KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen"

Transkript

1 s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014

2 Indhold 1. Indledning og læsevejledning Introduktion til klimatilpasning Hvem har ansvaret for klimatilpasning? Hvad er klimatilpasning, når vi taler om vand og lovgivning? Lovgivningen på området (Miljø)krav Hvad sker der, hvis badevandskvaliteten påvirkes negativt af klimatilpasningstiltag? 9 4 Administration Hvornår og hvorfor skal Spildevandsplanen ændres? Serviceniveauer/ rammebetingelser Hvad er et servicemål? Finansieringen af klimatilpasning og forsyningernes mulighed for at medfinansiere klimaprojekter Overordnede betingelser for at forsyningerne kan deltage i finansiering af projekterne Finansiering er afhængig af, hvor projektet udføres Sagsbehandling Regulering af forskellige typer indsatser Ændrede vejprofiler, kantsten eller andre barrierer på vejen til omdirigering af regnvand Afkobling af regnvand og evt. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Rensning af regnvand Nedsivning eller opmagasinering af regnvand på private grunde Varslingssystemer for ekstremregn/skybrud Anvendelse af vandløb til omdirigering af regnvand Krav til befæstelsesgrader Kystsikring/ kystbeskyttelse Hvem er ansvarlig for kystbeskyttelse? Ansøgninger til Kystdirektoratet KLIKOVAND december 2014

3 7.8.3 De særlige regler efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a Hvem har ansvaret for finansiering af kystsikringen? Hvem har ansvaret for skader påført andre grundejere/andre konstruktioner af kystbeskyttelsesanlægget? Udfordringer Bilag 1: Omtalte love og bekendtgørelser KLIKOVAND 2014 Teksten må citeres med kildeangivelse. Svarene er udarbejdet i samarbejde med miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, Advokatpartnerselskab, Dokumentet er gennemarbejdet med henblik på formidling af kommunikationsrådgiver Mille Wilken Bengtsson, 3 KLIKOVAND december 2014

4 1 Indledning og læsevejledning Hermed præsenter Arbejdsgruppen Jura under KLIKOVAND en række juridiske hovedspørgsmål, der er samlet i løbet at KLIKOVANDs projekttid Formålet har været at samle udfordringer på det juridiske område, som KLIKOVANDs medlemmer har ønsket svar på. Hovedspørgsmålene er blevet bearbejdet og så vidt muligt besvaret af Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Molt & Wengel Advokatpartnerselskab. Arbejdsgruppen Jura har kommenteret udkastet, og et færdigt udkast blev gennemarbejdet ved en workshop den 5. november 2014 på Havarthigaarden i Holte. Denne udgave kan ikke ses som et afsluttet værk de aktuelle temaer er hele tiden i flow og der forventes ændringer både i lovgivningen og som følge af ændrede forvaltningsbestemmelser. I KLIKOVAND2 vil vi etablere muligheden for umiddelbart at debattere juridiske udfordringer i en netbaseret løsning. Svarene er foreløbige på mange af de her stillede hovedspørgsmål. Der er behov for flere praktiske erfaringer og juridiske overvejelser. Håndbogen er tænkt som opslagsværk og inspiration for alle planlæggere, fagmedarbejdere, landsskabsarkitekter, beslutningstagere og konsulenter, der beskæftiger sig med klimatilpasningstiltag i kommuner, regioner og forsyninger. Vi ønsker, at I ser KLIKOVAND2 som et åbent netværk, hvor man kan søge erfaringsudveksling, når man planlægger klimatilpasningstiltag, så den bedst mulige løsning kan blive implementeret. Det er i udgangspunktet kommunerne, der har det miljømæssige eller fagmæssige ansvar for, at kommunernes arealer og forsyningens kloakker bliver tilpasset til de ændrede regnvandsmængder. Klimatilpasning er styret af en kompleks samling af love og bekendtgørelser, der udstikker rammer for kommuner, forsyninger og andre aktørers roller og ansvar. Dette emne er berørt i flere svar i dette dokument, og vi vil fortsat fokusere på det i KLIKOVAND2. Juridiske udfordringer kan som sagt i fremtiden blive behandlet på KLIKOVANDs hjemmeside (www.klikovand.dk). Nye spørgsmål, emner og udfordringer bedes sendt til Projektleder Jura i KLIKOVAND Michael Øllgaard, Forstkandidat, Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, Telefon: , Mobil: , Læsevejledning Dokumentet er opdelt i syv hovedafsnit: 1. Denne indledning og læsevejledning 2. Introduktion til klimatilpasning 3. (Miljø)krav 4 KLIKOVAND december 2014

5 4. Administration 5. Serviceniveauer/Rammebetingelser 6. Finansieringen af Klimatilpasning 7. Regulering af forskellige typer indsatser Punkterne er så vidt muligt struktureret som følger: Hvilken lov gælder, og hvad siger den? Hvilken proces/ løsning kan gennemføres? Er der særlige problemer eller udfordringer? Vi har med vilje valgt at bruge samlebetegnelser for kommune og forsyning i stedet for at skrive kommunalbestyrelse, spildevandsselskab, forsyningsselskab m.m. Det gør det lidt lettere at læse stoffet. I Bilag 1 lister vi den lovgivning og de bekendtgørelser, der er refereret til i denne dokumentation. Vi har forsynet listen med kaldenavne, hvilket gør læsningen lettere. 5 KLIKOVAND december 2014

6 2 Introduktion til klimatilpasning 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning? Det er i udgangspunktet kommunerne, der har det miljømæssige eller fagmæssige ansvar for, at kommunernes arealer og forsyningens kloakker bliver tilpasset til de ændrede regnvandsmængder. Kommunernes forpligtelser med hensyn til vand overordnet set og f.eks. oversvømmelser er afledt af EU-lovgivning, der er implementeret i dansk ret ved en række love. Det første niveau, som kommunerne skal have styr på, er de kommunale planer. I figuren nedenfor vises, hvordan de forskellige planer eller den foretagne prioritering i den kommunale handleplan reelt skal spille sammen: Klimatilpasningsplan Bearbejdet fra Klimatilpasning.dk Når de kommunale klimatilpasningsplaner er udarbejdet som tillæg til kommuneplanen eller som en direkte del af kommuneplanen, skal de indarbejdes i en handlingsplan for klimatilpasning og derefter udmøntes konkret i bl.a. spildevandsplaner, naturplejeplaner og temalokalplaner. Når plangrundlaget i de forskellige sektorplaner er på plads, kan man igangsætte de projekter, som er foreslået i klimatilpasningsplanen. 2.2 Hvad er klimatilpasning, når vi taler om vand og lovgivning? Der er forskel på klimatilpasning og klimaforebyggelse. Da kommunerne skal varetage klimatilpasningen, betyder det, at de fremover har mulighed for at tilpasse lokalområdet til konsekvenserne af klimaforandringer. 6 KLIKOVAND december 2014

7 Det kan bl.a. være lokalplanlægning, der har til hensigt at tilpasse et givent område til større mængder regnvand, oversvømmelser, mere blæst eller hedebølger og tørke. Det kan også være at tilpasse spildevandsanlæg eller arealer til større mængder vand ved bygningstekniske eller arealtekniske indgreb. Disse konsekvenser er lokale problemstillinger, som det er naturligt, at kommunen tager hensyn til og indarbejder i sin planlægning og i sin fremtidige udvikling af kommunen. Klimaforebyggelse handler ikke om at tilpasse vores samfund til konsekvenser af, at klimaet forandrer sig, men mere om at forebygge, at dette sker f.eks. ved at regulere eller forsøge at regulere en reduktion af udledningen af drivhusgasser mv. fra virksomheder mv. Klimaforebyggelse er ikke omhandlet i dette dokument. 2.3 Lovgivningen på området Kommunernes ansvar for f.eks. planlægning og udstedelse af tilladelser og ændring af vandløbsregulativer med hensyn til klimatilpasning fremgår af miljømålsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven, planloven og spildevandsbekendtgørelsen. 7 KLIKOVAND december 2014

8 3 (Miljø)krav Klimatilpasning er ikke en isoleret disciplin, som kan foretages på bekostning af miljøkvaliteten af omgivelserne. Krævede klimatilpasningtiltag er også underlagt helt generelle krav om miljøbeskyttelse herunder særlig beskyttelse af de vandområder, der udledes til, og deres vandkvalitet. Kommunerne kan derfor ikke sætte tiltag i gang, der i udgangspunktet påvirker et vandområde så negativt, at vandområdets miljø- og kvalitetsmålsætninger ikke kan overholdes, sådan som de pt. er fastlagt i landsplandirektiver og formodentligt snart i de statslige vandplaner. Kommunen som plan- og tilladelsesmyndighed Kommunen skal som plan- og tilladelsesmyndighed sikre, at problemet med regnvand og kloakvand ikke flyttes et andet sted hen i vandcyklusen, når de implementerer klimatiltag. Formulere planer og indgå aftaler Kommunen skal gennemgå miljømål og risici for f.eks. badevandskvaliteten i et vandområde, inden planer formuleres og aftaler om klimatilpasning mv. indgås. Konkrete tilladelser til alternativ afledning Kommunen skal ved meddelelse af tilladelser iagttage reglerne i Miljømålsloven de konkrete miljømål i de statslige vandplaner reguleringen efter Badevandsbekendtgørelsen I forbindelse med udformning af svarene til de juridiske hovedspørgsmål har vi også modtaget et spørgsmål om forringelse af badevandskvalitet i forbindelse med klimatilpasningstiltag. Dette er besvaret under 3.1 nedenfor. 8 KLIKOVAND december 2014

9 3.1 Hvad sker der, hvis badevandskvaliteten påvirkes negativt af klimatilpasningstiltag? Hvilken lov gælder, og hvad siger den? Miljømålsloven og vanddistrikterne EUs vandrammedirektiv fastsætter en holistisk tilgang til planlægning, tilladelser og indsats for forbedring af hele vandcyklus, og det er implementeret i dansk ret ved bl.a Miljømålsloven. Denne lov fastsætter, at der for hvert vanddistrikt skal udformes en (statslig) vandplan, som skal sikre, at distriktet opnår de nærmere mål i EUs Vandrammedirektiv hvor hovedmålet er at opnå en god økologisk tilstand af alle vandområder. Miljømålslovens 11 fastsætter herudover et helt overordnet miljøkrav om, at vanddistrikterne skal forebygge, at tilstanden af alle overfladevandsområder ikke bliver forringet. De statslige vandplaner (der endnu ikke er endeligt vedtaget) skal indeholde miljømål for alle vandforekomster i et vanddistrikt i henhold til miljømålsloven herunder også kystnært overfladevand. Badevand, lovgivning og forurening Badevand er kystnært overfladevand, og vil derfor også typisk være underlagt specifikke miljømål i vandplanerne. Badevand er herudover selvstændigt reguleret i EUs Badevandsdirektiv, som er implementeret i Badevandsbekendtgørelsen 1. Med hjemmel i denne bekendtgørelse kan kommunen efter Badevandsbekendtgørelsens 11 træffe foranstaltninger til at afhjælpe forurening af badevandet eller badeområdet. Klimatilpasning og udledning af regnvand Klimatilpasningstiltag kan betyde, at man ønsker at aflede regnvand til kystnære områder. I de tilfælde skal en udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven tage højde for de miljømål, der foreligger for det vandområde, der ønskes udledt til. Kommunen kan og skal iagttage reglerne både i Miljømålsloven og Badevandsbekendtgørelsen også når de etablerer alternative tiltag til brug for klimatilpasning. Hvilken proces/ løsning kan gennemføres? Lokal afledning af regnvand til vandområder Badevandskvaliteten kan forringes, hvis der sker en ændring i den måde, regnvandet afledes 1 Bekendtgørelse nr. 939 af 18. september KLIKOVAND december 2014

10 på gennem de fælles systemer. Det kan f.eks. være, at det bliver afledt lokalt til jorden eller til et nærliggende vandområde i stedet for at blive transporteret til renseanlægget. I dag aflastes de fælles systemer også ved at aflede til vandområder i tilfælde af ekstremregn. Det kan reelt udgøre et større problem for vandmiljøet, idet der udledes opspædet spildevand til vandområderne. Kommunen skal påse, at ændring i regnvandsafledningen ikke medfører forringelse af vandkvaliteten i det modtagne vandområde på en måde, hvor kvalitetskravene formuleret i vandplanen ikke kan overholdes. Kommunen skal derfor have tilstrækkelige data om stofindhold og vandmængder mv. i det regnvand, der påtænkes udledt til et vandområde, når den skal fastsætte evt. krav til forsinkelse og/eller rensning forud for udledning til vandområde. 10 KLIKOVAND december 2014

11 4 Administration 4.1 Hvornår og hvorfor skal Spildevandsplanen ændres? Hvilken lov gælder, og hvad siger den? Der er ikke krav til, hvornår en kommune skal opdatere sin spildevandsplan. Det fremgår af Vejledningen til Spildevandsbekendtgørelsen, at kommunen skal ajourføre sin plan, når planforudsætningerne ændres eller ikke længere er gældende. Der er dog ingen bindende tidsfrister i lovgivningen. Er der særlige problemer eller udfordringer? Spildevandsplanen bør være det væsentligste redskab i klimatiltag, der handler om at bortlede/håndtere tagog overfladevand. udgøre den væsentligste del af dokumentation for forsyningernes investeringsplaner og dokumentation for kommunernes krav til selskabernes håndtering af spildevandet og dermed også tag- og overfladevandet. Spildevandsplanen vil i øvrigt også være et vigtigt instrument i forhold til miljø og servicemål, som forsyningen skal opfylde, og som der kan opnås tillæg for i prisloftet. Derfor skal spildevandsplanen generelt være opdateret og ajourført. 11 KLIKOVAND december 2014

12 5 Serviceniveauer/ Rammebetingelser 5.1 Hvad er et servicemål? Lovgivningen Hvad er servicemål? Servicemål er et mål, som opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter, der giver en udvidet service overfor den enkelte forbruger eller en samfundsmæssig gevinst. Ikke alle servicemål kan mærkes af den enkelte forbruger, men vil kunne gavne forbrugerne på længere sigt eller være en besparelse i forhold til den omkostning, som vandselskabet ville have, hvis det pågældende servicemål ikke var blevet formuleret. Servicemål er ofte løsninger, der har en lang implementeringsfase. Overordnede rammer i lovgivningen Servicemål blev indført med Folketingets vedtagelse af Vandsektorloven i I 2012 fik Miljøministeren med en ændring af vandsektorloven mulighed for at fastsætte nærmere regler om miljømål og servicemål i Miljø- og servicemålsbekendtgørelsen. Tillæg i prisloftet Denne bekendtgørelse skal gøre det lettere at overskue, hvordan man skal indregne gennemførelse af miljø- og servicemål efter Vandsektorloven som et tillæg i prisloftet. Hvilken proces/ løsning kan gennemføres? Forudsætninger for tillæg i prisloftet Det kræver, at et nyt servicemål ligger ud over den service, som forsyningen allerede havde som mål i basisperioden , for at det kan anvendes til at opnå et tillæg i forsyningens prisloft. For at opnå tillæg for et servicemål, skal de omkostninger, der anvendes til at opfylde servicemålet, være omkostningseffektive og ske på markedsmæssige vilkår. Eksempler på servicemål kan være: Klimatilpasning helt overordnet, mål for beredskab i forhold til klimaet, indsats mod oversvømmelse fra spildevandsanlæg. Eksisterende service- eller miljømål Service- eller miljømål, som forsyningen allerede havde sat igang eller varetog forud for 2003, 12 KLIKOVAND december 2014

13 kan derfor ikke medtages, medmindre der efterfølgende udføres nye tiltag for at opnå målet (f.eks. nye bassiner til at hindre oversvømmelse), eller der sker en anden forbedring i servicen. Ved et allerede eksisterende servicemål er det kun en senere afholdt eller planlagt meromkostning, der kan opnås tillæg for. Et eksempel kunne være at man allerede før basisperioden var gået i gang med at klimasikre nogle prioriterede områder indenfor sit forsyningsområde, men at man efterfølgende etablerer klimasikring i andre geografiske områder under forsyningen. Fastsættelse af servicemål Et servicemål skal fastsættes enten af kommunen f.eks. i kommunens spildevandsplan eller af bestyrelsen eller generalforsamlingen i selskabet. For en god ordens skyld bemærkes, at miljømål skal være fastsat af enten staten eller kommunen for at få betydning for indregningen i selskabets prisloft. Et servicemål skal være konkretiseret for at have betydning. Det skal være entydigt, hvem der skal udføre aktiviteten, og det skal også fremgå, hvilken tidshorisont der er for at gennemføre målet. Er det for uspecifik, kan det suppleres med en bindende aftale mellem forsyning og kommune i sektorplanen. Servicemål kan også: være skrevet ind i et statsligt plangrundlag, ifølge bekendtgørelsen fremgå af en myndighedsbeslutning i form af et påbud, fremgå af de kommunale ejeres ejerstrategi. Ansøg om tillæg i prisloftet Forsyningen skal redegøre særligt for, at de ønsker at opnå et nyt servicemål, når de søger om tillæg i prisloftet for driftsomkostninger hos Forsyningssekretariatet. I nogle tilfælde kan der være planlagte positive sideeffekter for natur og miljø mv., som ikke kan finansieres over vandtaksterne. Det skal så fremgå tydeligt, hvordan driftsomkostningerne fordeles mellem de myndigheder, der normalt ville skulle finansiere indsatser på området, hvor der opnås en positiv sideeffekt (stat eller kommune) og vandselskabet. Er der særlige problemer eller udfordringer? Hvad er mål, og hvad er aktiviteter? Det kan være en udfordring at fastlægge, hvad der er mål, og hvad der er aktiviteter (til at nå målet gennem). 13 KLIKOVAND december 2014

14 Nye servicemål og prisloftet Man skal også være opmærksom på, at lovgivningen ikke giver mulighed for at efterregulere driftsomkostninger for nye mål, der opstår efter indberetning af prisloftet for det efterfølgende år. Hvis en forsyning afholder driftsomkostninger til et nyt servicemål mellem to prisloftsfastsættelser, skal forsyningen enten finde tilsvarende besparelser i det eksisterende budget eller vente med at afholde og søge tillæg til førstkommende indberetning til fastsættelse af prisloftet. 14 KLIKOVAND december 2014

15 6 Finansieringen af klimatilpasning og forsyningernes mulighed for at medfinansiere klimaprojekter I udgangspunktet er det kommunerne, der efter lovgivningen finansierer klimatilpasning, i det omfang klimatilpasning ikke kan håndteres ved traditionel udbygning af forsyningens kloakanlæg. Traditionel udbygning af kloakanlæg med kapacitetsproblemer skal adresseres af kommunerne i spildevandsplanerne, men udbygningen skal finansieres af forsyningerne. Dog har Folketinget med en lovændring af Betalingsloven i december 2012 indført mulighed for, at forsyningerne kan medfinansiere klimaprojekter, som handler om klimatilpasning af andet end traditionelle kloakanlæg herunder klimatilpasning, hvor veje, vandløb og rekreative områder inddrages. Dette også selvom forsyningerne ikke kommer til at eje de regnvandshåndterende anlæg. Baggrunden for ændringen af betalingsloven er, at traditionel udbygning af kloaknettet er en omkostningstung opgave, og at der i visse tilfælde kan være samfundsøkonomiske fordele i at anvende alternative løsninger fremfor de traditionelle kloakudbygninger. Ændringen af betalingsloven blev endvidere fulgt op af Medfinansieringsbekendtgørelsen. Det er frivilligt for forsyningerne at deltage i at finansiere kommunalt planlagte klimaprojekter. Forsyningerne kan ikke tvinges ind i projekterne via angivelser i spildevandsplanen eller risikoplanlægningen. Fra 1. januar 2015 kan forsyningerne kun deltage i projekter, hvor den kommunale risikoplanlægning har vist, at der er behov for afhjælpning. Forsyningerne kan efter 1. januar 2015 ikke finansiere projekter udenfor udpegede risikoområder, medmindre projekterne kan tjene til afhjælpning af kapacitetsproblemer indenfor risikoområderne. Lovgivningen har endvidere fastsat en maksimal grænse for forsyningernes medfinansiering. Forsyningerne kan kun yde finansiering for op til 1 pct. af den samlede længde af kommunens kommunevej pr. år. Ved projekter i vandløb svarer 1 km. vandløb til 1 km vej. 6.1 Overordnede betingelser for at forsyningerne kan deltage i finansiering af projekterne Ejerskabet til klimaprojekter ligger ikke hos forsyningsselskaberne, men derimod hos kommunen eller private aktører, der ejer området. De er projektejerne. Det er projektejer, der ejer, etablerer, driver og vedligeholder projektet. Forsyningens rolle er kun finansieringsmæssig. Forsyningerne må derfor ikke deltage i projektering og drift, og hvad dertil hører, medmindre, der er tale om opgaver, der indholdsmæssigt og økonomisk kan rummes indenfor bekendtgørelsen om forsyningers deltagelse i anden virksomhed (Bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter). 15 KLIKOVAND december 2014

16 Det er et ultimativt krav, at de anlægs- og driftsudgifter, som forsyningen skal dække, ikke overstiger, hvad det ville koste at lave traditionelle overfladevandsløsninger hverken på drift eller anlæg. Med andre ord skal projektet være omkostningseffektivt. Forsyningsselskaberne må ligeledes alene finansiere udgifter til de projektkomponenter, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, og som må forventes afholdt til sædvanlig klimatilpasning. Der skal opnås det samme serviceniveau ved klimaprojekterne, som der ville blive opnået ved traditionelle, sædvanlige spildevandstekniske løsninger. Hvile-i-sig-selv-princippet finder også anvendelse på klimaprojekter, som forsyningsselskabet deltager i dvs. at forsyningsselskabet kun kan dække nødvendige udgifter i projektet og i øvrigt kun til indkøbspris. Forsyningerne skal kunne dokumentere, at deres bidrag i henhold til betalingsloven, er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag og overfladevand. 6.2 Finansiering er afhængig af, hvor projektet udføres Medfinansieringsbekendtgørelsen fastsætter to forskellige finansieringsprincipper alt afhængig af, om der er tale om byzone eller landzone, rekreative områder eller veje. 1. Omkostningsfordelingsregler for projekter for vandløb beliggende i landzone, projekter beliggende i sommerhusområder eller for projekter i relation til rekreative områder bekendtgørelsens 3 I projekter, der handler om vandløb i landzone, vandløb i sommerhusområder og/eller projekter i rekreative områder, fastsættes forsyningens andel af omkostningerne efter et meromkostningsprincip, når projektet også skal kunne håndtere regn- og overfladevand. Det betyder, at forsyningen kan medfinansiere de nødvendige meromkostninger i projektet, der har med håndtering af tag- og overfladevand at gøre. Meromkostningsprincippet betyder også, at det skal fastlægges, hvor meget anlægget/projektet ville have kostet uden de tiltag, der alene tjener til klimaformål. De nødvendige meromkostninger er herefter fordyrelsen af projektet/anlægget som følge af, at projektet også skal håndtere tag- og overfladevand. Det bemærkes, at projekter, der ønskes medfinansieret efter 3 godt kan være projekter, der alene har til formål at håndtere tag- og overfladevand f.eks. som følge af en separat kloakering, hvor det er nødvendig at regulere et vandløb for at kunne håndtere det større hydrauliske pres. Det kan også være at tilkøbe arealer ved siden af vandløbet for at kunne håndtere oversvømmelser fra vandløbet i tilfælde af større regnhændelser. I disse tilfælde vil størstedelen af omkostningerne kunne finansieres af forsyningen. 16 KLIKOVAND december 2014

17 Et eksempel: VandcenterSyd VandcenterSyds ønske om at etablere bassinanlæg til at håndtere tag- og overfladevand fra cykel arena i et rekreativt område. Kloaksystemet i det område, hvor cykelarenaen skulle anlægges, var overbelastet. Derfor ønskede Odense Kommune og VandcenterSyd at etablere et åbent bassinanlæg i et nærliggende parkområde. For at øge den rekreative værdi, skulle bassinet udformes med siddepladser i den ene ende af bassinområdet i form af trappetrin. Projektet pris var kr. Forsyningssekretariatet accepterede selskabets omkostningsfordeling, der gik ud på, at kommunen alene skulle finansiere kr. til de nye siddepladser (indretningsomkostninger) og en ændring af stiforløbet i parken, da dette var den rekreative del af projektet. Den øvrige del af projektet dvs. de kr. var reelt meromkostninger til anlæg af bassinet, der var nødvendigt til håndtering af tag- og overfladevand. Til gengæld mente forsyningssekretariatet ikke, at de fremtidige driftsomkostninger til vedligehold af den rekreative park herunder græsslåning skulle finansieres, idet dette ikke kunne anses som meromkostninger til håndtering af tagog overfladevand. 2. Omkostningsfordelingsregler for projekter for vandløb i byzone og for projekter i relation til veje bekendtgørelsens 4 Hvis der ønskes udformet klimatilpasningsprojekter i vandløb i byzoner eller på veje, kan forsyningen medfinansiere alle omkostninger, der er nødvendige for at kunne håndtere tag- og overfladevand herunder omkostninger til investering, drift og vedligehold. I ordet nødvendig ligger der, at forsyningen kan finansiere alle omkostninger til tiltag, som tjener til klimatilpasningsformål. Bemærk at forsyningsselskabet efter 1. januar 2015 kun kan dække 75 % af de samlede investeringsomkostninger for aftaler om projekter, der indgås senere end 1. januar 2015, når det gælder for 4-projekter. Forskellen på 3 og 4-projekter Forskellen mellem 3 og 4 er, at efter 3, kan der alene dækkes meromkostninger, der er nødvendige for at kunne varetage klimatilpasning, hvorimod forsyningen efter 4 kan dække 17 KLIKOVAND december 2014

18 alle omkostninger, der er nødvendige for at lave klimatilpasning i vandløb i byzone eller på veje. Det bemærkes, at rekreative eller vejtekniske udgifter, altså ikke-klimarelaterede udgifter, altid skal dækkes af projektejeren, da disse hensyn ikke har et klimamæssigt sigte. 6.3 Sagsbehandling For projekter, der allerede er aftalt/planlagt mellem forsyning og projektejer, skal der foreligge en kommunal beslutning senest den 1. januar Den kommunale beslutning kan f.eks. være form af en klimatilpasningsplan, en risikoplan eller en kommunal afgørelse fra kommunens byråd eller Teknik- og Miljøudvalg, der fastlægger, at projektet er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. For projekter, der først aftales mellem forsyninger og kommuner efter 1. januar 2015, er det et krav, at projektet ligger i et udpeget risikoområde i kommunens risikoplanlægning eller tjene til at afhjælpe kapacitetsproblemer inden for et risikoområde. Projektets vilkår skal aftales mellem forsyning og projektejer, når den politiske beslutning om nytten af projektet foreligger. Der ligger et format for en standardaftale på Klimatilpasning,dk. Den rummer de nødvendige oplysninger, der skal foreligge i aftalen, og er samtidigt med til at sikre, at alle de nødvendige oplysninger til ansøgningen til Forsyningssekretariatet bliver udarbejdet. Dokumentation der skal medsendes til forsyningssekretariatet Beskrivelse af det ønskede projekt og beskrivelse af den ellers valgte sædvanlige traditionelle afhjælpning af kapacitetsproblemet Budget for det alternative projekt o På funktionsniveau o Klar opdeling i anlægs- og driftsudgifter o Begrundelse for fordeling af omkostningerne på projektejer og forsyning Budget for sædvanlig afhjælpningsløsning til samme serviceniveau Aftale mellem projektejer og forsyningsselskab Dokumentation for at der foreligger en kommunal beslutning Fra 1. januar 2015 dokumentation for at risikokortlægningen påviser behov for afhjælpning Beskrivelse af, hvorvidt der er tale om et projekt i vandløb i byzone eller landzone (betydning for hvilket finansieringsprincip der kan anvendes jvf. 3 og 4 ovenfor) Beskrivelse af evt. øvrige økonomiske forhold i projektet, der vil være nødvendige for Forsyningssekretariatet til beregning af tillægget til selskabets prisloft herunder om der er tale om miljø- eller servicemål efter bekendtgørelsen om driftsomkostninger til at gennemføre miljømål eller servicemål herunder spørgsmål om projektejers evt. lånefinansiering eller kontantfinansiering og rentetilskrivning mv. 18 KLIKOVAND december 2014

19 7 Regulering af forskellige typer indsatser 7.1 Ændrede vejprofiler, kantsten eller andre barrierer på vejen til omdirigering af regnvand Hvilken lov gælder, og hvad siger den? Ændringer i vejenes profiler er reguleret af Vejloven, Privatvejsloven og herudover vil det også skulle undersøges om, lokalplanen for området skal ændres, hvis vejudlægget ændres fysisk. Vejmyndighed I praksis er kommunen vejmyndighed, da klimaprojekter på veje typisk omhandler kommuneveje eller private fælles veje. Ændring af vejprofilen for en vej er en opgave, som vejmyndigheden varetager med hjemmel i Vejloven (kommuneveje) eller i Privatvejsloven. Lokalplaner Hvis afsætningen af den ændrede vejprofil kræver, at arealanvendelsen bliver ændret, skal det udmøntes og fastsættes i en lokalplan eller et tillæg til en eksisterende plan i henhold til Planloven. Evt. ekspropriation Hvis ændringen af vejprofilen inddrager jord, som vejejeren ikke har rådighed over, skal der foretages ekspropriation efter Vejlovgivningen til brug for inddragelse af jorden i projektet. Finansiering Det er i udgangspunktet kommunen, der skal udforme de administrative nødvendige tiltag for at kunne ændre vejprofilen og kommunen skal afholde personaleomkostninger hertil. Projektets karakter bestemmer, hvem der kan finansiere selve anlægget af det ændrede vejforløb herunder anlæg af det ændrede vejforløb og kantsten mv. Hvis ændringen af vejprofilen i realiteten er et klimatiltag, vil vejejeren (kommunen eller de private grundejere, der er vejberettigede) og den stedlige forsyning kunne samfinansiere projektet med hjemmel i medfinansieringsreglerne, som gennemgået ovenfor, hvis betingelserne for dette er tilstede herunder hvis forsyningen ønsker at deltage i finansieringen. 19 KLIKOVAND december 2014

20 Et eksempel: Frederiksberg Forsyning Frederiksberg Forsyning fik i 2013 tilladelse til at medfinansiere både en stor del af anlægsomkostningerne i forbindelse med etablering af en permeabel belægning på et større parkeringsareal på en vej uden vejafvanding 1. Begrundelsen var, at omkostningerne kunne relateres til håndtering af tag- og overfladevand. Omkostninger, som vedrørte generel istandsættelse af vejen, blev afholdt af beboerne på vejen, idet der var tale om en fælles privat vej, der efter projektet overgik til at være kommunevej. Hvilken proces/ løsning kan gennemføres? 1. Detailprojekt Der bør udformes et konkret detailprojekt for klimatilpasningen hvorunder det beskrives, hvordan vejens profil skal ændres Vejmyndigheden skal sikre sig, at den ændrede vejprofil kan ligge på jord, som vejmyndigheden kan råde over 2. Ansøgning I tilfælde af medfinansiering søges Forsyningssekretariatet 3. Lokalplan Hvis projektet kræver ændring i vejudlægget skal dette beskrives i en lokalplan, der også kan ligge til grund for evt. ekspropriation 4. Udlæg til det ændrede vejforløb Når vejejeren har rådighed over den nødvendige jord (evt. gennem ekspropriation) foretages evt. udlæg til det ændrede vejforløb af vejmyndigheden 5. Udbud/ Kontrakt 6. Anlæg af vejen 20 KLIKOVAND december 2014

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Juridiske rammer for håndtering af regn

Juridiske rammer for håndtering af regn Juridiske rammer for håndtering af regn 1 Baggrund Håndtering af øgede mængder tag- og overfladevand i kloaknettet Udbygning af vandselskabernes afløbssystem den traditionelle løsning Redegørelse af 22.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab, oktober 2015 Klikovand har bedt MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab om at udarbejde nærværende case-story

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advok atpartnerselskab, oktober 2015

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advok atpartnerselskab, oktober 2015 Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advok atpartnerselskab, oktober 2015 Klikovand har bedt MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab om at udarbejde nærværende case-story

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg 1 Klimatilpasning nu er det op til kommunerne!.. Vi er kommet meget hurtigt

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan E R H V E R V O G M I L J Ø Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2022 Boliger ved Auningvej i Nørager jf. Lokalplan 062-707 20. december 2016 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere