REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner"

Transkript

1 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner Senest opdateret 1. marts 2013 Side 1

2 I notatet er redegjort for igangsatte projekter/aktiviteter til realisering af den regionale udviklingsplan. Oplysning om alle projekter kan indhentes hos de nævnte teams, afdelinger eller projektgrupper. Notatet er opdateret i forbindelse med udarbejdelse af årsplanerne for Dog vil andre aktiviteter støde til, eksempelvis som følge af, at der kommer en ny handlingsplan til erhvervsudviklingsstrategien og den internationale strategi er under revision. Alle kommuner, som er direkte involveret i aktiviteterne er nævnt. Oplysning om kommunale nøglepersoner kan indhentes hos de nævnte kontaktpersoner, teams, afdelinger eller projektgrupper. I oversigten skelnes mellem indsatser der er: i støbeskeen i gang gennemført Der regionale Udviklingsplan, RUP for Region Midtjylland 2012 er vedtaget endeligt af Regionsrådet den 20. juni Den kan ses på I det følgende er redegjort for status for gennemførslen pr. årsskiftet Hvert indsatspunkt er hos Region Midtjylland organisatorisk forankret i en organisatorisk enhed (typisk et team, en afdeling eller en tværorganisatorisk projektgruppe). Denne enhed har det daglige ansvar for den konkrete indsats, herunder ansvar for at involvere andre relevante videnpersoner/enheder. Den ansvarlige organisatoriske enhed er markeret med fed skrift ved hvert punkt. De nævnte teams kan kontaktes for yderligere oplysninger. Kontaktoplysninger på teams på RUP teamet: Dorthe Selmer, og Anne Justesen, kan bistå med koordinering og står til rådighed ved spørgsmål eller bemærkninger i forbindelse med RUP en og gennemførslen heraf. Henvendelse kan desuden ske til vicedirektør Lars Vildbrad, Side 2

3 RUP som værktøj til indfrielse af visionen Væsentligt for indfrielse af visionen RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM Kommunaldirektørnetværket har vedtaget, at den administrative styregruppe vedr. RUP fortsætter sit arbejde med tæt samarbejde med regionen om at gennemføre RUP ens indsatsområder. RUP Det tætte samarbejde med kommunerne opretholdes både på projektplan og i relation til RUP en som den paraply, der sikrer helhed og sammenhæng i indsatserne. - Kommunaldirektørnetværket omfatter alle 19 kommuner - I Administrativ Styregruppe vedr. RUP deltager Ringkøbing Skjern Kommune, Horsens Kommune, Viborg Kommune, Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune samt KKR Der kan nedsættes flere embedsmandsgrupper med henblik på at sikre fælles holdninger mellem regionen og kommunerne i forhold til statslige prioriteringer. Denne metode har eksempelvis været anvendt i f. m. prioriteringer vedr. mobilitet. RM agter at for hver kommune i regionen at udarbejde en analyse Midt i Statistikken som opdeles efter - Midt i Statistikken for Ringkøbing Skjern den regionale udviklingsplans 8 indsatsområder og relateres til målene heri. Kommune er aktuelt udarbejdet af RM Analyseteam Der opbygges tæt samarbejde med relevante aktører i de enkelte Anbefalinger til specifikke parter er sendt i forbindelse med udsendelsen af endelig RUP RUP indsatsområder om konkrete projekter. Høringssvargivere er takket for engagement og de der har givet tilsagn om samarbejde er stillet i udsigt at regionen vil kontakte dem herom Etablering af samarbejder, er en generel anvendt arbejdsmetode i realisering af den regionale udviklingsplan Anbefalingerne fremføres løbende efter behov. Anbefalinger til specifikke parter er sendt i forbindelse med udsendelsen af endelig RUP RUP Anbefalinger fra RUP forslaget er fremført i forbindelse med bl.a. landsplanredegørelse 2012 I forbindelse med udfyldelse af statusafrapporteringen (nærværende notat) er alle teams gjort opmærksom på deres ansvar for at få fremsat RUP ens anbefalinger, når det er belejligt. Anbefalinger fremføres også når regionen giver høringssvar på ændringer i love, bekendtgørelser og vejledninger. Aktuelt primo 2013 i f. m. justering af planloven og vejledning til klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner De bærende samarbejdsprincipper fremføres løbende efter behov. Budskabet omkring styrkepositionerne er bl. a. fremført i indspil til landsplanredegørelse 2012 RUP RUP en inddrages i alt strategi og politikformulering på en måde, der afspejler RUP ens budskaber i deres helhed. Ordrette referencer og principper fra RUP en søges indarbejdet ved alle nye og reviderede strategier og politikker, som vedtages af regionsrådet. Kan styrkes i forhold til arbejdet med strategier og politikker på andre områder end regional udvikling både i regionen og især blandt de øvrige regionale aktører. Med lokal Agenda21 Strategi og handlingsplan specificeres målsætninger for Region Midtjyllands arbejde med mindskelse af egen miljøbelastning RUP Agenda21 projektgruppen v/mogens Bjørnlund Regionsrådet inddrager de i RUP en vedtagne mål for regionens udvikling i sin repræsentation af Regionsrådet i eksterne såvel som interne udvalgs og bestyrelsesarbejder Kan styrkes i forhold til dagsordensudarbejdelser. Drøftelse heraf kan indgå ved kommende statusopdateringer. RUP Den regionale udviklingsplan er tilgængelig for potentielt relevante aktører RUP en er trykt i oplæg på 3000 eksemplarer og findes på Der bør genskabes link fra forsiden af RUP en er oversat til engelsk, trykt i eksemplarer og lagt på RU s hjemmeside kan opbygges med udgangspunkt i RUP ens indsatsområder RUP RUP en afspejles i administrationens årsplaner og virke, herunder også i regi af Vækstforum Alle teams i RU har udarbejdet årsplaner. Opmærksomheden er henledt på RUP en ved bl. a. personaleseminar og møder med RUP teamet. Direktionens ledelse heraf kan styrkes bl.a. i forbindelse med dagsordner til FU og RR - RUP RUP som invitation til samarbejde Under tilblivelsen af den regionale udviklingsplan, RUP har en række regionale aktører været direkte engageret eller virket som inspiratorer i udformningen. Det drejer sig bl.a. om kommuner, KKR, uddannelsesinstitutioner (VUC, VIA, Aarhus Universitet og gymnasierne, Aarhus Tech), Vækstforum, Beskæftigelsesregionen, Dansk Erhverv, GasCon, Horesta, Midtjysk Turisme, Videncenter for Landbrug, Central Danmark EU Office i Bruxelles, Dansk Industri, Karup Lufthavn, Kattegatkomiteen, Aarhus 2017, Heart, kulturaftaleparter, LAG er, Danmarks Idræts Forbund, DGI, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Bæredygtig Transport, Friluftsrådet og Klimakommission nedsat af Folketinget, Disse og flere parter vil også kunne inddrages i det kommende arbejde med gennemførslen af RUP en for Region Midtjylland. Side 3

4 Klimatilpasning Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 1. etablere et netværk, der samarbejder om klimatilpasningsinitiativerne. Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen 2. skabe samarbejde blandt flest mulige regionale aktører om klimatilpasning. 3. finde robuste proaktive klimatilpasningsløsninger. Vi vil afsøge, hvordan forskellige sektorers klimatilpas ningsbehov kan bringes sammen i større hensigts mæssige helheder, der understøttes af god planlægning såvel fysisk som strategisk. 4. bidrage til at opnå størst mulig bevidsthed og ansvarlighed for klimaet blandt borgere, myndigheder og virksomheder. RM har etableret en inspirationsgruppe med frontfigurer i klimatilpasningsinitiativer fra forsyningsselskaber og kommuner i regionen. Gruppen har bl. a. sat sig for at udarbejde paradigme for klimatilpasningsstrategier. Et sådant præsenteres den 11. april 2013 RM har i juni og oktober 2012 afviklet de første to konferencer for alle midtjyske kommuner og forsyningsselskaber om henholdsvis kommunernes opgave med udarbejdelse af klimatilpasningsplan og kreativ anvendelse af skybrudskort. Tilsvarende møder afholdes i Adm. Styr. vedr. RUP inddrages løbende i at skabe bredt kommunalt engagement i et samarbejde om klimatilpasning. - KKR, Herning Kommune, Horsens Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune, Aarhus Kommune deltager pt. i inspirationsgruppen (samt en række forsyningsselskaber). - Alle 19 kommuner inviteres. Fokus på at involvere både teknikere, planlæggere og udviklere i kommunerne i arbejdet. - I Administrativ Styregruppe vedr. RUP er Ringkøbing Skjern, Horsens, Viborg, Syddjurs og Skanderborg kommuner repræsenteret samt KKR. Dette er blandt det inspirationsgruppen har sat sig for. Indsatsen vil primært ske i dette regi. - KKR, Herning Kommune, Horsens Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune, Aarhus Kommune deltager pt. i inspirationsgruppen (samt en række forsyningsselskaber). RM har ladet udarbejde at skybrudskort for hele regionen, som er stillet frit til rådighed for alle 19 kommuner. Kortet viser, hvor vand vil samle sig ved skybrud og kan bruges til at øge opmærksomheden på kommende udfordringer i forbindelse med hyppigere skybrud. Regionen opfordrer til kreativ anvendelse af kortet bl. a. for at se og udnytte mulighederne, som udfordringerne giver. Kortet suppleres med applikationer Nyhedsbrev udsendes til relevante parter - Skybrudskort stilles til rådighed for alle 19 kommuner. Silkeborg Kommune har særligt været involveret i udviklingsarbejdet. - Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en tilkendegivelse til Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen Især under indsatsområdet Miljø og energi arbejdes med forebyggelse af klimaforandringer - Cleantech / Henning Laursen 5. vedligeholde internationale netværk og derved bidrage til at bringe regionale aktører i kontakt med ny viden og med samarbejdspartnere bl.a. i EU. 6. deltage i udviklingsinitiativer til afklaring af, hvordan vi kan tilpasse os ekstreme vejrsituationer. 7. analysere behovet for drikkevand frem mod år 2100 for derved at tilvejebringe bedre grundlag for beslutninger vedrørende byudvikling og muligheder for lokalisering af fremtidige kildefelter til indvinding af drikkevand i regionen. RM er hovedaktør i clusterprojektet WaterCAP, som er delvist finansieret af Interreg IVB programmet under EU's regionale udviklings fond. Projektet omhandler klimatilpasning og vand i fem nordeuropæiske lande. Central Denmark EU Office i Bruxelles bistår RM med kontakter, mødeorganisering mm. - Alle 19 kommuner deltager i samarbejdet om Central Denmark EU Office i Bruxelles og med adgang til kontorets service. Er en del af det inspirationsgruppen har sat sig for og vil primært ske i dette regi. - KKR, Herning Kommune, Horsens Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune, Aarhus Kommune deltager pt. i inspirationsgruppen (samt en række forsyningsselskaber). Første indledende seminar om de forestående udfordringer er afholdt med deltagelse af kommunerne og - GrundvandsERFAMidt er åbent for deltagelse Naturstyrelsen i regi af det nystartede GrundvandsERFAMidt. Parterne bakker op om et fælles af alle 19 kommuner arbejde med emnet. Første fase er at få et overblik over de forventede demografiske ændringer og lokaliseringsmønstre. Med baggrund i denne analyse afholdes nyt møde med aktørerne primo kortlægge, hvor der er særlige behov eller interesser. RM har ladet udarbejde at skybrudskort for hele regionen, som er stillet til rådighed for alle 19 kommuner. Kortet viser risikoområder samt arealer der kan være særligt egnede som buffer / vandmagasin ved store regnskyl. På konference med kommunerne er indsamlet ønsker og ideer til supplerende applikationer. Andre kortlægninger kan komme på tale. - Skybrudskort stilles til rådighed for alle 19 kommuner. Silkeborg Kommune er særligt involveret i udvikling af skybrudskort. Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen Miljøafdelingen v/jes Pedersen Klimatilpasningsprojektgruppen v/ Rolf Johnsen Side 4

5 Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarligt team: A. alle offentlige og private regionale aktører at indgå i netværk Anbefalinger til staten er udsendt i forbindelse med udsendelsen af endelig RUP til Miljøministeriet samt Klimatilpasningsprojektgruppen med henblik på at bringe ny viden i spil og derved fremme klimatilpasningsaktiviteter i regionen. til Klima og Energiministeriet vedr. vandstand og Erhvervs og Vækstministeriet vedr. byggeri. B. staten at skabe incitamenter, der fører til løsninger, som kan Se A Klimatilpasningsprojektgruppen tage højde for klimaforandringerne, såvel ved renoveringer som ved nyanlæg. Fremført overfor Naturstyrelsen i høringssvar til vejledning til klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner i januar C. staten at fastsætte et fælles niveau for, hvilken vandstandsstigning der skal planlægges for. D. staten at revidere planloven, så kommunerne får mulighed for, eksempelvis i lokalplaner, at stille krav for at varetage klimatilpasnings og miljøhensyn. Se A I vejledning til klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner har staten givet en melding, om hvilket niveau der bør planlægges ud fra. Her er et tidsmæssigt sigte på I høringssvaret er det yderligere anbefalet staten at tage stilling til niveauet pr. år Se A Anbefalingen er i øvrigt givet til miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november Vi må anerkende, at i vejledning til klimalokalplaner er mulighederne præsenteret. Og mulighederne er væsentligt større end hidtil. Klimatilpasningsprojektgruppen RUP teamet Side 5

6 Miljø og energi Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 9. skabe samarbejde mellem flest mulige aktører, herunder Energikonferencen 2. feb Cleantech v/jørgen Krarup energiselskaber og andre relevante aktører om at nå målet om, at der i den midtjyske region som gennemsnit anvendes 50 % vedvarende energi i 2025 og 100 % i Energikonferencen pegede bl. a. på, at der bør arbejdes mere målrettet og struktureret med strategisk energiplanlægning med involvering af kommuner, energiselskaber, fjernvarmeværker og andre regionale og lokale energiaktører. Det forberedende arbejde er påbegyndt i efteråret Projektet forventes at - Projekt om strategisk energiplanlægning er åbent for deltagelse af alle 19 kommuner. 10. arbejde for, at kommuner og region sammen videreudvikler de fælles energiregnskaber til et redskab, der muliggør opstilling af strategiske mål på klima og energiområdet. vare i tre år. Opdatering af kommunale energi og klimaregnskaber på 2011 tal er udarbejdet. Hermed har kommunerne opdaterede data på et højt kvalitetsniveau til den strategiske energiplanlægning. Regnskaberne er som planlagt udsendt til de betalende 13 kommuner i december Regnskaberne indgår i arbejdet omtalt under pkt Foreløbig har følgende givet tilsagn om at deltage i energiregnskab 2011: Favrskov, Holstebro, Horsens, Hedensted, Ikast Brande, Lemvig, Randers, Ringkøbing Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive og Syddjurs (i alt 13 kommuner). Cleantech v/jørgen Krarup 11. analysere potentialerne for fremtidig anvendelse af biomasseressourcer til energi under hensyn til bæredygtighed. 12. aktivt fremme energibesparelser og genbrug. Analysen igangsættes i forbindelse med og som et bærende tema i den strategiske energiplanlægning (omtalt under punkt 9). I regi af Vækstforums program til Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi er der bl.a. fokus på bæredygtig anvendelse af biomasse til energi og på at skabe overblik over fremtidig udbud og efterspørgsel på biomasse. Initiativer i programmet igangsættes med henblik på at sikre et videngrundlag, der bidrager til en hensigtsmæssig og koordineret regional anvendelse under hensynstagen til de mange interesser, der knytter sig til biomasse og arealanvendelse, herunder fødevareproduktion og naturbeskyttelse. I forhold til eksterne parter eksempler: Samarbejde med kommunerne om energiregnskaber og strategisk energiplanlægning (se pkt. 9 og 10) Gennem Vækstforums erhvervssatsning arbejdes der specifikt med energibesparelser og hensigtsmæssig ressourceanvendelse, herunder kan særligt nævnes ClenTEKmidt programmet, hvor små og mellemstore midtjyske virksomheder kan opnå støtte til markeds modning af energi og miljøteknologi i samarbejde med ekstern ekspertise samt programmet Erhvervsudvik ling indenfor biomasse til energi, hvor fokus blandt andet er udvikling og demonstration af ny teknologi, der kan bidrage til optimering og effektivisering af biomassens anvendelse i et fremtidigt vedvarende energisystem, herunder også genanvendelse af næringsstoffer. Cleantech v/christina Kjærby Cleantech v/jørgen Krarup 13. arbejde for omstilling til bæredygtig transport. I forhold til egen organisation: RM fremlagde i sep grønt regnskab for forbruget af el, varme og vand de seneste 3 år. Agenda21 handlingsplanens mål om samarbejde med Go`Energi er stoppet, idet Go`Energi er lukket som led i regeringens energiaftale. Det betyder at RM s arbejde med energikrav til medicoteknisk udstyr, procesenergi og sparring om energiledelse aktuelt er på standby. RM samarbejder med en række kommuner som har givet tilsagn om at være med til at søge midler fra den Europæiske Investeringsbank som administrerer EU programmet Elena. ESCO Silkeborg er i gang (energispareprojekt på regionshospital). RM udarbejder aktuelt udbudsmateriale til ESCO Viborg og ESCO Randers (Regionshospitalerne). Waste Power Management forsøgsprojekt på AUH Risskov gav begrænset affaldsreduktion. Affaldsprojekter må derfor initieres lokalt hos den enkelte enhed. I VF regi er fuldført demonstrationsprojekt for øget anvendelse af biodiesel i den offentlige transport. Blandt andet er et værktøj blevet udviklet, der skal skabe overblik over udfordringer og konsekvenser ved øget anvendelse og dermed bidrage til at der skabes et tydeligt beslutningsgrundlag for alle involverede parter. Værktøjet anvendes ved Midttrafiks kommende udbud. Ligeledes i regi af VF er igangsat flere projekter, der bidrager til at transportsektoren bliver mindre afhængig af fossile brændsler, herunder demonstration og optimering af teknologi, der omdanner halm og træpiller til bio olie, demonstration af methanolkøretøjer, test af elbiler samt dokumentation af muligheder og konsekvenser ved anvendelse af biogas til transport. Samsø, Viborg, Randers, Favrskov, Holstebro, Herning, Silkeborg, Ikast Brande, Norddjurs, Syddjurs, Ringkøbing Skjern, Horsens, Hedensted og Odder Kommuner (i alt 14 kommuner) indgår i ansøgning vedr. Midtjysk Elena - Informationsmateriale og beregningsværktøj om biodiesel er frit tilgængelig for alle, bl. a. kommuner, busselskaber og trafikselskaber - Horsens og Hedensted Kommuner involverede i el bil projekt - Agenda21 projektgruppen v/mogens Bjørnlund Cleantech et v/jørgen Krarup Dialog med Midttrafik om mere energieffektiv kollektiv transport bl. a. via udbud af buskørsel. Omstillingen til mere bæredygtig transport understøttes også ved større effektivisering af rutenettet. Midttrafik har udarbejdet miljøstrategi for den regionale og lokale kollektive trafik. - Alle 19 kommuner deltager via Midttrafik Infrastruktur og Kollektiv Trafik Side 6

7 14. vælge bæredygtige løsninger ved ombygning og nybyggeri. Vi vil efterspørge bæredygtige løsninger, også selvom de endnu ikke er opfundet. 15. fremme initiativer med fokus på at udvikle partnerskaber og styrke samarbejder på tværs af geografi og med relevante aktører i ind og udland blandt andet for at fremme cradle to cradle som princip. målsætningen afspejles i agenda21 strategien RM bygger som udgangspunkt i lavenergiklasse 2015 RM har endnu ingen erfaringer med efterspørgsel af ikke hyldevarer. RM specificerer f.eks. selv isfri helikopterlandingsplads. I forhold til bygningstæthed, ventilation, vindueskvalitet efterspørges dog løsninger der opfylder energiklasse 2020 i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier i Gødstrup, Skejby og Viborg. Brugerdreven innovation er en del af VF s fødevaresatsning. I Ringkøbing K projektet demonstreres, hvordan en respektfuld fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke i området. Realdania By er medfinansierende. Indenfor rammerne af en cirkulær økonomiforståelse arbejdes med Cradle to Cradle for at styrke virksomhederne i at skabe nye forretningsmuligheder på basis af nye produktioner, produktionsformer og forretningsmodeller muligheder, der matcher markedets efterspørgsel og som samtidigt er bæredygtige. Arbejdet rummer også et fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte virksomhederne i denne omstilling. Bestræbelsen er innovation og udvikling ved at bevæge sig fra øko rationalitet til øko effektivitet. VF projekt vedr. cradle 2 cradle - Ringkøbing Skjern Kommune deltager i Ringkøbing K projektet Agenda21 projektgruppen Innovationsteam v/annemette Digmann (Ringkøbing K) - Innovationsteamet v/christian Fredsø Gennem Vækstforums erhvervssatsning på energi og miljø arbejdes der strategisk med at samle vigtige aktører, der repræsenterer hele værdikæder og inddrager relevante aktører på tværs af kommune grænser med det formål at fremme bæredygtig og hensigtsmæssig ressourceanvendelse og udnyttelse. Det gælder blandt andet for de igangsatte strategiske fokusområder (se også 16). - I efteråret 2012 forberedes VF projekt vedr. C2C med henblik på at mindst 2 midtjyske kommuner deltager. Disse vælges i 2013 Cleantech v/henning Laursen 16. understøtte udvikling og demonstration af fremtidens teknologi og forretningsmodeller med henblik på at skabe yderligere erhvervsudvikling og synergi. I regi af Vækstforum er i øjeblikket følgende fokusområder: Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Udviklings og demonstrationsprogram for cleantech Udvikling og omstilling af vindindustrien Erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren - Generelt for alle RMs erhvervsrettede initiativer gælder, at der er fokus på, at regionens kommuner inddrages, hvor det i øvrigt er relevant. Indenfor biomasse til energi er p.t. særligt kommunerne Skive. Lemvig, Samsø og Ringkøbing Skjern engageret i regionale samarbejder. Cleantech v/henning Laursen Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarligt team E. plan og byggemyndigheder at være opmærksomme på at planlægge og etablere nye byudviklingsområder, så de Anbefalinger til staten er i forbindelse med udsendelsen af endelig RUP sendt til Klima og Energiministeriet samt til Erhvervs og Vækstministeriet og Skatteministeriet vedr. rammer for VE og til Cleantech for så vidt angår staten RUP for så vidt angår andre plan og byggemyndigheder placeres hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende Miljøministeriet vedr. test og planlov. energiinfrastruktur, og så behovet for energi til eksempelvis transport og varme mindskes. Anbefalingen er i øvrigt givet til miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november F. staten at arbejde for at sikre hensigtsmæssige rammer for Se E Cleantech udbygning af vedvarende energi, herunder etablering af nødvendige lovgivnings og afgiftsmæssige rammer. G. staten at understøtte udviklingen af det danske forspring Se E Cleantech indenfor vedvarende energi ved fortsat at sikre bedre muligheder for test og afprøvning. H. alle at efterspørge og anvende bæredygtige løsninger. RUP Side 7

8 Uddannelse Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 17. ved revision af Region Midtjyllands uddannelsespolitik Uddannelsespolitikken omhandler ungdomsuddannelser. I det igangværende revisionsarbejde arbejdes Uddannelsesteam undersøge, hvordan vi kan understøtte anerkendelse af, at alle med talent som et af de tre indsatsområder. har talenter, og at disse bringes i spil. Vi vil vurdere om Samarbejde med UU og studievalgscentrene udbredes til stadighed. uddannelsesvejledningen kan justeres, så uddannelsessystemet Der er gennemført flere projekter, der sigter på styrkelse af overgangene både horisontalt og vertikalt. opleves mere sammenhængende. 3 talentprojekter sat i gang i løbet af Hold Fast projektet, søger at skabe no wrong door konceptet til ungdomsuddannelserne f.eks. vha mentorordninger. 18. arbejde for nærhed til ungdomsuddannelserne, jf. Dette hensyn indgår med stor vægt, når RM giver udtalelse i f. m. oprettelse og nedlæggelse af Uddannelsesteam illustrationen. uddannelsesinstitutioner og udbud. 19. arbejde for fortsat styrkelse af Aarhus Universitets globale position, RM har dialog med Aarhus Universitets Internationale Kontor om, hvordan samarbejdet mellem region og universitet kan fremme universitetets position. Internationalt Kontor Niels Erik Andersen 20. arbejde for videreudvikling af regionens viden og Vil indgå i den kommende handlingsplan til erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforumteam v/pia Fabrin erhvervsmæssige styrkepositioner blandt andet gennem Vækstforum etablerer samspil mellem videninstitutioner og virksomheder, så uddannelsesinstitutionerne - regionalt, nationalt og internationalt samarbejde og påvirkes til at udbyde oplæring i de discipliner der er og vil blive behov for, for at kunne opretholde og netværksdannelse, der fremmer morgendagens styrke styrkepositionerne. - forretningsområder og morgendagens styrkepositioner, I regi af KOMPETENCEmidt (Kpm) og Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk (Skankomp) arbejder RM på at sikre arbejdsstyrkens kvalifikationer - Alle 19 kommuner deltager i samarbejdet om KOMPETENCEmidt (Kpm) og Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk (Skankomp) Kompetenceteam 21. arbejde for etablering af konkrete samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, RM har etableret det 3 årige projekt Genvej til ny viden, der skal få flere små og mellemstore virksomheder til at samarbejde med videninstitutioner om innovation. Godt 150 virksomheder har deltaget i en screening, 55 virksomheder har gennemgået en afklarende fase. 28 virksomheder er i gang med et konkret vidensamarbejde med forskere. En positiv midtvejsevaluering fra november 2012 danner i foråret 2013 udgangspunkt for overvejelser om, hvordan læringen fra initiativet vil kunne indarbejdes i nye nationale og regionale initiativer samt i Vækstforums allerede eksisterende indsatser. Vedr. kortuddannede dannes netværk af virksomheder og erhvervsskolerne / VEU centrene i regi af Kpm og Skankomp Grundpillen i Kpm projekterne for kortuddannede er partnerskabet mellem alle aktører inden for de tre politikområder: erhvervs, uddannelses og beskæftigelsespolitik. Herved er beskæftigelsessystemet også partner i projektet. I programmet Udvikling og omstilling af Vindindustrien i Region Midtjylland indgår i et samarbejde mellem industrien og universiteter udvikling af nye uddannelser og kurser på vindområdet samt iværksættelse af udviklingsprojekter. I Vækstforum fødevaresatsningen "Klog hverdagsmad som sund forretning er der i fokus på kompetenceudvikling i virksomheder der arbejder med innovation. Det fordrer nye kompetencer. RM har derfor indledt samarbejde med VIA University College, Erhvervsakademi Midtvest, Mercantec Viborg, Teknisk Skole Silkeborg, Uddannelsescenter Holstebro og udvalgte virksomheder om nye efteruddannelseskoncepter. Future Food Innovation er regionens operatør på aktiviteterne. - Alle 19 kommuner deltager i samarbejdet om KOMPETENCEmidt (Kpm) og Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk (Skankomp) Innovationsteam v/finn Pedersen Kompetenceteam Cleantech v/henning Laursen Fødevareteam v/an Dalskov 22. arbejde for at højt uddannet arbejdskraft i større udstrækning anvendes i små og mellemstore virksomheder i hele regionen, 23. arbejde for dækning med digital infrastruktur med tilstrækkelig kapacitet til, at digitale netbaserede løsninger kan anvendes i hele regionen. Som en del af indsatsen Entreprenørskab i uddannelsessystemet er der etableret samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det sker primært i form af Innovation camps, hvor studerende løser en konkret udviklingsopgave for en virksomhed. Virksomhederne får herved bl.a. input til produktudvikling og markedsføring, koncepter til løsning af tværfaglige dilemmaer og møder potentielle kommende medarbejdere. Og de studerende får træning i anvendelsen af kreative og innovative metoder og værktøjer. RM og 8 kommuner viderefører kontaktmæglerinitiativet i 2 år frem til juni Projektet skal øge små og mellemstore virksomheders innovationskompetencer gennem ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Foreløbig er formidlet 50 ansættelser og projektmålet er forøget 100 %. RM er i dialog med Erhvervs og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om bredbåndsdækning. Erhvervs og Vækstministeren har i brev af aug. 2012, oplyst at forvente strategi for digital vækst i 2013 med initiativer der kan fremme bredbåndsudvikling i hele landet. Iværksætteriteam v/ruth Strøm - Ringkøbing Skjern, Herning, Ikast Brande, Horsens, Holstebro, Struer, Lemvig og Viborg Kommuner deltager p.t. i kontaktmæglerinitiativet Innovationsteam v/finn Pedersen - Fødevareteam v/anna Lise Vesterby Side 8

9 24. bidrage til initiativer, der mindsker frafald fra uddannelser på alle niveauer. 25. tilbyde lære og praktikpladser på egne institutioner, også med henblik på studerende som katalysatorer for udvikling og videntilførsel. 26. opmuntre til en øget international udveksling, både af studerende og undervisere. Bedre vejledning mindsker frafald, og her sættes ind. I øvrigt arbejdes på bedring af praktikplads udbuddet relateret til erhvervsuddannelserne. Mange projekter har og vil have dette fokus. Hold Fast projektet har fokus på at fastholde unge i ungdomsuddannelserne og afprøver seks forskellige initiativområder hertil, alle tilrettet lokale forhold. RM følger aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om flere praktikpladser i forhold til erhvervsuddannelserne I forhold til sundhedsuddannelserne sætter Strategi for Velfærdsuddannelser i den midtjyske region og Danske Regioners oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser fokus på styrket kvalitet i den kliniske vejledning. Antal praktikpladser aftales løbende. Som opfølgning på Strategi for Velfærdsuddannelser vil de studerendes bachelor projekter i højere grad blive gennemført i samarbejde med praktikstedet/aftagerne, og erfaringerne og den ny vide blive formildet mere systematisk. Jf. status og perspektiveringsrapport fra Sundhedsstyrelsen feb skal viden fra læger under specialeuddannelse integreres mere i det daglige kliniske arbejde. RM finansierer Det Internationale Elevcenter i Herning, som formidler udveksling af studenter RM og VIA har samarbejdsaftale om at styrke uddannelser i Kina vedr. sundhed og rehabilitering. Heri indgår salg af undervisning ved VIAs lærere i Kina. - Uddannelsesteam - - Alle kommunerne er en del af samarbejdet bag Strategi for Velfærdsuddannelser i den midtjyske region - - Horsens Kommune vil indgå i samarbejdet om uddannelser i Kina Region Midtjyllands HR Afdeling Internationalt Kontor Niels Erik Andersen, undtagen når det gælder Kina, hvor kontaktpersonen er Charlotte Ann Pedersen Initiativet fastholdelse af udenlandske studerende søger at øge virksomhedernes kendskab til de udenlandske studerende og skaffe disse praktikpladser og studiejob mhp at de bliver efter endt uddannelse. Initiativet er forankret i hhv. Århus Universitets karrierrecenter og hos VIA. - Kompetenceteam Flere eksempler, herunder kobling af det internationale center på Herning Gymnasium med regionens EUkontor. - Uddannelsesteam v/pia Fabrin 27. deltage i europæiske og internationale netværk, analyser og projekter, der fremmer nye modeller, løsninger og interkulturelle kompetencer. RM indgår i Distrikts of Creativity, hvori bl.a. uddannelsesinstitutioner er aktive medspillere. - Innovationsteam Morten Falbe Hansen En række midtjyske erhvervsskoler får via Central Denmark EU Office i Bruxelles formidlet internationale - kontakter Uddannelsesteam v/pia Fabrin Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarlig: I. alle parter at styrke det sammenhængende uddannelsessystem, skabe mere fleksible overgange mellem Region Midtjylland indgår i Udenrigsministeriets arbejdsgruppe sammen med Undervisningsministeriet, hvor bl.a. drøftes anbefalinger om internationale skoler. Uddannelsesteam uddannelsesinstitutionerne og mindske frafald i overgangene mellem de forskellige uddannelsesniveauer, samt etablere lære og praktikpladser, også til udenlandske studerende. Anbefalinger til staten er udsendt ved udsendelsen af endelig RUP til Ministeriet for Børn og Undervisning samt vedr. overgange også til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. J. Vækstforum fortsat at styrke netværk og samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelses og forskningsinstitutioner samt beskæftigelses regionen for at styrke videnniveauet i alle typer af virksomheder. K. viden og uddannelsesinstitutioner at samarbejde med erhvervslivet i hele regionen gennem videnoverførsel og forlagt uddannelse. L. Staten at øge muligheden for internationalisering af såvel folkeskolen som ungdomsuddannelserne Anbefalingen er taget til følge i det notat om samarbejde, som er tiltrådt af Beskæftigelsesregionen og Vækstforum. Kompetencerådet (fagligt råd som er nedsat af Vækstforum) har repræsentanter for alle de nævnte aktører. Herved sikres netværket og samarbejdet. Anbefalinger til staten er udsendt ved udsendelsen af endelig RUP til Ministeriet for Børn og Undervisning samt vedr. overgange også til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vækstforumteam Vækstforumteam Uddannelsesteam Side 9

10 Byer og landskab Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM Endnu ikke igangsat. Den overordnede planlægning af indsatsen igangsættes i løbet af Smart Region projektet og evt. Ringkøbing K kan evt. indgå som integrerede elementer. RUP et 28. understøtte samarbejder, hvor byer og opland kobles med henblik på at fastholde og udvikle styrkeposi tioner samt udbygge og udnytte mulighederne ved digitalisering. Det gælder f.eks. kystturisme, erhvervsturisme og kultur samt smart cities og smart region. Skive, Silkeborg, Randers og Aarhus Kommuner har sammen med byer som Berlin og Santander (by i Spanien) underskrevet et "Memorandum of Understanding" med fokus på at samarbejde om udviklingen af Smart Cities. RM er partner i Smart Aarhus sammen med bl.a. Aarhus Kommune. - Alle 19 kommuner kan indgå i projekter vedr. at koble byer og opland med henblik på at fastholde og udvikle styrkepositioner. - Skive, Silkeborg, Randers og Aarhus Kommuner - Innovationsteam 29. indsamle regionale, nationale og internationale erfaringer og formidle mulighederne for at understøtte udviklingen af mere attraktive byer, herunder også landsbyer, landskabsstrøg og nationalparker. Videncenter for Kystturisme (Hvide Sande) styrker rammerne for vækstmuligheder for kystturisme. Centret er ansvarligt for gennemførelse af demonstrationsprojekter. Videncentret er blandt andre stiftet er stiftet af regionerne. Vækstparametre Indgår som element i analyserne Vækstens anatomi om de mellemstore byer, storbyanalysen og analyse af byer i landdistrikter Erfaringer i samarbejder mellem byer og tiltag til at undgå sub optimering i regional udvikling kan analyseres. Regionale styrkepositioner vedr. byer og landskab kan analyseres - Ringkøbing Skjerne Kommune er medstifter Turismeteam - I Vækstens anatomi deltog Silkeborg, Holstebro og Herning kommuner. I storbyanalysen deltog Aarhus - Alle 19 kommuner kan indgå i analyseprojekter RUP et 30. årligt uddele en pris til en landsby eller gruppe af landsbyer, der har vist særligt engagement eller særlig udvikling, som kan inspirere andre. 31. fremme kvalitet i landskabsstrøg, prioriteret i samarbejder med de regionale aktører. 32. fremme brugerinteressen for og udviklingen af bæredygtig fødevareproduktion. RM har modtaget 10 kandidat forslag til landsbyprisen Endeligt valg ventes truffet på regionsrådsmødet i februar Fødevareteam v/anna Lise Vesterby Endnu ikke igangsat. Planlægning vil ske i samspil med de kommuner, der måtte være interesserede. Der er - Alle 19 kommuner kan indgå i samarbejder RUP søgt inspiration i Miljøministerens arbejde med national friluftspolitik. herom Bæredygtighed er et generelt princip i VF s strategi og handlingsplan for fødevaresatsningen, Klog hverdagsmad. Dette afspejles i de tilhørende puljer. Fødevareteam / v Lars Haahr RM afviklede sep i samarbejde med bl.a. FOOD ( Food organisation of Denmark ) foodfestival, som Nordens største fødevarefestival. Den er erhvervs såvel som forbrugerrettet. Festivalen gentages i september RM samarbejder med Fødevareministeriets nationale initiativ Madkulturen. RM deltager her ved at stille projekter, viden og netværk til rådighed. I RM og kommunernes fælles Grøn Vækst program er iværksat projekt Smag på Landskabet, som skal udvikle og markedsføre et nyt naturkødskoncept baseret på afgræsning af kommunale naturarealer - Alle 19 kommuner kan indgå i samarbejder om Grøn Vækst Indsatser her, skal ses i sammenhæng med punkt 11 - Cleantech /Christina Kjærby 33. prioritere rensning af grundvandstruende forureninger højt. RM arbejder på nyt prioriterings system, hvor geografiske analyser kombineres med kendskab til kortlagte forurenede grunde, så de farligste grunde håndteres først. I øvrigt søger RM at følge den takt hvormed Naturstyrelsen færdiggør kortlægningen af grund vandsforekomsterne (områder med særlige drikkevandsinteresser), så RMs indsats for undersøgelser og oprydninger kan indbygges som et bidrag i kommunernes indsatsplaner for sikring af grundvandet - prioriterings systemet og RM s registreringer åbnes for alle 19 kommuner Miljøafdelingen v/helle Larson Side 10

11 Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarlig: M. staten at gøre det muligt for kommunerne at foretage byudvikling i udpegede OSD områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) under forudsætning af, at der foretages nødvendig sikring af grundvandsressourcen. Anbefalinger til staten er i forbindelse med udsendelsen af endelig RUP sendt til Miljøministeriet samt til Klima og Energiministeriet vedr. grundvand, Transportministeriet vedr. råstoffer og til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedr. bæredygtig jordbrugsproduktion. Desuden til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. udlæg/bytte, råstoffer og skæmmende bebyggelse. RUP Anbefalingen er i øvrigt givet til Miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november N. staten at fremme udvikling af de nødvendige værktøjer til sikring af grundvandet også i byområder. O. staten at øge incitamentet for bæredygtig jordbrugsproduktion. P. staten at muliggøre bebyggelse eller nye turismefaciliteter ét sted i regionen når tilsvarende anvendelse ophører andet sted i regionen. Herunder blandt andet byudvikling indenfor beskyttelseslinjer. Q. staten at gøre det muligt at pålægge særlige ruter for transport af udvundne råstoffer med henblik på at tage hensyn til bebyggelser og rekreative områder. R. staten at styrke kommunernes mulighed for at fjerne skæmmende bebyggelse. Se M RUP Anbefalingen er i øvrigt givet til Miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november Se M RUP Se M RUP Anbefalingen er i øvrigt givet til Miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november Se M Miljøafdelingen Se M RUP Anbefalingen er i øvrigt givet til Miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november Side 11

12 Mobilitet Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 34. i fællesskab prioritere, hvilke statslige investeringer i infrastrukturen, der er vigtigst for regionen bl.a. gennem nedsatte embedsmandsgrupper med repræsentanter fra såvel region som kommuner. Kontaktudvalget (regionsrådsformanden og de 19 borgmestre) har nedsat en embedsmandsgruppe til at udarbejde forslag til prioriteringer for statslige investeringer i infrastrukturen. Dette arbejde er afsluttet ved årsskiftet 2012/13. - I embedsmandsgruppen deltog Ringkøbing Skjern, Aarhus, Favrskov og Ikast Brande kommuner sammen med Region Midtjylland Infrastruktur og Kollektiv Trafik 35. arbejde for øget mobilitet, der styrker produktivitet, viden og levevilkår i hele regionen. 36. finde løsninger, der sikrer fremkommelighed og mobilitet både internt i regionen og i forhold til omgivelserne. 37. sammen med Kattegatkomitéen, tilskynde staten til at udarbejde et grundlag for en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse. 38. understøtte potentialet i Kattegatforbindelsen gennem koordinering, tilpasning og udbygning af vej og banestrækninger og øvrige afledte anlæg. RM arbejder for øget mobilitet i forskellige sammenhænge, bl. a. i ovennævnte embedsmandsgruppe. - Infrastruktur og Kollektiv Trafik RM indgår i planlægningen af regionale ruter. - Dialog med Midttrafik og kommuner om Infrastruktur og Kollektiv Trafik planlægning af kollektiv trafik i forhold til Midttrafiks årlige arbejdsprogram - Arbejdet med en jernbanestrategi bygger videre på en rapport, fra Holstebro, Herning og Ringkøbing Skjern kommuner som embedsmandsgruppen har foranlediget udvidet til hele regionen RM udarbejder analyser m.v. om status på infrastruktur og nødvendige investeringer. Der er bl.a. udarbejdet en banestrategi for Region Midtjylland, hvor der peges på muligheder for bedre koordinering af togforbindelser, flere krydsningssteder på enkelt sporede baner og kortere rejsetider. I banestrategien indgår bl.a. elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg samt etablering af en ny jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus. På embedsmandsniveau er der regelmæssige møder med Transportministeriet. Formandskabet for Kattegatkomitéen mødes 1 2 gange årligt med Transportministeren. Desuden deltager Kattegatkomitéens formand Jens Kampmann i møder med relevante aktører. Komitéen er initiativtager til arrangementer, hvor Kattegatforbindelsen sættes på dagsordenen og har fået udarbejdet analyser om den faste forbindelse. Der er udarbejdet en banestrategi for Region Midtjylland. Denne indgår sammen med statusredegørelse på infrastrukturen i regionen med videre i den prioritering af statslige investeringer i infrastrukturen, som er nævnt under pkt. 34. Regionen og de 19 kommuner søger at få indflydelse på, at indspillet realiseres. Dette gøres gennem et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og kommunerne. Aktuelle emner drøftes i Fagligt Forum, som arrangeres af Midttrafik. - Aarhus Kommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland varetager Kattegatkomitéens sekretariatsfunktion. - - Alle 19 kommuner - RM og alle 19 kommuner deltager i Midttrafiks Fagligt Forum Infrastruktur og Kollektiv Trafik Infrastruktur og Kollektiv Trafik 39. stimulere til regionalt samarbejde om bæredygtig transport med kommuner, trafikselskaber, trafikoperatører, Infrastruktur og Kollektiv Trafik virksomheder og ansvarlige for bestilling og levering af transportydelser. Aktiviteterne under punkt 13 skal ses i sammenhæng med dette punkt. Cleantech v/jørgen Krarup 40. indgå i samarbejder om udvikling af fleksible kollektive trafikløsninger og øvrig social offentlig finansieret transport i tyndt befolkede egne. 41. deltage aktivt i samarbejdet med staten og Midttrafik om udvikling af letbanebetjeningen i Østjylland. 42. samarbejde nationalt og internationalt om kobling af regionen via højhastighedsbaner og veje til EU s overordnede TEN Tnet (Transeuropæiske Transportnet). 43. samarbejde med havnene om udviklingsprojekter, som kan være med til at underbygge og udvikle havnenes betydning for en bæredygtig transport. Midttrafik har afholdt en workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder og har på den baggrund sat en række tiltag i gang, der omfatter både regionale og lokale busruter. Staten har afsat en pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder. Midttrafik forventes i samarbejde med regionen og kommuner at udarbejde relevante projektforslag om bedre kollektiv trafik i yderområder, som Trafikstyrelsen ansøges om støtte til Region Midtjylland deltager sammen med staten, Midttrafik, Aarhus Kommune og øvrige østjyske kommuner i et tæt samarbejde om udvikling af letbanebetjeningen i Østjylland. Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland deltager i Aarhus Letbane I/S, der skal anlægge letbanen. Efterfølgende stifter Aarhus Kommune og Region Midtjylland et drifts og infrastrukturselskab RM deltager i projekter og samarbejder mellem vestdanske og nordtyske regioner og kommuner vedrørende den overordnede nord sydgående forbindelse gennem Jylland og til Hamburg. - Region Midtjylland, Aarhus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Odder kommuner deltager i samarbejdet - Fra den midtjyske region deltager p.t. Region Midtjylland og Randers, Aarhus og Hedensted kommuner RM deltager via Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) i arbejdet for at fastholde og udvikle transportkorridoren fra Norge gennem Jylland og videre til det europæiske kontinent. Region Midtjylland medfinansierer master og udviklingsplan for Grenaa Havn. - Norddjurs Kommune og Region Midtjylland indgår i samarbejdet med Grenaa Havn Infrastruktur og Kollektiv Trafik Infrastruktur og Kollektiv Trafik Infrastruktur og Kollektiv Trafik Infrastruktur og Kollektiv Trafik Side 12

13 44. arbejde for digitale højhastighedsforbindelser overalt i regionen og fremme udviklingen af digitale samarbejdsformer, så afstand ikke er en barriere. Ved enhver given lejlighed fremføres det overfor relevante parter, at der er behov for 100 % dækning med digitale højhastighedsforbindelser i hele regionen, herunder mobilforbindelser. Dec har Erhvervs og Vækstministeriet offentliggjort at regeringen i starten af 2013 kommer med et udspil, der skal medvirke til at forbedre mobil og bredbåndsdækning i hele Danmark. - Fødevareteamet v/anna Lise Vesterby Især i Smart Region projektet arbejdes for større udnyttelse af digitale samarbejdsformer i virksomheder. RM indgår i planlægning af konference som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder herom i 2013 sammen med Dansk Byplanlab. Aarhus, Skive, Randers og Silkeborg Kommuner indgår i koordineringsarbejde på strategisk niveau vedr. Smart City og Region Mindtjylland er partner i Smart Aarhus sammen med Aarhus Kommune og kommunerne der har tilsluttet sig "Memorandum of Understanding". - Aarhus, Skive, Silkeborg kommuner Innovationsteam v/ Jonas Kroustrup, Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarlig: S. staten i samarbejde med relevante aktører at udarbejde en national mobilitetsplan. Anbefalingerne til staten formidles gennem et infrastrukturindspil udarbejdet af embedsmandsgruppen og godkendt af Kontaktudvalget. Transportministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Miljøministeriet er relevante parter. Infrastruktur og Kollektiv Trafik T. staten at etablere en brugerbetalt fast Kattegatforbindelse. Se S Infrastruktur og Kollektiv Trafik Kattegatkomitéen er i løbende kontakt med Transportministeriet om etablering af forbindelsen. U. staten at fremme baneinvesteringer, der kan nedbringe Se S Infrastruktur og Kollektiv Trafik rejsetiden på hovedstrækningerne, bl. a. gennem elektrificering, samt at forbedre trafikbetjeningen på sidestrækningerne. V. stat og kommuner at lade mobilitet og tilgængelighed indgå Se S Infrastruktur og Kollektiv Trafik som centrale elementer i den fysiske planlægning. Anbefalingen er i øvrigt givet til Miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november W. stat, kommuner og trafikselskaber at samarbejde med Formidles gennem Midttrafik. Infrastruktur og Kollektiv Trafik regionen om udvikling af den kollektive trafik gennem forsøg. X. kommuner og trafikselskaber at sikre fleksible Formidles gennem Midttrafik. Infrastruktur og Kollektiv Trafik transporttilbud, hvor der ikke er passagergrundlag for rutetrafik. Y. relevante aktører at sikre gode skiftemuligheder mellem de Formidles gennem Midttrafik. Infrastruktur og Kollektiv Trafik forskellige transportformer. Z. staten at sikre fuld mobildækning og dataforbindelse med tidssvarende høj kapacitet. Anbefalingen er i øvrigt givet til Miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november Fødevareteamet v/anna Lise Vesterby Side 13

14 Erhverv og turisme Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 45. bakke op om det regionale vækstforums erhvervsudviklingsstrategi RUP en inkluderer den gældende EUS og giver anbefalinger/inspiration til næste generation. Kontinuerligt - I Vækstforum deltager Randers, Aarhus, Vækstforumteam v/pia Fabrin og med den regionale udviklingsplan give samspil mellem de to strategier. Hedensted, Struer og Silkeborg kommune inspiration til kommende erhvervsudviklingsstrategier. Aktuelt skal VF udarbejde ny handlingsplan til EUS en. Denne inspireres af RUP en. 46. fremme iværksætteri, innovation og kreativitet. VF har samlet 30 initiativer med dette fokus - STARTmidt acc. programmet er åbent for Iværksætteriteam RM s iværksætterindsats omfatter rådgivning og sparring til iværksættere via STARTmidt Accelerator, rådgivning vedrørende kapitaltilførsel via INVESTORmidt programmet og kapital til iværk sættere via Den Midtjyske Iværksætterfond. iværksættere i alle kommuner ligesom den øvrige indsats for at fremme iværksætteri i undervisningen VF s indsats rettet mod uddannelsessystemet for at fremme kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen dækker hele uddannelsessystemet fra folkeskole til universitet. - Under den uddannelsesrettede del følgende kommuner: Aarhus, Viborg, Silkeborg, Se punkt 16 (v/christina) Herning, Horsens, Struer, Norddjurs, 47. arbejde for, at turismens erhvervsmæssige styrkepositioner udnyttes maksimalt, især i de områder, der har særligt potentiale herfor, jf. illustrationen. Udføres i RM via turismehandlingsplanen i overensstemmelse med illustrationen i RUP side 22 Midtjysk Turisme er bevilget 34 mio. socialfondsmidler via VF til tværgående initiativer. RM er del af Nordsøkommissionens Kultur og Turismegruppe, som er platform for internationalt samarbejde. Samarbejde med CKT (Center for KystTurisme) Randers, Holstebro og Skive. - Herning og Aarhus Kommuner deltager i samarbejde om erhvervsturisme. - Øst og vestkyst kommunerne i regionen deltager i samarbejde om kystturisme. - Kommuner med Limfjordstrækning i regionen deltager i samarbejde om Limfjordturisme. - Kommuner med Gudenåstrækning deltager i samarbejde om Gudenå turisme. - Kommunerne langs Hærvejen i regionen deltager i samarbejde om Hærvejen. - Alle 19 kommune deltager i samarbejdet om Midtjysk Turisme. Turismeteam 48. tilskynde til stadig mere bæredygtig fødevareproduktion, også til eksport. 4 internationale oplevelsesfyrtårne - De 4 projekter gennemføres i samarbejde med Ringkøbing Skjern, Randers, Grenaa og Herning kommune Som led i Vækstforums fødevaresatsning afholdt Future Food Innovation en konference sepember 2012 om naturlige ingredienser. RM deltager i EU s fælleseuropæiske forsknings og innovationssamarbejde Foodbest i samarbejde med Aarhus Universitet og regionens største fødevarevirksomheder og videnmiljøer. Fødevareteam / v Lars Haahr RM er i dialog med Havets Hus i Grenå om samarbejdsmuligheder, blandt andet støtter Vækstforum et projekt, hvor Havets Hus i samarbejde med Aarhus Universitet m.fl. har fokus på dyrkning og anvendelse af alger/tang til energiformål og udvikling af et fremtidigt forretningsområde på basis af algeproduktion (fødevarer, energi, højværdiprodukter som ex. kosmetik) - Norddjurs Kommune deltager i samarbejde om Havets Hus. Cleantech v/christina Kjærby 49. fremme relevante offentligt private samarbejder. RM s arbejder med OPI og Intelligente offentlige indkøb omfatter det tværregionalt samarbejde OPILab, et samarbejde med kommunerne i regionen og brancheorganisationer om at udvikle modeller for samarbejde og internt i RM innovationssamarbejde om udbudsjura. 50. aktivt efterspørge bæredygtige løsninger i forbindelse med Omfattet af RM s Agenda21 strategi for den del der vedrører el, varme, vand og affald indkøb, renovering og nybyggeri. RM er involveret i samarbejde mellem DI, Aarhus Kommune, Odense Kommune og Rambøll vedr. succesfulde udbudsprocesser. Dette kan på sigt udbygges til flere kommuner og målrettes bæredygtighedsaspektet. Aktuelt ventes en guide i intelligent offentlig efterspørgsel klar april samarbejde OPILab er åbent for alle 19 kommuner - - samarbejde om udbudsprocesser bliver åbent for alle 19 kommuner Innovationsteam/v Annemette Digmann Agenda21 projektgruppen v/ Hans B. Jespersen Innovationsteamet v/tine Perk Side 14

15 51. fremme erhvervsudvikling ved at efterspørge bæredygtige og innovative løsninger i forbindelse med det nye hospital i Erhvervsudvikling via efterspørgsel af grønne og innovative løsninger kan i højere grad dagsordenssættes hos de RM afdelinger som vedrører byggerier og renovering. Gødstrup og universitetshospital i Skejby, udbygninger på RM kan via erhvervsfremmesystemet fremme sats på bæredygtig udvikling af sundhedsområdet regionshospitalerne i Viborg, Horsens, Silkeborg og Randers samt nye sundhedshuse flere steder i regionen. RU kan fremme dialog mellem erhvervsfremmeaktører og RM s afdelinger vedr. byggeri og renovering på sundhedsområdet. Ved kommende revision af Agenda21 strategi og handlingsplan samt RM s indkøbspolitik kan proaktiv offentlig rekvirent af bæredygtige løsninger indgå som et grundelement 52. tilskynde til udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger. RM har en række udviklingsprojekter vedr. velfærdsteknologi såvel internt samt på tværs af kommuner, praktiserende læger og region. Senest har RR bevilget MTIC midler til at ansætte forretningsudviklere på 3 hospitaler, Horsens, AUH og Randers m.h.p. at fremme erhvervssamarbejder mellem offentlig og privat, og et strategisk arbejde med innovation på hospitalerne. Derudover er der regional og kommunal deltagelse i de tværregionale projekter UNIK og OPI Lab, som rummer udviklingen af velfærdsteknologi på tværs af offentlig sektor, forskning og private erhvervsliv. 53. skabe samarbejder på nationalt og internationalt plan, der Aktuelt forløber 12 projekter med samarbejder mellem vidensparter i Kina og Midtjylland i regi af Midtnet. kobler viden med relevante erhvervsstyrkepositioner. Der arbejdes på beslutning om udvidelse til i alt 24 projekter. RM har aktuelt dialog med parter i Ungarn om at definere affaldshåndteringsprojekt der bl. a. omfatter et samarbejde mellem midtjyske og ungarske kommuner. Region Midtjylland har aktuelt dialog med parter i Ungarn om udvikling af grøn energiforsyning i Ungarn I Districts of Creativity netværket var RM repræsenteret ved Creativity World Forum 2012 sammen med en delegation af samarbejdspartnere fra regionen. og RM stod for en workshop om kreativitet og borgerinvolvering i smarte byer, som et led i et kommende samarbejde i netværket. Der er skabt opbakning til at RM holder konferencen i 2017 Indenfor Energi og Miljøområdet deltager RM i et strategisk projekt med parter omkring Nordsøen. I projektet formuleres en fælles vision for omstilling til vedvarende energi omkring Nordsøen med henblik på identifikation af fremtidige samarbejdsmuligheder, og for tilknytning af regionale virksomheder med det formål at skabe regional udvikling i tilknytning til omstillingen - Agenda21 projektgruppen v/ Hans B. Jespersen - En lang række midtjyske kommuner indgår i innovationsprojekter vedrørende velfærdsteknologi. Hertil kommer diverse klyngesamarbejder med flere involverede kommuner. - - De midtjyske kommuner er endnu ikke udpeget i de 2 nævnte ungarske projekter Innovationsteam/v Annemette Digmann Internationalt Kontor v/charlotte Ann Pedersen, vedr. Kina v/ Peder Bang vedr. Ungarn - Innovationsteamet v/morten Falbe Hansen - Cleantech v/henning Laursen 54. aktivt arbejde for at fremme internationale relationer, som styrker det globale udsyn for virksomheder og borgere. 55. arbejde for en bedre infrastruktur, der fremmer mobilitet for pendlere og virksomheder i hele regionen. 56. arbejde for mobildækning og højhastighedsbredbånd i hele regionen for herved at muliggøre virksomhedsetablering og bosætning også i de tyndt befolkede områder, som udnytter og forudsætter intelligent brug af nye teknologier. RM arbejder herfor via sin internationale strategi samt gennem kontorer i Budapest, Shanghai, Sct. Petersborg, og Central Denmark EU Office i Bruxelles. Udkast til ny international strategi forelægges RURU primo Region Midtjylland og de 19 kommuner har udarbejdet et fælles indspil med anbefalinger til statslige investeringer i infrastrukturen for at fremme mobiliteten. Dette er ajourført ultimo 2012 Vedr. virksomhedsetablering og bosætning også i tyndt befolkede områder er RM i løbende dialog med LAG erne og kommunerne. Vedr. mobildækning har Danske Regioner, KL, Erhvervs og Vækstministeriet samt telebranchen indgået aftale om forbedret indsats. I denne forbindelser har kommunerne og regionerne i sommeren 2012 oplyst om huller i henholdsvis mobildækning og SINE dækning (beredskabsdækning) og der har i alle 5 regioner været dialogmøder mellem regionen, kommunerne og telebranchen. - Internationalt Kontor v/niels Erik Andersen - Ringkøbing Skjern, Aarhus, Favrskov og Ikast Brande kommuner er repræsenteret i embedsmandsgruppen Infrastruktur og Kollektiv Trafik - Fødevareteam v/anna Lise Vesterby Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne Ansvarlig: Æ. relevante aktører fortsat at bestræbe sig på at skabe bedre Vækstforum og Beskæftigelsesregionen har tiltrådt et notat om fremtidige samarbejder. Vækstforumteam sammenhæng mellem beskæftigelses, uddannelses og erhvervsudviklingsområderne. Ø. Vækstforum fortsat at styrke internationalisering og lægge vægt på at understøtte uddannelse og kompetenceudvikling, innovation, iværksætteri samt digitalisering. Anbefalingen er formidler i f. m. endelig vedtagelse af den regionale udviklingsplan Vækstforumteam Side 15

16 Kultur Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 57. bidrage til at realisere kreative og kulturgivne potentialer i regionen til gavn for borgere og erhvervsliv, herunder også turisterhvervet. Understøttes af kulturpolitikken og Vækstforums projekt Kreative Partnerskaber. 58. understøtte kulturel udvikling eksempelvis kulturfaglige netværk på tværs af faggrænser og geografiske grænser, samt internationalt samarbejde og udsyn gennem kulturpolitikken for Region Midtjylland. 59. fremme samspil mellem regionale aktører om udvikling af en kreativ og innovativ kultur karakteriseret ved inklusion, ressourceansvarlighed og kreativ virkelyst. 60. fremme samspil mellem kulturelle aktører og erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme kreativ udvikling. 61. talentudvikling, skabe muligheder for pleje af kunstens og kulturens vækstlag. Øvrige politikområder kan bidrage til en kreativ og innovativ kultur. I regi af Vækstforum er et projekt på vej; Kompetenceudvikling vedr. kultur og turisme Smart Culture et forskningsprojekt om digital formidling af kulturarv Indgår i kulturpolitikken for Region Midtjylland og Vækstforums projekt Kreative Partnerskaber. Understøttes af projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, Understøttes af kulturpolitikken og Vækstforums projekt Kreative Partnerskaber samt i kulturhovedstadsprojektet 2017 Øvrige politikområder kan bidrage til en kreativ og innovativ kultur, hvor vi anerkender talent og styrkepositioner. Understøttes i Vækstforums projekt Kreative Partnerskaber og kulturhovedstadsprojektet Arkitektur, Ny teknologi og Design (AND) Generelt samarbejdes med en lang række regionale aktører fra lokalt til statsligt niveau, herunder også kommunale institutioner samt foreninger. - Involverer aktører fra alle kommuner - Aarhus Kommune - - Projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 engagerer alle 19 kommuner Kultur og Kreativitetsteam, Kulturpolitik Erik Bach Andersen Kreative partnerskaber Anders Hermannsen Kultur og Kreativitetsteam Kulturpolitik Erik Bach Andersen Kreative partnerskaber Anders Hermannsen - Kultur og Kreativitetsteam Kulturpolitik Erik Bach Andersen Kreative partnerskaber Anders Hermannsen - Kultur og Kreativitetsteam v/ Anders Hermannsen - p. t. Aarhus Kommune på sigt flere kommuner Understøttes af Vækstforums projekt Kreative Partnerskaber. - Kultur og Kreativitetsteam v/ Erik Bach Andersen Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarlig: Å. alle aktører at anvende kultur som drivkraft for udvikling i hele regionen. Anbefalingen om kultur som drivkraft er sammen med den vedtagne RUP sendt til Kulturministeriet og til Miljøministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kultur og Kreativitetsteam AA. kulturaktørerne at engagere sig på den internationale scene. Kultur og Kreativitetsteam BB. Vækstforum at understøtte forretningsmuligheder i kreative Anbefalingen er formidlet i forbindelse med endelig vedtagelse af den regionale udviklingsplan Vækstforumteam erhverv og innovation. CC. alle parter at fremme offentligt private samarbejder i tråd Kultur og Kreativitetsteam med temaet for Aarhus 2017, Gentænk. DD. kulturinstitutionerne at fremme brug af nye teknologier i Kultur og Kreativitetsteam kulturformidlingen, f.eks. i et samarbejde, der kan fremme erhvervspotentialer heri. EE. foreningskulturen fortsat opmærksomhed på sin rolle lokalt og regionalt i at understøtte trivsel. Kultur og Kreativitetsteam Side 16

17 Side 17

18 Sundhed Regionen og de 19 kommuner vil: RM-status: Aktuelle RM-kommune samarbejder: Organisatorisk forankring i RM 62. arbejde for sundhedsmæssig forebyggelse og forbedring af RM arbejder løbende på at dokumentere, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse kan bidrage til øget - Sundhedsområdet folkesundheden. folkesundhed og på at implementere den nye viden 63. arbejde for at det nære sundhedsvæsen, herunder de kommunale sundhedstilbud, praktiserende læger og sundhedshuse, den præhospitale indsats samt hospitaler, samarbejder om helhed, kvalitet, datatilgængelighed og smidighed i patientforløb. RM s rammer herfor udfoldes i regi af sundhedsaftalerne med hver enkelt af de 19 kommuner samt i sundhedskoordinationsudvalget. Arbejdet pågår i de 5 akuthospitaler med tilhørende klynger og i praksissektoren samt i psykiatrien. Der er en positiv fremdrift i arbejdet jf. aktuel midtvejs evalueringsrapport på sundhedsaftalerne. - sundhedsaftaler med hver enkelt af de 19 kommuner Nære Sundhedstilbud 64. samle specialiserede kompetencer på udvalgte hospitaler i regionen med forskningsforpligtelser i internationalt forskningssamarbejde via Aarhus Universitetshospital. 65. understøtte etablering af sundhedshuse/lægehuse i områder med længere afstand til akuthospital. 66. understøtte udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske og telemedicinske muligheder for diagnostik, behandling og opfølgning. Udvikling og anvendelse af disse teknologier og muligheder kan ske i offentlig privat samarbejde og med styrket tværsektorielt samarbejde. 67. indgå i samarbejde om kompetenceudvikling og opbygning på det velfærdsteknologiske område. 68. arbejde for, at uddannelser rettet mod behandlingssystemet også rettes mod forebyggelse. 69. etablere et center (CORE, Center of Research and Education) i det nye Aarhus Universitets hospital i Skejby for alle regionens hospitaler, der rummer efteruddannelse og udvikling af velfærdsteknologi tæt på patienterne og i samarbejde med erhvervslivet. 70. styrke og understøtte forskning og udvikling på alle regionens hospitaler i tæt samspil med Aarhus Universitet. Vi vil dermed styrke forskning i folkesygdomme, styrke rekrutteringsmuligheder og sikre samme høje niveau i behandlingen på alle regionens hospitaler. 71. sikre god adgang til hospitalerne gennem forbedret infrastruktur, letbane mv. 72. sikre borgerne i Region Midtjylland mod smittefarer og andre risici som følge af voldsomme regnskyl. Vedr. specialeplacering tilgodeses dette i RM s arbejde ud fra gældende specialeplan. - Sundhedsområdet I aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland som er godkendt af RR dec er omfattet intensivering af forskningsindsatsen på regionshospitalerne, bl.a. gennem internationalisering af forskningen. Heri indgår at internationale topforskere kan få gæsteprofessorat ved Aarhus Universitetshospital. Gennemførslen af pulje til statsfinansierede sundhedshuse og lægeklinikker følger tidsplanen. Det - Nære Sundhedstilbud eksisterende sundhedshus i Skanderborg suppleres således inden for de nærmeste år af sundhedshuse i Skive, Ringkøbing, Holstebro og Grenå. Desuden etableres en række nye lægeklinikker geografisk bredt i regionen. RM arbejder herfor via Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland som er vedtaget af RR feb. - Sundhedsområdet RR har desuden i 2012 etableret et telemedicinsk center, der står for at implementere den telemedicinske strategi. RM indgår i kompetenceudviklende samarbejder med virksomheder f.eks. i MTIC vedr. løft af forretningskritiske kompetencer; samt samarbejder med kommunerne via sundhedsaftalerne med kommunerne, via Midtlab samt bl.a. via center for telemedicin. RM har i samarbejde med kommunerne og VIA formuleret strategi for Velfærdsuddannelserne i I det opfølgende arbejde hermed kan RM søge at fremme forebyggelsesaspektet. RM har mulighed for at udbrede forebyggelsesperspektivet i de uddannelsesudvalg og andre relevante fora ved de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvor regionen er repræsenteret. Regions MED udvalget står aktuelt overfor at skulle formulere kompetenceudviklingspolitik vedr. efter og videreuddannelse af RM s egne medarbejdere. Heri kan forebyggelsesaspektet inddrages. Der indgår ca m 2 til Core Center i DNU projektet Der arbejdes på model for etablering af yderligere areal til udlejning i et eksternt finansieret byggeri. Core Centret forventes ibrugtaget omkring Omfattet af aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland som er godkendt af RR dec Dels ved at regionshospitalerne får forskningsmæssig tilknytning til Aarhus Universitet, og dels ved at de forpligtes til at fungere som forskningsbaserede undervisningshospitaler. RM er involveret i planlægningen af infrastrukturelle forbindelser til de nye universitetshospitaler, herunder letbaneprojektet til Skejby. Staten har afsat midler til etablering af ny station ved Gødstrup. Endvidere er der nu udarbejdet VVM undersøgelse for rute 18 mellem Herning og Holstebro Nord, hvori også indgår vejforbindelse til Gødstrup. RR forelagt i aug orientering om forestående udarbejdelse af sundhedsberedskabs og præhospitalplan, m.h.p. at RR i foråret 2013 vedtager forslag hertil med efterfølgende høring. - sundhedsaftaler med hver enkelt af de 19 kommuner - Alle kommunerne er en del af samarbejdet bag Strategi for Velfærdsuddannelser i den midtjyske region Sundhedsområdet - Sundhedsområdet - Sundhedsområdet - Alle 19 kommuner bakker, sammen med Region Midtjylland, op om de nævnte prioriteringer af infrastrukturen HR Infrastruktur og Kollektiv Trafik - Sundhedsområdet Side 18

19 Regionen og de 19 kommuner anbefaler: Formidling af anbefalingerne: Ansvarlig: FF. alle aktører at være opmærksomme på deres rolle i Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling forebyggelse af livsstilssygdomme eksempelvis ved at bidrage til gode kost, ryge, alkohol og motionsvaner. GG. alle offentlige og private arbejdspladser og institutioner at sikre sundhedsfremme, f.eks. med sund mad i kantiner og køkkener. I f.h.t. sund mad indgår Kantinen i Regionshuset i Viborg i relation til VF s fødevaresatsning i projekt vedr. årstidens og lokalt producerede fødevarer, herunder formidling af disse. Der er potentiale for et tværgående samarbejde mellem RM s kantiner og køkkener, bl.a. vedr. erfaringsudveksling. Udadrettet indgår RM eksempelvis i innovation af madservice til ældre, hvori en række kommuner deltager og med VIFU i Holstebro som tovholder. RUP og Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling HH. stat og kommuner at sikre borgernære rekreative arealer, der kan fremme lysten til fysisk aktivitet og motion for alle. II. Vækstforum at bidrage til samspil mellem erhvervsudviklingsstrategi og Regionsrådets sundhedsstrategi. Anbefaling til staten vedr. rekreative arealer er i forbindelse med udsendelsen af endelig RUP sendt til Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Anbefalingen er i øvrigt givet til miljøministeriet i høringssvar til ændring af planloven i november RUP et Vækstforumteam Side 19

20 Side 20

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 29.01 Trafikaftale af 7. februar 2012

Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 29.01 Trafikaftale af 7. februar 2012 Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 29.01 Trafikaftale af 7. februar 2012 Meddelelse nr. 29.02 Meddelelse nr. 29.07 Meddelelse nr. 29.08 Meddelelse nr. 29.09

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen 1 Resultat: 1. Aktiv vindmølleplanlægning Vi når vores mål med 750 møller og tre gange så meget el vindkraft som i dag. Hvad gør vi: Kommuner angiver lokale

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til:

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: 1 of 5 Status på projekter under klimaprogrammet Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: El og delebiler i kommuner I projektet afprøves og analyseres potentialet

Læs mere