MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for lægerne kl i mødelokale H5 Mødeleder: Flemming Pless MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, Mødelokale H4 MEDLEMMER Flemming Pless Udvalgsmedlem Deltog Lise Müller Udvalgsmedlem Deltog May-Britt Kattrup Udvalgsmedlem Deltog Susanne Palsig Udvalgsmedlem Deltog Torben Kjær Udvalgsmedlem Deltog Line Soot Udvalgsmedlem Deltog Claus Perrild Udvalgsmedlem Deltog Marianne Puge Udvalgsmedlem Deltog Karin Zimmer Udvalgsmedlem Deltog Ben Geissler Udvalgsmedlem Deltog Ole S. Nielsen Udvalgsmedlem Deltog Flemming Skovsgaard Udvalgsmedlem Deltog Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 8. juni Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 4. Fastsættelse af automatiske højestegrænser 5. Evaluering af Kommmunalt-lægelige Udvalg 6. Etablering af en fagkonsulentfunktion i forhold til Den Præhospitale Virksomhed (DPV) 7. Orientering om status for omlægning af laboratoriebetjeningen af praksissektoren 8. Forslag til mødedatoer Meddelelse - Rammeaftale om e-kommunikation mellem Albertslund Kommune og kommunens praktiserende læger 10. Gensidig orientering 11. Næste møde 12. Eventuelt Side 2

3 Side 3

4 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes 2. t.o. blev det ved det sidste samarbejdsudvalgsmøde besluttet, at sekretariaterne skulle drøfte en model for antallet af klagesag pr. møde. Det er ved sekretariatsmødet den 13. august 2015 blevet besluttet, at dette ikke længere er relevant, idet der er i bund i klagesagerne, således at der fremadrettet ikke vil være så mange klagesager på dagsorden pr. møde SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 4

5 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 8. JUNI 2015 INDSTILLING 1. drøftelse af mail fra PLO Hovedstaden SAGSFREMSTILLING 1813 vil tilrette vejledningen, når webredaktør kommer fra ferie, således at forslag fra PLO Hovedstaden indskrives. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. BILAGSFORTEGNELSE 1. Ligsyn uden for normal arbejdstid Side 5

6 3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Flemming Pless - Mødeleder Lise Müller Torben Kjær May-Britt Kattrup Ole S. Nielsen Medlemmer udpeget af KKR: Susanne Palsig Lægefagpolitiske medlemmer: Flemming Skovsgaard Line Soot Ben Geissler Claus Perrild Karin Zimmer Marianne Puge Bisidder: Thomas Birk Kristiansen Sekretariatet, PLO-Hovedstaden: Seniorkonsulent Flemming Hassing Larsen og juridisk konsulent Finn Altschuler Sekretariatet, Region Hovedstaden: Vicedirektør Else Hjortsø, enhedschef Bettina Skovgaard og evt. enhedschef Jesper Lihn Side 6

7 4. FASTSÆTTELSE AF AUTOMATISKE HØJESTEGRÆNSER INDSTILLING 1. at redegørelsen tages til efterretning RESUME Region Hovedstaden har pr. 1. juli 2015 fastsat automatiske højestegrænser for 19 praksis i henhold til overenskomstens 87, stk. 4. Der er 3 praksis, der har klaget over de fastsatte højestegrænser. Disse sager behandles på dette møde. SAGSFREMSTILLING Som følge af fastsættelse af automatiske højestegrænser pr. 1. juli 2015 har 3 praksis klaget over højestegrænserne. Samarbejdsudvalget behandler klager over automatisk fastsatte højestegrænser jf. 108, stk. 2. Regionsadministrationen har derfor udarbejdet en overordnet sag om reglerne for de automatiske højestegrænser. Overenskomstens bestemmelser Overenskomstens 87, stk. 4: Såfremt årsopgørelsen viser, at udgiften til lægehjælp i dagtiden pr. sikret (egne sikrede) i en praksis i et år har overskredet den gennemsnitlige udgift pr. sikret inden for regionen ( 93-området i Region Hovedstaden), med 25 % eller derover for basis- og ydelseshonorarerne tilsammen, fastsættes højestegrænse for praksis' samlede indtægter ved ydelseshonorarer fra regionen i dagtiden. Højestegrænsen fastsættes på + 25 % af den gennemsnitlige udgift pr. sikret i regionen. Højestegrænsen kan iværksættes fra det følgende kvartals begyndelse. Højestegrænsen kan første gang iværksættes på baggrund af regnskabsåret Lægerne kan klage over fastsættelse af automatiske højestegrænser i henhold til 108, stk. 2, og samarbejdsudvalgets afgørelse kan ankes til Landssamarbejdsudvalget i henhold til 107, stk. 6. Højestegrænser Kontrolstatistikkerne for 2014 fra CSC er ikke blevet tilrettet således, at afvigelserne kun vedrørte egne sikrede, men regionsadministrationen har foretaget beregninger af andelen af honoraret for andres patienter og fratrukket det fra afvigelserne. Det vil sige, at de fastsatte højestegrænser er manuelt korrigeret for udgiften til andres patienter. Beregningsmodellen er aftalt mellem PLO og Danske Regioner og præciseret i OK-nyt - Praksis nr (bilag 1). Eksempel på en højestegrænse: Er den gennemsnitlige udgift pr. patient i 93 -området eksempelvis kr., og der er fastsat en højestegrænse på 25 % bliver højestegrænsen kr. pr. sikret. Hvis den gennemsnitlige udgift pr. patient i praksis er kr., skal der tilbagebetales 150 kr. pr. sikret. Såfremt praksis ikke overskrider den fastsatte højestegrænse, bliver den ikke effektueret. Højestegrænsen administreres kvartalsvis, og første opgørelse finder sted i november 2015, hvor højestegrænsen for 3. kvartal beregnes. Hvis praksis afviger fra den fastsatte grænse, vil praksis modtage et tilbagebetalingskrav fra regionen. Ved årets udgang udarbejdes en slutopgørelse over ydelsesforbruget pr. sikret. På baggrund af slutopgørelsen foretages en endelig årsregulering. Højestegrænsen bortfalder, når udgiften i mere end 2 år har ligget under den fastsatte grænse, jf. 87, stk. 7. Økonomi Det fremgår af økonomiprotokollatet af 1. september 2014, at det er en forudsætning, at der fra den økonomiske ramme skal fratrækkes 10 mio. kr. pr. 1. oktober 2014, 35 mio. kr. pr. 1. oktober 2015 og 40 mio. kr. pr. 1. oktober 2016 i medfør af den nye bestemmelse om automatiske højestegrænser. Side 7

8 Beløbene omfatter hele landet. Region Hovedstadens bidrag til den samlede besparelse udgør ca. 1/3 svarende til 10 mio. årligt. I Region Hovedstaden er der på baggrund af kontrolstatistikken for 2014 blevet fastsat højestegrænser for 19 praksis. Såfremt højestegrænsen for de 19 praksis var gældende i hele 2015 og deres aktivitetsniveau på samme niveau som i 2014, ville de skulle tilbagebetale 3,7 mio. kr. Højestegrænserne for de 19 praksis er dog først gældende fra 1. juli 2015, og den forventede tilbagebetaling i 2015 anslås derfor til at være under 2 mio. kr. Regionsadministrationens bemærkninger Højestegrænserne er fastsat automatisk i henhold til overenskomstens 87, stk. 4. Dette betyder, at der hverken er en sagsbehandlingsproces eller nogle overenskomstfastsatte kriterier, som skal vurderes i forbindelse med fastsættelsen af en højestegrænse, og der er ikke i overenskomstens regler mulighed for at dispensere fra reglerne. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Sagen blev drøftet, og der vil ske en individuel behandling af de tre klagesager på herværende møde. Lægesiden finder, at i henhold til overenskomstens 108, stk. 2, har samarbejdsudvalget kompetence til at behandle sagerne. Lægesiden er ikke enige i, at samarbejdsudvalgets behandling skal have karakter af et ekspeditionskontor. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulla Fremlev BILAGSFORTEGNELSE 1. OK - nyt - Praksis nr Side 8

9 5. EVALUERING AF KOMMMUNALT-LÆGELIGE UDVALG INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning RESUME I henhold til overenskomsten skal de kommunalt-lægelige udvalg (KLU'er) en gang årligt evaluere deres arbejde og indsende orientering herom til samarbejdsudvalget. Der er dog ikke indkommet orientering fra alle kommuner. En samlet orientering fra de 29 KLU'er fremlægges derfor på næstkommende møde i december. SAGSFREMSTILLING I henhold til overenskomst om almen praksis ( 96) skal alle kommuner i samarbejde med kommunens læger nedsætte et kommunalt-lægeligt udvalg (KLU) bestående af lokale praktiserende læger og repræsentanter for kommunen. Det er samtidig aftalt, at der årligt foretages en evaluering af samarbejdet mellem kommunen og lægerne i kommunen. I evalueringen skal indgå en opfølgning og status på implementeringen af evt. lokale aftaler. Der udarbejdes herefter en kort orientering, som sendes til Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden. Samarbejdsudvalget har på sit møde d. 26. november 2013 besluttet, at der fremover ønskes en standardiseret form for orienteringerne til Samarbejdsudvalget. Administrationen har skrevet til KLU'erne og erindret om, at orienteringer om evalueringer skal fremsendes til Samarbejdsudvalget med frist d. 20. august Der er samtidig lavet et skema til besvarelse for at sikre en ensartet form. Der er lagt vægt på, at orienteringerne skal udarbejdes i fællesskab mellem de alment praktiserende læger og de kommunale repræsentanter i KLU'erne. Da ikke alle KLU'er har haft mulighed for at mødes og udforme orienteringen inden den udmeldte tidsfrist, vil den samlede orientering til Samarbejdsudvalget i stedet blive forelagt på næstkommende møde. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Tiejbo BILAGSFORTEGNELSE 1. Skema til orientering om evaluering af KLU samarbejdet i kommunerne 2. Brev vedr. orientering om evaluering af KLU 2014 Side 9

10 6. ETABLERING AF EN FAGKONSULENTFUNKTION I FORHOLD TIL DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED (DPV) INDSTILLING 1. at udvalget drøfter etablering af en fagkonsulentfunktion i forhold til Den Præhospitale Virksomhed (DPV) RESUME Siden etableringen af DPV har det været regionens ønske at etablere en fagkonsulentfunktion på linie med tilsvarende funktion for andre specialer med henblik på at sikre udvikling af patientforløb og kommunikation med almen praksis. Der ønskes en drøftelse af muligheden for at etablere en sådan. SAGSFREMSTILLING Med baggrund i udviklingen af den præhospitale funktion i regionen, herunder 1813, har Region Hovedstaden ønsket og bevilget budget til etablering af en fagkonsulentfunktion, der kan udvikle samarbejdet mellem almen praksis og DPV, således at patientforløb kan kvalitetsudvikles og kommunikationen, herunder epikriser forbedres. Ordningen skal indtænkes i Kap -H. Ordningen blev forhandlet i 2014, desværre uden resultat. Regionen ønsker atter at genfremsætte tilbuddet, idet det i forskellige sammenhænge er tydeligt, at en sådan dialog er vigtig og nødvendig. Dette ses særligt i forhold til de epikriser, der sendes til almen praksis fra 1813, hvor de tekniske ændringer, der er etableret ikke tilfredsstillende kan testes og kvalificeres uden muligheden for en gensidig dialog. Region Hovedstaden tilbyder derfor en udvidelse af budgetrammen for Kap -H, således at den fremover dækker også en fagkonsulent til det præhospitale område. Konsulentfunktionen ønskes etableret snarest muligt. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Sagen blev drøftet. Lægesiden oplyste, at der afholdes møde den 28. september, hvor emnet vil blive drøftet. Herefter vil lægesiden komme med deres tilbagemelding til Else Hjortsø. Samarbejdsudvalget orienteres på næstkommende møde. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Else Hjortsø Side 10

11 7. ORIENTERING OM STATUS FOR OMLÆGNING AF LABORATORIEBETJENINGEN AF PRAKSISSEKTOREN INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager orienteringen til efterretning RESUME Regionsrådet besluttede den 23. september 2014 at nedlægge Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL). Laboratorie- og analysefunktionen for praksissektoren vil fremover blive varetaget af hospitalernes klinisk biokemiske afdelinger. Samarbejdsudvalget fik en første orientering om sagen den 2. december RHEL lukker den 31. december Der arbejdes aktuelt på at forberede hospitalernes overtagelse af opgaven. Der tilrettelægges en kommunikationsindsats primært målrettet praktiserende læger og speciallæger om omlægningen. SAGSFREMSTILLING I det følgende gives en orientering om omlægningen. Sagsfremstillingen vedrører alene de læger, der betjenes af RHEL. 1. Laboratoriebetjening af praksissektoren Analyserne bliver fordelt til de klinisk biokemiske afdelinger på hospitalerne på følgende måde: Planområde Hospital Byen Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Midt ekskl. Stenløse, Ølstykke, Farum, Slangerup og Herlev og Gentofte Hospital Birkerød Syd Amager og Hvidovre Hospital Nord inkl. Stenløse, Ølstykke, Farum, Slangerup og Birkerød Nordsjællands Hospital Laboratoriebetjeningen af lægerne på Bornholm ændres ikke. Filialerne bevares. Filialen i Pilestræde får ny adresse i løbet af Nærmere information følger. Er der spørgsmål til et konkret prøvesvar, skal der rettes henvendelse til den klinisk biokemiske afdeling, der har udført analysen. a. Serviceorganisation Blodprøvetagning i hjemmet/på plejehjem (mobillaboratoriet). Blodprøvetagning i hjemmet og på plejehjem vil fortsat kunne bestilles som i dag. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk 2 dage inden prøvetagningen for at sikre, at borgeren er hjemme. Målgruppen for mobillaboratoriet er patienter, hvor prøvetagningen ellers ville forudsætte en liggende transport til egen læge eller til en af filialerne. Bestilling/udbringning af utensilier Bestillingen af utensilier vil ske via en webbaseret løsning, som alle praktiserende læger og speciallæger kan tilgå via internettet. Levering af utensilier tilrettelægges af den regionale Enhed for Logistik & Forsyning. Afhentning af blodprøver Der vil som i dag være mulighed for at få hentet blodprøver 2 gange dagligt fra praksis. EKG funktionen. Side 11

12 EKG funktionen fra RHEL overføres samlet til Kliniks Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Funktionen fortsætter uændret for lægerne i de øvrige planområder. Det etableres en fælles EKG platform i forbindelse med etablering af sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Praksissektoren inkluderes pr. 1. juli De praktiserende læger vil som i dag kunne ringe og få telefonisk rådgivning af en speciallæge i kardiologi i dagsarbejdstiden. Alle optagne EKG er beskrives og svar sendes elektronisk i dagarbejdstiden. EKG optaget i filialerne og i patientens hjem omfattes af ordningen. b. Kvalitetsorganisation Der etableres en regional kvalitetsorganisation (CEK) for praksissektoren på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. De kliniske biokemiske afdelinger, der udfører analyser for praksissektoren og de 2 praksiskonsulenter på laboratorieområdet er medlem af styregruppen for CEK. Center for Sundhed har formandskabet. Første møde i styregruppen har været afholdt. Styregruppen for Den Regionale Kvalitetsorganisation skal sikre, at praksissektorens læger fremadrettet får samme tilbud om kvalitet og rådgivning som i dag. CEK varetager følgende opgaver. Alle spørgsmål om overordnede forhold, udvikling etc. rettes til kvalitetsorganisationen. Relevante opgaver i forhold til overenskomsten Telefonisk rådgivning ved laboratoriekonsulenter på hverdage ( Hot-line ) Tilrettelægge og implementere ensartet tilbud til i praksissektoren i regionen Tilbud af efteruddannelsesaktiviteter til læger og klinikpersonale i lægepraksis Ansvarlig for hjemmeside. Til CEK er tilknyttet en overlæge samt laboratoriekonsulenter, der tager på klinikbesøg. IT-systemer Bestilling af blodprøver og blodprøvetagning i hjemmet vil som i dag ske via WebReq. Der vil blive sendt prøvesvar via Labka II til praksissektoren en gang i timen i dagarbejdstiden. Fremadrettet vil både hospitaler og praksissektoren blive betjent via Labka II. Hospitalerne kan fremadrettet se en patients samlede laboraotoriesvar. Kommunikation til praksissektoren Informations- og vejledningsmaterialet til de praktiserende læger og speciallæger udarbejdes i tæt samarbejde med de to praksiskonsulenter på laboratorieområdet. Det har været overvejet i dialog med praksiskonsulenterne på laboratorieområdet, om der skulle udsendes informationsmateriale til hjælp ved information af borgerne. Det vurderes ikke, at der er et behov, idet omlægningen ikke får betydning for borgerne. Følgende kommunikationsplan i forhold til praksissektoren Orienteringssag til samarbejdsudvalg (almen og speciallæger) i september. Orientering i PraksisNyt og på sundhed.dk til praksissektoren i september Løbende orientering via faktaark til de praktiserende læger og speciallæger, som udsendes elektronisk via digital post, PraksisNyt og på Sundhed.dk om fx bestilling af utensiler, afhentning af blodprøver etc. Side 12

13 Ny hjemmeside Rhel.dk nedlægges 1. januar 2016, og der etableres ny hjemmeside for praktiserende læger og speciallæger, der bliver den fælles indgang til de klinisk biokemiske afdelinger. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Rettelse til sagsfremstilling: "Det betyder blandt andet, at hospitalerne og praksissektoren får mulighed for at se en patients samlede laboratoriesvar". Denne sætning er fjernet fra sagsfremstillingen, idet den er forkert. Der burde retteligt have stået, at "hospitalerne kan fremadrettet se en patients samlede laboraotoriesvar", lægerne har samme mulighed via sundhed.dk.. Lægesiden påpegede, at der er en forringelse i forhold til blodprøvetagning i hjemmet, da målgruppen er blevet indskrænket. Administrationen undersøger sagen og vender tilbage. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Gitte Mogensen Side 13

14 8. FORSLAG TIL MØDEDATOER 2016 Regionsadministrationen foreslår følgende mødedatoer for 2016: 9. februar 2016 (Region Hovedstaden) 13. juni 2016 (PLO-Hovedstaden) 12. september 2016 (Region Hovedstaden) 28. november 2016 (PLO-Hovedstaden) Møderne foregår på skift mellem PLO- Hovedstaden, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. og Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Møderne starter kl Der er formøde for politikere fra kl og fra kl for de lægefaglige medlemmer. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Mødedatoerne er: 1. februar 2016 (Region Hovedstaden) 6. juni 2016 (PLO-Hovedstaden) 12. september 2016 (Region Hovedstaden) 28. november 2016 (PLO-Hovedstaden) Møderne foregår på skift mellem PLO- Hovedstaden, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. og Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Møderne starter kl Der er formøde for politikere fra kl og fra kl for de lægefaglige medlemmer. Side 14

15 9. MEDDELELSE - RAMMEAFTALE OM E-KOMMUNIKATION MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE OG KOMMUNENS PRAKTISERENDE LÆGER MEDDELELSE Albertslund Kommune og kommunens praktiserende læger har tiltrådt en rammeaftale om e - kommunikation. Aftalen er vedtaget for Afsnit A omhandlende e-konsultation mellem lægen og kommunens plejepersonale, der handler på patientens vegne, Afsnit B anvendelse af MedComs dynamiske blanketform til LÆ-blanketter og Afsnit C anvendelse af IT-understøttet arbejdsgang i forbindelse med lægevisiterede kommunale forebyggelses- og træningstilbud. Aftalen er gældende fra 1. maj JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulla Fremlev BILAGSFORTEGNELSE 1. Rammeaftale Side 15

16 10. GENSIDIG ORIENTERING Lægesiden informerede om, at der er problemer med at rekvirere tolke i Halsnæs Kommune. Administrationen vil følge op herpå. Derudover oplyste lægesiden, at der er dialog med lægelaugsformændene om solidarisk fordeling af flygtninge, som kommer til Danmark fra Syrien. Lægesiden påpegede, at der er uhensigtsmæssigheder i forbindelse med lukning for tilgang af patienter. Regionen oplyste, at der er it-mæssige udfordringer hos CSC i øjeblikket. Side 16

17 11. NÆSTE MØDE Det næste møde afholdes den 2. december 2015 i Stockholmsgade kl Der er formøde for politikere kl og kl for lægerne. Side 17

18 12. EVENTUELT Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Side 18

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.30-17.30 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i lokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 17-08-2015 10:00 MØDESTED Mødelokale H6/H7 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 )

Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN Vejledende retningslinjer om kontrolstatistik (Godkendt af Landssamarbejdsudvalget den 24. november 2015 ) Formål med kontrolbestemmelserne Kontrolbestemmelserne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i det

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00 i mødelokale

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 19. februar 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

REFERAT. Møde i: SFR Radiologi Dato: Onsdag d. 11. maj 2016 Kl.: Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7. Deltagere:

REFERAT. Møde i: SFR Radiologi Dato: Onsdag d. 11. maj 2016 Kl.: Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7. Deltagere: Sekretariat SFR Radiologi REFERAT Møde i: SFR Radiologi Dato: Onsdag d. 11. maj 2016 Kl.: 8.00 10.00 Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7 Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang bygn. 50 A, plan 2 Telefon

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H8 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

REFERAT. 23 Rigshospitalet

REFERAT. 23 Rigshospitalet 23 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: SFR Klinisk Biokemi Region Hovedstaden Dato: Tirsdag d. 9. august 2016 Kl.: 14:00 16:00 Sted: Bispebjerg Hospital - Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.30-9.00 i mødelokale H4 * Der afholdes

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand) (afbud)

Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand) (afbud) Sekretariat SFR Radiologi REFERAT Møde i: SFR Radiologi Dato: Mandag d. 26. september 2016 Kl.: 8.00 10.00 Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7 Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang bygn. 50 A, plan

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Region Midtjylland. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 5 Region Midtjylland Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 5 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22, Postboks

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutning: Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter under pkt. 12 Evt.:

Beslutning: Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter under pkt. 12 Evt.: Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. november 2014 Kl.: 14-16 Sted: Mødelokale 'Blå stue', Glostrup Hospital Deltagere:

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere