B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013"

Transkript

1 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

2 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve, pladser, opholdsarealer mv. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger Særlige trafikale foranstaltninger Budget-, tids- og handlingsplan samt organisation 24 Investeringsredegørelse 26 Organisering 29 Målsætning og succeskriterier 30 Foto på forsiden: Festpladsen i hjertet af Breum Infostander placeret i Breums centrale kryds ved Aakjærsvej, Fasanvej, Klostervej og Skolevej side 2

3 Forord Programmet for områdefornyelse i Breum er skabt i tæt samarbejde med borgerne i Breum, dels organiseret i foreningen Breum 2020 og dels organiseret via et målrettet borgerinddragelsesprogram i efteråret Breum står bag dette program. Borgerne i Breum og Skive Kommunen ønsker med programmet at gennemføre et projekt, der skal forbedre og udvikle Breum. Skive Kommune søgte i januar mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Breum, og i juni 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af 2 mio. kr. Beløbet forøges med Skive Kommunes eget bidrag på 4,0 mio. kr. og med midler indsamlet af Breum 2020 på ca. 0,25 mio. kr. i alt til forbedringer i området mindst 6,25 mio. kr. Det forventes endvidere at EU s program for udvikling af landdistrikter bliver forhandlet på plads og vil give mulighed for at søge yderligere små 2,4 mio. kr. til indsatsene i Breum, således at den samlede investering i Breum bliver på minimum 8,7 mio. kr. Ved et indledende borgermøde i maj 2011 for alle områdets beboere, foreninger, organisationer og øvrige interessenter kom der 250 deltagere, og på den baggrund blev der søgt om reservation første gang i Imidlertid blev det ikke før i juni 2013 at reservationen kom i hus, men den folkelige opbakning til forbedring og forskønnelse i Breum er dog stadig til stede. Ved første borgermøde i programfasen den 10. oktober 2013 mødte 130 mennesker frem og ved mødets afslutning meldte en lang række personer sig til at deltage i detailplanlægningen af områdefornyelsen. I programfasen har 40 repræsentanter for områdets mange borgere, foreninger, grupper og institutioner deltaget i 3 arbejdsgruppemøder, og programmet er dermed udarbejdet i et forpligtende samarbejde med borgerne i området. Ved arbejdsgruppemøderne er indsatsområderne blevet udvalgt, beskrevet, bearbejdet, prioriteret og budgetsat. Programmet for områdefornyelse i Breum er udarbejdet i perioden fra oktober til medio december 2013 og har derefter været i afsluttende høring blandt borgerne og foreningerne fra området. Ved et afsluttende arbejdsgruppemøde den blev programmet gennemgået og derefter godkendt af de fremmødte. Programmet er behandlet på Trafik- og Miljøudvalgets møde den??. januar 2014 og endeligt vedtaget som grundlag for områdefornyelsen i Breum på Byrådsmødet den??. januar Den overordnede idé med de mange indsatse i programmet er, at forbedre og forskønne Breum, og dermed arbejde for at genskabe den styrke som Breum gennem en årrække har haft, herunder gøre Breum til et endnu bedre sted at bo og besøge. Og bl.a. gennem en række trafikale forbedringer, etablering af stier og bedre rekreative muligheder, forventes det også at kunne medføre, at den begyndende stagnation i Breum kan vendes og sikre, at Breum udvikler sig til Danmarks lykkeligste by. xxxxxxxxx Formand for Skive Byråds Teknik- og Miljøudvalg Ankomst til Breum fra nord ad Klostervej side 3

4 Borgerinddragelse I Breum kan man om nogen steder tale om, at det ikke er kommunen, der inddrager borgerne, men om at det er borgerne, der inddrager kommunen. Den allerstørste resourse i Breum er nemlig de aktive og dynamiske borgere, herunder de mange, der er engageret i de forskellige foreninger. Breum er et godt eksempel på det Forenings-Danmark, som man andre steder oplever er ved at gå i opløsning. I Breum startede man fra borgernes side helt tibage i 2005 med at forholde sig til byens fremtid. Der blev afholdt en række møder og idéværksteder, og der blev bl.a. produceret konkrete forslag til byens forskønnelse og trafiksanering. Der blev dannet en Byforskønnelsesgruppe, som i flere år har samarbejdet med kommunen. Som eksempel på gruppens store indsats kan nævnes, at dens repræsentanter adskillige gange har besøgt samtlige byens 415 husstande i bestræbelser på at få opbakning til områdefornyelse og forslag til de konkrete indsatse. Til et borgermøde i foråret 2011 kom således 250 borgere, og det skal ses i lyset af byens indbyggertal på 805. Senere har byfornyelsesgruppen dannet den selvstændige forening Breum 2020, som du er den forbindende kraft i områdefornyelsen og samarbejdet med Skive Kommune. Foreningens medlemmer er en bred repræsentation fra skolen, institutionerne, Kulturcenter Østsalling, Hallen, idrætsforeningerne, folk helt uden foreningstilknytning, virksomheder, landbruget, de handlende og naturligvis helt almindelige borgere fra byen. Breum 2020 har løbende samlet midler ind til medvirken ved finansering af områdefornyelsen, og beløbet er nu (november 2013) nået op på ca kr. I programfasen blev der afholdt endnu et velbesøgt borgermøde denne gang med deltagelse af 130 mennesker. På mødet meldte 40 personer sig til at arbejde videre med de forslag, der var indeholdt i ansøgninger og fremkommet på forskellige borgermøde. En særlig udfordring er repræsentation fra de lidt yngre borgere i Breum. Til arbejdsgrupperne meldte der sig heldigvis en række forældre til gruppen af børn og unge i Breum, så også denne gruppe har haft en klar og tydelig stemme i udformning af programmet og mange af indsatsene er målrettet netop denne gruppe. Der har også fra repræsentanter af arbejdsgrupperne været direkte kontakt med mødregrupper, skolen og ungdomsskolen for at få konkrete input til udformning af de enkelte forslag, og denne form for inddragelse af den særlige målgruppe har vist sig ganske frugtbar. Arbejdsgrupperne, Breum 2020 og Skive Kommune har mødtes 3 gange i løbet af oktober og november 2013, og resultatet er nærværende program. Programmet har i udkast været fremlagt for grupperne inden det gik videre til den politiske behandling i Skive Kommune. Borgerinddragelsen eller som det måske mere korrekt burde formuleres samarbejdet mellem Skive Kommune og Breum vil fortsætte i gennemførelsesfasen på lige så intensiv og konstruktiv vis som hidtil. Stort fremmøde til borgermødet den 5. maj 2011 i Kulturcenter Østsalling side 4

5 Beskrivelse af Breum-området Breum ligger mellem Fur og Skive, og er primært orienteret mod Skive, der ligger 14 km syd for byen. Breum fungerer nu i endnu højere grad end tidligere som bosætningsby for Skive. Byens befolkningstal er senest opgjort til 805 indbyggere. Breums bygningsmasse var oprindeligt karakteriseret ved mindre byhuse, men generelt er der ikke meget tilbage af denne struktur. Der eksisterer stadig nogle mindre byhuse langs Klostervej nord for Skolevej-Vester Breumvej. Breum præget af parcelhusbyggeri fra 1960 erne og 1970 erne, hvor byen oplevede et opsving i boligbyggeriet. Byen er til alle sider omgivet af agerland, og da Salling fortsat skal fungere som primært jordbrugsområde, vil landskabet formentligt ikke ændre sig mærkbart. Nord for byen ligger Grinderslev Klosterkirke, hvoromkring der findes et mindre område med herregårdslandskab. Udfordringerne for Breum er primært at undgå, at den nu klart konstaterede negative udvikling bliver endnu værre. Den påbegyndte fraflytning ønskesbremset med initiativer, der styrker byen i sin forvandling fra at have været hovedstad i den tidligere Sundsøre Kommune til en aktiv og karakterfuld bosætningsby med et stærkt fællesskab. Breum skal gøres mere spændende, og de særligt problematiske forhold omkring den gennemgående trafik ad rute 551 skal løses. Befolkningsudvikling og beskæftigelse Antallet af indbyggere i Breum har været svagt faldende de seneste 5 år, fra 822 til 805. Og samtidigt 10 % flere ældre og 10 % færre børn og unge sådan rundt regnet. For få år siden var problemerne i Breum ikke mere alvorlige end i øvrige dele af Skive Kommune, men siden har der været et markant tab af arbejdspladser i Breum. Den negative udvikling er de seneste år gået voldsomt hurtigt med lukning af en del større arbejdspladser i byen, herunder det tidligere rådhus, 2 pengeinstitutter, bageren og grillbaren. I 2005 var der 214 personer, der arbejdede i området, nu er der 69. En nedgang på 68 %. Roslev Grinderslev Klosterkirke Thise Mejeri Langesgård De mange arbejdspladser, der tidligere var relateret til Sundsøre Rådhus og de mange øvrige lukkede virksomheder, har givet en betydelig bosætning i Breum. Det giver nu en stor udfordring med hensyn til bosætning, at disse arbejdspladser mangler. Jebjerg Eskjær Gods Jenle Antalt primært i beskæftigelse i Breum i forhold til antal beboere var i 2012 nede på 139 i forhold til 805 og udgjorde dermed kun 17 % mod 47 % i kommunen som helhed. Og de 17 % er nu endnu lavere pga. de senest tabte arbejdspladser. De 229 pensionister og 160 under 18 år forklarer en del, men det er overraskende, at kun 139 var i primær beskæftigelse i 2012, når antallet af personer mellem år i 2012 var 416. Breums placering mellem Nykøbing Mors og Skive Breums placering i forhold til pejlemærker i omegnen side 5

6 N Birkevej Fremtidig Bynær Skov Klostervej Syrenvej Kulturcenter Østsalling Super Cross Fasanvej Brugsen Tidl. Rådhus Breum Skole Skolevej M.P.Stisens Vej Breumvej Byparken Aakjærsvej Breumgaard Plejecenter Præstemarken Sundsøre Hallen Sdr. Allé Østermarken Luftfoto af Breum med markering af området der beskrives i nærværende områdefornyelsesprogram. side 6

7 Breums historie Breums jorder ligger på begge sider af hovedlandevejen (oldtidsvejen) fra syd, der gik over Hagens Mølleå ad vejsporene forbi skansen Ridebanen sydligst i Lyby sogn og videre over Lyby vandmølle, langs oldtidshøjene på højderyggen gennem Grønning sogn og Breum Hede til den bevarede højgruppe nord for Breum. Ved Breum Kilde delte vejen sig mod færgestederne ved Hvalpsund og Sallingsund. En nordgående vej førte forbi Vihøj og langs Brokholm sø til Hinnerup og videre til Selde og Fursund. Grinderslev Kloster med Grinderslev Kirke i baggrunden Præstegården Vihøj Halshøj Breum Kilde Byhøj Breum Kilde Breum Breums placering i forhold til oldtidshøje Breum Kilde 1327 nævnes væbner Johannes Slet af Breum. Det er første gang Breum er nævnt, men navnet har sin oprindelse i folkevandringstiden omkring år 500. Endelsen um betyder hjem / bygd. Om forleddet Bre er der uenighed. Ifølge Stednavneudvalgets autoriserede fortolkning har det betydningen bred altså den brede bygd/bebyggelse. Andre betydningen som kilde / brønd. En nærliggende tolkning, da navnet netop knyttes til Breum Kilde et stykke nord for landsbyen og til gården Breumfod på skrænten længere mod nord = Breums fod, der rager ud mod Brokholm sø. Kildeområdet og oldtidshøjene lige øst for Breum by med bl.a. Hovmands Høj og Vihøj antyder et gammelt, hedensk kultområde. Den lille bondelandsby, Breum lå oprindelig i Vester Breum, et stykke vest for den nuværende Furvej. Efter udskiftningen af jorden i slutningen af 1700-tallet udflyttede enkelte gårde mod øst, men endnu i 1885 lå Breum Fattiggård (Klostervej 8) som den eneste bebyggelse mod østsiden af landevejen. Ved reformationen (i Salling 1531) kom Grinderslevkloster i kronens eje. I den første tid boede munkene endnu på klosteret. Den første kendte præst blev Hr. Oluf. Ved kongebrev af 9. maj 1555 skulle Sognepræsten i Grinderslev Kloster beholde den gård i Breum, som Hr. Oluf nu iboer formodentlig samme gård, som endnu er præstegård, Fasanvej 1 og 3 i Breum. I 1970 søgte en gruppe Breum-borgere at oprette en institution Breum Børneby og Bystævne i den gamle præstegård. Planerne måtte opgives. I stedet oprettedes en egentlig børnehave til 40 børn på Fasanvej 7: Breum Børnehave eller Sct. Georgsgården, under Sct. Georgsgilderne 30. maj 1973 holdtes rejsegilde, og brnehaven kunne indvies i side 7

8 Overordnet planlægning A Rent liv i Skive B Energibyen Skive C Kommuneplanen I Skive Kommune har vi RENT LIV. RENT LIV er det aktive liv, fjorden, de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi holder konstant fokus på at skabe endnu mere RENT LIV på Skiveegnen. Således kommer RENT LIV også naturligt til udtryk i Breum. Også her er der med inddragelse, involveringen og aktiveringen af de lokale borgere i området - elementer af det aktive liv. Renoveringen af den eksisterende boligmasse vil naturligt også tage sit udgangspunkt i Skives mangeårige intensive indsats på energiområdet og støtter dermed op omkring en anden af ovennævnte styrkepositioner energien. Så med dette projekt er vi godt på vej til at realisere og skabe mere RENT LIV til gavn for vore borgere. Skive Kommune har i mere end 30 år haft fokus på energirigtig byggeri og etablering af vedvarende energi i kommunale bygninger. Det betyder, at samtlige kommunale institutioner i dag har solfangere og andre CO2 neutrale energianlæg. Skive byråd besluttede i 2008 at hele kommunen skal være CO2 neutral i I den forbindelse har Skive Kommune udarbejdet overordnede anbefalinger for udvikling af kommunens energiomlægning, samt krav til energieffektivitet i boliger og byområder. Ved byfornyelser og nye boligområder fokuseres derfor på energieffektivitet og bæredygtige valg af løsninger til gadelys, vandforbrug, fælles varmeforsyning osv. Det fremgår af kommunens Klima- og energi strategi, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de muligheder, der findes lokalt og som på sigt kan indgå i den overordnede energiomlægning for hele kommunen. I Breum arbejder man målrettet med energiforbedringer. En række privatboliger har fået opstillet solceller, Kulturcenter Østsalling har brugt ½ mio. kr. på isolering, solceller mv. og Sundsørehallen har investeret i energisparelys og isolering. Breum er meget bevidst om at energioptimere. Skive Byråd forventes at vedtage den nye Kommuneplan den Det fremgår det blandt andet af den nye Kommuneplan, at målsætningerne for Breum er: At forskønne og trafiksanere hovedgaden At nytænke og renovere byens udendørs møde- og aktivitetssteder At forbedre de rekreative stiforbindelser i og omkring byen samt i det omgivende landskab At beskytte byens unikke grundvandsressourcer At arbejde med områdefornyelse i Breum Planstrategi 2012 side 8

9 Udviklingsperspektiv er, at Breum fungerer som bosætningsby for Skive. Der er fortsat alle de basale servicefaciliteter i byen. Men der opleves et fald i befolkningstal, og flere erhverv er lukket med tomme erhvervsejendomme til følge. Som tidligere hovedby i tidligere Sundsøre Kommune arbejder Breum i disse år for at genfinde og sig selv som en by, hvor det fortsat er attraktivt og spændende at bosætte sig. Et væsentligt initiativ er en områdefornyelse for Breum, der er under udarbejdelse. Byrådet ønsker således at understøtte Breums udvikling ved, at arbejde for områdefornyelse i Breum gennem udarbejdelse og gennemførelse af et program baseret på opnået reservation af områdefornyelsesmidler under Byfornyelsesloven. D Gældende lokalplaner I Breum fastlægger 2 byplanvedtægter og 12 lokalplaner hvor, hvor meget og hvad der må bygges etc. i de pågældende områder. I forbindelse med gennemførelse af områdefornyelsen i Breum kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt, at nogle af lokalplanerne afløses af nye og at der vedtages andre lokalplaner. Som eksempel kan nævnes, at Skive Byråd netop har vedtaget lokalplan nr. 257 for erhvervsområdet, der har vejadgang fra Østermarken. Formålet med lokalplan nr. 257 er at ændre områdets anvendelse fra fritidsformål til erhverv, så der kan etableres erhvervsvirksomheder indenfor området. Lokalplan nr. 257 aflyser derved den tidligere lokalplan nr E Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalg Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i Skive Kommune. Bygningsforbedringsudvalget blev oprettet i på grundlag af byfornyelsesloven. Fonden og Bygningsforbedringsudvalget har i princippet samme formål. Støtte fra Skive Byfond gives som rente- og afdragsfrie lån med pant i den ejendom, hvor restaureringen / ombygningen finder sted. Lånene forfalder ved ejerskifte. Der gives ikke lån til arbejder, der er påbegyndt eller gennemført. Fonden kan i særlige tilfælde afholde udgifter til rådgiver, betegnet arkitekt-bistand. Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til alle ejer- og andelsboliger til særlige formål. Støtten ydes i form af kontant tilskud, der skal betales tilbage, hvis ejendommen sælges eller skifter status indenfor 20 år. Skive Byfond 1 Inspirationskatalog side 9

10 INDSATSOMRÅDER Torve, pladser og opholdsarealer 1 Pladsen ved Kulturcenter Østsalling 2 Strækning fra Kulturcenter Østsalling til Idrætshallen 3 Modernisering af Festpladsen 4 Etablering af bynær sko Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 5 Ungdomshus i tidl. bankbygning 6 Bevidstgørelse - branding, skiltning, forskønnelse, opdatering af hjemmeside 7 Unge/ældre-projekt om IT Særlige trafikale foranstaltninger 8 Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej 9 Breums centrum Aakjærvej, Skolevej, Klostervej og Fasanvej 10 Etablering af byporte med hastighedsdæmpende effekt 11 Sikker krydsning af Sdr. Allé ved Præstemarken 12 Sti rundt om Breum side 10

11 10 12 N 4 Klostervej Syrenvej 1 Kulturcenter Østsalling Super Cross 12 Fasanvej Festpladsen Skolevej Brugsen 5 Præstemarken Breum Skole 2 12 Breumvej Aakjærsvej Sundsøre Hallen 11 Sdr. Allé Placering af områdefornyelsens indsatsområder i Breum by side 11

12 INDSATSOMRÅDE: Torve, pladser og opholdsarealer 1 Pladsen ved Kulturcenter Østsalling Parkeringspladsen ved Kulturcenter Østsalling fremtræder meget nedslidt og uden markering af parkeringspladserne. Syrenvej M.P.Stisens Vej Parkeringspladsen bevares som ren parkeringsplads der forskønnes til gavn for bymiljøet og de omgivende boli-ger. Det sker ved, at asfaltbelægningen fornyes, ved at bevare de nuværende lave hække mod Syrenvej / M.P.Stisens Vej og plante enkelte træer i hækrabatterne mod de to veje. Samtidig markeres parkeringsbåsene med en signatur, der angiver størrelsen på en standardpersonbil. En utraditionel markering af de enkelte parkeringspladser vil medvirke til at løfte pladsens visuelle fremtræden og sikre, at der kan parkere flest mulige biler på pladsen. Eksempel på termoplastfelter til leg og dekoration, som kan bryde den store asfaltflade Kulturcenter Østsalling Der etableres samtidig en forbedret køremulighed omkring vestgavlen, hvor der etableres en chikane, der skal medvirke til at begrænse kørehastigheden mest muligt og der skal ikke være mulighed for gennemkørsel til Skolevej. Forslag til forskønnelse af parkeringspladsen Parkeringspladsen foran Kulturcentret side 12

13 2 Strækning fra Kulturcenter Østsalling til Sundsøre Hallen Det er et stort aktiv for Breum, at Kulturcenter Østsalling, Breum Skole og Sundsøre Hallen ligger samlet. Herved er der mulighed for gensidigt at udnytte og støtte faciliteterne og derved bruge de kommende investeringer i området optimalt. De nuværende aktiviteter - tennis, fodbold etc. bevares som udgangspunkt med deres nuværende placering. Multibanen opgraderes til en større multibane, der suppleret med skaterområde. Denne kombination kan formentligt medvirke til, at endnu flere unge vil bruge områdets faciliteter for eksempel også til Trial, Scooter, Parkour, Outdoor-fitness m.v. Der anlægges en BMX-bane i den østlige del af hallens grønne områder. BMX-banen anlægges med hårdt underlag - stabilt grus. Banen placeres med størst mulig hensyn til de eksisterende stier i området. Den nuværende legeplads syd for hallen er anlagt til de større børn herunder skolens skolefritidsordning SFO. Legepladsen shines op og tilføres eventuelt nye aktiviteter. Den nuværende skolegård med slidt asfalt og få aktiviteter tilføres nye aktiviteter og forbindes samtidig med en asfaltvej øst om Hallen. De eksisterende beplantningsbælter i området udtyndes og suppleres med opstammede solitærtræer i forskellige sorter. Breum Skole Multibane Kulturcenter Østsalling Eksist. sti Præstemarken SFO Skater anlæg Ny sti BMX bane Sundsøre Hallen Sti fra skolen til hallen Del af M.P.Stisens Vej der skal aktiveres Tennis Fodbold Sdr. Allé Stiforbindelser og aktiviteter side 13

14 3 Modernisering af Festpladsen Breum er begunstiget ved at have en festplads - en fællesforte - med en fantastisk landskabelig variation, størrelse og beliggenhed. Områdets kvaliteter og brug kan optimeres ved understøtte områdets karakter og placere nye aktiviteter i området med størst muligt hensyn til de landskabelige kvaliteter. Der anlægges en ny legeplads for de små børn - med samme placering som den tidligere legeplads. På arealerne nærmest Fasanvej indpasses en kælkebakke i det svagt kuperede terræn, der falder mod syd. Der er to muligheder for at udnytte terrænnet dels ved at hæve terrænet med en 2-3 meter bakke eller ved at hæve terrænet mindre og samtidig grave en del af bakken ned i terrænet. Den sidste løsning fratager boligerne på den nordlige side af Fasanvej mindst mulig udsigt mod Festpladsen. Mod Breumvej placeres et offentligt toilet, der skjules med omgivende beplantning. Det skal overvejes at supplere de nuværende trægrupper i området med enkelte nye trægrupper. Muligheden for at placere andre aktiviteter i området vurderes for eksempel shelters, friluftsscene, fuglevoliere, minigolfbane. Aktiviteterne understøttes med anlæg af nye grusstier. Stier og beplantning indpasses i området med størst mulige hensyn til områdets landskabelige værdier. Kælkebakke Sti Fasanvej Børnehave Småbørnslegeplads Festpladsen set mod Fasanvej, hvor der anlægges en kælkebakke Kælkebakke Forslag 1 (+ 3 m) Forslag 2 (+ 1,5 m) Fortov Fasanvej Sti Breumvej Beplantning Toilet Eksisterende terræn Principsnit der viser forslag til en kælkebakke på Festpladsen syd for Fasanvej Festpladsen med placering af ny kælkebakke, legeplads og toiletbygning side 14

15 4 Etablering af bynær skov Byområdet mellem Duevænget og Sportspladsen er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område. Skive Kommune ejer arealet, der omfatter ca. 2.5 HA. Arealerne er p.t. udlejet og dyrkes som landbrugsareal. Den eksisterende mergelgrav, der fungerer som regnevandsbassin, skal udvides, så der kan tages højde for den forventede og stigende nedbør. Krat Boldbaner Sti Sø Eg Buske Området disponeres ved, at der mod vest skabes mest mulig lævirkning med en areal, der tilplantes med eg som hovedtræart suppleret med bunddækkende buske såsom hassel, kvalkved, vildæble, slåen og tjørn. Arealet mod Duevænget tilplantes med bøg som hovedtræart og rødel som ammetræ. Mod søen anlægges en lysning, der giver mulighed for ophold og hvor der kan opsættes borde- og bænkesæt. Egeplantningen længst mod øst blandes med lidt avnbøg og som ammetræ rødel. De viste busk- og kratbeplantninger består af kvalkved, vildæble, fjeldribs, hassel, bærmispel, slåen m.m. som sikrer et indbydende og varieret areal med blomster og bær/nødder til mennesker og dyr (specielt fugle). Eg / Bryn Sti Buske Bøg Bøg Duevænget Lysning Sti Buske Eg Klostervej Stierne forbinder de forskellige funktioner og bydele i Breum, fx Byparken med Sportspladsen. Stierne anlægges som 2 meter brede grusstier belagt med stenmel. Samlet set udformes området derved til et rekreativt område med muligheder for gåture og et varieret udbud af naturoplevelser. Fasanvej Skitsen viser et forslag til, hvordan arealet kan disponeres til et rekreativt opholds- og forbindelsesområde i Breum side 15

16 INDSATSOMRÅDE: Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 5 Ungdomshus i tidl. bankbygning I dag findes en velfungerende kro, et stort og flot Kulturcenter med mange besøgende og en idrætshal, der er fuldt optaget af især traditionelle idrætsaktiviteter. Et nyt aktivitetshus i Breum må derfor på ingen områder være en konkurrent til hverken Breum Landevejskro, til Kulturcenter Østsalling eller til Sundsøre Hallen. Der må på ingen måder tages omsætning fra nogen af disse veldrevne institutioner. Det er udgangspunktet ved initiativet med etablering af et nyt og anderledes aktivitetshus i Breum. Men det vurderes, at der er et stort behov for at etablere et mindre sted med plads til unge og ældre, og med mulighed for at alle øvrige grupper også kan komme der. De unge savner et sted at være efter skoletid og i aftentimerne. Der har været indledende drøftelser side 16 Den tidligere bankbygning på Skolevej med ungdomsskolen, som forventes at være interesseret i at drive en aktivitet fra et nyt aktivitetshus en aften eller flere i løbet af ugen. Dvs. det er elever fra 8. klasse og lidt ældre. Næste år lukker den særlige unge-klub på Breum skole for eleverne fra klasse, fordi den nye folkeskolelov forøger skoledagen så meget, at man fra skolens side har vurderet, at klubbens indsats frem til kl. 17 ikke længere ville være relevant. Alligevel savner en del af disse elever et sted at gå hen, ikke kun frem til kl. 17, men undertiden også noget længere. Dagplejemødrene har hidtil uden at betale for det anvendt Kulturcenter Østsalling som mødested i dagtimerne, men man forventer at også denne gruppe vil kunne være interesseret i et mindre mødested, hvor legetøj og andre materialer i højere grad kan være tæt på. Og da der som nævnt ikke har været betalt for brugen af Kulturcenter Østsalling, så tabes der ikke omsætning ved evt. at flytte mødestedet. Det særlige IT-projekt for unge og ældre, som omtales nedenfor, ønskes også at have fysisk udgangspunkt fra et nyt aktivitetshus. Nogle ældregrupper mødes i dag til visse aktiviteter på ældrecenteret, men der er også fra disse grupper udtrykt ønske om at kunne anvende et nyt aktivitetshus adskillige gange om ugen. Driften er man fra starten af opmærksom på skal hvile i sig selv. Skive Kommune har ikke en primær interesse i hverken at erhverve et hus til formålet eller give større tilskud til driften. Det vil derfor skulle være en ny selvejende institution eller måske foreningen Breum 2020, der ville skulle stå som ejer eller lejer af et sådant aktivitetshus. Men uanset hvem der skal være ejer/lejer, så vil der skulle opstilles et bæredygtigt forretningsgrundlag inden huset etableres. Der skal være midler til at betale både husleje, lys og varme ligesom der skal være midler til alt det andet forbundet med at drive et aktivitetshus. Man forventer dog fra arbejdsgruppens side, at aktivitetshuset vil kunne drives på frivilligt grundlag. Der forventes at en række ældre/pensionister vil indgå i gruppen bag huset og lægge et antal timer hver uge, så eksempelvist de unge kan møde levende mennesker, når de kommer fra skolen og har brug for et uformelt mødested inden de går hjem til aftensmaden. Der er ønske om at etablere aktivitetshuset i den tidligere bankbygning på Skolevej, se billedet. Det er en bygning på 120 m², der står til salg, og som både med sin beliggenhed, sin stand og sin størrelse er ideel til formålet. Hvis det ikke lykkes - hvis det ikke er muligt - at erhverve den tidligere bankbygning, vil andre muligheder for placering af aktivitetshuset blive undersøgt i stedet. Man har dog allerede haft kontakt med ejerne af det tidligere rådhus, og der vil sandsynligvis være nogle muligheder i denne bygning. Dog ikke på permanent basis, hvorfor der i første omgang satses på den tidligere bankbygning.

17 6 Bevidstgørelse, branding, forskønnelse, skiltning, opdatering af hjemmeside Breums arne er kilden lige uden for bygrænsen, se afsnittet om Breums historiske baggrund. Alligevel ved ikke ret mange borgere i Breum og slet ikke turister og andre besøgende i byen, hvor kilden og de 7 sten er. Og man kender ikke dens historie. Det er et eksempel på, at man har glemt at skabe information, at opstille skilte og i det hele taget at fortælle den gode historie om Breum. Det er der behov for. Og der ønskes derfor afsat et vist beløb til at få etableret bedre information, herunder skiltning, til en række at byens særlige fyrtårne. IT-projektet omtalt ovenfor skal medvirke til det, men der er også behov for fysiske skilte, informationstavler og aktiv formidling i gaderummet af den gode historie om Breum. Website forside for Breum Unge/ældre-projekt om IT I arbejdsgruppen for kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger er man opmærksomme på, at der i Breum efterspørges særlige tilbud og muligheder for ældre og pensionister. Samtidig har man konstateret at byens hjemmeside www. breum-info.dk trænger til at blive gjort mere attraktiv selv om den i dag indeholder mange nyttige elementer og i høj grad bakkes op af foreninger og institutioner. Mange borgere i byen kender dog alligevel ikke dens eksistens og for eksempelvis tilflyttere er det ikke et selvfølgeligt sted at hente information om Breum. Det vil man gerne medvirke til at ændre. Der er derfor udarbejdet et særskilt initiativ, der forudsætter at det etableres en redaktionsgruppe på f.eks. 5 personer, der med udgangspunkt fra det nye aktivitetshus driver både byens hjemmeside, men også fungerer som en form for mini-netavis og aktiv nyhedsformidler i Breum. Redaktionsgruppens medlemmer kan måske være den nuværende redaktør, skoleelev(-er), pensionist(- er) og i startfasen også en særlig IT-kyndig person, idet omfang de øvrige redaktionsmedlemmer ikke besidder tilstrækkelige kompetencer i den retning. Ideen er at hjemmesiden udover det allerede eksisterende kunne indeholde et eller flere praleafsnit med portrætter af landsbyens fyrtårne ; brugsen, skolen, hallen, kroen, børnehaven, kir- ken, museet, motocrosshallen, idrætsforeningen, men også om byens kendisser, repræsentanter i bestyrelser, råd og nævn mv. Men hjemmesiden ønskes også i fremtiden gjort mere udadvendt og aktiv. Der skal være mulighed for interaktiv brug. Man skal kunne komme til orde via siden eksempelvis med link til en åben blog, til facebook, tvitter eller lignende. Og redaktionsgruppen skal også lægge et betydeligt stykke arbejde i f.eks. at lave aktueller portrætter af en tilflytter, af en person bag en ny og spændende aktivitet i byen eller tilsvarende. En dynamisk hjemmeside, der også vil indeholde nyt stof hver uge, så alle har en grund til at besøge siden hver dag for at følge med i ugens tanke, i en ny aktivitet eller den seneste information om, hvad der sker i byen. Samarbejdet mellem unge og ældre ønskes uformelt, men med udgangspunkt i at mange unge besidder en stor viden om IT, men måske ikke så meget viden om byen i bred forstand. Omvendt ønsker mange ældre at blive enten oplært eller opdateret på IT-fronten, og samtidig kan de ældre få en ny og anderledes kontakt med en gruppe af unge. De ældre kan fungere som værter i aktivitetshuset og forhåbentlig via IT-projektet formidle en del af en stor viden om byen, om byens historie og byens aktiviteter - sammen med de unge - til resten af byen. side 17

18 INDSATSOMRÅDE: Særlige trafikale foranstaltninger 8 Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej På Aakjærvej og Klostervej opretholdes de nuværende 7 cirkelbump, da de giver en meget effektiv trafikdæmpning. Vejprofilerne på de to veje ændres samtidig, så det bliver muligt at anlægge cykelstier og fortove i begge side af vejene til fordel for de svage trafikanter. Langs Klostervej er der nu anlagt 12 parkeringspladser som kantstensparkering i parkeringslommer. I et vist omfang er der fortsat behov for at bevare nogle af parkeringspladserne og det sker ved, at der langs kørebanen markeres p-felter med en simpel opstribning. Der kan samtidig plantes et søjleformet træ før og efter hvert p-felt som vil give vejrummet et vist grønt præg. Vejprofilet giver i øvrigt mulighed for at udlægge p-felterne, hvor der er behov og at nedlægge / flytte disse når det bliver nødvendigt. Skel Min. 2,9 m fællessti (1,7 m cykelsti / 1,2 m fortov) Eksist. P-lomme FORTOV CYKELSTI KØREBANER 3,5 m 3,5 m M U L I G E P - B Å S E Skel Eksist. kantsten Ny fremrykket kantsten Min. 2,9 m fællessti (1,7 m cykelsti / 1,2 m fortov) 2,0 m 5,0 m CYKELSTI FORTOV Eksist. kantsten Evt. træer i rabat ved P-pladser 7,0 m Klostervej set mod nord ved Syrenvej Eksist. cirkelbump bevares Principskitse, forslag til vejprofil side 18

19 Klostervej set mod nord med hastighedsdæmpende vejbump Skelw Eksist. kantsten Kantsten Kantsten Eksist. kantsten Skel FORTOV CYKELSTI KØREBANER CYKELSTI FORTOV FORTOV min. 1,2 m til skel CYKELSTI min. 1,7 m KØREBANER CYKELSTI FÆLLESSTI min. 2,9 m til skel FORTOV 7,0 m 7,0 m Principsnit, forslag til vejprofiler Principsnit med evt. plantebede med søjletræer til markering af P-båse side 19

20 9 Breums centrum Aakjærvej, Skolevej, Klostervej og Fasanvej Klostervej Krydset ved Brugsen Aakjærsvej /Klostervej / Skolevej / Fasanvej fremstår i dag som et uoverskueligt og meget diffust byrum. Da krydset betragtes som Breums centrum vil en trafikal og visuel forbedring medføre en større trafikal sikkerhed og overskuelighed samt en tiltrængt forbedring af byrummet. B Y G A D E N I krydset mødes fire karakteristiske træk i Breum: Bygaden med facader helt frem til fortovet (Klostervej). Bygaden med forhaver langs vejen (Aakjærvej). Landskabet, der forbinder byskov / bypark med byen (Præstegårdshaven og det trekantede areal mod Åkjærvej). Bypladsen (krydset) som er byens Centrum. Fasanvej Infostander Fortov og cykelsti Som vist på skitsen markeres krydset ved at plante et markant bytræ på hvert af de fire gadehjørner. Det anbefales at træerne er storbladet Lind Rubra, der er et robust og levedygtigt bytræ. Desuden udlægges en samlende flisebelægning på hver side af Klostervej. Herved opstår der en hævet flade, der gemmeskæres af Aakjærvej / Klostervej. Derved vil den kørende trafik fortsat kunne afvikles i krydset samtidig med, at hastigheden dæmpes uden at der skal opsættes visuelt og generende skilte. L A N D S K A B E T Præstegården B Y P L A D S E N Brugsen Skolevej B Y V E J E N Aakjærsvej Skitse af kryds mellem Fasanvej, Klostervej, Skolevej og Aakjærsvej side 20

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere