Den levende handling. Et ideal. Kapitel 6. af Søren Damkjær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den levende handling. Et ideal. Kapitel 6. af Søren Damkjær"

Transkript

1 Kapitel 6 Den levende handling af Søren Damkjær Et ideal Betegnelsen»den levende handling«benytter Niels Bukh i en moden alder som en sammenfatning at sit eget syn på gymnastik og idræt. *) Dermed refererer han naturligvis til højskolebevægelsens levende ord. Hans aktiviteter som gymnastikpædagog og højskolemand finder sted i slutningen af højskolens tredie periode og kulminerer i dens fjerde periode, fra 1920 til ) Denne periode har på mange måder sin egen distinkte karakter i dansk idrætshistorie, ikke mindst gennem Niels Bukhs centrale position. Niels Bukhs ideer og synspunkter på gymnastik, idræt og legemskultur blev formuleret i»primitiv Gymnastik«tidligt i tyverne, kort efter grundlæggelsen af den første gymnastikhøjskole (1920). Der er i bogen et kortfattet program eller vision, om man vil, ligesom gymnastikhøjskolen dannede de fysiske rammer for en virkeliggørelse. Som bekendt blev rammerne udvidet i en hurtig takt.»selvom nu menneskeidealet har været nogetforskelligt for de forskellige tider og nationer, er een type eller een holdning dog vist nogenlunde tilfredsstillende for alle tider og alle nationer, den nemlig, hvor smidighed, kraft og behændighed er forenet i harmonisk skønhed, og mod den holdning stiler primitiv gymnastik«. )»Eller tænk på kunstneren, der tager leret i sin hånd. Han begynder ikke straks at tumle med enkelthederne, men knuser, opbløder og ælter materialet, til det bliver føjeligt og bøjeligt i hans hånd, og så først begynder han at forme og kræve, at materialet skal give udtryk for, hvad der bor i ham, og at han, ved at give sig helt hen i arbejdet, kan fylde det med, så det bliver et kunstværk, der udtrykker netop det, som hans mål var.«)»- thi hverken en arbejdsmåde, som denne eller et gymnastiksystem som det ' f -5 Lingske kan begrænses a en bestemt øvelsesrække«. >»Hver gang jeg erfarer mig til en ny øvelse eller arbejdsmåde, der kan tjene sagen, og hver gang, jeg hos andre ser gymnastisk arbejde, som jeg kan bruge, enten som det er, eller i ændret form, føjer jeg også med glæde det til arbejdet -«. 6) 67

2 »På det grundlag, der med denne arbejdsmåde kan lægges for legemskultur, kan der bygges videre med idræts gymnastik, som jeg ad åre vil prøve at skrive en bog om, eller med fri idræt, som min tredie bog skal omhandle«. )»Skal gymnastikken alene klare den legemlige dannelse, da må den også benytte idrætslige øvelser, der tager mennesket som helhed i brug - både i lette, fint afstemte bevægelser og i færdigheder, der kræver stærkt koncentreret og f f f $ uldkommen behersket kratudoldelse«. >»Gymnastik og Idræt kan naturligvis hver for sig tjene ungdommens legemlige udvikling og styrke dets karakter, men bedst ville det være, om de kunne virke sammen. Og derfor er det mit ønske, at delingsførere i fremtiden også vil påtage sig ledelsen af boldspil, svømning og de øvrige frie idrætter og føre disse værdifulde virkemidler i ungdomsarbejdet frem til virkelig folkegavn på samme udmærkede måde, som de har ført gymnastikken frem her i Danmark. «) I disse citater ses Niels Bukhs egen formulering af et legemligt ideal og midlerne til at virkeliggøre det, dvs. det middel, der lå i hans egen nyskabel-._. se, grundgymnastikken, og de midler, der forelå i idrætsgymnastikken (stillingsgymnastikken og spring), i den frie idræt og i boldspillene. Det højeste mål, legemlig fuldkommenhed, skulle virkeliggøres gennem et hieraki af gymnastiske og idrætslige virkemidler med grundgymnastikken som første led. Målet var en folkegymnastik og folkeidræt. Virkeliggørelsen blev til baggrunden for hans position i en menneskealder. En central position Når man betragter gymnastikken og idrætten i Danmark imellem 1920 og 1950 er Niels Bukhs position iøjnefaldende. Hvis man lidt ubeskedent kalder denne periode for en epoke, gymnastikkens storhedstid med tyngdepunkt i bondekulturen, må man spørge sig, hvad der betingede dette. Jeg tror, at forklaringen kan ligge i den selvstændiggørelse af det gymnastiske ideal, som Niels Bukh repræsenterede. Derved kunne han imødekomme de sociale behov om en mere selvstændig gymnastik- og idrætskultur, der opstod efterhånden som gymnastikkens stærke bidrag til den forrige periodes politiske, nationale og kulturelle kamp blev løsnet. Denne løsnelsesproces tog til i styrke under og efter Første Verdenskrig. Han kunne med sin»formel«og sin skolevirksomhed så at sige befordre gymnastikkens selvstændiggørelse og samtidig forudgribe den frie idræts vækst, i hver fald for en tid. Med sin nye høj skoleform, gymnastikhøjskolen, kunne han udvide og uddybe højskolegymnastikkens virkefelt. Hans egen nyskabelse, grundgymnastikken, i kombinaiton med perfektioneringen af idrætsgymnastikken, udgjorde en ny og selvstændig model for legemskultur, og blev kærnen i hans centrale position. Nogle af disse påstande vil senere blive uddybet. Der er en del indikatorer på hans centrale position. I slutningen af tyverne havde han uddannet ca delingsførere, formentlig lidt under halvdelen 68

3 af samtlige. 10 ) På det tidspunkt var den primitive gymnastik også slået igennem. Som forstander på sin egen gymnastikhøjskole havde han en uafhængig position i forhold til De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Uden her at komme ind på organisationsspørgsmålet som sådant, var Niels Bukhs tanker om en enhedsorganisation præget af hans principielle syn på gymnastikkens og idrættens mission og blev ligeledes formuleret tidligt i tyverne. Da hans egen høj skoleform havde en særlig tæt forbindelse med de folkelige organisationer, gennem uddannelsen af delingsførere, havde hans synspunkter en betydelig vægt. Disse synspunkter var i øvrigt også fremsat i Primitiv Gymnastik, hvor han advarede mod dvaskhed og manglende ansvarsfølelse fra neden og partivæsen og organisationsiver fra oven og henviser til,»at et samfund, der består af mange personligheder med ansvarsfølelse er stærkere og lever rigere end et, hvor kun enkelte tænker og derved erhverver sig ansvar og ledelse af de mange«. n ") Som en form for»delingsførernes delingsfører«gjorde han sig til talsmand for stærke ideale krav i ungdoms- og gymnastikorganisationerne. Også dette krav gav ham en betydelig position. En nærmere bestemmelse af indholdet i Niels Bukhs ideologiske og politiske synspunkter vil jeg undlade i denne sammenhæng, selv om det naturligvis er væsentligt. Jeg hælder til at betragte dem ud fra hans gymnastiske idealer, og hæfter mig ved, at de i hovedtræk allerede fremsættes tidligt i tyverne og må have været dannet tidligere, formentligt under indtryk af Danmarks stilling under Første Verdenskrig og sammenbruddet af det internationale politiske system. Resultatet var en stærkt idealistisk betoning af ungdoms- og gymnastikarbejdets mission både i Danmark og internationalt, en slags»transpolitisk«kulturpolitik. Uanset det endelige svar på dette spørgsmål, så var disse synspunkter medvirkende til, at han indtog den position, han gjorde, som talsmand for en stærkt idealistisk opfattelse af en idrætsorganisations opgaver. Hans position var i betydelig grad knyttet til hans personlighed, som personifikation af en mere og mere selvstændig gymnastik- og idrætskultur. Som jeg vil forsøge at vise i det følgende, må en analyse tage sit udgangspunkt i den autonomiseringsproces af gymnastik og idræt, som han var eksponent for. Det var den»magiske formel«, dvs. forbindelsen af grundgymnastik, idrætsgymnastik og fri idræt og dens perfektionering, der gjorde, at han kunne indtage den position han gjorde. Denne proces fik en for Danmark specifik form igennem gymnastikhøjskolen som højskoleform. En historisk-sociologisk synsvinkel Gymnastikken repræsenterer som kulturelt fænomen en speciel moderne konfiguration af praktikker og ideologier med henblik på kropsbeherskelse. Det centrale i den»gymnastiske konfiguration«er ideen om en rationel og artificiel bearbejdelse af legemet gennem et sæt af øvelser, der tillægges særlige kropslige og pædagogiske effekter i forhold til et sæt af kulturelle normer og 69

4 værdier. De forskellige gymnastiksystemer adskiller sig fra hinanden gennem udformningen af øvelser og kropsteknikker, gennem vurderingen af de kropslige og pædagogiske effekter og gennem de normer og værdier for kropslig fuldkommenhed, som systemet appelerer til. Derved forbindes gymnastikken med bestemte sociale gruppers sociale og kulturelle normer og værdier om kroppens distinktive sociale brug. Centralt står her normer og værdier om kroppens ypperlighed og fuldkommenhed, for at oversætte Defrances begreb»léxcellence corporelle«. 12 ) Derved skabes en kropslig symbolik og en synliggørelse af sociale værdier, ligesom værdier og normer inderliggøres og kropsliggøres. Derved bliver gymnastikken og idrætten i stand til at udtrykke en kulturel og eventuelt en politisk identitet, ikke som en direkte refleks af produktionslivets normer, men indirekte og gennem en række formidlende led. Kropskulturen i dens forskellige former må derfor ses som en relativ selvstændig kulturel dannelse, der gennem aktiviteter, institutioner og processer skaber betydning, symboler og identitet i forbindelse med kroppens sociale brug. Fra slutningen af 1800-tallet og igennem forrige århundrede etableres der mere og mere selvstændige og moderne former for distinkte kropskulturer. Gymnastikken og sporten er de dominerende. Ud fra en historisk-sociologisk synsvinkel kan man se dette som en autonomiseringsproces. Selvstændiggørelse og institutionalisering I begyndelsen af det 20. århundrede var der allerede sket en betydelig institutionalisering af sporten og idrætten, omend på forskellig måde. For sportens vedkommende var det sket gennem dannelse af klubber, foreninger og organisationer, gennem standardisering af regler og love og gennem præcisering af amatørregler. Den Olympiske bevægelse blev den mægtigste drivkraft til en yderligere institutionalisering og autonomisering. Som bekendt var der i de første årtier af de Olympiske Lege en broget mangfoldighed af aktiviteter, hvoraf mange måtte udskilles. For gymnastikkens vedkommende var udviklingen langt mere nationalt bestemt. Den»gymnastiske konfiguration«som defineret før var langt mindre entydig. Svensk, tysk og dansk gymnastik var forskellige med hensyn til øvelsernes udformning og karakter, med hensyn til de kropslige og pædagogiske effekter, og med hensyn til normer og værdier. De forskellige systemers»gymnastikkultur«var forbundet med forskellige institutioners og sociale gruppers politiske, sociale og kulturelle kamp. For Danmarks vedkommende skete selvstændiggørelsen og institutionaliseringen gennem denne kulturkamp og var et resultat af kampen for kulturel og politisk dominans. Den svenske gymnastiks sejr i begyndelsen af det 20. århundrede er et eksempel på et gymnastiksystems institutionalisering. Den blev enerådende i skolen, hæren, i den frivillige gymnastik på landet og i hæren. 13 ) Selvstændiggørelsen og autonomiseringen for gymnastikkens vedkommende kan ses som 70

5 : is* P»Niels Bukhs Ollerup-gymnastik«71

6 en proces, der omfatter en række størrelser. Der sker en specifikation af de gymnastiske mål og værdier (»legemlig fuldkommenhed«). Der udarbejdes særlige øvelser. Disse øvelsers særlige anatomiske og pædagogiske effekter præciseres. Der sker en afgrænsning i forhold til andre systemer. Systemet henvender sig til eller tillempes forskellige grupper. Særlige uddannelsesinstitutioner etableres med professionel ekspertise. Der etableres et uddannelsesnetværk, hvor igennem systemet spredes. Der sker en kodificering igennem lærebøger, håndbøger og øvelsesvejledninger. Endelig spredes systemet gennem opvisninger, stævner, konkurrencer o.l. Eventuelt sker der en internationalisering. Som bekendt var den svenske gymnastik allerede etableret som gymnastiksystem før introduktionen i Danmark, det vil sige, at den i Sverige havde gennemløbet de første faser. Den måde, institutionaliseringen foregår på igennem alle led kan variere meget, hvad den svenske gymnastiks skæbne i de forskellige skandinaviske lande er et godt eksempel på. I Danmark var resultatet, at den svenske gymnastik i en modificeret form vandt en vis grad af institutionalisering i dette århundredes første årti. Dens sociale substrat var bondebefolkningen. Den folkelige gymnastik var organiseret i skytteforeningerne. I uddannelsesnetværket var højskolernes undervisning centralt, ikke mindst gennem etableringen af delingsførerafdelinger ved en række højskoler. Men gymnastikken havde kun opnået en ringe grad af selvstændighed. Den var bundet til det forrige århundredes nationale og politiske kamp gennem Skyttebevægelsen. Den var defineret i opposition til sportens værdigrundlag, præstation og individualisme. De Danske Skytteforeningers ideologiske grundlag smuldrede, og skyttebevægelsens monopol blev truet af gymnasternes krav om repræsentation og anerkendelse. En magisk formel - en folkegymnastik og en folkeidræt Den danske højskole importerede et færdigt og kodificeret gymnastiksystem i 1884 og gjorde det til symbolet på grundtvigiansk legemskultur, med stort held. Niels Bukh havde slægtsrødder i højskolebevægelsen og vendte efter få års fravær tilbage. Hvad lå der bag hans ambition om at søge den rationelle kærne i den Lingske gymnastik? Hvad var den tryllekunst, som troldmanden fra Ollerup beherskede, så den kunne forbinde det frivillige delingsførerarbej de under primitive forhold i et landsogn med fremvisningen af en dansk perfektionistisk bondegymnastik ved de Olympiske Lege, i Europa og på Verdensturneer? Spørgsmålet antyder mulige svar. Den Lingske gymnastik i dens systematiske form havde stort set sejret i det første årti af det 20. århundrede. Et bevis for sejren leverede Niels Bukh i og for sig selv ved at vinde sølv i Stockholm med et konkurrencehold i Endnu så kort tid efter den endelige sejr, og inden en korrekt svensk gymnastik formentlig var trængt ud i den yderste afkrog, fik han inspiration til en gymnastisk med- og modxevolution fra Elli Bjørkstens opvisning. Bevægelsesgymnastikken og dens formmæs- 72

7 sige perfektionering må have været en dyb åbenbaring. Inspirationen fra Hebért i Frankrig pegede mod eksperimenter. Niels Bukh forkastede efter mødet det Lingske systems normer og indledte i 1915 som leder for sin egen delingsførerafdeling en periode med eksperimenter. Resultatet blev en ny, tempopræget bevægelsesgymnastik, den primitive gymnastik. Efter datidens forhold, som K. A. Knudsen bevidner, var det en eksperimenterende periode med en forkastelse af hævdvundne principper og arbejdsformer. 14 ) Samtidighed i øvelserne og formkrav forsvandt i jagten på det, Bukh senere kaldte den lingske gymnastiks kærne. Ambitionen var at befri den Lingske ide fra det Lingske gymnastiksystems systematik. Denne formel gjorde Niels Bukh til både traditionsfornyer og traditionsbevarer. Da denne formel var fundet med grundgymnastikken kunne han så at sige være mere Lingsk end den svenske gymnastiks tilhængere, især da han bevarede den svenske stiuingsgymnastik i sin»idrætsgymnastik«. Han kunne gennem grundgymnastikkens arbejdsformer vise resultater. Modstanden mod den primitive gymnastik blev gradvist overvunden. I slutningen af tyverne kunne han så at sige sejrrigt henvise til moderation. Den magiske formel bestod i nyskabelsen, grundgymnastikken, som første led i den legemlige opdragelse, kombineret med idrætsgymnastikkens to grene, nemlig stillingsgymnastikken og springøvelser. Han kunne henvise til, at han ikke forkastede, men uddybede og forbedrede. Som de indledende citater viser, kunne han ligeledes henvise til sportens værdier, hvis sporten blev befriet for konkurrence- og præmiejagt. Den magiske formel åbnede for sportens værdier. Ligesom de gymnastiske øvelser ikke var noget i sig selv, men kun. under ledelse i forhold til legemlige og pædagogiske idealer, var sportens værdier umiddelbare og brugbare. Niels Bukh så en kærne af umiddelbarhed og begejstring, der kunne befries og kultiveres, og han så en grov og voldsom form, der skulle forkastes. Formlen for den frie idræts og boldspillenes kombination med hans egen grundgymnastik var fundet. Folkegymnastikken kunne kombineres med folkesporten. Formlen for den Bukske tanke- og arbejdsgang var at forbinde et øvelsessystem eller en sportsforms elementære muligheder med en ledelsesmæssig og kulturel prægning. Det var kærnen i hans pædagogik. Autonomisering Nøglen til forståelsen af Niels Bukhs gymnastiske systems og gymnastiske stils position ligger i, at han må betragtes som eksponent for gymnastikkens autonomisering i historisk-sociologisk forstand. Denne selvstændiggørelse af gymnastikken som et udtryk for legemets ypperlighed og perfektion kan demonstreres på flere måder. For det første frigør gymnastikken sig fra sin politisk-kulturelle binding til skyttesagen allerede i slutningen af Første Verdenskrig, hvilket er velkendt. 73

8 Det var denne proces, der førte til organisationsstridigheder, justeringer og brud, der kom til at præge hele perioden fra 1920 til Grunden til at Niels Bukhs gymnastik og hans person fik en så central rolle i den proces var i al sin enkelthed, at han om nogen repræsenterede denne autonomisering. For det andet demonstrerede gymnastikken sin egenart og berettigelse, sin autonomi i forhold til den position, den hidtil havde haft i højskolebevægelsen ved, at Niels Bukh oprettede en gymnastikhøjskole i Gennem oprettelsen af denne højskoleform, viet til det gymnastiske arbejde, men med bevarelsen af traditionelle højskolefag og utvivlsomt i forlængelse af højskolebevægelsens bestræbelse på at forholde sig til og præge samtlige tidens kulturelle foreteelser, tog Niels Bukh konsekvensen af højskolens adoptering af den svenske gymnastik siden 1880'erne. Han skabte sin egen gymnastik i en videreudvikling af den Lingske. Han gav den en ny plads, ikke blot som en del af højskolens aktiviteter ( ) eller i form af delingsførerafdelingen siden 1903, men som en central del. Gymnastikken fik en gymnastikhøjskole. Dette muliggjorde et langt mere intensivt arbejde, der hverken kunne karakteriseres med begreberne professionel eller amatør, men snarere med udtrykket»entusiast«. Det socio-økonomiske grundlag forblev bønderne, men med etableringen af en gymnastikhøjskole skabtes der mulighed for en rendyrkelse og perfektionering i forhold til højskolens hidtidige satsning på gymnastikken. Her blev hans egen nyskabelse, grundgymnastikken, vigtig, fordi denne arbejdsform muliggjorde resultater i bred forstand, der synliggjorde gymnastikken som kulturfaktor. For det tredie viste dette gymnastiksystem og denne gymnastiske stil sig i stand til at slå igennem internationalt, og ikke blot i Danmark. Gennem den intensive opvisnings- og turnévirksomhed, gennem kursusvirksomhed for gymnastikpædagoger fra mange lande, gennem udenlandske elever og gennem datidens mediedækning kunne Niels Bukh fremvise en perfektionistisk gymnastikform, der vakte international anerkendelse. Det blev et symbol for, hvad dansk gymnastik formåede i den gymnastiksystemernes videreudvikling mod nye udtryksformer, der karakteriserede mellemkrigstiden. Det geniale i Niels Bukhs arbejde bestod i at kombinere den primitive gymnastiks intensive arbejdsform og evne til at skabe resultater med en opvisningsgymnastik, der i en vis forstand var eklektisk, idet han her benyttede såvel den svenske gymnastik som redskabsgymnastik. For det fjerde tillod Gymnastikhøjskolens arbejdsform at forene to ting, der umiddelbart syntes modstridende. Den gjorde det muligt i een og samme proces at uddanne tusindvis af delingsførere til et folkeligt gymnastikarbejde under mere eller mindre primitive forhold på landet, idet den primitive gymnastik af Bukh direkte var udtænkt til manglen på faciliteter, og til at fremvise elitegymnastik på datidens internationale topplan. For det femte kunne denne rendyrkede eller autonome gymnastik hævde sig overfor den internationale sport gennem stævner, landsfester og Olympiske Lege, eller internationale gymnastikfester som de to Lingiader. Denne 74

9 gymnastik så sig selv som overlegen eller af samtidens medier og opinion som ligeberettiget i forhold til sporten. Alt i alt synes det berettiget i en historisk-sociologisk analyse af gymnastikken, specielt den Bukhske, at karakterisere den som udtryk for en specifik autonomiseringsproces i mellemkrigstiden. Hele konfigurationen, fra øvelser, koreografi, organisation og selvforståelse, og finansering gør det rimeligt at hæfte sig ved denne selvstændiggørelse, der naturligvis hænger tæt sammen med Bukhs personlige egenskaber som leder og organisator. Noter 1. N. Bukh: Dansk - primitiv - Gymnastik Afslutning. 2. Danmarks Folkehøjskole København 1944, s N. Bukh: Primitiv Gymnastik. Odense 1922, s Sst. s Sst. s Sst. s Sst. s N. Bukh: Dansk - primitiv - Gymnastik. 1936, s Sst. s K. Krogshede: Minder fra Ollerup og Gerlev. 1980, s N. Bukh: Primitiv Gymnastik, s J. Defrance: Léxcellence Corporelle. Rennes P. Bourdieu: La Distinction. Paris P. Bourdieu: Questions de Sociologie, Paris 1984, s O. Korsgaard: Kampen om Kroppen. København 1982, s K.A. Knudsen: Gymnastikkens udvikling i Danmark. I Fri Ungdom, red. J. Bukdahl og J. Marinus Jensen. Odense 1944, s Litteraturliste: Bourdieu, Pierre (1979)»La Distinction«, Paris. Bourdieu, Pierre (1984)»Question de Sociologie«, Paris. Bukh, Niels (1922)»Primitiv Gymnastik«, Odense. Bukh, Niels (1936)»Dansk - primitiv - Gymnastik«, Bukdahl, J. og Jensen, J. Marinus (red.) (1944)»Fri Ungdom«, Odense 1944.»Danmarks Folkehøjskole «(1944), København. Defrance, J. (1987)»Løexcellence Corporelle«, Rennes. Korsgaard, Ove (1982)»Kampen om kroppen«, København. Krogshede, K. (1980)»Minder fra Ollerup og Gerlev«, Søren Damkjær Lektor ved Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet. 75

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme Eliteidræt i Danmark Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme ELITEIDRÆT I DANMARK Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDEMODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDE -MODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere