1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36"

Transkript

1 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Anvendelsesdiagram og eksempler Anvendelsesdiagram for valg af indvendige overflader i tagrum Anvendelsesdiagram for valg af tagfodsløsninger Eksempler Begreber og forudsætninger Lovgivning Bygningsreglementets historie Bygningsreglement Bygningsreglement for småhuse Hvilke byggebestemmelser skal anvendes Indvendige overflader Andre anvisninger Udførelse og anvisninger Indvendige overflader Bygninger opført efter BR Bygninger opført efter BR-S Sikring mod brandspredning til undertaget via åbninger i ydervæggen Sikring mod brandspredning ved brandvæg og ved brandsektionsvæg Eksempler Brandspredning til tagkonstruktioner og i tagrum Hulrum Større udhængsområder ved altangange og altaner Opdeling af tagrum i forbindelse med renovering Kvalitetssikring Litteratur...53

3 Bilag 1 Ikke-brandprøvede beklædninger Bilag 2 Kontrolliste for projektering Bilag 3 Kontrolliste for projektgranskning Bilag 4 Kontrolliste for udførelse Bilag 5 Kontrolliste for løbende vedligeholdelse

4 1 Indledning I Danmark oplever man fra tid til anden store og voldsomme brande, der koster samfundet mange ressourcer. Disse brandes voldsomhed skyldes i en række tilfælde, at en forholdsvis ufarlig brand når at sprede sig til tagkonstruktionen, hvor den hurtigt kan sprede sig med stor skade til følge. Årsagen er ofte, at byggeriet ikke lever op til gældende lovgivning og at en række konstruktionsudformninger i relation til brandsikring er uhensigtsmæssige. Eksempelvis ses ofte: etageejendomme, hvor tagdækningen af understrøgne teglsten er udskiftet med nye teglsten og undertag som i den givne udformning/materialevalg ikke lever op til gældende brandtekniske overfladekrav, eller tagudhæng udført således, at der er stor risiko for brandspredning via vindue/ydervæg til tagrummet, f.eks. via mere eller mindre frit eksponeret, brændbart undertag i udhænget. Denne vejledning har til formål at sætte fokus på og præcisere: gældende lovgivningsmæssige brandkrav med hensyn til indvendige overflader løsninger til sikring mod brandspredning via åbninger i ydervæggen til undertaget løsninger til sikring mod brandspredning ved brandvægge og brandsektionsvægge. Vejledningen er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og er behandlet i et teknisk udvalg med følgende sammensætning: 4

5 Medlem Birgitte Kofoed Bjarne Lund Johansen Carl Axel Lorentzen Ejner Jerking Hans Larsen Kasper Nielsen Margrethe Petri Godtkjær Morten Hjorslev Hansen Morten Sørensen Niels Strange Ove Bjerregaard Broch Peter Sass Tine Aabye Tommy Bunch-Nielsen Anders Bach Vestergaard Jesper Ditlev Henrik Bygbjerg Udpeget af Dansk Bygningsinspektørforening Træbranchens Oplysningsråd Dansk Forening for Passiv Brandsikring Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen for Kommunale Beredskabschefer Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) Statens Byggeforskningsinstitut Håndværksrådet Dansk Byggeri Konstruktørforeningen Danske ARK Forsikring & Pension Dansk Industri DBI - Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut DBI - Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut DBI - Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut 5

6 Anvendelsesdiagram og eksempler Anvendelsesdiagram for valg af indvendige overflader i tagrum Læsevejledning til at bestemme de krav som er gældende for de indvendige overflader i udnyttelige tagrum. Der stilles normalt ingen krav til de indvendige overflader i uudnyttelige tagrum. Diagrammet kan anvendes som læsevejledning. Hvis en given arbejdsopgave er kendt, kan man på baggrund af en viden om bygningens anvendelse og geometri bestemme, hvilke krav der er gældende til de indvendige overflader i en given tagetage eller tagrum. 6

7 1.1.2 Anvendelsesdiagram for valg af tagfodsløsninger Læsevejledning til at bestemme hvor det som minimum anbefales at tagfoden designes, således at undertaget beskyttes og således at tagkonstruktionen vil kunne ventileres uden at der er stor risiko for brandspredning til tagrummet. Arbejdsopgave Eksempelvis opsætning af ny beklædning på vægge og lofter se tabel 3.1 skal reglerne i gældende bygningsreglement følges Se tabel 3.1 henhører bygningen under Bygningsreglement 15 (Br 5)? Se beskrivelse af hvilken type af bygninger som henhører under BR 95 i afsnit 2 henhører bygningen under Bygningsreglement for småhuse 18 (Br-s 8)? Se beskrivelse af hvilke typer af bygninger som henhører under BR-S 98 i afsnit 2 Tagfoden bør udformes som beskrevet i afsnit 4.2 Hvis der er tale om sammenbyggede enfamiliehuse Hvis der er tale om fritliggende enfamiliehuse eller sommerhuse Tagfoden bør udformes som beskrevet i afsnit 4.2 Der stilles normalt ingen krav til udformningen af tagfoden 7

8 1.1.3 Eksempler Nedenstående eksempler viser tilfælde, hvor det er nødvendigt at undersøge hvilke krav der er gældende til de indvendige overflader i tagrummet, før en given arbejdsopgave kan planlægges og udføres. Eksempel på arbejdsopgave: I en ældre fireetages beboelsesejendom er der et ønske om at udskifte tagdækningen. Tagrummet er indrettet med depotrum for ejendommens beboere. Den oprindelige tagdækning, udført med understrøgne teglsten, ønskes udskiftet med nye teglsten oplagt på fast undertag af tagpap på brædder. Umiddelbart er der udelukkende tale om en udskiftning af tagdækningen, men da overfladen i tagrummet efter endt renovering ændres fra at bestå af teglstenenes underside til at bestå af bræddernes underside, som brandteknisk er ringere end tegl, og da der er tale om en ombygning, skal kravene i BR 95 opfyldes, se tabel 3.2. Hvis det oprindelige tegltag var oplagt på fast undertag af tagpap på brædder, og i øvrigt levede op til de på oplægningstidspunktet gældende krav, er der ikke noget til hinder for at erstatte den samlede bygningsdel med nyt fast undertag af tagpap på brædder samt teglsten, idet der ikke fra myndighedernes side stilles supplerende krav til eksisterende bygningsdele. Eksempel på arbejdsopgave: I en seksetages beboelsesejendom er der et ønske om at udskifte tagdækningen. Tagrummet er indrettet med depotrum for ejendommens beboere. Den eksisterende tagdækning er oplagt med et undertag af plastbaseret banevare som vender direkte mod det udnyttelige tagrum. Hvis der er tale om en ældre ejendom, opført før 1970, er der sandsynligvis tale om, at tagdækningen er renoveret på et senere tidspunkt og at kravene i det bygningsreglement, som var gældende ved renoveringen, ikke er fulgt. 8

9 De første typer plastbaserede banevarer blev introduceret på det danske marked omkring 1970, kort før kravene i Bygningsreglement 1972 træder i kraft og der kommer krav om, at alle indvendige overflader i bygninger enten skal leve op til kravene om beklædning udført mindst som klasse 1 beklædning eller mindst som klasse 2 beklædning. Den samlede tagkonstruktion skal derfor ændres, så de indvendige overflader efter endt ombygning lever op til kravene i det gældende bygningsreglement.

10 2 Begreber og forudsætninger Anvendelseskategori Ethvert bygningsafsnit skal, hvis bygningen opføres efter Bygningsreglement 1995, henføres til én af følgende anvendelseskategorier, afhængigt af dets anvendelse. Hvis bygningen henhører under Bygningsreglement for småhuse 1998, er reglerne heri gældende, og den henhører ikke til nogen anvendelseskategori. Anvendelseskategori 1 Omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i afsnittet, har kendskab til afsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, f.eks. kontorer, industri- og lagerbygninger, visse garageanlæg, garager, carporte og udhuse. Anvendelseskategori 2 Omfatter bygningsafsnit til dagophold med få personer pr. rum, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til afsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, f.eks. undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og lignende rum med mindre end 50 personer. Anvendelseskategori 3 Omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer i hvert enkelt rum, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, ikke har kendskab til afsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, f.eks. butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre rum beregnet til mere end 50 personer. 10

11 Anvendelseskategori 4 Omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, har kendskab til afsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, f.eks. etageboliger og ungdomsboliger. Anvendelseskategori 5 Omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, ikke har kendskab til afsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, f.eks. hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. Anvendelseskategori 6 Omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, f.eks. ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. Beklædning Ved en beklædning forstås den yderste del af en lodret bygningsdel eller undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. For en beklædning stilles der krav til brandbeskyttelsesevne og til reaktion på brand egenskaberne for de materialer, som indgår i beklædningen. I lovgivningen anvendes bl.a. følgende beklædninger: Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Se også Brandteknisk Vejledning 30 Brandtekniske eksempler, udgivet af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og bilag 1. Hvilken beklædning der skal benyttes, hænger sammen med kravet til den konkrete overflade. Kravet til en vægoverflade er et krav om, at bygningsdelen fra overfladen og ned i en nærmere defineret dybde skal bestå af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] eller materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. 11

12 En beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] består af mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale]. En beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] består af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Brandcelle Et eller flere rum adskilt brandmæssigt fra de omkringliggende rum med bygningsdele klasse REI 60 eller EI 60 [BD-bygningsdel 60]. Brandmodstandsevne Vedrørende brandmodstandsevne for de i vejledningen viste bygningsdele henvises til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, som beskrevet i Håndbog om brandsikring af byggeri. Brandmæssig enhed Område, som er brandmæssigt adskilt fra den øvrige del af bygningen, f.eks. en brandsektion eller en brandcelle. Brandsektion Et eller flere rum adskilt brandmæssigt fra de omkringliggende rum med bygningsdele klasse REI 60 A2-s1,d0 eller EI 60 A2- s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. En brandsektion kan være underopdelt i brandceller. Bygningsafsnit Ved et bygningsafsnit menes et eller flere rum, hvor risikoen i brandmæssig henseende er sammenlignelig. Til et bygningsafsnit hører de gange og øvrige rum, som har direkte tilknytning til det pågældende bygningsafsnit. Bygningsreglement 1995 (BR 95) Anvendelsesområdet for BR 95 er etageboligbyggeri og alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri samt garager, udhuse og andet såkaldt sekundært byggeri, der opføres i tilknytning til etagebolig- og erhvervsbyggeri. En bygning med 2 boliger adskilt ved vandret lejlighedsskel er omfattet af BR 95. Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98) BR-S 98 omfatter bygninger med én bolig til helårsbeboelse, enten som fritliggende enfamiliehuse eller som helt eller del- 12

13 vist sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende, dvs. hvor boligerne er adskilt ved lodret lejlighedsskel), sommerhuse, kolonihavehuse, campinghytter, garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger, der opføres i tilknytning til fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse eller i tilknytning til sommerhuse. BR-S 98 gælder også, selv om en del af bygningen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Loftoverflade Underside af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Bygningsdelens hældning skal være mere end 10 grader i forhold til lodret, for at der tale om en loftoverflade, ellers er der tale om en vægoverflade. Grænsen på 10 grader udledes af DS/EN , hvor det for en vertikal ikke-bærende bygningsdel med glas er angivet, at prøvningsresultatet kan anvendes for en hældning af bygningsdelen op til 10 grader i forhold til lodret. >10 Loftoverflade, da fladens hældning er mere end 10 grader i forhold til lodret Vægoverflade Nybyggeri Opførelse af nye bygninger. Senest gældende bygningsreglement skal i alle tilfælde følges. 13

14 Ombygning Ombygning og andre forandringer, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller bygningsreglementets bestemmelser samt ændringer i anvendelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller bygningsreglementets bestemmelser. Ombygninger og væsentlige ændringer i forhold til byggelovens eller bygningsreglementets bestemmelser forstås som følger: ombygning af og/eller væsentlige ændringer, som har betydning for bygningens sikkerheds-, brand- og/eller sundhedsmæssige forhold væsentlige ændringer i beboelsesbygningers planløsning, f.eks. flugtvejsforholdene ændringer i en bygnings planløsning, som har indflydelse på den måde, hvorpå bebyggelsen kan benyttes af handicappede personer. Ved ombygninger og ændring i anvendelse, som nævnt herover, skal bestemmelserne i bygningsreglementet følges. Overflade Den synlige flade på en væg eller på et loft kaldes overfladen. Betegnelsen er ikke et selvstændigt brandteknisk begreb. Bygningsreglementerne anvender imidlertid betegnelsen, når de brandtekniske krav til overfladen på en væg eller et loft skal beskrives. For eksempel angives, at en væg skal have en overflade mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Renovering Renovering omfatter genopretning eller total fornyelse eller udskiftning af nedslidte bygningsdele. I forhold til lovgivningen skal de fornyede eller udskiftede bygningsdele besidde mindst de samme brandtekniske egenskaber som de bygningsdele, der udskiftes. Hvis bygningsdelene efter endt ombygning ikke besidder mindst de samme brandtekniske egenskaber som de udskiftede, er der tale om en ombygning, og bestemmelserne i de gældende bygningsreglementer skal følges. 14

15 Tagetage Øverste udnyttede eller udnyttelige etage i en bygning, der er indrettet helt eller delvist i forbindelse med bygningens tagkonstruktion. Tagetage Tagudhæng Den del af en tagkonstruktion som rager ud over ydervæggens yderside. Normalt stilles der ingen brandkrav til et mindre tagudhæng, undtagen i forbindelse med en brandkam og en brandkamserstatning. Tilbygning En tilbygning til eksisterende bebyggelse medfører, at det bebyggede areal øges. Ved tilbygning til eksisterende bebyggelse skal udelukkende den del af bygningen, som tilbygges, følge bestemmelserne i de gældende bygningsreglementer. Hvis den eksisterende del af bebyggelsen ombygges, skal retningslinjerne for ombygning følges. Udnytteligt tagrum Et tagrum, som uden væsentlig ombygning vil kunne udnyttes og anvendes til boligformål eller til lager, til depot eller til andet oplag. Et udnytteligt tagrum er at betragte som et udnyttet rum, for hvad angår brandkrav i bygningsreglementerne. 15

16 Udnytteligt tagrum Undertag Et undertag beskytter bygningen mod regn og sne, som kan trænge ind under tagdækningen. Et undertag kan eksempelvis være en banevare på et underlag af brædder eller krydsfinerplader, eller det kan være en frithængende banevare. Undertage anvendes ved renovering og nybyggeri med åbne tagdækninger, f.eks. af teglsten. I det tidligere byggeri har man ikke brugt undertag, men i stedet en understrygning med mørtel, hvilket giver en løsning, der er mindre tæt og som har en kortere levetid end et godt undertag. Man skelner mellem faste undertage og undertage af frithængende banevarer. Et fast undertag kan f.eks. bestå af krydsfinerplader beklædt med tagpap. Et undertag af en banevare er normalt tyndere og leveres normalt i ruller. Uudnytteligt tagrum Et tagrum, som er konstrueret således, at det kun kan gøres udnytteligt ved en væsentlig ombygning. Et uudnytteligt tagrum må ikke benyttes til nogen form for aktivitet eller oplag, men det kan indeholde installationer (el, VVS, ventilationskanaler, tele- og datakommunikation). 16

17 Uudnytteligt tagrum Vedligehold Vedligehold omfatter forebyggende og afhjælpende arbejde, der har til formål at opretholde bygningsdeles levetid, udseende og funktioner længst muligt. Hvis der i forbindelse med vedligeholdelse af en bygning indbygges nye bygningsdele, beklædninger eller lignende, er der tale om en ombygning. Vægoverflade Overflade på en lodret eller næsten lodret bygningsdel. Bygningsdelens hældning skal være mindre end 10 grader i forhold til lodret, for at der et tale om en vægoverflade, ellers er der tale om en loftoverflade. Øvrige rum Ved øvrige rum forstås alle rum ud over flugtveje, som kan benyttes til personophold i kortere eller i længere tid, samt udnyttelige tagrum. 17

18 3 Lovgivning 3.1 Bygningsreglementets historie Kravene til indvendige overflader i tagrum ses for første gang i Bygningsreglement 1966, hvor der stilles krav til væg- og loftkonstruktioner samt eventuelle beklædninger på disse. I bygninger med op til 8 etager stiller Bygningsreglement 1966 kun krav til de indvendige overflader i beboelseslejligheder. I bygninger med mere end 8 etager stilles krav til alle indvendige overflader. I Bygningsreglement 1972 strammes kravene til bygninger med op til 8 etager, hvilket betyder, at der nu stilles krav til alle indvendige overflader inklusive overflader i lagerrum. Reglerne med krav til alle indvendige overflader i udnyttede og udnyttelige rum er gennemgående i alle senere bygningsreglementer. Kravene til indvendige overflader var, ligesom i dag, primært afhængige af bygningshøjde og rummets anvendelse og adskiller sig ikke væsentligt fra kravene, som er beskrevet i denne vejledning. I tidligere bygningsreglementer skelnes, ligesom nu, mellem, hvor der kræves beklædning mindst udført som klasse 1 beklædning eller som klasse 2 beklædning. Betegnelserne klasse 1 og klasse 2 blev introduceret i et tillæg til Bygningsreglement Før dette tillæg blev indført, skelnede man mellem, om de synlige overflader ikke giver større tilskud til en brand end 22 mm sammenpløjede brædder af høvlet fyrretræ, eller om de synlige overflader ikke giver større tilskud til en brand end rør og puds. I Bygningsreglement 1995 (BR 95) og i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98) stilles krav til en bygnings ind- og udvendige overflader samt til sikring mod brandspredning. Kravene til de indvendige væg- og loftoverflader er gældende også i udnyttede og udnyttelige tagrum. I et uudnytteligt tagrum er der ikke krav til de indvendige overflader. 18

19 3.2 Bygningsreglement 1995 Bygningsreglement 1995 foreskriver blandt andet: Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår Stk. 1: Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudviklingen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår, eller til andre bygninger på samme grund Stk. 1: Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag til brandspredning. I afsnit 3.5 beskrives de brandmæssige krav til de indvendige overflader for bygninger opført efter Bygningsreglement 1995 med udgangspunkt i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 3.3 Bygningsreglement for småhuse 1998 Bygningsreglement for småhuse 1998 foreskriver blandt andet: 4.3 Brandforhold , vejledning Ved bygninger med tagudhæng henledes opmærksomheden på, at branden ikke må kunne sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagudhænget Udvendige overflader på ydervægge skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Alternativt hertil kan ydervægge udføres med udvendig overflade klasse D-s2,d Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. 3.4 Hvilke byggebestemmelser skal anvendes Om en given arbejdsopgave skal udføres i overensstemmelse med kravene i gældende byggebestemmelser afhænger af, om arbejdsopgaven er en del af et nybyggeri, en tilbygning, 19

20 en ombygning, en renovering eller vedligeholdelse. I nedenstående tabel gives eksempler på forskellige arbejdsopgaver sat i forhold til, hvilken kategori af bygningsarbejde, opgaven indgår som en del af. Hvor der er markeret med et Ja, skal de gældende byggebestemmelser følges. Hvor der er markeret med et Nej, kan de byggebestemmelser, som var gældende på bygningens opførelsestidspunkt, følges. Arbejdsopgave Nybyggeri Tilbygning Ombygning Renovering Vedligehold Opsætning af undertag i et tagrum, som på et senere tidspunkt vil kunne indrettes til bolig, lager eller lignende Opsætning af undertag i et uudnytteligt tagrum Nyindretning af udnyttelig tagetage, f.eks. til bolig, lager eller lignende Opsætning af ny beklædning på vægge og lofter Udskiftning af eksisterende beklædning med beklædning af samme type og udformning som den oprindelige Udskiftning af eksisterende beklædning med beklædning af anden type end den oprindelige Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Tabel 3.1 Oversigt over hvornår der lovgivningsmæssigt stilles krav om, at en given arbejdsopgave skal udføres i overensstemmelse med de nugældende krav eller om de krav, som var gældende på bygningens opførelsestidspunkt, kan følges. Et markeret felt betyder, at sammenstillingen ikke er relevant. 20

21 3.5 Indvendige overflader Med udgangspunkt i BR 95 (som udtrykt i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri ) og i BR-S 98 er der forskellige krav til de indvendige overflader i en bygning. Kravene afhænger bl.a af, hvad de rum, som overfladerne omslutter, benyttes til. Typisk skelnes mellem krav til overflader i flugtveje (flugtvejsgange og -trapper) og krav til overflader i øvrige rum. Ved øvrige rum forstås i denne sammenhæng alle rum, ud over flugtveje, som kan benyttes til personophold i kortere eller længere tid samt tagrum, der kan benyttes til lager og lignende. Heraf fås også, at der ikke er krav til overfladerne i et uudnytteligt tagrum. I efterfølgende tabeller er angivet krav til de indvendige overflader afhængigt af anvendelsen i bygninger opført efter BR 95 og BR-S

22 Krav til indvendige overflader på væg og loft Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 Anvendelseskategori 5 Anvendelseskategori 6 Bygningsreglement for småhuse 1998 Flugtveje Vægoverflader I I I I I I - Loftoverflader I I I I I I - Hvis andet ikke fremgår af nedenstående Vægoverflader I I I I I I II Loftoverflader I I I I I I II Bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 5,1 m over terræn og med brandceller på højst 150 m 2 Vægoverflader II II I II II I - Loftoverflader I I I II II I - Bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 5,1 m over terræn og med brandceller på mere end 150 m 2 Vægoverflader I I I II II I - Loftoverflader I I I II II I - Bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og med brandceller på højst 150 m² Vægoverflader II II I II II I - Loftoverflader I I I I I I - Bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og med brandceller på mere end 150 m 2 Vægoverflader I I I II II I - Loftoverflader I I I I I I - For en bygning med 1 etage kan kravene til de indvendige overflader på væg og loft i nogle tilfælde reduceres til beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], jævnfør afsnit i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 22

23 Tabel 3.2 Tabellen viser krav til indvendige overflader på væg og loft udtrykt med I eller II, hvor I betyder beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] og hvor II betyder beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] for bygninger opført efter BR 95 og BR-S 98. Avls- og driftsbygninger Staldrum Indvendige vægoverflader Loftoverflader II II For øvrige rum henvises til kapitel i BR 95 Tabel 3.3 Tabellen viser krav til beklædninger udtrykt med II, hvor II betyder beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Avls- og driftsbygninger kan projekteres og udføres på grundlag af de af Landbrugets Rådgivningscenter udgivne retningslinjer Landbrugets byggeblade. 3.6 Andre anvisninger Med udgangspunkt i Information om bygningsbevaring undertage til tegltage, udgivet af Kulturarvsstyrelsen, beskrives følgende: For de fredede bygninger skal der indhentes en særlig tilladelse til tagomlægning og etablering af undertage fra Kulturarvsstyrelsen. Ved restaureringsopgaver, hvor overfladerne i tagrummet forringes som følge af ændret materialevalg, skal der udvises særlig opmærksomhed mod, om den fremtidige loftoverflade er i konflikt med de gældende krav. For valg af det rette undertag til en given opgave henvises til DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS), som er en frivillig, uvildig internetbaseret klassifikationsordning, der har 23

24 til formål at hjælpe bygherrer og rådgivere med at vælge det rette undertag. For valg af træbaserede undertage, som f.eks. træfiberplader og faste undertage af brædder, krydsfinerplader eller OSB-plader med tagpap, henvises til håndbogen TRÆ 53 Undertage udgivet af træbranchens Oplysningsråd. 24

25 4 Udførelse og anvisninger 4.1 Indvendige overflader I udnyttelige tagrum og i udnyttede tagetager er der krav til de indvendige overflader i rummet. For udnyttelige tagrum og for tagetager kan kravet anses som opfyldt ved, at undertaget, hvor dette udgør den indvendige overflade i rummet, i sig selv opfylder overfladekravet. Hvis undertaget ikke opfylder overfladekravet, skal der monteres beklædning under undertaget, som da udgør den indvendige overflade og som da skal leve op til overfladekravene. Se bilag 1 for eksempler på klasse 1 beklædninger og klasse 2 beklædninger. Der skal gøres opmærksom på, at der i et udnytteligt tagrum og i en tagetage stilles krav til de bærende bygningsdeles brandmodstandsevne. Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] eller beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] afhængig af bygningens højde over terræn og bygningsafsnittets anvendelse Udnytteligt tagrum Figur 4.1 Kravene til de indvendige overflader opfyldes ved at vælge et undertag, som lever op til beklædningskravene. Undertaget skal således være beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] eller beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] afhængig af højde over terræn og af bygningsafsnittets anvendelse, se afsnit 3. 25

26 Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] eller beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] afhængig af bygningens højde over terræn og bygningsafsnittets anvendelse Uudnytteligt tagrum Udnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Figur 4.2 Kravene til de indvendige overflader opfyldes ved at ad-skille tagrummet fra tagdækningen med en beklædning, der opfylder beklædningskravene. Der er normalt ingen krav til undertagets brandtekniske egenskaber. Den indvendige beklædning skal leve op til gældende overfladekrav, se afsnit 3. Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] eller beklædning klasse K 1 10 D-s2, d2 [klasse 2 beklædning] afhængig af bygningens højde over terræn og bygningsafsnittets anvendelse Uudnytteligt tagrum Tagetage Uudnytteligt tagrum Figur 4.3 Kravene til de indvendige overflader opfyldes ved at ad-skille tagetagen fra tagdækningen med en beklædning, der opfylder beklædningskravene. Der er normalt ingen krav til undertagets brandtekniske egenskaber. Den indvendige beklædning skal leve op til gældende overfladekrav, se afsnit 3. 26

27 4.1.1 Bygninger opført efter BR 95 Tagdækning klasse Broof (t2) [klasse T tagdækning] Undertag Der er normalt ingen krav til undertagets brandtekniske egenskaber Uudnytteligt tagrum Figur 4.4 Bygning opført efter BR 95. Da taget er udført med et uudnytteligt tagrum er der ingen krav til de indvendige overflader i tagrummet. Derfor er der ikke noget brandteknisk krav til undertaget. 27

28 Tagdækning klasse Broof (t2) [klasse T tagdækning] Undertag Undertag Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Uudnytteligt tagrum Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Figur 4.5 Bygning opført efter BR 95 - anvendelseskategori 6. Ind-vendige væg- og loftoverflader i tagetagen skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], se tabel 3.2. Kravet til de indvendige overflader kan imødekommes ved at placere en beklædning på indersiden af spærene eller ved at benytte et un-dertag, som i sig selv lever op til overfladekravene. 28

29 Tagdækning klasse Broof (t2) [klasse T tagdækning] Beklædning/loft Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Uudnytteligt tagrum Beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Figur 4.6 Bygning opført efter BR 95 - anvendelseskategori 6. Indvendige væg- og loftoverflader i tagetagen skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], se tabel 3.2. Da undertaget ligger i tagkonstruktionen mellem tagdækningen og den indvendige beklædning, er der normalt ikke noget brandteknisk krav til undertaget. 29

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere