Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009

2 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret 3 Støjbekendtgørelsen 4 Skyggekast 4 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 5 VE-loven 5 Regionplan Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 7 Overordnet udpegning og afgrænsning af nye mulige vindmølleområder 8 Begrænsning af potentielle vindmøllerområder 8 Eksisterende møller i kommunen 9 Vindmøllernes forsyningsandel 9 Vindmøller, klimamål og luftforurening 11 De udpegede opråder 12 Område 1 - Vest for Ullerup (rammeområde 316) 14 Område 2 - Øst for Løgstør (rammeområde 320) 18 Område 3 - Vest for Skarp Salling (rammeområde 313) 22 Område 4 - Vest for Hornum (rammeområde 307) 26 Område 5 - Sydvest for Fandrup (muligt vindmølleområde) 30 Område 6 - Sydvest for Svingelbjerg (rammeområde 314) 34 Område 7 - Vest for Aalestrup (muligt vindmølleområde) 38 Område 8 - Øst for Aalestrup (rammeområde 321) 42 2

3 Indledning. Denne rapport er udarbejdet som baggrund for udpegningen af nye vindmølleområder, som skal indgå i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Rapporten redegør for de gældende lovgivnings- og planlægningsmæssige reguleringer, der helt overordnet begrænser mulighederne for opstilling af store vindmøller, og for den overordnede analyse, der på dette grundlag er gennemført med henblik på afgrænsning og udvælgelse af potentielle områder. Rapporten afsluttes med en gennemgang af de nye vindmøllerområder, som forventes at blive udpeget i Kommuneplan Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller. Udbygningen med store vindmøller på land indgår som en væsentlig del af regeringens energi- og miljøpolitik. Samtidig med opstillingen af nye store vindmøller skal der fjernes uheldigt opstillede mindre vindmøller. Dette gælder ikke mindst vindmøller, der ikke indgår i et landskabeligt tilfredsstillende samspil med de nye store vindmøller. For at medvirke til fjernelse af eksisterende uheldigt opstillede mindre vindmøller (op til 450 kw) er der i 2004 indført særlige regler om økonomisk kompensation (skrotningsordningen). Ordningen skulle oprindeligt ophøre med udgangen af 2009, men skrotningsordningen er forlænget til udgangen af Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for at udnytte de muligheder for kompensation, som skrotningsordningen indeholder, da skrotningsmøllerne skal være nedtaget senest 15. december 2010 og de nye møller skal være sat i drift senest den 31. december Der er mange lovgivningsmæssige reguleringer, der i sig selv helt udelukker mulighederne for opstilling af nye store vindmøller. Herudover er der reguleringer, hvor en mere detaljeret planlægning ud fra skønsmæssige betragtninger i form af visuelle hensyn, mere generelle miljømæssige forhold, samt særlige natur- og landskabsmæssige hensyn, vil vise manglende politisk opbakning til godkendelse af nye projekter for store vindmøller. Der henvises til efterfølgende beskrivelse af de reguleringer mv., der generelt og konkret har betydning for afgrænsning af vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune. Vindmøllecirkulæret. Cirkulæret fra 22. maj 2009 fastsætter afstandskrav for opstilling af vindmøller i forhold til nabobeboelse på minimum 4 gange vindmøllens totalhøjde. Der er tale om et ufravigeligt afstandskrav, der væsentlig indskrænker muligheden for udlæg af nye vindmølleområder. Det er endvidere et krav, at planlægningen for opstilling af vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal indeholde en vurdering af den landskabelige påvirkning af anlæggene under et. Der er tale om skønsmæssige vurderinger, der i planlægningsmæssig sammenhæng skal foretages med baggrund i konkrete vurderinger af de enkelte vindmølleprojekter. 3

4 Herudover skal der i planlægningen tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbme land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbruget, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Der fremgår af vejledningen til cirkulæret, at der ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange møllens totalhøjde fra særlige kulturhistoriske eller geologiske landskabselementer skal redegøres for den visuelle påvirkning. Vejledningen anfører endvidere, at det blandt andet bør overvejes at fastsætte mindsteafstande til overordnede veje og jernbaner. Der henvises i denne forbindelse til de statslige interesser i kommuneplanlægningen, hvoraf det fremgår, at vindmøller ikke bør placeres nærmere overordnede og vigtige veje end 4 gange møllens totalhøjde, og at møllerne ikke bør placeres i vejens sigtelinje af hensyn til trafiksikkerheden. Støjbekendtgørelsen. Vindmøller, som opstilles i Danmark, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller, der fastlægger, at støjbelastningen fra vindmøller skal beregnes ved vindhastigheder på 8 m/s og 6 m/s, hvor der er fastsat grænseværdier på henholdsvis 44 db(a) og 42dB(A) i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer indtil 15 m fra nabobeboelser i det åbne land. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus, kolonihaveformål eller rekreative områder) er fastsat grænseværdier på henholdsvis 39 db(a) og 37 db(a). Støjen fra vindmøller er sammensat af svingninger ved forskellige frekvenser og stammer primært fra møllernes bevægelige dele: rotor, gear og generator. Udover de vindmølletekniske forhold og afstanden til møllerne afhænger det konkrete støjniveau endvidere af de klimatiske forhold (vindretning, vindhastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed). Det er et ufravigeligt krav, at støjgrænserne overholdes, hvilket væsentligt begrænser mulighederne for udlæg af nye vindmølleområder. Vindmølleejerens private beboelse er dog undtaget fra støjbekendtgørelsens krav. Støjberegninger kan først udføres endeligt, når der fra bygherrens side foreligger et helt konkret vindmølleprojekt. Beregninger udføres med programmet WindPro (Decibel). Lavfrekvent støj fra vindmøller er et af de synspunkter, der ofte fremføres som en miljømæssig gene af naboer m.fl. Miljøstyrelsen har i flere sammenhænge tilkendegivet, at tidligere undersøgelser viser, at der ikke er belæg for at forvente overskridelse af den lavest anbefalede grænseværdi for lavfrekvent støj, når grænseværdierne for den almindelige støj, der er fastlagt i støjbekendtgørelsen, bliver overholdt. De seneste forskningsresultater understøtter denne vurdering. Støjbekendtgørelsen om støj fra vindmøller indeholder derfor ikke hjemmel til at fastsætte supplerende støjgrænser i konkrete enkeltsager, herunder grænser for lavfrekvent støj eller infralyd fra vindmøller. Skyggekast. Gener ved skyggekast fra vindmøller opstår, når møllevingerne passerer mellem solen og en given skyggemodtager, hvorved der kastes rytmisk tilbagevendende roterende skygger. Genernes omfang afhænger af de meteorologiske og topografiske forhold samt vindmøllernes størrelse, antal og placering i forhold til nabobeboelser. Hvorvidt skyggekastet opfattes som generende afhænger af bl.a. 4

5 årstiden og tidspunktet på dagen. Skyggekast ved udendørs opholdsarealer er således mest kritisk i sommermånederne, medens eksempelvis skyggekast meget tidligt om morgenen i mange tilfælde kan være uden betydning. Generelt vil skyggekast fra en vindmølle især forekomme ved nabobeboelser mod nordøst og nordvest i vinterhalvåret samt ved nabobeboelser mod sydøst og sydvest i sommerhalvåret. Der er ikke fastsat danske normer for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre nabobeboelser og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til beboelsen. I vejledningen til vindmøllecirkulæret anbefales, at naboer ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer fordelt over hele året, beregnet som reel skyggetid, dvs. det gennemsnitlige skyggekast pr. år beregnet på baggrund af statistiske data for solskinstimer og vindforhold. Beregninger udføres med programmet WindPro (Shadow) efter retningslinierne i vejledningen til vindmøllecirkulæret. Selvom der ikke er tale om et ufravigeligt krav om et max. skyggekast på mere end 10 timer fordelt over hele året, er det almindeligvis tale om at den fastsatte 10-timers grænse følges, således at normen vil være begrænsende for udlæg af nye vindmølleområder. Det er dog muligt at beregne på hvilke tider af dagen og året, der teoretisk set vil kunne forekomme skyggekast ved en given nabobeboelse, så én eller flere møller eventuelt kan standses i de mest kritiske tidsrum. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Som en forudsætning for opstilling af store vindmøller (totalhøjde over 80 m) fastsætter bekendtgørelsen, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af det helt konkrete vindmølleprojekts indvirkning på miljøet (VVM). VVM-redegørelsen skal bl.a. indeholde fyldestgørende undersøgelser, beregninger og vurderinger af samtlige påvirkninger af stedet og omgivelserne, som vindmøllerne vil medføre. Det drejer sig om visualiseringer af vindmøllernes landskabelige påvirkninger i nærområdet og på lang afstand, beregninger vedrørende støj- og skyggevirkninger, landskabelige og naturmæssige forhold, samt samspil med eksisterende møller og andre miljømæssige forhold i omgivelserne. VVM-redegørelsen er det faglige grundlag for, at der administrativt og politisk kan tages stilling til, om der skal fremlægges et forslag til kommuneplantillæg for vindmølleprojektet for offentligheden, herunder betingelserne for at realisere vindmølleprojektet. Dette kan eksempelvis omfatte fjernelse af eksisterende uheldigt opstillede vindmøller og vindmøller i nærområdet, der ikke harmonerer med de nye vindmøller. Efter offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillægget med den tilhørende VVM-redegørelse kan kommunalbestyrelsen med baggrund i en vurdering af de modtagne bemærkninger og indsigelser tage endelig stilling til, om kommuneplantillægget kan vedtages endeligt og vindmølleprojektet kan realiseres, jf. i øvrigt planlovens regler for offentligheds- og vedtagelsesprocedure. VE-loven. Vindmøller, som tilsluttes det offentlige elforsyningsnet efter den 1. januar 2009, vil almindeligvis være omfattet af de nye bestemmelser i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Loven indeholder ikke bestemmelser, som direkte regulerer placeringsmulighederne for store vindmøller, men loven fastsætter bl.a. bestemmelser om en værditabsordning, hvor ejere af fast ejendom kan 5

6 anmelde krav om betaling for værditab ved opstilling af vindmøller, samt bestemmelser om udbud af vindmølleandele til borgere med fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet og evt. øvrige borgere i den kommune, hvor vindmøllerne opstilles. Der fastsættes desuden bestemmelser for en grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier, samt bestemmelser om en garantifond til støtte af finansering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser m.v. Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end 6 gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr for behandling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår aftale om værditabets størrelse. Krav på betaling bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1% af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastsætter, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud, men kan kun købe andele såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Ejerandelene udbydes som udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel. Den grønne ordning giver kommunalbestyrelsen mulighed for at søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Garantifonden giver lokale vindmøllelav eller andre initiativgrupper med mindst ti deltagere mulighed for at optage lån til finansiering af forundersøgelser med henblik på at opstille en eller flere vindmøller. Det er bl.a. et krav, at deltagerne skal have fast bopæl i kommunen eller højest 4,5 km fra det sted, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet. Garantien kan maksimalt omfatte kr. pr. projekt, og garantien bortfalder ved nettilslutning af møllen. Hvis projektet ikke gennemføres, kræves udløste garantier ikke tilbagebetalt, medmindre projektet helt eller delvist overdrages til andre. Regionplan Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt og Regionplan 2005 for Viborg Amt har, ved nedlæggelsen af amterne, fået retsvirkning som landsplandirektiver. Direktiverne, som administreres af Miljøcenter Århus på statens vegne, gælder indtil Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en ny, samlet kommuneplan, hvilket forventes at ske i løbet af I regionplanen for Nordjyllands Amt, herunder regionplantillæg nr. 198 fra december 2006, er det eneste udlagte vindmølleområde i den nuværende Vesthimmerlands Kommune beliggende ved Nørrekær Enge i den tidligere Løgstør Kommune. Området er udlagt til erstatningsmøller og forudsætter nedtagning af de 35 eksisterende møller, som er opstillet i området. Vesthimmerlands Kommune har i gennemført planlægningen for området i samarbejde med Aalborg 6

7 Kommune, idet der ligeledes gives mulighed for opstilling af nye møller øst for kommunegrænsen. I den sydligste del af kommunen, som er omfattet af regionplanen for Viborg Amt, er der upeget et muligt fremtidigt vindmølleområde ved Sillekær i den tidligere Aalestrup Kommune. Det anføres i regionplanen, at en udnyttelse af området forudsætter en forudgående planlægning, og området vil kun blive specifikt udpeget, hvis der herved nedtages ældre vindmøller. Området vil ikke indgå i Kommuneplan 2009, idet der ikke er mulighed for opstilling af mere end 2 store møller, og Vesthimmerlands Kommune ønsker, at der som udgangspunkt skal kunne opstilles mindst 3 møller i hvert af de udlagte områder. Området vil dog kunne indgå i en senere vurdering ved et eventuelt behov for udpegning af yderligere områder. Regionplanen for Viborg Amt udpeger desuden et muligt fremtidigt mølleområde ved kommunegrænsen nær Gørup i den tidligere Møldrup Kommune. Størstedelen af området er beliggende i den nuværende Viborg Kommune, og området er i dag fuldt udnyttet, idet der er gennemført planlægning for området, hvor der i december 2008 er opstillet 2 møller med en effekt på hver 2,0 MW og en totalhøjde på 118 meter. Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. Kommuneplanerne for Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars er gældende indtil den nye samlede Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er vedtaget. Ingen af de nuværende kommuneplaner giver mulighed for opstilling af store møller. Der er dog vedtaget et tillæg til kommuneplanen for den tidligere Løgstør Kommune, som giver mulighed for opstilling af 7 vindmøller med en totalhøjde på mellem 125 og 150 m i området ved Nørrekær Enge. Dette projekt er under udførelse, og de 35 eksisterende møller i området er nedtaget. Der er endvidere fremlagt forslag til et tillæg til kommuneplanen for Farsø Kommune, som skal give mulighed for opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på mellem 125 og 140 m ved Svoldrup Kær. Ved realisering af dette projekt vil der blive nedtaget eksisterende møller i nærområdet og i den øvrige del af kommunen. Som en del af den kommende Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune skal der tages stilling til, om der skal udlægges nye vindmølleområder. Ved afvejningen af andre interesser i det åbne land skal det afklares, hvor der kan udlægges nye vindmølleområder til store vindmøller, og der skal fastsættes retningslinjer for de endeligt udpegede områder, som skal indgå i kommuneplanen. Nærværende rapport indgår i det politiske beslutningsgrundlag. 7

8 Overordnet udpegning og afgrænsning af nye mulige vindmølleområder. Med baggrund i de reguleringer i lovgivningen og planlægningen, der overordnet vurderes at udelukke muligheden for udlæg af nye vindmølleområder til store møller, jf. redegørelsen foran, er der afgrænset områder, hvor muligheden for udlæg af nye vindmølleområder ikke på forhånd kan udelukkes. I analysen er der taget udgangspunkt i, at der i hvert område skulle være plads til mindst 2 møller med en totalhøjde på mellem 118 m og 150 m, da disse møllestørrelser er de mest tidstypiske i øjeblikket. Begrænsning af potentielle vindmølleområder. Afgrænsningen og udpegningen af potentielle vindmølleområder har taget udgangspunkt i vindmøllecirkulærets krav om, at der skal være mindst 4 gange en vindmølles totalhøjde til nabobeboelse. På baggrund af Miljøministeriets kortdatabase, hvor der er afgrænset områder med 500 m og 600 m til beboelsesejendomme, er det undersøgt hvor i kommunen, der teoretisk set kan opstilles store vindmøller på m alene ud fra det gældende afstandskrav. Ved gennemgangen af områdernes afgrænsning har der vist sig enkelte unøjagtigheder. Kortene har således vejledende karakter og forudsætter en efterfølgende detaljeret undersøgelse i hvert enkelt tilfælde. De potentielle vindmølleområder begrænses yderligere ved en konkret vurdering af de overordnede hensyn, der skal varetages ifølge: - Regionplan 2005 for henholdsvis Nordjyllands Amt (NA) og Viborg Amt (VA). - samspillet med eksisterende vindmøller i omgivelserne, der ikke kan forventes nedtaget. Således er antallet og størrelsen af de teoretisk mulige vindmølleområder reduceret under hensyntagen til udpegningen af bl.a. større uforstyrret landskab, fredede områder, Natura 2000-områder, strandbeskyttelseslinje, fjernbeskyttelsesområder for aftalekirker, de centrale dele af særligt værdifulde landskaber (NA) / særlige beskyttelsesområder (VA) og værdifulde kulturmiljøer (NA) / beskyttelsesværdige kulturmiljøer (VA). Hensyn til byområder, herunder eventuel fremtidig byudvikling, har ligeledes indgået i udvælgelsen af områderne ligesom et afstandskrav på mindst 500 meter til overordnede veje (rute 13, 29, og 535) samt krav om placering udenfor indflyvningszonen omkring Vesthimmerlands Flyveplads. Antallet og størrelsen af potentielle vindmølleområder er yderligere reduceret på baggrund af overordnede vejledende støj- og skyggekastberegninger. For at begrænse antallet af områder og for at udnytte de udpegede områder bedst muligt har det været et politisk ønske i første omgang udelukkende at udpege områder, hvor der kan opstilles mindst 3 store møller. Med baggrund i de offentliggjorte udkast til det nyligt vedtagne vindmøllecirkulære har det endvidere været et ønske at tilstræbe, at der så vidt muligt er mindst 4,5 km mellem områderne til store vindmøller. Dette overordnede princip er dog fraveget i enkelte tilfælde, og i henhold til det endeligt vedtagne vindmøllecirkulære vil der skulle redegøres for anlæggenes samlede påvirkning af landskabet ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, hvilket svarer til en afstand på mellem 3,3 og 4,2 km med de aktuelle møllestørrelser. Samlet set har denne proces resulteret i en udpegning af 8 nye, potentielle vindmølleområder i kommunen, hvortil kommer området ved Nørrekær Enge, hvor der allerede er gennemført den nødvendige planlægning for opstilling af 7 store vindmøller, samt området ved Svoldrup Kær, hvor plan- 8

9 lægningen for et konkret projekt med 6 store møller er igangsat. I de 8 nye vindmølleområder vurderes der ikke at være overordnede lovgivnings- og planlægningsmæssige reguleringer, der umiddelbart udelukker opstillingen af nye store vindmøller, men der kan være forhold, som i praksis forhindrer eller begrænser mulighederne for opstilling af møller i dele af områderne. Der er overordnet redegjort for disse forhold i den efterfølgende gennemgang af de enkelte udpegede områder. En nærmere undersøgelse af de forskellige bindinger vil skulle indgå i VVM-redegørelser for konkrete projekter i de udpegede områder. Erfaringsmæssigt vil antallet af realiserede mølleprojekter være væsentligt lavere end antallet at udlagte områder, dels på grund af at der ikke kan opnås de fornødne aftaler med lodsejere, dels fordi VVM-redegørelsen afdækker væsentlige gener i forbindelse med projektets gennemførelse og dels fordi flere projekter ikke godkendes endeligt på grund af indsendte indsigelser i forbindelse med de forskellige offentlighedsfaser. Eksisterende møller i kommunen. I Vesthimmerlands Kommune findes der 117 eksisterende vindmøller (se kortet på næste side). 41 møller er mindre end 450 kw og kan saneres under den gældende saneringsordning, der imidlertid udløber med udgangen af En gammel husstandsmølle på 22 kw fra 1980 er ikke omfattet af ordningen. De saneringsmodne møller, som er på kw er opstillet i perioden , mens de øvrige større møller med en installeret effekt på kw og en totalhøjde på indtil 80 meter er opstillet i perioden fra 1995 til Vindmøllernes forsyningsandel. De 76 større møller med en samlet installeret effekt på 53 MW producerer tilsammen ca. 112 mio. kwh pr. år svarende til årsforbruget af elektricitet i ca husstande, mens de 41 saneringsmodne møller med en samlet installeret effekt på 7,3 MW producerer tilsammen ca. 14 mio. kwh svarende til ca husstandes el-forbrug. De ialt 117 eksisterende vindmøller i Vesthimmerlands Kommune har således en samlet installeret effekt på ca. 60 MW og producerer tilsammen 126 mio. kwh svarende til det årlige elforbrug i ca husstande. Til sammenligning producerer én ny stor mølle med en installeret effekt på 1,8-3,6 MW og en totalhøjde mellem 125 og 150 meter ca mio. kwh pr. år, hvilket svarer til mellem og husstandes årlige elforbrug. De allerede planlagte 7 store vindmøller ved Nørrekær Enge vil få en samlet installeret effekt på 16,1 MW og skønnes at kunne producere i alt 49 mio. kwh pr. år svarende til ca husstandes årlige elforbrug. De 6 store vindmøller ved Svoldrup Kær, hvor planlægningen allerede er igangsat, forventes at få en samlet installeret effekt på 13,8 MW og en produktion på 36 mio. kwh pr. år svarende til ca husstandes årlige elforbrug. Der er i dag ca husstande i kommunen. Det samlede årlige strømforbrug i disse husstande er på ca. 80 mio. kwh og tillægges et skøn for det øvrige strømforbrug indenfor kommunegrænsen vil det samlede strømforbrug i kommunen være ca. 400 mio. kwh. Dermed dækker de eksisterende vindmøllers produktion allerede i dag ca. 31,5 % af kommunens samlede strømforbrug, hvor 9

10 Eksisterende vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. Møller med en installeret effekt på under 450 kw er markeret med blåt, og møller med en effekt på over 450 kw er markeret med rødt. 10

11 Regeringens (og EU s) mål for Danmark som helhed er mindst 30 % vedvarende energi inden Efter opstilling af de allerede planlagte møller ved Nørrekær Enge vil møllerne i Vesthimmerlands Kommune have en samlet produktion på 175 mio. kwh pr. år og dermed kunne dække ca. 44 % af kommunens samlede elforbrug. Ved opstilling af de planlagte møller i område 6 ved Svoldrup Kær vil man komme op på en samlet produktion på 211 mio. kwh, hvorved ca. 53 % af kommunens samlede elforbrug vil være dækket af produktionen fra møller placeret i Vesthimmerlands Kommune. Dersom det antages, at nye store vindmøller i gennemsnit har en årsproduktion på 6 mio. kwh, vil opstillingen af yderligere møller i de 8 nye udpegede områder i Vesthimmerlands Kommune i teorien kunne medføre, at det samlede elforbrug i kommunen vil være dækket af lokalt placerede møller. I praksis vil det kræve et lidt større antal nye møller, da opstillingen af de store møller almindeligvis indebærer, at der skal nedtages et antal eksisterende møller i nærområdet, som således ikke længere vil bidrage til den samlede produktion. Herudover kan det antages, at det samlede elforbrug i kommunen vil stige i de kommende år, og på sigt må det forventes, at der vil skulle nedtages ældre møller, som er nedslidte. Vindmøller, klimamål og luftforurening. Samlet set vil de eksisterende og nye vindmøller i Vesthimmerlands Kommune yde et væsentligt bidrag til at opfylde de danske målsætninger i forhold til begrænsning af udledning af drivhusgasser og reduktion af luftforureningen, idet vindmøllernes produktion fortrænger el produceret på konventionelle kraftværker, hvor der overvejende anvendes fossile brændstoffer. De eksisterende 117 vindmøller i Vesthimmerlands Kommune sparer årligt miljøet for udledning af bl.a. ca ton kuldioxid (CO2) pr. år, ca. 16 ton svovldioxid (SO2) og ca. 88 ton kvælstofilter (NOx). De allerede planlagte 7 vindmøller ved Nørrekær Enge vil yderligere begrænse den årlige udledning med ca ton kuldioxid, ca. 6 ton svovldioxid og ca. 34 ton kvælstofilter, og de 6 møller ved Svoldrup Kær vil kunne begrænse udledningerne med ca ton kuldioxid, ca. 5 ton svovldioxid og ca. 25 ton kvælstofilter. For hver vindmølle, der herudover opstilles i de 8 nye udpegede områder til store vindmøller, vil der i gennemsnit kunne spares ca ton kuldioxid, ca. 0,8 ton svovldioxid og ca. 4,2 ton kvælstofilter. 11

12 De udpegede vindmølleområder. Der er allerede gennemført den nødvendige planlægning for mølleområdet ved Nørrekær Enge med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan. Der er endvidere iværksat planlægning for mølleområdet ved Svoldrup Kær med vedtagelse og offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til lokalplan. Der redegøres derfor ikke nærmere for disse to mølleområder, som ligeledes vil indgå i Kommuneplan De 8 nye mølleområder. Område 1 - Vest for Ullerup (rammeområde 316) Område 2 - Øst for Løgstør (rammeområde 320) Område 3 - Vest for Skarp Salling (rammeområde 313) Område 4 - Vest for Hornum (rammeområde 307) Område 5 - Sydvest for Fandrup (muligt vindmølleområde) Område 6 - Sydvest for Svingelbjerg (rammeområde 314) Område 7 - Vest for Aalestrup (muligt vindmølleområde) Område 8 - Øst for Aalestrup (rammeområde 321) På de følgende sider beskrives de 8 nye vindmølleområder, som forventes udpeget i Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune. En udnyttelse af disse områder til opstilling af store vindmøller forudsætter, at der efterfølgende iværksættes planlægning med udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan for konkrete projekter. Der henvises til Kommuneplan 2009, hvor der fastlægges lokalplanrammer for områderne 1-4 samt område 6 og 8. Område 5 og 7 udlægges i kommuneplanen som mulige vindmølleområder uden konkrete rammer. Udover afstandskrav samt støj- og skyggekrav er der andre fysiske og planlægningsmæssige bindinger, som kan begrænse mulighederne for opstillingen af møller indenfor områderne. Dette kan bl.a. være afstandskrav til andre tekniske anlæg og hensyn til beskyttet natur ( 3-områder), beskyttede diger, beskyttelseslinjer i forhold til natur og fortidsminder, arealer med fredskov og eventuelt interesser i forhold til økologiske forbindelser eller udpegede lavbundsarealer. Disse begrænsninger er nærmere beskrevet i den efterfølgende gennemgang af de enkelte områder, og bindingerne fremgår desuden af kortene. Der er ligeledes redegjort for eventuelle eksisterende vindmøller indenfor eller i umiddelbar nærhed af mølleområderne, som på forhånd forudsættes nedtaget. Herudover vil samspillet med eksisterende større møller i det omkringliggende landskab, herunder de allerede planlagte møller ved Nørrekær Enge og Svoldrup Kær, skulle vurderes nærmere i forbindelse med VVM-redegørelser for konkrete projekter i de 8 nye mølleområder. I henhold til det nyligt vedtagne vindmøllecirkulære vil det indbyrdes visuelle samspil mellem planlagte møller i de nærmest beliggende nye mølleområder indenfor en radius af 28 gange møllernes totalhøjde ligeledes skulle indgå i den samlede konkrete vurdering af den landskabelige påvirkning. På baggrund af udkastene til vindmøllecirkulæret er der i områdebeskrivelserne på de efterfølgende sider markeret cirkler med en radius på 4,5 km. 12

13 1 Nørrekær Enge Svoldrup Kær De 8 nye udpegede vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune set i forhold til mølleområderne ved Nørrekær Enge og Svoldrup Kær, hvor der ligeledes vil kunne opstilles store vindmøller på op til 150 meter. 13

14 Område 1 - Vest for Ullerup (rammeområde 316) Områdeafgrænsning for område 1. Mulig opstilling af møllerække med op til 7 møller på højst 150 meter i totalhøjde indenfor område 1. 14

15 Kort med angivelse af 4,5 km radius fra centrum af mølleområde 1. Eksisterende og planlagte vindmøller Indenfor ca. 4,5 km radius fra mølleområdets center findes ingen andre møller i Vesthimmerlands Kommune end de 10 eksisterende møller i samme område. Der vil blive stillet krav om sanering af disse møller, som hver har en effekt på 750 kw. I Jammerbugt Kommune findes ca. 10 møller i nærheden af område 1, hvoraf flere saneres i forbindelse med gennemførelse af et nyt projekt ved Drøstrup, som også er beliggende indenfor cirklen vist ovenfor. De allerede planlagte 5 nye møller ved Drøstrup vil være placeret ca. 1,5 km fra den østligste afgrænsning af område 1. Med den skitserede placering af møllerne i den vestlige del af område 1 vil der dog være en afstand på godt 2,5 km mellem de to møllegrupper. Der er ca. 5,5 km mellem område 1 og område 2 øst for Løgstør. Afstanden fra område 1 til de allerede planlagte nye møller ved Nørrekær Enge vil være ca. 6,5 km. 15

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND

KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND KORT OM VINDMØLLER PÅ LAND Foto: sekretariatet Foto: Samsø Energiakademi Kort om r på land er udgivet af Energistyrelsen, januar 2010. Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf: 33 92 67 00, E-post: ens@ens.dk

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere