B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013"

Transkript

1 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

2 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve, pladser, opholdsarealer mv. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger Særlige trafikale foranstaltninger Budget-, tids- og handlingsplan samt organisation 24 Investeringsredegørelse 26 Organisering 29 Målsætning og succeskriterier 30 Foto på forsiden: Festpladsen i hjertet af Breum Infostander placeret i Breums centrale kryds ved Aakjærsvej, Fasanvej, Klostervej og Skolevej side 2

3 Forord Programmet for områdefornyelse i Breum er skabt i tæt samarbejde med borgerne i Breum, dels organiseret i foreningen Breum 2020 og dels organiseret via et målrettet borgerinddragelsesprogram i efteråret Breum står bag dette program. Borgerne i Breum og Skive Kommunen ønsker med programmet at gennemføre et projekt, der skal forbedre og udvikle Breum. Skive Kommune søgte i januar mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Breum, og i juni 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af 2 mio. kr. Beløbet forøges med Skive Kommunes eget bidrag på 4,0 mio. kr. og med midler indsamlet af Breum 2020 på ca. 0,25 mio. kr. i alt til forbedringer i området mindst 6,25 mio. kr. Det forventes endvidere at EU s program for udvikling af landdistrikter bliver forhandlet på plads og vil give mulighed for at søge yderligere små 2,4 mio. kr. til indsatsene i Breum, således at den samlede investering i Breum bliver på minimum 8,7 mio. kr. Ved et indledende borgermøde i maj 2011 for alle områdets beboere, foreninger, organisationer og øvrige interessenter kom der 250 deltagere, og på den baggrund blev der søgt om reservation første gang i Imidlertid blev det ikke før i juni 2013 at reservationen kom i hus, men den folkelige opbakning til forbedring og forskønnelse i Breum er dog stadig til stede. Ved første borgermøde i programfasen den 10. oktober 2013 mødte 130 mennesker frem og ved mødets afslutning meldte en lang række personer sig til at deltage i detailplanlægningen af områdefornyelsen. I programfasen har 40 repræsentanter for områdets mange borgere, foreninger, grupper og institutioner deltaget i 3 arbejdsgruppemøder, og programmet er dermed udarbejdet i et forpligtende samarbejde med borgerne i området. Ved arbejdsgruppemøderne er indsatsområderne blevet udvalgt, beskrevet, bearbejdet, prioriteret og budgetsat. Programmet for områdefornyelse i Breum er udarbejdet i perioden fra oktober til medio december 2013 og har derefter været i afsluttende høring blandt borgerne og foreningerne fra området. Ved et afsluttende arbejdsgruppemøde den blev programmet gennemgået og derefter godkendt af de fremmødte. Programmet er behandlet på Trafik- og Miljøudvalgets møde den??. januar 2014 og endeligt vedtaget som grundlag for områdefornyelsen i Breum på Byrådsmødet den??. januar Den overordnede idé med de mange indsatse i programmet er, at forbedre og forskønne Breum, og dermed arbejde for at genskabe den styrke som Breum gennem en årrække har haft, herunder gøre Breum til et endnu bedre sted at bo og besøge. Og bl.a. gennem en række trafikale forbedringer, etablering af stier og bedre rekreative muligheder, forventes det også at kunne medføre, at den begyndende stagnation i Breum kan vendes og sikre, at Breum udvikler sig til Danmarks lykkeligste by. xxxxxxxxx Formand for Skive Byråds Teknik- og Miljøudvalg Ankomst til Breum fra nord ad Klostervej side 3

4 Borgerinddragelse I Breum kan man om nogen steder tale om, at det ikke er kommunen, der inddrager borgerne, men om at det er borgerne, der inddrager kommunen. Den allerstørste resourse i Breum er nemlig de aktive og dynamiske borgere, herunder de mange, der er engageret i de forskellige foreninger. Breum er et godt eksempel på det Forenings-Danmark, som man andre steder oplever er ved at gå i opløsning. I Breum startede man fra borgernes side helt tibage i 2005 med at forholde sig til byens fremtid. Der blev afholdt en række møder og idéværksteder, og der blev bl.a. produceret konkrete forslag til byens forskønnelse og trafiksanering. Der blev dannet en Byforskønnelsesgruppe, som i flere år har samarbejdet med kommunen. Som eksempel på gruppens store indsats kan nævnes, at dens repræsentanter adskillige gange har besøgt samtlige byens 415 husstande i bestræbelser på at få opbakning til områdefornyelse og forslag til de konkrete indsatse. Til et borgermøde i foråret 2011 kom således 250 borgere, og det skal ses i lyset af byens indbyggertal på 805. Senere har byfornyelsesgruppen dannet den selvstændige forening Breum 2020, som du er den forbindende kraft i områdefornyelsen og samarbejdet med Skive Kommune. Foreningens medlemmer er en bred repræsentation fra skolen, institutionerne, Kulturcenter Østsalling, Hallen, idrætsforeningerne, folk helt uden foreningstilknytning, virksomheder, landbruget, de handlende og naturligvis helt almindelige borgere fra byen. Breum 2020 har løbende samlet midler ind til medvirken ved finansering af områdefornyelsen, og beløbet er nu (november 2013) nået op på ca kr. I programfasen blev der afholdt endnu et velbesøgt borgermøde denne gang med deltagelse af 130 mennesker. På mødet meldte 40 personer sig til at arbejde videre med de forslag, der var indeholdt i ansøgninger og fremkommet på forskellige borgermøde. En særlig udfordring er repræsentation fra de lidt yngre borgere i Breum. Til arbejdsgrupperne meldte der sig heldigvis en række forældre til gruppen af børn og unge i Breum, så også denne gruppe har haft en klar og tydelig stemme i udformning af programmet og mange af indsatsene er målrettet netop denne gruppe. Der har også fra repræsentanter af arbejdsgrupperne været direkte kontakt med mødregrupper, skolen og ungdomsskolen for at få konkrete input til udformning af de enkelte forslag, og denne form for inddragelse af den særlige målgruppe har vist sig ganske frugtbar. Arbejdsgrupperne, Breum 2020 og Skive Kommune har mødtes 3 gange i løbet af oktober og november 2013, og resultatet er nærværende program. Programmet har i udkast været fremlagt for grupperne inden det gik videre til den politiske behandling i Skive Kommune. Borgerinddragelsen eller som det måske mere korrekt burde formuleres samarbejdet mellem Skive Kommune og Breum vil fortsætte i gennemførelsesfasen på lige så intensiv og konstruktiv vis som hidtil. Stort fremmøde til borgermødet den 5. maj 2011 i Kulturcenter Østsalling side 4

5 Beskrivelse af Breum-området Breum ligger mellem Fur og Skive, og er primært orienteret mod Skive, der ligger 14 km syd for byen. Breum fungerer nu i endnu højere grad end tidligere som bosætningsby for Skive. Byens befolkningstal er senest opgjort til 805 indbyggere. Breums bygningsmasse var oprindeligt karakteriseret ved mindre byhuse, men generelt er der ikke meget tilbage af denne struktur. Der eksisterer stadig nogle mindre byhuse langs Klostervej nord for Skolevej-Vester Breumvej. Breum præget af parcelhusbyggeri fra 1960 erne og 1970 erne, hvor byen oplevede et opsving i boligbyggeriet. Byen er til alle sider omgivet af agerland, og da Salling fortsat skal fungere som primært jordbrugsområde, vil landskabet formentligt ikke ændre sig mærkbart. Nord for byen ligger Grinderslev Klosterkirke, hvoromkring der findes et mindre område med herregårdslandskab. Udfordringerne for Breum er primært at undgå, at den nu klart konstaterede negative udvikling bliver endnu værre. Den påbegyndte fraflytning ønskesbremset med initiativer, der styrker byen i sin forvandling fra at have været hovedstad i den tidligere Sundsøre Kommune til en aktiv og karakterfuld bosætningsby med et stærkt fællesskab. Breum skal gøres mere spændende, og de særligt problematiske forhold omkring den gennemgående trafik ad rute 551 skal løses. Befolkningsudvikling og beskæftigelse Antallet af indbyggere i Breum har været svagt faldende de seneste 5 år, fra 822 til 805. Og samtidigt 10 % flere ældre og 10 % færre børn og unge sådan rundt regnet. For få år siden var problemerne i Breum ikke mere alvorlige end i øvrige dele af Skive Kommune, men siden har der været et markant tab af arbejdspladser i Breum. Den negative udvikling er de seneste år gået voldsomt hurtigt med lukning af en del større arbejdspladser i byen, herunder det tidligere rådhus, 2 pengeinstitutter, bageren og grillbaren. I 2005 var der 214 personer, der arbejdede i området, nu er der 69. En nedgang på 68 %. Roslev Grinderslev Klosterkirke Thise Mejeri Langesgård De mange arbejdspladser, der tidligere var relateret til Sundsøre Rådhus og de mange øvrige lukkede virksomheder, har givet en betydelig bosætning i Breum. Det giver nu en stor udfordring med hensyn til bosætning, at disse arbejdspladser mangler. Jebjerg Eskjær Gods Jenle Antalt primært i beskæftigelse i Breum i forhold til antal beboere var i 2012 nede på 139 i forhold til 805 og udgjorde dermed kun 17 % mod 47 % i kommunen som helhed. Og de 17 % er nu endnu lavere pga. de senest tabte arbejdspladser. De 229 pensionister og 160 under 18 år forklarer en del, men det er overraskende, at kun 139 var i primær beskæftigelse i 2012, når antallet af personer mellem år i 2012 var 416. Breums placering mellem Nykøbing Mors og Skive Breums placering i forhold til pejlemærker i omegnen side 5

6 N Birkevej Fremtidig Bynær Skov Klostervej Syrenvej Kulturcenter Østsalling Super Cross Fasanvej Brugsen Tidl. Rådhus Breum Skole Skolevej M.P.Stisens Vej Breumvej Byparken Aakjærsvej Breumgaard Plejecenter Præstemarken Sundsøre Hallen Sdr. Allé Østermarken Luftfoto af Breum med markering af området der beskrives i nærværende områdefornyelsesprogram. side 6

7 Breums historie Breums jorder ligger på begge sider af hovedlandevejen (oldtidsvejen) fra syd, der gik over Hagens Mølleå ad vejsporene forbi skansen Ridebanen sydligst i Lyby sogn og videre over Lyby vandmølle, langs oldtidshøjene på højderyggen gennem Grønning sogn og Breum Hede til den bevarede højgruppe nord for Breum. Ved Breum Kilde delte vejen sig mod færgestederne ved Hvalpsund og Sallingsund. En nordgående vej førte forbi Vihøj og langs Brokholm sø til Hinnerup og videre til Selde og Fursund. Grinderslev Kloster med Grinderslev Kirke i baggrunden Præstegården Vihøj Halshøj Breum Kilde Byhøj Breum Kilde Breum Breums placering i forhold til oldtidshøje Breum Kilde 1327 nævnes væbner Johannes Slet af Breum. Det er første gang Breum er nævnt, men navnet har sin oprindelse i folkevandringstiden omkring år 500. Endelsen um betyder hjem / bygd. Om forleddet Bre er der uenighed. Ifølge Stednavneudvalgets autoriserede fortolkning har det betydningen bred altså den brede bygd/bebyggelse. Andre betydningen som kilde / brønd. En nærliggende tolkning, da navnet netop knyttes til Breum Kilde et stykke nord for landsbyen og til gården Breumfod på skrænten længere mod nord = Breums fod, der rager ud mod Brokholm sø. Kildeområdet og oldtidshøjene lige øst for Breum by med bl.a. Hovmands Høj og Vihøj antyder et gammelt, hedensk kultområde. Den lille bondelandsby, Breum lå oprindelig i Vester Breum, et stykke vest for den nuværende Furvej. Efter udskiftningen af jorden i slutningen af 1700-tallet udflyttede enkelte gårde mod øst, men endnu i 1885 lå Breum Fattiggård (Klostervej 8) som den eneste bebyggelse mod østsiden af landevejen. Ved reformationen (i Salling 1531) kom Grinderslevkloster i kronens eje. I den første tid boede munkene endnu på klosteret. Den første kendte præst blev Hr. Oluf. Ved kongebrev af 9. maj 1555 skulle Sognepræsten i Grinderslev Kloster beholde den gård i Breum, som Hr. Oluf nu iboer formodentlig samme gård, som endnu er præstegård, Fasanvej 1 og 3 i Breum. I 1970 søgte en gruppe Breum-borgere at oprette en institution Breum Børneby og Bystævne i den gamle præstegård. Planerne måtte opgives. I stedet oprettedes en egentlig børnehave til 40 børn på Fasanvej 7: Breum Børnehave eller Sct. Georgsgården, under Sct. Georgsgilderne 30. maj 1973 holdtes rejsegilde, og brnehaven kunne indvies i side 7

8 Overordnet planlægning A Rent liv i Skive B Energibyen Skive C Kommuneplanen I Skive Kommune har vi RENT LIV. RENT LIV er det aktive liv, fjorden, de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. Vi holder konstant fokus på at skabe endnu mere RENT LIV på Skiveegnen. Således kommer RENT LIV også naturligt til udtryk i Breum. Også her er der med inddragelse, involveringen og aktiveringen af de lokale borgere i området - elementer af det aktive liv. Renoveringen af den eksisterende boligmasse vil naturligt også tage sit udgangspunkt i Skives mangeårige intensive indsats på energiområdet og støtter dermed op omkring en anden af ovennævnte styrkepositioner energien. Så med dette projekt er vi godt på vej til at realisere og skabe mere RENT LIV til gavn for vore borgere. Skive Kommune har i mere end 30 år haft fokus på energirigtig byggeri og etablering af vedvarende energi i kommunale bygninger. Det betyder, at samtlige kommunale institutioner i dag har solfangere og andre CO2 neutrale energianlæg. Skive byråd besluttede i 2008 at hele kommunen skal være CO2 neutral i I den forbindelse har Skive Kommune udarbejdet overordnede anbefalinger for udvikling af kommunens energiomlægning, samt krav til energieffektivitet i boliger og byområder. Ved byfornyelser og nye boligområder fokuseres derfor på energieffektivitet og bæredygtige valg af løsninger til gadelys, vandforbrug, fælles varmeforsyning osv. Det fremgår af kommunens Klima- og energi strategi, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de muligheder, der findes lokalt og som på sigt kan indgå i den overordnede energiomlægning for hele kommunen. I Breum arbejder man målrettet med energiforbedringer. En række privatboliger har fået opstillet solceller, Kulturcenter Østsalling har brugt ½ mio. kr. på isolering, solceller mv. og Sundsørehallen har investeret i energisparelys og isolering. Breum er meget bevidst om at energioptimere. Skive Byråd forventes at vedtage den nye Kommuneplan den Det fremgår det blandt andet af den nye Kommuneplan, at målsætningerne for Breum er: At forskønne og trafiksanere hovedgaden At nytænke og renovere byens udendørs møde- og aktivitetssteder At forbedre de rekreative stiforbindelser i og omkring byen samt i det omgivende landskab At beskytte byens unikke grundvandsressourcer At arbejde med områdefornyelse i Breum Planstrategi 2012 side 8

9 Udviklingsperspektiv er, at Breum fungerer som bosætningsby for Skive. Der er fortsat alle de basale servicefaciliteter i byen. Men der opleves et fald i befolkningstal, og flere erhverv er lukket med tomme erhvervsejendomme til følge. Som tidligere hovedby i tidligere Sundsøre Kommune arbejder Breum i disse år for at genfinde og sig selv som en by, hvor det fortsat er attraktivt og spændende at bosætte sig. Et væsentligt initiativ er en områdefornyelse for Breum, der er under udarbejdelse. Byrådet ønsker således at understøtte Breums udvikling ved, at arbejde for områdefornyelse i Breum gennem udarbejdelse og gennemførelse af et program baseret på opnået reservation af områdefornyelsesmidler under Byfornyelsesloven. D Gældende lokalplaner I Breum fastlægger 2 byplanvedtægter og 12 lokalplaner hvor, hvor meget og hvad der må bygges etc. i de pågældende områder. I forbindelse med gennemførelse af områdefornyelsen i Breum kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt, at nogle af lokalplanerne afløses af nye og at der vedtages andre lokalplaner. Som eksempel kan nævnes, at Skive Byråd netop har vedtaget lokalplan nr. 257 for erhvervsområdet, der har vejadgang fra Østermarken. Formålet med lokalplan nr. 257 er at ændre områdets anvendelse fra fritidsformål til erhverv, så der kan etableres erhvervsvirksomheder indenfor området. Lokalplan nr. 257 aflyser derved den tidligere lokalplan nr E Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalg Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i Skive Kommune. Bygningsforbedringsudvalget blev oprettet i på grundlag af byfornyelsesloven. Fonden og Bygningsforbedringsudvalget har i princippet samme formål. Støtte fra Skive Byfond gives som rente- og afdragsfrie lån med pant i den ejendom, hvor restaureringen / ombygningen finder sted. Lånene forfalder ved ejerskifte. Der gives ikke lån til arbejder, der er påbegyndt eller gennemført. Fonden kan i særlige tilfælde afholde udgifter til rådgiver, betegnet arkitekt-bistand. Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til alle ejer- og andelsboliger til særlige formål. Støtten ydes i form af kontant tilskud, der skal betales tilbage, hvis ejendommen sælges eller skifter status indenfor 20 år. Skive Byfond 1 Inspirationskatalog side 9

10 INDSATSOMRÅDER Torve, pladser og opholdsarealer 1 Pladsen ved Kulturcenter Østsalling 2 Strækning fra Kulturcenter Østsalling til Idrætshallen 3 Modernisering af Festpladsen 4 Etablering af bynær sko Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 5 Ungdomshus i tidl. bankbygning 6 Bevidstgørelse - branding, skiltning, forskønnelse, opdatering af hjemmeside 7 Unge/ældre-projekt om IT Særlige trafikale foranstaltninger 8 Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej 9 Breums centrum Aakjærvej, Skolevej, Klostervej og Fasanvej 10 Etablering af byporte med hastighedsdæmpende effekt 11 Sikker krydsning af Sdr. Allé ved Præstemarken 12 Sti rundt om Breum side 10

11 10 12 N 4 Klostervej Syrenvej 1 Kulturcenter Østsalling Super Cross 12 Fasanvej Festpladsen Skolevej Brugsen 5 Præstemarken Breum Skole 2 12 Breumvej Aakjærsvej Sundsøre Hallen 11 Sdr. Allé Placering af områdefornyelsens indsatsområder i Breum by side 11

12 INDSATSOMRÅDE: Torve, pladser og opholdsarealer 1 Pladsen ved Kulturcenter Østsalling Parkeringspladsen ved Kulturcenter Østsalling fremtræder meget nedslidt og uden markering af parkeringspladserne. Syrenvej M.P.Stisens Vej Parkeringspladsen bevares som ren parkeringsplads der forskønnes til gavn for bymiljøet og de omgivende boli-ger. Det sker ved, at asfaltbelægningen fornyes, ved at bevare de nuværende lave hække mod Syrenvej / M.P.Stisens Vej og plante enkelte træer i hækrabatterne mod de to veje. Samtidig markeres parkeringsbåsene med en signatur, der angiver størrelsen på en standardpersonbil. En utraditionel markering af de enkelte parkeringspladser vil medvirke til at løfte pladsens visuelle fremtræden og sikre, at der kan parkere flest mulige biler på pladsen. Eksempel på termoplastfelter til leg og dekoration, som kan bryde den store asfaltflade Kulturcenter Østsalling Der etableres samtidig en forbedret køremulighed omkring vestgavlen, hvor der etableres en chikane, der skal medvirke til at begrænse kørehastigheden mest muligt og der skal ikke være mulighed for gennemkørsel til Skolevej. Forslag til forskønnelse af parkeringspladsen Parkeringspladsen foran Kulturcentret side 12

13 2 Strækning fra Kulturcenter Østsalling til Sundsøre Hallen Det er et stort aktiv for Breum, at Kulturcenter Østsalling, Breum Skole og Sundsøre Hallen ligger samlet. Herved er der mulighed for gensidigt at udnytte og støtte faciliteterne og derved bruge de kommende investeringer i området optimalt. De nuværende aktiviteter - tennis, fodbold etc. bevares som udgangspunkt med deres nuværende placering. Multibanen opgraderes til en større multibane, der suppleret med skaterområde. Denne kombination kan formentligt medvirke til, at endnu flere unge vil bruge områdets faciliteter for eksempel også til Trial, Scooter, Parkour, Outdoor-fitness m.v. Der anlægges en BMX-bane i den østlige del af hallens grønne områder. BMX-banen anlægges med hårdt underlag - stabilt grus. Banen placeres med størst mulig hensyn til de eksisterende stier i området. Den nuværende legeplads syd for hallen er anlagt til de større børn herunder skolens skolefritidsordning SFO. Legepladsen shines op og tilføres eventuelt nye aktiviteter. Den nuværende skolegård med slidt asfalt og få aktiviteter tilføres nye aktiviteter og forbindes samtidig med en asfaltvej øst om Hallen. De eksisterende beplantningsbælter i området udtyndes og suppleres med opstammede solitærtræer i forskellige sorter. Breum Skole Multibane Kulturcenter Østsalling Eksist. sti Præstemarken SFO Skater anlæg Ny sti BMX bane Sundsøre Hallen Sti fra skolen til hallen Del af M.P.Stisens Vej der skal aktiveres Tennis Fodbold Sdr. Allé Stiforbindelser og aktiviteter side 13

14 3 Modernisering af Festpladsen Breum er begunstiget ved at have en festplads - en fællesforte - med en fantastisk landskabelig variation, størrelse og beliggenhed. Områdets kvaliteter og brug kan optimeres ved understøtte områdets karakter og placere nye aktiviteter i området med størst muligt hensyn til de landskabelige kvaliteter. Der anlægges en ny legeplads for de små børn - med samme placering som den tidligere legeplads. På arealerne nærmest Fasanvej indpasses en kælkebakke i det svagt kuperede terræn, der falder mod syd. Der er to muligheder for at udnytte terrænnet dels ved at hæve terrænet med en 2-3 meter bakke eller ved at hæve terrænet mindre og samtidig grave en del af bakken ned i terrænet. Den sidste løsning fratager boligerne på den nordlige side af Fasanvej mindst mulig udsigt mod Festpladsen. Mod Breumvej placeres et offentligt toilet, der skjules med omgivende beplantning. Det skal overvejes at supplere de nuværende trægrupper i området med enkelte nye trægrupper. Muligheden for at placere andre aktiviteter i området vurderes for eksempel shelters, friluftsscene, fuglevoliere, minigolfbane. Aktiviteterne understøttes med anlæg af nye grusstier. Stier og beplantning indpasses i området med størst mulige hensyn til områdets landskabelige værdier. Kælkebakke Sti Fasanvej Børnehave Småbørnslegeplads Festpladsen set mod Fasanvej, hvor der anlægges en kælkebakke Kælkebakke Forslag 1 (+ 3 m) Forslag 2 (+ 1,5 m) Fortov Fasanvej Sti Breumvej Beplantning Toilet Eksisterende terræn Principsnit der viser forslag til en kælkebakke på Festpladsen syd for Fasanvej Festpladsen med placering af ny kælkebakke, legeplads og toiletbygning side 14

15 4 Etablering af bynær skov Byområdet mellem Duevænget og Sportspladsen er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område. Skive Kommune ejer arealet, der omfatter ca. 2.5 HA. Arealerne er p.t. udlejet og dyrkes som landbrugsareal. Den eksisterende mergelgrav, der fungerer som regnevandsbassin, skal udvides, så der kan tages højde for den forventede og stigende nedbør. Krat Boldbaner Sti Sø Eg Buske Området disponeres ved, at der mod vest skabes mest mulig lævirkning med en areal, der tilplantes med eg som hovedtræart suppleret med bunddækkende buske såsom hassel, kvalkved, vildæble, slåen og tjørn. Arealet mod Duevænget tilplantes med bøg som hovedtræart og rødel som ammetræ. Mod søen anlægges en lysning, der giver mulighed for ophold og hvor der kan opsættes borde- og bænkesæt. Egeplantningen længst mod øst blandes med lidt avnbøg og som ammetræ rødel. De viste busk- og kratbeplantninger består af kvalkved, vildæble, fjeldribs, hassel, bærmispel, slåen m.m. som sikrer et indbydende og varieret areal med blomster og bær/nødder til mennesker og dyr (specielt fugle). Eg / Bryn Sti Buske Bøg Bøg Duevænget Lysning Sti Buske Eg Klostervej Stierne forbinder de forskellige funktioner og bydele i Breum, fx Byparken med Sportspladsen. Stierne anlægges som 2 meter brede grusstier belagt med stenmel. Samlet set udformes området derved til et rekreativt område med muligheder for gåture og et varieret udbud af naturoplevelser. Fasanvej Skitsen viser et forslag til, hvordan arealet kan disponeres til et rekreativt opholds- og forbindelsesområde i Breum side 15

16 INDSATSOMRÅDE: Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 5 Ungdomshus i tidl. bankbygning I dag findes en velfungerende kro, et stort og flot Kulturcenter med mange besøgende og en idrætshal, der er fuldt optaget af især traditionelle idrætsaktiviteter. Et nyt aktivitetshus i Breum må derfor på ingen områder være en konkurrent til hverken Breum Landevejskro, til Kulturcenter Østsalling eller til Sundsøre Hallen. Der må på ingen måder tages omsætning fra nogen af disse veldrevne institutioner. Det er udgangspunktet ved initiativet med etablering af et nyt og anderledes aktivitetshus i Breum. Men det vurderes, at der er et stort behov for at etablere et mindre sted med plads til unge og ældre, og med mulighed for at alle øvrige grupper også kan komme der. De unge savner et sted at være efter skoletid og i aftentimerne. Der har været indledende drøftelser side 16 Den tidligere bankbygning på Skolevej med ungdomsskolen, som forventes at være interesseret i at drive en aktivitet fra et nyt aktivitetshus en aften eller flere i løbet af ugen. Dvs. det er elever fra 8. klasse og lidt ældre. Næste år lukker den særlige unge-klub på Breum skole for eleverne fra klasse, fordi den nye folkeskolelov forøger skoledagen så meget, at man fra skolens side har vurderet, at klubbens indsats frem til kl. 17 ikke længere ville være relevant. Alligevel savner en del af disse elever et sted at gå hen, ikke kun frem til kl. 17, men undertiden også noget længere. Dagplejemødrene har hidtil uden at betale for det anvendt Kulturcenter Østsalling som mødested i dagtimerne, men man forventer at også denne gruppe vil kunne være interesseret i et mindre mødested, hvor legetøj og andre materialer i højere grad kan være tæt på. Og da der som nævnt ikke har været betalt for brugen af Kulturcenter Østsalling, så tabes der ikke omsætning ved evt. at flytte mødestedet. Det særlige IT-projekt for unge og ældre, som omtales nedenfor, ønskes også at have fysisk udgangspunkt fra et nyt aktivitetshus. Nogle ældregrupper mødes i dag til visse aktiviteter på ældrecenteret, men der er også fra disse grupper udtrykt ønske om at kunne anvende et nyt aktivitetshus adskillige gange om ugen. Driften er man fra starten af opmærksom på skal hvile i sig selv. Skive Kommune har ikke en primær interesse i hverken at erhverve et hus til formålet eller give større tilskud til driften. Det vil derfor skulle være en ny selvejende institution eller måske foreningen Breum 2020, der ville skulle stå som ejer eller lejer af et sådant aktivitetshus. Men uanset hvem der skal være ejer/lejer, så vil der skulle opstilles et bæredygtigt forretningsgrundlag inden huset etableres. Der skal være midler til at betale både husleje, lys og varme ligesom der skal være midler til alt det andet forbundet med at drive et aktivitetshus. Man forventer dog fra arbejdsgruppens side, at aktivitetshuset vil kunne drives på frivilligt grundlag. Der forventes at en række ældre/pensionister vil indgå i gruppen bag huset og lægge et antal timer hver uge, så eksempelvist de unge kan møde levende mennesker, når de kommer fra skolen og har brug for et uformelt mødested inden de går hjem til aftensmaden. Der er ønske om at etablere aktivitetshuset i den tidligere bankbygning på Skolevej, se billedet. Det er en bygning på 120 m², der står til salg, og som både med sin beliggenhed, sin stand og sin størrelse er ideel til formålet. Hvis det ikke lykkes - hvis det ikke er muligt - at erhverve den tidligere bankbygning, vil andre muligheder for placering af aktivitetshuset blive undersøgt i stedet. Man har dog allerede haft kontakt med ejerne af det tidligere rådhus, og der vil sandsynligvis være nogle muligheder i denne bygning. Dog ikke på permanent basis, hvorfor der i første omgang satses på den tidligere bankbygning.

17 6 Bevidstgørelse, branding, forskønnelse, skiltning, opdatering af hjemmeside Breums arne er kilden lige uden for bygrænsen, se afsnittet om Breums historiske baggrund. Alligevel ved ikke ret mange borgere i Breum og slet ikke turister og andre besøgende i byen, hvor kilden og de 7 sten er. Og man kender ikke dens historie. Det er et eksempel på, at man har glemt at skabe information, at opstille skilte og i det hele taget at fortælle den gode historie om Breum. Det er der behov for. Og der ønskes derfor afsat et vist beløb til at få etableret bedre information, herunder skiltning, til en række at byens særlige fyrtårne. IT-projektet omtalt ovenfor skal medvirke til det, men der er også behov for fysiske skilte, informationstavler og aktiv formidling i gaderummet af den gode historie om Breum. Website forside for Breum Unge/ældre-projekt om IT I arbejdsgruppen for kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger er man opmærksomme på, at der i Breum efterspørges særlige tilbud og muligheder for ældre og pensionister. Samtidig har man konstateret at byens hjemmeside www. breum-info.dk trænger til at blive gjort mere attraktiv selv om den i dag indeholder mange nyttige elementer og i høj grad bakkes op af foreninger og institutioner. Mange borgere i byen kender dog alligevel ikke dens eksistens og for eksempelvis tilflyttere er det ikke et selvfølgeligt sted at hente information om Breum. Det vil man gerne medvirke til at ændre. Der er derfor udarbejdet et særskilt initiativ, der forudsætter at det etableres en redaktionsgruppe på f.eks. 5 personer, der med udgangspunkt fra det nye aktivitetshus driver både byens hjemmeside, men også fungerer som en form for mini-netavis og aktiv nyhedsformidler i Breum. Redaktionsgruppens medlemmer kan måske være den nuværende redaktør, skoleelev(-er), pensionist(- er) og i startfasen også en særlig IT-kyndig person, idet omfang de øvrige redaktionsmedlemmer ikke besidder tilstrækkelige kompetencer i den retning. Ideen er at hjemmesiden udover det allerede eksisterende kunne indeholde et eller flere praleafsnit med portrætter af landsbyens fyrtårne ; brugsen, skolen, hallen, kroen, børnehaven, kir- ken, museet, motocrosshallen, idrætsforeningen, men også om byens kendisser, repræsentanter i bestyrelser, råd og nævn mv. Men hjemmesiden ønskes også i fremtiden gjort mere udadvendt og aktiv. Der skal være mulighed for interaktiv brug. Man skal kunne komme til orde via siden eksempelvis med link til en åben blog, til facebook, tvitter eller lignende. Og redaktionsgruppen skal også lægge et betydeligt stykke arbejde i f.eks. at lave aktueller portrætter af en tilflytter, af en person bag en ny og spændende aktivitet i byen eller tilsvarende. En dynamisk hjemmeside, der også vil indeholde nyt stof hver uge, så alle har en grund til at besøge siden hver dag for at følge med i ugens tanke, i en ny aktivitet eller den seneste information om, hvad der sker i byen. Samarbejdet mellem unge og ældre ønskes uformelt, men med udgangspunkt i at mange unge besidder en stor viden om IT, men måske ikke så meget viden om byen i bred forstand. Omvendt ønsker mange ældre at blive enten oplært eller opdateret på IT-fronten, og samtidig kan de ældre få en ny og anderledes kontakt med en gruppe af unge. De ældre kan fungere som værter i aktivitetshuset og forhåbentlig via IT-projektet formidle en del af en stor viden om byen, om byens historie og byens aktiviteter - sammen med de unge - til resten af byen. side 17

18 INDSATSOMRÅDE: Særlige trafikale foranstaltninger 8 Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej På Aakjærvej og Klostervej opretholdes de nuværende 7 cirkelbump, da de giver en meget effektiv trafikdæmpning. Vejprofilerne på de to veje ændres samtidig, så det bliver muligt at anlægge cykelstier og fortove i begge side af vejene til fordel for de svage trafikanter. Langs Klostervej er der nu anlagt 12 parkeringspladser som kantstensparkering i parkeringslommer. I et vist omfang er der fortsat behov for at bevare nogle af parkeringspladserne og det sker ved, at der langs kørebanen markeres p-felter med en simpel opstribning. Der kan samtidig plantes et søjleformet træ før og efter hvert p-felt som vil give vejrummet et vist grønt præg. Vejprofilet giver i øvrigt mulighed for at udlægge p-felterne, hvor der er behov og at nedlægge / flytte disse når det bliver nødvendigt. Skel Min. 2,9 m fællessti (1,7 m cykelsti / 1,2 m fortov) Eksist. P-lomme FORTOV CYKELSTI KØREBANER 3,5 m 3,5 m M U L I G E P - B Å S E Skel Eksist. kantsten Ny fremrykket kantsten Min. 2,9 m fællessti (1,7 m cykelsti / 1,2 m fortov) 2,0 m 5,0 m CYKELSTI FORTOV Eksist. kantsten Evt. træer i rabat ved P-pladser 7,0 m Klostervej set mod nord ved Syrenvej Eksist. cirkelbump bevares Principskitse, forslag til vejprofil side 18

19 Klostervej set mod nord med hastighedsdæmpende vejbump Skelw Eksist. kantsten Kantsten Kantsten Eksist. kantsten Skel FORTOV CYKELSTI KØREBANER CYKELSTI FORTOV FORTOV min. 1,2 m til skel CYKELSTI min. 1,7 m KØREBANER CYKELSTI FÆLLESSTI min. 2,9 m til skel FORTOV 7,0 m 7,0 m Principsnit, forslag til vejprofiler Principsnit med evt. plantebede med søjletræer til markering af P-båse side 19

20 9 Breums centrum Aakjærvej, Skolevej, Klostervej og Fasanvej Klostervej Krydset ved Brugsen Aakjærsvej /Klostervej / Skolevej / Fasanvej fremstår i dag som et uoverskueligt og meget diffust byrum. Da krydset betragtes som Breums centrum vil en trafikal og visuel forbedring medføre en større trafikal sikkerhed og overskuelighed samt en tiltrængt forbedring af byrummet. B Y G A D E N I krydset mødes fire karakteristiske træk i Breum: Bygaden med facader helt frem til fortovet (Klostervej). Bygaden med forhaver langs vejen (Aakjærvej). Landskabet, der forbinder byskov / bypark med byen (Præstegårdshaven og det trekantede areal mod Åkjærvej). Bypladsen (krydset) som er byens Centrum. Fasanvej Infostander Fortov og cykelsti Som vist på skitsen markeres krydset ved at plante et markant bytræ på hvert af de fire gadehjørner. Det anbefales at træerne er storbladet Lind Rubra, der er et robust og levedygtigt bytræ. Desuden udlægges en samlende flisebelægning på hver side af Klostervej. Herved opstår der en hævet flade, der gemmeskæres af Aakjærvej / Klostervej. Derved vil den kørende trafik fortsat kunne afvikles i krydset samtidig med, at hastigheden dæmpes uden at der skal opsættes visuelt og generende skilte. L A N D S K A B E T Præstegården B Y P L A D S E N Brugsen Skolevej B Y V E J E N Aakjærsvej Skitse af kryds mellem Fasanvej, Klostervej, Skolevej og Aakjærsvej side 20

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 28. januar 2014

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 28. januar 2014 B r e u m - før det går galt... Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve, pladser, opholdsarealer mv. Kulturelle og særlige boligsociale

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive. 21. november 2014

Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive. 21. november 2014 Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive 21. november 2014 BYFORNYELSESOMRÅDET Hovedformålene med områdefornyelsen af Søndergadeområdet var:» at skabe en ny og tidssvarende byarkitektonisk identitet.»

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave.

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave. Titel: Udformning af veje foran skoler, idékatalog og udformning ved seks skoler Forfatter: Birger Villadsen, projektleder, trafiksikkerhedskonsulent, COWI, bivi@cowi.dk Opgaven Stadig flere forældre kører

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE. Program for områdefornyelse i Vammen, Viborg Kommune, JANUAR 2011

PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE. Program for områdefornyelse i Vammen, Viborg Kommune, JANUAR 2011 1 PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE Program for områdefornyelse i Vammen, Viborg Kommune, JANUAR 2011 INDHOLD 2 FORORD 3 1 VAMMEN 4 2 INDSATSOMRÅDER 6 3 TIDS- OG HANDLINGSPLAN SAMT BUDGET 9 4 INVESTERINGSREDEGØRELSE

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere