Psykiatrien på vej mod Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum"

Transkript

1 Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

2 Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan i høring i foråret Psykiatriplanen beskriver en række visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland skal udvikle sig i de kommende år. Planen er udarbejdet af Psykiatriens administrative ledelse med inddragelse af ledere og medarbejdere i Psykiatrien samt samarbejdspartnere. Planen udgør en del af Region Nordjyllands sundhedsplan. Planen er i høring fra den 26. februar til den 24. april 2015 og præsenteres bl.a. på tre borgermøder rundt om i landsdelen med henblik på at give mulighed for dialog og debat. Inden sommerferien skal planen godkendes af politikerne i en endelig version. Psykiatriplanen i fuld længde findes på Læs mere om Psykiatrien i Region Nordjylland på På de følgende sider præsenteres nogle af de hovedtemaer, som Psykiatriplanen indeholder. 2 REGION NORDJYLLAND

3 VISIONER OG UDFORDRINGER MØDES I EN SAMLET PLAN Region Nordjylland har en vision om, at patienter og pårørende oplever sikre og effektive forløb med mennesket i centrum. Det vil vi leve op til i Psykiatrien på trods af store udfordringer i de kommende år. Høje ambitioner på patientens vegne I Psykiatrien i Region Nordjylland har vi vedvarende fokus på, hvordan kvaliteten af den psykiatriske udredning og behandling kan udvikles. Når ny viden og nye metoder skaber mulighed for forbedring, skal vi handle på det så det kommer patienterne til gavn. Vi anerkender, at hver enkelt patient er et selvstændigt menneske med ressourcer, interesser, holdninger og egne meninger. Vi vil praktisere reel inddragelse ved at møde patienten som en ligeværdig samarbejdspartner, der kan være med til at tage ansvar for sin egen situation. Alle patienter skal opleve, at de gennem hele deres forløb er med til at drøfte og beslutte, hvad der skal ske, så det er afstemt med, hvad der er brugbart og giver mening for dem. Nødvendig realisme Psykiatriens virkelighed byder på en række store udfordringer og vanskelige vilkår, som gør, at de ambitioner, vi har, i et vist omfang må afstemmes med, hvad der er realistisk og muligt at gennemføre. To af de største udfordringer er et fortsat stigende antal henvisninger og en fortsat mangel på læger og især speciallæger. Det sætter ressourcerne under pres og gør det nødvendigt at prioritere med fuldt fokus på effektivitet. Visioner og udfordringer beskrives uddybende i Psykiatriplan , som også indeholder en række målsætninger og indsatser for de kommende års udvikling. Se hele planen på Udgangspunktet skal altid være, at der er håb og forventning om, at patienten med den rette behandling og støtte kan få det bedre og at mulighederne forbedres, når patienten tager aktivt del i sin behandling. Også inddragelse af pårørende skal udgøre en vigtig del af den samlede indsats for at hjælpe patienten godt videre. PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

4 HØJ FAGLIGHED I UDREDNING OG BEHANDLING Patienter i Psykiatrien skal tilbydes et behandlingsprogram med dokumenteret effekt. Uanset hvor i regionen, de bor, skal de have adgang til specialiseret udredning og behandling udført af fagpersoner med særligt kendskab til den sygdom, det handler om. Alle patienter skal tilbydes specialiseret udredning og behandling Psykiatrien ønsker at prioritere, at alle patienter får adgang til specialiseret behandling af høj kvalitet og med den faglighed, der er brug for. Patienter skal undersøges og behandles i enheder med et stærkt fagligt miljø, hvor personalet opnår en stor specialviden om de enkelte sygdomme, og har gode muligheder for faglig sparring og udvikling bl.a. gennem deltagelse i forskningsprojekter. Faglig udvikling hos personalet er en vigtig forudsætning for at sikre udvikling i udredning og behandling til gavn for patienterne. I løbet af de seneste år er der gennemført en specialisering, så der i de fleste af Psykiatriens sengeafsnit og ambulatorier arbejdes med sygdomsspecifikke målgrupper. I børne- og ungdomspsykiatrien er de fleste funktioner specialiserede, mens status i voksenpsykiatrien er følgende: Aalborg: Fuld specialisering Brønderslev/Vendsyssel: Delvis specialisering Thy-Mors: Delvis specialisering i ambulatoriet. I Vendsyssel og Thy-Mors er det i en vis udstrækning fortsat patienternes adresse (bopælskommune) og ikke deres type af sygdom, der afgør, hvor de kommer i behandling. Målet er nu at gennemføre fuld specialisering i hele Psykiatrien så alle patienter tilbydes en målrettet behandling af høj faglig kvalitet. Når patienterne visiteres til udredning og behandling, skal omdrejningspunktet være, hvad de fejler ikke hvor de bor. 4 REGION NORDJYLLAND

5 Der skal være lige adgang til specialiseret udredning og behandling på rette niveau uanset hvor i landsdelen patienterne bor. Alle patientforløb skal indledes med grundig udredning og diagnostik, der følges op af effektiv behandling baseret på nyeste viden og gældende retningslinjer. Patienter skal kunne tilbydes differentieret udredning og behandling afstemt efter, hvor kompliceret deres sygdom er. Lige adgang til behandling af høj faglig kvalitet Gennem en del år har der indenfor det psykiatriske område været tradition for at tilbyde behandling i nærområdet. Som i det øvrige sundhedsvæsen er målet nu i stedet, at alle patienter fra start tilbydes den behandling, som mest effektivt kan hjælpe dem videre i form af et specialiseret tilbud. Det er vigtigt at sikre, at alle patienter har adgang til de specialiserede tilbud uanset hvor i regionen, de bor. Patienter fra landområder skal ligestilles med patienter i de større byer, så alle fra start kan tilknyttes det mest relevante tilbud frem for det, der ligger nærmest. Det vil betyde, at nogle patienter må rejse længere for at få det rette tilbud, idet det ikke er realistisk at udbyde fuldt specialiseret behandling mange steder i regionen. Det skal der findes gode og fleksible løsninger på, for afstande må ikke blive en barriere for, at patienter med behov kommer i behandling. En del af løsningen vil være fleksibelt og lokalt tilpasset samarbejde med kommunerne. Der skal også gøres yderligere erfaringer med brug af telemedicin, så patienten f.eks. i en vis udstrækning kan tilbydes samtaler via Nettet. Der vil også være mulighed for, at patienter på baggrund af en lægefaglig vurdering kan tilbydes behandling i eget hjem. PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

6 STØRRE OG MERE ROBUSTE ENHEDER De psykiatriske tilbud er i dag spredt på mange adresser rundt om i regionen. For at sikre yderligere specialisering og mere robuste enheder ønsker Psykiatrien at prioritere, at tilbuddene samles på lidt færre adresser. Specialisering kontra nærhed Psykiatriens sengeafsnit er i dag fordelt på 5 adresser i regionen, og ambulatorierne er fordelt med yderligere spredning over hele landsdelen. I takt med, at der sker yderligere specialisering, er det naturligt, at behandlingen samles i færre, større og centralt placerede enheder. Det vil i et vist omfang medføre, at der er patienter fra yderområderne, der må rejse længere for at få det rette tilbud. Herved gøres der op med princippet om, at tilbuddet skal gives i nærområdet. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve den ansvarsfordeling, der er mellem Psykiatrien og kommunerne. Kerneopgaven i Psykiatrien er udredning og behandling, mens opgaver som støtte, praktisk hjælp m.v. dækkes af den kommunale indsats tæt på borgeren. Maksimal udnyttelse af de lægefaglige ressourcer Når der er ønske om, at behandlingen fremover skal foregå på færre adresser, handler det ikke om at spare penge. Målet er at styrke fagligheden yderligere i form af øget specialisering. Desuden er det nødvendigt at prioritere, så der skabes mulighed for, at flere patienter kan tilbydes udredning og behandling. For at det kan lykkes, er det vigtigt, at især de lægefaglige ressourcer anvendes så effektivt som muligt. Lægerne skal så vidt muligt se patienterne på hospitalet og undgå at bruge tid på transport. Når der er så meget fokus på lægerne, hænger det sammen med, at der fortsat er mangel på især speciallæger. Det gør sig gældende over hele landet og mest udtalt i Nordjylland, hvor der desuden er udsigt til, at flere speciallæger går på pension indenfor få år. Samtidig tyder alt på en fortsat stigende efterspørgsel på psykiatrisk udredning og behandling. Det er derfor nødvendigt, at Psykiatriens kapacitet og ressourcer til enhver tid udnyttes effektivt og fleksibelt og sideløbende skal der arbejdes målrettet med at rekruttere flere læger. 6 REGION NORDJYLLAND

7 Flere patienter skal udredes og behandles på kortere tid Der er indført en ny udredningsret: Patienter har krav på at blive udredt indenfor 8 uger. Fra september 2015 ændres det til 4 uger. Der er også indført en ny behandlingsret: Efter udredning har patienterne krav på at komme i behandling indenfor én måned, hvis sygdommen er meget alvorlig og ellers indenfor to måneder. Antallet af borgere, der henvises til undersøgelse og behandling i Psykiatrien, fortsætter med at stige. Der henvises både flere børn, unge og voksne. Antallet af ældre borgere vokser markant i de kommende år og det forventes, at også gruppen af ældre med aldersbetingede psykiatriske lidelser (f.eks. demens) vil vokse. Flere patienter og strammere tidsfrister gør det nødvendigt at prioritere, så lægers tid anvendes maksimalt på lægefaglige opgaver. PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

8 HVILKE ÆNDRINGER ER PÅ VEJ? Psykiatriplan indeholder bl.a. disse konkrete forslag til ændringer vedrørende struktur og enheder: Nye funktioner Ambulatorium for unge med mani og depression (bipolar lidelse). Ambulant akutteam i ældrepsykiatrien med henblik på at forebygge indlæggelse af patienter med demens. Center for pårørende, der skal tilbyde støtte, rådgivning, undervisning m.v. Faciliteter så forældre (pårørende) til patienter i børneog ungdomspsykiatrien kan være medindlagt. Liaisonsomatisk enhed, der skal arbejde med at udrede, diagnosticere og behandle somatiske problemstillinger hos psykiatriske patienter. Specialiseret sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelse forslag om etablering i nyt universitetshospital. Subakutte tilbud, der kan imødekomme behov for hurtig ambulant opfølgning. Udrykningstjeneste med psykiatrifagligt personale, der kan bistå ved tvangsindlæggelser i hele regionen. Øget specialisering i børne- og ungdomspsykiatrien indenfor tre områder: Psykoser, oligofreni og spæd- og småbørnspsykiatri. Flytning/ændring af funktioner Tre ikkespecialiserede ambulatorier i Brønderslev, Frederikshavn, og Hjørring nedlægges og afløses af ét stort ambulatorium med fuld specialisering. Det placeres i Hjørring, hvortil der er gode forbindelser med bus og tog. Optageområdet for Psykiatrisk Ambulatorium i Thisted udvides, så patienter fra dele af Jammerbugt Kommune kan henvises dertil. Sengeafsnit N7 i Frederikshavn ændres fra alment til specialiseret sengeafsnit. Nedlæggelse af funktioner Ambulante træffesteder i Brovst, Dronninglund, Hobro, Hurup og Nykøbing Mors nedlægges. Friklinikken for Børn og Unge nedlægges og kapaciteten indgår i eksisterende ambulante funktioner i Klinik Børn og Unge. Sengeafsnit N8 i Thisted lukkes patienter indlægges i Brønderslev, hvor der oprettes nye sengepladser på eksisterende afsnit. 8 REGION NORDJYLLAND

9 Forslag til fremtidig struktur for de psykiatriske tilbud Sengeafsnit Ambulatorier Hjørring Psykiatrisk skadestue Frederikshavn Brønderslev Psykiatriske Sygehus Thisted Aalborg Universitetshospital Psykiatrien Psykiatrien i Nyt Aalborg Universitetshospital I 2020 flyttes følgende funktioner fra Mølleparkvej til det nye universitetshospital: Psykiatrisk Skadestue bliver en del af FAM (Fælles Akutmodtagelse) De intensive (lukkede) og retspsykiatriske sengeafsnit. Det er et mål, at de øvrige funktioner på Mølleparkvej samt Ældrepsykiatrien, som i dag er placeret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, udflyttes i en senere fase. Også funktionerne på Brandevej skal flyttes, så de psykiatriske tilbud i Aalborg bliver samlet på én adresse. PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

10 MERE SAMMENHÆNG OG EFFEKTIVITET I PATIENTFORLØBET Den enkelte patient skal opleve, at der er en rød tråd gennem hele forløbet. De professionelle skal tage øget ansvar for, at tryghed og kontinuitet ikke går tabt hverken ved overgange internt i Psykiatrien eller ved overgange på tværs af sektorer. Mange patientforløb i Psykiatrien involverer mange aktører. Patientens egen læge er en vigtig samarbejdspartner i stort set alle forløb, og ofte vil der også være brug for forskellige former for kommunal støtte eller opfølgning. Samarbejde og koordination er afgørende for et samlet godt resultat, hvor patienten gennem hele forløbet føler sig godt hjulpet. Med afsæt i Sundhedsaftalens bestemmelser skal der være er en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører, så de med hver deres kompetence bidrager til at skabe kvalitet og fremdrift i forløbet. Behandlingspsykiatrien varetager udredning, diagnostik og behandling Kommunerne varetager den borgernære socialpsykiatriske indsats Det skal arbejdes med øget fokus på, at forløbet kædes solidt sammen ved de overgange, der sker i patientforløbet (overflytning, udskrivelse m.v). 10 REGION NORDJYLLAND

11 Særlige indsatsområder Den samlede indsats for patienter, der både har en psykisk sygdom og et misbrug skal forbedres. Den nuværende arbejdsdeling mellem region og kommuner medfører, at der er risiko for, at patienterne havner mellem to stole. Samarbejdet mellem psykiatri og somatik skal udvikles yderligere. Dels fordi en del af de psykiatriske patienter også har fysiske sygdomme og dels fordi en del patienter i somatikken har behandlingskrævende psykiske symptomer. Praktiserende lægers muligheder for at støtte, vejlede og behandle patienter med psykisk sygdom, skal styrkes ved, at Psykiatrien i højere grad tilbyder rådgivning og supervision. Patienter i Psykiatrien skal tilbydes: Rettidig udredning og behandling Evidensbaseret udredning og behandling Veltilrettelagte forløb med dokumenteret effekt PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

12 LÆNGERE OG BEDRE LIV TIL MEN- NESKER MED PSYKISK SYGDOM Høj overdødelighed og markant oversygelighed blandt mennesker med psykiske sygdomme er barske kendsgerninger, som vi ikke kan sidde overhørig. Der er brug for en massiv og flerstrenget indsats for at sikre mere lighed i sundhed. Barske kendsgerninger Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks. skizofreni eller svær depression, lever i gennemsnit år kortere end befolkningen generelt. Det er der flere grunde til - bl.a. disse: Øget risiko for kronisk fysisk sygdom Øget selvmordsrisiko Bivirkninger af medicin Hertil kommer andre belastende forhold som f.eks. usund livsstil, misbrug og/eller flere samtidige sygdomme. Følgende har også negativ indvirkning på levealder og livskvalitet: Fysisk sygdom hos mennesker med psykisk sygdom bliver langt fra altid bliver opdaget og behandlet i tide. Årsagen kan f.eks. være, at patienten ikke er opmærksom på sine symptomer eller ikke har overskud til at søge læge. Patienter med psykisk sygdom oplever flere fejl i behandlingen end andre, og deres behandling er oftere utilstrækkelig. 12 REGION NORDJYLLAND

13 Fokus på den samlede helbredstilstand Psykiatrien vil arbejde målrettet for at nedbringe overdødelighed og oversygelighed. Patienterne skal opleve, at der er fokus på deres samlede helbredstilstand og der skal arbejdes systematisk med at opspore og udrede eventuelle somatiske symptomer. Ved behov skal det foregå i samarbejde med somatikken. Der skal være fokus på patientens livsstil, og ved behov skal patienten tilbydes hjælp til at få indarbejdet sunde vaner i dagligdagen. Med afsæt i Sundhedsaftalen skal psykiatri, kommuner og praktiserende læger bidrage til denne indsats. Psykiatrien har et særligt fokus på uhensigtsmæssig medicinering og forebyggelse af selvmord. PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

14 FOREBYGGELSE FREM FOR TVANG Anvendelse af tvang er altid et alvorligt indgreb i det enkelte menneskes frihed og selvbestemmelsesret. Derfor vil Psykiatrien fortsætte en målrettet indsat for at forebygge og reducere alle former for tvang. Hovedparten af den psykiatriske behandling foregår i overensstemmelse med patientens ønsker og med patientens samtykke - og uden anvendelse af tvang. I akutte situationer kan anvendelse af tvang dog være afgørende for, at der kan drages tilstrækkelig omsorg for at beskytte menneskers liv og helbred, jf. Psykiatrilovens bestemmelser. Brug af tvang er altid en alvorlig og grænseoverskridende foranstaltning, og derfor vil Psykiatrien fortsat arbejde for at reducere brugen af tvang dels ved at forebygge, at behovet opstår, og dels ved at gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Vi skal forebygge, at behovet opstår Gennem en bred indsats skal der arbejdes med at forebygge og reducere brugen af tvang. Og der skal udvikles og implementeres alternativer til tvang. Psykiatrien har i de senere år gjort gode erfaringer med, hvad der kan hjælpe med til at dæmpe patienters uro, vrede m.v.: Gode muligheder for fysisk aktivitet Fysiske rammer, der indbyder til ro og afslapning Lytning til selvvalgt musik. Personalets kompetencer skal udvikles yderligere, så de f.eks. bliver bedre til at forebygge og nedtrappe konfliktsituationer. Vigtig opfølgning Når tvang ikke kan undgås, skal der følges systematisk op på den oplevelse, patienten og personalet har haft med fokus på læring og forebyggelse. Det er et nationalt mål, at anvendelsen af tvang skal reduceres frem mod 2020, herunder at antallet af personer, der bæltefikseres, skal halveres. 14 REGION NORDJYLLAND

15 PSYKIATRIEN PÅ VEJ MOD

16 Marts 2015 Layout: Region Nordjylland Psykiatrien Mølleparkvej Aalborg Tlf

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 23. juni 2015 Indhold 3 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles ambitioner

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk Januar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Set fra almen praksis 1 Hvilke psykiatriske tilbud er der til mine patienter i en provinsby i Vestjylland? Psykiatrisk afdeling på byens Central sygehus (Holstebro)

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012)

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012) Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/17016 Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilev@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere