Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10"

Transkript

1 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar Version DATE LRO/MAA MBN JHH NAME DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk DOC. NO.

2 Forord Generelt Denne Pseudo-forskrift er en del af den samling af dokumenter, som tilsammen beskriver de markedsregler, der skal gælde, når DataHub'en aktiveres i det danske elmarked i april I de nye markedsregler har vi fokuseret på de forhold, der ændrer sig ved implementeringen af DataHub'en. Derfor vil der være forhold, som ikke er beskrevet endnu, og her henviser vi indtil videre til den gældende forskriftssamling. Pseudo-forskrifterne er et resultat af arbejdet i de forskellige delprojektgrupper, og de beskrevne regler har været behandlet og diskuteret på tværs blandt aktørerne i Energinet.dk's projekt. Titlen: "Pseudo-forskrift" refererer til, at markedsreglerne endnu ikke har været i høring og ikke har været igennem Energitilsynets godkendelsesprocedure. Indholdet i Pseudo-forskriften er derfor ikke juridisk bindende, og Pseudoforskriften kan frem til det tidspunkt, hvor forskriften træder i kraft som en del af Energinet.dk's markedsforskrifter, blive ændret. Det er dog Energinet.dk's forventning, at sådanne eventuelle ændringer vil være af beskedent omfang og ikke vil ændre på de grundlæggende elementer i Pseudo-forskriften. Når Pseudo-forskrifterne offentliggøres allerede på dette tidligere tidspunkt skyldes det, at aktørerne dermed får lejlighed til allerede nu at forberede implementeringen af de regler, der knytter sig til ikraftsættelsen af DataHub'en. Hele samlingen af pseudo-forskrifter og relaterede dokumenter kan findes på Samlingen af dokumenter udgør samtidig en del af Energinet.dk's udbudsmateriale vedrørende DataHub'en. Specifikt for denne pseudo-forskrift Formålet med denne forskrift er at fastlægge reglerne for leverandørskift og lignende processer og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. 1) Pseudo-forskriften tager udgangspunkt i Energinet.dk's forskrift H1: "Skift af elleverandør", version 4.1, oktober 2008 Sammenlignet med den gældende forskrift H1 er der foretaget en del ændringer. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for Pseudo-forskrift H1, jævnfør Energinet.dk's hjemmeside hvor også den til enhver tid gældende version af pseudo-forskriften kan hentes. Dok /10, Sag 10/3365 2/49

3 Versionsstyring Oversigt over ændringer i Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. fra version 1 til version 2. Versionsstyring Version Ændring Ansvarlig 2 Historiske måledata Leverandørskift Tilflytning Fraflytning Rettelse af fejlagtigt leverandørskift Oprettelse af nyt målepunkt Bilag 1 LRO Dok /10, Sag 10/3365 3/49

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed Optagelse som aktør i DataHub'en Elektronisk dataudveksling (EDI) Krav med hensyn til at handle på kundens vegne Stamdata Historiske måledata Andre generelle regler og krav Muligheder for andre aktører Leverandørskift Generelle regler ved leverandørskift Flytning Tilflytning Fraflytning Proceshierarki Ophør af kontrakt Proces for ophør af kontrakt Fejlagtigt leverandørskift Rettelse af fejlagtige leverandørskift Ændring af afregningsform Proces for ændring af afregningsform Afbrydelse/genåbning af et målepunkt Proces for afbrydelse af et målepunkt Oprettelse af nyt målepunkt Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet Oprettelse af nyt målepunkt som "nyoprettet" Referenceliste Bilag 1: Processer for ændring af stamdata i tilfælde af dødsfald, skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser Indledning Definitioner... 5 Dok /10, Sag 10/3365 4/49

5 3. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed Optagelse som aktør i DataHub'en Elektronisk dataudveksling (EDI) Krav med hensyn til at handle på kundens vegne Stamdata Historiske måledata Andre generelle regler og krav Muligheder for andre aktører Leverandørskift Generelle regler ved leverandørskift Flytning Tilflytning Fraflytning Proceshierarki Ophør af kontrakt Proces for ophør af kontrakt Fejlagtigt leverandørskift Rettelse af fejlagtige leverandørskift Ændring af afregningsform Proces for ændring af afregningsform Afbrydelse/genåbning af et målepunkt Proces for afbrydelse af et målepunkt Oprettelse af nyt målepunkt Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet Oprettelse af nyt målepunkt som "nyoprettet" Referenceliste...38 Bilag 1: Processer for ændring af stamdata i tilfælde af dødsfald, skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser...39 Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser Indledning Definitioner Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed Optagelse som aktør i DataHub'en Elektronisk dataudveksling (EDI) Krav med hensyn til at handle på kundens vegne Stamdata Historiske måledata... 8 Dok /10, Sag 10/3365 5/49

6 3.6 Andre generelle regler og krav Muligheder for andre aktører Leverandørskift Generelle regler ved leverandørskift Flytning Tilflytning Fraflytning Proceshierarki Ophør af kontrakt Proces for ophør af kontrakt Fejlagtigt leverandørskift Rettelse af fejlagtige leverandørskift Ændring af afregningsform Proces for ændring af afregningsform Afbrydelse/genåbning af et målepunkt Proces for afbrydelse af et målepunkt Oprettelse af nyt målepunkt Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet Oprettelse af nyt målepunkt som "nyoprettet" Referenceliste...39 Bilag 1: Processer for ændring af stamdata i tilfælde af dødsfald, skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser...40 Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser...42 Dok /10, Sag 10/3365 6/49

7 Oplæg til forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. 1. Indledning Alle kunder har markedsadgang. Med markedsadgang for forbrug forstås kundens ret til at anvende en anden leverandør end den, der har bevilling som forsyningspligtig elleverandør i det pågældende netområde. Ethvert punkt i nettet, hvor kunden har mulighed for markedsadgang, defineres som et målepunkt, hvad enten det er produktion eller forbrug. Et målepunkt er således den mindste enhed på hvilket, der kan ske leverandørskift. Markedsdesignet er konstrueret således, at DataHub'en ikke arbejder med et selvstændigt kundebegreb i sin datamodel, i stedet er de nødvendige kundeoplysninger registreret som stamdata tilknyttet målepunktet. Alle begivenheder der ændrer kundeforholdet og de kommercielle relationer vedrørende leverancen af energi på et målepunkt, hvad enten der er tale om kundens skift af elleverandør, kundens til- eller fraflytning eller andet skal anmeldes til DataHub'en, som håndterer og kvitterer for de nødvendige transaktioner og registrerer ændringer i målepunktsstamdata. De registrerede oplysninger - afregningsmålinger og målepunktsstamdata - gøres på forskellig vis tilgængelige for aktørerne i elmarkedet og for kunderne. Dok /10, Sag 10/3365 7/49

8 2. Definitioner AFTAGENUMMER: De sidste 11 cifre i GSRN-nr. AKTØRSTAMDATAREGISTER: Et register, der er tilgængeligt i DataHub'ens webportal med diverse oplysninger pr. aktør. ARBEJDSDAGE: Arbejdsdage som defineret i Pseudo-forskrift D1, bilag 2. DATAHUB'EN: En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub'en håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. ELLEVERANDØR: En elhandler, der: 1) sælger el til slutkunder og samtidig varetager balanceansvaret på målepunktet. Afregningen med kunden sker således på basis af det aflæste forbrug. Og 2) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub'en. FLYTNING: Skift af disponent/kunde på det betragtede målepunkt. En flytning kan samtidig medføre leverandørskift på målepunktet. FORSYNINGSPLIGTIG ELLEVERANDØR: Anvendes om en elleverandør med bevilling, som har pligt til at forsyne kunder med elektricitet, der ikke gør brug af muligheden for valg af anden elleverandør, eller hvis leveringsaftale med en anden elleverandør er ophørt. GSRN-NR: En 18-cifret entydig identifikation af et målepunkt. KUNDE: Anvendes synonymt med "Disponent" - jævnfør reference 1, og defineres som den (eller de) der har ret til at disponere over målepunktet - altså har ret til at foretage skift af elleverandør eller melde fraflytning på målepunktet etc. En kunde kan enten være registreret som en juridisk person - altså en virksomhed eller andet med et CVR nr. - eller som en privatperson. LEVERANDØRSKIFT: Skift af elleverandør på det betragtede målepunkt. MÅLEPUNKT: Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i nettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, produktion eller udveksling. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for en slutkunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed. NETOMRÅDE: Et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de tilstødende elnet med 15/60-målere og ejet af en og samme netvirksomhed. Dok /10, Sag 10/3365 8/49

9 NETVIRKSOMHED: Anvendes synonymt med "transmissionsvirksomhed", og defineres som en virksomhed, der har fået bevilling i henhold til Elforsyningsloven, og som blandt andet er pålagt et måleansvar. PID: Personlig Identifikationsnummer genereret på baggrund af CPR-nummeret. SKABELONAFREGNING: Anvendes for alle forbrugsmålepunkter, hvor der ikke anvendes timeafregning (se denne). Det omfatter for eksempel målepunkter, der aflæses årligt af kunden og målepunkter, hvor timeværdier hjemtages ugentligt af netvirksomheden uden at blive anvendt i balanceafregningen. SKÆRINGSDATO: Skæringsdato er den dato og det tidspunkt, hvor et skifte (for eksempel et skift af elleverandør eller en flytning) skal finde sted. Tidspunktet er altid døgnets start (kl 00.00) på den pågældende dato. TIMEAFREGNING: Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt hjemtager, validerer og distribuerer 15/60-værdier og disse anvendes i balanceafregningen. 15/60-MÅLING: Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2. 15/60-VÆRDI: En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60-måling. Dok /10, Sag 10/3365 9/49

10 3. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 3.1 Optagelse som aktør i DataHub'en Det er et krav, at elleverandører og netvirksomheder indgår aftale med Energinet.dk om optagelse som aktør i DataHub'en. Efter aftalen er underskrevet, optages aktøren i registret over aktører, der er godkendt til at kommunikere med DataHub'en samt får uddelt en adgangskode til DataHub'ens webportal. Aktørerne er selv ansvarlige for at opdatere egne data i Aktørstamdataregistret. 3.2 Elektronisk dataudveksling (EDI) Alle stamdata, måledata og oplysninger angående leverandørskift skal udveksles elektronisk med DataHub'en ved brug af EDI-meddelelser eller ved anvendelse af DataHub'ens webportal. Elektronisk dataudveksling (EDI) er struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. Alle netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige, der ønsker at kommunikere med EDI skal have et it-system, som skal være testet mod Energinet.dk's aktørtestsystem og efterfølgende godkendt heraf. Kravene til EDI kommunikation i det danske elmarked fremgår af Pseudoforskrift F. 3.3 Krav med hensyn til at handle på kundens vegne En elleverandør må kun anmelde leverandørskift til DataHub'en, hvis der foreligger skriftlig eller elektronisk aftale med kunden. Elektroniske aftaler skal leve op til kravene i "De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet (Oktober 2002), der er angivet i reference 2. En elleverandør må kun indhente oplysninger om en potentiel ny kunde i Data- Hub'en med kundens samtykke og accept. Dette kan være mundtligt, for at give en smidig markedsfunktion, men hvis det misbruges har elleverandøren bevisbyrden for, at aftalen eksisterer. Efter indgåelse af kontrakt kan kundens samtykke og accept gives i form af en generel fuldmagt hertil i kundens kontrakt. Energinet.dk (DataHub'en) vil løbende registrere elleverandørernes indhentning af stam- og måledata samt foretage stikprøvekontroller, hvor elleverandøren skal kunne bevise den indhentede fuldmagt. Registreringerne af elleverandørernes indhentning af stam- og måledata for et givet målepunkt vil blive vist på kundens log-in side i DataHub'ens webportal. Overtrædelse af krav med hensyn til at handle på kundens vegne er en klar misligholdelse af markedsreglerne, og kan medføre eksklusion af markedet. I forbindelse med såvel forespørgsel på stamdata og anmeldelse af leverandørskift, skal den nye elleverandør tjekke, om kundens stamdata stemmer overens med de data, som elleverandøren har fået oplyst fra kunden. Er der uoverens- Dok /10, Sag 10/ /49

11 stemmelse, skal elleverandøren kontakte kunden, som afklarer dette med netvirksomheden. Det er gratis at hente stam- og måledata i DataHub'en. 3.4 Stamdata Det er netvirksomhedens ansvar at vedligeholde stamdata knyttet til målepunktet i DataHub'en efter reglerne i Pseudo-forskrift I. Stamdata skal opdateres i DataHub'en senest 1 arbejdsdag efter registreringen af ændringen hos netvirksomheden. For ændringer i stamdata, som vedrører ændring af disponentnavn i forbindelse med skilsmisse, dødsfald og lignende, henvises til reglerne i bilag 1. Elleverandører kan anmode DataHub'en om stamdata på et målepunkt. Anmodning kan ske i tilbudsfasen, i perioden mellem godkendelse af leverandørskift og start af leverance samt efter overtagelse af leverance. Det fremgår af EDIguiden (reference 1), hvilke stamdata, der udveksles. I tilbudsfasen udveksles ikke fødselsdato eller PID. 3.5 Historiske måledata En elleverandør kan hente eller få fremsendt historiske måledata for potentielle og nyerhvervede kunders målepunkter. Måledata kan indhentes med den opløsning, som findes i DataHub'en; - I tilbudsfasen for en potentiel ny kunde - I perioden mellem godkendelse af leverandørskift og start af leverance Anmodningen kan foretages på to måder: 1. Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub'en. DataHub'en vil derved sende måledata til elleverandøren som EDI-meddelelse. 2. Anmodning kan foretages som opslag i DataHub'ens webportal. Her kan vælges, om data skal sendes som EDI-meddelelse eller som download til regneark. For timeafregnede kunder kan historiske timedata hentes, så længe kunden har været registreret på målepunktet, dog højst 1 år (DataHub'en tæller 1 år fra sidst indmeldte flytning på målepunktet). For skabelonafregnede målepunkter kan kundens registrerede skabelonafregnede forbrug for de seneste 3 år 1 samt det forventede årsforbrug hentes i Data- Hub'en. De registrerede årsforbrug kan kun hentes, så længe kunden har været registreret på målepunktet. Hvis der er tale om et timeaflæst skabelonafregnet målepunkt, hvorfra måledata sendes til DataHub'en oftere, vil disse data også kunne hentes i DataHub'en dog højst for 1 år, hvis der hentes timeværdier, jævnfør ovenfor. Aflæsningsmetoden er angivet i stamdata for målepunktet. 3.6 Andre generelle regler og krav For hvert målepunkt er der én og kun én elleverandør og én og kun én balanceansvarlig. 1 Alene forbrug fra 1. januar 2011 og frem vil være tilgængelig i DataHub'en Dok /10, Sag 10/ /49

12 En elleverandør kan i hvert netområde for alle time- og skabelonafregnede forbrugsmålepunkter kun have én balanceansvarlig, som elleverandøren leverer til. Netvirksomheder, skal i forbindelse med flytning, oprettelse af nyt målepunkt og andre aktiviteter sikre overholdelse af øvrige gældende regler, herunder reglerne om intern overvågning og ikke-diskriminerende adfærd, jævnfør Elforsyningsloven og regler udstedt i medfør heraf. Elleverandørerne skal ved aktiviteter i forbindelse med skift af elleverandør naturligvis også sikre overholdelse af øvrige gældende regler, herunder markedsføringsmæssige og forbrugerretlige regler. 3.7 Muligheder for andre aktører Aktører kan godt være aktive på detailmarkedet uden at være elleverandør efter definitionen i denne forskrift. En elleverandør kan således indgå aftale med en mægler om, at mægleren på elleverandørens vegne markedsfører elleverandørens produkter overfor kunderne og eventuelt står for den efterfølgende afregning m.v. Der gælder følgende krav i dette tilfælde: 1. Det er altid elleverandøren, der skal varetage al kommunikation med Data- Hub'en. 2. Mægleren skal altid inden indgåelse af en kontrakt oplyse kunden om, hvem elleverandøren er. I modsat fald er der risiko for, at kunden afviser skift til en elleverandør, som han aldrig har hørt om. Mægleren kan af Energinet.dk autoriseres til at kunne fremsøge stam- og måledata i DataHub'ens webportal, med samme rettigheder og pligter som en elleverandør. Mægleren kan kun se data i DataHub'en, men vil ikke kunne igangsætte nogen proces i elmarkedet. Desuden kan en mægler, der ikke er elleverandør, godt sælge el til slutkunder, men det skal i givet fald ske via bilateral handel med kundens elleverandør på engros-markedet. Dok /10, Sag 10/ /49

13 4. Leverandørskift Leverandørskift skal anmeldes til DataHub'en uden ophold efter kontraktens indgåelse og med minimum 10 arbejdsdages varsel dog tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Der er ikke en tidsgrænse for, hvor tidligt et leverandørskift kan anmeldes. Der er endvidere ikke en grænse for, hvor mange fremtidige leverandørskift, der kan anmeldes til samme målepunkt. Overholdes disse tidsfrister, kan der skiftes elleverandør hver dag. Et leverandørskift kan annulleres frem til 4 arbejdsdage før leverancestart. Ved it-systemsvigt m.v. hos elleverandøren kan DataHub'ens webportal anvendes til at anmelde leverandørskift. Kun den eller de personer (højst to), der er registreret som disponent på målepunktet, må indgå aftale om leverandørskift. Ved flytning annulleres alle fremtidige leverandørskift på det betragtede målepunkt. 4.1 Generelle regler ved leverandørskift Et leverandørskift kan opdeles i følgende processer: 1. Tilbudsfasen: Drøftelse mellem kunde og ny elleverandør om indgåelse af kontrakt. 2. Indgåelse af aftale: Ny elleverandør indgår aftale om leverance med kunden. 3. Anmeldelse: Ny elleverandør anmelder leverandørskift til DataHub'en. 4. Godkendelse: DataHub'en godkender eller afviser leverandørskift. 5. Bekræftelse af skiftedato: Ny elleverandør sender skriftlig bekræftelse til kunden med angivelse af skiftetidspunkt. 6. Eventuel annullering: Den ny elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før leverancestart. 7. Information til den hidtidige elleverandør og netvirksomheden. 8. Skifteopgørelse: DataHub'en rekvirerer opgørelse/aflæsning af kundens forbrug til slutafregning m.v. hos netvirksomheden. DataHub'en sender forbrugsopgørelse til den hidtidige elleverandør. Ad 1. Tilbudsfasen I tilbudsfasen drøftes det eventuelle kundeforhold mellem en elleverandør og kunden. Elleverandøren kan med kundens accept få oplysning om kundens stamdata og måledata i DataHub'en. Kravene til dette er beskrevet i afsnit 3.4 og 3.5. Ad 2. Indgåelse af aftale Det forudsættes, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kunden. Kravene til dette er beskrevet i afsnit 3.3. Ad 3. Anmeldelse Dok /10, Sag 10/ /49

14 Den nye elleverandør skal anmelde leverandørskiftet til DataHub'en med en EDI-meddelelse eller via webportalen. Anmeldelse af leverandørskift skal ske minimum 10 arbejdsdage og maksimum 10 år før leverancestart. Elleverandøren har ansvaret for at anmelde leverandørskiftet til en dato, der jævnfør Forbrugeraftaleloven sikrer, at 14-dages fortrydelsesretten ved fjernkøb for forbrugere overholdes. En elleverandør må ikke anmelde et leverandørskift på et målepunkt, som han i forvejen leverer til. Ad 4. Godkendelse DataHub'en efterkommer altid en rettidig og korrekt anmodning om leverandørskift. Godkendelsen sker efter først-til-mølle princippet, det vil sige den elleverandør, som først anmoder om leverandørskift til en given dato, vil blive kundens nye elleverandør fra denne dato. Alle efterfølgende anmodninger om leverandørskift til samme dato afvises. DataHub'en sender godkendelse/afslag på anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør senest 1 time efter modtagelse af anmeldelse. Ad 5. Bekræftelse af skiftedato Den nye elleverandør har pligt til at oplyse kunden om, at der skiftes elleverandør til en aftalt skæringsdato, og at netvirksomheden vil foretage en opgørelse/aflæsning på denne dato, eventuelt ved udsendelse af aflæsningskort. I brevet har den nye elleverandør pligt til at oplyse kunden om, hvad kunden skal gøre, hvis leverandørskiftet ønskes annulleret. Ad 6. Eventuel annullering Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før leverancestart. Dette kan for eksempel skyldes, at elleverandøren eller kunden opdager, at leverandørskiftet er fejlagtigt, eller at kunden fortryder aftalen. DataHub'en sender bekræftelse på annullering til den nye elleverandør senest 1 time efter anmodning om annullering. Ad 7. Information til den hidtidige elleverandør og netvirksomheden For de skabelonafregnede målepunkter modtager netvirksomheden meddelelse om at foretage aflæsning i forbindelse med leverandørskift 9 arbejdsdage før leverancestart med mindre skiftet er anmeldt af den elleverandør, som i forvejen varetager leverancen på målepunktet. Senest 1 time efter annulleringsfristens udløb, sender DataHub'en stopmeddelelse til den hidtidige elleverandør. Ad 8. Skifteopgørelse Ved leverandørskift skal netvirksomheden foretage en aflæsning af kundens elmåler eller en opgørelse af den timemålte energi. Proceduren for opgørelse af elforbrug i forbindelse med leverandørskift følger retningslinjerne i reference 4. Dok /10, Sag 10/ /49

15 Den hidtidige elleverandør modtager det opgjorte forbrug siden sidste opgørelse fra DataHub'en senest 1 time efter modtagelse af disse data fra netvirksomheden. Dok /10, Sag 10/ /49

16 I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . Leverandørskift Kunde Fremtidig elleverandør DataHub Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Henvendelse om elleverance Opslag på kundedata Forespørgsel på stamdata Tilbudsfasen Aftale om elleverance Levering af stamdata Anmodning om leverandørskift Bekræftelse på leverandørskift Bekræftelse på skiftedato Meddelelse om leverandørskift m. dato Evt. annullering af leverandørskift Bekræftelse på evt. annullering Meddelelse om leveranceophør Aflæsning Forbrug pr. skiftedato Slutopgørelse - leverandørskift Slutopgørelse Figur 1 Leverandørskift Proces for leverandørskift. 1. Leverandørskift kan anmeldes indtil 10 arbejdsdage før skiftedato Dok /10, Sag 10/ /49

17 2. Godkendelse/afvisning af anmodet leverandørskift sendes til ny elleverandør af DataHub'en senest 1 time efter modtagelse af anmodning om leverandørskift. 3. Ny elleverandør bekræfter leverandørskift til kunden senest 9 arbejdsdage før skiftedatoen. 4. Leverandørskift kan annulleres af ny elleverandør indtil 4 arbejdsdage før skiftedato. 5. Netvirksomheden modtager meddelelse om leverandørskift med anmodning om forbrug pr. skiftedato 9 arbejdsdage før skiftedatoen for skabelonafregnede målepunkter (med mindre skiftet sker til den elleverandør, som er elleverandør på målepunktet på skiftedagen). 6. Senest 1 time efter annulleringsfristens udløb sender DataHub'en stopmeddelelse til den hidtidige elleverandør. 7. Meddelelse om forbrug sendes af netvirksomheden til DataHub'en. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i reference Meddelelse om forbrug sendes af DataHub'en til den hidtidige elleverandør senest 1 time efter modtagelse fra netvirksomheden. Dok /10, Sag 10/ /49

18 5. Flytning Ved en flytning sker der et skift af kunde på et målepunkt. Der kan iværksættes to processer for flytning: 1. Tilflytning 2. Fraflytning Valget af proces afhænger af, om det er fraflytter eller tilflytter, som melder flytning. Begge processer kan meldes til både elleverandør og netvirksomhed. I tilfælde af overlap af indmeldte flytteprocesser håndteres dette efter reglerne i afsnit 5.3 Proceshierarki. Alle fremtidige leverandørskift til målepunktet annulleres 1 arbejdsdag før skæringsdatoen eller først muligt derefter. 5.1 Tilflytning Tilflytning kan meldes til både netvirksomhed og elleverandør. Tilflytning skal meldes til netvirksomheden eller elleverandøren og anmeldes til DataHub'en senest 3 arbejdsdage og tidligst 2 måneder inden skæringsdatoen. Hvis hverken til- eller fraflytning er meldt på målepunktet til DataHub'en inden for 3 dagesfristen, kan der meldes tilflytning med tilbagevirkende kraft til DataHub'en inden for følgende tidsfrister: 1. Timeafregnede kunder: 5 arbejdsdage efter skæringsdato 2. Skabelonafregnede kunder: 15 arbejdsdage efter skæringsdato Meldes tilflytning til DataHub'en senere end disse tidsfrister må til- og fraflytter selv håndtere det økonomiske mellemværende for eksempel i refusionsopgørelsen, og tilflytning behandles efter almindelige tidsfrister i DataHub'en (med 3 dages varsel). Tilflytning med tilbagevirkende kraft kan kun gennemføres under følgende forudsætninger: 1. Til- og fraflytter er enige om skæringsdatoen, hvilket den som anmelder flytningen til DataHub'en skal forvisse sig om. 2. Hvis der er gennemført et leverandørskift i tiden mellem skæringsdatoen og den anmeldte flytning, kan der højst flyttes med tilbagevirkende kraft indtil datoen for leverandørskiftet. Når tilflytning er meldt med tilbagevirkende kraft, skal der foretages korrektioner i forhold til forbruget på målepunktet. Dette gøres efter reglerne i kapitel 7. Processen for tilflytning anvendes også i visse tilfælde i forbindelse med skilsmisse, dødsfald og lignende efter reglerne i bilag 1. Dok /10, Sag 10/ /49

19 5.1.1 Tilflytning meldt til elleverandøren Tilflytning meldt til elleverandøren benyttes både, hvis kunden melder tilflytning til den forsyningspligtige elleverandør, og når det meldes til andre elleverandører. Hvis det er en anden elleverandør end den forsyningspligtige, som indmelder tilflytning, forudsættes det, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kunden, som beskrevet i afsnit 3.3. I så fald er det desuden elleverandørens ansvar at sikre, at 14-dages fortrydelsesretten overholdes. Hvis kunden allerede har indmeldt tilflytning til netvirksomheden, og 3-dages fristen ikke er udløbet, kan elleverandøren slå den indmeldte skæringsdato op i DataHub'en, så tilflytning kan meldes af elleverandøren på denne dato. Det bevirker, at elleverandøren, og ikke den forsyningspligtige elleverandør, får leverancen til målepunktet fra skæringsdatoen. I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . Dok /10, Sag 10/ /49

20 Tilflytning meldt til elleverandør Kunde Fremtidig elleverandør Netvirksomhed DataHub Hidtidig elleverandør Hidtidig kunde Tilflytning meldes med information om navn, nuværende adresse og dato for flytning Tilflytning meldes Tilflytning Stop af leverance Netbenyttelsesaftale indgås Info om flytning samt aflæsning foretages Bekræftelse på stamdataændring Nyt kodeord Forbrugsopgørelse Forbrugsopgørelse Slutopgørelse Dok /10, Sag 10/ /49

21 Figur 2 Tilflytning meldt til elleverandør Proces for tilflytning meldt til elleverandør 1. Kunden kontakter elleverandøren om en kommende tilflytning og oplyser et aftagenummer og en skæringsdato. Hvis kunden ikke oplyser et aftagenummer, kan elleverandøren fremsøge dette i DataHub'en. 2. Elleverandøren melder tilflytning til DataHub'en umiddelbart efter registrering af tilflytning. Tilflytningsmeddelelsen skal blandt andet indeholde information om tilflytters navn, nuværende adresse samt skæringsdato. 3. DataHub'en verificerer inden for 1 time meddelelsen ved at godkende eller afvise meddelelsen. 4. DataHub'en videreformidler inden for 1 time tilflytningsmeddelelsen til netvirksomheden. 5. Netvirksomheden kontakter herefter tilflytter og indgår påbegynder indgåelse af netbenyttelsesaftale. 6. Senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af tilflytningsmeddelelse sender netvirksomheden stamdata til DataHub'en baseret på tilflytningsmeddelel- Dok /10, Sag 10/ /49

22 sen 2. DataHub'en, som videreformidler stamdata til tilflytters elleverandør, som. Tilflytters elleverandør kontrollerer stamdata, og hvis fejl konstateres initieres processen for fejlagtig tilflytning, jævnfør afsnit Sammen med stamdata modtager elleverandøren webadgangskode, som skal videreformidles til kunden. 7. DataHub'en sender stop af leverance til fraflytters elleverandør med information om skæringsdag senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af tilflytningsmeddelelsen, og den hidtidige elleverandør stopper leverancen på skæringsdagen. 8. Aflæsningen foretages efter proceduren for opgørelse af elforbrug i reference 4. Herefter sendes forbrugsopgørelse til fraflytters elleverandør, som foretager slutopgørelsen med fraflytter. 9. Hvis det forventede årsforbrug er blevet ændret for en skabelonafregnet kunde, opdaterer netvirksomheden denne information i DataHub'en Tilflytning meldt til netvirksomheden Hvis kunden melder tilflytning til netvirksomheden, har netvirksomheden en særlig forpligtelse til at oplyse kunden om det frie valg af elleverandør under hensyntagen til reglerne i Elforsyningsloven, som beskrevet i afsnit 3.6. Hvis kunden henvender sig direkte til netvirksomheden, og 3-dages fristen for at melde tilflytning fra elleverandør til DataHub'en endnu ikke er udløbet, skal netvirksomheden oplyse kunden om muligheden for at vælge en elleverandør samt fristen for dette. Hvis kunden ikke henvender sig direkte til netvirksomheden (for eksempel kommer beskeden fra fraflytter eller fra ejendomsmægler eller -administrator), eller hvis kunden henvender sig efter 3-dages fristens udløb, skal netvirksomheden oplyse kunden om muligheden for at skifte elleverandør i det materiale, der udsendes til kunden. Når kunden melder tilflytning til netvirksomheden, skal netvirksomheden uden ophold melde dette ind i DataHub'en. Indtil 3-dages fristen er overskredet, vil DataHub'en afvente, at en tilflytning meldt af en elleverandør kan træde i stedet for processen for tilflytning meldt af netvirksomheden. Når 3-dages fristen er overskredet, vil DataHub'en give den forsyningspligtige elleverandør besked om leverancestart på skæringsdatoen. I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . 2 Hvis netvirksomheden undlader at fremsende stamdatameddelelse, vil DataHub'en acceptere de stamdata, som elleverandøren har indsendt. Desuden vil DataHub'en sende til netvirksomheden med påmindelse om rettelse af stamdata. Dok /10, Sag 10/ /49

23 Tilflytning meldt til netvirksomhed Kunde Netvirksomhed DataHub Forsyningspligtig elleverandør Hidtidig elleverandør Hidtidig kunde Afventer 3-dages fristens udløb Tilflytning meldes Netbenyttelsesaftale indgås Opdatering af stamdata Nyt kodeord Besked om leverancestart Stop meddelelse - flytning Aflæsning foretages Forbrugsopgørelse Forbrugsopgørelse Slutopgørelse Dok /10, Sag 10/ /49

24 Tilflytning meldt til netvirksomhed Kunde Netvirksomhed DataHub Forsyningspligt ig elleverandør Hidtidig elleverandør Hidtidig kunde Tilflytning meldes Opdatering af stamdata Netbenyttelsesaftale indgås besked om leverancestart Aflæsning foretages stamdata samt webadgangskode stop meddelelse - flytning forbrugsopgørelse forbrugsopgørelse slutopgørelse Figur 3 Tilflytning meldt til netvirksomhed Proces for tilflytning meldt til netvirksomhed 1. Kunden kontakter netvirksomheden om tilflytning og oplyser en skæringsdato. 2. Netvirksomheden opdaterer stamdata i DataHub'en umiddelbart efter registrering af tilflytning. 3. Netvirksomheden indgår netbenyttelsesaftale med tilflytter. 4. DataHub'en giver meddelelse om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør efter 3-dages fristens udløb, og den forsyningspligtige elleverandør påbegynder leverance på skæringsdagen. 5. DataHub'en sender stop af leverance til den hidtidige elleverandør, når stamdata er modtaget, og på skæringsdagen stopper den hidtidige elleverandør leverancen. 6. Aflæsningen foretages efter proceduren for opgørelse af elforbrug i reference 4. Herefter sendes forbrugsopgørelse til fraflytters elleverandør, som foretager slutopgørelsen med fraflytter Rettelse af fejl i forbindelse med tilflytning I dette afsnit forudsættes følgende situation: Dok /10, Sag 10/ /49

25 1. Der er tilsyneladende gennemført en tilflytning "efter bogen". Blandt andet har hverken den tilflyttendes elleverandør eller netvirksomheden haft grund til at antage, at anmeldelsen af tilflytning ikke var korrekt. 2. Fejlen opdages så sent, at den hidtidige og eventuelle fremtidige elleverandører har modtaget stop af leverance på målepunktet. Under disse forudsætninger skal netvirksomheden eller elleverandøren uden ophold meddele dette til Energinet.dk via den korrekte webformular. Energinet.dk vil herefter manuelt via DataHub'en føre flytningen tilbage til udgangspunktet hvis muligt. De elleverandører, som har modtaget stop af leverance skal bl.a. høres, om de vil acceptere at blive genindsat på målepunktet. Den part - værende enten netvirksomhed eller elleverandør - der har meldt den fejlagtige tilflytning ind i DataHub'en er ansvarlig for at udrede eventuelle økonomiske erstatningskrav fra kunden, der er blevet fejlagtigt flyttet. 5.2 Fraflytning Processen for fraflytning kan meldes til både netvirksomhed og elleverandør og anvendes, når den eksisterende disponent på et målepunkt melder fraflytning (der må ikke indmeldes fraflytning for en fremtidig disponent). Fraflytning skal meldes senest 3 arbejdsdage og tidligst 2 måneder inden skæringsdatoen. Specielt for processen for fraflytning er, at den kun gennemføres, hvis netvirksomheden vurderer, at følgende tre forudsætninger er opfyldt: - Kunden ønsker ikke længere at hæfte for målepunktet, det vil sige ønsker ikke at afbryde målepunktet. - Der er ikke kendskab til eller forventning om en kommende kunde. - Der er ingen alternativ kunde til målepunktet. Hvis en kunde melder fraflytning til netvirksomheden, sætter netvirksomheden kun processen i gang, hvis forudsætningerne er opfyldt. Melder kunden fraflytning til elleverandøren, har denne ikke mulighed for at foretage denne vurdering, og skal derfor sætte processen i gang, hvorefter netvirksomheden må vurdere, om den skal gennemføres. 1. Har fraflytter kendskab til en tilflytter, sætter netvirksomheden processen for tilflytning meldt til netvirksomhed i gang. 2. Er der en alternativ kunde til målepunktet - for eksempel hvis fraflytter er lejer, og ejer accepterer at stå for målepunktet, indtil ny tilflytter forefindes - kan netvirksomheden foretage tilflytning til ejeren. Dette er dog kun en mulighed, hvis det aftales bilateralt mellem netvirksomhed og ejer. Er forudsætningerne opfyldt, skal netvirksomheden gennemføre processen for fraflytning. Herunder skal det besluttes, om målepunktet skal nedlægges eller gøres inaktivt. Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag inden skæringsdatoen melde ind i DataHub'en, hvad der skal ske på målepunktet. Herunder om målepunktet skal: have tilflytning (se afsnit 5.1) nedlægges (proces for fraflytning) Dok /10, Sag 10/ /49

26 inaktiveres (proces for fraflytning) I det tilfælde at netvirksomheden ikke melder ind til DataHub'en inden for tidsfristen, vil DataHub'en på skæringsdatoen sætte målepunktet til inaktivt. Hvis netvirksomheden i sin kontakt til kunden finder ud af, at fraflytning vil ske senere end indmeldt af elleverandøren, må netvirksomheden foretage tilflytning af kunden på skæringsdatoen og herefter indmelde ny fraflytning. Hvis netvirksomheden finder ud af, at fraflytning vil ske tidligere end indmeldt af elleverandøren, må netvirksomheden afvise kundens anmodning. Hvis der er tale om et nyoprettet målepunkt, vil netvirksomheden blive indsat som disponent på målepunktet af DataHub'en, hvis den ikke har ageret inden for tidsfristen. I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . Figur 4 Fraflytning Dok /10, Sag 10/ /49

27 5.2.1 Proces for fraflytning 1. Kunden melder fraflytning enten til netvirksomheden eller elleverandøren. 2. Hvis elleverandøren har indmeldt fraflytningen, modtager netvirksomheden besked om fraflytningen. Netvirksomheden vurderer herefter, om processen for fraflytning skal gennemføres. Hvis dette er tilfældet, indsender netvirksomheden senest 1 arbejdsdag inden skæringsdato meddelelse om fraflytning til DataHub'en med information om, at målepunktet nedlægges eller inaktiveres 3. Herefter modtager elleverandøren accept af fraflytningen i form af besked om stop af leverance senest 1 arbejdsdag inden skæringsdato. Hvis fraflytter har meldt fraflytning til netvirksomheden, modtager elleverandøren stop af leverance senest 1 arbejdsdag inden skæringsdato. 3. Aflæsningen foretages efter proceduren for opgørelse af elforbrug i reference 4. Herefter sendes forbrugsopgørelse til fraflytters elleverandør, som foretager slutopgørelsen med fraflytter Proces for aktivering af et inaktivt eller nedlagt målepunkt Et inaktivt målepunkt kan genaktiveres ved at bruge processen for tilflytning. Herved kan der genetableres et kunde- og leverandørforhold på målepunktet. Et nedlagt målepunkt kan ikke genaktiveres, og processen for oprettelse af nyt målepunkt skal derfor gennemføres for at skabe leverance til adressen. 5.3 Proceshierarki Da både tilflytter og fraflytter kan melde flytning - til både elleverandører og netvirksomhed - vil der være risiko for, at der meldes flere flyttebegivenheder til samme målepunkt inden for samme tidsperiode. DataHub'en er ikke i stand til at tjekke, hvorledes disse flyttebegivenheder hører sammen, herunder om der er et overlap af disponenter. Flyttebegivenhederne vil derfor blive behandlet efter nogle faste principper. Det er altid muligt for elleverandører og netvirksomheder at slå skæringsdato og tilflytters navn for et målepunkt op i Data- Hub'ens webportal Principper for proceshierarki 1. Hvis der meldes fraflytning efter en tilflytning er indmeldt, vil fraflytning altid blive afvist af DataHub'en, med mindre skæringsdatoen for fraflytning er meldt til en dato, som ligger før skæringsdato for indmeldt tilflytning. 2. Hvis der meldes flere tilflytninger til forskellige datoer, gennemføres disse uafhængigt af hinanden. 3. Hvis der meldes flere tilflytninger til samme dato, håndteres det efter følgende regler; 3.1 hvis tilflytning er meldt af 2 elleverandører, vil "først til mølle" princippet gælde, så nr. 2 elleverandør afvises. 3.2 hvis tilflytning først er meldt af en netvirksomhed, og der derefter meldes tilflytning af en elleverandør inden for 3-dages fristen, overtager elleverandøren leverancen på skæringsdatoen. 3 Hvis netvirksomheden undlader at indsende information til DataHub'en inden for tidsfristen, vil DataHub'en inaktivere målepunktet. I så fald vil DataHub'en sende en til netvirksomheden med påmindelse om rettelse af stamdata. Dok /10, Sag 10/ /49

28 3.3 hvis tilflytning først er meldt af en netvirksomhed og der derefter meldes tilflytning af en elleverandør efter 3-dages fristen, afvises tilflytningen fra elleverandøren, og den forsyningspligtige elleverandør overtager leverancen på skæringsdatoen. 3.4 hvis tilflytning først er meldt af en elleverandør, vil tilflytning meldt af netvirksomheden blive håndteret som en stamdataændring. 4. Hvis fraflytning meldes, efter en anden fraflytning er indmeldt, vil den sidst indmeldte fraflytning altid afvises, med mindre det sker til en skæringsdato, som er før den først indmeldte fraflytnings-skæringsdato. I så fald vil det blive anset som en datokorrektion. 5. Hvis tilflytning meldes, efter en fraflytning er blevet indmeldt, vil de to processer blive gennemført uafhængigt af hinanden med mindre tilflytning meldes til en dato, der ligger før datoen for fraflytning. I så fald vil tilflytningen blive afvist. 6. Hvis tilflytning meldes med tilbagevirkende kraft efter en tilflytning med tilbagevirkende kraft er blevet meldt, vil den sidst indmeldte tilflytning altid afvises med mindre det er til en skæringsdato, som ligger efter den først indmeldte skæringsdato for tilflytning med tilbagevirkende kraft. I bilag 2 er opført en oversigt over DataHub'ens reaktion på samtlige mulige kombinationer af anmeldelser af flytteprocesser til samme målepunkt. Dok /10, Sag 10/ /49

29 6. Ophør af kontrakt Ophører elleverandørens kontrakt med kunden uden, at elleverandøren har modtaget meddelelse om, at en ny elleverandør indtræder, skal elleverandøren melde ophør af kontrakt til DataHub'en samt til kunden. Meddelelse om ophør af kontrakt skal sendes til kunden senest 20 arbejdsdage før leverancestoppet. Meddelelsen skal indeholde information om deadline for at finde alternativ leverandør til forsyningspligtleverandøren. Meddelelsen om ophør af kontrakt skal sendes til DataHub'en 9 arbejdsdage inden leveranceophøret. I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . Figur 5 Ophør af kontrakt 6.1 Proces for ophør af kontrakt 1. Elleverandøren kontakter kunden med information om ophør af kontrakt senest 20 arbejdsdage før leverancestop. Dok /10, Sag 10/ /49

30 2. Elleverandøren melder ophør af kontrakt til DataHub'en 9 arbejdsdage før leverancestop. 3. DataHub'en melder manglende elleverandør til netvirksomheden, som foretager aflæsning af kunden, og indsender til DataHub'en efter proceduren for opgørelse af elforbrug i reference DataHub'en giver besked om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør. 5. Når forbrugsopgørelsen er sendt til den hidtidige elleverandør, foretages slutopgørelsen med kunden. Dok /10, Sag 10/ /49

31 7. Fejlagtigt leverandørskift I forbindelse med gennemførelse af et leverandørskift kan der af den ene eller anden grund opstå fejl. Alt afhængig af, hvornår sådanne fejl opdages, skal de håndteres på forskellig vis. anmeldes Leverandørskift Annulleringsfrist: 4. arb. dag inden leverancestart - herefter informeres netvirksomhed og hidtidig elleverandør Leverancestart Situation 1: Fejl opdages Situation 2: Fejl opdages Situation 3: Fejl opdages Figur 6 Situationer for opdagelse af fejl i forbindelse med leverandørskift Opdages fejlen inden annulleringsfristens udløb (situation 1) anses det ikke for en fejl rent markedsmæssigt. Elleverandøren kan derfor frit annullere leverandørskiftet efter reglerne i afsnit 4. Reglerne for fejlagtigt leverandørskift gælder udelukkende, når fejlen opdages efter annulleringsfristens udløb (situation 2 og 3). Der er følgende forudsætninger for at gennemføre processen for fejlagtigt leverandørskift: 1. Der er tale om en fejl i nuværende leverandørforhold. 2. Fejlen i leverandørskiftet kunne ikke være opdaget på et tidligere tidspunkt. 3. Kunden har inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra netvirksomheden/elleverandøren, som klart har signaleret leverandørskift. 4. Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleverandør (kun relevant for situation 3). Der skal være tale om noget undskyldeligt, som kunden eller den hidtidige elleverandør med rimelig omhu ikke kunne have undgået. Det er dermed ikke en fejl, hvis kunden har skiftet elleverandør indenfor bindingsperioden med en anden elleverandør, idet kunden med rimelig omhu kunne have undgået dette. Under disse forudsætninger skal kunden holdes økonomisk skadesløs. Kunden skal således have en endelig afregning, der nøjagtigt svarer til måleværdierne kombineret med den hidtidige elleverandørs aftale om priser m.v. med kunden. Den elleverandør, som har gennemført det fejlagtige leverandørskift, skal informere kunden om muligheden for at blive overført til den forsyningspligtige elleverandør, hvis den hidtidige elleverandør ikke ønsker at tage kunden tilbage. Hvis dette er tilfældet, skal kunden stadig have en afregning, som svarer til den hidtidige elleverandørs aftale om priser m.v. med kunden. Dok /10, Sag 10/ /49

32 I forholdet mellem den hidtidige og nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuelle krav på erstatning for fejl i anmeldte leverandørskift skulle afgøres efter dansk rets almindelige regler. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den utilfredse kunde foretage et nyt leverandørskift efter varslet for leverandørskift. 7.1 Rettelse af fejlagtige leverandørskift Det er kun den elleverandør, der fejlagtigt har gennemført et leverandørskift, som kan igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift. Hvis netvirksomheden eller den hidtidige elleverandør får en henvendelse fra kunden, kan de på kundens vegne udfylde en webformular, som sendes til den korrekte "fejlagtige" elleverandør via DataHub'en. Alternativt kan kunden selv udfylde en webformular via DataHub'en. I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. brev eller . DataHub afventer melding fra hidtidig elleverandør Dok /10, Sag 10/ /49

33 Fejlagtigt leverandørskift Fejlagtig elleverandør DataHub Hidtidig elleverandør Netvirksomhed Forsyningspligtig elleverandør DataHub en afventer melding fra hidtidig elleverandør Fejlagtigt leverandørskift Kontaktoplysninger på hidtidig elleverandør Afklaring af om leverandørforhold kan gå tilbage Genoptage leverandørforhold Accept af genoptaget leverandørforhold Besked om leverancestart Rekvirér aflæsning Forbrugsopgørelse Forbrugsopgørelse Eventuelt forbrugsopgørelse Eventuelt forbrugsopgørelse Eventuelt økonomisk afklaring med den elleverandør, der overtog leverancen Figur 7 Fejlagtigt leverandørskift Proces for fejlagtigt leverandørskift 1. Elleverandøren modtager information om fejl og undersøger, om forudsætningerne for at gennemføre fejlagtigt leverandørskift er opfyldt. 2. Elleverandøren anmelder uden unødigt ophold meddelelse om fejlagtigt leverandørskift til DataHub'en. 3. DataHub'en kvitterer inden for 1 time med afgivelse af kontaktinformation for den elleverandør, der var på målepunktet forud for det fejlagtige leverandørskift (den hidtidige elleverandør). Samtidig sender DataHub'en besked til den hidtidige elleverandør med kontaktoplysninger til den "fejlagtige" elleverandør samt information om udløb af svarfrist til DataHub'en og- Dok /10, Sag 10/ /49

34 samt dato for "start af leverance" - den dato, som elleverandøren skal indmelde, hvis han ønsker at genoptage leverancen til målepunktet. 4. Elleverandøren kontakter uden unødigt ophold og senest 1 arbejdsdag efter kvittering fra DataHub'en den hidtidige elleverandør med henblik på at afklare, om denne er villig til at genoptage leverancen. 5. Den hidtidige elleverandør sender inden for 3 arbejdsdage meddelelse til DataHub'en om genoptagelse af leverance for målepunktet. Hvis Data- Hub'en ikke har modtaget besked om genoptagelse af leverance inden for 3 arbejdsdage, sendes besked om leverancestart til den forsyningspligtige elleverandør med årsagen "fejlagtigt leverandørskift". 6.DataHub'en anmoder netvirksomheden om at foretage aflæsning af kunden. 7.Aflæsningen foretages efter proceduren for opgørelse af elforbrug i reference Den elleverandør, som skal overtage kunden - værende enten den forsyningspligtige eller den hidtidige elleverandør - indsættes på målepunktet pr den "fejlagtige" skiftedato DataHub'en videreformidler forbrugsopgørelse til de involverede elleverandører og foretager korrektioner i det periodiserede forbrug, der også periodiseres, såfremt den hidtidige elleverandør genovertager leverancen. samt Desuden fremadrettet irettes andelstallene fremadrettet, hvis der er tale om en skabelonafregnet kunde. Hvis der er tale om en timeafregnet kunde, sender DataHub'en timeværdier for perioden til den elleverandør, der overtager kunden De involverede elleverandører afklarer eventuelle økonomiske mellemværender bilateralt. Hvis der er tale om en timeafregnet kunde, betaler den nye elleverandør Elspotprisen på timebasis ganget med det timemålte forbrug i den periode, hvor fejlen har været aktuel. Dette foregår efter samme regler, som gælder for korrektion af timeafregnede kunder efter refiksering Den forurettede kunde stilles økonomisk, som om fejlen ikke var hændt. Dvs. hvis den fejlagtige elleverandør har sendt en faktura til kunden, skal denne annulleres, og en ny kan sendes fra den elleverandør, som har overtaget kunden. Dok /10, Sag 10/ /49

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Pseudo-forskrift H2: Skabelonafregning mv. Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan 2012 Jan 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25.

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Høringsversion maj 2014 Version 6.45 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan.Marts 2014 Jan.April

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Juni 2010 Marts 2011 Version 12.0 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ JHH

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør elmarked2003 Forskrift I Version 3.1 Dato: 23. januar 2006 Dok.nr.: 122412 v21 Reference: SM-HR-BCM/AFJ Skift af elleverandør Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, juni 2004 Forord Denne rapport indgår

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar 13/91893-7. Oktober 2013. Ver. 7. Energinet.dk. Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar Oktober 2013 Ver. 7 Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP LEG HEP LSO NAME Dec. 2010 Jan. 2011 Jan. 2011 Jan. 2011 DATE HEP GMA GEE SDK NAME Okt. 2011

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 Version 4.10 Træder i kraft 1. april 2016 Dec. 2015 Dec. 2015 Dec. 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-08075-1 Dok. 15-08075-1

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Version 4.5 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 Jan. 2014 Feb. 2014 Feb. 2014 DATE USS PHQ USS SHR NAME REV.

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift ENERGITILSYNET 21.01.2014 D&D 13/11820 Laa/lch Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift Resumé 1. Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober 2008 Version 3.1 Feb. 2008 Maj 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP PHQ LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38473-08 DOC. NO.

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør Nakskov Elnet A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Tlf. 72 30 11 11 CVR nr.: 2960 3081 forsyning@lollandforsyning.dk Kontaktperson: Michael Jacobsen Direkte tlf.: +4541781010 E-mail: mijac@lollandforsyning.dk

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør For Dinel 1. december 2016 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard og godkendt af Energitilsynet d. 14. januar

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere