iværksættelser af nye indsatser. Miniuddannelsen forventes udbudt efteråret 2015.

14 område. MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Fortsat fokus på at tilbyde udsatte borgere mulighed for at deltage i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter. Forsat samarbejde med partere som har etableret in-house sundhedsfremmende tiltag, såsom cyklende sygeplejerske. Dette med henblik på at målrette en spredning af viden om socialområdets tilbud til borgere og pårørende. Derudover med mål om at inspirere til nye tiltag/samarbejder på tværs af parter. Forsat holde fokus på, at botilbud har fokus på sikker medicinhåndtering gennem erhvervet viden fra projektet I sikker hænder. Kortlægge borgeres brug af eksisterende fritidsaktiviteter som udbydes af lokale foreninger, frivillige organisationer og Inden udgangen af 2015 er det afdækket, om det er muligt at iværksætte en tour de sundhed, hvor information om lokale sundhedsindsatser videredeles til de andre sociale tilbud, borgere og pårørende. At selve tour de sundhed kan løbe af stablen foråret Inden udgangen af 2015 er der afholdt minitemadage for udvalgte botilbud med undervisning fra de to botilbud, der har deltaget i projekt I sikker hænder. Inden udgangen af 2015 er der foretaget en kortlægning og analyse. Inden sommer 2016 er det afdækket hvilke Socialafdelingen i fællesskabet med tilbuddene og SSAstab. Socialafdelingen i fællesskab med Bakkegården og Soltoppen. Socialafdelingen i fællesskab med tilbud på både handicap og socialpsykiatri område og SSA- Indsatsen evalueres inden sommer 2016 med henblik på at gør tiltaget til en fast tilbagevendende begivenhed. Pilotprojektet evalueres foråret 2015 med henblik på politisk forelæggelse af, om indsatsen skal fortsættes med udbredelse til andre botilbud. Foråret 2016 evalueres analysens resultater med henblik på en politisk 14

15 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Etablere en attraktiv og konkurrencedygtig ungdomsuddannelse for borgere med behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. offentlige instanser. Analysere hvilke forhindringer borgerne møder, og hvilke fremmende indsatser skal der til. Samarbejde med det nye dagaktivitetscenter om etablering af lokal STU-uddannelse. indsatser, der bedst kan afprøves i forhold til at opnå en brugeroplevet positiv effekt. Inden sommer 2015 er der sket en kortlægning af eksisterende og fremtidige behov samt, samarbejdsmuligheder med eksterne samarbejdspartere. Med Magnetens åbning september 2015, er der en etableret STU-tilbud. stab. Magneten i samarbejde med Socialafdelingen. forelæggelse af, om de foreslåede indsatser kan videre bearbejdes. Evaluering af den etableret STU inden sommer 2016 med henblik på politisk fremlæggelse af, om tilbuddets rammer skal løftes. Mål fra sundhedspolitikken MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan vil vi nå målet? Fremme tidlige opsporing og tilbud om mindre indgribende indsatser. Fællesskaber Indsats for at nå Succeskriterier og målet tidlige indikatorer Udvikle og afprøve Inden udgangen af nye 2015 er er afprøvet samarbejdsrelationer nye mellem samarbejdsmodeller. støttekontaktperson ordning og væresteder. Inkl. Herbergets og FKRC s væresteder. Inden udgangen af Socialafdelingen i fællesskabet med SKP-ordningen, værestederne og SSA-stab. Socialafdelingen i fællesskab med Primo 2016 udføres en brugeroplevet undersøgelse af pilottiltag. Primo

16 Iværksat proces med henblik på at følge op på effekten af eksisterende samarbejdsplatform mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatri er der udarbejdet en procesmodel for gennemførelse af egentligt analyse. PCP og SSA-stab. følges op på effektueringen af en tidsplan for gennemførelse af en effektanalyse. MÅL 6 Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Styrke etablerede indsatser og skabe nye indsatser målrette udsatte borgeres muligheder for at indgå i robuste fællesskaber. Afdække effekten af etablerede indsatser, muligheder for styrkelse samt afprøvning af nye tilbud. Analysen skal indeholde forslag inddragelse af lokale samfundet/frivillige organisationer. Inden udgangen af 2015 ligger analysen klar til videre behandling. Socialafdelingen i fællesskab med SSA-stab. Foråret 2016 følges op på analysens resultater, med henblik på politisk beslutning om Mål fra sundhedspolitikken MÅL 7 Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge rammer Hvordan vil vi nå målet? Sikre tidlig indsats og et godt tilbud til børn i familier med alkoholproblemer. Familier Indsats for at nå målet Succeskriterier og tidlige indikatorer Tværgående Der er indgået en samarbejde mellem samarbejdsaftale Familieafdelingen og mellem Socialafdelingens Fællesrådgivningen alkoholbehandling. og Familieteamet og Kompetenceudvikling Socialafdelingen af lærere, pædagoger inden udgangen af og sundhedsplejersker til Der er oprettet et at opspore familier tilbud til familier med med alkoholproblemer alkoholproblemer inden udgangen af FKRC i samarbejde med Fællesrådgivningen og Familieteamet. inden sommer 2016 på projektets foreløbige resultater. 16

17 samt oprettelse af tilbud til familierne. Opbygning af familieorienteret alkoholbehandling i Frederiksberg Kommune familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling inden udgangen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Sundhed for alle Mål fra sundhedspolitikken Hvordan vil vi nå målet? Indsats for at nå målet Succeskriterier og tidlige indikatorer MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Ved at bringe et varmt og nærende måltid mad til socialt udsatte Det varme måltid skal i en periode (sept.-dec- 2015) gives til gratis til socialt udsatte borgere 2 gange ugentligt. Der indgås en samarbejdsaftale med F86 og Finsenshave Der etableres samarbejde med Brødflov om levering af brød Der etableres samarbejde med lokale supermarkeder om levering af grøntsager Der etableres samarbejde med frivillige, der kan cykle ud med suppen Ombygning af cykel så den overholder krav fra myndigheder 17 At der er etableret et partnerskab mellem F86, Socialområdet og erhvervslivet At der i månederne fra sept dec leveres varm suppe (40 portioner) 2 gange om ugen. Forebyggelsesomr ådet Styregruppemø de Status ved året udgang

18 Der skal være lige adgang til sundhedstilbuddene Samarbejde med F86 om sundhedsaktiviteter i jobcentret At sundhedscentret får etableret et samarbejde med F86 Forebyggelsess agen Dialog med de praktiserende læger og hospitalet om henvisninger af borgerne til tilbuddene Uddannelse af frontpersonale - sundhed - hvad og hvordan målrettet personale i socialpsykiatrien At flere læger henviser flere borgere end i 2014 At der er afholdt et kursus for frontpersonale løbende dialog med de praktiserende læger MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Der skal fokus på fysiske, psykiske og sociale ændringer i borgeren hverdagsliv Bygge bro mellem sundhedscentret og socialpsykiatrien og psykiatrien. Etablering af lær at tackle job og sygdom Tidlig opsporing gennem udbredelse og implementering af Virker Hverdagen i hele organisationen. I Virker Hverdagen anvendes et afprøvet redskab (Hjulet) til tidlig opsporing af ændringer hos borgeren Gensidig besøg hos hinanden, "virksomhedsbesøg" og videndelingsmøder Der er afholdt 3 kurser Effekten af indsatsen skal findes i, at medarbejderne rustes til at kunne handle på de ændringer og problemstillinger, som de observerer hos borgeren, inden ændringerne bliver så alvorlige, at de bliver behandlingskrævende. Dette gælder også ændringer i livsførelse som fx ændring i motionsvaner, alkohol, Hjemmeplejen Tilfredshedsmål ing via komiteen for sundhedsoplys ning Evalueringsrap port i samarbejde med Region H samt løbende opfølgning på onsdagsmøder i de forskellige teams 18

19 Rettidige tilbud til borgere i risiko for at miste selvstændighed i dagligdagens gøremål Bedre forløb til borgere med kronisk sygdom Borgere i risiko for at miste selvstændighed i dagligdagens gøremål tilbydes hverdagsrehabilitering. Triagering skal sikre særlig opmærksomhed på ændringer hos skrøbelige borgere. Inddrage både borgere og deres pårørende i rehabiliterings-tankegangen via drøftelser og dialog. Visitationen vil på især førstegangsbesøg inddrage sundhedsmålene og i samtalen motivere i forhold til hverdagsrehabilitering Tilpasning af forløb for borgere med kronisk sygdom på baggrund af feedback.brugertilfredshed monitoreres på ipads sociale aktiviteter etc. Flere borgere indgår i hverdagsrehabilitering. Borgertilfredshed undersøges. At 90% af borgerne er tilfredse Rehabilitering og genoptræning Visitationen Forebyggelsesomr ådet Løbende registrering af tilgang, undersøgelse af borgertilfredshe d, evt Fokusgruppe interview Løbende vurdering Effektopgørelser for alle forløb for borgere med kronisk sygdom Forebyggelsess agen Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til kræftpatienter Kortlægning af hvilke tilbud, der er til børn af kræftpatienter, pårørende og efterladte borgere, samt At der er gennemført evaluering inden årets udgang blandt en gruppe kræftpatienter At der er etableret individuel og åben rådgivning og at der er etableret et gruppe tilbud Kvalitativ evaluering Forbyggelsessa 19

20 Bedre samarbejde på tværs om ernæring hos særligt sårbare grupper af borgere. Reduktion af antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser ventetid på disse tilbud inden årets udgang gen Der udarbejdes og testes en Forløbsnære Forebyggelsesomr tværsektoriel model for en tværsektorielle audits er ådet ernæringsindsats i gennemført forbindelse med genoptræning efter indlæggelse. Der etableres et samarbejde mellem medicinsk afdeling, Frederiksberg, genoptræning og rehabilitering, hjemmeplejen og forebyggelsesområdet Litteratursøgning Planlægning af forløbsnære audits herunder udvælgelse af forløb Udbygning af samarbejdet med almen praksis. Besøg af kommunal repræsentant hos den enkelte læge hvor dennes praksis ift henvisning til forebyggelsestilbud belyses og hvor lægen oplyses om de kommunale muligheder for alternativ til hospitalsindlæggelse (UST og Akutpladser). Model / arbejdsgangsbeskrivelse er udarbejdet og testet At sundhedscentret modtager flere henvisninger fra de praktiserende læger. At antallet af forebyggelige indlæggelser falder. Forebyggelsesomr ådet. Samordningsområ det Forskningsrapp ort Analyse af data for henvisninger til sundhedscentre t og for antallet af forebyggelige indlæggelser. Evaluering af projekt 'Ny samarbejdsmod el' (2016) Gennemførelse af projekt: Ny samarbejdsmodel for samarbejde mellem almen praksis og plejecentrene. Løbende opfølgning på data 20

21 MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Stigning i antallet af småtspisende ældre, der får tilbudt en målrettet ernæringsindsats for indlæggelser i regi af det kommunalt lægelige udvalg. Systematisk indsats for at opspore uplanlagt vægttab. Anvendelse af EVS herunder kortlægning af tygge- og synkebesvær. Borgere med problemer med at spise tilbydes hjælp hertil. Målet er den rette indsats til den rette. At flere hjemmeboende borgere med uplanlagt vægttab opspores, årsag kortlægges og indsats iværksættes Vægtstabilitet/ -øgning hos borgere med uplanlagt vægttab Mad med optimalt indhold og konsistens via madser-vice. Forebyggelsesomr å-det Hjemmeplejen Kvartalsvis statistisk udtræk fra care på antal EVS, vægt Audit halvårligt på handleplaner MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Den rehabiliterede tilgang til borgerne styrkes hele døgnet Udvidelse af selvtræningsordning en og herigennem motivation af borgerne til at Indsatsen ses som en integreret del af de øvrige initiativer - I sikre Hænder, Virker Hverdagen og hverdagsrehabilitering med tværfaglig involvering Der er iværksat målrettet undervisning i forbindelse med Fra niche til helhed i hele hjemmeplejen I dialog med borgeren evt. udvide åbningstid for selvtræning Inddrage sundhedsmålet i dialog omkring ansøgning om 1. Der ses en stigning i TTH indsatser i KMDcare på borgere tilknyttet Hjemmeplejen 2. Der ses et fald i den enkelte borgers hjælp eller behovet for hjælp falder helt bort hos flere borgere Flere borgere indgår i selvtræningsordning. Senere opfølgning ift. aktiv livsstil Hjemmeplejen Rehabilitering og genoptræning Visitationen og evaluering efter udtræk fra Care på 9-ydelser Samme som ovenstående Løbende registrering af tilgang, undersøgelse af borgertilfredshe 21

22 fortsætte træning /aktivitet efter endt genoptræningsforlø b Unge på ungdomsuddannels erne skal have hjælp til at holde op med at ryge tobak. Hjælp til rygestop til borgere med psykiatrisk sygdom Forebygge risici forbundet med tidlig og beruselsesorienteret brug af alkohol blandt børn og unge, ved at støtte udskydelsen af unges alkoholdebut Systematisk opsporing og henvisning af borgere med alkoholproblemer mobilitetshjælpemidler og de muligheder hjælpemidler kan give i forhold til en aktiv livsstil Rygestopkurser tilbydes i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitu tioner. Det er planlagt at gennemføre rygestopkurser blandt studerende på HF, UC diakonissestiftelsens grundforløb og Tre Falkeskolen Der etableres et samarbejde med psykiatrisk center Frederiksberg med henblik på at styrke medarbejdernes muligheder for at arbejde med rygestop med patienterne Udvikling og forankring af samskabelsesprojekt omkring udskydelse af unges alkoholdebut i dialog med ungerådet, forældrenetværk, private aktører og andre Der spørges systematisk til alkoholforbrug, når borgere tager imod tilbud i Sundhedscentret Flere kvinder end mænd At der er afholdt 3 kursusforløb At 75% gennemfører forløbet At 20% er røgfrie ved forløbets afslutning At der er gennemført et kompetenceudviklingsforl øb i psykiatrien Der er afholdt opstartsmøde. Der er etableret netværksgruppe. Der er oprettet mindst et partnerskab Spørgsmål indarbejdet i CARE. Kompetenceudvikling i forhold til at spørge til alkohol tilbudt. Mindst 10 borgere henvist til Samtaler om Alkohol fra Forebyggelsesomr ådet d, evt Fokusgruppe interview Forebyggelsess agen Evaluering på møde med psykiatrien Forebyggelsess agen Antal henvisninger til Samtaler om alkohol ved årets udgang. Undersøgelse af medarbejderne s praksis ved årets udgang. 22

23 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddan nelse Større lighed mellem mænd og kvinder i forhold til at gøre brug af sundhedstilbud Øge kendskabet blandt unge til en karriere indenfor pleje og omsorg. gør brug af tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Gennem brugerinddragelse undersøges, hvad der ville få dem til at takke ja til besøg, og målrette info om tilbud herefter Stille Østervang til rådighed for praktikforløb i forbindelse med 8., 9. og 10. klasse i grundskolen. Dialog med en eller flere skoler om muligheden for at plejeboligerne kan være praktiksted de forebyggende tilbud At andelen af mænd, der tager imod et tilbud fra forebyggende medarbejdere er øget sammenlignet med 2014 Der er indgået en aftale med skolerne om at modtage x elever om året Der er udarbejdet et introduktionsprogram til de unge Der er lavet aftale med en skole Spørgsmål til borgerne i opfølgningsske ma Data fra SFI/Socialstyrel sen Plejeboliger August 2015 møde med de skoler vi har aftaler med /evaluering Mål fra sundhedspolitikk en MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan vil vi nå målet? Bedre og tidligere hjælp til borgere med hukommelsessvækkel se /demente borgere for at forebygge socialt sammenbrud (social isolation, økonomisk deroute) Indsats for at nå målet Fællesskaber En tidlig og målrettet indsats til demente borgere gennem et koordineret samarbejde mellem demenskonsulent, demenskoordinator og ansatte i 23 Succeskriterier og tidlige indikatorer Færre demente oplever socialt sammenbrud (soci al isolation, økonomisk deroute) Færre demente oplever tab af Hjemmepleje og Forebyggelsesområd et Evaluering på møde med Hjemmepleje og Forebyggelsesområd et

Sundhed for alle. Den gennemsnitlige varighed for fast track sager er 13 uger. Samarbejde med HR afdelingen om at få de kommunale ledere i tale.

Sundhed for alle. Den gennemsnitlige varighed for fast track sager er 13 uger. Samarbejde med HR afdelingen om at få de kommunale ledere i tale. Årlig handleplan for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde for perioden FORÅR 2015-FORÅR 2016 som led i implementeringen af Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhed for

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Bilag 4. Undervisningsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan

Bilag 4. Undervisningsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan Bilag 4 : Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik 2015- samt ny handleplan - 1 Evaluering af afsluttede indsatser fra handleplan 2015- Indsats: I 2015/16 udvikles en model for, hvordan børn og unge

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Bilag 2. Socialudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan

Bilag 2. Socialudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan Bilag 2 : Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik 2015- samt ny handleplan - 1 Evaluering af indsatser, der fortsætter i handleplan - Indsats: Lettere og sammenhængende adgang til sundhedstilbuddene

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

Status på handleplanen for SÆH-området

Status på handleplanen for SÆH-området Status på handleplanen 2015 2016 for SÆH-området Sundhedsområdet Sunde rammer for Hjørring Sundhedscenter Hvad er formålet med indsatsen? Sundhedscenter Hjørring vil sikre, at borgerne har mulighed for

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Bilag 2. Kultur- og Fritidsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan

Bilag 2. Kultur- og Fritidsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik samt ny handleplan Bilag 2 Kultur- og Fritidsudvalget: Evaluering af handleplan for Sundhedspolitik 2015-2016 samt ny handleplan 2016-2017 Evaluering af afsluttede indsatser fra handleplan 2015-2016 Indsats: Gøre udvalgte

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere