Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave."

Transkript

1 Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Sammenhæng: Tidsrum: NOV 16 FEB 17 Institution: Børnehuset Harridslev Stue: Skolevænget Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier handler både om kultur forstået som æstetiske oplevelser, processer og aktiviteter og om kultur forstået som dannelse og relationer mellem mennesker. Det handler om kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn. Børns kultur skal være omdrejningspunktet for dagtilbuddets arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier, men de voksne har en vigtig rolle som formidlere og kulturbærere. Børns kultur kan beskrives som en lege- og deltagelseskultur. Den rummer det perspektiv på livet og det sæt af kulturelle udtryksformer og værdier, børn selv kommer til dagtilbuddene med, og som den pædagogiske praksis skal bidrage til at udvikle og berige. Forskningen viser, at arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier kan understøtte børns kognitive, personlige og sociale udvikling. Børn skal have mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv at være skabende i dagtilbuddet. Det giver dem mulighed for kropslige, sanselige og kognitive erfaringer, der understøtter både læring og dannelse. Samtidig skal børn møde andres kulturelle udtryksformer og værdier og lære, at kulturelle baggrunde fx sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. Ved at tage udgangspunkt i mangfoldighed som en grundlæggende værdi er dagtilbuddet med til at udvikle børnenes identitet, tolerance og respekt for kulturelle forskelle. Forskningen viser, at dagtilbuddets arbejde med at udvide børns kulturelle erfaringsramme og dannelse rummer et potentiale med hensyn til at styrke alle børns forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet. Det gælder i særlig grad for børn, som ikke bliver introduceret til forskellige kulturelle udtryksformer, værdier og genrer hjemmefra. I dagtilbud Nordøst fokuserer vi på tre læringsområder, som dækker væsentlige dele af arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier, som en pædagogisk del af de nationale læringsplaner og temaet indgår i årshjulet for Dagtilbud Nordøst. På skolevænget har vi valgt at beskæftige os med populærkulturen iblandt vores børnegruppe. Vi har valgt at tage udgangspunkt i filmen: Sådan træner du din drage. Vi ved, at flere af børnene har set filmen/små serier derhjemme og derved kan vi lave en kobling mellem hjemmet og børnehaven. Vi tænker, at filmen har flere forskellige perspektiver inddraget bla. Vikingekultur, identitetsdannelse og venskaber. I november og december mdr. skal vi derudover beskæftige os med julen. Vi vil arbejde med den danske/børnehavens juletraditioner med fokus på julens værdier og fantasien: såsom nissedør, julebamser, bedsteforældredage, Lucia osv. Vi vil bestræbe os på at koble populærkulturen ind i juletraditionerne. Tema: 1.Kulturelle udtryksform er og værdier. 2. Sproglig udvikling Overordnet mål: (slet det I ikke har valgt) 1.3 Traditioner og værdier. Specifikke mål: (slet det I ikke har valgt) 1.3 Børnene møder kulturel mangfoldighed og får erfaringer med og viden om egne og andres kulturelle værdier og traditioner. 2.3 Skriftsprog: At børnene 2.3 Har begyndende viden om skriftsprog, læseretning og kendskab til ord som: forfatter og titel. Begynder at genkende, benævne og skrive bogstaver og enkelte ord. 1

2 Begynder at forstå at lyd og bogstav hænger sammen og får alfabetisk kendskab. 3. Naturfænomener 4. Personlig udvikling 5. Sociale kompetencer. 3.1 Mængder og tal: 4.1 Selvværd: 5.3 Sociale færdigheder og handlen: At børnene: 3.1: Eksperimenterer med at genkende og sammenligne mængder. Eksperimenterer med at tælle objekter og forstå det totale antal. Udforsker tal, sammenligner tal og fortæller hvilket tal der er størst. At børnene: 4.1 Er åben og vedholdende overfor nye udfordringer. Giver med ord udtryk for hvad det har brug for og lyst til, Tager initiativer. Har mod på at lære nyt og møde det ukendte. At børnene: 5.3 Indgår i sociale fællesskaber og samarbejder om leg og læringsaktiviteter. Har kommunikative færdigheder til dialog og håndterer konflikter. Kan tage medansvar og har respekt/accept af forskelligheder. Inklusion: I henhold til de nationale læreplaner og PLR9 skal inklusion tænkes ind i alle de læringsmiljøer vi arbejder med i institutionen, også børn med særlige behov. Alle børn skal kunne deltage på deres egne præmisser og aktiviteterne skal planlægges med dette for øje. Når barnet føler sig inddraget, imødekommet, set og hørt, oplever barnet gradvis en større social og dermed personlig værdsættelse, ligesom selvværd udvikles gennem andres signaler, der viser at man betyder noget for dem og for andre. Der arbejdes bla. med Den pædagogiske bagdør, hvor reglerne kan laves om i legen/aktiviteten, - også undervejs - så den tilpasses alle aldre, udvikling og forståelse, også sprogligt. Samt differentieringsprincipper i Læringsstigen, som er strategier til at gøre aktiviteterne nemmere eller sværere alt efter det enkelte barns udvikling. Beskriv hvordan: 2

3 Ved at tage udgangspunkt i børns populærkultur filmen Sådan træner du din drage har alle børn et fælles udgangspunkt ift. de uformelle / formelle lege ift. forståelse / genkendelse af eks. vikinger, figurer, olign. i legen. Vi bestræber os på, at hele børnegruppen vil opleve sig værdifulde og at alle børn vil være aktive og bidrage til vores projekt, da projektet tager afsæt i leg. Vi har fokus på at tydeliggøre hvert barns ressourcer ift. det der arbejdes med dvs. at vi tilrettelægger projektet således, at det tænkes at mennesket lærer forskelligt bla. igennem kroppen, det kreative, medier, sprog osv. Vi danner grupper ift. relationer, der har fokus på at udvikle barnet eller gøre barnet trygt. Vi arbejder i mindre læringsgrupper. Vi tilrettelægger vores pædagogiske aktiviteter, således at den pædagogiske bagdør undervejs tilpasses det enkelte barn. Ved at beskæftige os med julens traditioner, er vores forventning at alle børn er nysgerrige og har nysgerrighed om vedr. alm. juletradition og at alle børn og forældre deltager aktivt i eks. Julebamsen Lucia osv. Tiltag: Tema: Tiltag: (pædagogiske principper og fysisk læringsmiljø) Kulturelle udtryksformer og værdier (slet det I ikke har valgt) 1.3 Traditioner og værdier. Vi vil Organisere aktiviteter og processer, der tager udgangspunkt i børnenes individuelle udtryksformer og interesser. Være engagerede i og bevidste om at vi er kulturbærere, rollemodeller og formidlere af kulturelle udtryksformer og værdier. Tage udgangspunkt i og fremhæve kulturel mangfoldighed som noget positivt. Anerkende børns leg som æstetiske, kulturelle og skabende processer. Have fokus på at det skal være sjovt og give mening for børnene at opleve og skabe kulturelle udtryk. Processen er omdrejningspunktet og vigtigere end at børnene laver et smukt eller rigtigt produkt. Understøtte en skabende, eksperimenterende og udforskende tilgang til aktiviteter i det daglig fx ved at bruge ting omvendt og tænke ud af boksen. indrette inspirerende og kreative læringsmiljøer med plads til fordybelse i forskellige aktivitetsrum/områder. FX en læsekrog, lytte til musik, et teaterhjørne, kreative værksteder il billedkunst, områder med konstruktionslegetøj, steder med adgang til digitale medier osv. Gøre det nemt for børnene løbende at få adgang til materialer og redskaber. Materialerne er præsenteret så de er attraktive for børnene, der på eget initiativ kan udtrykke sig skabende og være skabende sammen. Dokumentere synligt for børn og forældre, hvordan der arbejdes med kulturelle former og værdier via fx udstillinger. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter herunder digitale læreprocesser: Vi laver projekt uger med: Sværd / skjolde = ansvarspersoner Tina og Lisbeth 3

4 Smykker = ansvarspersoner Lene og Jytte Julegaver = ansvarspersoner Conny Julegaverne skal relatere til emnet viking. Vi tager på tur til kulturhistorisk museum og går på opdagelse i vikingetiden i mindre grupper. Vi arrangere en udflugt til fyrkatvikinger i Hobro evt. med forældredeltagelse (evt januar) Der indrettes læsezoner, hvor der vil være bøger fra filmen eller bøger der omhandler vikinger. Ansvar Tina og Conny. Vi laver MØLLE spillet. Vi laver snurretoppe. Ansvarsperson Tina og Lisbeth. 2. Sproglig udvikling. 2.3 Skriftsprog. Julen Nissen flytter ind i børnehaven. de daglige aktiviteter bør relatere til emnet vikingetiden. Ansvar Tina Julebamsen går på skift i december mdr. Ansvar LENE Julegaverne produceres i november mdr. 1 december går vi samlet i kirken. Vi øver 5 dage med Lucia. ANSVAR : Indbydelse Lene TØJ JYTTE Vi afholder julefrokost den 16 december med vikingemad. Vi vil: Have fokus på at benytte mere abstrakte ord og samtale længere tid af gangen. Planlægge og reflektere over det sproglige læringspotentiale i aktiviteterne. Arbejde bevidst med at udnytte potentialet for sproglig læring i rutiner og leg/spontant opståede aktiviteter. Være opmærksom på det sprog og kropssprog i som vi voksne bruger i hverdagen og bruge et rigt og varieret sprog overfor børnene. Forholde sig løbende til, hvor enkelt barn er i sin udvikling og både udfordre og lade dem øve det de kan. Sørge for at skriftsproget er synligt så vi viser det har betydning. sørge for at bøger er tilgængelige og gjort spændende/attraktive. sikre at bogvalget er reflekteret, så det understøtter de tre læringsområder indenfor sproglig udvikling. Indrettet med små rum i rummet med mulighed for ro og fordybelse og/eller særlige aktiviteter, hvor der er sprogunderstøttende materialer. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: Vi har indkøbt kinabøger, som skal bruges til logbøger. Der arbejdes min. 1 gang om ugen med skoleopgaver (som gerne må omhandle vikinger) og gerne være nedskrevet i logbogen. Eks. Bogstavet H for figuren Hikke.. Tegninger af dragen Tandløs osv. I logbogen skal der laves arbejdstegninger (eks. Til sværd), der skal laves små tegninger fra filmen af osv. Ansvar; Tina. Der lånes bøger om vikingetiden, som bliver tilgængelig. Ansvar ; Conny. 4

5 Vi laver 1 bookcreator i hver basisgruppe, som omhandler vikingetiden. ANSVAR ALLE Vi sætter billeder op med ord opsat i inst. (vikinge relaterede). Ansvar ; Conny. 3.Naturfænomener. 3.1 Mængder og tal. Vi vil: Understøtte og være nysgerrig overfor børnenes nysgerrighed. Understøtte børnene i at have en undersøgende og kritisk tilgang. Udfordre og opmuntre alle børn i nærmeste udviklingszone. Gå på jagt efter svarene på børnenes egne spørgsmål. Guide dem i at udforske spørgsmålene. Introducere børnene til faglige begreber. Introducere børnene til redskaber/materialer de kan bruge til at observere og lave undersøgelser. Anvende naturfaglige arbejdsmetoder fx observerer, hypoteser, undersøge, konkludere. Indrette rum og udearealer så de signalere interesse for naturfænomener. prioriterer Indretning der fremme børnenes udforskning med mange materialer, redskaber til at eksperimenter og undersøge. sikre at mængder, tal og former er synlige i institutionen. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: Den interaktive væg og taleklemmerne bruges ift. mængder og tal. Ansvar; Lene Vi har tællesange til samling hver dag. Ansvar; Jytte Vi laver sværd, skjolde, snurretoppe, mølle, smykker olign. Hvor former, tal og mængder. Ansvar; uddelt se længere oppe. Vi arbejder med OSMO hver morgen. Ansvar Lisbeth. Tal og bogstaver bruges i logbogen. Ansvar i basisgrupper. Vi laver nedtælling til jul. Ansvar ; basisgrupper Der laves juleklip med fokus på mængder og tal 4. Personlig udvikling. 4.1 Selvværd Vi vil: Anerkende barnets følelser og give tid og hjælp til at barnet forstår og får mulighed for at regulerer sine følelser. Være interesseret i at lære hver enkelt barn at kende som det særlige menneske det er. Være nysgerrig efter at se barnets initiativer og vise interesse for dem. Se og inddrage det barn, der ikke af sig selv er opsøgende og tager initiativ. Arbejde med at børnene kan selv kan nå legetøj og materialer. involverer børnene i at forme det fysiske rum og legemuligheder. Indrette så det gør det tydeligt hvad børnene kan og må, så de ikke kommer til at gøre noget forkert. sikre mulighed for at sætte spor feks tegninger. 5

6 Understøtte at børnene kan selv tage vand og mad, finde deres ting osv opfylde egne behov. 5. Sociale kompetencer. 5.3 Social færdigheder og handlen. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: Vi laver logbog over vores projekt. her er det vigtigt, at vi bevidstgøre børnenes udvikling eks. Igennem deres tegninger. Ansvar; basisgrupper. Vi bestræber os på, at lave en book creator for hvert barn / gruppe som synliggøre barnets ressourcer. (Sammenhæng mellem skolebhv.) Vi arbejder i projekt uger. Vi har fokus på at barnets selvværd øges i de forskellige kreative processer vi i gang sætter. Børnene opfordres til at hjælpe med at indrette rum til vikingelege. Vi bestræber os på at hvert barn oplever stolthed over processen og produktet ift. Julgaver. Vi vil: Benævne og italesætte børnenes behov og sociale handlinger. Sikre at alle børn har mindst en tæt voksenrelation og at alle får mulighed for at deltage i fællesskabet, Være nærværende og understøttende, samt tilrettelæggende i børns leg og læring, både i de tætte relationer og i det større fællesskab. Inddrage børnene aktivt i valg, valgmuligheder og beslutninger. Understøtter at der kan veksles mellem små og store børnefælleskaber. Sikre at børnene kan veksle mellem individuel fordybelse og nærhed, og fælleskaber om leg/læring sørge for alsidigt legetøj og udstyr der sikre mulighed for parallellege, rollelege og sociale lege. sørge for legetøj og udstyr der lægger op til at børnene kan løse opgaver og udforske sammen. Beskriv specifikke tiltag/aktiviteter, herunder digitale læreprocesser: Vi laver kamplege hvor en voksen er aktiv deltagende i store og mindre grupper. Ansvar ; Maria Der indkøbes tandløs legetøj som skal inddrages i leg. Ansvar; Tina Der sættes fokus på hvert barns ressource denne ressource tydeliggøres igennem bookcreator og tegning. Basisgrupper Der spilles mølle og leges med snurretoppe. Julebamsen kommer hjem til et nyt barn i december mdr. - til samling tales der om barnets oplevelser vedr. julebamsen. Børnene opføre Lucia i december. 6. Forældre deltagelse. Beskriv hvorledes I vil understøtte forældredeltagelse i temaet: Vi har sendt et brev ud til alle forældre vedr. projektet. ANSVAR TINA 6

7 Vi ønsker, at familien ser filmen / serier hjemme og forældrene bliver nysgerrige igennem dialog med deres barn ift. vikingetiden, figurernes identitet samt deres barns ressourcer. EVT fyrkat viking afhentning derude af forældre. (evt januar) Forældrene skal i samarbejde med barnet lave en fortælling vedr. julebamsen gerne med fokus på vikingetemaet. Vi afholder bedsteforældredag den 2 december ANSVAR LENE Forældrene får en julegave, som har forbindelse til filmen. Tegn og Tema: 1.Kulturelle udtryksforme r og værdier. (slet det I ikke har valgt) 1.1 Traditioner og værdier. Tegn på læring: (slet det I ikke har valgt) At børnene har fået 1.3 Mødt kulturel mangfoldighed og fået erfaringer med og viden om egne og andres kulturelle værdier og traditioner. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Børnene får kendskab til vikingetiden. og også hvordan julen foregik i vikingetiden. Børnene oplever glæde og bliver anerkendt i deres arbejder under/i processen med julegaver. herved udvises der stolthed. Børnene leger lege fra vikingetiden kamplege. Børnene lærer at spille MØLLE. Børnene lærer at lege med snurretoppe. Børnene lærer Lucia sangen. (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 2. Sproglig udvikling. 2.3 Skriftsprog. At børnene 2.3 Har begyndende viden om skriftsprog, læseretning og kendskab til ord som: forfatter og titel. 7

8 Begynder at genkende, benævne og skrive bogstaver og enkelte ord. Begynder at forstå at lyd og bogstav hænger sammen og får alfabetisk kendskab. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Børnene får brugt deres logbog ugentligt børnene tager logbogen med hjem og de laver bogstaver / tegninger sammen med deres familier. Børnene er nysgerrige i at læse i vikingebøger. Børnene arbejder med alfabetet systematisk i deres logbog. Evt. et ord / figur fra filme af hver dag. (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 3 Naturfænomener. 3.1 Mængder og tal (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) At børnene 3.1 Eksperimenterer med at genkende og sammenligne mængder. Eksperimenterer med at tælle objekter og forstå det totale antal. Udforsker tal, sammenligner tal og fortæller hvilket tal der er størst. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Alle børn kan tælle til 20 objekter. Alle børn kan skrive 5 tal. Alle børn kan en tælle sang. 4. Personlig udvikling. 4.1 Selvværd At børnene 4.1 Er åbne og vedholdende overfor nye udfordringer. 8

9 Giver med ord udtryk for hvad det har brug for og lyst til, Tager initiativer. Har mod på at lære nyt og møde det ukendte. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Alle børn deltager i rollelege. Alle børn får lavet et våben / smykke. Alle børn lærer at lege med snurretop. Alle børn kan tælle til 20 objekter. Alle børn er stolte over deres logbog. Alle børn udviser glæde og stolthed over deres julegave. Alle børn er bevidste om en ting de er gode til. (Husk pædagogisk bagdør og læringsstigen) 5. Sociale kompetencer. 5.3 Sociale færdigheder og handlen. At børnene 5.3 Indgår i sociale fælleskaber og samarbejder om leg og læringsaktiviteter. Har kommunikative færdigheder til dialog og håndterer konflikter. Kan tage medansvar og har respekt/accept af forskelligheder. Tilføj mere specifikke tegn på læring ifht det tema I har valgt (se mål og tiltag): Alle børn får indsigt i menneskets forskelligheder. Alle børn får lært en konflikt håndterings model????hvilken?? (Husk pædagogisk dør og læringsstigen) 5. Forældredeltagelse. Kina bog med hjem. Julegaver. Bagning til forældre kaffe. Lucia / forældrekaffe 9

10 Dokumentation: Beskriv hvilken dokumentation I vil benytte: -Billeder i børnehaven -Book creator om projekt og om ressourcer. -Produkter sværd, skjolde, smykker osv. - MØLLE SNURRETOP Børnemiljø: I følge de nationale læreplaner og PLR9 skal børnemiljøet tænkes ind i arbejdet med læreplaner, Beskriv her hvor og hvordan disse er en del af forløbet: Fysisk børnemiljø: Der indrettes legezoner hvor legetøj / produkter indbyder til fysiske lege rollelege og fællesskab. Psykisk børnemiljø: Da projektet tager udgangspunkt i børns populærkultur forventes det at det generelt kan mærkes på børnegruppen positivt. Da legen vil være vores omdrejningspunkt. Der tages udgangspunkt i figuren Hikke og igennem dialog bestræber vi os på, at alle føler, at de har en betydning i fællesskabet. Æstetisk børnemiljø: Børnehaven vil blive indrettet med billeder, sværd, skjolde og smykker. Billeder af figurer fra filmen. Legetøj fra vikingetiden (mølle og snurretoppe) skal indbyde til leg og være pynt i børnehaven. Der vil blive hængt billeder op af børnene i deres kreative processer for at fremme hvert barns egen stolthed at sin egen kunnen. 10

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave.

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Sammenhæng: Tidsrum: NOV 16 FEB 17 Institution: Stue: Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier handler både om kultur forstået som æstetiske oplevelser,

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år

BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år BAGGRUNDSOPLYSNINGER Forløb: Refleksionsgruppe: Aldersgruppe: 0-2 år 3-6 år Aktivitetstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse Natur Afhængigt det valgte aktivitetstema, aktiveres én

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE PLANLÆGNING AF SUPPLERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I HJEMMET Du bedes herunder udfylde nogle oplysninger om det pædagogiske aktivitetsforløb. Dine valg skal stemme overens med det

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI SOCIALE KOMPETENCER LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI Her angiver du inden for hvert af læringstemaets tre læringsområder jeres vurdering af barnets udgangspunkt for at deltage i leg- og læringsaktiviteter. Læringsmålene

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner.

Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Lovgrundlag: Iflg. Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan, hvor mål for børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Indhold 3 Indledning 4 Natur i Fremtidens Dagtilbud 5 Fokusområder 6 Pædagogiske principper 8 Eksempler på aktiviteter 9 Eksempel på pædagogisk

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Indhold 3 Indledning 4 Naturfænomener i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Tal og mængder 8 Læringsområde Mønstre og former 10 Læringsområde

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 6 8 9 15 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Pædagogiske principper Eksempler på aktiviteter Eksempel på

Læs mere