FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter aftalens ikrafttrædelse **NYT** pr. dato = Nyt efter aftalens ikrafttræden 2013

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE TJENESTETYPER TJENESTENS PLACERING UGENTLIG ARBEJDSTID NORMALTJENESTE PAUSER... 6 KAPITEL 2. HONORERING MED AFSPADSERING ELLER BETALING AFSPADSERING ELLER BETALING AFSPADSERING BETALING... 8 KAPITEL 3. ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER AFTEN- OG NATTJENESTE TILLÆG SØN- OG HELLIGDAGSTJENESTE LØRDAGS-/MANDAGSTJENESTE KAPITEL 4. OVERARBEJDE OG MERARBEJDE OVERARBEJDE DELTIDSANSATTES MERARBEJDE KAPITEL 5. RÅDIGHEDSTJENESTE RÅDIGHEDSTJENESTE FRA VAGTVÆRELSE RÅDIGHEDSTJENESTE FRA BOLIG DØGNVAGTER... 13

3 Side EKSTRA RÅDIGHEDSTJENESTE TILKALD TIL EFFEKTIV TJENESTE KAPITEL 6. FRIHEDSPERIODER FRIDØGNENES PLACERING UGENTLIGE FRIDØGNSPERIODER SØGNEHELLIGDAGE ANDRE FRIHEDSPERIODER MAJ, GRUNDLOVS-, JULEAFTENS- OG NYTÅRSAFTENSDAG KAPITEL 7. TIMELØNNEDE TIMELØNNEDE KAPITEL 8. ØVRIGE BESTEMMELSER LOKALE AFTALER KONVERTERING AF ULEMPETILLÆG IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 20

4 Side 4 INDLEDNING Denne arbejdstidsaftale gælder for husassistenter mfl. på det ikke-døgndækkede område, rengøringsassistenter m.fl. på det ikke-døgndækkede område, og fotografer. Husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl., ansat på sygehuse og døgninstitutioner og lignende (det døgndækkede område) følger arbejdstidsaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og bl.a. FOA - Fag og Arbejde, HK/Kommunal, DL Patient Administration Kommunikation ( i Regionernes OK-samling 1 ), dog bortset fra bestemmelsen om spisepause, jf. overenskomstens 13, stk. 3. Arbejdstidsaftalen er væsentlig for arbejdstilrettelæggelsen, men der skal også tages hensyn til øvrige regler, som regulerer arbejdstiden: 1) Lov om arbejdsmiljø, jf ) Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af den om hvileperioder og fridøgn, jf i Regionernes OK-samling 2. 3) Aftale om hviletid og fridøgn af den (indgået i henhold til bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn), jf. (OK og OK ). 4) Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden af den , som er indgået i henhold til EU direktiv af den (arbejdstidsdirektivet), jf. (OK ). Denne aftales parter er enige om at henlede de lokale parters opmærksomhed på mulighederne i Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, jf. (OK ). Rammeaftalen indebærer bl.a., at der lokalt kan indgås aftale om regler for tjenestens og fridøgnenes placering, varsling af overarbejde, merarbejde m.v. Sådanne lokale aftaler kan fravige eller supplere bestemmelser i denne aftale. KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 1. TJENESTETYPER Tjenester kan planlægges som: a) Normaltjeneste, d.v.s. en tjeneste med effektivt arbejde. b) Rådighedstjeneste fra vagtværelse, hvor den ansatte opholder sig på tjenestestedet og kan tilkaldes til effektivt arbejde. Kan kun tilrettelægges i forlængelse af normaltjeneste. 1 Regionernes OK-samling benævnes fremover OK. 2 Regionernes OK-samling benævnes fremover OK

5 Side 5 c) Rådighedstjeneste fra bolig, hvor den ansatte kan tilkaldes til effektivt arbejde på tjenestestedet. Kan kun tilrettelægges i forlængelse af normaltjeneste. d) Rådighedstjeneste i et fuldt døgn (døgnvagt) fra vagtværelse eller fra bolig, hvor den ansatte kan tilkaldes til effektivt arbejde. 2. TJENESTENS PLACERING Den ansatte skal være bekendt med den planlagte tjenestes placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale. Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med den ansatte og kun i ganske særlige tilfælde. **NYT** Orientering om ændringer i den planlagte tjenestes placering skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 4 døgn. Hvis 4-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 29,45 kr. (pr. 1. januar 2014: 29,52 kr.) pr. time ( niveau). Orientering om ændring af en planlagt rådighedstjenestes placering skal foregå i tjenestetiden (normaltjeneste eller rådighedstjeneste) og med et varsel på mindst 4 døgn. Hvis dette varsel ikke overholdes, betales et tillæg pr. omlagt rådighedstime på 14,72 kr. (pr. 1. januar 2014: 14,76 kr.) ( niveau). Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste/rådighedstjeneste. Overarbejde er ikke omlagt tjeneste. **NYT** Stk. 4. Tjenesten bør tilrettelægges således, at delt tjeneste - hvorved forstås tjeneste adskilt af en pause på 1 time eller mere - undgås. Hvor dette ikke er muligt, f.eks. på grund af andet personales sygdom, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse og lignende betales der for delt tjeneste pr. dag 32,26 kr. (pr. 1. januar 2014: 32,34 kr.) ( niveau). Bestemmelsen finder ikke anvendelse for fotografer. 3. UGENTLIG ARBEJDSTID Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

6 Side 6 Ifølge Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, 6, stk. 2, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode, med mindre andet er aftalt. 4. NORMALTJENESTE En normaltjeneste kan planlægges til at udgøre mellem 6 og 9 timer. For deltidsansatte er der ikke fastsat en nedre grænse. En normaltjeneste kan udgøre mindre end 6 timer i tilslutning til fridøgn og anden frihed, såfremt tjenesten fortrinsvis anvendes til afspadsering. Der kan indgås aftale om, at normaltjenester kan nedsættes til 5 timer eller udvides til 10 timer. Stk. 4. Flextid kan indføres ved lokal forhandling. Bestemmelsen gælder kun for fotografer. 5. PAUSER Pause af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. Ifølge Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, 4, skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden, således at formålet med pausen tilgodeses. Bestemmelse i stk. 1 gælder ikke for husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl.

7 Side 7 Der henvises til overenskomsten for husassistenter (OK ) og overenskomsten for rengøringsassistenter (OK ). KAPITEL 2. HONORERING MED AFSPADSERING ELLER BETALING 6. AFSPADSERING ELLER BETALING For arbejde på visse særlige tidspunkter - aften-/natperioden, søn- og helligdage - samt for overarbejde og deltidsansattes merarbejde gives der ekstra honorering for de præsterede timer, der opfylder betingelserne herfor, jf og Honoreringen kan gives i form af afspadsering med de nedenfor anførte afspadseringsværdier, d.v.s. antal timers (eller brøkdele af en times) afspadsering pr. times tjeneste, der opfylder betingelserne for honorering. Der kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Afspadseringsværdi timer/ (timebrøkdel) Tillæg til timelønnen Aften- og nattjeneste 37/3-reglen, 9 3/37 (0,0811) 3/37 (8,11%) Søn- og helligdagstjeneste, 11 0,5 50% Overarbejde, 13 1,5 50% Merarbejde, deltidsansatte, % I visse tilfælde kan det af hensyn til overholdelse af hviletids- og fridøgnsreglerne være nødvendigt at honoreringen helt eller delvist gives i form af afspadsering. 7. AFSPADSERING Hvis honorering gives som afspadsering, skal varsling af afspadsering foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 4 døgn. Afspadsering, der efterfølgende skal sikre overholdelse af hviletidsforhold i henhold til arbejdsmiljøreglerne, kræver dog ikke varsling. Aflyses afspadsering i 4-døgnsperioden, nedskrives afspadseringskontoen, som om afspadsering havde fundet sted. Den pålagte tjeneste honoreres som overarbejde eller opkald ( 23, stk. 2).

8 Side 8 Afspadsering skal være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori tjenesten er præsteret. Der kan dog indgås aftale om, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt, eller at udbetaling finder sted på et tidligere tidspunkt. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage. Hvis afspadsering ikke har fundet sted inden det fastsatte tidspunkt, forfalder ydelsen til betaling, jf. 8. Stk. 4. Der gælder særlige regler om afspadsering i forbindelse med aften- og nattjeneste, jf. 9, stk BETALING Hvis honorering gives som betaling, ydes et tillæg til timelønnen for de timer, der opfylder betingelserne herfor. For ansatte, der er overgået til nyt lønsystem, tages der ved beregning af timelønnen udgangspunkt i den samlede faste årsløn (grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn, jf. overenskomsten) eksklusive pensionsbidrag. For husassistenter og rengøringsassistenter henvises til bemærkningerne til kapitel 2 i overenskomsterne. For deltidsansattes merarbejde beregnes timelønnen dog altid inklusive tillæg. For deltidsansatte, der er omfattet af en pensionsordning, er betalt merarbejde pensionsgivende. Timelønnen udgør 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat. KAPITEL 3. ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER 9. AFTEN- OG NATTJENESTE For hver times normaltjeneste, der udføres i aften- og natperioden, dvs. tjeneste påbegyndt kl. 14 eller senere, og som strækker sig ud over kl. 17, gives en honorering på 3/37 times afspadsering eller betaling med tillæg på 3/37 timeløn.

9 Side 9 3/37 = 8,11%. Hvis honoreringen gives i form af afspadsering, sker afspadseringen i form af hele arbejdsfrie dage inden udgangen af det pågældende ferieår. Ved ferieårets udløb udbetales ikke afspadserede timer som overarbejde. I stedet for honorering efter stk. 1 kan tjeneste i aften- og natperioden tilrettelægges med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 34 timer. Såfremt det ønskes af arbejdsgiveren, at en medarbejder overgår fra reglen i stk. 3 til reglerne i stk. 1 og 2, kræver ændringen varsel over for den pågældende svarende til vedkommendes opsigelsesvarsel TILLÆG **NYT** For effektiv tjeneste mellem kl. 17 og 06 betales et tillæg pr. time, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 19,14 kr. (pr. 1. januar 2014: 19,19 kr.) ( niveau). Pålægges ansatte i et kalenderhalvår (januar-juni/juli-december) at udføre mere end 58 tjenester i aften- og natperioden - dvs. tjenester, der påbegyndes kl. 14 eller senere og strækker sig ud over kl honoreres tjenester ud over 58 pr. halvår med yderligere 50% af honoreringen for tjeneste mellem kl. 17 og 06. Bestemmelsen gælder ikke for ansatte, der udelukkende er ansat til de nævnte tjenester. 11. SØN- OG HELLIGDAGSTJENESTE Effektiv tjeneste på søn- og helligdage honoreres med en halv times afspadsering eller betaling med 50 % tillæg af timelønnen for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. Pålægges ansatte i et kalenderhalvår (januar-juni/juli-december) at udføre tjeneste på mere end 11 søndage, gives der for tjenester ud over 11 pr. halvår en yderligere honorering på 50 % af søndagshonoreringen. Bestemmelsen gælder ikke for ansatte, der udelukkende er ansat til de nævnte tjenester.

10 Side LØRDAGS-/MANDAGSTJENESTE **NYT** For effektiv tjeneste på lørdage mellem kl. 11 og 24 og på mandage mellem kl. 00 og 04 betales et tillæg pr. time, beregnet pr. påbegyndt halve time, på 23,74 kr. (pr. 1. januar 2014: 23,80 kr.) ( niveau). For normaltjeneste på mandage mellem kl. 04 og 06 betales tillægget i henhold til stk. 1, såfremt tjenesten påbegyndes kl. 00 eller tidligere. Tillæg i henhold til stk. 1 og 2 kan ikke ydes samtidig med honorering for søn- og helligdagstjeneste efter 11. KAPITEL 4. OVERARBEJDE OG MERARBEJDE 13. OVERARBEJDE Tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm er overarbejde. **NYT** Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg pr. gang på 26,64 kr. (pr. 1. januar 2014: 26,71 kr.) ( niveau). For husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl. udgør tillægget 50,15 kr. (pr. 1. januar 2014: 50,28 kr.) ( niveau). Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og afspadseres med tillæg af 50 % (1:1,5) eller betales med 50% tillæg til timelønnen. Der findes særlige regler i kapitel 6 om honorering efter overarbejdsreglerne i forbindelse med inddragelse af frihedsperioder. Efter bemærkningerne til 3 i Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal der gives de ansatte mulighed for tilsvarende kompenserende hviletid, hvis man fraviger bestemmelserne om hviletid. Dette medfører, at der ikke skal ske betaling for overarbejde for den del af tjenesten, som afkorter hvileperioden til mindre end 11 (8) timer, da timerne skal anvendes til afspadsering.

11 Side 11 I tilfælde af overarbejde kan det af hensyn til overholdelse af arbejdsmiljøreglernes hviletidsbestemmelser være nødvendigt, at næste tjeneste tiltrædes senere end planlagt. I denne situation skal der (jf. 7, stk. 1, 2. pkt.) finde afspadsering sted i de timer, hvor den ansatte må udeblive fra næste tjeneste for at overholde hviletiden. I nedennævnte to særlige situationer skal der dog i stedet for afspadsering helt eller delvist gives tjenestefrihed med løn. 1) Dette gælder for det første den situation, hvor der efter overarbejde i forlængelse af normaltjeneste er mindre end 8 timer fra afslutningen af overarbejdet til næste tjenestes planlagte påbegyndelse. I denne situation gives der tjenestefrihed med løn for timerne fra næste tjenestes planlagte påbegyndelse indtil det tidspunkt, hvor der er gået 8 timer fra overarbejdets ophør. I eventuelle hviletimer herefter, indtil tjenesten kan tiltrædes, skal der finde afspadsering sted. 2) For det andet gives der tjenestefrihed med løn i tilfælde af opkald, hvor der ikke er pålagt rådighedstjeneste, og hvor der ikke er opnået i alt 8 timers sammenlagt frihed mellem sidste normaltjenestes afslutning og næste tjenestes planlagte begyndelse. I dette tilfælde gives der tjenestefrihed med løn fra næste tjenestes planlagte begyndelse, indtil der før og efter opkaldet er opnået 8 timers sammenlagt frihed i alt. Eventuelle timer herefter indtil tjenesten kan tiltrædes efter arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser afspadseres. Stk. 4. For overarbejde, som finder sted på særlige arbejdstider, jf. kap. 3, ydes også honorering for særlig arbejdstid. 14. DELTIDSANSATTES MERARBEJDE Ved deltidsansattes merarbejde forstås arbejde, a) som ligger ud over det nedsatte gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge vedkommendes ansættelseskontrakt, og b) som ligger inden for den gennemsnitlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, og c) som i øvrigt ikke betragtes som overarbejde i henhold til bestemmelser i denne arbejdstidsaftale. Deltidsansattes merarbejde afspadseres 1:1 eller betales med timeløn, jf. 8.

12 Side 12 Merarbejdet opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. **NYT** Deltidsansatte, der pålægges at udføre merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time gives et tillæg pr. gang (dag) på 26,64 kr. (pr. 1. januar 2014: 26,71 kr.) ( niveau). For husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl. udgør tillægget 50,15 kr. (pr. 1. januar 2014: 50,28 kr.) ( niveau). Der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud over en fuld kalendermåned. KAPITEL 5. RÅDIGHEDSTJENESTE omhandler planlagt rådighedstjeneste og 18 ikke-planlagt rådighedstjeneste. 15. RÅDIGHEDSTJENESTE FRA VAGTVÆRELSE I forlængelse af normaltjeneste kan der planlægges rådighedstjeneste fra vagtværelse. Rådighedstjeneste fra vagtværelse indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 3/4 time for hver times rådighedstjeneste. Vagtværelser bør opfylde nedenstående minimumskrav: Et vagtværelse skal være forsynet med sove-, læse- og skriveplads samt skabsplads efter tidssvarende standard. Desuden skal vagtværelset være forsynet med telefon. Vagtværelset må ikke om dagen benyttes til andre formål, og værelset samt skabe skal være aflåselige. Toilet skal være let tilgængeligt, og der skal gives lettest mulig adgang til bad på institutionen. Endvidere skal der være adgang til tekøkken og køleskab. I forbindelse med projektering af nye vagtværelser forudsættes det, at disse vagtværelsers standard er ensartet for personalegrupper, som pålægges rådighedstjeneste fra vagtværelse på samme institution.

13 Side RÅDIGHEDSTJENESTE FRA BOLIG I forlængelse af normaltjeneste kan der planlægges rådighedstjeneste fra bopæl. Rådighedstjeneste fra bopæl indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 1/3 time for hver times rådighedstjeneste. Planlagt rådighedstjeneste fra bolig, der ligger ud over tjenestetidsnormen for en fuldtidsansat (gennemsnitligt 37 timer pr. uge), honoreres som overarbejde. Det forudsættes, at den planlagte rådighedstjeneste har et omfang, som ikke overstiger en tjenesteværdi på gennemsnitligt 6 timers normaltjeneste ugentligt pr. ansat. Dette svarer til højst 18 timers rådighedstjeneste pr. uge. Deltidsbeskæftigede kan også udføre planlagt rådighedstjeneste fra bolig. Såfremt dette medfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres dette efter 14, stk. 1. Efter 14, stk. 3 skal der dog foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde udover en fuld kalendermåned. Stk. 4. Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra kl. 24 til 06 har den ansatte ret til vederlagsfri transport til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregå under betryggende forhold. I forbindelse med rådighedstjeneste fra bopæl vurderer institutionen, om der anvendes for lang tid til transport ved tilkaldelse. Såfremt dette er tilfældet, må institutionen overveje enten en ændring af vagtarten eller en tilladelse for det vagthavende personale til at anvende en hurtigere transportform (f.eks. godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel, taxi e.l.). Omtalte tilladelse for det vagthavende personale til at anvende en hurtigere transportform forudsættes også at gælde ved tilbagetransport til hjemmet. 17. DØGNVAGTER På dage, hvor der ikke er fuld normaltjeneste, kan der planlægges rådighedstjeneste i et fuldt døgn. Døgnvagter indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med følgende værdier: 1) Rådighedstjeneste fra bopæl: 1 døgn = 14 timer.

14 Side 14 2) Rådighedstjeneste fra vagtværelse: 1 døgn = 20 timer. Planlagte døgnvagter, der ligger ud over tjenestetidsnormen for fuldtidsansatte, honoreres efter bestemmelserne for overarbejde. En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søndags-/søgnehelligdagsdøgn, ydes den i 11, stk. 1, nævnte honorering for mindst 8 timers normaltjeneste. 18. EKSTRA RÅDIGHEDSTJENESTE Pålægges en ansat ekstra rådighedstjeneste, omregnes denne til normaltjeneste og honoreres som overarbejde under iagttagelse af bestemmelserne i TILKALD TIL EFFEKTIV TJENESTE Under rådighedstjeneste har de ansatte pligt til at give møde omgående efter tilkaldelse. Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedstjeneste opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. Effektivt arbejde under en rådighedstjeneste (den belastede del) honoreres med 1,5 time (overarbejdstakst) i alt pr. effektiv time, idet der modregnes for det, der gives for den planlagte rådighedstjeneste (den ubelastede rådighedstjeneste). For planlagt rådighedstjeneste i henhold til 16, stk. 3 modregnes dog kun med 1/3 time pr. times effektiv tjeneste. Ved tilkald til ekstra rådighedstjeneste efter 18 modregnes med 1/2 time pr. times effektiv tjeneste. Den samlede honorering for tilkald under rådighedstjeneste afhænger af, om der er tale om: Planlagt rådighedstjeneste inden for 37 timers normen ( 15, stk. 2 og 16, stk. 2) planlagt rådighedstjeneste uden for 37 timers normen ( 16, stk. 3), eller ekstra rådighedstjeneste ( 18). I de 3 situationer gælder følgende honorering (timer) pr. times tilkald:

15 Planlagt rådighedstjeneste Tilkald efter modregning Side 15 Boligvagt 16, stk. 2 1/3 1 ½ - 1/3 =1 1/6 1½ 16, stk. 3 1/3 + 50% = 1/2 1 ½ - 1/3 =1 1/6 1 2/3 18 1/3 + 50% = 1/2 1 ½ - ½ =1 1½ Vagtværelse 15, stk. 2 3/4 1 ½ - 3/4 = 3/4 1½ 18 3/4 + 50%=1 1/8 1 ½ - 1 1/8 = 3/8 1½ Honorering i alt Skemaet viser pr. times rådighedstjeneste/tilkald værdien heraf udtrykt i timer. 1) for en times planlagt rådighedstjeneste 2) for en times tilkald til effektiv tjeneste under rådighedstjeneste efter modregning for det, der gives for den planlagte rådighedstjeneste og 3) af den samlede honorering pr. time. Honoreringen kan have form af betaling, indregning i arbejdstiden, afspadsering eller en kombination heraf, jf. bestemmelserne herom. Tilkald til effektiv tjeneste under døgnvagt afvikles som overarbejde, bortset fra de første 8 timers tilkald, som anses for inkluderet i de timetal, der er anført i 17, stk. 2. Stk. 4. For tilkald, som finder sted på særlige arbejdstider, jf. kap. 3, gives der også tillæg for særlig arbejdstid. KAPITEL 6. FRIHEDSPERIODER 20. FRIDØGNENES PLACERING Den ansatte skal være bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud. Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale. 21. UGENTLIGE FRIDØGNSPERIODER Der gives en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55 til 64 timers varighed. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder kan ske ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn.

16 Side 16 En lang fridøgnsperiode kan opdeles i 2 korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer, dog 32 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. Der kan indgås aftale om at fravige bestemmelserne om ugentlige fridøgnsperioder for ansatte, hvis arbejdsvilkår er af særlig karakter, eller når andre forhold måtte give grundlag herfor. Sker der inddragelse af en fridøgnsperiode med et kortere varsel end 4 uger, afvikles tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Det mistede fridøgn erstattes af en anden frihedsperiode inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori tjenesten er præsteret. I modsat fald forfalder ydelsen til betaling. Efter bemærkningerne til 5 i Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal der gives de ansatte mulighed for tilsvarende kompenserende fridøgn, hvis man fraviger bestemmelserne om fridøgn. En tjeneste, der medfører indskrænkning af en kort fridøgnsperiode til mindre end 35 timer (eventuelt 32 timer efter lokal aftale), skal ikke honoreres med betaling, men afspadseres, idet afspadseringstimerne skal anvendes til at give den ansatte en kort kompenserende fridøgnsperiode på mindst 35 (32) timer. Den kompenserende frihedsperiode skal som minimum udgøre 35 (32) timer, men skal ikke nødvendigvis have nøjagtig samme længde som det fridøgn, den erstatter. **NYT** Stk. 4. For fridøgnsperioder, som inddrages med et kortere varsel end 14 døgn, betales endvidere et tillæg pr. gang på 430,37 kr. ( niveau) (med virkning fra 1. januar 2014: 431,45 kr. ( niveau)). Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 gælder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste, dog forudsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes.

17 Side SØGNEHELLIGDAGE Når der forekommer en søgnehelligdag, fritages den ansatte fra en tjeneste. Herved forøges antallet af korte frihedsperioder tilsvarende. Bestemmelsen indebærer, at der skal gives erstatningsfrihed, når en søgnehelligdag falder på en planlagt 1) arbejdsdag, hvor den ansatte ikke kan gives frihed, 2) fridøgnsperiode eller 3) frihedsperiode der samlet er på 24 timer eller mere for fuldtidsansatte. Erstatningsfrihed i henhold til stk. 1 gives inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori søgnehelligdagen falder. I modsat fald gives der overarbejdsbetaling for timerne. Bestemmelsen i stk. 1-2 gælder dog ikke for 1) ansatte, der altid har fri på disse ugedage, 2) deltidsansatte, når søgnehelligdagene falder uden for de planlagte tjeneste- og fridøgnsperioder, og 3) deltidsansatte, med hvem der er aftalt faste arbejdsperioder, og for hvem ugentlige fridøgn er placeret på bestemte dage i den arbejdsfri uge. Stk. 4. Inddrages planlagt søgnehelligdagsfrihed, jf. stk. 1, med et kortere varsel end 4 uger, gives der overarbejdshonorering for tjenesten, dog mindst for 6 timer. Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste, forudsat længden af søgnehelligdagsdøgnenes frihedsperioder overholdes. 23. ANDRE FRIHEDSPERIODER Sker der for fuldtidsansatte inddragelse af en frihedsperiode på 24 timer eller mere, som ikke er omfattet af 21 eller 22, med et kortere varsel end 4 uger, opgøres den pålagte tjeneste i påbegyndte halve timer og honoreres som overarbejde, dog mindst for 6 timer.

18 Side 18 Dette gælder dog ikke for overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste. Sker der for fuldtids- eller deltidsansatte opkald til tjeneste i frihedsperioder, der hverken er omfattet af eller 23, stk. 1, honoreres tjenesten som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. For flere tjenester inden for 3 timer, honoreres kun for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time MAJ, GRUNDLOVS-, JULEAFTENS- OG NYTÅRSAFTENSDAG Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges 1) juleaftensdag fra dagtjenestens påbegyndelse til kl. 24, 2) 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12 til kl. 24. Personale, der må udføre effektiv tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter de bestemmelser, der gælder for tjeneste på søndage, jf. 11, stk. 1. Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed. Afvikling af ferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke ydes dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndage eller søgnehelligdage. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for husassistenter m.fl. og rengøringsassistenter m.fl. Der henvises til overenskomsten for husassistenter m.fl. (OK ) og overenskomsten for rengøringsassistenter m.fl. (OK ). KAPITEL 7. TIMELØNNEDE 25. TIMELØNNEDE Følgende bestemmelser finder anvendelse for timelønnede: De nævnte bestemmelser gælder ikke for timelønnede, hvis de ikke også gælder for månedslønnede af samme personalekategori. F.eks. gælder bestemmelsen om delt tjeneste ikke for fotografer.

19 Side 19 2, stk. 4 Delt tjeneste 3 Ugentlig arbejdstid 4 Normaltjeneste 5 Pauser 9, stk. 1 Aften/nattillæg (3/37) 10, stk tillæg 11, stk. 1 Søndagsgodtgørelse, men ikke helligdagsgodtgørelse, jf. stk Lørdags-/mandagstillæg 13 Overarbejde 14, stk. 2 Orientering om merarbejde Gælder kun for husassistenter og rengøringsassistenter. Kap. 5 Rådighedstjeneste Søgnehelligdagstillæg A) Timelønnede, der har haft beskæftigelse ved institutionen mindre end 6 arbejdsdage umiddelbart forud for en søgnehelligdag, betales for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen (kl ) ud over timelønnen et søgnehelligdagstillæg på 100 % af (dagtjeneste) timelønnen for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. B) Timelønnede, der har haft beskæftigelse ved samme institution i mindst 6 på hinanden følgende arbejdsdage (heri indbefattet skemamæssigt fastlagt fridøgn, jf. stk. 5), forud for og i tilslutning til en søgnehelligdag, betales for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen (kl ) ud over timelønnen et søgnehelligdagstillæg på 200 % af (dagtjeneste) timelønnen for hver times tjeneste, beregnet pr. påbegyndt halve time. Der kan ikke samtidig med søgnehelligdagstillæg gives betaling efter 11, stk. 1 (sønog helligdagstillæg). Er arbejdstiden på en afdeling under den for institutionen fastsatte norm, er de ansatte pligtige at deltage i andet arbejde inden for fagområdet på institutionen. Overarbejdsbetaling ydes da kun for de timer, hvormed ovennævnte arbejdstidsnorm er overskredet. Stk. 4. Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af institutionen, og såfremt institutionen ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har den ansatte - medmindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag. Stk. 5. Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften- og nattjeneste.

20 Side 20 KAPITEL 8. ØVRIGE BESTEMMELSER 26. LOKALE AFTALER Hvor det i denne aftale er anført, at der kan indgås aftaler, indgås sådanne aftaler mellem institutionerne og tillidsrepræsentanten/organisationen. 27. KONVERTERING AF ULEMPETILLÆG Aftalen om konvertering af ulempetillæg gælder, jf. (OK ). 28. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Aftalen træder i kraft den 1. april Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den København, den 18. december 2013 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Lotte Pedersen For FOA - FAG OG ARBEJDE: Gina Liisborg / Lis Bjørnestad For FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F: Ellen K. Lykkegård For DANSK JOURNALISTFORBUND: Per Sørensen

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.)

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE...

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører)

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE... 6 1.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.05.4.1 Side 1 SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORBUNDET AF OFFENT- LIGT ANSATTE KØBENHAVNS KOMMUNAL- FORENING AFTALE

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.11.1 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK ARBEJDSTIDSAFTALE 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Side 1 LEDERNES HOVEDORGANISATION. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale OK-02

Side 1 LEDERNES HOVEDORGANISATION. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 32.12.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE LEDERNES HOVEDORGANISATION Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Med 3F kommentarer OK2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Kapitel 1 Aftalens område... 3 1 Personafgrænsning...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010

ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 Aftaletekst Bemærkninger Det præciseres, at bemærkningerne skal læses med

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

11.05.7.1 Side 1 ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., OK-05

11.05.7.1 Side 1 ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN FOA - FAG OG ARBEJDE 11.05.7.1 Side 1 ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE... 6 1. TJENESTETYPER...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE 15

ARBEJDSTIDSAFTALE 15 ARBEJDSTIDSAFTALE 15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomstbestemmelser for social-og sundhedselever

Overenskomstbestemmelser for social-og sundhedselever Overenskomstbestemmelser for social-og sundhedselever 1999-2002 Social- og sundhedselever er omfattet af : Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for socialog sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter,

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE Danske Regioners område OK 2008 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Arbejdstidsaftale. om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftale. om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 Denne kommenterede arbejdstidsaftale er udarbejdet af Sundhedskartellet, FOA og HK Kommunal Aftaletekst med fælles bemærkninger med arbejdsgiverne

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...

Indholdsfortegnelse. Indledning... Indholdsfortegnelse Indledning... Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse... 1. Tjenestetyper... 2. Tjenestens placering... 3. Ugentlig arbejdstid... 4. Normaltjeneste... 5. Pauser... Kapitel 2. Honorering

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

73.01 O.99 26/2000 Side 45

73.01 O.99 26/2000 Side 45 Side 45 Arbejdstidsaftale for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere og elever Kommunernes Landsforening

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET AMTSRÅDSFORENINGEN 11.31.1 Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. BEGREBER... 5 2.1 OVERARBEJDE... 5 2.2 DELTIDSANSATTES

Læs mere

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og rørarbejderforbundet Dansk El-forbund, Københavns afd. Dansk Metalarbejderforbund, Afd. 6 Forbundet af Offentlige Ansatte Gartnernes Fagforening Specialarbejderforbundet

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Vejledning om arbejdstid

Vejledning om arbejdstid Side 1 af 39 Vejledning om arbejdstid for de kommunale og regionale døgnområder Kommunerne: pr. 1. april 2016 Regionerne: pr. 1. april 2015 November 2017 Side 2 af 39 Indhold Indledning... 4 Drøftelser

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt GÆLDENDE Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. skudt tid 1. Definition Arbejde i forskudt tid er arbejde ved institutionen,

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 12

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 12 Titel O.15 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2015 Type Aftale Nummer 04.89 Publiceret 29-06-2015 Udgiver KL Udskrevet af Lene Madsen Dato EG Kommuneinformation

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 32.12.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE LEDERNES HOVEDORGANISATION Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F 1 Forord: 6 Indledning: 7 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter 7

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV : FOA (advokat Peter Nisbeth) mod. KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV : FOA (advokat Peter Nisbeth) mod. KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV2015.0184: FOA (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår, hvornår der foreligger

Læs mere