Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009

2 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret 3 Støjbekendtgørelsen 4 Skyggekast 4 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 5 VE-loven 5 Regionplan Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 7 Overordnet udpegning og afgrænsning af nye mulige vindmølleområder 8 Begrænsning af potentielle vindmøllerområder 8 Eksisterende møller i kommunen 9 Vindmøllernes forsyningsandel 9 Vindmøller, klimamål og luftforurening 11 De udpegede opråder 12 Område 1 - Vest for Ullerup (rammeområde 316) 14 Område 2 - Øst for Løgstør (rammeområde 320) 18 Område 3 - Vest for Skarp Salling (rammeområde 313) 22 Område 4 - Vest for Hornum (rammeområde 307) 26 Område 5 - Sydvest for Fandrup (muligt vindmølleområde) 30 Område 6 - Sydvest for Svingelbjerg (rammeområde 314) 34 Område 7 - Vest for Aalestrup (muligt vindmølleområde) 38 Område 8 - Øst for Aalestrup (rammeområde 321) 42 2

3 Indledning. Denne rapport er udarbejdet som baggrund for udpegningen af nye vindmølleområder, som skal indgå i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Rapporten redegør for de gældende lovgivnings- og planlægningsmæssige reguleringer, der helt overordnet begrænser mulighederne for opstilling af store vindmøller, og for den overordnede analyse, der på dette grundlag er gennemført med henblik på afgrænsning og udvælgelse af potentielle områder. Rapporten afsluttes med en gennemgang af de nye vindmøllerområder, som forventes at blive udpeget i Kommuneplan Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller. Udbygningen med store vindmøller på land indgår som en væsentlig del af regeringens energi- og miljøpolitik. Samtidig med opstillingen af nye store vindmøller skal der fjernes uheldigt opstillede mindre vindmøller. Dette gælder ikke mindst vindmøller, der ikke indgår i et landskabeligt tilfredsstillende samspil med de nye store vindmøller. For at medvirke til fjernelse af eksisterende uheldigt opstillede mindre vindmøller (op til 450 kw) er der i 2004 indført særlige regler om økonomisk kompensation (skrotningsordningen). Ordningen skulle oprindeligt ophøre med udgangen af 2009, men skrotningsordningen er forlænget til udgangen af Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for at udnytte de muligheder for kompensation, som skrotningsordningen indeholder, da skrotningsmøllerne skal være nedtaget senest 15. december 2010 og de nye møller skal være sat i drift senest den 31. december Der er mange lovgivningsmæssige reguleringer, der i sig selv helt udelukker mulighederne for opstilling af nye store vindmøller. Herudover er der reguleringer, hvor en mere detaljeret planlægning ud fra skønsmæssige betragtninger i form af visuelle hensyn, mere generelle miljømæssige forhold, samt særlige natur- og landskabsmæssige hensyn, vil vise manglende politisk opbakning til godkendelse af nye projekter for store vindmøller. Der henvises til efterfølgende beskrivelse af de reguleringer mv., der generelt og konkret har betydning for afgrænsning af vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune. Vindmøllecirkulæret. Cirkulæret fra 22. maj 2009 fastsætter afstandskrav for opstilling af vindmøller i forhold til nabobeboelse på minimum 4 gange vindmøllens totalhøjde. Der er tale om et ufravigeligt afstandskrav, der væsentlig indskrænker muligheden for udlæg af nye vindmølleområder. Det er endvidere et krav, at planlægningen for opstilling af vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal indeholde en vurdering af den landskabelige påvirkning af anlæggene under et. Der er tale om skønsmæssige vurderinger, der i planlægningsmæssig sammenhæng skal foretages med baggrund i konkrete vurderinger af de enkelte vindmølleprojekter. 3

4 Herudover skal der i planlægningen tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbme land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Der fremgår af vejledningen til cirkulæret, at der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens totalhøjde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegøres for den visuelle påvirkning. Vejledningen anfører endvidere, at det blandt andet bør overvejes at fastsætte mindsteafstande til overordnede veje og jernbaner. Der henvises i denne forbindelse til de statslige interesser i kommuneplanlægningen, hvoraf det fremgår, at vindmøller ikke bør placeres nærmere overordnede og vigtige veje end 4 gange møllens totalhøjde, og at møllerne ikke bør placeres i vejens sigtelinje af hensyn til trafiksikkerheden. Støjbekendtgørelsen. Vindmøller, som opstilles i Danmark, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller, der fastlægger, at støjbelastningen fra vindmøller skal beregnes ved vindhastigheder på 8 m/s og 6 m/s, hvor der er fastsat grænseværdier på henholdsvis 44 db(a) og 42dB(A) i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer indtil 15 m fra nabobeboelser i det åbne land. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus, kolonihaveformål eller rekreative områder) er fastsat grænseværdier på henholdsvis 39 db(a) og 37 db(a). Støjen fra vindmøller er sammensat af svingninger ved forskellige frekvenser og stammer primært fra møllernes bevægelige dele: rotor, gear og generator. Udover de vindmølletekniske forhold og afstanden til møllerne afhænger det konkrete støjniveau endvidere af de klimatiske forhold (vindretning, vindhastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed). Det er et ufravigeligt krav, at støjgrænserne overholdes, hvilket væsentligt begrænser mulighederne for udlæg af nye vindmølleområder. Vindmølleejerens private beboelse er dog undtaget fra støjbekendtgørelsens krav. Støjberegninger kan først udføres endeligt, når der fra bygherrens side foreligger et helt konkret vindmølleprojekt. Beregninger udføres med programmet WindPro (Decibel). Lavfrekvent støj fra vindmøller er et af de synspunkter, der ofte fremføres som en miljømæssig gene af naboer m.fl. Miljøstyrelsen har i flere sammenhænge tilkendegivet, at tidligere undersøgelser viser, at der ikke er belæg for at forvente overskridelse af den lavest anbefalede grænseværdi for lavfrekvent støj, når grænseværdierne for den almindelige støj, der er fastlagt i støjbekendtgørelsen, bliver overholdt. De seneste forskningsresultater understøtter denne vurdering. Støjbekendtgørelsen om støj fra vindmøller indeholder derfor ikke hjemmel til at fastsætte supplerende støjgrænser i konkrete enkeltsager, herunder grænser for lavfrekvent støj eller infralyd fra vindmøller. Skyggekast. Gener ved skyggekast fra vindmøller opstår, når møllevingerne passerer mellem solen og en given skyggemodtager, hvorved der kastes rytmisk tilbagevendende roterende skygger. Genernes omfang afhænger af de meteorologiske og topografiske forhold samt vindmøllernes størrelse, antal og placering i forhold til nabobeboelser. Hvorvidt skyggekastet opfattes som generende afhænger af bl.a. 4

5 årstiden og tidspunktet på dagen. Skyggekast ved udendørs opholdsarealer er således mest kritisk i sommermånederne, medens eksempelvis skyggekast meget tidligt om morgenen i mange tilfælde kan være uden betydning. Generelt vil skyggekast fra en vindmølle især forekomme ved nabobeboelser mod nordøst og nordvest i vinterhalvåret samt ved nabobeboelser mod sydøst og sydvest i sommerhalvåret. Der er ikke fastsat danske normer for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre nabobeboelser og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til beboelsen. I vejledningen til vindmøllecirkulæret anbefales, at naboer ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer fordelt over hele året, beregnet som reel skyggetid, dvs. det gennemsnitlige skyggekast pr. år beregnet på baggrund af statistiske data for solskinstimer og vindforhold. Beregninger udføres med programmet WindPro (Shadow) efter retningslinierne i vejledningen til vindmøllecirkulæret. Selvom der ikke er tale om et ufravigeligt krav om et max. skyggekast på mere end 10 timer fordelt over hele året, er det almindeligvis tale om at den fastsatte 10-timers grænse følges, således at normen vil være begrænsende for udlæg af nye vindmølleområder. Det er dog muligt at beregne på hvilke tider af dagen og året, der teoretisk set vil kunne forekomme skyggekast ved en given nabobeboelse, så én eller flere møller eventuelt kan standses i de mest kritiske tidsrum. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Som en forudsætning for opstilling af store vindmøller (totalhøjde over 80 m) fastsætter bekendtgørelsen, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af det helt konkrete vindmølleprojekts indvirkning på miljøet (VVM). VVM-redegørelsen skal bl.a. indeholde fyldestgørende undersøgelser, beregninger og vurderinger af samtlige påvirkninger af stedet og omgivelserne, som vindmøllerne vil medføre. Det drejer sig om visualiseringer af vindmøllernes landskabelige påvirkninger i nærområdet og på lang afstand, beregninger vedrørende støj- og skyggevirkninger, landskabelige og naturmæssige forhold, samt samspil med eksisterende møller og andre miljømæssige forhold i omgivelserne. VVM-redegørelsen er det faglige grundlag for, at der administrativt og politisk kan tages stilling til, om der skal fremlægges et forslag til kommuneplantillæg for vindmølleprojektet for offentligheden, herunder betingelserne for at realisere vindmølleprojektet. Dette kan eksempelvis omfatte fjernelse af eksisterende uheldigt opstillede vindmøller og vindmøller i nærområdet, der ikke harmonerer med de nye vindmøller. Efter offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillægget med den tilhørende VVM-redegørelse kan kommunalbestyrelsen med baggrund i en vurdering af de modtagne bemærkninger og indsigelser tage endelig stilling til, om kommuneplantillægget kan vedtages endeligt og vindmølleprojektet kan realiseres, jf. i øvrigt planlovens regler for offentligheds- og vedtagelsesprocedure. VE-loven. Vindmøller, som tilsluttes det offentlige elforsyningsnet efter den 1. januar 2009, vil almindeligvis være omfattet af de nye bestemmelser i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Loven indeholder ikke bestemmelser, som direkte regulerer placeringsmulighederne for store vindmøller, men loven fastsætter bl.a. bestemmelser om en værditabsordning, hvor ejere af fast ejendom kan 5

6 anmelde krav om betaling for værditab ved opstilling af vindmøller, samt bestemmelser om udbud af vindmølleandele til borgere med fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet og evt. øvrige borgere i den kommune, hvor vindmøllerne opstilles. Der fastsættes desuden bestemmelser for en grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier, samt bestemmelser om en garantifond til støtte af finansering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser m.v. Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end 6 gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr for behandling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav på betaling bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1% af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastsætter, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud, men kan kun købe andele såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Ejerandelene udbydes som udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel. Den grønne ordning giver kommunalbestyrelsen mulighed for at søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Garantifonden giver lokale vindmøllelav eller andre initiativgrupper med mindst ti deltagere mulighed for at optage lån til finansiering af forundersøgelser med henblik på at opstille en eller flere vindmøller. Det er bl.a. et krav, at deltagerne skal have fast bopæl i kommunen eller højest 4,5 km fra det sted, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet. Garantien kan maksimalt omfatte kr. pr. projekt, og garantien bortfalder ved nettilslutning af møllen. Hvis projektet ikke gennemføres, kræves udløste garantier ikke tilbagebetalt, medmindre projektet helt eller delvist overdrages til andre. Regionplan Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt og Regionplan 2005 for Viborg Amt har, ved nedlæggelsen af amterne, fået retsvirkning som landsplandirektiver. Direktiverne, som administreres af Miljøcenter Århus på statens vegne, gælder indtil Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en ny, samlet kommuneplan, hvilket forventes at ske i løbet af I regionplanen for Nordjyllands Amt, herunder regionplantillæg nr. 198 fra december 2006, er det eneste udlagte vindmølleområde i den nuværende Vesthimmerlands Kommune beliggende ved Nørrekær Enge i den tidligere Løgstør Kommune. Området er udlagt til erstatningsmøller og forudsætter nedtagning af de 35 eksisterende møller, som er opstillet i området. Vesthimmerlands Kommune har i gennemført planlægningen for området i samarbejde med Aalborg 6

7 Kommune, idet der ligeledes gives mulighed for opstilling af nye møller øst for kommunegrænsen. I den sydligste del af kommunen, som er omfattet af regionplanen for Viborg Amt, er der upeget et muligt fremtidigt vindmølleområde ved Sillekær i den tidligere Aalestrup Kommune. Det anføres i regionplanen, at en udnyttelse af området forudsætter en forudgående planlægning, og området vil kun blive specifikt udpeget, hvis der herved nedtages ældre vindmøller. Området vil ikke indgå i Kommuneplan 2009, idet der ikke er mulighed for opstilling af mere end 2 store møller, og Vesthimmerlands Kommune ønsker, at der som udgangspunkt skal kunne opstilles mindst 3 møller i hvert af de udlagte områder. Området vil dog kunne indgå i en senere vurdering ved et eventuelt behov for udpegning af yderligere områder. Regionplanen for Viborg Amt udpeger desuden et muligt fremtidigt mølleområde ved kommunegrænsen nær Gørup i den tidligere Møldrup Kommune. Størstedelen af området er beliggende i den nuværende Viborg Kommune, og området er i dag fuldt udnyttet, idet der er gennemført planlægning for området, hvor der i december 2008 er opstillet 2 møller med en effekt på hver 2,0 MW og en totalhøjde på 118 meter. Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Kommuneplanerne for Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars er gældende indtil den nye samlede Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er vedtaget. Ingen af de nuværende kommuneplaner giver mulighed for opstilling af store møller. Der er dog vedtaget et tillæg til kommuneplanen for den tidligere Løgstør Kommune, som giver mulighed for opstilling af 7 vindmøller med en totalhøjde på mellem 125 og 150 m i området ved Nørrekær Enge. Dette projekt er under udførelse, og de 35 eksisterende møller i området er nedtaget. Der er endvidere fremlagt forslag til et tillæg til kommuneplanen for Farsø Kommune, som skal give mulighed for opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på mellem 125 og 140 m ved Svoldrup Kær. Ved realisering af dette projekt vil der blive nedtaget eksisterende møller i nærområdet og i den øvrige del af kommunen. Som en del af den kommende Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune skal der tages stilling til, om der skal udlægges nye vindmølleområder. Ved afvejningen af andre interesser i det åbne land skal det afklares, hvor der kan udlægges nye vindmølleområder til store vindmøller, og der skal fastsættes retningslinjer for de endeligt udpegede områder, som skal indgå i kommuneplanen. Nærværende rapport indgår i det politiske beslutningsgrundlag. 7

8 Overordnet udpegning og afgrænsning af nye mulige vindmølleområder. Med baggrund i de reguleringer i lovgivningen og planlægningen, der overordnet vurderes at udelukke muligheden for udlæg af nye vindmølleområder til store møller, jf. redegørelsen foran, er der afgrænset områder, hvor muligheden for udlæg af nye vindmølleområder ikke på forhånd kan udelukkes. I analysen er der taget udgangspunkt i, at der i hvert område skulle være plads til mindst 2 møller med en totalhøjde på mellem 118 m og 150 m, da disse møllestørrelser er de mest tidstypiske i øjeblikket. Begrænsning af potentielle vindmølleområder. Afgrænsningen og udpegningen af potentielle vindmølleområder har taget udgangspunkt i vindmøllecirkulærets krav om, at der skal være mindst 4 gange en vindmølles totalhøjde til nabobeboelse. På baggrund af Miljøministeriets kortdatabase, hvor der er afgrænset områder med 500 m og 600 m til beboelsesejendomme, er det undersøgt hvor i kommunen, der teoretisk set kan opstilles store vindmøller på m alene ud fra det gældende afstandskrav. Ved gennemgangen af områdernes afgrænsning har der vist sig enkelte unøjagtigheder. Kortene har således vejledende karakter og forudsætter en efterfølgende detaljeret undersøgelse i hvert enkelt tilfælde. De potentielle vindmølleområder begrænses yderligere ved en konkret vurdering af de overordnede hensyn, der skal varetages ifølge: - Regionplan 2005 for henholdsvis Nordjyllands Amt (NA) og Viborg Amt (VA). - samspillet med eksisterende vindmøller i omgivelserne, der ikke kan forventes nedtaget. Således er antallet og størrelsen af de teoretisk mulige vindmølleområder reduceret under hensyntagen til udpegningen af bl.a. større uforstyrret landskab, fredede områder, Natura 2000-områder, strandbeskyttelseslinje, fjernbeskyttelsesområder for aftalekirker, de centrale dele af særligt værdifulde landskaber (NA) / særlige beskyttelsesområder (VA) og værdifulde kulturmiljøer (NA) / beskyttelsesværdige kulturmiljøer (VA). Hensyn til byområder, herunder eventuel fremtidig byudvikling, har ligeledes indgået i udvælgelsen af områderne ligesom et afstandskrav på mindst 500 meter til overordnede veje (rute 13, 29, og 535) samt krav om placering udenfor indflyvningszonen omkring Vesthimmerlands Flyveplads. Antallet og størrelsen af potentielle vindmølleområder er yderligere reduceret på baggrund af overordnede vejledende støj- og skyggekastberegninger. For at begrænse antallet af områder og for at udnytte de udpegede områder bedst muligt har det været et politisk ønske i første omgang udelukkende at udpege områder, hvor der kan opstilles mindst 3 store møller. Med baggrund i de offentliggjorte udkast til det nyligt vedtagne vindmøllecirkulære har det endvidere været et ønske at tilstræbe, at der så vidt muligt er mindst 4,5 km mellem områderne til store vindmøller. Dette overordnede princip er dog fraveget i enkelte tilfælde, og i henhold til det endeligt vedtagne vindmøllecirkulære vil der skulle redegøres for anlæggenes samlede påvirkning af landskabet ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, hvilket svarer til en afstand på mellem 3,3 og 4,2 km med de aktuelle møllestørrelser. Samlet set har denne proces resulteret i en udpegning af 8 nye, potentielle vindmølleområder i kommunen, hvortil kommer området ved Nørrekær Enge, hvor der allerede er gennemført den nødvendige planlægning for opstilling af 7 store vindmøller, samt området ved Svoldrup Kær, hvor plan- 8

9 lægningen for et konkret projekt med 6 store møller er igangsat. I de 8 nye vindmølleområder vurderes der ikke at være overordnede lovgivnings- og planlægningsmæssige reguleringer, der umiddelbart udelukker opstillingen af nye store vindmøller, men der kan være forhold, som i praksis forhindrer eller begrænser mulighederne for opstilling af møller i dele af områderne. Der er overordnet redegjort for disse forhold i den efterfølgende gennemgang af de enkelte udpegede områder. En nærmere undersøgelse af de forskellige bindinger vil skulle indgå i VVM-redegørelser for konkrete projekter i de udpegede områder. Erfaringsmæssigt vil antallet af realiserede mølleprojekter være væsentligt lavere end antallet at udlagte områder, dels på grund af at der ikke kan opnås de fornødne aftaler med lodsejere, dels fordi VVM-redegørelsen afdækker væsentlige gener i forbindelse med projektets gennemførelse og dels fordi flere projekter ikke godkendes endeligt på grund af indsendte indsigelser i forbindelse med de forskellige offentlighedsfaser. Eksisterende møller i kommunen. I Vesthimmerlands Kommune findes der 117 eksisterende vindmøller (se kortet på næste side). 41 møller er mindre end 450 kw og kan saneres under den gældende saneringsordning, der imidlertid udløber med udgangen af En gammel husstandsmølle på 22 kw fra 1980 er ikke omfattet af ordningen. De saneringsmodne møller, som er på kw er opstillet i perioden , mens de øvrige større møller med en installeret effekt på kw og en totalhøjde på indtil 80 meter er opstillet i perioden fra 1995 til Vindmøllernes forsyningsandel. De 76 større møller med en samlet installeret effekt på 53 MW producerer tilsammen ca. 112 mio. kwh pr. år svarende til årsforbruget af elektricitet i ca husstande, mens de 41 saneringsmodne møller med en samlet installeret effekt på 7,3 MW producerer tilsammen ca. 14 mio. kwh svarende til ca husstandes el-forbrug. De ialt 117 eksisterende vindmøller i Vesthimmerlands Kommune har således en samlet installeret effekt på ca. 60 MW og producerer tilsammen 126 mio. kwh svarende til det årlige elforbrug i ca husstande. Til sammenligning producerer én ny stor mølle med en installeret effekt på 1,8-3,6 MW og en totalhøjde mellem 125 og 150 meter ca mio. kwh pr. år, hvilket svarer til mellem og husstandes årlige elforbrug. De allerede planlagte 7 store vindmøller ved Nørrekær Enge vil få en samlet installeret effekt på 16,1 MW og skønnes at kunne producere i alt 49 mio. kwh pr. år svarende til ca husstandes årlige elforbrug. De 6 store vindmøller ved Svoldrup Kær, hvor planlægningen allerede er igangsat, forventes at få en samlet installeret effekt på 13,8 MW og en produktion på 36 mio. kwh pr. år svarende til ca husstandes årlige elforbrug. Der er i dag ca husstande i kommunen. Det samlede årlige strømforbrug i disse husstande er på ca. 80 mio. kwh og tillægges et skøn for det øvrige strømforbrug indenfor kommunegrænsen vil det samlede strømforbrug i kommunen være ca. 400 mio. kwh. Dermed dækker de eksisterende vindmøllers produktion allerede i dag ca. 31,5 % af kommunens samlede strømforbrug, hvor 9

10 Eksisterende vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. Møller med en installeret effekt på under 450 kw er markeret med blåt, og møller med en effekt på over 450 kw er markeret med rødt. 10

11 Regeringens (og EU s) mål for Danmark som helhed er mindst 30 % vedvarende energi inden Efter opstilling af de allerede planlagte møller ved Nørrekær Enge vil møllerne i Vesthimmerlands Kommune have en samlet produktion på 175 mio. kwh pr. år og dermed kunne dække ca. 44 % af kommunens samlede elforbrug. Ved opstilling af de planlagte møller i område 6 ved Svoldrup Kær vil man komme op på en samlet produktion på 211 mio. kwh, hvorved ca. 53 % af kommunens samlede elforbrug vil være dækket af produktionen fra møller placeret i Vesthimmerlands Kommune. Dersom det antages, at nye store vindmøller i gennemsnit har en årsproduktion på 6 mio. kwh, vil opstillingen af yderligere møller i de 8 nye udpegede områder i Vesthimmerlands Kommune i teorien kunne medføre, at det samlede elforbrug i kommunen vil være dækket af lokalt placerede møller. I praksis vil det kræve et lidt større antal nye møller, da opstillingen af de store møller almindeligvis indebærer, at der skal nedtages et antal eksisterende møller i nærområdet, som således ikke længere vil bidrage til den samlede produktion. Herudover kan det antages, at det samlede elforbrug i kommunen vil stige i de kommende år, og på sigt må det forventes, at der vil skulle nedtages ældre møller, som er nedslidte. Vindmøller, klimamål og luftforurening. Samlet set vil de eksisterende og nye vindmøller i Vesthimmerlands Kommune yde et væsentligt bidrag til at opfylde de danske målsætninger i forhold til begrænsning af udledning af drivhusgasser og reduktion af luftforureningen, idet vindmøllernes produktion fortrænger el produceret på konventionelle kraftværker, hvor der overvejende anvendes fossile brændstoffer. De eksisterende 117 vindmøller i Vesthimmerlands Kommune sparer årligt miljøet for udledning af bl.a. ca ton kuldioxid (CO2) pr. år, ca. 16 ton svovldioxid (SO2) og ca. 88 ton kvælstofilter (NOx). De allerede planlagte 7 vindmøller ved Nørrekær Enge vil yderligere begrænse den årlige udledning med ca ton kuldioxid, ca. 6 ton svovldioxid og ca. 34 ton kvælstofilter, og de 6 møller ved Svoldrup Kær vil kunne begrænse udledningerne med ca ton kuldioxid, ca. 5 ton svovldioxid og ca. 25 ton kvælstofilter. For hver vindmølle, der herudover opstilles i de 8 nye udpegede områder til store vindmøller, vil der i gennemsnit kunne spares ca ton kuldioxid, ca. 0,8 ton svovldioxid og ca. 4,2 ton kvælstofilter. 11

12 De udpegede vindmølleområder. Der er allerede gennemført den nødvendige planlægning for mølleområdet ved Nørrekær Enge med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan. Der er endvidere iværksat planlægning for mølleområdet ved Svoldrup Kær med vedtagelse og offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til lokalplan. Der redegøres derfor ikke nærmere for disse to mølleområder, som ligeledes vil indgå i Kommuneplan De 8 nye mølleområder. Område 1 - Vest for Ullerup (rammeområde 316) Område 2 - Øst for Løgstør (rammeområde 320) Område 3 - Vest for Skarp Salling (rammeområde 313) Område 4 - Vest for Hornum (rammeområde 307) Område 5 - Sydvest for Fandrup (muligt vindmølleområde) Område 6 - Sydvest for Svingelbjerg (rammeområde 314) Område 7 - Vest for Aalestrup (muligt vindmølleområde) Område 8 - Øst for Aalestrup (rammeområde 321) På de følgende sider beskrives de 8 nye vindmølleområder, som forventes udpeget i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. En udnyttelse af disse områder til opstilling af store vindmøller forudsætter, at der efterfølgende iværksættes planlægning med udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan for konkrete projekter. Der henvises til Kommuneplan 2009, hvor der fastlægges lokalplanrammer for områderne 1-4 samt område 6 og 8. Område 5 og 7 udlægges i kommuneplanen som mulige vindmølleområder uden konkrete rammer. Udover afstandskrav samt støj- og skyggekrav er der andre fysiske og planlægningsmæssige bindinger, som kan begrænse mulighederne for opstillingen af møller indenfor områderne. Dette kan bl.a. være afstandskrav til andre tekniske anlæg og hensyn til beskyttet natur ( 3-områder), beskyttede diger, beskyttelseslinjer i forhold til natur og fortidsminder, arealer med fredskov og eventuelt interesser i forhold til økologiske forbindelser eller udpegede lavbundsarealer. Disse begrænsninger er nærmere beskrevet i den efterfølgende gennemgang af de enkelte områder, og bindingerne fremgår desuden af kortene. Der er ligeledes redegjort for eventuelle eksisterende vindmøller indenfor eller i umiddelbar nærhed af mølleområderne, som på forhånd forudsættes nedtaget. Herudover vil samspillet med eksisterende større møller i det omkringliggende landskab, herunder de allerede planlagte møller ved Nørrekær Enge og Svoldrup Kær, skulle vurderes nærmere i forbindelse med VVM-redegørelser for konkrete projekter i de 8 nye mølleområder. I henhold til det nyligt vedtagne vindmøllecirkulære vil det indbyrdes visuelle samspil mellem planlagte møller i de nærmest beliggende nye mølleområder indenfor en radius af 28 gange møllernes totalhøjde ligeledes skulle indgå i den samlede konkrete vurdering af den landskabelige påvirkning. På baggrund af udkastene til vindmøllecirkulæret er der i områdebeskrivelserne på de efterfølgende sider markeret cirkler med en radius på 4,5 km. 12

13 1 Nørrekær Enge Svoldrup Kær De 8 nye udpegede vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune set i forhold til mølleområderne ved Nørrekær Enge og Svoldrup Kær, hvor der ligeledes vil kunne opstilles store vindmøller på op til 150 meter. 13

14 Område 1 - Vest for Ullerup (rammeområde 316) Områdeafgrænsning for område 1. Mulig opstilling af møllerække med op til 7 møller på højst 150 meter i totalhøjde indenfor område 1. 14

15 Kort med angivelse af 4,5 km radius fra centrum af mølleområde 1. Eksisterende og planlagte vindmøller Indenfor ca. 4,5 km radius fra mølleområdets center findes ingen andre møller i Vesthimmerlands Kommune end de 10 eksisterende møller i samme område. Der vil blive stillet krav om sanering af disse møller, som hver har en effekt på 750 kw. I Jammerbugt Kommune findes ca. 10 møller i nærheden af område 1, hvoraf flere saneres i forbindelse med gennemførelse af et nyt projekt ved Drøstrup, som også er beliggende indenfor cirklen vist ovenfor. De allerede planlagte 5 nye møller ved Drøstrup vil være placeret ca. 1,5 km fra den østligste afgrænsning af område 1. Med den skitserede placering af møllerne i den vestlige del af område 1 vil der dog være en afstand på godt 2,5 km mellem de to møllegrupper. Der er ca. 5,5 km mellem område 1 og område 2 øst for Løgstør. Afstanden fra område 1 til de allerede planlagte nye møller ved Nørrekær Enge vil være ca. 6,5 km. 15

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune

Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune September 2008 INDHOLD Indhold Forord........................................................................ 3 Gældende reguleringer og begrænsninger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

/JHJ. Sanering af vindmøller

/JHJ. Sanering af vindmøller 02.11.07/JHJ Sanering af vindmøller 1. Fyns Amts Regionplan 2005- (offentliggjort december 2005) indeholder mulighed for opstilling af nye vindmøller i udpegede lokaliseringsområder for vindmøller, samt

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner har modtaget en ansøgning om udskiftning af 16-18 eksisterende vindmøller med op til 20 nye vindmøller i

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere