Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. I brev af 10. marts 2006 bad jeg Socialministeriet om at udtale sig om Frederiksberg Kommunes brug af lokalt udarbejdede skemaer. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 19. april 2006 fra Socialministeriet. Jeg skal herefter udtale følgende: Ad punkt sal (i Huset Dronningensvej) Jeg bad i den endelige rapport bostedet om at oplyse om en bestemt beboer kan være til gene for de øvrige beboere med sit klaverspil, og herunder om bostedet har regler for hvornår beboeren må spille på klaver. Frederiksberg Kommune har hertil svaret at bostedet har regler for hvornår beboeren må benytte klaveret. Som eksempel nævner kommunen at beboeren ikke må spille når bare én af de andre beboere er gået i seng. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at bostedet løbende er opmærksom på om den pågældende beboer i unødig grad forstyrrer de øvrige beboere.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv. I den endelige rapport anførte jeg følgende vedrørende psykiatriske tilsynsbesøg: Ledelsen oplyste endvidere at de beboere (3 beboere på Lindevej og 4 beboere på Dronningensvej) der behandles med psykofarmaka er tilknyttet en bestemt psykiater. Det er personalet der tilser om den enkelte beboer har det godt, og personalet tilkalder psykiateren hvis beboeren opfører sig eller har det anderledes end sædvanligt. Psykiateren foretager således ikke et regelmæssigt tilsyn med de beboere der medicineres, men hvis en beboer er ordineret en ny slags medicin foretager psykiateren dog automatisk opfølgende tilsyn med beboeren. Kommunens repræsentant oplyste at der ikke foretages et psykiatrisk tilsyn fra kommunens side. Som jeg tilkendegav under inspektionen har det pædagogiske personale at gøre med beboere hvoraf mange i et vist omfang også kan betegnes som psykiatriske patienter. For at sikre en optimal lægelig behandling og deraf følgende trivsel for den enkelte, herunder for at undgå fejlmedicinering eller i værste fald at nogen glemmes, er det en sikkerhed med psykiatriske tilsynsbesøg der ikke alene er afhængigt af personalets iagttagelser. Jeg beder om kommunens bemærkninger til det rejste spørgsmål om psykiatriske tilsyn, herunder om kommunen har noget indtryk af hvorvidt beboerne på kommunens bosteder generelt får psykologisk og/eller psykiatrisk hjælp i tilstrækkeligt omfang, og om kommunen har foretaget eller er indstillet på at foretage eventuelle skridt med henblik på at sikre at beboerne også løbende på kommunens bosteder får kvalificeret hjælp til psykiske lidelser. Kommunen har hertil anført følgende: Fra ambulatoriet for psykisk udviklingshæmmede på Øster Fælled Torv har bostederne mulighed for at tilkalde psykiatrisk bistand. Derudover har det embedslægefaglige tilsyn, iværksat fra og med 2006, fokus på, at administration og retningslinjer vedr. medicingivningen overholdes og udføres korrekt. Jeg må forstå at jeg ikke har formuleret mig ganske klart på dette punkt. Efter min opfattelse er det ikke optimalt at den tilknyttede psykiater som udgangs-

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 punkt kun kommer på bostedet når vedkommende bliver tilkaldt af personalet som har iagttaget en ændring i en beboers adfærd. Man kan heller ikke forvente at personalet konstant kan være opdateret på om der er kommet et nyt medikament på markedet som eventuelt vil kunne forbedre en beboers tilstand/livsindhold. Med denne uddybning af min opfattelse gentager jeg min anmodning fra den endelige rapport. Jeg beder således om kommunens bemærkninger til det rejste spørgsmål om hvorvidt psykiateren bør komme regelmæssigt på bostederne uden at være tilkaldt af personalet, herunder om kommunen har noget indtryk af hvorvidt beboerne på kommunens bosteder generelt får psykologisk og/eller psykiatrisk hjælp i tilstrækkeligt omfang. I den endelige rapport bad jeg Huset Lindevej og Huset Dronningensvej om at underrette mig om hvorvidt bostederne har indført kontrol med restmedicinen for at sikre at der ikke sker (kan ske) misbrug og omsætning af medicin. Kommunen har hertil oplyst at bostederne i fremtiden vil bede apoteket om en kvittering når medicinen bliver sendt til destruktion. Ad punkt 4.4. Beboernes økonomiske forhold I den endelige rapport bad jeg om oplysning om hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang beboernes pårørende skal inddrages i eventuelle store investeringer. Kommunen har udtalt følgende til dette spørgsmål: Kommunen har i foråret 2006 forelagt nye retningslinjer til administration af beboernes økonomi. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med kommunens juridiske sekretariat, med særligt fokus på ansvarsbeskrivelse og forsvarlig opbevaring. Uanset om beboerne er økonomisk umyndiggjorte eller ej, forelægges indkøb af større og dyre ting altid for forældrene/værgerne.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Ad punkt 4.5. Ledsageordning Det blev under inspektionen oplyst at bostederne for mange af beboerne for kort tid siden har søgt kommunen om bevilling af ledsagerordning. Jeg bad i tilknytning hertil bostederne orientere mig om resultatet af ansøgningerne, og om hvorvidt det er kommunen der i givet fald står for afvikling af alle 15 timers ledsagelse, eller om der for nogle af timerne skal ske ledsagelse fra bostedernes side. Kommunen har svaret således på disse spørgsmål: 2 beboere på Lindevej har søgt om ledsagerordning i december Begge beboere har fået afslag på ansøgningen, da det er kommunens vurdering, at begge personer har brug for socialpædagogisk støtte til ledsagelse og at dette er indeholdt i den socialpædagogiske støtte som ydes i botilbuddet. Den ledsagelse som ydes fra botilbuddet skal modregnes i en bevilling af 78 ledsagelse jfr. Den sociale ankestyrelses SM C Der er derfor ikke grundlag for at yde ledsagelse jfr. Sl 78. Ad punkt 4.9. Vold Jeg bad bostederne oplyse hvorvidt Frederiksberg Kommune orienteres om de voldsepisoder man har på bostederne. Frederiksberg Kommune har til dette spørgsmål oplyst at kommunen orienteres om samtlige voldsepisoder, ligesom kommunen orienteres om samtlige magtanvendelser.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad punkt Handleplaner Af Frederiksberg Kommunes interne kontrakter for 2005 mellem kommunens socialdirektorat og de to bosteder fremgår det bl.a. at der i 2005 skulle skabes en ensartet proces omkring udarbejdelse af pædagogiske handleplaner for beboerne med mulighed for systematisk gennemgang, handling og opfølgning. Jeg bad i den endelige rapport bostederne oplyse om dette mål for 2005 var nået. Frederiksberg Kommune har hertil oplyst at der medio 2005 er udarbejdet en ny procedure for udarbejdelse af 111-handleplaner. Heri er det tydeliggjort at det er beboerens handleplan og ikke et pædagogisk værktøj, og der er sat fokus på at formulere klare og operationaliserede målsætninger. I den endelige rapport skrev jeg bl.a. således: Efter anmodning modtog jeg under inspektionen kopi af planer for to beboere fra Huset Dronningensvej. Materialet vedrørende den ene beboer er vedhæftet en indkaldelse til handleplansmøde den 18. januar Af materialet (status/planlægningsoplæg) fremgår det på side 2 at det sidste statusplanlægningsmøde for vedkommende beboer blev afholdt den 11. september Som jeg forstår det har der således ikke været afholdt handleplansmøde for denne beboer i ca. 2½ år. Jeg beder bostederne oplyse om dette er korrekt og i givet fald grunden hertil, henset til oplysningen i kommunens kvalitetsstandarder om at der afholdes handleplansmøde for hver beboer en gang årligt. Kommunen har i brev af 13. juni 2006 anført følgende herom:

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Det er korrekt at der ikke har været afholdt handleplansmøde for en beboer i ca. 2 år. Bostedet forklarer det med, at der har været så mange akutte problemstillinger at forholde sig til med denne beboer, så fokus har været et andet sted. Der har i de 2 år været afholdt regelmæssige møder med beboerens forældre, og på flere møder har også en psykiater deltaget. Hensigten med disse møder, var bl.a. at prøve at blive enige med beboerens forældre om en medicinering der kunne være med til at mindske beboerens voldelige adfærd. Bostedet er i øjeblikket ved at lave struktur på arbejdsopgaverne i teamsene, således at de fremover kan sikre at der udarbejdes handleplaner en gang årligt. Ad punkt 5.2. Modtagne registreringer Ifølge magtanvendelsesbekendtgørelsens 10 skal registrering efter servicelovens 109l ske på de af Socialministeriet udarbejdede skemaer som kan rekvireres hos ministeriet. De ni indberetninger jeg modtog under inspektionen, er alle foretaget på et af Frederiksberg Kommune udformet skema. I den endelige rapport foretog jeg en sammenligning mellem ministeriets skema 2 og den type skema som alle indberetningerne fra de to bosteder er sket på. I den forbindelse stillede jeg kommunen forskellige spørgsmål vedrørende forskellene mellem de to typer skemaer. Jeg fandt det herudover mest korrekt at sende spørgsmålet om brug af lokale skemaer til Socialministeriet. Socialministeriet har i brev af 19. april 2006 anført følgende: Det fremgår endvidere af bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne efter kapitel 21 i lov om social service 10, at registrering efter servicelovens 109 l skal ske på de af Socialministeriet udarbejdede skemaer, der kan rekvireres hos Socialministeriet.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Der er således ikke hjemmel til, at Frederiksberg Kommune kan benytte lokalt udarbejdede skemaer i stedet for de af Socialministeriet udarbejdede skemaer. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal på baggrund af indberetningerne vurdere, om der er behov for påtale eller anden form for opfølgning. Der er i den forbindelse ikke noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen eller amtsrådet træffer beslutning om, at der i forbindelse med anvendelse af magtanvendelse skal ske indberetning af yderligere oplysninger udover de oplysninger, der fremgår af Socialministeriets skemaer. Frederiksberg Kommune har om spørgsmålet anført følgende i brev af 13. juni 2006: Frederiksberg Kommune udarbejdede ved lovens indførelse pr. 1/1 2000, i lighed med andre kommuner, indberetningsskemaer som gav mulighed for uddybende kommentarer. Frederiksberg Kommune har opfattet skemaerne fra Socialministeriet som inspiration og har ikke været opmærksom på, at der i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 var fastsat at Socialministeriets skemaer skulle anvendes. Frederiksberg Kommune vil nu revurdere skemaerne idet man finder, at kommunens egne skemaer på andre punkter er mere uddybende. Jeg går ud fra at kommunen ved revurderingen af skemaerne vil lægge vægt på indholdet i Socialministeriets udtalelse af 19. april Jeg beder kommunen underrette mig om resultatet af kommunens revurdering. Under hensyn til ministeriets og kommunens ovenfor citerede svar, har jeg besluttet at jeg ikke vil gennemgå de svar Frederiksberg Kommune er kommet med på baggrund af de spørgsmål jeg, som nævnt ovenfor, havde stillet kommunen vedrørende de konkrete forskelle på de to slags skemaer. I den endelige rapport anførte jeg at det var beklageligt at der i seks af indberetningerne ikke er angivet cpr.nr. for den pågældende beboer. Frederiksberg Kommune har anført følgende herom:

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Frederiksberg kommune har tæt kendskab til de beboere, som bor i kommunens botilbud for borgere med autisme. Cpr.nr. og navne på de 6 indberetninger er således bekendt i Handicapteamet. Imidlertid bør skemaerne være korrekt udfyldt, hvilket vil blive indskærpet overfor botilbuddene. I den endelige rapport nævnte jeg at de fem ekstra spørgsmål som kommunen har indsat på sidste side i skemaet, ofte heller ikke er besvarede især kniber det ofte med angivelse af dato for de forskellige foranstaltninger som er nævnt her. Jeg bad i tilknytning til dette om kommunens bemærkninger hertil. Kommunen har oplyst at grunden til at de fem spørgsmål ikke er besvaret, skyldes at beretningerne ofte vedrører de samme beboere, og at bostedet derfor tidligere har sendt en beskrivelse til kommunen. Ifølge 12, stk. 1, i magtanvendelsesbekendtgørelsen skal registrering af foranstaltninger efter servicelovens 109a-d foretages straks eller senest dagen efter at foranstaltningen er sat i værk. I den endelige rapport anførte jeg at én registrering var foretaget en uge efter magtanvendelsen, og én registrering var foretaget 7½ uge efter magtanvendelsen. Jeg bad bostederne om at redegøre for disse to tilfælde. Kommunen har i brev af 13. juni 2006 skrevet således: Bostedet vil fremover være opmærksomme på, om medarbejderne får skrevet og indberettet magtanvendelserne til tiden. Ofte kan magtanvendelsen ikke skrives med det samme, idet personalet sørger for, at hele beboergruppen efter en episode er trygge. I disse tilfælde kan en forglemmelse finde sted.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg har noteret mig at bostedet i fremtiden vil være opmærksom på om medarbejderne får skrevet og indberettet magtanvendelserne til tiden. I den endelige rapport bad jeg Frederiksberg Kommune udtale sig om hvorvidt kommunen havde modtaget indberetningerne fra Huset Lindevej og Huset Dronningensvej. Jeg bad endvidere kommunen redegøre for om der sker en tilbagemelding til bostederne, og i givet fald om hvorledes denne tilbagemelding foregår. Kommunen blev herunder bedt om at redegøre for anvendelsen (eller den manglende anvendelse) af de i det lokale skema afsatte punkter til brug for tilbagemelding. Frederiksberg Kommune har svaret følgende til disse spørgsmål: Der er i 2005 kommet følgende indberetninger: Lindevej (0 109B-indberetninger, 9 indberetninger om vold mod personale og 0 indberetninger om vold mellem beboere). Dronningensvej: B-indberetninger, 19 indberetninger om vold mod personale og 010 [jeg formoder at der skal stå 10] indberetninger om vold beboere imellem). Når indberetning om magtanvendelse modtages af lederen af Handicapteamet, bliver magtanvendelsen gennemgået og der foretages en vurdering af om botilbuddets magtanvendelse skønnes rimeligt. Der er ofte tale om, at det er en bestemt beboer som i en periode er psykisk ustabil, hvorfor der sker flere magtanvendelser. Der tages telefonisk og/eller personlig kontakt til botilbuddet og det drøftes, hvorvidt der er anledning til at inddrage særlig kyndig bistand f.eks. i form af psykiater eller psykologer med særlig viden om autisme. Af kommunens udtalelse fremgår at kommunens tilbagemelding til bostedet sker mundtligt. Jeg må forstå dette således at der ikke foreligger en skriftlig tilbagemelding vedrørende kommunens opfattelse. Af Socialministeriets vejledning nr. 5 af 5. januar 2004 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne fremgår følgende i punkt 112:

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 På baggrund af indberetningerne vurderer kommunen eller amtskommunen, om der er behov for påtale eller anden form for opfølgning, og der udarbejdes en årlig beretning over magtanvendelsen, som forelægges for kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, jf. bekendtgørelsens 15. Det er således væsentligt, at der løbende er politisk bevågenhed om disse forhold, og at problemer og metoder kan indgå i en dialog mellem henholdsvis kommunen/amtskommunen og brugerorganisationer og pårørende. Det anbefales, at kommunen eller amtskommunen en gang om året gennemgår de indberettede registreringer i samarbejde med de lokale brugerorganisationer. Der er ikke fastsat bestemmelser eller lignende om at en tilbagemelding skal ske skriftligt. Det er imidlertid min opfattelse at både det enkelte bosted og kommunen selv bevismæssigt vil blive stillet bedre hvis kommunens opfattelse findes skriftligt dette gælder i særlig grad i de tilfælde hvor indberetningen fører til en påtale overfor en bestemt medarbejder, eller i de tilfælde hvor indberetningen fører til en særlig indsats overfor den pågældende beboer. Herudover kan der naturligvis om nødvendigt finde personlige/telefoniske drøftelser sted. Jeg beder Frederiksberg Kommune overveje at indføre en ordning således at der sker skriftlige tilbagemeldinger eller en anden form for skriftlig nedfældning af kommunens opfattelse til indberetningerne om magtanvendelse. Ad punkt 6.1. Normeringer og sammensætning Det fremgår af virksomhedsplanen for 2005 at handleplanen for personalet på Lindevej indeholder målet: højnelse af medarbejdertilfredsheden. Det fremgår endvidere at ledelsen til højnelse af dette mål bl.a. skulle kortlægge medarbejdernes tilfredshed ud fra skemaer til arbejdspladsvurdering. Jeg bad i den endelige rapport Huset Lindevej oplyse om medarbejdertilfredsheden som oplyst var blevet kortlagt ved en arbejdspladsvurdering. Jeg bad i givet fald bostederne om at sende mig en kopi af resultatet af vurderingen.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Frederiksberg Kommune har i brev af 13. juni 2006 oplyst at kortlægningen af medarbejdertilfredsheden blev foretaget ved en arbejdspladsvurdering den 22. november Kommunen har vedlagt materiale fra Huset Lindevej om arbejdet med arbejdspladsvurderingen. Jeg har noteret mig det oplyste og gennemgået det indsendte materiale. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. I forlængelse af ovenstående fremgik endvidere af virksomhedsplanen at der i april 2005 skulle afholdes en temadag vedrørende trivsel i samarbejde med BST. Jeg bad i den endelige rapport Huset Lindevej oplyse om denne temadag var blevet afholdt. Kommunen har hertil oplyst at bostedet har afholdt to temadage med jobliv i 2005, og at der er sket opfølgning i januar Endelig bad jeg bostederne oplyse om der er problemer med rekruttering af nye og kvalificerede medarbejdere. Kommunen har den 13. juni 2006 oplyst at botilbuddene ikke har sådanne problemer. Ad punkt 7.2. Frederiksberg Kommunes tilsyn I den endelige rapport bad jeg kommunen oplyse baggrunden for kommunens beslutning om at tilsynsbesøgene i 2005 skulle gennemføres uanmeldte. Jeg

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 bad endvidere kommunen om at oplyse om tilsyn for fremtiden vil ske uanmeldt eller anmeldt. Kommunen har anført følgende: Tilsynet blev i 2005 afholdt uanmeldt på baggrund af Socialudvalgets ønske herom. De fremtidige tilsyn vil variere mellem at være anmeldte og uanmeldte, med udgangspunkt i de emner som er i fokus på tilsynet. Jeg beder kommunen oplyse baggrunden for socialudvalgets ønske om at forvaltningen skulle gennemføre uanmeldte tilsyn i I den endelige rapport anførte jeg at bostedet efter min opfattelse bør have lejlighed til at kommentere tilsynsrapporten inden rapporten med bostedets bemærkninger indarbejdet forelægges i endelig form for kommunens socialudvalg. Jeg anbefalede kommunen at overveje denne fremgangsmåde og underrette mig om resultatet af disse overvejelser. Kommunen har i brev af 13. juni 2006 oplyst at botilbuddene fremover vil få lejlighed til at kommentere tilsynsrapporterne inden rapporten forelægges kommunens socialudvalg. Jeg bad kommunen underrette mig om hvorledes der følges op på de punkter hvor kommunen afgiver anbefalinger eller henstillinger til bostedet. Kommunen har anført følgende herom: Opfølgning på anmærkninger i tilsynene sker dels ved opfølgende tilsynsbesøg, ved valg af fokusområder for det kommende tilsyn,

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 ved valg af kontraktmål i botilbuddenes kontrakter og ved en løbende dialog mellem kommunen og botilbuddene. Jeg er i tvivl om det nærmere indhold af disse opfølgninger af tilsynsbesøg. Jeg beder derfor Frederiksberg Kommune redegøre nærmere for dette. Jeg henviser i den forbindelse til en tidligere sag vedrørende inspektion af bostedet Bramsnæsvig den 12. maj I denne sag skrev jeg således i opfølgningsrapporten af 27. januar 2004: Det er efter min opfattelse ikke tilfredsstillende at opfølgning på et tilsynsbesøg sker gennem det løbende samarbejde uden at der udarbejdes skriftlig dokumentation for opfølgningen. Det er efter min opfattelse ikke tilfredsstillende hverken for amtet, bostedet eller beboerne at der ikke foreligger skriftlig dokumentation for sådan opfølgning, idet det ikke på et senere tidspunkt vil være muligt at dokumentere hvornår og hvordan der blev fulgt op på de forhold der blev omtalt og påtalt under tilsynsbesøget. Det er efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt at amtet ved udarbejdelsen af et tilsynsnotat om tilsynsbesøget sikrer sig dokumentation for resultatet af tilsynsbesøget en egentlig opfølgning på eller afklaring af problemer mv. må nødvendigvis indgå i resultatet af et tilsynsbesøg. Jeg beder amtet underrette mig om hvad mine bemærkninger giver amtet anledning til. Ad punkt 7.3. Tilsynsbesøg foretaget i Huset Lindevej den 8. november 2004 og i Huset Dronningensvej den 11. november 2004 Jeg bad Frederiksberg Kommune oplyse om de to tilsynsrapporter vedrørende tilsyn foretaget henholdsvis den 8. og 11. november 2004 indtil videre konkret havde ført til ændringer på bostederne. Frederiksberg Kommune har oplyst at botilbuddet følger de konkrete anbefalinger der kan være i tilsynsrapporten og tager råd og vejledning med i det videre arbejde, for eksempel omkring arbejdet med 111-handleplaner.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg lægger herefter til grund at de anbefalinger der blev givet i de nævnte tilsynsrapporter, dermed på nuværende tidspunkt er blevet fulgt. Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af dette spørgsmål. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte afsnit ovenfor, har jeg bedt Frederiksberg Kommune om underretning mv. om forskellige forhold. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til bostederne (Huset Lindevej), Frederiksberg Kommune, Center for Ligebehandling af Handicappede og Folketingets Retsudvalg.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003. I rapporten anmodede jeg bostedet og amtet om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 Den 28. maj 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/14 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 3

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.4.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Højgaard børnehus Anne-mariesvej 12, Lind Susanne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17.05.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnehuse Thyrasvej 9 Torben Delfs

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere