TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2

3 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt medarbejdere i samspil med vores leverancer hver dag tryghed for mere end 2,2 millioner privatpersoner og mere end virksomheder. Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge, Finland og Sverige. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2002 og 2006, oplever hastig vækst. Langt størstedelen af kontakten til kunderne går gennem vores egne kanaler. Desuden har vi et strategisk partnerskab med Nordea, som er Nordens største bank. TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l 1 af 152

4 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Forord 3 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 4 Året TrygVesta og omverdenen 8 Vores forretning 10 Strategi TrygVestas resultat Privat og Erhverv Danmark 19 Privat og Næringsliv Norge 22 Industri 25 Finsk skadeforsikring 28 Svensk skadeforsikring 30 Investeringsvirksomhed 32 Finansielle forventninger til Kapitalforhold og overskudsdeling 40 Risikostyring 42 Selskabsledelse 48 Bestyrelsen 56 Koncernledelsen 60 Vores kunder 62 Vores medarbejdere 68 Vores aktionærer 74 Finansiel kalender 78 Udsendte meddelelser i Tema: Innovation og social ansvarlighed 80 Regnskab 94 Ledelsens regnskabspåtegning 95 Den uafhængige revisors påtegning 96 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta-koncernen 97 Egenkapitalopgørelse 100 Pengestrømsopgørelse 102 Noter 103 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta A/S (moder) 140 Egenkapitalopgørelse (moder) 142 Noter (moder) 143 Hoved- og nøgletal fordelt på geografiske områder 148 Koncernorganisation 150 Ordliste af 152 l Indhold l TrygVesta Årsrapport 2007

5 Forberedt på fremtidens udfordringer Udfordringer og muligheder går hånd i hånd, og de forandringer, vi ser omkring os i markedet og samfundet generelt, skaber en række forretningsmulig heder for os har netop budt på flere udfordringer blandt andet et stigende fokus på sundhedssystemerne, klimaforandringer, som for alvor er blevet en del af vores bevidsthed, og en rekordlav arbejdsløshed med en intensiveret kamp om medarbejdere til følge. Inden for disse områder har vi i 2007 har sat nye tiltag i gang, som kommer koncernen og alle vores interessenter til gode fremover. I 2007 har vi leveret et forsikringsteknisk resultat på 2,8 mia. DKK, hvilket er cirka 12 % højere end i 2006 og ligger 770 mio. DKK over vores forventninger i starten af Denne udvikling er frugten af flere års arbejde med at skabe et stærkt fundament i forsikringsforretningen; priserne er nu sat ud fra en risikomæssig betragtning, sammensætningen af vores reasurranceprogram afspejler vores risikoprofil, og vi har sat innovation og vækst i centrum. Det stigende forsikringstekniske resultat de senere år mindsker afhængigheden af finansielle indtægter, der i 2007 blev mindre end i Vores investeringspolitik er endvidere konservativ, og vi har ingen investeringer i strukturerede finansielle produkter, der har været angivet som årsag til den finansielle uro siden sommeren Udover at levere et godt resultat har vi også skabt en solid basis for at fastholde det gode momentum, vi har oplevet de senere år. I 2007 er vores Health Care-område udvidet til også at omfatte Norge, salget af erhvervsforsikringer i Finland er påbegyndt, og i 2008 introducerer vi industriforsikringer i Sverige. En struktureret tilgang til innovation spiller en væsentlig rolle i TrygVesta. Innovation handler først og fremmest om at sikre den fremtidige udvikling af koncernen, om at skabe og udnytte forretningsmuligheder og udleve vores vision: at blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør. Det handler om nye måder at servicere kunderne på, tilbyde nye produkter og lancere nye initiativer, som understøtter vækst. Dette arbejde vil vi for alvor mærke effekten af de kommende år. I 2007 blev det besluttet at ændre koncernens politik for overskudsdeling, så TrygVesta nu udbetaler et kontant udbytte på 50 % af årets resultat efter skat, hvortil kommer tilbagekøb af egne aktier. Størrelsen af aktietilbagekøbet udregnes på basis af TrygVestas kapitalmodel. På generalforsamlingen den 3. april 2008 vil bestyrelsen således foreslå et kontant udbytte på 17 DKK pr. aktie for 2007, som svarer til mio. DKK. Desuden er der planlagt aktietilbagekøb for mio. DKK, der er sammensat at et ordinært og ekstraordinært beløb, der skyldes forhold, som er nærmere beskrevet i kapitlet Kapitalforhold og overskudsdeling. Samlet udlodning for 2007 er mio. DKK og svarer til 113 % af årets resultat efter skat. Den samlede udlodning afspejler TrygVestas stærke kapitalposition og koncernens målsatte A- rating hos Standard & Poor s. På baggrund af det gode forsikringstekniske resultat i 2007 har vi opjusteret vores forventninger på mellemlangt sigt fra en combined ratio på cirka 92 til niveauet før afløb. Årsrapporten er i år suppleret med et temakapitel. Temakapitlet sætter fokus på nogle udfordringer og beskriver, hvordan vi i TrygVesta har sat en række nye initiativer i gang for at imødekomme disse udfordringer. Eksempelvis har vi stimuleret medarbejdernes kreative potentiale og fundet nye måder at arbejde med produktudvikling på. Læs om disse initiativer og andre i temakapitlet sidst i ledelsens beretning. God læselyst. Mikael Olufsen Stine Bosse Bestyrelsesformand Koncernchef TrygVesta Årsrapport 2007 l Forord l 3 af 152

6 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for TrygVesta IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Årets resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Relativt afløbsresultat 3,6 3,0 1,8-0,5 - - Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 67,3 65,9 71,1 68,3 67,6 71,5 Nettogenforsikringsprocent 2,1 3,7 0,1 4,6 5,0 6,8 Skadeforløb 69,4 69,6 71,2 72,9 72,6 78,3 Bruttoomkostningsprocent 16,7 16,8 17,0 17,1 21,2 22,4 Combined ratio 86,1 86,4 88,2 90,0 93,8 100,7 Erstatningsprocent f.e.r. 68,1 68,4 69,7 71,2 70,9 76,6 Omkostningsprocent f.e.r. 17,1 17,2 17,6 17,6 22,2 24,3 Combined ratio f.e.r. 85,2 85,6 87,3 88,8 93,1 100,9 Operating ratio 83,5 84,6 87,1 89,0 90,8 97,2 4 af 152 l Hoved- og nøgletal l TrygVesta Årsrapport 2007

7 Hoved- og nøgletal for TrygVesta IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Resultat pr. aktie (fortsættende aktiviteter) 33,5 45,5 31,3 22,0 21,5 14,1 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Aktiekurs pr ,0 431,5 319, Børskurs / Indre værdi 2,6 2,9 2, Price Earnings 11,6 9,5 10, Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) 1) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) 1) Solvensdækning Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter ) Beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005 med undtagelse af aktiedata, der er baseret på stk. aktier, som om dette antal aktier var udstedt i de pågældende perioder. De stk. aktier udgør antallet af aktier efter en ændring af stykstørrelsen i forholdet 1:4 foretaget i forbindelse med aktionærernes vedtagelse af selskabets ændrede vedtægter. Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i TrygVesta følger fra 1. januar 2005 IFRS-standarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRS reguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter. Ved IFRS (International Financial Reporting Standards) forstås, at regnskabspraksis er baseret på de internationale regnskabsstandarder og tilhørende fortolkninger, der er godkendt af EU. Ved Dansk GAAP forstås, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Sammenligningstal for 2004, 2005 samt 2006 er korrigeret for unwinding. Se afsnittet Ændring i anvendt regnskabspraksis. TrygVesta Årsrapport 2007 l Hoved- og nøgletal l 5 af 152

8 Året 2007 Året 2007 Februar Maj TrygVestas finske forretning åbner for salget af erhvervsforsikringer til mindre virksomheder. Resultat før skat for 1. kvartal 2007 er 683 mio. DKK sammenlignet med 700 mio. DKK i 1. kvartal Kreditvurderingsinstituttet Moody s opjusterer ratingen af TrygVesta fra A3 til A2. Resultat før skat for helåret 2006 er 3,7 mia. DKK i forhold til forventningen i regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2006 på 3,2 mia. DKK. I Danmark lancerer TrygVesta en billigere bilforsikring til unge kvinder under 29 år. I Norge lancerer TrygVesta en ny børneforsikring, som dækker alle børn også børn med handicap eller alvorlige sygdomme. Marts Juni TrygVesta introducerer et rådgivningskoncept om stress til medarbejdere på danske arbejdspladser. StressStop er et stressforebyggende tiltag, som er integreret i den ordinære sundhedsforsikring. På hovedkontoret i Ballerup åbner TrygVesta et innovationscenter, som er et kreativt rum med plads til at skabe og stimulere udviklingen af idéer. TrygVesta afholder sin anden ordinære generalforsamling som børsnoteret selskab. Christian Brinch bliver nyvalgt til bestyrelsen. TrygVesta afholder sin første kapitalmarkedsdag på hovedkontoret i Ballerup. 36 investorer og analytikere deltager. På samme tid hæver TrygVesta forventningerne til præmievæksten fra 3,0 til 3,3 % og supplerer politikken for overskudsdeling med et aktietilbagekøbsprogram. Vesta Forsikring i Norge bliver en filial af Tryg Forsikring, og Tryg Forsikring skifter samtidig navn til TrygVesta Forsikring. Den norske filial får også navnet TrygVesta Forsikring, og fremover bliver Tryg- Vesta varemærket i Norge. April August TrygVesta begynder indførelsen af LEAN for at øge kvaliteten over for kunderne, højne medarbejder tilfredsheden og skabe bedre og mere effektive arbejdsprocesser. Resultat før skat for 1. halvår 2007 er mio. DKK og viser en forbedring på 394 mio. DKK sammenlignet med 1. halvår af 152 l Året 2007 l TrygVesta Årsrapport 2007

9 September Kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor s fastholder TrygVestas A- rating. I Sverige runder Vesta Skadeförsäkring en milepæl med solgte forsikringer. TrygVesta vinder en stor voldgiftssag mod en række genforsikringsselskaber. Sagen påvirker regnskabet for 3. kvartal 2007 positivt med 41 mio. DKK. TrygVesta lancerer et omfattende uddannelsesforløb Rollen som tryghedsleverandør for medarbejdere i Salg og Kundeservice. Uddannelsen strækker sig fra september 2007 til maj I Danmark lancerer TrygVesta en ny årsrejseforsikring. Den Offentlige Rejsesygeforsikring indskrænker dækningen fra 1. januar TrygVestas nye årsrejseforsikring dækker kunderne på de områder, hvor den Offentlige Rejsesygeforsikring begrænser dækningen. November Oktober TrygVesta indgår et nordisk samarbejde med to arkitektfirmaer, som skal stå for moderniseringen af kontorerne i Ballerup og Bergen. Samarbejdet skal skabe en fremtidssikret arbejdspladsindretning og en endnu mere værdibaseret virksomhedskultur. TrygVesta viderefører den danske succes med sundhedsforsikringer til det norske marked, hvor koncernen introducerer salget af behandlingsforsikringer. TrygVesta lancerer to tryghedstiltag på internettet, som fokuserer på forebyggelse og rådgivning. På trygheds raadgiveren.dk og trygghetsraadgiveren.no kan alle få gode råd om skadeforebyggelse i hjemmet, mens man på tryghedsbutik.dk og trygghetsbutikk.no kan købe produkter, som forbedrer sikkerheden i hjemmet og i trafikken. Dansk Kaution skifter navn til TrygVesta Garantiforsikring A/S. Navneændringen tydeliggør tilhørsforholdet til TrygVesta og hænger sammen med selskabets nye nordiske strategi. Resultat før skat for 3. kvartal 2007 er 726 mio. DKK sammenlignet med mio. DKK i 3. kvartal Peter Falkenham, koncerndirektør for Privat & Erhverv Danmark, bliver udnævnt til Chief Operating Officer (COO). TrygVesta Årsrapport 2007 l Året 2007 l 7 af 152

10 TrygVesta og omverden TrygVesta og omverdenen 2007 var præget af diskussioner om de offentlige sundhedssystemer, en rekordlav ledighed, klimaforandringer og emner som finanskrise, risikostyring og strengere kapitalkrav stod også højt på dagsordenen i løbet af året. I Danmark ændrede fordelingen af markedsandele blandt de største selskaber sig ikke særligt i løbet af På bilforsikringsområdet, hvor konkurrencen er størst, var nye præmieparametre så som årlig kørelængde i fokus. I Norge øgede TrygVesta sin markedsandel i Indtjeningsbilledet for hele markedet viste lavere profitabilitet, men TrygVestas indtjeningsevne er dog den bedste blandt de store selskaber. I 2007 kom en ny aktør på markedet, og i 2008 lancerer Norges største bank også salg af forsikringer. I Sverige og Finland har TrygVesta små, men hurtigt voksende markedsandele. Markederne er kendetegnet ved, at de fire største forsikringsselskaber i hvert marked samlet set har over 70 % markedsandel. Private sundhedsforsikringer Befolkningerne i de nordiske lande bliver ældre, og borgerne stiller større krav til kvaliteten af den offentlige service. Erhvervslivet viser også en stigende interesse for området. Virksomheder er villige til at betale for sundhedsforsikringer, så deres medarbejderne kan komme hurtigere tilbage på arbejdet, hvis de bliver ramt af sygdom eller ulykke. Som forsikringsvirksomhed er det oplagt for os at se på mulighederne for at udvikle produkter og services, som kan supplere de offentlige systemer og være med til at lukke den voksende afstand mellem borgernes forventninger til sundhedssystemet og de faktiske forhold. I slutningen af 2007 var cirka danskere dækket af en privat sundhedsforsikring, hvilket er en markedsvækst på cirka 65 % siden begyndelsen af Efterspørgslen er stigende, og vi ser et stort potentiale inden for området i de kommende år. I slutningen af 2007 introducerede vi salg af sundhedsforsikringer i Norge, og vi har planer om at lancere salg af sundhedsforsikringer i Sverige og Finland inden for de kommende år. Udfordringer på de nordiske arbejdsmarkeder I de nordiske lande er arbejdsløsheden faldet til et rekordlavt niveau, og mange virksomheder har vanskeligt ved at skaffe det antal medarbejdere, de ønsker. Udfordringen med at skaffe kvalificerede medarbejdere kan skabe et lønpres, som kan påvirke virksomhedernes omkostninger i negativ retning. Håndværkerlønninger udgør en stor del af de samlede udgifter til skader. Afmatning i byggeriet i Danmark kan således få en positiv virkning på mellemlangt sigt. I TrygVesta er vi meget opmærksomme på udviklingen på arbejdsmarkedet. I løbet af de kommende år opgraderes arbejdspladsindretningen i Danmark og Norge, så vores fysiske arbejdsfaciliteter gør det attraktivt at være på arbejde. Vi har desuden iværksat et projekt inden for medarbejderbranding, som skal sikre et kraftigt fokus på rekruttering og medarbejderfastholdelse. I projektet kigger vi blandt andet på forhindringer, som kan afholde potentielle medarbejdergrupper fra at komme ind på arbejdsmarkedet. Fokus på klimaet Som forsikringskoncern har vi selvsagt stor interesse i at følge klimaudviklingen. Vi har i kraft af vores forretning en omfattende historik, der beskriver udviklingen i stormska- 8 af 152 l TrygVesta og omverden l TrygVesta Årsrapport 2007

11 der og andre vejrrelaterede skader i de nordiske lande. Denne viden kan være gavnlig i arbejdet med at kortlægge områder med højere risiko for eksempelvis oversvømmelse og i udviklingen af bedre byggereglementer eller varslingssystemer for områder med høj risikoeksponering. Den stigende interesse for klimaet har påvirket flere investeringsfonde, som har oprettet klimaindekser, og flere pensionsfonde, som er begyndt at screene deres porteføljer for miljørigtig adfærd. I Danmark er andelen af virksomheder, som udarbejder klimaregnskaber, stadig begrænset, men vi ser en stigende tendens til og interesse for systematisk at arbejde med og rapportere om virksomheders miljøforhold. I TrygVesta etablede vi i 2007 en miljøorganisation og fastsatte nogle miljømål for koncernen blandt andet et mål om en reduktion af koncernens CO2-udslip med 10 % i perioden Subprimekrisen I løbet af 2007 stod det klart, at der i USA havde været aggressiv långivning i et stigende ejendomsmarked gennem flere år. Ejendomsmarkedet begyndte at vise svaghedstegn samtidig med, at flere boligejere ikke var i stand til at vedligeholde deres lån, og dermed var subprimekrisen en realitet. Krisen bredte sig fra sommeren 2007 som ringe i vandet, og hen mod slutningen af 2007 forventede mange økonomisk afmatning i flere dele af den vestlige verden. Forventningen om økonomisk afmatning resulterede i stigende ustabilitet på de finansielle markeder. Solvency II og Individuel Solvens I de seneste år er der foregået et arbejde hen mod nye EUregler for solvens, det såkaldte Solvency II. EU-kommissionen udgav i 2007 det første udkast til det direktiv, som skal regulere implementeringen af Solvency II i de enkelte medlemslande. De nye regler forventes tidligst at træde i kraft i 2010, og implementeringen i de enkelte lande forventes tidligst at være fuldført i Solvency II vil få betydning for forsikringsselskabers kapitalstruktur og stille større krav til risikostyring og -kontrol. Vi har i flere år gennem den danske brancheforening, Forsikring & Pension, deltaget i høringsrunderne om Solvency II, og i 2007 deltog vi i udarbejdelsen af QIS3 (Quantitative Impact Study), som er en del af forberedelsesarbejdet til det endelige Solvency II-direktiv. Målet med dette arbejde og arbejdet med interne modeller er blandt andet at forberede os bedst muligt på indførelsen af de nye solvensregler. I Danmark blev lov om finansiel virksomhed ændret, så selskaber fra 1. januar 2008 skal opgøre deres egen vurdering af den nødvendige kapital, det såkaldte Individuelle Solvensbehov. Reglerne er tænkt som et første skridt på vej mod indførslen af Solvency II. I reglerne for Individuelt Solvensbehov har selskaberne frihed til at anvende deres egne metoder, mens vi forventer strengere krav i forbindelse med Solvency II. Individuelt Solvensbehov skal sikre, at danske selskaber har den nødvendige kapital til rådighed. I relation til forsikringsbranchen vil reglerne begrænse risikoen for, at forsikringskunderne lider tab. Individuelt Solvensbehov skal indberettes til Finanstilsynet minimum to gange om året. Første rapportering skal foretages i marts I beregningen af det Individuelle Solvensbehov benytter vi os af en række beregninger i ALMmodellen og Standard & Poor s kapitalmodel kombineret med flere kvantitative vurderinger. Desuden opererer vi med en buffer for at sikre, at vi kan absorbere eventuelle negative udsving. TrygVesta Årsrapport 2007 l TrygVesta og omverden l 9 af 152

12 Vores forretning Kundernes fokus flytter sig i disse år fra bekymring om materielle ting til bekymring om mennesker om hvad der kan ske med dem selv, familie eller kolleger 10 af 152 l Vores forretning l TrygVesta Årsrapport 2007

13 Vores forretning TrygVesta Årsrapport 2007 l Vores forretning l 11 af 152

14 Vores forretning Strategi I 2006 gennemførte vi en omfattende strategisk analyse og gennemgang af forretningen frem mod Gennem dette arbejde har vi skabt en tydelig fælles opfattelse af mulighederne i fremtiden, og af hvordan vi fortsat kan sikre en høj værdiskabelse for kunder, aktionærer og medarbejdere. I 2007 har vi arbejdet med at føre strategiplanen ud i livet et arbejde, som vi fortsætter i de kommende år. STRATEGIPLANEN INDEHOLDER FIRE STRATEGISKE TEMAER Vækst Tryghedsleverancen Selvbetjening Human kompetence Vækst I forbindelse med alle tiltag vil vi sikre den rette balance mellem vækst og indtjening. Vores markedspositioner i de fire nordiske lande, som vi er repræsenteret i, skal styrkes. I Danmark og Norge, hvor vi i forvejen er henholdsvis nummer et og tre på markederne, vil vi udbygge positionerne ved at styrke salgskraften, forbedre vores produkter og i særlig grad fokusere på at øge salget i udvalgte geografiske områder. I Finland og Sverige, hvor vi stadig er en forholdsvis ny aktør, vil vi nå denne ambition ved fortsat kraftig fokus på salget og udvide med nye salgskanaler. Vi overvejer desuden mulighederne for at udvide vores strategiske fokusområde til at inkludere Baltikum. Udviklingen af det private velfærdsmarked kræver nye innovative tryghedsløsninger og udvikling af disse i takt med, at markederne modnes. I relation til tryghed flytter kundernes fokus sig i disse år fra bekymringer om materielle ting til bekymringer om mennesker bekymringer om hvad der kan ske med dem selv, familie eller kolleger. En stor andel af vores forretning handler netop om den menneskelige tryghed og sikkerhed. Denne andel vil stige markant de kommende år og udgøre vores største vækstområde. Specielt inden for Health Care-området vil vi opleve en stigende efterspørgsel. Mange efterspørger yderligere adgang til behandling, forebyggelse og rehabilitering, end skatten kan finansiere, og de er villige til at betale for det. Vi er overbeviste om, at TrygVesta i alle fire nordiske lande kan udvikle solide sundheds- og velfærdsløsninger i harmoni med og i forlængelse af de offentligt finansierede velfærdssystemer og på en måde som ikke sætter spørgsmålstegn ved velfærdssystemerne eller skaber A- og B-hold. Stine Bosse Koncernchef for TrygVesta Tryghedsleverancen Vores kunder skal løbende bekræftes i deres valg af forsikringsselskab. Vi fokuserer på at skabe løsninger, der er holdbare i det langsigtede perspektiv både økonomisk og menneskeligt. Vores udgangspunkt er at hjælpe mennesker, og vi 12 af 152 l Strategi l TrygVesta Årsrapport 2007

15 MISSION Vi er til for at sikre en stabil og kvalitativ leverance af tryghed til privatpersoner og virksomheder VISION Vi vil opleves som Nordens ledende trygheds leverandør har en ambition om, at vores kunder som følge af kontakten med os skal føle sig tryggere både før, under og efter et eventuelt skadeforløb. Ved at fjerne bekymringer frem for blot at betale i en skadesituation vil vi skabe øget oplevet værdi for kunderne og samtidig reducere vores erstatningsudgifter. Vi vedkender os vores ansvar i forhold til kunder, medarbejdere, miljø, produkter og samfund. Vores interesse for det omgivende samfund og involvering i samfundsmæssige projekter og aktiviteter understøtter dette engagement. Vi ønsker at være med til at sætte dagsordenen inden for Corporate Social Responsibility (CSR), og vi ser muligheder og forretningspotentiale i at være socialt ansvarlige og sikre en bæredygtig udvikling i hele koncernen. I TrygVesta skal vi hele tiden udfordre vores forståelse af, hvordan vi fastholder og tiltrækker kunder for at sikre fortsat succes fremover. I dag har alle et stigende antal valgmuligheder, og det stiller krav til virksomheder om at differentiere deres produkter og services. På langt sigt kan det mest konkurrencedygtige selskab være den, som er i stand til at redefinere, hvad forsikringer handler om, og hvordan forsikringer bliver oplevet af kunden. En væsentlig drivkraft for vores arbejde med innovation er kontinuerligt at kunne tilbyde vores kunder noget ud over det forventede. Det gør det sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Stig Ellkier-Pedersen Koncerndirektør for Nye Markeder Selvbetjening Vi vil møde kunderne på deres betingelser. Vi har en ambition om at være bedst til at kommunikere med vores kunder både i skrift og i tale. Derfor skal vi udtrykke os tydeligt og kommunikere, så vi bliver forstået. Kundeoplevelsen vil vi forbedre gennem konsistent kommunikation, som er enkel, relevant og forståelig, og som understøtter vores position som tryghedsleverandør. Kundens oplevelse og værdien for kunderne skal være i fokus, og vi skal have tillid til kunderne. Det betyder, at vi både vil udvide den personlige dialog og rette dia logen med kunderne mere mod internettet. I 2007 har vi tydeliggjort vores fokus på e-business med etableringen af et nordisk forretningscenter inden for e-business. Forretningscenteret skal drive udviklingen inden for selvbetjeningsløsninger og andre e-businesstiltag. It giver mening, når det skal forandre noget og skabe nytte hos kunden. Hvis udgangspunktet ikke er kunden og kundens verden, kommer det heller ikke til at fungere optimalt. I TrygVesta arbejder vi på at oprette et onlinesystem for vores kunder, som giver mulighed for at kommunikere, købe forsikringer og behandle skader over internettet. Tiltaget vil skabe langt større åbenhed og fleksibilitet både for kunderne og for os. Jens Galatius E-business-direktør TrygVesta Årsrapport 2007 l Strategi l 13 af 152

16 Vores forretning For TrygVesta er e-business en integreret del af forretningen. Kunderne vælger kanal, alt efter hvad der er mest bekvemt. For mange af vores kunder vil internettet i stigende omfang være mest oplagt at anvende. I nogle tilfælde er det nemmere at ringe til Kundeservice, og i andre situationer har kunderne behov for et personligt besøg. Vi tror på, at kunden skal have valget. Alt efter præference og situation. Nytænkning og åbenhed over for nye idéer og metoder er en forudsætning for vækst og udvikling af vores forretning både i relation til salg og nye indtjeningsområder. Vi vil drage fordel af medarbejdernes kreative potentiale ved at hjælpe og skabe rammerne for, at nytænkning og gode idéer opstår og sikre støtte til, at ideerne videreudvikles. Dette gælder både større innovationer og mindre løbende forbedringer. Kjerstin Fyllingen, Koncerndirektør for Privat & Næringsliv Norge Human kompetence Vi vil have fokus på medarbejderne og være en attraktiv arbejdsplads. Tiltag for at forenkle arbejdsprocesser og -metoder er afgørende for vores evne til at servicere vores kunder bedst muligt. Vi stræber til enhver tid efter enkelhed og kvalitet og vil i de kommende år fortsætte det igangværende arbejde med at implementere LEAN-princippet i hele koncernen. I takt med at udviklingen af distribution, produkter og services ændrer sig, skal vi udbygge vores kompetencer. Den løbende kompetenceudvikling vil vi sikre gennem både interne og eksterne uddannelsesforløb og erfaringsudveksling. Vi vil sætte fokus på leder- og medarbejderudvikling og styrke dialogen på tværs af organisationen blandt andet ved hjælp af temapakker, som bygger på vores værdier, og fortsat brug af balanced scorecard (BSC) som mål- og dialogværktøj i hele koncernen. Et moderniseringsprojekt af kontorerne i Ballerup og Bergen frem mod 2010 og lanceringen af et nyt intranet vil desuden skabe grobund for øget videndeling i koncernen. Vi ser vores ledere som drivkraften bag implementeringen af vores strategi. Denne tankegang stiller store krav til ledernes evne til at formidle strategien på en enkel og forståelig måde, sætte rammer og facilitere arbejdsprocesser samt skabe muligheder for personlig og faglig udvikling. For at styrke disse kompetencer sætter vi i 2008 yderligere fokus på lederudvikling igennem et nyt udviklingsprogram for vores ledere. Vered Gilboa Jacobsen, Udviklingschef i TrygVestas Lederakademi 14 af 152 l Strategi l TrygVesta Årsrapport 2007

17 Fra ord til resultater Vi implementerer strategien og fastholder de strategiske fokusområder gennem brug af balanced scorecard. Udvalgte BSC-målepunkter for TrygVesta IFRS IFRS IFRS IFRS Økonomisk perspektiv Egenkapitalforrentning efter skat Combined ratio - bruttometoden 86,1 86,4 88,2 90,0 100,7 107,2 104,4 Omkostningsprocent, brutto 16,7 16,8 17,0 17,1 22,4 23,6 24,3 Kundeperspektiv, privatkunder (indeks) Kundeloyalitet 1) Andel kunder med konceptaftale Procesperspektiv (indeks) Portefølje (nominelle priser) pr. fultidsansat Kundetilfredshed i skadebehandlingen Læringsperspektiv (indeks) Medarbejdertilfredshed N/A ) Forventet kundeloyalitet baseret på kundeundersøgelser. Målepunkterne i Kunde-/Proces-/Medarbejderperspektivet er i hovedtræk baseret på data for aktiviteterne i Danmark og Norge. TrygVesta Årsrapport 2007 l Strategi l 15 af 152

18 Vores forretning TrygVestas resultat 2007 I 2007 leverede vi et klart forbedret forsikringsteknisk resultat med en vækst på 12,3 % i forhold til Den positive udvikling er et resultat af den store indsats, som næsten medarbejdere dagligt udfører. Et arbejde som gør en forskel for vores kunder og kommer alle interessenter til gode. Aktiemarkederne udviklede sig i negativ retning i 2. halvdel af Denne udvikling har påvirket vores resultat negativt, men forsikringsforretningen fortsætter de seneste års positive udvikling. Resultat i 2007 I 2007 steg TrygVestas forsikringstekniske resultat med 12,3 % til mio. DKK. Fremgangen på 308 mio. DKK i forhold til 2006 er sket på trods af, at vi i 2007 havde det største antal storskader nogensinde, der brutto udgjorde mere end 1 mia. DKK. I forhold til vores forventninger i forbindelse med regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2007 ligger det forsikringstekniske resultat 120 mio. DKK højere primært på grund af gevinster fra tidligere års skader. Resultat før skat på mio. DKK svarer til vores forventninger for helåret. På grund af et lavere investeringsresultat faldt resultatet før skat dog 600 mio. DKK i forhold til Resultat efter skat faldt 945 mio. DKK til mio. DKK på grund af et lavere investeringsresultat og højere skatteudgifter. I 2006 havde vi en høj andel af skattefrie aktieavancer, som vi grundet et ustabilt aktiemarked ikke havde i Industri og Nye Markeder driver præmievæksten Bruttopræmierne steg 3,8 % i lokal valuta (3,7 % i DKK) til i alt mio. DKK og er på linje med forventningerne for året. Væksten fortsatte en opadgående trend i løbet af 2007, og 4. kvartal viste en vækst på 5,1 % (7,1 % i DKK) på koncernniveau. Væksten i 2007 var positivt påvirket af et stigende antal nye kunder og en øget fornyelse blandt eksisterende kunder inden for alle forretningsområder. Industri drev især udviklingen med en præmievækst på 7,4 % eller 364 mio. DKK. Udover flere nye kunder og en høj kundefornyelse skyldes den høje vækst i Industri prisstigninger på arbejdsskadeforsikringer i Danmark. Som det eneste større forsikringsselskab i Norge steg vores markedsandel i Norge (målt på præmieindtægter) med 0,7 procentpoint til 18,2 i Denne udvikling er drevet af erhvervsforretningen og den norske del af industriforretningen. Finland og Sverige bidrog med en høj præmievækst på i alt 68,8 % og udviklede sig fortsat i tråd med vores mål og vækststrategier. En fokuseret indsats inden for Health Care har resulteret i en vækst i porteføljen på mere end 80 %. I slutningen af 2007 lancerede vi salg af sundhedsforsikringer i Norge, og fokus vil det kommende år fortsat være vækst og lancering af nye sundhedsydelser. Fortsat fald i combined ratio I 2007 faldt combined ratio 0,3 procentpoint til 86,1. Storskader og vejrrelaterede skader påvirkede negativt med henholdsvis 3,8 og 2,0 procentpoint. Til sammenligning var den tilsvarende påvirkning i 2006 henholdsvis 16 af 152 l TrygVestas resultat 2007 l TrygVesta Årsrapport 2007

19 Mio. DKK Mio. DKK P&E DK P&N NO Industri Danmark Norge 2,1 og 1,3 procentpoint. Afløbsgevinster påvirkede positivt med 4,5 procentpoint i forhold til en positiv påvirkning på 3,5 procentpoint i Endelig påvirkede stigende renter combined ratio positivt med 1,7 procentpoint. Erstatningsudvikling Skadeforløbet for 2007 var 69,4 % og er trods mange storskader forbedret i forhold til Storskader udgjorde mio. DKK i 2007 og er mere end fordoblet i forhold til Nettoudgiften til storskader blev dog reduceret til 637 mio. DKK i 2007, da en betydelig del af skaderne var Marineskader, som er et område med en forholdsvis høj reassurancedækning. Vejrrelaterede skader steg med 130 mio. DKK til 332 mio. DKK i 2007 og er ligeledes højere end forventet. I et normalt år forventer vi en udgift til vejrrelaterede skader på 225 mio. DKK. Afløbsgevinster udgjorde brutto 744 mio. DKK (netto 743 mio. DKK) og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 4,5 procentpoint. Til sammenligning var afløbsgevinsterne i 2006 brutto 618 mio. DKK (netto 555 mio. DKK) og påvirkede erstatningsprocenten med 3,5 procentpoint. Afløbsgevinsterne kommer især fra brancherne Bil, Ulykke og Ansvar, mens Arbejdsskade krævede yderligere hensættelser i Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten blev reduceret med 0,1 procentpoint til 16,7 i I de etablerede markeder Danmark og Norge reducerede vi omkostningsprocenten med 0,7 procentpoint til 15,4 %, mens investeringerne i Finland og Sverige fortsat påvirkede omkostningsprocenten negativt med 1,3 procentpoint. Investeringsresultat Investeringsresultatet blev i alt mio. DKK før overførsel til forsikringsteknisk rente, men efter andre finansielle indtægter og udgifter. Resultatet var 519 mio. DKK lavere i forhold til 2006, hvilket især skyldes et ustabilt aktiemarked. Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk rente var 888 mio. DKK lavere end i 2006 og var ud over det lavere aktieafkast negativt påvirket af en højere overførsel af forsikringsteknisk rente. Mio. DKK Normalt år * Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Storskade, netto * Normalt år er et vægtet gennemsnit af de sidste ti år. TrygVesta Årsrapport 2007 l TrygVestas resultat 2007 l 17 af 152

20 Vores forretning B E E E B E E E E S E % 100 2% 1% % 38% kvt kvt kvt kvt % Realiseret eksl. afløb egativ Realiseret inkl. afløb orventet Positiv P E Danmark P orge Industri inland Sverige Skat Udgiften til skat var i 2007 på 842 mio. DKK mod 624 mio. DKK i I 2006 var den effektive skatteprocent ekstraordinær lav i kraft af, at vi tilbageførte en hensættelse til udskudt skat. Skatteudgiften var i 2007 negativt påvirket af lavere skattefrie aktieavancer, men positivt påvirket af at den danske selskabsskat fra 1. januar 2007 blev nedsat fra 28 % til 25 %. I 2007 var koncernens effektive skatteprocent 27. Balance og pengestrømme Balancen steg mio. DKK til mio. DKK i På passivsiden var balancen primært sammensat af en egenkapital på mio. DKK og forsikringshensættelser på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter voksede med i alt 959 mio. DKK i forhold til Erstatningsmarginen var i forhold til 2006 uændret på 124 %, hvilket svarer til en stigning i hensættelser til forsikringskontrakter på 3,7 %. I 2007 var pengestrømme fra driften positiv med 2,7 mia. DKK sammenholdt med 3,2 mia. DKK i Investeringerne i 2007 udgjorde i alt 0,4 mia. Likviditeten fra finansiering udgjorde -2,4 mia. DKK, som primært ved rører udbetalt udbytte. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. DKK. Egenkapitalen er således forøget med 59 mio. DKK. Stigningen svarer til årets resultat fratrukket udbetalt udbytte for 2006 og korrigeret for reguleringer, som primært vedrører aktuarmæssige gevinster og styrkelsen af pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 og øvrige mindre reguleringer. Begivenheder efter balancedagen Den 21. januar 2008 udsendte vi en selskabsmeddelelse, hvor vi oplyste, at TrygVesta havde reduceret aktieandelen i investeringsporteføljen til cirka 4 % eller cirka 1,8 mia. DKK. Ved udgangen af 3. kvartal 2007 var aktieandelen på 5,0 mia. DKK, og i slutningen af 2007 var andelen 4,4 mia. DKK. I løbet af 2007 solgte vi aktier for cirka 0,7 mia. DKK som følge af ledelsens vurdering af aktieporteføljens størrelse og indflydelsen heraf på koncernens samlede resultat. Ledelsen vurderede, at en aktieandel på 8-10 % af investeringsporteføljen ville skabe en god balance mellem afkast og volatilitet i det samlede resultat på langt sigt. Reduktionen af aktieandelen til cirka 4 % er således en lavere vægt end normalt. Beslutningen om en lavere aktieandel bygger på en forventning om fortsat høj usikkerhed og høje risikopræmier på aktier i første halvdel af Det meget ustabile aktiemarked har i januar og frem til 18. februar 2008 givet cirka 400 mio. DKK mindre aktieafkast end forventet. 18 af 152 l TrygVestas resultat 2007 l TrygVesta årsrapport 2007

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2014 Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013:

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere