DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts Bygningsreglement Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang Færøerne 8 Øgede energipriser sætter fokus på mere grøn energi DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Den der ventil under den røde øh... dingenot De der har ligget under en kondenserende oliekedel med en lommelygte i kindposen og mobilen presset mod linoleummet ved, at det ikke altid er let at huske navnet på en reservedel. Heldigvis gør det ikke så meget, når der i den anden ende af røret sidder en der kan. Som ved præcis hvilken ventil eller dingenot, du taler om. Og som kan sørge for, at du har den, eller en anden af vores reservedele, næste dag. Electro Energy er Danmarks førende leverandør af varmeteknik. Reservedele til oliefyr, gaskedler og gasbrændere på det danske marked, samt håndplukkede kedler, brændere og pumper fra de bedste europæiske producenter. Ring og få en uforpligtende dingenot-snak på tlf eller læs mere på: - alletiders reservedelshus

3 Mens vi venter på Boligjobordningen Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening Regeringens Vækstplan DK indeholder forslag om genindførelse af den tidligere Boligjobordning, der som bekendt ophørte med udgangen af 2012 som følge af aftalen om finanslov Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at der for 2013 og 2014 igen vil være mulighed for et fradrag på op til kr. pr. person for udgifter til visse vedligeholdelses- og reparationsarbejder på eksisterende helårshuse samt visse serviceydelser i hjemmet. Det forslag hilser vi meget velkomment i DEBRA, og jo før det bliver vedtaget, jo bedre! Fradragsmuligheder til en værdi af op mod ca kr. bidrager helt sikkert til beslutninger om renoveringer og udskiftninger af husejernes energianlæg, som igen medvirker til at styrke beskæftigelsen. Ordningen forventes at skabe ca nye jobs i 2013 og nye jobs i Eneste men er dog, at mens vi venter på vedtagelsen af Boligjobordningen for 2013 og 14 har det en negativ effekt på markedet. Og selv om det i forslaget anføres, at ordningen genindføres med virkning tilbage fra 1. januar 2013, kan det være svært at overbevise husejerne om dette, før der foreligger et konkret lovforslag. Så selv om der er andre gulerødder til husejerne blandt andet i form af tilskud fra energiselskaberne til realisering af energibesparelser, som kan give fra nogle få og op til godt kr. ved skift til mere effektivt energianlæg, så ventes der gerne på et yderligere skattefradrag. Det samme gælder også, selv om den nye refusion af elvarmeafgiften på godt 50 øre pr. kwh, betyder godt kr. lavere energiregning ved installation af en elvarmepumpe, som derved får reduceret tilbagebetalingstiden med cirka to år. Men når så Boligjobordningen er på plads, og det skulle den komme lige efter Påske, burde det se lysere ud med hensyn til at få udskiftet de mange gamle ineffektive energianlæg til opvarmning af bygningerne. Så mangler vi kun, at optimismen med hensyn til en bedring af den generelle økonomi også får et ryk opad, så 2013 bliver et vendepunkt på både energi- og beskæftigelsesområdet. Side 4 Side 6 Side 8 Ændrede bestemmelser i Bygningsreglement 2010 Nye krav til nyttevirkning af biokedler De Grønne Øer i Nordatlanten Side 10 Kvalitetskontrol af gasservice Side 5 Side 14 Side 16 Side 8 Side 16 Side 7 Side 16 Side 17 Side 11 Side 17 Side 18 Side Side 20 Side 10 Side 21 Hovedeftersyn på oliefyr endnu en tand bedre Kun syv procent af oliekedlerne har varmeautomatik Næsten hver femte kedel har røgtab over ti procent Hvor gamle er oliekedlerne og -brænderne? Forbrændingskvalitet med store forskelle Hvor gamle er olieslangerne? Fremtidens varmestyring til naturgas Få en elektronisk udgave af Debra EnergiNyt Brændermarkedet Side 10 Side 22 Ecodesignkrav for kedler og andre opvarmningsanlæg er nu vedtaget i EU Debra EnergiNyt Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS Tarm, Peter Abell, Electro Energy A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S, Allan Mikkelsen, Viessmann A/S, Max H. Hansen, Energiservice A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 18. marts Forside: Færøerne: Foto: Hjalmar Jóhan Juul Næste nummer Udkommer medio juni 2013 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Debra EnergiNyt 3

4 Bygningsreglement Ændrede bestemmelser i Bygningsreglement 2010 En række ændringer i BR 2010 er trådt i kraft fra 1. januar 2013, herunder begrænsninger for olie og naturgas til opvarmning, skrappere energikrav til biokedler, særlige forhold ved aftræk fra oliefyr og præciseringer vedrørende energirammeberegninger. Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Nogle af de ændringer, som er relevante for branchens leverandører af energiudstyr og installations- og serviceydelser på energianlæg til opvarmning af bygninger, bliver gennemgået i det følgende. Røgalarm i fyrrum Som bekendt er der i nye huse krav om mindst én røgalarm. Nu anføres det, at der også bør være en røgalarm i fyrrummet. Endvidere anføres det, at røgalarmer bør være sammenkoblede. Udendørs støj fra luft/vand varmepumper Vejledende grænseværdier for udendørs støj fra tekniske installationer findes i tabel 1 i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. I BR 10 er nu tilføjet, at grænseværdierne gælder både på egen grund og for nabogrunden. Nye energikrav gælder ved ny kedel og ny cirkulationspumpe Ved udskiftning af kedel eller cirkulationspumpe gælder de nye energikrav i BR 10, uanset rentabilitet ved installationer. Ved udskiftning af integrerede cirkulationspumper i kedler gælder energikravet for cirkulationspumper dog kun ved kedler installeret efter 1. januar Ved udskiftning gælder bestemmelserne om A-mærkede pumper, uanset rentabilitet. Varmepumper skal have automatisk varmeregulering Varmepumper skal udføres med automatisk regulering af varmeydelsen efter behovet. Forebyggelse og bekæmpelse af legionella BR 10 henviser nu til Rørcenteranvisning 017 Legionella Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder. Forbud mod olie- og gaskedler i nye huse Forbuddet mod gaskedler i nye huse gælder reelt kun i områder, hvor der ikke er naturgas i forvejen. Der er heller ikke forbud mod gaskedler i nye huse i områder, hvor kommunalbestyrelsen i perioden fra 15. juni 1990 til 1. januar 2013 har truffet beslutning om individuel naturgasforsyning. Desuden er der dispensationsmuligheder for olie- og naturgaskedler, hvis der er forhold, som gør alternativer uegnede, herunder: Grundstørrelse Bygningens placering på grunden Nabohensyn Lokale planer for fjernvarme Bygningens påtænkte anvendelse Forebyggelse af kulilteulykker ved oliekedler I den vejledende tekst vedrørende installation af oliekedler peges på allikeriste eller aftrækssikringer som forebyggelse mod kulilteulykker. Endvidere peges på CE-mærkede kuliltealarmer som en god løsning. Fra DEBRA s side havde vi håbet på egentlige krav om tiltag mod kulilteulykker, herunder krav om maks. CO-indhold i røg Debra EnergiNyt

5 gaserne og obligatorisk måling af CO ved indregulering og service. Der vil ifølge Styrelsen blive udgivet en pjece om CO og oliefyring. Skærpede krav til fastbrændselskedler Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal nu opfylde nyttevirknings- og sikkerhedskrav for kedelklasse 5 i DS/ EN 303-5, 2012 Centralvarmekedler til fast brændsel. De nye krav til nyttevirkning træder i kraft fra 1. juli 2013, og sikkerhedskravene fra 1. juli Det er nu præciseret, at kedel og brænder skal være afprøvet sammen. Så en anden løs, udskiftelig brænder, kan ikke anvendes på en ny biokedel. Se særskilt rubrik med de nye nyttevirkningskrav for biokedler Elforbrug til varmepumper skal måles Hvis en varmepumpe årligt bruger mere end kwh skal elforbruget måles separat. Desuden skal en evt. elpatron forsynes med en timetæller eller elmåler. Elmålerne skal være i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om målteknisk kontrol med målere. Vedvarende energi kan indgå i energirammen for bygninger Ved etablering af VE-anlæg på bygning kan den producerede vedvarende energi indgå i energirammeberegningerne. Det betyder f.eks., at elproduktion fra solceller og vind kan fratrækkes i elbehovet til bygningsdriften. På årsbasis kan der dog ikke samlet set trækkes mere fra end det årlige elbehov, men på månedsbasis kan der trækkes mere fra end det månedlige elbehov. Solvarmetilskud kan indregnes på lignende vis. Sammenvejning af energiformer i energirammen For nye bygninger efter mindstekravene i BR10 anvendes en faktor 2,5 for elforbrug til opvarmning.(dog ikke for el fra eget VE-anlæg.) For lavenergibygninger efter 2015-kravene, anvendes en faktor 2,5 for el og 0,8 for fjernvarme(!) fortsætter 60 cm Lille og vågen Energimærke Gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder Elforbrug 89 cm Miljøbelastning I selv den mindste bolig er der plads til Condens 5000 WT naturgaskedel fra Bosch. Den leverer pålidelig varme til opvarmning og varmt vand. Condens 5000 WT har høj nyttevirkning, lavt gasforbrug, lavt El-forbrug og lave driftsomkostninger. Derfor er Condens 5000 WT den rigtige løsning, når det gælder kondenserende kedler til enfamilieshuse og etageejendomme med et almindeligt varmtvandsbehov. Se mere på Debra EnergiNyt 5

6 Bygningsreglement For bygningsklasse 2020, anvendes faktor 1,8 for el (mere el fra vindmøller) og 0,6 for fjernvarme. De anvendte politiske faktorer lemper i praksis kravene til nettoenergibehovet i bygninger, der skal forsynes med fjernvarme. Det resulterer i et tilsvarende større primærenergiforbrug. Således medfører faktor 0,8 et 25 procent større fjernvarmeforbrug end for andre energiformer, og faktor 0,6 merforbrug på 67 procent. Så når fjernvarme om måske 20 år bliver opgivet, fordi det er primærenergimæssigt ineffektivt og dyrt, da de store værker bliver rene varmeværker, og mangel på affald gør, at affaldsværker skal køre på biomasse, vil husejerne i de tidligere fjernvarmehuse have et noget større energiforbrug end alle andre. Nye krav til nyttevirkning af biokedler Fra 1. juli 2013 skal nye biokedler overholde nyttevirkningskrav i henhold til DS/EN 303-5, 2012, Klasse 5. For kedelydelser op til 100 kw betyder det en nyttevirkning på mindst 88 procent for en kedel på 10 kw stigende til 89 procent for en kedel på 100 kw. For mellem 100 og 500 kw skal nyttevirkningen mindst være 89 procent. Nyttevirkningskravet gælder både ved dellast og fuldlast. Halmfyr med indfyret effekt på under 130 kw, beregnet til småballer, er fortsat undtaget nyttevirkningskravene. Alle biokedler skal nu have T400 aftrækssystem Tidligere var der en lempelse for automatisk fyrede biokedler, hvor kedler med lavere driftsrøgtemperaturer kunne tilsluttes aftræk til lavere temperaturer. Det betyder, at selv kondenserende biokedler, som jo allerede er på markedet, skal udstyres med T400 aftræk, som desuden skal være tætte for kondens. Dette vil gælde uanset evt. sikkerhedstermostat mod for høj røgtemperatur. Det betyder en merpris på aftrækket fra et par til flere tusinde kroner afhængigt af højden i forhold til tidligere. Tidligere var der en lempelse for automatisk fyrede biokedler, hvor kedler med lavere driftsrøgtemperaturer kunne tilsluttes aftræk til lavere temperaturer. Biokedler skal fra 1. juli 2013 opfylde nye krav til nyttevirkningen Debra EnergiNyt

7 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton Megatherm A/S Formervangen Glostrup Telefon Telefax Forstand på varme! Milton Megatherm A/S leverer kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, fjernvarme, varmepumper, gasradiatorer, strålevarmepaneler, gulvvarme, varmluftblæsere, solvarme.

8 Den primære opvarmningsform på Færøerne er olie. De seneste år er der sket en stor prisstigning, som har medvirket til at sætte fokus på energibesparelser. De Grønne Øer Af Allan Mikkelsen, Viessmann Øgede energipriser på Færøerne sætter fokus på mere grøn energi Færøerne dukker som et smukt grønt monument op af Atlanterhavet, når flyveren fra Danmark nærmer sig. Øerne er placeret midt i golfstrømmen i det nordlige Atlanterhav og består af 18 øer med et samlet areal på 1399 km2. Færøerne har selvstyre, men er stadigvæk på mange områder forbundet med Danmark. Hovedsproget er Færøsk, men tilknytningen til Danmark betyder, at stort set alle beboere på Færøerne også taler dansk. Den primære energi til i Nordatlanten opvarmning af boliger og andre bygninger på Færøerne er olie. Tidligere har der ikke været voldsomt fokus på dette område, da olien, grundet andre afgiftsregler end i Danmark, har været væsentlig billigere. Men de seneste 5-6 år er der sket en ret stor stigning i olieprisen, som i denne periode er steget fra ca. 4,5 kr./liter til det nuværende niveau omkring 8,5 kr. Dette sammenholdt med et øget fokus på miljø har for alvor sat gang i indsatsen med at reducere energiforbruget. Det har bl.a. betydet, at der installeres flere varmepumper, og der etableres vindenergi og vandkraft. Men mange steder er det ikke muligt umiddelbart at ændre opvarmningsformen til f.eks. varmepumpe på grund af, at varmeanlægget ikke er velegnet til varmepumpe, eller at der ikke kan etableres jordkollektor eller boring med en fornuftig økonomi. Derfor er der også stor fokus på mere energieffektive oliekedler. Det kan være lavtemperatur oliekedler eller kondenserende oliekedler, som med en effektiv styring kan reducere energiforbruget væsentligt. Olieselskabet rådgiver om energibesparelser Det ene af de to olieselskaber på Færøerne Magn, som leverer olie til skibstrafikken og en stor del af de færøske oliekedler, har erkendt dette og derfor valgt at udvide sit sortiment til også at omfatte salg af energieffektive Debra EnergiNyt 8

9 oliekedler og oliebrændere. Det kan virke selvmodsigende, at et selskab, som lever af at sælge olie, rådgiver deres kunder til en løsning som vil reducere deres olieforbrug. Men som salgschef hos Magn Leif Hovgaard udtaler: En tilfreds kunde med et mindre olieforbrug er langt at foretrække frem for en mistet kunde. Der er mange eksempler på store besparelser, når der udskiftes til en ny energieffektiv kedel, siger Leif Hovgaard. Bl.a. har Magn indgået en aftale med Tórshavn Kommune om energioptimering af kedelrummene i en række af kommunens institutioner. Det drejer sig om fem skoler, to børnehaver, idrætshal og administration. Det samlede olieforbrug for disse institutioner var ca l olie/år. Efter renovering af kedelrummene med nye kondenserende kedler eller lavtemperatur kedler er det årlige olieforbrug reduceret med ca. 17 procent til l olie/år. Ny teknologi giver øget engagement hos medarbejderne - Hos vores serviceteknikere har vi oplevet et stort engagement i den nye teknik, siger Leif Hovgaard. - Alle vores serviceteknikere har gennemgået kurser bl.a. hos Gamle kedler på den færøske Eystur Skole. vores leverandører i Danmark, så de er rustet til at servicere de nye kedler og brændere. Desuden kan de rådgive vores kunder, når olieforbruget bliver for højt. - Dette har stor betydning, da det er serviceteknikeren, der kommer ud på anlægget og taler med kunderne. Når de har et godt kendskab til de muligheder, der er for at reducere olieforbruget, er det lettere at overbevise kunderne. - Det viser sig jo ofte, at det kan være en endog særdeles god investering at udskifte en ældre udtjent kedel til en ny kondenserende. Ikke bare for miljøet men også for tegnebogen, understreger Leif Hovgaard. Kedlerne på den færøske skole er nu udskiftet til kondenserende. Fotos: Viessmann Debra EnergiNyt 9

10 Gasservicekontrol Kvalitetskontrol af gasservice Første runde markkontroller på udførte hovedeftersyn i DONG s gasserviceordning blev gennemført i 2012 af DEBRA s gasinspektører. Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Kontrol Vurdering - gennemsnit Servicedokumentation 2,3 Apparatdata, aftrækstype 2,9 Bygningsforhold 2,9 Gasinstallation 2,9 Friskluft og aftræk 2,8 Kedel 2,9 Funktion og sikkerhed 3,0 VV-beholder og VV-rør 2,8 Varmeanlæg 2,8 1 - uacceptabel 2 - acceptabel Karakterskala: 3 - tilfredsstillende Tabel 1: Kvalitet hovedeftersyn Gammel servicemærkat I alt blev der foretaget 95 kontrolbesøg i Jylland og på Fyn. Baggrunden for DEBRA s KS-ordning er at sikre og forbedre kvaliteten af den udførte gasservice, og derved blandt andet medvirke til at reducere genudkald og tilhørende ekstra omkostninger for servicefirmaerne og kunderne. Aftalen mellem DONG som serviceudbyder og DEBRA omfatter to markkontroller pr. servicemontør pr. år. Kontrollerne udføres af eksterne inspektører og indeholder følgende dokumentation og opfølgning, som sendes til serviceudbyderen: Rapport og tilhørende fotos for hver enkelt kontrol med vurdering af hovedeftersynets kvalitet og dokumentation af de udførte serviceoperationer Resultatet af de to kontroller for hver montør Samlet rapport med oversigt over alle kontrolresultater Konklusioner og anbefalinger til opfølgning på kontrolresultaterne Eventuel opdatering af serviceinstrukser eller udarbejdelse af nye instrukser Kvaliteten i første runde kontroller I 2012 kunne der noteres Fint arbejde eller OK service ved 42 kontroller, svarende til ca. 44 procent af den samlede kontrolrunde. Markkontrollerne viste generelt en tilfredsstillende kvalitet af gasinstallationerne, som det ses af tabel 1. Dog ligger servicedokumentationen lavere, hvilket underbygges af omfanget af regi Debra EnergiNyt

11 DONG efterlader ien besøgsrapport hos kunden, som kan se, hvad der er udskiftet. strerede mangler og tilhørende bemærkninger, jævnfør efterfølgende opgørelse. Ved de nævnte 44 procent af kontrollerne var der ingen eller kun et par mindre bemærkninger, men ved de sidste 56 procent kontrolbesøg blev der konstateret en række specifikke forhold, som har givet anledning til bemærkninger fra inspektørerne. Det halter med servicedokumentationen Der var især en del bemærkninger til servicedokumentationen, hvoraf de vigtigste er listet i tabel 2 og 3. fortsætter Tabel 2: Bemærkninger til servicedokumentationen Bemærkninger - servicemærkater/besøgsrapporter Antal %-andel af kontrolbesøg Manglende/ikke tilgængelige besøgsrapporter % Gl. servicemærkat med forkerte enheder % Forkert udfyldt servicemærkat % Forkert udfyldt G20-mærkat % Manglende G20-mærkat % Manglende servicemærkat 6 6 % Tabel 3: Bemærkninger til servicerapport Bemærkninger til servicerapport (70 servicerapporter rekvireret hos serviceudbyder) Antal %-andel af service-rapporter Kontroller af komponenter, som ikke fandtes, angivet 8 11 % Kontroller, der ikke er dokumenteret 7 10 % Inspektion af aftræk uden inspektionsmulighed angivet 5 7 % Forkert kedel/kedeltype angivet 3 4 % Aftrækskode ikke angivet/ forkert kode 3 4 % Forskellige måledata på mærkat og servicerapport 3 4 % Debra EnergiNyt 11

12 Gasservicekontrol Ingen servicerapport hos kunden DONG har som serviceudbyder valgt generelt ikke at efterlade servicerapporten hos kunden. Det er dog muligt at rekvirere den i elektronisk udgave, hvis det bliver aktuelt. I stedet afleverer servicefirmaet en besøgsrapport, der angiver, hvad der er skiftet på installationen, og anbefaling af ændringer, der bør overvejes. Det overvejes, at besøgsrapporten skal indeholde dokumentation af de udførte kontroller og målinger ved hovedeftersynet. Ingen dokumentation af varmestyring Der var generelt ingen dokumentation af indstillinger på varmeanlæg, varmt vand eller varmestyring. Det gjaldt også, selv om det var anført i servicerapport, at varmestyring var kontrolleret. Øvrige forhold En række andre forhold gav i fra et til fem tilfælde anledning til bemærkninger: Kedel - Forbrændingskammer, brænder eller varmeveksler mangelfuldt renset - Vandlås ikke renset - Afløbsslange fra vandlås ikke sat på plads og har medført vandskade Masser af døde insekter. Aftræk - Ikke-UV-bestandigt tagaftræk, ikke noteret - Ulovligt ikke færdiggjort udendørs aftræk Gasinstallation - Tilslutningstryk for højt/ lavt - Tæthedsprøve angivet, selv om hovedhane var groet fast Elinstallation - Ikke-beskyttede ledninger/ samling med kronmuffer Indregulering misforståelser Indreguleringsforhold indgår ikke direkte i karaktervurderingerne, men tilsyneladende er der opstået en del misforståelser i forbindelse med de nye indreguleringsmetoder som følge af de kommende variationer i gaskvaliteten: Slange fra vandlås ikke genmonteret med vandskade som resultat. Forkert udfyldt G20- og servicemærkat. Altid måling af O2 og indregulering efter O2? De mange forkert udfyldte G20 mærkater giver indtryk af, at O2 er indreguleringsparameter, og at alle kedler så er indreguleret til G20. Imidlertid skal atmosfæriske brændere fortsat indreguleres efter dysetrykket, og det har ingen værdi at måle og registrere O2. O2-målinger ved atmosfæriske brændere kan variere ret så meget fra gang til gang, uden at det har betydning for belastningen af brænderen eller forbrændingskvaliteten. Der kan også være specifikke indreguleringsmetoder for visse typer kedler. F.eks. skal de fleste Debra EnergiNyt

13 Milton kedler indreguleres efter en særlig differenstryksmetode. I 7 tilfælde er der ved Milton kedler kun målt O2. Bruges fabrikantens vejledninger? De fleste fabrikanter har udgivet vejledninger i indregulering af deres nye kedler efter den nye metode. I flere tilfælde indreguleres ikke efter de angivne O2-værdier, og der er endvidere vejledninger, der ikke omfatter lidt ældre kedelmodeller, som så omreguleres til forkerte O2-værdier. Indregulering efter kippunkt? I mindst fire tilfælde er der manglende kippunktsmålinger ved brændere, hvor dette kræves, og i tre tilfælde er der ikke angivet kippunkt som indreguleringsparameter på G20-mærkaten. Kun indregulering på én last? Kun i 15 tilfælde blev indreguleringen kontrolleret ved både fuldog dellast, så selv om det ikke var nødvendigt ved alle kedler, så var der rigtigt mange tilfælde af, at indreguleringen kun blev kontrolleret ved én last, selv om begge laster ifølge kedelvejledningerne skulle tjekkes. Så der er grundlag for en generel opfølgning på de nye indreguleringsmetoder, og at kedelvejledningerne bliver fulgt. Forbrændingen var i top! Generelt blev der målt lavt COindhold, og kun i et par tilfælde sneg CO-indholdet sig op på ca. 140 PPM. Så i denne kontrolrunde undgik vi forskrækkelsen fra en tidligere pilotrunde, hvor vi stødte på en kedel med PPM CO. Interesseret i DEBRA s KS-ordning for gasservice? Vil I have tjek på jeres gasservicekvalitet, og hvor det eventuelt halter med kvaliteten? Kan I se værdien i at kunne reklamere med, at jeres gasservice er kvalitetssikret? Bemærk, at dokumentation fra markkontrollerne kan indgå som del af firmaets interne efterprøvning i den lovpligtige kvalitetsstyring for gaservice. Så kontakt Dansk Energi Brancheforening på tlf eller send en mail til og få nærmere oplysning om KS-ordningen. Modernisér og profitér nu: Kondenserende teknik fra Viessmann med solvarmeintegration Den effektive løsning: Den kondenserende oliekedel Vitorondens 200-T kombineret med Viessmann Vitosol 200-F solfanger. Fordelene ved denne kombination, som er afstemt perfekt til hinanden, er en tydelig nedsættelse af varmeomkostningerne og et betydeligt mindre CO 2 udslip. Individuelle løsninger med effektive systemer til alle former for energi og anvendelsesområder. Viessmann A/S 2640 Hedehusene Tel Combi-Oil-Solar_185x131_DK.indd : Debra EnergiNyt 13

14 Oliefyrservice Hovedeftersyn på oliefyr endnu en tand bedre Kontrollen af hovedeftersynene viser, at årets topscorer blandt anmærkningerne var olieslanger, der bør skiftes Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening KontrolKontrol Oliebrænder (elektroder, blæser, brænderhoved mv.) Installation (olierør, komponenter, el) Kedel (fyrrum, røgveje, lågepakninger) Karakterskala: Tabel 1: Kvalitet hovedeftersyn 1 - uacceptabel 2 - acceptabel 3 - tilfredsstillende I 2012 kunne der noteres Fint arbejde eller OK service ved godt 70 % af kontrolbesøgene, da DEBRA s KS-inspektører gennemførte den årlige landsdækkende markkontrol. Det var 10 % flere end i Alle montører hos de deltagende servicefirmaer fik kontrolleret to udførte hovedeftersyn. Kvaliteten af det gennemførte hovedeftersyn vurderes ved nærmere inspektion af olieinstallation, brænder, kedel og røgveje. Endvidere foretages røggasmålinger, som sammenholdes med servicemærkatets måleresultater. Særlige observationer noteres og dokumenteres om muligt med fotos. Markkontrollerne viste generelt en tilfredsstillende kvalitet af servicearbejdet, som det ses af Tabel 1. Installation ligger en smule lavere, primært på grund af komponenter, der ikke er fastspændt. Ved de godt 70 procent kontroller var der ingen eller kun et par mindre bemærkninger, men ved de sidste 30 procent kontrolbesøg blev dog konstateret en række specifikke forhold, som har givet anledning til bemærkninger fra inspektørerne. De mest forekommende forhold er listet i tabel 2 på side 16. Vurdering - gennemsnit 2,8 2,7 2,8 Årets topscorer var olieslanger, der bør skiftes. Det skyldes helt sikkert ikke, at olieslangernes tilstand er blevet væsentligt forringet fra året før. Derimod har der været særlig fokus på olieslanger, da der har været en række tilfælde af lækage fra olieslanger. Defekt beskyttelse af elledninger. Oliefilter ligger løst på gulvet Debra EnergiNyt

15 VARMEPROGRAM Behagelig varme til enhver bolig Valg af opvarmningsform er et spørgsmål om temperament, og huset du bor i. Om du foretrækker alternativ energi, som en varmepumpe der udnytter solens oplagrede varme i jorden, solfangere på taget, en biobrændselskedel, eller du i stedet hellere vil have en oliekedel eller en gaskedel, er som oftest meget individuelt. Uanset, hvilken løsning du vælger, har BAXI en miljørigtig løsning til dig. Danske produkter I globaliseringens navn er meget produktion rykket uden for de danske grænser og i mange tilfælde endda ganske langt væk. En biobrændselskedel fra HS Tarm er dog stadig udviklet og færdigmonteret her i Danmark. Dette er ikke det samme, som at alt produktion foregår i Danmark. For at sikre den bedste kedel til den rigtige pris har HS Tarm nøje udvalgt leverandører både i Danmark og i udlandet. Solfanger (til f.eks. brugsvand) Det er mestre inden for hver deres felt. Derfor er den færdige kedel, når den forlader montagelinien i Danmark, af høj kvalitet, hvor der ikke er gået på kompromis undervejs. ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis vejrkompensering 4 ÅRS GARANTI WGB (gas) Inklusiv gratis vejrkompensering ENERGIMÆRKE A ENERGIMÆRKE Inklusiv gratis vejrkompensering Inklusiv gratis vejrkompensering A 4 ÅRS GARANTI ENERGIMÆRKE A ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis vejrkompensering BSW Sensotherm (jordvarme) TPK (træpiller) Block WGB Sol (gas og sol) Block Kondens MK5 (olie) Novo Pellet (træpiller) Find din lokale BAXI forhandler på BAXI kedler fra Debra EnergiNyt 15

16 Oliefyrservice Mangelfuld rensning af kedel/ fyrboks er steget en del, ligesom det registrerede omfang af ikkefastspændte komponenter er steget en smule. Til gengæld er rensning af brænder og defekte elledninger forbedret en del. De tidligere års topscorer, manglende rensning af røgkasser og røgkanaler, er nu sammen med ikke-afblændede returrør helt nede på to procent. Der er konstateret uacceptabel, dårlig forbrænding, som kræver opfølgning ved 3 procent af kontrollerne, en glædelig halvering i forhold til året før. Ligeledes var der kun et enkelt tilfælde med over ppm CO se særlig rubrik om forbrændingskvalitet. Udover ovennævnte er der i op til 2 procent af kontrollerne registreret følgende forhold: Komponent, der sveder/lækker Defekt isoleringssten i fyrrum Defekte lågepakninger Opfølgning i servicefirmaet Alle kontrolrapporter inkl. tilhørende bemærkninger og fotobilag er sendt til de respektive servicefirmaer i KS-ordningen. Det giver firmaet mulighed for at følge op på observationer fra de enkelte kontroller. Omfang af mest forekommende bemærkninger Kontrol %-andel af kontrolbesøg 2012 %-andel af kontrolbesøg 2011 Olieslanger bør skiftes 17 % 4 % Ikke fastspændt komponent (primært flowkontrol) Brænderrør/-hovedet ej renset eller defekt Kedel/fyrboks tilsodet ej renset 14 % 11 % 4 % 10 % 6 % 2 % Elledninger defekte 3 % 6 % Dårlig forbrænding, der kræver opfølgning 3 % 6 % Røgkasse ej renset 2 % 5 % Returrør ej afblændet 2 % 4 % Røgkanal ej renset 2 % 3 % Endnu et oliefilter, der ligger løst på gulvet. Tabel 2: Kontrol hovedeftersyn Kun syv procent af oliekedlerne har varmeautomatik Kun på 12 kedler var der monteret varmeautomatik, som kunne regulere fremløbstemperaturen. Heraf var faktisk kun tre automatikker i funktion. På de resterende blev fremløbstemperaturen indstillet manuelt på kedeltermostaten. Den gennemsnitlige indstilling af fremløbstemperaturen var på 58 C. Et naturligt valg, da det samtidig er kedeltemperaturen, som jo skal være med til at sikre varmtvandstemperaturen. Næsten hver femte kedel har røgtab over ti procent DEBRA s markkontroller viser, at 18 procent af kedlerne har et røgtab, der er højere end lovkravet på maks. 10 procent. Det er dog et fald på syv procentpoint i forhold til året før. Kun i få tilfælde vil en manglende kedelrensning medvirke til det høje røgtab, så kun en ny kedel kan afhjælpe problemet. Hvor gamle er oliekedlerne og -brænderne? DEBRA har i årets kontrolrunde registreret alderen på såvel kedlerne som brænderne. For de kedler, hvor der ikke har været et synligt mærkeskilt, er alderen vurderet ud fra fotos af kedlerne. Den gennemsnitlige alder på oliekedlerne kan således fastslås til at være knap 25 år. Cirka 30 procent af de besøgte kedler er fra 1977 eller tidlidgere. Oliebrændernes gennemsnitlige alder er registreret til ti år Debra EnergiNyt

17 Forbrændingskvalitet med store forskelle Gennemsnittet ligger stort set som i Som det ses har der dog været ganske stor forskel på indstillingsværdierne for O2, ligesom der har været stor spredning på røgtemperaturer og røgtab. Det er ikke vurderet, om værdierne kan forbedres i de enkelte tilfælde, da inspektørerne ikke stiller på brænderen. Der har ikke, bortset fra i et enkelt tilfælde, været markante afvigelser mellem måledata på servicemærkatet og inspektørens målinger uden at det kunne forklares. Der har ved kontrollerne været flere tilfælde med dårlig forbrænding, som er listet i tabel 4. I fem tilfælde, svarende til tre procent af kontrollerne, var forbrændingen så dårlig, at der skal følges op på det fra servicefirmaet, og i to af disse situationer er der straks tilkaldt en tekniker fra servicefirmaet. I forhold til året før er der dog sket en reduktion på ca. 1/3. Som udgangspunkt bør CO-indholdet være under 100 ppm, så ligger CO mellem 100 og 500 ppm, kan forbrændingen ikke betragtes som optimal. Er CO over 200 ppm nærmer vi os brænderens kippunkt, så det bør forsøges at ændre på luftindstillingen. En høj CO kan dog også skyldes defekter ved brænderen, som så skal udbedres. Måling Gennemsnit Mindst Højst O 2 % 6,2 2,2 11,4 Røgtemp. 0 C Røgtab % 8,0 1,2 15,8 Sodtal 0,4 0 7 CO ppm 78 0 >1.000 Tabel 3: Forbrændindgskvalitet 2012 Situationer med dårlig forbrænding Er CO over 500 ppm, bør der gøres noget ved forbrændingen i nærmeste fremtid, da der er risiko for, at CO en hurtigt kan stige. Antal Heraf med sodtal over 1 Antal Opfølgning påkrævet Antal CO-indhold: Over ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm I alt Tabel 4: Situationer med dårlig forbrænding DEBRA anbefaler, at der skal tages affære med det samme, hvis CO-indholdet er over ppm. Hvor gamle er olieslangerne? DEBRA har i årets kontrolrunde sat fokus på olieslanger og har registreret deres indstemplede årstal. I alt blev der registreret årstal på 161 olieslanger. Den gennemsnitlige alder på disse slanger var seks år. Af de 161 olieslanger var seks fra år 2000 eller før. Ved 17 installationer kunne inspektøren ikke konstatere olieslangernes alder, hvilket højst sandsynligt skyldes ældre slanger. Disse vil ganske givet være fra før år Samlet set vil således 23 ud af 199 olieslanger være fra før år 2000, svarende til at ca. 13 procent af olieslangerne er over 12 år gamle. Ved kontrollen året før var 30 procent af slangerne over 12 år. I 30 tilfælde har inspektøren givet bemærkninger om olieslangernes tilstand, som kunne give anledning til at overveje en udskiftning. Interesseret i DEBRAS KS-ordning? Vil I have tjek på jeres servicekvalitet, og hvor det eventuelt halter med kvaliteten? Kan I se værdien i at kunne reklamere med, at jeres oliefyrsservice er kvalitetssikret? Så kontakt Dansk Energi Brancheforening på tlf eller send en mail til og få nærmere oplysninger om KS-ordningen Debra EnergiNyt 17

18 Varmestyring Fremtidens varmestyring til naturgas 140 værtsfamilier er i øjeblikket ved at afprøve Home Energy Management, der kan give energibesparelser i private hjem. Af Allan Nikolaj Jørgensen, serviceleder DONG Energy, Energy Services. DONG Energy vil gerne kunne tilbyde vores kunder en intelligent løsning til at opnå energibesparelser i private hjem. Denne løsning vil på sigt blive tilbudt til vores kunder, og den vil for eksempel kunne blive installeret i forbindelse med et kedelskift eller et hovedeftersyn på en gaskedel via DONG Energy installations- og servicepartnere. Installationen forventes at tage to-fire timer efter et produkt- og installationskursus. Kan betjenes over alt I efteråret 2012 fik 140 udvalgte testfamilier mulighed for, at teste et nyt og banebrydende varmestyringssystem til naturgas. Systemet er en såkaldt Home Energy Management-løsning (HEM), der installeres i hjemmet, tilpasser sig den enkeltes energiadfærd og kan betjenes, uanset hvor man befinder sig. Målet med testen er at klarlægge: Potentialet for at tilbyde Home Energy Management-løsninger til danske naturgasbrugere Besparelsespotentialet for den enkelte bruger Brugernes interesse for systemet, og hvordan de bruger løsningen i hverdagen De tekniske muligheder for at installere løsningen på danske gasfyr. Fremtidens varmestyring til naturgas Med Home Energy Managementsystem kan brugeren med ganske få klik optimere sit energiforbrug fra internettet eller en smartphone. Testen udføres i dette projekt med vores samarbejdspartner PassivSystems, der er leverandør af teknologiløsninger til energioptimering i hjemmet og til DONG Energy installationspartnere. 140 udvalgte testfamilier Installatioen hos testfamilierne omfatter: Ny kedelstyring Den nye kedelstyring overtager Varmen kan styres uanset hvor man befinder sig. styringen fra den eksisterende styring. Den monteres normalt umiddelbart ved gaskedlen. Skulle der opstå problemer, er der knapper på denne styring, hvor kedlen kan til- eller frakobles manuelt. PassivHub en PassivHub en placeres tæt på routeren og forbindes via et kabel. Det er nødvendigt med et ledigt Overvågning og kontrol med PassivSystems PassivSystems blev etableret i 2008 og leverer integrerede teknologiløsninger til hjemmet. Udgangspunktet for PassivSystems er Smart Homeløsninger, som kan hjælpe kunder til at få maksimal værdi af deres hjem ved at forøge komforten og spare penge. Løsningerne spænder fra intelligent styring af opvarmning og varmt vand til overvågning og optimering af vedvarende energiproduktion. Smart Home-platformen PassivLiving er blandt de mest udviklede produkter til overvågning og kontrol af energiløsninger på det globale marked. PassivSystems har kontorer i England og Danmark, og har over 60 ansatte til at udvikle og supportere sine Smart Home-løsninger til virksomhedens kunder, som blandt andet tæller tre store britiske elselskaber og nogle af Storbritanniens førende detailkæder. PassivSystems arbejder tæt sammen med store globale forskningsinstitutioner, herunder University College London (UCL) DEBRA EnergiNyt

19 Jordvarmeanlæg strømudtag for strømforsyning af Hub en. Temperatursensor Temperatursensoren placeres centralt i boligen og er batteridrevet og trådløs. I specielle tilfælde kan der blive installeret to temperatursensorer. Passivcontroller Controlleren (fjernbetjeningen) er et betjeningspanel, der placeres, hvor du ønsker det. Her kan du indkode den daglige rytme i huset, f.eks. hvornår der er nogen hjemme i huset. PassivControlleren har et dokkingbeslag til en væg, hvorfra der tilsluttes strøm. Der skal altså være en ledig stikkontakt i nærheden. PassivControlleren kan tages med rundt i boligen i op til fire timer med det indbyggede batteri. To tilstedeværelsesknapper Med et enkelt tryk fortæller tilstedeværelsesknapperne systemet, om du er ude eller hjemme, og om du sover eller er vågen. Knapperne placeres typisk ved hoveddøren og i soveværelset. De er batteridrevne og trådløse. Systemet bruger bl.a. vejrdata for bedre at styre husets varme, så opvarmningen starter på det mest optimale tidspunkt. Forbindelsen til Passivs servere giver også mulighed for fejldiagnosticering og eventuel opdateringer af softwaren i systemet. Med IPhone- eller Androidapplikationen kan du også give systemet besked, hvis du f.eks. kommer tidligere hjem end planlagt. De første erfaringer HEM projektet hos de 140 anlægsværter kører indtil maj måned 2013, og derefter vil alle de indsamlede data blive analyseret, og der udarbejdes en rapport, som omhandler de danske erfaringer med projektet. Efter testperioden får installationsværterne tilbudt at beholde udstyret, hvis de har deltaget aktivt. De får mulighed for at tegne en abonnementsaftale med DONG Energy eller PassivSystems. De foreløbige resultater viser: Naturgasbesparelse på op til 15 procent, bl.a. afhængigt af varmeanlæggets opbygning. Ændring i adfærdsmønstret hos forbrugerne. 3 Besøg VVS april Odense Congress Center Se hvad der rør sig inden for områderne: Sanitet, rør, fittings, målere, måleudstyr, pumper, vandvarmere, fyringsanlæg, kedler, beholdere, brændere, varmevekslere, ventilation, klima, varme, energianlæg, energistyring, energiløsninger, rådgivning m.m. Hør hvad der rør sig på Energiens Torv: Hvilke muligheder og værdier er der for kunden ved at udskifte til energirigtige produkter f.eks. ventiler, units, ventilation, armaturer, pumper m.m. Åbent dagligt kl (fredag 16) Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ HUSK elektronisk registrering Spring køen over udskriv gratis adgangskort på Debra EnergiNyt 19

20 Elektronisk blad DEBRA EnergiNyt regeringens energistrategi 4 Mere vindkraft - og slut med nye oliefyr fra 2015 Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 4 December 2011 DEBRA EnergiNyt Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 1 Marts 2012 individuel opvarmning eller Fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Energibranchen.dk DEBRA EnergiNyt efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret erik l. clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede huse Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 2 Juni 2012 DEBRA EnergiNyt solcelleanlæg stormer Frem 9 Næsten familier har fået solceller i 2012 Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 3 September gasapparater 12 Nye krav til måleudstyret energi- og olieforum 10 Forbud mod oliefyr vil forhindre grøn oliefyring støj 14 Savner retningslinjer for varmepumpestøj markkonrol i debras ks-service 10 Forbedret kvalitet af hovedeftersyn træpiller 21 debra, dansk energi brancheforening Få ren CO2-samvittighed med et pillefyr debra, dansk energi brancheforening Energibranchen 1-12.indd 1 19/03/ debra, dansk energi brancheforening debra, dansk energi brancheforening Få en elektronisk udgave af DEBRA EnergiNyt Har du interesse i en elektronisk udgave af DEBRA EnergiNyt? Siden foråret 2006 har vi hvert kvartal udsendt en trykt udgave af DEBRA s energiblad til omkring nøglepersoner inden for energiområdet. Men de seneste år er portoudgifterne steget og steget samtidig med, at konjunkturerne har medført lavere annonceindtægter, og der skal nu ikke meget til at vælte bladets økonomi. Da vi meget gerne vil blive ved med udsende aktuel information til energibranchens aktører, og vi har et flittigt redaktionsudvalg, som vil sikre gode, relevante artikler, har vi i DEBRA besluttet, at DEBRA EnergiNyt fra næste nummer vil gå elektronisk. Det betyder, at vores læsere til juni pr. mail vil få tilsendt et link til nettet, hvor I kan finde en såkaldt bladreudgave af det nye nr. af DEBRA EnergiNyt. Mailen vil samtidig informere om hvilke aktuelle emner, der behandles og informeres om i bladet. Der vil ligeledes være et link til vores hjemmeside, hvor I som nu kan hente bladet som PDF-fil. For at vi kan sende mail om bladet til dig, har vi brug for din mailadresse, som vi derfor beder dig sende til os. Vil du modtage den elektroniske udgave af DEBRA EnergiNyt fra juni 2013? Send en mail til med din mailadresse, dit navn og firmanavnet og skriv Ja tak! Eller skriv dit navn, firmanavn og din mailadresse her i det hvide felt: Firmanavn: Navn: Mailadresse: Tag en kopi af siden og fax den til DEBRA på Hvis du har kollegaer, som også skal have DEBRA EnergiNyt, så send også ind for dem. Ved du, at du allerede nu kan hente DEBRA EnergiNyt som PDF-fil på Debra EnergiNyt

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013

Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Branchemøder Olieservicebranchen September 2013 Energiforlig marts 2012 Det er regeringens målsætning, at den danske el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Som led i denne målsætning

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 4 December - 2013 Oliebranchen etablerer: 4 Ny standard ved eftersyn på oliefyrede kedelanlæg Boligselskabet KAB 12 Hybridanlæg

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Møderække landet over: 8 Positiv stemning blandt energi-installatører

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Møderække landet over: 8 Positiv stemning blandt energi-installatører DEBRA EnergiNyt Møderække landet over: 8 Positiv stemning blandt energi-installatører Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober - 2013 DR. Martin Viessmann: 15 Nøglen

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober- 2014 Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser Indbydelse til reception

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Energibranchen.dk. Energi- og Olieforum 4 Tror ikke det er slut med oliefyr fra 2017. Naturgas-direktør 12 Mere gas end vi drømmer om

Energibranchen.dk. Energi- og Olieforum 4 Tror ikke det er slut med oliefyr fra 2017. Naturgas-direktør 12 Mere gas end vi drømmer om Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2011 Energi- og Olieforum 4 Tror ikke det er slut med oliefyr fra 2017 Naturgas-direktør 12 Mere gas end vi drømmer

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts 2012 INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Markkonrol i DEBRAS KS-service 10

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit Knib dig selv i V ARMen www.klogenergi.dk Du kan nu få op til 20.000 kr. i tilskud, hvis du skifter dit gamle oliefyr ud med en moderne varmeløsning. Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Gaskedler til naturgas

Gaskedler til naturgas Gas Gaskedler til naturgas www.baxi.dk Brug energien på det rigtige De fleste mennesker tænker ikke nærmere over deres energikilder. Med mindre der pludselig sker et stop, varmen slipper op eller vandrøret

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Energibranchen.dk. Individuel olie- og gasfyring 8 Kan konkurrere med fjernvarmen. Udskiftning af pumper 10 Giver store energibesparelser

Energibranchen.dk. Individuel olie- og gasfyring 8 Kan konkurrere med fjernvarmen. Udskiftning af pumper 10 Giver store energibesparelser Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2009 Individuel olie- og gasfyring 8 Kan konkurrere med fjernvarmen Udskiftning af pumper 10 Giver store energibesparelser

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere