Bilag 1 Sundhedspolitik : Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Sundhedspolitik 2015-2018: Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016"

Transkript

1 Bilag 1 Sundhedspolitik : Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016 Indhold Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår forår Socialudvalgets handleplan for perioden forår forår Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan for perioden forår forår Kultur- og Fritidsudvalget handleplan for perioden forår forår Børneudvalgets handleplan for perioden forår forår Undervisningsudvalgets handleplan for perioden forår forår By- og Miljøudvalgets handleplan for perioden forår forår Magistratens handleplan for perioden forår forår

2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Mål fra sundhedspolitikken MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Hvordan skal målet nås? Gennem en tidlig indsats for sygemeldte borgere med henblik på fastholdelse af job. Indsats for at nå målet Anvende fast track, da bestemmelsen i sygdagpengeloven giver os mulighed for at samarbejde med arbejdsgivere og sygemeldte med henblik på at forebygge sygemeldinger eller sætte ind tidligt i sygeforløbet. Sundhed for alle Succeskriterier og tidlige indikatorer Den gennemsnitlige varighed for fast track sager er 13 uger TTA sagsbehandlere i Center for fastholdelse og afklaring og TTA teamet i Sundhedscentret Samarbejde med HR afdelingen om at få de kommunale ledere i tale. Omfordeling af ressourcer så der gives flere timer til fastholdelse Udvidet samarbejde med TTA-teamet i Sundhedscentret med henblik på tidlig afklaring og en virksomhedsinddragende indsats med det formål at fastholde borgeren i job. (Fuld udruling af Indsatsen fordrer en ny bevilling og selvstændig sagsfremlægning) 2

3 Ved at flere blandt de mest udsatte borgere opnår selvforsørgelse Indsatserne har fokus på øget medinddragelse gennem en koordineret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor der anvendes fælles indsatsplaner. Udvikle rehabiliteringsteamets kompetencer til at identificere rehabiliteringsbehovene hos målgruppen og definere hvilke tilbud der matcher disse behov. Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i forhold til at identificere udviklingsmuligheder og støtte forandringsprocesser for borgeren. Undervisningsforløb for koordinerende sagsbehandler LØFT At flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet At vi har tilbud i kommunen der matcher borgernes behov Gennemførelse af forløbet og at medarbejderne bruger de redskaber de har lært Center for arbejdsrehabiliterin g Center for arbejdsrehabiliterin g Center for arbejdsrehabiliterin g og Center for fastholdelse og afklaring Mentorkorpset Monitoreres via progressionsredskab er Opsamling af erfaringer fra rehabiliteringsmøder gennem fokusgruppeinterviews af rehabiliteringsteamet s medlemmer Mentorindsats med fokus på borgerens deltagelse i og fastholdelse af behandlingstilbud Tværgående og koordineret samarbejde med andre kommunale forvaltninger, Sundhedsområdet, herunder praktiserende læger, Rådgivningscentret mv. og andre relevante Alle rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtage re får deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam Der opnås kontakt til 20 borgere, som tidligere har haft vanskeligt ved at 3 Center for fastholdelse og afklaring Center for fastholdelse og

4 aktører. Fremskudt sagsbehandler, hvis opgave er at opnå kontakt til de borgere, der ikke formår at anvende de etablerede systemer, herunder Jobcenteret. anvende de etablerede systemer. afklaring Ved at øge borgenes egen handlekompetence i forhold til at komme i selvforsørgelse Ved at skabe lige adgang til sundhedstilbud og behandling, fx tandbehandling og motionsvejledning. Kompetenceløft af medarbejdere i forhold til empowerment og anerkendende samtaleteknikker. Gennem information om muligheder for behandling og tilskud til borgere på offentlig forsørgelse. Orientering til sagsbehandlerne i Arbejdsmarkedsafdelinge n, socialafdelingen og familieafdelingen samt samarbejdspartnere om mulighederne i eksisterende lovgivning og etablerede tilbud for at søge om økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling eller gøre brug af eksisterende At flere borgere, der har modtaget langvarig kontanthjælp, kommer i selvforsørgelse At medvirke til at flere borgere på offentlig forsørgelse gør brug af allerede etablerede tilbud og aktiviteter f.eks. i sundhedscentret. At flere under 30 år benytter sig af tilbuddene. Center for jobklare Ydelsescenteret Der følges op med progressionsmålinger og tilbagemeldinger når borgeren er visiteret til Anden Aktør. Desuden udarbejdes der månedlige målinger og LIS rapporter af produktionsteam og SSA stab så effekterne kan måles og følges Årligt næste gang april

5 tilbud. MÅL 2 Borgerne på Frederiksber g skal leve længere med flere gode leveår Gennem tidlig opsporing af problemer med alkohol og stoffer, kognitive funktionsnedsættelser samt psykiske lidelser Information til borgerne skal være lettilgængelig på kommunens hjemmeside, således at det bliver nemt for borgeren at henvende sig. Kompetenceudvikling af frontpersonale Flere henvises til FKRC eller Samtaler om alkohol i sundhedscentret Flere borgere henvises til mestringstilbud i samarbejde med handicaporganisationer Alle Undersøgelse af, om der systematisk spørges til alkohol og stoffer, kognitive funktionsnedsættelse r samt psykiske lidelser blandt medarbejderne MÅL 1: Den sociale ulighed skal mindskes samt MÅL 2: Borgerne på Frederiksber g skal leve længere med flere gode leveår Ved at alle rehabiliteringspotentiell e kontanthjælpsmodtage re får udredt deres helbredssituation og tilbydes relevant behandling hos rette instanser. Gennem samarbejde med praktiserende læger, speciallæger, sygehuse, FKRC mv. Sikring af kvalitet i udredningen gennem faglig sparring med lægekonsulent og sundhedskoordinator. Flere henvises til Lær at tackle angst og depression -kurser At en større andel af de rehabiliteringspotentiell e kontanthjælpsmodtage re er afklaret hurtigere (inden for 6 måneder fra henvisningen) Center for fastholdelse og afklaring 5

6 MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Ved et øget fokus på en sund og aktiv livsstil i mødet med borgerne Der er fokus på livsstil, når borgeren møder sagsbehandler, TTAteamet, Rehabiliteringsteamet, Mentor og SKP indsatsen. Gennem aftale med Kursustrappen (tidligere Frederiksberg Daghøjskole) om forskellige livsstilskurser som f. eks På livet løs (kursus for borgere med depression), I form til Job (motions og motivationskursus for overvægtige borgere) Ved at alle rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtagere får viden om relevante tilbud gennem råd og vejledning ved samtalerne i det individuelle kontaktforløb. Samarbejde med relevante aktører indenfor sundhedsområdet. Ved at tilbyde alle borgere i forløb på F86 vejledning i kost og motion. Særlig opmærksomhed på borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Ved at flere progressionsrapporter har fokus på en øget sund og aktiv livsstil Der følges op med progressionsmålinger og tilbagemeldinger, når borgeren er visiteret til Anden Aktør. At alle borgere i forløb på F86 får tilbuddet At minimum 25 % har taget imod et konkret tilbud. Team Jobklar og Team Aktiv samt ledelsen Center for Fastholdelse og Afklaring Center for Arbejdsrehabiliterin g (Afklaring & Udvikling) 6

7 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Gennem forebyggelse via Ungdommens uddannelsesvejledning samt via registrering af fokuselever med henblik på indsats. Gennem uddannelsesrettede aktiviteter i Ungecenteret Gennem uddannelsespålæg Brobygningsforløb samt kombinationsforløb praktik/uddannelse/behandling. Fastholdelseskonsulent Tæt opfølgning Resultatmål: Andelen af fokuselever, der forlader grundskolen og som efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 3,5 år, skal øges. Specifikation af målet: 60 pct. af årgang 2011 fokuselever er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 2014 Ungecenter Resultatmål 2: Andelen af årgang 2011 fokuselever, der som 18-årige henvender sig i Ungecenterets modtagelse skal reduceres. Specifikation af målet: Andelen af årgang 2011 fokus elever, der som 18- årige henvender sig i ungecenterets modtagelse skal i 2014 registreres. (Denne registrering skal sammenlignes med opfølgningen i 2015.) 7

8 Mål fra sundhedspolitikken MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan skal målet nås? Ved at flere borgere mestrer deres psykiske lidelse og oplever øget handlekompetence Indsats for at nå målet Flere borgere henvises til mestringskurser som Lær at tackle Job og sygdom og Lær at tackle angst og depression. Projekt med de 9 handicaporganisationer TTA-indsatser og tidlig indsats på F86 Fællesskaber Succeskriterier og tidlige indikatorer At nuværende hold er fyldte Succeskriterium for projekt med handicaporganisationer: Punktet er på dagsorden i ledergruppen med henblik på at følge henvisningen Alle Center for Rehabilitering (afklaring og udvikling) Livsmestring på F86 Kursustrappen Borgerens økonomi spiller en stor rolle for den mentale sundhed. Derfor skal udsatte borgere så tidligt som muligt have økonomisk råd og vejledning og dermed mulighed for at få overblik over økonomi samt hjælp til at søge de rette ydelser i Ydelsescentret. Succeskriterium for Livsmestring på F86: - At alle får tilbuddet At minimum 25 % har taget imod et konkret tilbud. At der bliver etableret råd- og vejledningsindsats for nytilkomne flygtninge At der bliver etableret en fremskudt sagsbehandling på eksisterende sager, så borgeren altid kan få råd og vejledning omkring økonomi Ydelsesafdelingen 8

9 Identificere indsatsmuligheder for målgrupper, som ikke selv er opsøgende i forhold til deres behov, fx samarbejdsprojekt sundhedscentret og arbejdsafdelingen om borgere med anden etnisk baggrund med mentale helbredsproblemer. Nedsættelse af en projektarbejdsgruppe Workshops med inddragelse af borgere, medarbejdere fra SSA, samarbejdspartnere og videnspersoner bl.a. fra det private erhvervsliv At der bliver identificeret metoder eller tilgange i forhold til målgruppe Center for Rehabilitering Måle på positive tilbagemeldinger fra borgere sætte målingsproces i gang Ved at rehabiliteringspotentielle kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og/eller misbrug opnår viden om mulige behandlingstilbud. Dette skal ske i samarbejde med social- og psykiatriteamet, praktiserende læger, speciallæger, psykiatriområdet, FKRC, lægekonsulent, sundhedskoordinator mv. At der bliver iværksat tilbud, der er rettet mod nye målgrupper At skabe samarbejdsfora At sikre løbende opdatering og formidling af mulige behandlingstilbud og henvisningsprocedurer Center for Fastholdelse og Afklaring 9

10 Ved at flere borgere med mentale helbredsproblemer fastholdes i arbejde eller genindtræder på arbejdsmarkedet Ved at have fokus på opsporing af borgere med mentale sundhedsproblemer og behov for en indsats i forhold til dette (TTA indsatsen (psykologer, fysioterapeuter, arbejdsmediciner og psykiater) TTA-afklaring anvendes fuldt ud Opmærksomhedspunkt, når Rehabiliteringsteamet evaluerer egen indsats MÅL 6 Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Ved at understøtte mulighed for deltagelse i arbejde også for de svageste borgere Ved at bruge virksomhedsindsatser også for borgere med alvorlige psykiatriske lidelser som har et ønske om at komme i arbejde, som et led i borgerens recovery, at komme sig over den psykiske lidelse. Anvendelse af IPS metoden (hhv. konsulent i Ungecenter og forskningsprojekt) Anvendelse af MB projektet Anvendelse af IPS metoden i forhold til borgere med svære psykiske lidelser Mentorindsatser for borgere med lette til moderate psykiske lidelser Progressionsredskaber viser at borgeren opnår et generelt forbedret funktionsniveau i forhold til ADL og i forhold til deltagelse i arbejdsmæssige sammenhænge. Flere henvisninger og øget samarbejde med MD projektet At borgeren opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Ungecenteret og Center for arbejdsrehabilitering i forhold til IPS Virksomhedscentret Socialafdelingen i forhold til visitation til MB projektet Arbejdsmarkedsområdet, særligt mentorkorpset, virksomhedscenteret, IPS konsulenter Fleksjobordning, revalidering, handicapkompenserende ordninger mv. 10

11 Ved at flere borgere deltager i virksomhedspraktik Ved at der i hovedparten af alle tilbud på F86 indgår etablering af virksomhedspraktik. At antallet af borgere i virksomhedspraktik øges. Center for Arbejdsrehabilitering (Afklaring & Udvikling) Mål fra sundhedspolitikken MÅL 7 Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge rammer MÅL 8 Unges risikoadfærd skal mindskes Hvordan skal målet nås? Gennem tidlig opsporing af familier med misbrugsproblemer, der har hjemmeboende børn Gennem rådgivning og vejledning om rusmidler Indsats for at nå målet Familier I forbindelse med screening af mulige misbrugsproblemer spørges ind til om der er hjemmeboende børn Samarbejde med FKRC Tilbud om behandlende indsatser Succeskriterier og tidlige indikatorer Der medsendes oplysninger om hjemmeboende børn, når sagen visiteres til FKRC med henblik på afklaring af, om borgeren har et behandlingskrævende misbrug Der informeres om relevante tilbud til børnene, hjemmeboende unge og familien (TUBA, Fællesrådgivningen) Flere unge henvises til FKRC Flere unge opnår stoffrihed eller kontrolleret forbrug Center for fastholdelse og afklaring, udbredes til alle Ungecentret i samarbejde med FKRC Mål fra sundhedspolitikken MÅL 9 Byens rum skal være lettilgængelige for alle, så flere Hvordan skal målet nås? Ved at understøtte borgerne i at anvende byens rum (fx borgere med angst) Indsats for at nå målet Mentorindsats SKP indsats Byrum Succeskriterier og tidlige indikatorer Mentorkorpset 11

12 bruger dem til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 12

13 Socialudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Mål fra sundhedspolitikken Hvordan vil vi nå målet? Indsats for at nå målet Sundhed for alle Succeskriterier og tidlige indikatorer MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Ved at sætte særligt fokus på, at de mest udsatte borgere får lettere adgang til de eksisterende tilbud. Etablere pilotprojekt sammen med Sundhedscenteret med fokus på at bringe sundhedstilbuddene ud der,hvor de udsatte borgere er. Inden udgangen af 2015, er der udarbejdet en model for kommende pilotprojekt, som er klar til afprøvning foråret Socialafdelingen i fællesskab med Sundhedscenteret, SSA-stab og tilbuddene på både socialpsykiatri og handicapområde. Evalueres efterår 2016 med henblik på politisk forelæggelse af, om projektet skal forsætte. MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Ved at målrette sundhedsindsatserne med udgangspunkt i borgernes oplevede sundhedstilstand. Igangsætte en brugerundersøgelse med særligt fokus på borgernes oplevelse af egen sundhedstilstand, og egne forslag til sundhedsaktiviteter. Indlede analyseproces med henblik på at afdække, hvad der skal til for tilbyde alle udsatte borgere et sundhedstjek. Afdække effekten af at udbyde mini sundhedspædagogiske uddannelse til udvalgte tilbud på handicap og socialpsykiatriske 13 Inden udgangen af 2015, er der foretaget et brugerundersøgelse. Socialafdelingen i fællesskab med SSA-stab. Evt. samarbejde med forskningsinstitutter. Socialafdelingen i fællesskab med Sundhedscenteret. Undersøgelsen evalueres inden sommer 2016, med henblik på politisk forelæggelse af forslag til justering af indsatser og/eller iværksættelser af nye indsatser. Miniuddannelsen forventes udbudt efteråret 2015.

14 område. MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Fortsat fokus på at tilbyde udsatte borgere mulighed for at deltage i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter. Forsat samarbejde med partere som har etableret in-house sundhedsfremmende tiltag, såsom cyklende sygeplejerske. Dette med henblik på at målrette en spredning af viden om socialområdets tilbud til borgere og pårørende. Derudover med mål om at inspirere til nye tiltag/samarbejder på tværs af parter. Forsat holde fokus på, at botilbud har fokus på sikker medicinhåndtering gennem erhvervet viden fra projektet I sikker hænder. Kortlægge borgeres brug af eksisterende fritidsaktiviteter som udbydes af lokale foreninger, frivillige organisationer og Inden udgangen af 2015 er det afdækket, om det er muligt at iværksætte en tour de sundhed, hvor information om lokale sundhedsindsatser videredeles til de andre sociale tilbud, borgere og pårørende. At selve tour de sundhed kan løbe af stablen foråret Inden udgangen af 2015 er der afholdt minitemadage for udvalgte botilbud med undervisning fra de to botilbud, der har deltaget i projekt I sikker hænder. Inden udgangen af 2015 er der foretaget en kortlægning og analyse. Inden sommer 2016 er det afdækket hvilke Socialafdelingen i fællesskabet med tilbuddene og SSAstab. Socialafdelingen i fællesskab med Bakkegården og Soltoppen. Socialafdelingen i fællesskab med tilbud på både handicap og socialpsykiatri område og SSA- Indsatsen evalueres inden sommer 2016 med henblik på at gør tiltaget til en fast tilbagevendende begivenhed. Pilotprojektet evalueres foråret 2015 med henblik på politisk forelæggelse af, om indsatsen skal fortsættes med udbredelse til andre botilbud. Foråret 2016 evalueres analysens resultater med henblik på en politisk 14

15 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Etablere en attraktiv og konkurrencedygtig ungdomsuddannelse for borgere med behov for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. offentlige instanser. Analysere hvilke forhindringer borgerne møder, og hvilke fremmende indsatser skal der til. Samarbejde med det nye dagaktivitetscenter om etablering af lokal STU-uddannelse. indsatser, der bedst kan afprøves i forhold til at opnå en brugeroplevet positiv effekt. Inden sommer 2015 er der sket en kortlægning af eksisterende og fremtidige behov samt, samarbejdsmuligheder med eksterne samarbejdspartere. Med Magnetens åbning september 2015, er der en etableret STU-tilbud. stab. Magneten i samarbejde med Socialafdelingen. forelæggelse af, om de foreslåede indsatser kan videre bearbejdes. Evaluering af den etableret STU inden sommer 2016 med henblik på politisk fremlæggelse af, om tilbuddets rammer skal løftes. Mål fra sundhedspolitikken MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan vil vi nå målet? Fremme tidlige opsporing og tilbud om mindre indgribende indsatser. Fællesskaber Indsats for at nå Succeskriterier og målet tidlige indikatorer Udvikle og afprøve Inden udgangen af nye 2015 er er afprøvet samarbejdsrelationer nye mellem samarbejdsmodeller. støttekontaktperson ordning og væresteder. Inkl. Herbergets og FKRC s væresteder. Inden udgangen af Socialafdelingen i fællesskabet med SKP-ordningen, værestederne og SSA-stab. Socialafdelingen i fællesskab med Primo 2016 udføres en brugeroplevet undersøgelse af pilottiltag. Primo

16 Iværksat proces med henblik på at følge op på effekten af eksisterende samarbejdsplatform mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatri er der udarbejdet en procesmodel for gennemførelse af egentligt analyse. PCP og SSA-stab. følges op på effektueringen af en tidsplan for gennemførelse af en effektanalyse. MÅL 6 Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab Styrke etablerede indsatser og skabe nye indsatser målrette udsatte borgeres muligheder for at indgå i robuste fællesskaber. Afdække effekten af etablerede indsatser, muligheder for styrkelse samt afprøvning af nye tilbud. Analysen skal indeholde forslag inddragelse af lokale samfundet/frivillige organisationer. Inden udgangen af 2015 ligger analysen klar til videre behandling. Socialafdelingen i fællesskab med SSA-stab. Foråret 2016 følges op på analysens resultater, med henblik på politisk beslutning om Mål fra sundhedspolitikken MÅL 7 Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge rammer Hvordan vil vi nå målet? Sikre tidlig indsats og et godt tilbud til børn i familier med alkoholproblemer. Familier Indsats for at nå målet Succeskriterier og tidlige indikatorer Tværgående Der er indgået en samarbejde mellem samarbejdsaftale Familieafdelingen og mellem Socialafdelingens Fællesrådgivningen alkoholbehandling. og Familieteamet og Kompetenceudvikling Socialafdelingen af lærere, pædagoger inden udgangen af og sundhedsplejersker til Der er oprettet et at opspore familier tilbud til familier med med alkoholproblemer alkoholproblemer inden udgangen af FKRC i samarbejde med Fællesrådgivningen og Familieteamet. inden sommer 2016 på projektets foreløbige resultater. 16

17 samt oprettelse af tilbud til familierne. Opbygning af familieorienteret alkoholbehandling i Frederiksberg Kommune familier har modtaget familieorienteret alkoholbehandling inden udgangen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan for perioden forår forår 2016 Sundhed for alle Mål fra sundhedspolitikken Hvordan vil vi nå målet? Indsats for at nå målet Succeskriterier og tidlige indikatorer MÅL 1 Den sociale ulighed skal mindskes Ved at bringe et varmt og nærende måltid mad til socialt udsatte Det varme måltid skal i en periode (sept.-dec- 2015) gives til gratis til socialt udsatte borgere 2 gange ugentligt. Der indgås en samarbejdsaftale med F86 og Finsenshave Der etableres samarbejde med Brødflov om levering af brød Der etableres samarbejde med lokale supermarkeder om levering af grøntsager Der etableres samarbejde med frivillige, der kan cykle ud med suppen Ombygning af cykel så den overholder krav fra myndigheder 17 At der er etableret et partnerskab mellem F86, Socialområdet og erhvervslivet At der i månederne fra sept dec leveres varm suppe (40 portioner) 2 gange om ugen. Forebyggelsesomr ådet Styregruppemø de Status ved året udgang

18 Der skal være lige adgang til sundhedstilbuddene Samarbejde med F86 om sundhedsaktiviteter i jobcentret At sundhedscentret får etableret et samarbejde med F86 Forebyggelsess agen Dialog med de praktiserende læger og hospitalet om henvisninger af borgerne til tilbuddene Uddannelse af frontpersonale - sundhed - hvad og hvordan målrettet personale i socialpsykiatrien At flere læger henviser flere borgere end i 2014 At der er afholdt et kursus for frontpersonale løbende dialog med de praktiserende læger MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Der skal fokus på fysiske, psykiske og sociale ændringer i borgeren hverdagsliv Bygge bro mellem sundhedscentret og socialpsykiatrien og psykiatrien. Etablering af lær at tackle job og sygdom Tidlig opsporing gennem udbredelse og implementering af Virker Hverdagen i hele organisationen. I Virker Hverdagen anvendes et afprøvet redskab (Hjulet) til tidlig opsporing af ændringer hos borgeren Gensidig besøg hos hinanden, "virksomhedsbesøg" og videndelingsmøder Der er afholdt 3 kurser Effekten af indsatsen skal findes i, at medarbejderne rustes til at kunne handle på de ændringer og problemstillinger, som de observerer hos borgeren, inden ændringerne bliver så alvorlige, at de bliver behandlingskrævende. Dette gælder også ændringer i livsførelse som fx ændring i motionsvaner, alkohol, Hjemmeplejen Tilfredshedsmål ing via komiteen for sundhedsoplys ning Evalueringsrap port i samarbejde med Region H samt løbende opfølgning på onsdagsmøder i de forskellige teams 18

19 Rettidige tilbud til borgere i risiko for at miste selvstændighed i dagligdagens gøremål Bedre forløb til borgere med kronisk sygdom Borgere i risiko for at miste selvstændighed i dagligdagens gøremål tilbydes hverdagsrehabilitering. Triagering skal sikre særlig opmærksomhed på ændringer hos skrøbelige borgere. Inddrage både borgere og deres pårørende i rehabiliterings-tankegangen via drøftelser og dialog. Visitationen vil på især førstegangsbesøg inddrage sundhedsmålene og i samtalen motivere i forhold til hverdagsrehabilitering Tilpasning af forløb for borgere med kronisk sygdom på baggrund af feedback.brugertilfredshed monitoreres på ipads sociale aktiviteter etc. Flere borgere indgår i hverdagsrehabilitering. Borgertilfredshed undersøges. At 90% af borgerne er tilfredse Rehabilitering og genoptræning Visitationen Forebyggelsesomr ådet Løbende registrering af tilgang, undersøgelse af borgertilfredshe d, evt Fokusgruppe interview Løbende vurdering Effektopgørelser for alle forløb for borgere med kronisk sygdom Forebyggelsess agen Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til kræftpatienter Kortlægning af hvilke tilbud, der er til børn af kræftpatienter, pårørende og efterladte borgere, samt At der er gennemført evaluering inden årets udgang blandt en gruppe kræftpatienter At der er etableret individuel og åben rådgivning og at der er etableret et gruppe tilbud Kvalitativ evaluering Forbyggelsessa 19

20 Bedre samarbejde på tværs om ernæring hos særligt sårbare grupper af borgere. Reduktion af antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser ventetid på disse tilbud inden årets udgang gen Der udarbejdes og testes en Forløbsnære Forebyggelsesomr tværsektoriel model for en tværsektorielle audits er ådet ernæringsindsats i gennemført forbindelse med genoptræning efter indlæggelse. Der etableres et samarbejde mellem medicinsk afdeling, Frederiksberg, genoptræning og rehabilitering, hjemmeplejen og forebyggelsesområdet Litteratursøgning Planlægning af forløbsnære audits herunder udvælgelse af forløb Udbygning af samarbejdet med almen praksis. Besøg af kommunal repræsentant hos den enkelte læge hvor dennes praksis ift henvisning til forebyggelsestilbud belyses og hvor lægen oplyses om de kommunale muligheder for alternativ til hospitalsindlæggelse (UST og Akutpladser). Model / arbejdsgangsbeskrivelse er udarbejdet og testet At sundhedscentret modtager flere henvisninger fra de praktiserende læger. At antallet af forebyggelige indlæggelser falder. Forebyggelsesomr ådet. Samordningsområ det Forskningsrapp ort Analyse af data for henvisninger til sundhedscentre t og for antallet af forebyggelige indlæggelser. Evaluering af projekt 'Ny samarbejdsmod el' (2016) Gennemførelse af projekt: Ny samarbejdsmodel for samarbejde mellem almen praksis og plejecentrene. Løbende opfølgning på data 20

21 MÅL 2 Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår Stigning i antallet af småtspisende ældre, der får tilbudt en målrettet ernæringsindsats for indlæggelser i regi af det kommunalt lægelige udvalg. Systematisk indsats for at opspore uplanlagt vægttab. Anvendelse af EVS herunder kortlægning af tygge- og synkebesvær. Borgere med problemer med at spise tilbydes hjælp hertil. Målet er den rette indsats til den rette. At flere hjemmeboende borgere med uplanlagt vægttab opspores, årsag kortlægges og indsats iværksættes Vægtstabilitet/ -øgning hos borgere med uplanlagt vægttab Mad med optimalt indhold og konsistens via madser-vice. Forebyggelsesomr å-det Hjemmeplejen Kvartalsvis statistisk udtræk fra care på antal EVS, vægt Audit halvårligt på handleplaner MÅL 3 Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil Den rehabiliterede tilgang til borgerne styrkes hele døgnet Udvidelse af selvtræningsordning en og herigennem motivation af borgerne til at Indsatsen ses som en integreret del af de øvrige initiativer - I sikre Hænder, Virker Hverdagen og hverdagsrehabilitering med tværfaglig involvering Der er iværksat målrettet undervisning i forbindelse med Fra niche til helhed i hele hjemmeplejen I dialog med borgeren evt. udvide åbningstid for selvtræning Inddrage sundhedsmålet i dialog omkring ansøgning om 1. Der ses en stigning i TTH indsatser i KMDcare på borgere tilknyttet Hjemmeplejen 2. Der ses et fald i den enkelte borgers hjælp eller behovet for hjælp falder helt bort hos flere borgere Flere borgere indgår i selvtræningsordning. Senere opfølgning ift. aktiv livsstil Hjemmeplejen Rehabilitering og genoptræning Visitationen og evaluering efter udtræk fra Care på 9-ydelser Samme som ovenstående Løbende registrering af tilgang, undersøgelse af borgertilfredshe 21

22 fortsætte træning /aktivitet efter endt genoptræningsforlø b Unge på ungdomsuddannels erne skal have hjælp til at holde op med at ryge tobak. Hjælp til rygestop til borgere med psykiatrisk sygdom Forebygge risici forbundet med tidlig og beruselsesorienteret brug af alkohol blandt børn og unge, ved at støtte udskydelsen af unges alkoholdebut Systematisk opsporing og henvisning af borgere med alkoholproblemer mobilitetshjælpemidler og de muligheder hjælpemidler kan give i forhold til en aktiv livsstil Rygestopkurser tilbydes i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitu tioner. Det er planlagt at gennemføre rygestopkurser blandt studerende på HF, UC diakonissestiftelsens grundforløb og Tre Falkeskolen Der etableres et samarbejde med psykiatrisk center Frederiksberg med henblik på at styrke medarbejdernes muligheder for at arbejde med rygestop med patienterne Udvikling og forankring af samskabelsesprojekt omkring udskydelse af unges alkoholdebut i dialog med ungerådet, forældrenetværk, private aktører og andre Der spørges systematisk til alkoholforbrug, når borgere tager imod tilbud i Sundhedscentret Flere kvinder end mænd At der er afholdt 3 kursusforløb At 75% gennemfører forløbet At 20% er røgfrie ved forløbets afslutning At der er gennemført et kompetenceudviklingsforl øb i psykiatrien Der er afholdt opstartsmøde. Der er etableret netværksgruppe. Der er oprettet mindst et partnerskab Spørgsmål indarbejdet i CARE. Kompetenceudvikling i forhold til at spørge til alkohol tilbudt. Mindst 10 borgere henvist til Samtaler om Alkohol fra Forebyggelsesomr ådet d, evt Fokusgruppe interview Forebyggelsess agen Evaluering på møde med psykiatrien Forebyggelsess agen Antal henvisninger til Samtaler om alkohol ved årets udgang. Undersøgelse af medarbejderne s praksis ved årets udgang. 22

23 MÅL 4 Flere unge skal have en ungdomsuddan nelse Større lighed mellem mænd og kvinder i forhold til at gøre brug af sundhedstilbud Øge kendskabet blandt unge til en karriere indenfor pleje og omsorg. gør brug af tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Gennem brugerinddragelse undersøges, hvad der ville få dem til at takke ja til besøg, og målrette info om tilbud herefter Stille Østervang til rådighed for praktikforløb i forbindelse med 8., 9. og 10. klasse i grundskolen. Dialog med en eller flere skoler om muligheden for at plejeboligerne kan være praktiksted de forebyggende tilbud At andelen af mænd, der tager imod et tilbud fra forebyggende medarbejdere er øget sammenlignet med 2014 Der er indgået en aftale med skolerne om at modtage x elever om året Der er udarbejdet et introduktionsprogram til de unge Der er lavet aftale med en skole Spørgsmål til borgerne i opfølgningsske ma Data fra SFI/Socialstyrel sen Plejeboliger August 2015 møde med de skoler vi har aftaler med /evaluering Mål fra sundhedspolitikk en MÅL 5 Flere borgere skal have en god mental sundhed Hvordan vil vi nå målet? Bedre og tidligere hjælp til borgere med hukommelsessvækkel se /demente borgere for at forebygge socialt sammenbrud (social isolation, økonomisk deroute) Indsats for at nå målet Fællesskaber En tidlig og målrettet indsats til demente borgere gennem et koordineret samarbejde mellem demenskonsulent, demenskoordinator og ansatte i 23 Succeskriterier og tidlige indikatorer Færre demente oplever socialt sammenbrud (soci al isolation, økonomisk deroute) Færre demente oplever tab af Hjemmepleje og Forebyggelsesområd et Evaluering på møde med Hjemmepleje og Forebyggelsesområd et

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet vil aktivere alle: Dem der ikke bevæger sig til at bevæge sig Dem

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere