Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Tilskud til Klokkerholm Idrætsforening - klubhus Tilskud til træningshal ved Brønderslev-Hallen Harmonisering af haller Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune Forslag til fordeling af Kulturpulje Ansættelse af fritidsguides Vildmosemuseeets fremtid Møde med Kultursamvirket Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Tilskud til Klokkerholm Idrætsforening - klubhus Ø40/dwbkes 08/16253 Åben sag FK/ØK/BY Klokkerholm Idrætsforening har tidligere fremsendt ansøgninger om følgende i forbindelse med, at foreningen påtænker byggeri af nyt klubhus: Leje af jord til byggeri af nyt klubhus til Klokkerholm Idrætsforening, alternativt køb af jordarealet Kommunegaranti for realkreditlån på kr. med 1. prioritet i klubhuset Forøget driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven vedr. nyt klubhus. Økonomiudvalget vedtog i møde den 28. februar 2008 at der kan indgås længerevarende lejeaftale for arealet til klubhus at der ikke kan gives kommunegaranti for lån under henvisning til, at kommunen ikke har lånerammeadgang at spørgsmålet om driftstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven tages op til forhandling i forbindelse med budget 2009 Der blev ikke afsat yderligere midler i budgettet for 2009 til formålet. Udvalgsformanden samt Fagenheden for Børn og Kultur har den 19. november 2008 afholdt møde med repræsentanter for bestyrelsen for Klokkerholm Idrætsforening for at drøfte muligheden for realisering af projektet. Konklusionen på mødet blev, at det Fagenheden foreslår, at Byrådet godkender 1. Anlæg: Under forudsætning af, at gælden max. udgør 1 mio. kr. og under forudsætning af, at der etableres solenergianlæg bevilger Brønderslev Kommune kr. i tilskud til projektet og Idrætsforeningen skaffer yderligere midler på kr. Forslaget begrundes med, at kommunen gerne ser, at kommende driftsudgifter minimeres så meget som muligt af hensyn til kommunens årlige driftstilskud. 2. Drift: Brønderslev Kommune yder i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om tilskud til egne lokaler et mertilskud på kr. årligt svarende til, at der sker reduktion i driftsudgifter til renter på kr. og besparelse på energi på kr. Foreningens merudgifter udgør således kr., hvoraf kommunen yder 75% refusion, svarende til kr. I den oprindelige ansøgning var der en forudsætning om et kommunalt mertilskud på kr. årligt.

4 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side 294 Finansiering: Anlæg: Finansieres af afsat 1,5 mio. kr. på investeringsoversigt budget 2009 under 401- Fritid. Drift: Finansieres inden for Fritids- og Kulturudvalgets budget for Fagenheden for Børn og Kultur foreslår endvidere, at udkast til lejekontrakt anbefales godkendt. Det bemærkes dog, at Fagenheden har foreslået 25 år som lejeperioden, hvor Idrætsforeningen anmoder om en periode på 50 år. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Lejekontrakt Klokkerholm Idrætsforening Udvalget anbefaler fagenhedens forslag til medfinansiering og lejeperiodens længde. Gitte Krogh og Runa Christensen tager forbehold.

5 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Tilskud til træningshal ved Brønderslev-Hallen Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Repræsentanter for Brønderslev-Hallen fremlagde på et møde den 20. november 2008 i forhold til et tidligere fremlagt forslag et væsentligt revideret og reduceret forslag til opførelse af en træningshal ved Brønderslev-Hallen for Fritids- og Kulturudvalget. Det reviderede forslag til opførelse af træningshallen kalkulerer med en samlet udgift til anlæg på kr. incl. moms. Brønderslev Kommune gav i 2007 tilsagn om 5 mio. kr. plus moms = kr. til projektet. Nedenstående beregning er baseret på den moms, som kommunen kan afløfte. Beregningerne afviger derfor fra den af Brønderslev-Hallen fremsendte økonomioversigt. Anlæg: Investering Brønderslev Kommune 2008 Restbeløb til anden finansiering Brønderslev Kommune 2010 (forventet) Restbeløb til anden finansering kr kr kr kr kr. Drift: Indtægter: Udgifter: Udleje til foreninger - betales af Brønderslev Kommune Ekstra lejeindtægter Øget indtjening i cafeteriet kr kr kr. Andre indtægter? Varme El Vand Rengøring kr kr kr kr.

6 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side 296 Ekstra personale Vedligeholdelse Forsikringer kr kr kr. I alt kr kr. Som det fremgår af skemaet, er der beregnet et overskud på driften på kr., som forventes at skulle dække finansieringen af restbeløbet til anlæg på kr. gennem optagelse af et 6% kreditforeningslån. Fagenheden bemærker, at der i det fremlagte forslag er forventning om Tilskud fra Brønderslev Kommune i 2008 (er bevilget) kr. inkl..moms Tilskud fra Brønderslev Kommune i kr. inkl..moms Yderligere driftstilskud årligt på kr. Driftstilskuddet på yderligere kr. vil ikke kunne findes inden for det nuværende budgets rammer. På baggrund af det netop afsluttede samarbejde med hallerne om en harmonisering af det kommunale tilskud til driften af hallerne, er det fagenhedens vurdering, at de eksisterende haller ikke vil kunne tåle en så stor nedgang i driften uden at få store økonomiske problemer. Der kan overvejes følgende alternativer vedr. finansiering eller delvis finansiering af den øgede drift: Finansiering via midler fra Brønderslev-ordningen Forhøjelse af foreningernes takster for brug af lokaler. Fagenheden anmoder Fritids- og Kulturudvalget om en drøftelse af Brønderslev-Hallens forventninger til Brønderslev Kommunes engagement i både anlæg og drift af den nye træningshal. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at der i budget for 2008 er afsat kr. til Brønderslev-Hallen. Pengene overføres til budget Der er ikke afsat nogle penge i budget Bilag: Økonomien i 1. etape - træningshal Tegning vedr. træningshal ved Brønderslev-Hallen Udvalget anbefaler, at der i 2010 ydes et anlægstilskud yderligere på 3,5 mio. kr. til projektet. Det forventes, at Brønderslev-Hallen selv finder restfinansieringen. Udvalget vil drøfte en udvidelse af den økonomiske ramme for foreningers leje af lokaler i forbindelse med budget 2010.

7 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Harmonisering af haller G01/dwbkes 08/1103 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 19. juni 2008 godkendt, at følgende gælder for hallerne i Brønderslev Kommune for 2009 og 2010: Der afregnes for køb af timer til de enkelte haller med Folkeoplysningslovens takster. Det gælder både timer, der købes til/af foreninger og timer, der købes af skoler og andre kommunale institutioner Der ydes hver hal et grundtilskud. Grundtilskuddet beregnes med udgangspunkt i, at hallerne i 2009 og 2010 opnår samme økonomiske tilskud/betaling fra Brønderslev Kommune som i 2008, dog reduceres for et evt. mindreforbrug ved køb af timer til foreninger og skoler (institutioner). De institutioner, der har anvendt hallerne i den østlige del af kommunen inden for skolelejeaftalen, kan fortsætte med dette i 2009 og Forbruget betales inden for grundtilskuddet. Det var ikke muligt for den af Fritids- og Kulturudvalget nedsatte Arbejdsgruppe at finde frem til objektive kriterier for udregning af grundtilskuddet, hvorfor Arbejdsgruppen anmodede om at arbejde videre med dette med henblik på at finde en model, der kan være gældende fra Arbejdsgruppen har herefter drøftet dette, men erkender i møde den 26. november 2008, at den ikke kan løse opgaven med en harmonisering på området og foreslår derfor, at det er politikerne, der fører forhandlinger om tilskud med den enkelte hal, herunder økonomien og aftalernes længde. De enkelte hallers budget for 2009 er udregnet og der har herefter været et møde mellem repræsentanter for Fritids- og Kulturudvalget og repræsentanter for hallernes bestyrelse den 3. december Hallernes budget for 2009 holdes inden for budgettet for Hallernes bestyrelse gav udtryk for, at de kan leve med det fremsendte budget for 2009, men at man gerne ser, at der findes en model allerede fra og med Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der arbejdes videre med spørgsmålet med henblik på at kunne forhandle med de enkelte haller fra I det videre arbejdes drøftes spørgsmålet endvidere med Børne- og Ungdomsudvalget, idet der i hallerne købes timer til skoleformål. I en del af hallerne anvendes der også timer af daginstitutioner inden for den tidligere skolelejeaftale i det østlige opland. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Referater fra møde i arbejdsgruppe og møde med hallerne Oversigt over hallernes budget for 2009

8 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side 298 Fagenhedens forslag godkendt.

9 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune P22/dwbkes 08/17170 Åben sag FK/ØK/BY Fritids- og Kulturudvalget vedtog den 26. april 2008 at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde en Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen fremsender forslag til Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune "En kulturrygsæk til alle 0-18 årige". Der foreslås følgende mål: Brønderslev Kommune vil med børnekulturpolitikken sætte fokus på vigtigheden af at udvikle børn og unges kulturelle kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse Ved at skabe mulighed for at kunst og kultur bliver en naturlig del af barnets hverdag - i institution, skolen og familielivet - vil Brønderslev Kommune fremme de optimale betingelser for en opvækst, hvor kultur er både for, med og af børn Det er Brønderslev Kommunes mål at åbne børnenes og de unges øjne for hele den brede vifte af kultur, så alle kommunens borgere uanset bopæl og økonomisk formåen får lige mulighed for at realisere deres kreative potentiale For at opfylde disse mål skal alle borgere inden det fyldte 18. år have stiftet bekendtskab med det bedste inden for de 5 kunstarter: billedkunst, musik, drama, dans, litteratur - og desuden have deltaget i forløb, der indbefatter kulturarv, friluftsliv og idræt. Bilag: Forslag til Børnekulturpolitik Udvalget kan anbefale både forslag til børnekulturpolitik og den foreslåede handleplan, men ønsker at behandle sagen igen, når der foreligger en vurdering af handleplanens forslag i forhold til hvilke forslag, der allerede er implementeret i skolernes og daginstitutionernes hverdag, hvilke forslag der kan rummes inden for de nuværende rammer og hvilke forslag, der kræver tilførsel af yderligere ressourcer til området for at blive gennemført. Det er udvalgets opfattelse, at forslaget efterfølgende skal behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, da børnekulturpolitikken med handleplan griber ind i skolernes og daginstitutionernes planlægning.

10 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Forslag til fordeling af Kulturpulje P19/dwbkes 08/14240 Åben sag FK Indstilling: Fornyet behandling af forslag til fordeling af Kulturpulje 2009, jfr. udvalgets møde den 20. november 2008, pkt. 2. Der er udarbejdet NY oversigt. Fagenheden anmoder om Fritids- og Kulturudvalgets stillingtagen. På budget 2009 er i alt optaget kr. som tilskud til kulturelle formål, heraf udgør Kunstfonden kr. Herudover er der taget initiativ til overførelse af kr. fra 2007 til 2008 til frigivelse 1. januar 2009, så der i givet fald vil kunne disponeres over i alt kr. Byrådet behandler sagen i møde den 11. december Fagenheden fremlægger forslag til beløbets disponering. De samlede beløb svarer ret nøje til det forventede regnskabsresultat for Dette skyldes, at der i 2008 er anvendt kr. til modelkommuneforsøget. Når Fritids- og Kulturudvalget fra 2009 går over til samlet ansøgningsbehandling 2 gange om året, foreslår fagenheden, at der indføres ansøgningsskema til lettelse af sagsbehandlingen. Skemaet vil blive lagt på nettet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag til disponering godkendes, hvorefter beløb og procedure vil blive bekendtgjort og skema og ansøgningsvejledning lagt på kommunens hjemmeside. Bilag: Forslag til fordeling af Kulturpuljen 2009 Drøftelsen fortsættes på næste møde.

11 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Ansættelse af fritidsguides G01/dwbkes 08/16412 Åben sag FK Drøftelse af spørgsmålet om ansættelse af fritidsguides. Der afholdes møde mellem formændene for Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget den 11. december Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i mødet den 3. december 2008 følgende: "Det foreslås, at der afsættes kr. til en delvis fortsættelse af fritidsguideordningen. Ordningen foreslås finansieret af kr. fra den kommunale udviklingspulje. Restbeløbet foreslås finansieret af midler fra en omlægning af gademedarbejderens ungecoach-opgaver til fritidsguideopgaver, samt af midler fra fritids- og kulturområdet. Udvalget er bekendt med, at der er fundet anden finansiering af ungecoach-opgaverne i Der etableres et fællesmøde med formændene fra Beskæftigelsesudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget." Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Udvalget kan anbefale den løsning, som er angivet i notatet af 15. december 2008.

12 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Vildmosemuseeets fremtid G01/dwbkvg 08/12843 Åben sag FK Den 16. december afholdes møde mellem Bestyrelsen for Vildmosemuseet og Fritids- og Kulturudvalget. Mødet afholdes på foranledning af udvalget efter modtagelse af Vildmosemuseets brev af 3. december Referat af mødet vil blive eftersendt. Fagenheden foreslår, at Udvalget på baggrund af mødet drøfter sagen. Bilag: Brev fra Vildmosemuseet af 3. december 2008 og referat af møde den 11. november 2008 Vildmosemuseet har udtrykt ønske om at være med i en fælles museumsforening, og udvalget ønsker derfor, at fagenheden støtter de to museer i udarbejdelsen af nye vedtægter.

13 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Møde med Kultursamvirket P22/dwbkes 08/1970 Åben sag FK Der afholdes møde med Kultursamvirket kl , herunder indgår tillige drøftelse af arbejdet med udarbejdelse af forslag til Kulturpolitik. Kultursamvirket orienterede om de initiativer og projekter, Samvirket har arbejdet med i Derefter fremlagde Samvirket forventninger og ønsker til De tanker og ideer, som arbejdsgruppen vedrørende den kommende kulturpolitik har gjort sig, blev drøftet. Arbejdsgruppen fortsætter med udarbejdelsen af forslag til kulturpolitik.

14 Fritids- og Kulturudvalget, den 18. december 2008 Side Orientering A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK 1. Foreløbig plan for forfatterskolen Rapport vedr. Keep on Rocking 3. Sammenlignende biblioteksstatistik Invitation til samarbejde om Store Cykeldag 2009 Bilag: Foreløbig plan for forfatterskolen 2009 Kort om forfatterskolens kurser Uddrag fra projektkoordinators postkasse Artikel i Kristeligt Dagblad De manglende bilag fremsendes til udvalget. Til efterretning.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere