Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:"

Transkript

1 Den regionale udviklingsstrategi

2 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne vise, hvilke veje vi skal gå, og hvilke muligheder vi har for at opnå den udvikling, vi ønsker. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Talent, ildhu og nytænkning Den regionale udviklingsstrategi beskæftiger sig særligt med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse. Herudover lægges særlig vægt på samspillet og udviklingsmulighederne med både danske og udenlandske naboregioner. Men vi starter ikke forfra. Vi bygger videre på de gode samarbejdsrelationer, som allerede eksisterer. Ønskerne til vores region er blevet til i dialog med kommunerne og mange andre centrale aktører i regionen og med vores danske, tyske og svenske naboregioner. Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Kompetenceløft på alle niveauer Region Sjælland som bindeled Temaerne tager udgangspunkt i regionens styrker og i de områder, hvor der er særlig brug for, at vi arbejder sammen. Strategien skal ses i sammenhæng med både de toårige handlingsplaner og det»regionale billede«, hvor aktiviteter, statistik og analyser om den regionale udvikling bliver beskrevet. Regionsrådet og de øvrige aktører kan udmønte strategien via finansiering og gennemførelse af aktiviteter i handlingsplanen, i forbindelse med høringer, gennem politiske initiativer med videre. Det er vores engagement, vilje og evne til at samarbejde som borgere, medarbejdere og virksomhedsejere der afgør, hvor godt det bliver.

3 3

4 Her står du! Her står du. Vi kender alle den røde prik på byens informationstavle, der angiver, hvor vi befinder os. Tavlen viser et væld af indkøbs- og oplevelsesmuligheder, museer, spisesteder og overnatningsmuligheder. Som oftest fortæller prikken os dog mere end det den angiver samtidig alle de muligheder og potentielle valg, vi står overfor. Hvilke butikker og udstillinger skal vi besøge i dag, hvilke oplevelser venter forude? Hvilke valg skal vi træffe? Forestil dig en tavle, som ikke blot beskriver en enkelt by, men i stedet hele Region Sjælland, din region. Her står du. Du er en ud af borgere, der bor i Region Sjælland. Du har dit liv her, din familie, dit arbejde, dine fritidsinteresser. Du er vokset op her eller flyttet til. Måske pendler du hver dag ud af regionen for at gå på arbejde, måske driver du en virksomhed her, eller måske er du ansat i det offentlige. Du er ung eller gammel, du er ufaglært eller akademiker. Det, at du nu er i Region Sjælland, betyder også, at du er tæt på havet, tæt på en af de spændende købstæder, tæt på interessante kultur- og naturoplevelser, tæt på hovedstaden og den internationale lufthavn. Fælles for os alle er formentlig to ting: vi ønsker et godt liv og en god fremtid for os selv og vores efterkommere. Kig på tavlen med den røde prik igen. Her står du. Omkring dig findes en region, som er mangfoldig og dog forholdsvis lille og overskuelig. Et mylder af liv og aktivitet, en unik brik i et stort, globalt spil. Men 4

5 tavlen viser dig ikke kun, hvor du befinder dig rent geografisk. Den angiver også muligheder og potentielle valg, ikke kun for dig, men for hele regionen. Hvilke valg skal vi træffe for fremtiden? Hvilke muligheder har vi? Hvilken rolle har vores region, med alle dens facetter, i fremtidens globale virkelighed? Udfordringerne er også vores muligheder Verden står overfor en række fælles udfordringer, som kræver fælles løsninger. Det mærker vi også i vores dagligdag. Vi mærker de globale økonomiske udfordringer både de private og offentlige virksomheder må finde nye veje. Den offentlige sektor må tænke nyt for at levere ydelser og velfærd på trods af en trængt økonomi. Vi oplever klimaforandringerne. Der bliver flere ældre og færre unge de kommende år. Vi ser flere med livsstilssygdomme og færre unge, der gennemfører en længerevarende uddannelse. Endelig mærker vi også den fælles globale ressourcekrise, når vi for eksempel tanker vores biler og opvarmer vores huse. Disse udfordringer vil være med til at ændre fremtidens globale samspil. De kan ikke styres af enkelte kommuner, regioner eller nationer alene. Udfordringerne skal tackles ved et godt og solidt samarbejde på tværs af sektorer, viden og grænser. 5

6 Kendsgerningen er, at de fælles udfordringer i Danmark også er vores muligheder i Region Sjælland. Vi er nemlig gode til noget, som verden har brug for: evnen til at opbygge en bæredygtig region, der kan imødegå de globale udfordringer. En af vores styrker i regionen er vores samarbejdsevne. Vi er dygtige til at samarbejde på tværs, til at tænke nyt og finde kreative løsninger. Vi skal leve af at være unikke og finde de nye, bedre muligheder. Vi skal se fremad og vende udfordringerne til muligheder. Regionens styrker Der er allerede en række områder, hvor vi har særlige regionale styrkepositioner. Det er inden for grøn og ren teknologi, miljø, medicinfremstilling, fødevarer, landbrug og turisme. De styrker skal vi bygge videre på sammen. Gode eksempler på vores fremtidige vækstmuligheder er at udvikle nye løsninger inden for grøn teknologi, løsninger på konsekvenser af klimaforandringerne, løsninger på den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og løsninger på den stigende efterspørgsel på gode fødevarer. En ekstra gevinst er, at vi ikke kun tackler regionale og lokale problemer, men også de globale udfordringer. Det vil medvirke til at gøre os til en attraktiv region. 6

7 bruge vores samarbejdsevne og kendskab til hinanden til at skabe tætte partnerskaber mellem private og offentlige virksomheder og videninstitutioner. Nøglen til at lykkes ligger i, at vi erkender, at de sammenhængende udfordringer kræver sammenhængende svar. Vi skal arbejde for, at vi har de rette kompetencer særlig inden for vores styrkeområder. I samarbejdet mellem videninstitutioner og offentlige og private virksomheder, kan vi skabe nye produkter, der øger væksten og velstanden. Det kan være med til at etablere nye arbejdspladser. Det betyder, at vi skal Det er nu, vi træffer et valg og bevæger os væk fra den røde prik på tavlen. Vores valg er sammensat. Det handler i bund og grund om en vilje til at skabe en bedre fremtid, om at bruge de mange muligheder aktivt, vende udfordringer til positiv udvikling om at samarbejde for at sikre vores fælles bedste i Region Sjælland. 7

8 Vision 2020 I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationalt samarbejde målsætninger Regionens velstand skal fortsat øges. Regionsrådet vil sammen med centrale aktører arbejde for de bedste rammer for at øge væksten i regionen. Regionen vil arbejde aktivt for, at naboskabet til hovedstaden fortsat bidrager til vækst og velstand i regionen. Den årlige realvækst i bruttonationalproduktet pr. indbygger skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i regionen skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Region Sjælland er den grønne region i Europa i Region Sjælland vil være på forkant med de igangværende og forventede klimaændringer. Vi vil arbejde ud fra en integreret forståelse, så vi tænker forebyggelse og tilpasning sammen. Vi vil reducere CO2-udledningen med mere end de fastsatte 20% i 2020 i forhold til de europæiske målsætninger som led i den europæiske klimapagt. Der skal ske en langsigtet omstilling af energisystemet til et system, der er baseret på vedvarende energikilder. I 2020 skal mindst 20% af energiforsyningen i Region Sjælland være baseret på vedvarende energikilder. 3 Kompetenceniveauet skal øges markant på alle niveauer. Region Sjælland skal udnytte regionale styrker og offentlig-privat samarbejde, så vi i 2020 har unikke uddannelsesmodeller og udannelsestilbud i regionen. I 2020 er vi den region, hvor uddannelsesniveauet hos borgerne stiger mest sammenlignet med andre danske regioner og målt i forhold til

9 Regionens natur, kultur og købstæder samt nærheden til hovedstaden skal bruges aktivt til at skabe en attraktiv region for borgere og virksomheder. Samtidig skal regionens attraktivitet styrke en markant og stærk udvikling af turisme i hele regionen. Den turismerelaterede omsætning skal være øget med mindst 600 mio. kr. i 2015 i forhold til Balanceret udvikling i regionen. Byer og landdistrikter i Region Sjælland skal fortsat byde på gode muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed. Regionen skal tiltrække virksomheder fra ind- og udland og styrke mulighederne for vækst i det lokale erhvervsliv. I perioden forventes udviklingen i indkomstniveau og beskæftigelsesandel uændret eller stigende i samtlige kommuner i regionen. Regionen skal udnytte den stærke offentlige sektor, som drivkraft til udvikling af nye ideer og iværkstætteri. Der skal sikres udvidet udbytte af anlægsinvesteringer. Der skal arbejdes for et styrket offentligt - privat samarbejde. I 2014 skal andelen af vækstiværksættere i regionen svare til landsgennemsnittet på 10,5%. Regionen skal fremme og etablere test- og demonstrationsprojekter inden for områder som miljø- og energiteknologi samt sundheds- og velfærdsområdet. Der er etableret mindst én yderligere test- og demonstrationsfacilitet, dels inden for energi- og miljøområdet og dels inden for velfærdsområdet inden Der er god tilgængelighed i alle dele af regionen. Infrastrukturen skal sikre arbejdskraftens mobilitet, attraktive lokaliseringsmuligheder for virksomheder og gode transportmuligheder for borgerne. Der skal arbejdes for et sammenhængende kollektivt trafiksystem for borgerne i Region Sjælland. Region Sjælland vil sammen med kommunerne og andre centrale regionale aktører arbejde målrettet for at tiltrække statslige trafikinvesteringer til regionen. Region Sjælland skal aktivt udnytte sin placering som bindeled i udviklingskorridoren mellem Øst-og Vestdanmark, Skandinavien og resten af Europa til at fremme den regionale udvikling. Regionen indgår i en række aktiviteter vedrørende infrastruktur, erhvervsudvikling og arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænser med danske og udenlandske regioner. Region Sjælland vil udnytte mulighederne i at være centralt placeret i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo og dermed i udviklingen af Østersøregionen. Region Sjælland vil fremme den interregionale brobygning for at styrke integrationen i de grænsenære regioner. Region Sjælland vil fremme det internationale perspektiv og samarbejde som en integreret del i udviklingsopgaverne. Der vil ske en stigning i virksomheder og institutioner, der indgår internationale samarbejdsaftaler. 9

10 Talent, ildhu og nytænkning Region Sjælland er mulighedernes region - her er ikke langt fra tanke til handling. Vi vil leve af vores innovationskraft og vilje til at tænke anderledes. I Region Sjælland skal vi styrke vores rolle i fremtidens globale samfund. Ved en fælles, målrettet til at trække fremtidens vækst. Vi er tæt på hovedsta- en stærk offentlig sektor, der sammen kan være med indsats kan vi medvirke til, at regionen bruger den og skal bruge det til at styrke udviklingen. Det ressourcerne bedst muligt. Vi har i vores region de er mennesker, der skaber vækst og udvikling det styrker og ressourcer, der skal til for at slå igennem. er du og jeg, der skal dyrke vores talent og med ildhu Vi har dygtig og fleksibel arbejdskraft, mange små og bidrage til udviklingen. mellemstore virksomheder med stort potentiale og Vi er tæt på den internationale metropol, som København er. Vi skal bruge den mulighed, at vi er tæt på en international lufthavn, forskning i international Vi har mange eksempler på, at gode ideer og topklasse og de mange gode tilbud og begivenheder, pleje af talent og nytænkning kan betale sig. som vi let kan komme til. Eksempler, som vækker opsigt på den globale scene. Tænk bare på Roskilde Festivalen eller udvikling af I Region Sjælland har vi mange muligheder for at biobrændstof i Kalundborg. To vidt forskellige eksempler gå foran i udviklingen i de kommende år. Vi skal med det til fælles, at de har løftet Region Sjælland ind i bruge vores viden, styrker og ressourcer til at verdenseliten inden for deres felter. Også på mange andre skabe løsninger på fremtidens lokale og globale områder gør regionen sig bemærket. Risø DTU er et af verdens udfordringer. Vi skal bygge videre på de regionale styrkepositioner, som er i erhvervslivet i førende videncentre inden for bæredygtig energi. På Lolland er»alge Innovation«et eksempel på, at dyrkning af alger kan regionen. Det er særligt inden for områderne reducere udledning af CO 2 til atmosfæren samtidig med, at cleantech, energi, miljø, farma, medico, fødevarer, landbrug og turisme. Vi ser muligheder, algerne kan bruges til at producere biomasse. MadX, Danmarks stærkeste viden- og udviklingsmiljø på fødevareområdet, findes her i regionen. Vi har potentialet, viljen, mulighederne og også store potentialer i at skabe en bæredygtig der kan bidrage til at forbedre klimaet. Der er drivkraften inden for mange områder. Det skal vi fortsat dyrke. velfærd ved hjælp af moderne teknologi. 10

11 Vores region er på en gang en forholdsvis stor spiller på det danske landkort og en lille spiller i global sammenhæng. Ét er dog sikkert, vi når kun målet ved at fremme talent, ildhu og nytænkning. Samarbejde på nye måder Det betyder, at vi i Region Sjælland har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder samt viden-, kultur-og uddannelsesinstitutioner. Vi ved, at disse typer af samarbejde giver nye produkter og ydelser, der kan sælges og er til gavn for os som borgere. Vi skal også være bedre til at tænke kreative elementer ind i udviklingen fra produkter til arbejdsprocesser. Vi skal være åbne over for inspiration og nye måder at gøre tingene på. Åbenhed og kreativ tænkning er en styrke lad os bruge det aktivt i alle sammenhænge. I Region Sjælland er der mange talenter og potentialer, der ikke udnyttes. Kast et blik ud over regionen blandt borgerne, i foreninger og i virksomheder. Her er kreative talenter, iværksættere, kunstnere og ildsjæle, som brænder for at skabe udvikling inden for deres interesseområde eller geografi. Vi vil skabe de bedste muligheder for, at vores potentialer, talenter og iværksættere kan udfolde sig. I Region Sjælland vil vi have en kultur, hvor ideer og nye tanker er noget, vi sætter stor pris på. En kultur, hvor ideer kan afprøves, og hvor der er plads til at begå fejl. For uden afprøvning og forskellige forsøg, får vi ikke nytænkning, udvikling og nyskabelse. Der skal være mulighed for at føre ideer ud i livet. Vi skal turde sætte ambitionsniveauet højt og udfordre vanetænkningen. Det stiller krav til os alle. Vi skal have mulighed og adgang til at forbedre vores kompetencer særlig inden for de regionale styrkepositioner. Det gælder for ufaglærte, erhvervsuddannede og højtuddannede. Offentlige og private virksomheder skal i højere grad være nytænkende og arbejde på tværs. Det offentlige skal i højere grad være med til at skabe rammer for dette. Kultur-, viden- og uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at træde ind på scenen og være de vækstdrivere, de er. Vi skal som medarbejdere, ledere og beslutningstagere turde løbe en risiko. Vi skal være åbne for perspektiverne på en ny måde og lære af ekspertisen i udlandet eller af naboen, hvor det giver bedst mening. 11

12 Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran I Region Sjælland vil vi være kendte for vores styrker. Vi er stolte af vores private og offentlige virksomheder. Igennem deres arbejde skabes værdi for alle. I Region Sjælland skal vi udnytte vores erhvervsmæssige styrker. Vi er dygtige på cleantech, energi, miljø, farma, medico, fødevarer, landbrug og turisme. Vi har desuden en stærk bygge- og boligsektor, og vores private serviceerhverv oplever stor vækst. En anden styrkeposition er den offentlige sektor, der i de kommende år igangsætter store anlægsprojekter, som bl.a. Femern Bælt-forbindelsen, jernbaneforbindelsen København-Ringsted og flere sygehusbyggerier. Vi vil gerne sikre, at de store projekter øger beskæftigelsen nu og efter byggerierne er afsluttet. Vi vil også gerne bruge muligheden til at bygge bæredygtigt og til at skabe nye kompetencer og erfaringer inden for disse felter. Væksten sker særlig i de større byer i regionen Undersøgelser viser, at kommuner med mellemstore byer klarer sig godt målt på erhvervsindkomst og vækst. Når vi taler om styrker i regionen, må vi også nævne vores bevaringsværdige naturområder og særlige kulturmiljøer. De giver vores region identitet og er afsæt til at udvikle nye oplevelser til glæde for borgere og turister. Vi skal sammen skabe en region, hvor erhvervs- og kulturliv sammen med det offentlige går sammen om at udvikle levende og dynamiske områder. Styrk det offentlig-private samarbejde I Region Sjælland vil vi aktivt arbejde for, at den offentlige sektor, der har stærke kompetencer inden for en bred vifte af velfærdsydelser, medvirker til at forbedre både livs- og vækstvilkår. For eksempel er der særlig viden inden for sundhedsområdet. Vi skal forstå at udnytte både kompetencer og viden til at skabe nye velfærdsydelser. Det vil kunne skabe flere arbejdspladser til både faglærte og højtuddannede. Vi skal styrke offentlig-privat samarbejde og nytænkning, fordi det kan bidrage til at markedsgøre de kompetencer, som findes i vores offentlige institutioner. Det kan danne grundlag for at eksportere både ydelser og produkter. Vores offentlige sektor skal medvirke til, at mulighederne i lovgivningen udnyttes, så de offentlige kompetencer også formelt kan indgå i forretningsmæssig udvikling. 12

13 Erhvervsuddannede skaber udvikling Vi er den region i Danmark, der har flest erhvervsuddannede og denne særlige position skal vi udnytte. Vi vil arbejde målrettet for, at de erhvervsuddannede har gode muligheder for at bidrage til nytænkningen inden for de brancher, hvor regionen har særlige styrkepositioner. En høj grad af specialisering kan være med til at skabe nye produkter og processer. Vi tror derfor på, at nye typer af samarbejde inden for de regionale styrkepositioner, mellem viden-, uddannelses- og kulturinstitutioner og faglige erhverv kan ruste vores virksomheder til den globale konkurrence. I dag sammensættes både produkter og serviceydelser mere komplekst på tværs af både fag- og landegrænser. Der er derfor behov for gode sprogkundskaber, kreativ tænkning og kendskab til forskellige processer og arbejdsgange. Disse kompetencer har vores faglærte allerede nu, og vi skal arbejde for, at de fortsat styrkes. Der er et stort potentiale i vores region for at skabe flere arbejdspladser til højtuddannede. Mange af vores offentlige og private virksomheder udgør spændende arbejdspladser med gode udviklingsmuligheder. Vi ser et stort potentiale i, at faglærte og højtuddannede arbejder sammen, blandt andet i servicesektoren og i udviklingen af kvaliteten i de offentlige velfærdsydelser. Test- og demonstrationsmuligheder - vi viser, hvad vi kan I Region Sjælland vil vi se vores udfordringer som fremtidige styrkeområder. På en række områder er regionen velegnet til at teste og demonstrere nye produkter og processer. Set i lyset af vores styrkepositioner særligt inden for cleantech, miljø og energi, samt sundhed og velfærd kan flere forskellige slags demonstrations- og testfaciliteter være interessante. Vi skal som region, som virksomheder og som offentlige aktører bidrage til en grønnere fremtid, hvor energiforbruget er uafhængigt af fossilt brændstof og 13

14 Det kommende psykiatrisygehus i Slagelse bliver det første nybyggede psykiatriske sygehus i mange år i Danmark. Selve byggeriet er et eksempel på nytænkning inden for arkitektur, hvor fremtidens krav til den psykiatriske behandling tænkes ind allerede i planlægning af arkitekturen. Der er fokus på både målgrupper, funktioner og bæredygtighed. Sygehusets faglige ekspertise vil danne grobund for forskning, udvikling og skabelse af ny viden på psykiatriområdet. Regionens offentlige og private virksomheder skal bruge det som afsæt for nytænkning på området mellem social, psykiatriog borgerrettet sundhedsfremme. Tilsvarende muligheder vil der være i forbindelse med bygningen af hovedsygehuset i Køge. Der er også mulighed for at inddrage kultursektoren i arbejdet med det potentiale der er i, at kulturelle aktiviteter har en beviselig effekt i forbindelse med forebyggelse og helbredelse af sygdomme og genoptræning. På disse områder er der mulighed for offentlig-privat samarbejde, som skal være et særkende for Region Sjælland. med nye læringsformer for efter- og videreuddannelse for eksempelvis ufaglærte og faglærte medarbejdere. Vi passer på de vandog råstofressourcer vi har Vi vil arbejde for at rydde op efter jordforurening og sikre godt grundvand. På samme måde arbejder vi for, at råstofindvindingen foregår på en ansvarlig måde. Vi vil arbejde for, at der sikres rent grundvand og råstoffer også til fremtidige generationer. Oprensningen af forurenede grunde kan gøres bedre ved, at vi nytænker de traditionelle måder at gøre det på. Vi kan også her være test- og demonstrationsområde. hvor vores aktiviteter og affaldsprodukter udleder langt mindre mængder drivhusgasser. Vi skal teste nye metoder til at producere el, og vi skal udbrede alternativer til fossilt brændstof. Vi er den region i Danmark, hvor vi pendler mest test af nye løsninger i den kollektive trafik og test af elbiler til privat transport vil derfor være en oplagt mulighed. På uddannelses- og kompetenceområdet kan vi høste store fordele af at være test- og demonstrationsområde blandt andet for eksperimenter Fuld fart på regionale fødevarer nordiske råvarer er på menukortet Vores region har en unik geografisk placering som bindeled og en særegen geografi en styrkeposition, vi vil udnytte. Regionen har en lang kystlinje og den gennemsnitlige afstand til kysten er kort. Mulighederne for at udnytte det maritime potentiale, for eksempel til at udvikle bosætning, turisme, oplevelsesøkonomi eller innovativ fødevareproduktion skal styrkes. Det milde klima og de frugtbare landbrugsjorder giver gode forudsætninger for planteavl og frugtproduktion. Samtidig har vi et stærkt samarbejde mellem fødevareproducenter, videninstitu- 14

15 tioner, og der er gode afsætningsmuligheder både i vores egen region og til de storbyer, som omgiver os. Denne kombination giver os en unik mulighed for at udvikle en stærk regional fødevareprofil med sunde og bæredygtige råvarer og høj kvalitet i fødevareproduktionen. Regionen har en rig underskov af regionale fødevarer. Meget spirer og er kendt langt ud over regionens grænser. Det skal bruges til at modne fødevarer som en styrkeposition i Region Sjælland. Sundhed, oplevelser og udvikling af kvalitetsfødevarer kan bane vej for nye fødevareinitiativer. Samarbejde på tværs af blandt andet erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner, kommuner, region, universiteter og landbrug danner et vigtigt tværfagligt fundament. Udvikling på tværs af værdikæder gennem eksempelvis oplevelser, turisme og sundhed er et centralt element i udvikling af fødevarer i regionen. Samtidig bidrager arbejdet i sin natur til udvikling i hele regionen, idet fødevareerhvervene udgør en betydelig del af erhvervene i landdistrikterne. Der er god plads i vores region både til bolig og erhverv, herunder pladskrævende virksomheder og anlæg. Vi skal sammen værne om og udvikle vores byer og kulturmiljøer samt vores natur og kulturlandskaber. Vi skal sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i alle dele af regionen. Vores muligheder i Region Sjælland er mangfoldige lad os sammen bygge på det, vi er gode til. 15

16 Kompetenceløft på alle niveauer I Region Sjælland bruger vi vores regionale styrker til at udvikle solide og tidssvarende kompetencer på alle niveauer hos vores borgere - til gavn for vores konkurrenceevne og innovationskraft. I Region Sjælland kan vi udvikle en unik uddannelsesmodel, der kombinerer stærke faglige færdigheder med et tydeligt fokus på særlige, danske kompetencer inden for innovation, samarbejdsevne og nye kreative løsninger. Vi skal lade os inspirere af de bedste eksempler fra resten af verden og bruge dem i vores egen sammenhæng. Vi skal kende vores unikke ressourcer. Vores uddannelsesinstitutioner kan i samarbejde med andre offentlige og private parter blive globale rollemodeller for uddannelse og kompetenceudvikling. Det kræver dog, at vi som organisationer, institutioner og borgere bliver bevidste om, at et højt kompetenceniveau er alfa og omega i fremtiden. Og det handler om at gå i gang tidligt og skabe inspirerende læringsmiljøer, der tidligt i livet stimulerer unges lyst til læring. En unik uddannelsesregion Vi har i Danmark traditionelt stærke værdier, der Region Sjælland har sammen med Kommunekontaktråd Sjælland taget initiativ til en fælles kompetencesatsning kaldet»kompetenceparat 2020«. handler om fokus på fremmedsprog, selvstændighed,»kompetenceparat 2020«skal gennemføres i samar- kritisk stillingtagen og læring, kreativitet og evne til bejde med uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets at samarbejde. Vi skal skabe uddannelsesmiljøer, parter, erhvervsaktører, kulturaktører med flere. Der sigtes der gør det muligt for de unge at deltage i kreative processer og udvikle deres eksperimentelle på et markant kompetencemæssigt løft på alle niveauer, og ambitionerne er høje. Regionen står overfor en række udfordringer på uddannelses- og kompetenceområdet. Samtidig har skal bruge etableringen af campus, med deres viden sideløbende med deres faglige viden. Vi regionen en række muligheder, som hvis de udnyttes optimalt stærke faglige miljøer, til at flere unge får en kan vende udviklingen og medvirke til, at regionen om ti år har uddannelse og til at udvikle vores regionale en unik uddannelsesmodel, som bygger på regionens erhvervsmæssige styrkepositioner. Vi vil udvikle den styrkeposition, som entreprenørskab, iværksætteri og grundlaget styrkepositioner. Det er fundamentet i godt vi blandt andet har inden for fjernundervisning. På det område for at udvikle det gode vidensamfund, vi har er flere institutioner i regionen helt i front også internationalt. i dag. 16

17 Det betyder, at uddannelsessystemet skal have både faglige og kreative kompetencer, der er tilpasset de krav, som den globale virkelighed stiller. I kraft af vores gode uddannelsestradition har vi mulighed for at spille en central rolle på globalt plan ved at være med til at levere svar på de globale udfordringer. Vi kan skabe unikke uddannelsesmodeller, der arbejder med de regionale styrker inden for nye grønne løsninger, klimatilpasninger, sundhedsområdet og fødevarer. Det skal vi gøre i samarbejde med globale aktører, der hvor ekspertisen er til stede. Vi kan for eksempel sætte fokus på velfærdsteknologi, velfærdskoncepter og standardiserede eller specialiserede løsninger til sundhedssystemet. Det kan skabe adgang til nye markeder. Vejen til uddannelse skal være kort I Region Sjælland vil vi fastholde viden og kompetence i alle dele af regionen. Det er vigtigt, at vores unge kan komme til og fra deres uddannelsessteder, også selvom der er lang vej. Effektive kollektive transportløsningerog udvikling af E-lærings uddannelsestilbud er derfor vigtige indsatsområder for at sikre, at vores unge uddanner sig og bidrager til udvikling og væksti vores region. Danmark forsøger at markere sig som internationalt laboratorium for udvikling af grønne og sunde løsninger. For os i Region Sjælland er der muligheder i at være først og hurtigst med de unikke og nytænkende løsninger på uddannelses- og kompetenceområdet. Vi har en styrkeposition på de mellemlange uddannelser og erhvervsuddannelserne. Hvis vi målrettet styrker offentlig-privat innovationssamarbejde, kan vi i fremtiden udbyde unikke uddannelsestilbud på disse områder. Vi vil gerne være med til at gentænke vores uddannelsessystem. Vi skal støtte, at de private og offentlige virksomheder og videninstitutioner indgår forpligtende partnerskaber omkring uddannelsesog videnudvikling. Vi skal turde satse offensivt på udvikling og tiltrækning af talent på alle uddannelsesniveauer. Vi vil arbejde aktivt med etablering af uddannelsessamarbejde med internationale aktører. Desuden har vi en styrke på de mellemlange uddannelser, som giver mulighed for at sælge vores uddannelseskoncepter til udlandet. 17

18 Region Sjælland som bindeled Region Sjælland ligger centralt på landkortet, og vi handler derefter. Vi arbejder for gode forbindelser til, fra og rundt i regionen. Vi lever i samspil med omverdenen åbenhed, samarbejde og tværkulturelle kompetencer er regionale dyder. Region Sjælland ligger i midten af verden. Sådan vælger vi i hvert fald selv at se det. Realiteten er, at vi i Region Sjælland ikke kun er noget i os selv vi er noget i samspil med andre. Vores hverdag er påvirket af og forbundet med udviklingen i landene omkring os. Vi bliver mere og mere internationale og den europæiske vinkel har større og større betydning for vores hverdag. Vi rejser og flytter mere end tidligere. Det er nemmere og billigere at rejse til udlandet, og den virtuelle verden giver mulighed for at handle med Kina på bare få minutter. Samtidig med, at verden bliver mere åben og tilgængelig, bliver konkurrencen også større. Mange af vores udfordringer ligner vores nære naboers. Ved at arbejde over grænserne og lære af og om hinanden, kan vi skabe bedre og billigere løsninger i stedet for at gøre det hele selv. I Region Sjælland skal vi være en global orienteret region ved at sikre, at virksomheder, organisationer og institutioner har de bedste muligheder for samarbejde og udveksling på tværs af landegrænser. Vores mange aktører arbejder i en række internationale netværk og alliancer, der gør det nemmere at søge internationale finansieringsmuligheder og indgå i projekter, der kan styrke vores fælles livs- og vækstvilkår. Sproglige og kulturelle kompetencer skal styrkes De europæiske og internationale samarbejdsrelationer på tværs af grænser er vigtige byggesten for vores fremtidige position i den globale verden. Det giver behov for en større grad af interkulturelle kompetencer. Vi skal derfor fortsat arbejde for at styrke kulturelle og sproglige kompetencer, opbygge stærke netværk og etablere givtige samarbejdsrelationer med vores naboer og med samarbejdspartnere fra andre dele af verden. Her kan kulturelt samarbejde fungere som døråbner for øget integration, innovation og velstand. Samtidig kan interkulturelle begivenheder og kulturturisme skabe værditilvækst i regionen. 18

19 Femern Bælt-forbindelsen åbner nye muligheder I 2020 vil vi helt bogstavelig have fået en direkte forbindelse mellem Tyskland og Region Sjælland. Det skal vi allerede nu forberede os på, så vi er klar til at udnytte den faste forbindelse til at øge væksten og beskæftigelsen i regionen. Vi skal være klar til selve byggeriet, som kan give nye arbejdspladser i regionen, men ikke mindst skal vi samarbejde om at udnytte de helt særlige muligheder forbindelsen giver. Vi skal bygge på de styrker, vi allerede har inden for transport og logistik. Det bliver lettere at komme her til vores region som turist, det bliver attraktivt at bygge sin virksomhed tæt ved et godt bindeled mellem Nord- og Sydeuropa. Vi har en unik mulighed for at bruge vores beliggenhed til at skabe udvikling hvis vi vil, og hvis vi forstår at arbejde sammen. International tilgængelighed skal styrkes En væsentlig forudsætning for en mere international orientering er en fortsat udvikling af Region Sjællands internationale tilgængelighed. Regionens internationale tilgængelighed er tæt knyttet til Københavns Lufthavn og dens europæiske og interkontinentale flyforbindelser. Vi vil arbejde for at understøtte og styrke Kastrup Lufthavns position som internationalt transportknudepunkt. Vi skal bruge potentialet i havnene i regionen til at styrke tilgængelighed og vækst. Regionens placering som geografisk bindeled mellem Øst- og Vestdanmark samt til den kommende Femern Bælt-forbindelse øger behovet for hurtige og mere direkte togforbindelser til og fra Københavns Lufthavn, som med fordel kan have forbindelse til regionens større byer. Samspil og samarbejde med naboregionerne Region Sjælland har en helt særegen placering som nabo til hovedstaden, og det skal vi udnytte til at skabe gode livs- og vækstvilkår. Vi skal forstå at bruge vores regionale styrker i et godt samspil med de mange muligheder, der er i at være så tæt på hovedstaden. Region Hovedstaden og Sjælland udgør i dag et sammenhængende østdansk arbejds-, pendlings- 19

20 og bosætningsområde. Vi er tæt forbundet i gensidigt og konstruktivt samspil. Vi vil arbejde for, at der er en bedre sammenhæng i den kollektive trafik og, at det bliver lettere at skifte mellem bus og tog. Vi skal arbejde for, at der fra de større byer i regionen er højst en times transporttid til København. Der er mange fra hovedstaden, som tilbringer deres fritid i deres sommerhus i regionen. De kommer, fordi vi har en ren og smuk natur med attraktive landskaber og kulturmiljøer. Vi er så heldige at have glæde af regionens mange smukke steder til dagligt og deler det med glæde med dem, der kommer som gæster og turister. Grøn transport i en grøn region I Region Sjælland har lokale erhvervsorganisationer, offentlige trafikselskaber, virksomheder, større arbejdspladser og institutioner gode forudsætninger for at udvikle effektive og intelligente transportløsninger. Løsninger, som knytter an til nationale og europæiske målsætninger om grønnere transport og innovative grænseflader mellem offentlige og private initiativer. I kraft af vores placering som bindeled mellem Skandinavien og det øvrige Europa samt mellem Østog Vestdanmark, vil vi fortsat fremme samarbejdet mellem vores naboer. Det vil vi blandt andet med udgangspunkt i effektive og miljøtilpassede trafikforbindelser og infrastruktur, hvor vi kan skabe god tilgængelighed til oplevelses-, turisme- og vækstmiljøer. Velfungerende infrastruktur er afgørende En forudsætning for udvikling og vækst er også en velfungerende infrastruktur, der dels kan binde metropolerne og de mellemliggende områder sammen, og dels kan sikre høj tilgængelighed til de øvrige vækstcentre i Europa. Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vil være med til at bygge bro til nye muligheder. Det gælder ikke kun, når forbindelsen er færdig, men også inden og under byggeriet. 20

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Brevid 1518600 Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere