Standardforside til projekter og specialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Politik og Administration Socialvidenskab EU-studies Forvaltning (scient.adm) Udfyldningsvejledning på næste side. Projekt- eller specialetitel: Russisk udenrigspolitik anno 2014 Projektseminar/værkstedsseminar: Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Christian Bak Fagmodulsprojekt 1 Nicky Nielsen Fagmodulsprojekt 1 Thorbjørn Frej Andersen Fagmodulsprojekt 1 1/39

2 Vejleders navn: Annemarie Peen Rodt Afleveringsdato: Antal anslag inkl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag inkl. mellemrum jf. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) OBS! Hvis du overskrider de tilladte antal anslag inkl. mellemrum vil dit projekt blive afvist indtil en uge efter aflevering af censor og/eller vejleder Udfyldningsvejledning til standarforside til projekter og specialer: Alle de ønskede felter skal udfyldes - Bemærk særligt: Alle gruppens medlemmer skal angive: Navn Projektets art (fagmodulsprojekt, bachelorprojekt, projekt, praktikprojekt, speciale) 2/39

3 Hvilket modul projektet skrives på (IU-K1, SV-K2 osv.) I skal selv lave en optælling af antal anslag af jeres projekt, altså hvor mange anslag inkl. mellemrum det fylder. I omfanget indregnes: forord, indholdsfortegnelse, indledning, problemformulering, teori, metode, analyse, konklusion, tabeller, figurer, billeder og litteraturliste, men ikke appendiks (bilag). I skal også angive det tilladte antal anslag inkl. mellemrum for jeres projekt se oversigt herunder Hvis I ønsker en anden forside på jeres projekt, skal den placeres efter standardforsiden. Hvad må projektet/specialet fylde: En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. Fagmodulsprojekter på Internationale Studier 2 studerende: anslag inkl. mellemrum svarende til ca. 35 sider Pr. ekstra medlem: anslag inkl. mellemrum oveni svarende til ca. 10 sider. Indhold Resume... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Abstract... 5 Problemfelt... 5 Problemformulering... 7 Underspørgsmål /39

4 Begrebsforklaring... 7 Afgrænsning... 8 Metodiske overvejelser Videnskabsteori Projektdesign Analytisk fremgangsmåde Empiri Teori Security: The Traditional state-centric approach New security studies Russiske interesser: Ukraine som case Vestlig eller østlig orientering? Russisk økonomi Økonomiske udfordringer Politisk stabilitet Policy-tendenser: Finanssektoren: Pengepolitik: Økonomisk vækst: Inflation: Delkonklusion Russisk sikkerhedspolitik: NATO: Samarbejde med andre stater: Militære indgreb i andre stater: Kultur: Rusland og verden: Det russiske militær: Delkonklusion: Konklusion Diskussion Perspektivering Litteraturliste /39

5 Resume Den russiske ageren i forhold til Ukraine har igennem den seneste periode været genstand for ekstrem opmærksomhed fra det globale samfund. Dermed har spørgsmålet omkring hvilken baggrund der er for den russiske ageren i Ukraine meldt sig. Projekt søger at afdække prioriteterne i den nuværende russiske udenrigspolitik ved hjælp af situationen i Ukraine fra Dette forsøges opnået ved en analyse af henholdsvis russisk sikkerheds- og økonomisk politik ud fra et realistisk verdenssyn. Analyserne beror i høj grad på dokumentanalyser hvis formål er at give den mest objektive indsigt i russisk udenrigspolitik. Gennem projekt bliver det konkluderet at Ruslands ageren i Ukraine ikke umiddelbart adskiller sig meget for deres generelle udenrigspolitisk ageren i forhold til andre near abroad lande. Abstract The Russian actions in relation to Ukraine have been subject to extreme attention from the global society. The question of the intentions and interests of the Russian actions has arisen. The project aims to cover the priorities in the current russian foreign policy, using the dramatic conflictual situation between Russia and Ukraine in the period as a case study. This is sought achieved through analysing russian security- and economic policies from a realistic point of view. The analyses are based particularly on document analysis, with the purpose of portraying an objective insight into russian foreign policy. Throughout the project it is concluded that russian actions in Ukraine do not fall far from the foreign policies enacted on other near aboard countries. Problemfelt Siden opløsningen af sovjetunionen har den russiske magt og indflydelse på verdensplan ændret sig markant. Den bipolære verdenssituation der var gældende under den kolde krig er slut, og langt flere spillere på den internationale scene er trådt frem, mens Rusland måtte tage et skridt tilbage i forhold til den tidligere så dominerende position. Op igennem 90 erne, og starten af 00 erne, indtog Rusland en forholdsvis konstruktiv position i det internationale samfund, hvor samarbejde med vesten blev en vigtig prioritering i den russiske udenrigspolitik. Dette skyldtes 5/39

6 blandt andet at den russiske stat skulle genetableres under nye forhold, samt de store økonomiske udfordringer som det nye land stod over for, hvor man blandt andet skulle manøvrere og etablere sig i den internationale markedsøkonomi. Siden 2007 har man dog kunne observere at den russiske udenrigspolitik igen er under forandring. Med Vladimir Putin i spidsen er landet tilsyneladende blevet langt mere tilbøjelig til at agere mere aggressivt og konfronterende, og muligvis søger landet i disse år at vende tilbage til den absolutte top af den internationale magtorden. Men hvordan ser Rusland sin egen rolle i det internationale system, og hvordan opfattes de problemer som verden står overfor i dag ud fra et russisk perspektiv? I Putins tale ved sikkerhedskonferencen i München 2007, understreger han: We - personally, I - very often hear appeals from our partners, including our European partners, to the effect that Russia should play an increasingly active role in world affairs. In relation to this I would like to remind a small thing. There is not much need for you to encourage us to do so. Russia is a country with a history that spans more than a thousand years and has always followed an independent foreign policy. We are not going to change this tradition today. At the same time, we know quite well what kind of a transition that the world is going through, and we have a realistic sense of our opportunities and potential (Putin; 2007). Putins udtalelser er et udtryk for hvordan den nuværende russiske administration ser sine internationale opgaver og forpligtelser. Han ser Rusland som en nation der fører en klar og tydelig independent foreign policy, der tager udgangspunkt i de russiske interesser. En udtalelse som er blevet virkeliggjort, da den russiske udenrigspolitik siden 2007 har vist at landet igen søger at være en markant indflydelse på den internationale scene. Bl.a. har den militære aktion i Georgien, samt den nuværende situation i Ukraine, vist netop dette. Især nabolandene har den seneste tid været særligt i fokus, jvf. militæraktionen i Georgien og den nuværende situation i Ukraine. De såkaldte near abroad lande har historisk set altid været interessante for Rusland, både via de kulturelle og sproglige ligheder, men igennem det 20. århundrede også som et værn, en zone der adskiller dem fra vesten. Op igennem 90 erne og 00 erne så man en udvikling i netop de lande, der i højere grad nærmede sig Europa, blandt andet via optagelse i EU og NATO. Dette mindskede Ruslands direkte indflydelse i mange af de 6/39

7 omkringliggende lande, og udviklingen har presset landet både økonomisk og i forhold til hvilke typer magt man kan anvende i konfliktsituationer med lande der er optaget i fx EU eller NATO. Nu ser man en ændring, et mere aggressivt og bestemt Rusland der, som i eksemplerne Georgien og Ukraine, viser at de stadig vil være en afgørende faktor når det kommer til det internationale spil. Hvad er så prioriteterne i den russiske udenrigspolitik? Ud fra den russiske ageren i Ukraine siden 2012 søger dette projekt at afdække prioriteterne, og undersøge om den russiske ageren i Ukraine er udtryk for en speciel situation eller om situationen kan betegnes som et pejlemærke for den nuværende russiske udenrigspolitiske ageren. Problemformulering Hvordan kan den russiske udenrigspolitiske ageren i Ukraine i perioden forklares, og er den ageren et udtryk for den nuværende russiske udenrigspolitik? Underspørgsmål Hvordan har Rusland ageret i Ukraine siden 2012? Er Ruslands ageren i Ukraine et udtryk for hvordan landet generelt fører udenrigspolitik? Er den russiske udenrigspolitik et udtryk for en realistisk tilgang til udenrigspolitik? Begrebsforklaring Stormagt: dette begreb dækker over en stat, som besidder atomvåben (Heywood 2007 s. 459) og som er placeret i toppen af det hierarkiske statssystem betydende at staten har stor indflydelse over andre stater af lavere placering (Heywood 2007 s. 450). Dette betyder samtidig at stormagter kan kendes ved, at de ikke er under andre staters indflydelse, og derved kan handle efter egen vilje. Near abroad: Dette term bruges til at beskrive det specielle forhold mellem Rusland og de tidligere sovjetrepublikker. Med udtrykket menes der at disse stater har mange kulturelle lighedspunkter med Rusland, og at Rusland stadig har stor indflydelse over disse lande, og derved ikke er så fremmede som resten af verdens stater (Mankoff 2012 s.219). 7/39

8 Afgrænsning Geografisk afgrænsning Geografisk afgrænser dette projekt sig ved at tage udgangspunkt i først og fremmest near abroad landene, og mere specifikt med udgangspunkt i Ukraine. Interessen for at bruge netop Ukraine som et case, der kan være med til at udlægge generelle tendenser i russisk udenrigspolitik, bunder i konfliktens aktualitet samt at netop det ukrainske case kan fungere som et eksempel på hvordan Rusland agerer internationalt, og hvilke interesser der gør sig gældende. Ved at bruge netop den igangværende situation som eksempel, bliver det muligt at fremlægge et tidssvarende og opdateret overblik over Ruslands interesser. Generelt afgrænser projektet sig til udelukkende at beskæftige sig med Russisk udenrigspolitik i forhold til near abroad landene. Dette gøres først og fremmest på baggrund af projektets undersøgelsesfelt, der netop søger at afdække den russiske udenrigspolitik under Putin administrationen, sammenholdt med at det ukrainske case kan bruges til at definere den russiske udenrigspolitik i forhold til netop near abroad landene. Grundlaget for ikke at vælge fx Georgien som case bunder derfor både i aktualiteten omkring Ukraine og i det faktum at det der ønskes undersøgt er den seneste udvikling russiske udenrigspolitik. Samtidig bunder det også i at Ukraine i sig selv at intressant da landet på mange måder har fungeret som et bindeled mellem Rusland og Euro-Atlantisk region, både handelsmæssigt, men også helt konkret da naturgasledningen fra Rusland til Europa passere gennem Ukraine. Tidsmæssig afgrænsning Det der først og fremmest er interessant i denne sammenhæng, er den russiske ageren fra 2007 og til i dag, mere specifikt frem til situationen omkring Krim-halvøen der udspillede sig i Marts Baggrunden for udvælgelsen af netop denne tidsramme skal findes i den russiske ageren som har kunnet observeres i netop den periode. Med udvælgelsen af Ukraine som case af russisk udenrigspolitik bliver hovedfokus lagt på tiden mellem Det tidsmæssigt interessante perspektiv starter med forhandlingerne omkring den såkaldte associationsaftale mellem EU og Ukraine, og hvordan Rusland forholder sig til den og dens eventuelle konsekvenser for Rusland, og slutter ved annekteringen af Krim. Årsagen til dette er at netop denne tidsramme er den mest relevante for case-studiet, hvor det er i den periode at den russiske ageren i forhold til situationen i Ukraine tydeliggøres. Baggrunden for valget af 2007 som udgangspunkt for undersøgelsen af den 8/39

9 nuværende russiske udenrigspolitik er blandt andet Putins tale ved sikkerhedskonferencen i München 2007 hvor han udlægger Ruslands syn på landets egen rolle internationalt, og det er derfor naturligt at tage udgangspunkt der når man søger at afdække russisk udenrigspolitik under Putin administrationen. Dermed afgrænses der også fra at afdække perioden før 2007 og efter annekteringen af Krim. Perioden efter annekteringen bliver ikke afdækket grundet den fortsatte udvikling i Ukraine, og udviklingen vil derfor ikke kunne undersøges dybdegående nok til at blive taget med i denne sammenhæng. Afgrænsning af undersøgelsesfelt: Økonomi og sikkerhedspolitik Afgrænsningen til at beskæftige sig med økonomi og sikkerhedspolitik bunder i de empiriske observationer der er blevet gjort i forbindelse med researchen til dette projekt. Via diverse artikler har de økonomiske og sikkerhedspolitiske perspektiver i stigende grad vist sig at være hovedparametre for undersøgelse af den nuværende russiske udenrigspolitik generelt, men især også i forhold til Ruslands ageren i Ukraine. Ydermere tillægges netop disse faktorer afgørende betydning i den realistiske tradition inden for International relations (IR). Ifølge klassiske realister er det mest afgørende for udenrigspolitisk ageren nationens magt, betydende den relative magt hvor magt refererer til statens andel af ressourcer som militær magt og økonomi (Trubowitz; 2001). Sikkerhedspolitik: Henrik Ø. Breitenbauch, Seniorforsker, Center for militære studier, KU forklarer i DR Debatten d. 21. April, at vi ser sikkerhedspolitiske forandringer. Han mener, at efter den kolde krig har verdenspolitikken og sikkerhedspolitik været en udvidelse af det stabile rum og vores alliance rum og af EU, og fredelig sameksistens mellem nationerne baseret på principper omkring bl.a. territoriets ukrænkelighed og at grænserne ligger faste. Her mener han at det er væsentlig at tage fat på at Putin, i lyset af hændelserne på bl.a. Krim, tydeligt og direkte udfordrer de grundlæggende principper inden for hvilke vi regulerer verdenspolitikken og her væsentlig territoriernes ukrænkelighed. Der er derfor tale om en ny fase, en ny situation i Europæisk sikkerhedspolitik. Det er mest bekymrende for EU og NATO da de ikke bliver respekteret af Putin 9/39

10 og det russiske politiske apparat. Henrik Ø. Breitenbauch pointerer, at Europa grundet amerikansk militær opbakning i forhold til sikkerhedspolitik, står over for udfordringer, fordi vi hidtil har fokuseret vores storpolitik på arbejdsmarkedsforhandlinger og økonomisk politik og vi har undervurderet sikkerhedspolitikkens betydning. Putins ageren i Ukraine er ifølge Henrik Ø. Breitenbauch et wake-up-call til den Europæiske måde at forstå politik på. Henrik Ø. Breitenbauch pointerer også, at man ved konventionel afskrækkelse i form af militær tilstedeværelse er nødt til at være troværdig omkring brugen af det, men mener at problemet med især de baltiske lande er, den russiske miltærmaskine er så meget større end de baltiske landes, at de sandsynligvis godt kunne bruge en håndsrækning for at virke troværdige i deres forsvar. Igen bliver der her demonstreret at det er helt klare sikkerhedspolitiske spørgsmål der er til debat og også essentielt og dominerende i den almene debat i både russiske og vestlige medier. Økonomi: Det økonomiske aspekt i opgaven bliver relevant, fordi de politiske virkemidler der kan og bliver brugt i situationen i Øst Ukraine i høj grad kan hvile på økonomiske faktorer. Disse faktorer vedrører såvel den generelle russiske økonomi, som både er grundlaget for Putins nuværende og kommende position som russisk overhovedet og dermed også magtorgan, men også sanktioner der er blevet pålagt Rusland. Dette er bl.a. bakket op af Henrik Ø. Breitenbauch, som mener at vi er afhængige af at købe russisk energi og ikke bare kan lukke dem ude, og her mener vi at det er oplagt at gribe fat i de økonomiske foranstaltninger der gør, at vi er nødt til at tage forbehold når en løsning skal findes. Derudover mener vores egen Udenrigsminister Martin Lidegaard, at Rusland som befolkning har størst interesse i et stabilt Ukraine, fordi det er Ruslands største nabo og et broderfolk, og hvis Ukraine går op i flammer vil flygtningestrømmene rette sig mod Rusland, og et kæmpe økonomisk område som Rusland er afhængige af gå ned. Derudover pointerer Martin Lidegaard at Rusland vil lide store omkostninger, hvis de vælger at engagere sig i krig mod resten af verden. Han pointerer også, at hvis Rusland fortsætte sin ageren, vil det have store økonomiske konsekvenser for ikke bare Rusland og EU men især Ukraine vil blive hårdt ramt. Siden man fra EU og USA s side har arbejdet med de her fredelige diplomatiske forhandlinger, samt sanktioner og nu overvejede militær tilstedeværelse, er dette oplagte områder at beskæftige 10/39

11 sig med, for at danne et tidssvarende og fyldestgørende billede af situationen og de agerende parter med fokus på russiske forhold. Nødvendigvis kan man ikke helt afgrænse sig fra f.eks. sociale forhold, dog vil det ikke i dette projekt være af afgørende indflydelse da de omtalte parametre for analyseafsnittene vil være økonomisk og politisk funderede og dermed relevante i geo-politisk sammenhæng. Metodiske overvejelser Videnskabsteori Videnskabsteoretisk har vi i dette projekt valgt at bruge den positivistiske metode. Dette skyldes i høj grad projektets udgangspunkt, nemlig det at søge efter at analysere og fremstille reel viden om hvordan den russiske udenrigspolitik har set ud i Putins regeringstid. Dette vil blive gjort via observationer af de handlinger som Rusland, rent udenrigspolitisk, har gjort igennem den seneste periode, hvor konflikten i Ukraine siden 2012 vil være udgangspunktet for undersøgelsesfeltet. Baggrunden for valget af den positivistiske tilgangsvinkel er, som tidligere nævnt, netop grundet i ønsket om at skabe reel viden om baggrunden for den russiske ageren, og dermed også at kunne opstille parametre der generelt gør sig gældende for russisk udenrigspolitik. I den positivistiske videnskabsteori arbejder man ud fra en antagelse om at al viden er observerbar og universel, og at man derfor ud fra empiriske observationer vil kunne fastslå en sikker viden Gilje; 2012). I dette projekts kontekst vil det derfor betyde at man, via empirisk underbygget viden, vil kunne fastslå hvordan den russiske udenrigspolitik er, ud fra en analyse af Ruslands ageren sammenholdt med udtalelser fra fx Putin eller officielle rapporter fra den russiske regering. Gennem analyse af dette vil man som udgangspunkt kunne frembringe svaret på opgavens hovedspørgsmål, nemlig hvad der er russisk udenrigspolitik på det konkrete plan i forhold til situationen i Ukraine, og på det overordnede plan. Analysen af det observerbare og fokuset på værdifrihed (Gilje; 2012) spiller her netop sammen med udgangspunktet for analysen af russisk udenrigspolitik. Projektdesign Projektets opbygning vil bygge på henholdsvis: 11/39

12 1. Redegørelse af den konkrete situation i Ukraine som denne opgave udspringer af. En konkret opstilling/handlingsforløb, der vil fungere som et grundlag for videre analyse. 2. Analyserende arbejde, hvor den russiske ageren i Ukraine søges overført til en mere generel analyse af prioriteringerne i den russiske udenrigspolitik. 3. Konklusion ud fra det analytiske arbejde, og perspektivering. Analytisk fremgangsmåde Som grundlag for de analyser og konklusioner der bliver fremlagt ligger først og fremmest kvalitative teknikker, specifikt arbejdes der hovedsageligt ud fra dokumentanalyse. Dette bunder blandt andet i emnets aktualitet, hvorfor konkrete kvantitative analyser enten ikke er udarbejdet eller tilstrækkelig valide til at danne grundlag for analyse, da de, i forhold til netop emnets aktualitet, i højere grad vil være projektioner end fakta. Derimod vil dokumentanalyse være et vigtigt redskab for udviklingen af analyserne til besvarelse af problemstillingerne. Den analytiske fremgangsmåde til analyse af dokumenter bevæger sig inden for den analytisk-induktive undersøgelsesmetode (Lynggaard; 2010). Med det menes der at de empiriske udvalgte dokumenter konsulteres for at identificere udviklinger og mønstre i forhold til problematikken, hvor disse mønstre danner baggrund for en teoretisk tolkning (Lynggaard; 2010). Som eksempel herpå kan nævnes arbejdet med den russiske militærstrategi i analysen af sikkerhedspolitik, hvor dokumentet danner baggrund for teoretisering. Et andet eksempel på nødvendigheden af dokumentanalyse er i forbindelse med beskrivelsen af udviklingen i Ukraine inden for den udvalgte periode. Her danner de kvalitative metoder, som fx interviews og dokumentanalyse, baggrund for beskrivelsen af det aktuelle handlingsforløb. Selvom de kvalitative metoder spiller den afgørende rolle for udarbejdelsen, er kvantitative metoder dog i et vist omfang også relevant. Specifikt bruges forarbejdet statistik i analysen af ruslands økonomi. I forhold til det indsamlede datas validitet, autencitet og troværdighed spiller der forskellige faktorer ind. De indsamlede dokumenters autencitet og troværdighed vurderes at være generelt høj, da den indsamlede empiri til analyserne bygger på officielle dokumenter fra fx den russiske regering eller fra bredt anerkendte økonomiske institutioner som fx verdensbanken, som via autoriteten indenfor feltet vurderes særligt væsentlige (Lynggaard; 2010). Yderligere bruges der sekundære dokumenter som fx interviews ikke foretaget af gruppen selv. Disse ses som værende 12/39

13 mindre valide end de tidligere nævnte dokumenttyper, men tjener et formål som beskrivende og interesse-opbyggende elementer. Empiri Udvælgelsen af empiri er først og fremmest baseret på hvilken relevans den givne empiri synes at have for at kunne bidrage til forståelse og besvarelse af problemstillingen. Valget af empiri stammer derfor fra antagelsen om at den russiske ageren i Ukraine, og de generelle prioriteringer i den russiske udenrigspolitik, udspringer af sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser. Sikkerhedsmæssigt bliver der taget udgangspunkt i officielle russiske dokumenter om landets udfordringer og prioriteter inden for netop det felt og i den økonomiske analyse er udgangspunket taget i rapporter fra verdensbanken og The economist. Rapporterne er taget fra disse to grundet deres akademiske validitet. Teori Som nævnt i det tidligere afsnit udspringer analysearbejdet i høj grad af empiriske observationer. Gennem disse observationer dannes der et billede af hvilke teoretiske grene, og senere hvilke specifikke teorier, der på bedst mulig vis kan danne grundlag for besvarelse af problemstillingen i samspil med det empiriske materiale. Valget af teori bunder derfor i en antagelse om at Rusland agerer realistisk i deres udenrigspolitik, hvor baggrunden for antagelsen om dette er i høj grad den historiske position som Rusland har indtaget internationalt. Samtidig peger den russiske ageren i Ukraine i retning af et realistisk verdenssyn, og derfor er det, i dette projekt, naturligt at antage den realistiske tradition inden for IR som værende det optimale teoretiske udgangspunkt for analyse af problemstillingen. Som tidligere nævnt ligger den klassisk realistiske tradition indenfor IR vægt på hård magt såsom militær og økonomisk magt (Trubowitz; 2001), og de sikkerhedsmæssige perspektiver og problematikker udspringer derfor af dette. Security: The Traditional state-centric approach I den traditionelle tilgang til IR er svaret på spørgsmålet sikkerhed for hvem? ikke af højeste betydning, siden det primære undersøgelsesfelt er staten, og det er derfor taget for givet at sikkerhed refererer til statens sikkerhed. Det er åbenlyst hvorfor tanken om sikkerhed sædvanligvis har været forbundet med statens sikkerhed. Som følge af både 1. og 2. verdenskrig, såvel som truslen fra den kolde krig, har fremtrædende tænkere indenfor IR set kernen af feltet 13/39

14 som værende balance mellem krig og fred imellem stater (Morgenthau; 1973). Det internationale system ses som værende anarkisk - uden en overordnet autoritet som for eksempel en national regering i forhold til indenrigspolitik. På grund af denne anarkiske tilstand er stater placeret i konkurrence med hinanden, og må derfor efterstræbe magt for at opnå sikkerhed. Netop dette, sikkerhed, har 3 centrale funktioner: 1. Sikkerhed og sikkerhedsstudier beskæftiger sig med bevarelsen af staten imod eksterne (og interne) trusler til statens geografiske integritet og kerneværdier. 2. I et anarkisk internationalt system er statens sikkerhed en primær bekymring for politikere og befolkningen. Det bliver en central prioritet på grund af at en mangel på en effektiv sikkerhedspolitik kan skabe mulighed for at en stat kan miste sin suverænitet. 3. Vægt på militær magt som den centrale determinant for sikkerhed. Med andre ord er sikkerhed næsten udelukkende defineret i militære termer. Man kunne antage at denne traditionelle forståelse af sikkerhed, som er baseret på nationalstater og med fokus på militær konflikt, opstiller en simpel og entydig basis for hvordan stater kan efterstræbe national sikkerhed. Dette er dog ikke tilfældet. Wolfers (1952) argumenterer for at national sikkerhed er udtryk for et tvetydigt og fleksibelt koncept og mål. National sikkerhed inkluderer det at efterstræbe en politik der reducerer trusler mod staten eller dens værdier. Dog er det svært at sige præcis hvilken politik der vil forhøje sikkerhed i en given situation. Et af problemerne der opstår er the security dilemma, hvor en given stats forsøg på at højne sikkerheden gør alle andre aktører usikre. For eksempel: Forsøget fra stat A på at højne dens sikkerhed udgør en trussel for stat B. Fra stat A s perspektiv er formålet med en øgning af sikkerheds/militære ressourcer defensive, og udgør derfor ikke en trussel imod stat B. Fra stat B s perspektiv udgør en forøgelse i stat A s sikkerheds ressourcer en trussel. Stat B tager derfor initiativ til at modsvare truslen, hvilket øger usikkerheden for stat A, som igen modsvarer truslen osv. Et andet problem ved at forfølge national sikkerhed er at det kan udtømmer ressourcer som efterlader landet mere usikkert. For eksempel kan et forøget militærbudget efterlade den nationale økonomi sårbar. 14/39

15 New security studies Ved afslutningen af den kolde krig blev det traditionelle sikkerhedskoncept udfordret af forskellige perspektiver under udtrykket new security studies. Selvom de har forskellige antagelser og metoder er de alle udviklet som en eksplicit kritik af den traditionelle definition på sikkerhed, og beskæftiger sig med at udlægge en ny tilgang til analyse og policy. Det første angreb på det traditionelle koncept udsprang fra teoretikere som opfordrede til at bruge en udvidet definition af sikkerhed (Buzan; 1991). Disse teoretikere accepterede nogle af den traditionelle fremgangsmådes antagelser, men tilførte en mindre ekslusiv beskrivelse af sikkerhed, som også fokuserede på sociale problemstillinger (Buzan et al.; 1997). Antagelserne omkring staten som den sikkerhedsmæssige referent, og vigtigheden af anarki som skaber af usikkerhed forblev, men de blev modificeret på vigtige områder: 1. Det blev anerkendt at selvom staten er det primære referencepunkt, udmønter jagten på større sikkerhed sig ikke nødvendigvis i en beskyttelse af individer fra trusler. 2. Det blev anerkendt at effekten af internationalt anarki i forhold til sikkerhed ikke er simpelt og ligetil. Med andre ord er den anarkiske tilstand styret af systematiske forandringer som leder til forskellige typer af anarki, med forskellige implikationer i forhold til jagten på sikkerhed. 3. Der skete et skift i opfattelsen af truslens type og natur. I stedet for at definere sikkerhed i militære termer blev det nu set i relation til 5 sektorer: Militær, økonomi, miljøet, socialt og politisk. For eksempel beskæftiger militær sikkerhed sig med aggressioner mellem stater, mens miljømæssig sikkerhed beskæftiger sig med konflikter omkring ressourcer, territorium eller klimaforandringer. Netop det øgede fokus på andet end militær sikkerhed er interessant i forhold til projekts undersøgelsesfelt. I en verden præget af ekstrem økonomisk konkurrence bliver økonomiske prioriteter en særdeles afgørende faktor for hvordan en stat agerer. Den økonomiske sikkerhed handler netop om at få adgang til ressourcer og finansielle markeder der er nødvendige for at opretholde et acceptabelt velfærdsniveau, og i denne sammenhæng nok så relevant, at bibeholde eller udvide statens magt (Buzan; 1991). 15/39

16 Russiske interesser: Ukraine som case Ukraine har igennem historien altid været interessant for Rusland. Alene de geografiske forhold der binder de to nationer sammen er eksponent for dette, men også kulturelle forhold, så som sprog, gør at de to nationer har været tæt knyttet sammen. De to landes historiske sammenhæng bliver yderligere understreget af at Ukraine var en del af både det russiske imperium og, i denne sammenhæng nok så relevant, en af stifterne af Sovjetunionen. Netop disse faktorer gør at Ukraine har haft sværere ved helt at løsrive sig fra Rusland, på trods af at landet opnåede selvstændighed efter Sovjetunionens sammenbrud. Blandt andet har den forholdsvis store procentdel af landet der er etniske russere, cirka 17 % (cia.gov; 2001), betydet at tilhørsforholdet til Rusland i blandt dele af befolkningen er naturlig. Med de geografiske forhold, befolkningssammensætningen og den historiske samhørighed in mente, tegner der sig et billede af hvorfor disse to nationer har et specielt forhold til hinanden. Men hvad er årsagen til at vi netop nu ser en konflikt der truer med at splitte Ukraine, hvilke interesser gør sig gældende for Rusland? Vestlig eller østlig orientering? Baggrunden for den igangværende konflikt skal findes i den foreslåede handelsaftale, den såkaldte Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) mellem Ukraine og den europæiske union. Aftalen skulle sikre en endnu dybere økonomisk integration for Ukraine ind i Europa, en aftale der ville betyde at den ukrainske økonomi i endnu højere grad ville orientere sig mod Europa og EU, og dermed også ville blive mindre afhængig af samhandelen med Rusland. Aftalen ville blandt andet indeholde en mindskning af import/export afgifter og en udfasning af statstilskud i forhold til import/export, samt de økonomiske tilskud (EU; 2010). Handelsaftalen skulle dog kun være en del af en større associationsaftale mellem EU og Ukraine, en aftale der på områder som økonomi, sikkerhedspolitik og institutionelle forhold ville sikre en højere grad af sammenhængskraft mellem EU og Ukraine, og som samtidig ville kunne sikre en stærkere introduktion og integration for Ukraine i forhold til at blive en del af det europæiske fællesskab. For Rusland ville et stærkere samarbejde mellem EU og Ukraine kunne betyde at landets indflydelse i Ukraine på det overordnede plan ville blive mindre, og at der, specifikt på det økonomiske plan, ville være en fare for at ukrainske produkter ikke ville kunne leve op til europæiske standarder. For Rusland ville en sådan udvikling kunne føre til at billigere ukrainske produkter kunne oversvømme det russiske marked, og dermed skabe problemer for det russiske 16/39

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

AFT Hvorfor, hvorfor ikke?

AFT Hvorfor, hvorfor ikke? 2013 AFT Hvorfor, hvorfor ikke? Samfundsvidenskabelige Basisstudier 4. Semester Gruppe: Bo J. Jeppesen, Nanna Borgen, Pernille Huno, Rasmus S. Skovgaard og Therese C. Nielsen. Vejleder: Mogens Refsgaard

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK

DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK Kaptajnløjtnant Lars Holbæk Nielsen MARTS 2004 DANMARKS (NYE) SIKKERHEDS- OG UDENRIGSPOLITIK - INSTITUTIONERNE UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultetet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse:

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse: 1 2 Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøger vi en nyopstået konkurrence imellem Roskilde Universitet (RUC)

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92 Titelblad Uddannelse Uddannelsessted Gruppemedlemmer Kursus Emne Eksaminator Samfundsøkonomi Cand. Oecon. Aalborg Universitet Tanja B. Gravesen og Mai-Britt Beith Speciale 10. semester Den finansielle

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Kan Kina blive en supermagt?

Kan Kina blive en supermagt? FORSVARSAKADEMIET VUT/II/L, STK II 2002/2003 Kan Kina blive en supermagt? MJ A. CARLSSON KL P.M. LINNET KN P.R. BJERRING FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003 Major A. Carlsson Kaptajnløjtnant P.M.

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Christian Skou Larsen - 49929 Fagmodulsprojekt SV-K2

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Christian Skou Larsen - 49929 Fagmodulsprojekt SV-K2 ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST

CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST CYBEROPERATIONER I STRATEGISK KONTEKST KN Martin Oht Henningsen Klitgaard Institut for Strategi Forsvarsakademiet 02-05-2014 Titelside Opgavens titel: Cyberoperationer i strategisk kontekst. Opgavens problemformulering:

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere