Faktorer af betydning for succesfuld rehabilitering hos traumatisk amputerede soldater som proteseforsynes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktorer af betydning for succesfuld rehabilitering hos traumatisk amputerede soldater som proteseforsynes"

Transkript

1 Faktorer af betydning for succesfuld rehabilitering hos traumatisk amputerede soldater som proteseforsynes Anne Marie Østergaard Studienr december 2009 Eksamensopgave ved Sundhedsfaglig diplomuddannelse Valgmodul: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis med fokus på evidensbasering af klinisk praksis i ergoterapi. Vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen, specialeergoterapeut, MPH, ph.d. Antal tegn: Kopiering eller anden gengivelse af eksamensopgaven eller dele deraf er kun tilladt med forfatterens tilladelse, jf. gældende dansk lov om ophavsret. Eksamensopgaven er ikke et udtryk for Efter- og videreuddannelsesafdelingens meninger og holdninger. 1

2 Resumé På Rigshospitalet har vi i 2009 modtaget 7 danske soldater, der har været udsat for 15 større ekstremitetsamputationer som følge efter højenergitraumer i Afghanistan [5]. Dette er en ny patientgruppe og i Danmark har vi ingen erfaring med behandling af såkaldte krigsveteraner. De adskiller sig fra de fleste civile patientgrupper ved at bestå af unge, toptrænede elitesoldater, som før ulykken levede et yderst aktivt liv med høje krav til egen fysisk og psykisk formåen. Denne opgave ser på hvilke faktorer, der har betydning for, at netop denne patientgruppe oplever en meningsfuld og udbytterig proteserehabilitering med en succesfuld reintegration i samfundet. Det viser sig, at faktorer som et velorganiseret behandlingsprogram med et tæt tværfagligt samarbejde, et rehabiliteringsforløb bygget på en sportsmedicinsk model, tidlig proteseforsyning, bevilling af forskellige protesetyper, bred og intensiv psykosocial støtte og ikke mindst samfundsrettede træningsaktiviteter har en positiv effekt herpå. For at imødekomme disse behov indenfor vores eksisterende sundhedssystem, kan det blive nødvendigt, at vi i fremtiden ændrer syn på sædvanlig behandlerpraksis. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Klinisk scenarium...s Klinisk spørgmål...s Definition af nøglebegreber s Litteratursøgning...s Søgestrategi og historie s Inklusionskriterier s Eksklusionskriterier s Opsummering af søgning s Resumé og analyse af 3 valgte artikler...s Artikel 1: Studiets formål s. 6 Kritisk vurdering s Artikel 2: Studiets formål s. 7 Kritisk vurdering s Artikel 3: Studiets formål s. 9 Kritisk vurdering s Konklusion...s Anbefalinger til klinisk praksis...s Perspektivering...s Referenceliste...s Bilagsfortegnelse...s. 15 3

4 1. Klinisk scenarium På Rigshospitalet har vi i 2009 modtaget 7 danske soldater, der er såret i krigen i Afghanistan[5]. Soldaterne har sammenlagt haft 15 større ekstremitetsamputationer efter højenergitraumer[5]. Soldaterne forulykker pga. vejsidebomber, bringes til felthospitalet i Camp Bastion og overflyttes efter 1-3 dage til Rigshospitalet. Her gennemgår de gentagne operationer og månedlange behandlinger af deres omfattende skader. Multiple ekstremitetsamputationer er sjældne i ikke-krigsførende lande, hvorfor denne situation er ny for Danmark [6]. Vi har derfor ingen erfaring med behandling af såkaldte krigsveteraner og alle faggrupper; læger, sygeplejersker, terapeuter (tp.er) m.fl. handler med udgangspunkt i tidligere praksis. Men hvad er best practice? Patientgruppen (pt.gruppen) adskiller sig markant fra civile pt.grupper ved at bestå af unge, toptrænede elitesoldater, som før ulykken levede et yderst aktivt liv og stillede høje krav til egen fysisk og psykisk formåen. De pådrager sig et alvorligt handicap på et tidligt tidspunkt i livet, og har derfor stor risiko for at føle et alvorligt tab af livsvalg [7]. Ofte er det unge mænd, for hvem det at være soldat er en livsstil og drømmen er at vende tilbage til et aktivt liv i militæret. Erfaringer fra USA fortæller os, at dette kun er tilfældet for 2,3% af amputerede soldater [4,18,28]. En amputation medfører ændret opfattelse af egen identitet; fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og seksuelt [27]. P. Gallagher skriver; There is a renegotiation of self that occurs following an amputation [12] og det billede, body image, vi har dannet af vores egen krop må forandres for at rehabiliteringsforløbet og den efterfølgende proteseforsyning kan blive en succes [7]. Netop i ungdommen er opmærksomheden på den fysiske tiltrækning på sit højeste og i fokus hos denne pt.gruppe. Vigtigt for os behandlere bliver derfor at huske de psykiske og sociale konsekvenser af skaden [6,11,23]. En omidentifikationsproces synes uundgåelig for den unge traumatisk amputerede soldat. Pt. skal igennem en svær proces, hvor tab skal erkendes, motiver for at indgå i aktivitet måske omprioriteres og nye motiver skal skabes [10]. Vigtigt er at få genskabt den tilskadekomnes følelse af identitet og integritet, hvorved kontrol over egen livssituation genvindes på trods af irreversible funktionsnedsættelser [13]. Set med medicinske øjne, har krig i historisk perspektiv altid ført udvikling med sig [8,9,31,36]. Vi befinder os netop nu i en sådan situation og står lidt famlende overfor den store og spændende udfordring. Med opgaven ønsker jeg at undersøge, hvordan vi kvalificeret kan behandle denne nye pt.gruppe. Problemstillingen er yderst kompleks både medicinsk og genoptræningsmæssigt og synes at kræve intensivt og tæt samarbejde fra mange forskellige faggrupper. Hvordan tilrettelægges behandlingen, så pt. oplever størst mulig motivation, tilfredshed og udbytte af sit rehabiliteringsforløb? 4

5 2. Klinisk spørgsmål Hvilke faktorer (O) har indflydelse på et meningsfuldt, udbytterigt og profitabelt rehabiliteringsforløb (I) hos traumatisk overekstremitetsamputerede soldater (P) som proteseforsynes? (bilag 1: PICO [2]) 2.1 Definition af nøglebegreber: Udbytterigt/ profitabelt: adaptation af protese til udførelse af almindelige daglige aktiviteter (ADL) samt oplevelse af størst muligt fysisk, psykisk og socialt udbytte/ profit af samlede rehabiliteringsindsats. Meningsfuldt: de aktiviteter, det indhold i hverdagen og den deltagelse i samfundet som er vigtig og meningsfuld efter pt. egen vurdering [17]. Rehabiliteringsforløb: en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem pt. og tp. Formålet er, at pt. som har betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv [17]. Traumatisk: amputation efter højenergitraume. 3. Litteratursøgning 3.1 Søgestrategi og -historie Der er foretaget ustruktureret og struktureret søgning samt kædesøgning. Der er søgt i følgende elektroniske søgedatabaser: PubMed (medline), The Cochrane Library, Cinahl, OTseeker, Pedro og PsychInfo. I søgestrategien er anvendt MeSH-termer, trunkering samt boolske operatorer [1]. Trods intensiv søgning fandt jeg kun få artikler, hvoraf de fleste omhandler den lægelige del af amputationsområdet. Jeg forsøgte derfor at inkludere underekstremitets (UE) amputationer i min søgning, men fandt problemer med overførbarheden og undlader at inddrage disse. Søgeeksempel og søgeord, se bilag Inklusionskriterier Artikler, der beskriver behandling og rehabilitering af soldater, der udsættes for amputation efter traume i militærtjeneste. Artikler, der beskriver betydningen af hurtig og intensiv rehabilitering af den amputerede, herunder proteseforsyning. Artikler, der beskriver betydningen af psykosociale rehabiliteringstiltag hos traumatisk amputerede. Artikler på dansk eller engelsk. 3.3 Eksklusionskriterier Artikler, der beskriver genoptræning af soldater med traumatiske hjerneskader. Artikler, der primært omhandler medicinsk terapi af amputationsptt. 5

6 Artikler, der primært omhandler UE amputationsptt. 3.4 Opsummering af søgning Der er fundet 17 artikler af relevans for emnet (bilag 3). Med udgangspunkt i mit kliniske spørgsmål samt in- og eksklusionskriterier er udvalgt 3 artikler, som bedst belyser min problemstilling. To artikler besvarer problemstillingen og den tredje rummer værdifuld viden for en udbytterig rehabilitering. Artiklerne er placeret på niveau III og IV i evidenshierarkiet [1]: Studiedesign Evidensniveau Forfatter (år) Metaanalyse eller Ia systematisk oversigt RCT Randomiseret, kontrolleret Ib studie (RCT) Kontrolleret, ikke Iia randomiseret studie Kohorte IIb Casekontrolundersøgelse III Diagnostisk test III Tværsnitsundersøgelse III Pasquina et al, 2008 [26] Oversigtsartikel og ekspertvurdering IV Malone et al, 1984 [21] Smurr et al, 2008 [34] Kilde: Andersen et al, 2007 [1]. Artiklerne analyseres vha. analyseskema udviklet på McMaster Universitetet i Canada [19,20] 4. Resumé og analyse af 3 valgte artikler 4.1 Artikel 1 Smurr, L et al (2008): Managing the upper extremity amputee: A protocol for success [34]. Studiets formål: At beskrive det optimale klientcentrerede rehabiliteringsforløb for ptt. med overekstremitets (OE) amputationer, herunder beskrivelse af en 5 trins baseret protokol til behandling af OE amputerede. Design: Ekspertvurdering. Setting: Walter Reed Army Medical Center (WRAMC), Washington og Brooke Army Medical Center (BAMC), San Antonio, Texas. Deltagere: Soldater med ekstremitetsamputationer (541), heraf 130 OE amputationer. Intervention: Rehabiliteringen sker i et tæt tværfagligt miljø og inddeles i 5 behandlingsfaser. Afhængigt af omfanget af pt.s skader ses glidende overgange imellem faserne: Fase 1: Akut behandling; indhentning af persondata, selvhjulpethed i Personlig ADL (basal), sårheling, stumpforbinding, desensibilisering, smertekontrol, fokus på kropssymmetri, vedligeholdelse af ledbevægelighed samt psykosocial støtte. 6

7 Fase 2 (2-3 uger efter ulykke): Præprotese træning; posturale øvelser og kropssymmetri, komplekse ADL-færdigheder (bilag 4), isoleret muskel testning og træning, kontakt til peer visitor (støtte fra andre amputerede). Fase 3: Protesetræning; af- og påtagning af protese, operationelt kendskab til protese, vedligeholdelse af protese, stump tolerance, træning i kontrolleret protese bevægelse (bilag 5 og 6). Fase 4: Avanceret funktionel protesetræning (bilag 7) Fase 5: Udskrivelsesplanlægning; behov for personlig hjælp, bolig, fremtidigt arbejde, opretholdelse af interesser m.v. Outcome: Artiklen beskriver mange interventioner i rehabiliteringsforløbet. Jeg vælger at fremhæve dem, som findes udviklende for egen praksis. Tidlig og aggressiv proteseforsyning vægtes højt. Skadernes massive omfang kan hindre tildannelsen af tidlig protese, i såfald påbegyndes istedet tidlig træning med socket elektroder. Denne bibringer pt. en fornemmelse af selvkontrol og har stor betydning for motivation og succesrate. Proteseforsyningen foregår i dagligt samarbejde mellem bandagist, tp. og pt. Pt. forsynes med 3 protesetyper (myoelektrisk, konventionel og kosmetisk) og lærer at operere disse indenfor 10 avancerede ADL-katagorier (fase 4), herunder militære og sportslige aktiviteter (bilag 7). Psykosocial støtte er afgørende for succesfuld rehabilitering. Denne består i undervisning af pt. og pårørende, hjælp til at tackle reaktion på ulykken, hjælp til coping via kontakt til en peer visitor og hjælp til at mestre overgang fra hospital til reintegration i samfundet. Sidstnævnte sker via praktiske aktiviteter udenfor hospitalet. For at sikre god kommunikation og kvalitet i behandlingen afholdes ugentlige tværfaglige teammøder med pt, hvor der opsættes mål for rehabiliteringen. Pt. testes mhp. fremtidigt erhverv og der introduceres bredt til forskellige fritidsaktiviteter for at minimere risici for stressfaktorer efter udskrivelse. Konklusion: Amputationsrehabilitering på WRAMC og BAMC er designet til at udvikle færdigheder, som giver et meningsfuldt og produktivt liv både civilt og militært. Faktorer af betydning for succes er tidlig proteseforsyning, forsyning med 3 protesetyper, psykosocial støtte, samfundsrelaterede træningsaktiviteter, tæt tværfagligt team samarbejde, erhvervstestning og introduktion til fremtidige interesseområder. Forfatterne pointerer, at et træningsmiljø med muligheder for at afprøve tidligere eller nye aktiviteter, som tilgodeser pt.gruppens behov, kan være en afgørende komponent for at opnå fuld reintegration i samfundet. Kritisk vurdering: Artiklen besvarer mit kliniske spørgsmål og er bedste retningslinie for best practice netop nu. Den er skrevet af kompetente behandlere med erfaringer fra et højt specialiseret behandlermiljø. Med udgangspunkt i egen praksis og baseret på pålidelige kilder er udarbejdet en protokol med anbefalede vejledninger, som de finder betydningsfulde for god rehabilitering. En inddeling af forløbet i 5 faser synes at give en overskuelig og tilgængelig tilgangsvinkel til processen. En svaghed ved artiklen er, at denne kun er teoretisk beskrivende og mangler bevisførelse for effekt i praksis. En evaluering er dog under udarbejdelse (se artikel 2). Om protokollen, som er tilpasset amerikansk kultur, kan overføres til danske forhold, må afprøves i praksis. 7

8 4.2 Artikel 2 Pasquina, P et al, 2008: Quality of medical care provided to service members with combatrelated limb amputations: Report of patient satisfaction [26]. Studiets formål: At undersøge soldaters tilfredshed med forskellige behandlingstiltag fra traumetidspunkt til udskrivelse fra hospital. Design: Retrospektiv tværsnitsundersøgelse Setting: WRAMC, protese ambulatorium. Deltagere: 158 soldater; 152 mænd og 6 kvinder. Ialt er 68% UE amputerede, 29% OE amputerede og 3% har både OE og UE amputationer. Alder ved amputation er 26,3± 6.5 år. Intervention: Ved start på ambulant behandling besvares anonymt et spørgeskema med 23 spørgsmål vedr. tilfredshed med behandlings- og genoptræningstiltag (bilag 8). Spørgsmålene besvares med Likert skala 1-10 og dækker 8 hovedområder; akutbehandling, behandling i Europa, behandling på WRAMC, genoptræning på WRAMC, undervisning på WRAMC, psykosocial støtte på WRAMC, forplejning på WRAMC og overordnet tilfredshed med omsorg/ støtte fra U.S.Army. Separate analyser foretages udfra variablerne; pt.s alder, militære rang, geografisk sted for traume (Iraq, Afghanistan), amputationstype (OE/UE), amputationsside (hø./ve.) og amputationsniveau. Outcome: Generelt er tilfredsheden høj. Genoptræning får en topscore på 9 og 18 emner opnår en score mellem 7 og 8 (bilag 6). Analyserne viser flg. signifikante forskelle: - Ptt. over 30 år er mere tilfredse med behandling på WRAMC end ptt. under 30 år (p=0.04). - Ptt. med både OE og UE amputationer er mindre tilfredse med vejledning og psykosocial støtte end ptt. som kun er UE amputeret (p=0.03). - OE amputerede er mindre tilfredse med den psykosociale støtte end ptt. med UE amputationer (p=0.02). Ptt. foretrækker jævnaldrende peer visitors. Konklusion: Det vurderes, at behandlingsprogrammet imødekommer sårede soldaters behov. Stor tilfredshed ses mht. genoptræningen, peer visitor programmet og medicinsk pleje/ behandling på WRAMC. Undersøgelsen viser endvidere, at pt. tilfredshed er uafhængig af alder, køn, militærrang, amputationsniveau- og side og det geografiske sted for traumet. Forfatterne formoder, at en høj tilfredshed med genoptræning skyldes, at denne progressivt inddrager kompleks aktivitetstræning og sport. Sammenlignet med det ikke-militære sundhedssystem ses en høj terapeutnormering, hvilket giver mulighed for en stærk og tæt alliance mellem pt. og tp. Kritisk vurdering: Artiklen belyser vigtigheden af gode terapeutressourcer, af progressiv og innovativ aktivitetstræning samt behovet for intensiv psykosocial støtte, herunder en peer visitor funktion (score: 8.7). Artiklen rummer uklarheder; et sted vurderes OE /UE amputeredes tilfredshed med den psykosociale støtte separat (jvf ovenstående), mens tal i artiklens tabel 4 svarer til, at OE/UE 8

9 gruppen inkluderes under UE amputerede. De vælger også, uden begrundelse, at se samlet på 2 hovedområder; forplejning og undervisning på WRAMC. Årsagen til OE amputeredes lavere tilfredshed med den psykosociale støtte angives ikke. Skyldes denne en øget følelse af isolation pga. et færre antal OE amputerede eller måske en tilbøjelighed til social tilbagetrækning grundet OE s vigtige betydning for måden, hvorpå vi interagerer med og deltager i samfundet [33]? Forfatterne fremhæver selv flg. begrænsninger; lavt deltageantal, et ikke standardiseret spørgeskema baseret på retrospektiv hukommelse samt at ptt. måske evaluerer for positivt af bekymring for sanktioner. Trods svagheder er det værdifuldt, at WRAMC foretager evaluering af egen rehabiliteringsindsats mhp. at indføre forbedringer i sit eksisterende program. 4.3 Artikel 3 Malone et al, 1984: Immediate, early, and late postsurgical management of upper-limb amputation [21]. Studiets formål: Analyse af betydningen af hurtig proteseforsyning til overekstremitets (OE) amputerede patienter. Design: Usystematisk review. Setting: Ptt. fra 2 amerikanske hospitaler. Deltagere: 47 ptt. mellem 4 og 82 år som gennemgik OE amputation i perioden Traume er hyppigste årsag til amputation (32). Intervention: Tidspunkt for proteseforsyning inddeles i 4 kategorier: under operation, op til 7 dage postoperativt, 8-30 dage postoperativt og over 30 dage postoperativt. Antal ptt. i de 4 kategorier: 20 / - / 8 /19. Pt. forsynes med myoelektrisk eller konventionel protese afhængig af amputationsniveau, krav til protesens anvendelsesmuligheder eller hospitalets procedure. Outcome: Der ses kun signifikant forskel på om pt. proteseforsynes før eller efter 30 dage regnet fra amputationdatoen (93%/ 42%). Af de 47 ptt. er 33 amputerede som følge af arbejdsulykke. Ved proteseforsyning indenfor 30 dage vender alle tilbage i job (13/13). Gennemsnitstiden fra ulykke til job er 4 måneder. I gruppen som proteseforsynes efter 30 dage, vender kun 15% (3/20) tilbage til job og gennemsnitstiden fra ulykke til job er mellem 6 måneder og 2 år. Der er ingen signifikant korrelation mellem brug af myoelektrisk eller konventionel protese og proteseadaptation. Alle ptt. havde fantom paræstesier. Ingen ptt. som proteseforsynes indenfor 30 dage rapporterer om fantomsmerter, hvilke er almindelige ved proteseforsyning efter 30 dage. Konklusion: Ved proteseforsyning indenfor 30 dage efter amputationen, the golden period, opnås en succesfuld rehabilitering med en god proteseadaptation. Sker dette senere, er pt. ofte blevet éen-håndet og ser ringe udbytte af en protese. Der er flere fordele ved tidlig proteseforsyning, herunder bl.a smertereduktion, vedligeholdelse af proprioceptive input via stumpen, større psykologisk accept af amputationen samt afkortning af rehabiliteringstiden. 9

10 Kritisk vurdering: Vigtigheden af hurtig proteseforsyning er interessant sammenholdt med vores nuværende viden om spejlterapibehandling [15,32]. Efter amputation mistes proprioceptive input og den topografiske korticale repræsentation forandres hurtigt. For at undgå uhensigtsmæssig invasion fra naboområderne, er det vigtigt at bibeholde ekstremitetens repræsentation på det korticale landkort. Dette kan være forklaring på, at ptt. som proteseforsynes indenfor 30 dage, har en højere adaptation af protesen, ikke oplever fantomsmerter [15] og måske derved hurtigere udvikler et nyt body-image. Blandt artiklens svagheder bør nævnes; lavt deltagerantal, resultater stammer fra 2 hospitaler med forskellig praksis, manglende oplysninger om rehabilitering (ergoterapi?), hånddominans samt finansering af protese (egenbetaling?). Da samfundet seneste 25 år har udviklet sig fra fabriksarbejde til servicefag, kan artiklens alder have betydning for angivelse af jobintegrationen [31]. Hertil kan dog føjes en positiv teknologisk udvikling, hvormed moderne proteser giver flere funktionsmuligheder. 5. Konklusion Trods det begrænsede antal artikler der belyser problemstillingen, kan sammenfattes følgende faktorer af betydning for et meningsfuldt og udbytterigt/ profitabelt rehabiliteringsforløb: Et velorganiseret, intensivt behandlingsprogram er afgørende for succesfuld rehabilitering [25,34]. Ergoterapeuten bør indgå med høj normering i et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen omkring pt. [9,14,16,25,30,34] og indenfor 24 timer bør foreligge en ergoterapeutisk vurdering [16]. Der bør afholdes ugentlige teammøder og i samråd med pt. fastsættes mål for rehabiliteringen [14,25 34]. Tidlig, aggressiv proteseforsyning indenfor 30 dage efter amputation er afgørende for adaptation af protese i aktivitetsudførelse [21]. Forhindrer skadernes omfang dette, påbegyndes isoleret muskeltræning [34]. Protesetræning bør foregå i et dagligt samarbejde mellem bandagist, tp. og pt. [14,16]. Tidlig protesetræning har endvidere betydning for længden af rehabiliteringsperioden (hurtigere ændring af body image ), reintegration på arbejdsmarkedet og oplevelsen af fantomsmerter/ smertereduktion [21]. Der er stor forskel på hvilken protese, der er bedst egnet til en given opgave, hvorfor pt. bør trænes i brugen af 3 protesetyper (myoelektrisk, konventionel og kosmetisk) [34]. Frivilligt at kunne vælge protesetype medfører højere proteseanvendelse og brugertilfredshed, hvilket har betydning for oplevelsen af et positivt body-image og høj livskvalitet [24]. En velegnet protese til en given opgave bidrager også til følelsen af en funktionel krop, som tillader éen at føle sig fri, være produktiv og bevare sin integritet [35]. Den amerikanske stats Armed forces amputee care program bygger på en sportmedicinsk rehabiliteringsmodel [11,14,30], som tilgodeser en ung, aktiv pt. gruppe. Selvstændighed i ADL er sjældent udfordrende nok for pt. og engagement i adaptive sportsaktiviteter øger tillige motivationen, modvirker ensomhed og depression [37]. Via sporten kommer der igen fokus på muligheder frem for begrænsninger og pt. får en positiv oplevelse og fornemmelse af sin krop [35]. 10

11 Uundværlig er også den psykosociale støtte, herunder deltagelse i et peer visitor program [11,14,22]. Senere i rehabiliteringsforløbet støttes og undervises i konfronterende og udfordrende samfundsrelaterede aktiviteter udenfor hospitalet [11]. En anden vigtig opgave for behandlerteamet er, at introducere pt. for nye alternative interesseområder og formidle information om foreninger, klubber m.v. [3,37]. Af betydning for den fremtidige erhvervssituation er faktorer som; komfortabel protese, regelmæssig protesebrug, god erhvervsvejledning og omfanget af fantomsmerter [18]. 6. Anbefalinger til klinisk praksis Der bør oprettes et tværfagligt team, som arbejder tæt sammen omkring pt.gruppen og udarbejder et behandlingsprogram, der fungerer som retningslinie for Rigshospitalets praksis. Pt.gruppen er ny og pga. de omfattende skader tidskrævende, hvorfor man bør overveje terapeuters normering eller en omlægning af afdelingens ressourceforbrug. En tidlig ergoterapeutisk indsats skal opprioriteres og bør påbegyndes så snart pt. indlægges. Hvis skadens omfang hindrer tidlig proteseforsyning, da er det udbytterigt at anvende computertræning ( Myoboy / socket elektroder) i rehabiliteringen og vi skal være opmærksomme på den positive effekt af spejlterapitræning. Straks skaden tillader det, skal pt. forsynes med en protese og et tæt samarbejde med ugentlige møder mellem bandagist, tp. og pt. bør tilstræbes. Vi skal overveje, hvordan vi skaber et motiverende træningsmiljø med meningsfulde aktiviteter for pt.gruppen. Inddragelse af ADL-skemaer synligt i behandlingen (bilag 4) kan bidrage til konkrete mål og være en motiverende faktor. Jeg vover den påstand, at vi på nuværende tidspunkt taber ptt. i fase 4-5, da vi mangler ressourcer og midler til at igangsætte kompleks ADL-træning [34]. Under eksisterende rammer har vi ringe mulighed for at arrangere aktiviteter udenfor hospitalet og reintegrationindsatsen til samfundet bliver en sjælden begivenhed. Sidst, men ikke mindst bør indgås et tæt samarbejde med militæret mhp. opsætning af realistiske mål for den erhvervsmæssige del af genoptræningen. Disse ptt. har en livslang ansættelseskontrakt med forsvaret og vælger de at fortsætte den militære karriere, vil det være fordelagtigt at få fastsat mulige fremtidige arbejdsopgaver, hvormed træning kan målrettes specifikt. 7. Perspektivering Amputation har alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for mennesker som udsættes herfor og fortjener derfor langt større opmærksomhed. Der er behov for forskning på feltet og som et højt specialiseret hospital med lands-landsdelsfunktion på proteseområdet, er vi på Rigshospitalet forpligtede til at bidrage med viden. Grundet en succesrate på 50% eller derunder for succesfuld adaptation af OE proteser [21] vil det være interessant at undersøge, om der er sammenhæng mellem tidlig proteseforsyning, propriceptive input og proteseadaptation. Spejlterapitrænings betydning for proteseadaptation og værdien af 3 protesetyper for proteseadaptation er ligeledes spændende områder. 11

12 Som deltager i et pilotprojekt i et samarbejde mellem Det danske forsvar og Rigshospitalet rejser jeg medio december til BAMC. Jeg skal dels erfare, hvad de tilbyder ptt. og dels ledsage en dansk soldat hjem efter endt træningsophold. Siden krigen mod terrorisme indledtes i 2001 har WRAMC og BAMC behandlet i alt 737 soldater med større amputationer [26]. U.S Army s amputationprogram tilbyder pt. at genvinde maksimal funktion og førlighed uden finansielle restriktioner [11,22,29]. I Danmark har vi hverken økonomiske midler eller ressourcer til kopiere amerikanernes program, men med alternativ nytænkning kan vi forhåbentlig finde løsninger, som alligevel tilgodeser pt.gruppens behov. At Danmark får et proteserehabiliteringscenter skal være målet. Indtil dette er en realitet, bør udvikles et tæt samarbejde med handicaporganisationer og -idrætsforeninger, foreningen for polio-, trafik- og ulykkesskadede m.v, hvor vi med vores viden om protesetræning kan fungere som tilknyttede konsulenter. Vi skal lægge vægt på, at behandle mennesker individuelt under hensyntagen til alder, sygdom og personligt værdigrundlag. Jeg tror, at første skridt må være at opbløde grænser mellem region og kommune samt ændre vores syn på sædvanlig praksis for at kunne yde denne pt.gruppe bedst mulig behandling og støtte i rehabiliteringsprocessen. 12

13 8. Referenceliste (antal sider: 867) 1. Andersen, IB; Jensen Fabricius, M; Jørgensen, H; Madsen Skov, J; Matzen, P; Møller, A; Røgind, H; Thorsen, T; Witt, K (2007): Evidensbaseret medicin. Gads forlag, 2. udgave, 1. oplag. 2. Brandt, Å; Winding, K (2007): Søgning og vurdering af ergoterapirelevant forskning. I: Borg, T; Runge, U; Tjørnov, J; Brandt, Å; Madsen, AJ (red.): Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Munksgaard Danmark, 2. udgave, 1. oplag, side Burger, H; Marincek, C (1997): The lifestyle of young persons after lower limb amputation caused by injury: JPO Journal of Prosthetics and Orthotics; 21(1): Burger, H; Marincek, C (2007): Return to work after lower limb amputation: Disability and Rehabilitation; 29(17): Darré, Erik (generallæge): Symposium om traumatiske amputationer/ proteser update på udvikling og forskning, Bispebjerg Hospital 19. nov Davidson, JH; Jones, LE; Cornet, J; Cittarelli, T (2002): Management of the multiple limb amputee: Disability and Rehabilitation; 24(13): Desmond, D; MacLachlan, M (2002): Psychosocial issues in the field of prosthetics and orthotics: JPO Journal of Prosthetics and Orthotics; 14(1): Dougherty, PJ (1993): Wartime amputations: Military Medicine; 158(12): Eldar, R; Jelic, M (2003): The association of rehabilitation and war: Disability and Rehabilitation; 25(18): Fortmeier, S; Thanning, G (1994): Set med patientens øjne. FADL s forlag, 1. oplag. 11. Gajewski, D; Granville, R (2006): The United States armed forces amputee patient care program: Journal of the American academy of orthopaedic surgeons; 14(1): Gallagher, P (2004): Introduction to the special issue on psychosocial perspectives on amputation and prosthetics: Disability and Rehabilitation; 26(14/15): Gammeltoft, BC; Enemark, AL (2007): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne somatisk behandling og rehabilitering. I: Borg, T; Runge, U; Tjørnov, J; Brandt, Å; Madsen, AJ (red.): Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Munksgaard Danmark, 2. udgave, 1. oplag, side Goff, B; Bergeron, A; Ganz, O; Gambel, J (2008): Rehabilitation of a U.S. Army soldier with traumatic triple major limb amputations: a case report: American academy of orthotists and prosthetists; 20(4): Grünert-Plüss, N; Hufschmid, U; Grünert, J (2008): Mirror therapy in hand rehabilitation: a review of the literature, st. Gallen protocol for mirror therapy and evaluation of a case series of 52 patients: British association of hand therapists, 2008; 13: Howard, W; Doukas, W (2006): Process of care for battle casualties at Walter Reed Army Medical Center: Part 4, Occupational therapy: Military Medicine; 171(3): Jensen, L; Møller, K; Johansen, JS; Rahbæk, J (2004): Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg- Centret 2004, side Kishbaugh, D; Dillingham, T; Howard, R (1995): Amputee soldiers and their return to active duty: Military Medicine; 160(2): Law, M; Stewart, D; Pollock, N; Letts, L; Bosch, J; Westmorland, M (2006): Analyseskema til kritisk vurdering af kvantitative studier, McMaster University. 13

14 Internet:http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/FAG_FORSKNING/ Depu/Analysekvantitativ.pdf den , side Law, M; Stewart, D; Pollock, N; Letts, L; Bosch, J; Westmorland, M (2006): Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitativ undersøgelser, McMaster University. Internet:http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/FAG_FORSKNING/ Depu/Kvan_Retningslinier.pdf den , side Malone, M; Fleming, L; Roberson, J; Whitesides, TE; Leal, JM; Poole, JU; Grodin, RS (1984): Immediate, early, and late postsurgical management of upper-limb amputation: Journal of rehabilitation research and development; 21(1): Menetrez, JS (2002): Inpatient multitrauma rehabilitation in a U.S. military hospital: Phsysical medicine and rehabilitation clinics of North America; 13(1): Messinger, SD (2009): Incorporating the prosthetic: Traumatic, limb-loss, rehabilitation and refigured military bodies: Disability and Rehabilitation; 31(25): Murray, CD; Fox, J (2002): Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb amputee: Disability and Rehabilitation; 24(17): Pasquina, PF; Bryant, PR; Huang, ME; Roberts, TL; Nelson, VS; Flood, KM (2006): Advances in amputee care: Arch Phys Med Rehabil; 87(3 suppl.1): Pasquina, PF; Tsao, JW; Collins, DM; Chan, BL; Charrow, A; Karmarker, AM; Cooper, RA (2008): Quality of medical care provided to service members with combat-related limb amputations: Report of patient satisfaction: Journal of Rehabilitation Research & Development; 45(7): Petri, RP; Aguila, E (2002): The military upper extremity amputee: Physical medicine and rehabilitation clinics of North America; 13(1): Pezzin, L; Dillingham, T; MacKenzie, E (2000): Rehabilitation and the long-term outcomes of persons with trauma-related amputations: Arch Phys Med Rehabil; 81(3): Polly, D; Kuklo, T; Doukas, W; Scoville, C (2004): Advanced medical care for soldiers injured in Iraq and Afghanistan: Minnesota medicine; 87(11): Potter, BK; Scoville, C (2006): Amputation is not isolated: an overview of the U.S. Army amputee patient care program and associated amputee injuries: Journal of the American academy of orthopaedic surgeons; 14(10): Rasmussen, E; Grønbæk, A; Jensen, S; Leicht, P (2009): Proteser. I: Krogsgaard, MR; Rheinlænder, P; Enemark, AL: Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 1. oplag, side Rosén, B; Lundborg, G (2005): Training with a mirror in rehabilitation of the hand: Scandinavian journal of plast reconstr hand surg; 39(2): Ruunquist, K; Cederlund, R; Sollerman, C (1992): Handens rehabilitering volum 1, Studentlitteratur, Lund, side Smurr, L; Gulick, K; Yancosek, K; Ganz, O (2008): Managing the upper extremity amputee: A protocol for success: Journal of hand therapy; 21(2): Sousa, AI; Corredeira, R; Pereira, AL (2009): The body in persons with an amputation: Adapted Physical Activity Quarterly; 26(3): Yakobina, SC; Yakobina, SR; Harrison-Weaver (2008): War, what is it good for? Historical contribution of the military and war to occupational therapy and hand therapy: Journal of hand therapy; 21(2): Yancosek, K; Daugherty, SE: Cancio, L (2008): Treatment for the sevicemember: A description of innovative interventions: Journal of hand therapy; 21(2):

15 9. Bilagsfortegnelse Bilag 1: PICO s. 16 Bilag 2: Søgeeksempel og søgeord s. 17 Bilag 3: Evidenshieraki s. 18 Bilag 4: ADL-skema s. 19 Bilag 5: Vejledning for kontrolleret bevægetræning med konventionel protese s. 20 Bilag 6: Vejledning for kontrolleret bevægetræning med myoelektrisk protese s. 21 Bilag 7: Skema for avancerede protesetræningsaktiviteter s. 22 Bilag 8: Resultatopgørelse af patienttilfredshedsundersøgelse s. 23 Kommentar [LØ1]: 15

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter.

Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Funktionsevne og et intensivt tre ugers tværfagligt træningsophold for patienter med kroniske rygsmerter. Masterprojekt ved uddannelsen: Master i Rehabilitering Syddansk Universitet Forfatter: Gitte Østergård

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen -Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen Ida Mollsgaard Kristensen Louise Aagaard Pedersen Claudia Brix Madsen E07A Bachelor projekt i ergoterapi Juni 2010

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade

Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade Dorte Dahl Hoffmann og Ellen Madsen Master i Rehabilitering 2009 2011, Syddansk Universitet Tilbage til arbejde/uddannelse efter en traumatisk rygmarvsskade En follow-up undersøgelse af 160 personer, der

Læs mere

Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002

Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002 Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002 Af Pernille Jensen Indhold Forord s. 3 1. Opsummering og anbefalinger s. 4 1.1. Opsummering s. 4 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Et tværsnitsstudie om benamputerede

Et tværsnitsstudie om benamputerede Et tværsnitsstudie om benamputerede Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance Et tværsnitstudie om benamputerede * Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance * Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Ergoterapeuters oplevelser med brug af COPM i forhold til forældres handlekompetencer CVSU, Center for Videregående

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Applikationen InterWalk

Applikationen InterWalk Applikationen InterWalk Oplevelse af anvendelsen hos personer med type 2 diabetes Et aktionsforskningsstudie Applikationen InterWalk 1 Applikationen InterWalk Oplevelse af anvendelsen hos personer med

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere