DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Bygningsreglement 2010 4 Skrappere krav til biokedler. Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts Bygningsreglement Skrappere krav til biokedler Gasservice 10 Kontrol af gasservice for første gang Færøerne 8 Øgede energipriser sætter fokus på mere grøn energi DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Den der ventil under den røde øh... dingenot De der har ligget under en kondenserende oliekedel med en lommelygte i kindposen og mobilen presset mod linoleummet ved, at det ikke altid er let at huske navnet på en reservedel. Heldigvis gør det ikke så meget, når der i den anden ende af røret sidder en der kan. Som ved præcis hvilken ventil eller dingenot, du taler om. Og som kan sørge for, at du har den, eller en anden af vores reservedele, næste dag. Electro Energy er Danmarks førende leverandør af varmeteknik. Reservedele til oliefyr, gaskedler og gasbrændere på det danske marked, samt håndplukkede kedler, brændere og pumper fra de bedste europæiske producenter. Ring og få en uforpligtende dingenot-snak på tlf eller læs mere på: - alletiders reservedelshus

3 Mens vi venter på Boligjobordningen Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening Regeringens Vækstplan DK indeholder forslag om genindførelse af den tidligere Boligjobordning, der som bekendt ophørte med udgangen af 2012 som følge af aftalen om finanslov Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at der for 2013 og 2014 igen vil være mulighed for et fradrag på op til kr. pr. person for udgifter til visse vedligeholdelses- og reparationsarbejder på eksisterende helårshuse samt visse serviceydelser i hjemmet. Det forslag hilser vi meget velkomment i DEBRA, og jo før det bliver vedtaget, jo bedre! Fradragsmuligheder til en værdi af op mod ca kr. bidrager helt sikkert til beslutninger om renoveringer og udskiftninger af husejernes energianlæg, som igen medvirker til at styrke beskæftigelsen. Ordningen forventes at skabe ca nye jobs i 2013 og nye jobs i Eneste men er dog, at mens vi venter på vedtagelsen af Boligjobordningen for 2013 og 14 har det en negativ effekt på markedet. Og selv om det i forslaget anføres, at ordningen genindføres med virkning tilbage fra 1. januar 2013, kan det være svært at overbevise husejerne om dette, før der foreligger et konkret lovforslag. Så selv om der er andre gulerødder til husejerne blandt andet i form af tilskud fra energiselskaberne til realisering af energibesparelser, som kan give fra nogle få og op til godt kr. ved skift til mere effektivt energianlæg, så ventes der gerne på et yderligere skattefradrag. Det samme gælder også, selv om den nye refusion af elvarmeafgiften på godt 50 øre pr. kwh, betyder godt kr. lavere energiregning ved installation af en elvarmepumpe, som derved får reduceret tilbagebetalingstiden med cirka to år. Men når så Boligjobordningen er på plads, og det skulle den komme lige efter Påske, burde det se lysere ud med hensyn til at få udskiftet de mange gamle ineffektive energianlæg til opvarmning af bygningerne. Så mangler vi kun, at optimismen med hensyn til en bedring af den generelle økonomi også får et ryk opad, så 2013 bliver et vendepunkt på både energi- og beskæftigelsesområdet. Side 4 Side 6 Side 8 Ændrede bestemmelser i Bygningsreglement 2010 Nye krav til nyttevirkning af biokedler De Grønne Øer i Nordatlanten Side 10 Kvalitetskontrol af gasservice Side 5 Side 14 Side 16 Side 8 Side 16 Side 7 Side 16 Side 17 Side 11 Side 17 Side 18 Side Side 20 Side 10 Side 21 Hovedeftersyn på oliefyr endnu en tand bedre Kun syv procent af oliekedlerne har varmeautomatik Næsten hver femte kedel har røgtab over ti procent Hvor gamle er oliekedlerne og -brænderne? Forbrændingskvalitet med store forskelle Hvor gamle er olieslangerne? Fremtidens varmestyring til naturgas Få en elektronisk udgave af Debra EnergiNyt Brændermarkedet Side 10 Side 22 Ecodesignkrav for kedler og andre opvarmningsanlæg er nu vedtaget i EU Debra EnergiNyt Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS Tarm, Peter Abell, Electro Energy A/S, Allan Nikolaj Jørgensen, DONG Energy A/S, Allan Mikkelsen, Viessmann A/S, Max H. Hansen, Energiservice A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 18. marts Forside: Færøerne: Foto: Hjalmar Jóhan Juul Næste nummer Udkommer medio juni 2013 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80, 8000 Århus C Telefon: Tryk Centraltrykkeriet Skive ISSN: tryk: ; elek.: Debra EnergiNyt 3

4 Bygningsreglement Ændrede bestemmelser i Bygningsreglement 2010 En række ændringer i BR 2010 er trådt i kraft fra 1. januar 2013, herunder begrænsninger for olie og naturgas til opvarmning, skrappere energikrav til biokedler, særlige forhold ved aftræk fra oliefyr og præciseringer vedrørende energirammeberegninger. Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Nogle af de ændringer, som er relevante for branchens leverandører af energiudstyr og installations- og serviceydelser på energianlæg til opvarmning af bygninger, bliver gennemgået i det følgende. Røgalarm i fyrrum Som bekendt er der i nye huse krav om mindst én røgalarm. Nu anføres det, at der også bør være en røgalarm i fyrrummet. Endvidere anføres det, at røgalarmer bør være sammenkoblede. Udendørs støj fra luft/vand varmepumper Vejledende grænseværdier for udendørs støj fra tekniske installationer findes i tabel 1 i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. I BR 10 er nu tilføjet, at grænseværdierne gælder både på egen grund og for nabogrunden. Nye energikrav gælder ved ny kedel og ny cirkulationspumpe Ved udskiftning af kedel eller cirkulationspumpe gælder de nye energikrav i BR 10, uanset rentabilitet ved installationer. Ved udskiftning af integrerede cirkulationspumper i kedler gælder energikravet for cirkulationspumper dog kun ved kedler installeret efter 1. januar Ved udskiftning gælder bestemmelserne om A-mærkede pumper, uanset rentabilitet. Varmepumper skal have automatisk varmeregulering Varmepumper skal udføres med automatisk regulering af varmeydelsen efter behovet. Forebyggelse og bekæmpelse af legionella BR 10 henviser nu til Rørcenteranvisning 017 Legionella Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder. Forbud mod olie- og gaskedler i nye huse Forbuddet mod gaskedler i nye huse gælder reelt kun i områder, hvor der ikke er naturgas i forvejen. Der er heller ikke forbud mod gaskedler i nye huse i områder, hvor kommunalbestyrelsen i perioden fra 15. juni 1990 til 1. januar 2013 har truffet beslutning om individuel naturgasforsyning. Desuden er der dispensationsmuligheder for olie- og naturgaskedler, hvis der er forhold, som gør alternativer uegnede, herunder: Grundstørrelse Bygningens placering på grunden Nabohensyn Lokale planer for fjernvarme Bygningens påtænkte anvendelse Forebyggelse af kulilteulykker ved oliekedler I den vejledende tekst vedrørende installation af oliekedler peges på allikeriste eller aftrækssikringer som forebyggelse mod kulilteulykker. Endvidere peges på CE-mærkede kuliltealarmer som en god løsning. Fra DEBRA s side havde vi håbet på egentlige krav om tiltag mod kulilteulykker, herunder krav om maks. CO-indhold i røg Debra EnergiNyt

5 gaserne og obligatorisk måling af CO ved indregulering og service. Der vil ifølge Styrelsen blive udgivet en pjece om CO og oliefyring. Skærpede krav til fastbrændselskedler Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal nu opfylde nyttevirknings- og sikkerhedskrav for kedelklasse 5 i DS/ EN 303-5, 2012 Centralvarmekedler til fast brændsel. De nye krav til nyttevirkning træder i kraft fra 1. juli 2013, og sikkerhedskravene fra 1. juli Det er nu præciseret, at kedel og brænder skal være afprøvet sammen. Så en anden løs, udskiftelig brænder, kan ikke anvendes på en ny biokedel. Se særskilt rubrik med de nye nyttevirkningskrav for biokedler Elforbrug til varmepumper skal måles Hvis en varmepumpe årligt bruger mere end kwh skal elforbruget måles separat. Desuden skal en evt. elpatron forsynes med en timetæller eller elmåler. Elmålerne skal være i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om målteknisk kontrol med målere. Vedvarende energi kan indgå i energirammen for bygninger Ved etablering af VE-anlæg på bygning kan den producerede vedvarende energi indgå i energirammeberegningerne. Det betyder f.eks., at elproduktion fra solceller og vind kan fratrækkes i elbehovet til bygningsdriften. På årsbasis kan der dog ikke samlet set trækkes mere fra end det årlige elbehov, men på månedsbasis kan der trækkes mere fra end det månedlige elbehov. Solvarmetilskud kan indregnes på lignende vis. Sammenvejning af energiformer i energirammen For nye bygninger efter mindstekravene i BR10 anvendes en faktor 2,5 for elforbrug til opvarmning.(dog ikke for el fra eget VE-anlæg.) For lavenergibygninger efter 2015-kravene, anvendes en faktor 2,5 for el og 0,8 for fjernvarme(!) fortsætter 60 cm Lille og vågen Energimærke Gasfyr med indbygget varmtvandsbeholder Elforbrug 89 cm Miljøbelastning I selv den mindste bolig er der plads til Condens 5000 WT naturgaskedel fra Bosch. Den leverer pålidelig varme til opvarmning og varmt vand. Condens 5000 WT har høj nyttevirkning, lavt gasforbrug, lavt El-forbrug og lave driftsomkostninger. Derfor er Condens 5000 WT den rigtige løsning, når det gælder kondenserende kedler til enfamilieshuse og etageejendomme med et almindeligt varmtvandsbehov. Se mere på Debra EnergiNyt 5

6 Bygningsreglement For bygningsklasse 2020, anvendes faktor 1,8 for el (mere el fra vindmøller) og 0,6 for fjernvarme. De anvendte politiske faktorer lemper i praksis kravene til nettoenergibehovet i bygninger, der skal forsynes med fjernvarme. Det resulterer i et tilsvarende større primærenergiforbrug. Således medfører faktor 0,8 et 25 procent større fjernvarmeforbrug end for andre energiformer, og faktor 0,6 merforbrug på 67 procent. Så når fjernvarme om måske 20 år bliver opgivet, fordi det er primærenergimæssigt ineffektivt og dyrt, da de store værker bliver rene varmeværker, og mangel på affald gør, at affaldsværker skal køre på biomasse, vil husejerne i de tidligere fjernvarmehuse have et noget større energiforbrug end alle andre. Nye krav til nyttevirkning af biokedler Fra 1. juli 2013 skal nye biokedler overholde nyttevirkningskrav i henhold til DS/EN 303-5, 2012, Klasse 5. For kedelydelser op til 100 kw betyder det en nyttevirkning på mindst 88 procent for en kedel på 10 kw stigende til 89 procent for en kedel på 100 kw. For mellem 100 og 500 kw skal nyttevirkningen mindst være 89 procent. Nyttevirkningskravet gælder både ved dellast og fuldlast. Halmfyr med indfyret effekt på under 130 kw, beregnet til småballer, er fortsat undtaget nyttevirkningskravene. Alle biokedler skal nu have T400 aftrækssystem Tidligere var der en lempelse for automatisk fyrede biokedler, hvor kedler med lavere driftsrøgtemperaturer kunne tilsluttes aftræk til lavere temperaturer. Det betyder, at selv kondenserende biokedler, som jo allerede er på markedet, skal udstyres med T400 aftræk, som desuden skal være tætte for kondens. Dette vil gælde uanset evt. sikkerhedstermostat mod for høj røgtemperatur. Det betyder en merpris på aftrækket fra et par til flere tusinde kroner afhængigt af højden i forhold til tidligere. Tidligere var der en lempelse for automatisk fyrede biokedler, hvor kedler med lavere driftsrøgtemperaturer kunne tilsluttes aftræk til lavere temperaturer. Biokedler skal fra 1. juli 2013 opfylde nye krav til nyttevirkningen Debra EnergiNyt

7 Milton Grant - kondenserende oliekedel A Brug den nye Milton Grant 20 som døråbner... og kom ind i varmen hos dine kunder! Med Milton Grant 20 præsenterer vi nu en kondenserende oliekedel, der med en række stærke salgsargumenter bliver dit og forbrugernes foretrukne valg: Milton Grant 20 fylder minimalt og giver kunden mere plads i bryggerset Kvaliteten er i top og sikrer lang holdbarhed Kompakt, effektiv og lydsvag Diskret og moderne design Suveræn varmtvandskomfort og præcis varmestyring Kan placeres uafhængigt af gammel skorsten Milton Megatherm A/S Formervangen Glostrup Telefon Telefax Forstand på varme! Milton Megatherm A/S leverer kvalitetsprodukter til fagfolk. Brændere, kedler, fjernvarme, varmepumper, gasradiatorer, strålevarmepaneler, gulvvarme, varmluftblæsere, solvarme.

8 Den primære opvarmningsform på Færøerne er olie. De seneste år er der sket en stor prisstigning, som har medvirket til at sætte fokus på energibesparelser. De Grønne Øer Af Allan Mikkelsen, Viessmann Øgede energipriser på Færøerne sætter fokus på mere grøn energi Færøerne dukker som et smukt grønt monument op af Atlanterhavet, når flyveren fra Danmark nærmer sig. Øerne er placeret midt i golfstrømmen i det nordlige Atlanterhav og består af 18 øer med et samlet areal på 1399 km2. Færøerne har selvstyre, men er stadigvæk på mange områder forbundet med Danmark. Hovedsproget er Færøsk, men tilknytningen til Danmark betyder, at stort set alle beboere på Færøerne også taler dansk. Den primære energi til i Nordatlanten opvarmning af boliger og andre bygninger på Færøerne er olie. Tidligere har der ikke været voldsomt fokus på dette område, da olien, grundet andre afgiftsregler end i Danmark, har været væsentlig billigere. Men de seneste 5-6 år er der sket en ret stor stigning i olieprisen, som i denne periode er steget fra ca. 4,5 kr./liter til det nuværende niveau omkring 8,5 kr. Dette sammenholdt med et øget fokus på miljø har for alvor sat gang i indsatsen med at reducere energiforbruget. Det har bl.a. betydet, at der installeres flere varmepumper, og der etableres vindenergi og vandkraft. Men mange steder er det ikke muligt umiddelbart at ændre opvarmningsformen til f.eks. varmepumpe på grund af, at varmeanlægget ikke er velegnet til varmepumpe, eller at der ikke kan etableres jordkollektor eller boring med en fornuftig økonomi. Derfor er der også stor fokus på mere energieffektive oliekedler. Det kan være lavtemperatur oliekedler eller kondenserende oliekedler, som med en effektiv styring kan reducere energiforbruget væsentligt. Olieselskabet rådgiver om energibesparelser Det ene af de to olieselskaber på Færøerne Magn, som leverer olie til skibstrafikken og en stor del af de færøske oliekedler, har erkendt dette og derfor valgt at udvide sit sortiment til også at omfatte salg af energieffektive Debra EnergiNyt 8

9 oliekedler og oliebrændere. Det kan virke selvmodsigende, at et selskab, som lever af at sælge olie, rådgiver deres kunder til en løsning som vil reducere deres olieforbrug. Men som salgschef hos Magn Leif Hovgaard udtaler: En tilfreds kunde med et mindre olieforbrug er langt at foretrække frem for en mistet kunde. Der er mange eksempler på store besparelser, når der udskiftes til en ny energieffektiv kedel, siger Leif Hovgaard. Bl.a. har Magn indgået en aftale med Tórshavn Kommune om energioptimering af kedelrummene i en række af kommunens institutioner. Det drejer sig om fem skoler, to børnehaver, idrætshal og administration. Det samlede olieforbrug for disse institutioner var ca l olie/år. Efter renovering af kedelrummene med nye kondenserende kedler eller lavtemperatur kedler er det årlige olieforbrug reduceret med ca. 17 procent til l olie/år. Ny teknologi giver øget engagement hos medarbejderne - Hos vores serviceteknikere har vi oplevet et stort engagement i den nye teknik, siger Leif Hovgaard. - Alle vores serviceteknikere har gennemgået kurser bl.a. hos Gamle kedler på den færøske Eystur Skole. vores leverandører i Danmark, så de er rustet til at servicere de nye kedler og brændere. Desuden kan de rådgive vores kunder, når olieforbruget bliver for højt. - Dette har stor betydning, da det er serviceteknikeren, der kommer ud på anlægget og taler med kunderne. Når de har et godt kendskab til de muligheder, der er for at reducere olieforbruget, er det lettere at overbevise kunderne. - Det viser sig jo ofte, at det kan være en endog særdeles god investering at udskifte en ældre udtjent kedel til en ny kondenserende. Ikke bare for miljøet men også for tegnebogen, understreger Leif Hovgaard. Kedlerne på den færøske skole er nu udskiftet til kondenserende. Fotos: Viessmann Debra EnergiNyt 9

10 Gasservicekontrol Kvalitetskontrol af gasservice Første runde markkontroller på udførte hovedeftersyn i DONG s gasserviceordning blev gennemført i 2012 af DEBRA s gasinspektører. Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Kontrol Vurdering - gennemsnit Servicedokumentation 2,3 Apparatdata, aftrækstype 2,9 Bygningsforhold 2,9 Gasinstallation 2,9 Friskluft og aftræk 2,8 Kedel 2,9 Funktion og sikkerhed 3,0 VV-beholder og VV-rør 2,8 Varmeanlæg 2,8 1 - uacceptabel 2 - acceptabel Karakterskala: 3 - tilfredsstillende Tabel 1: Kvalitet hovedeftersyn Gammel servicemærkat I alt blev der foretaget 95 kontrolbesøg i Jylland og på Fyn. Baggrunden for DEBRA s KS-ordning er at sikre og forbedre kvaliteten af den udførte gasservice, og derved blandt andet medvirke til at reducere genudkald og tilhørende ekstra omkostninger for servicefirmaerne og kunderne. Aftalen mellem DONG som serviceudbyder og DEBRA omfatter to markkontroller pr. servicemontør pr. år. Kontrollerne udføres af eksterne inspektører og indeholder følgende dokumentation og opfølgning, som sendes til serviceudbyderen: Rapport og tilhørende fotos for hver enkelt kontrol med vurdering af hovedeftersynets kvalitet og dokumentation af de udførte serviceoperationer Resultatet af de to kontroller for hver montør Samlet rapport med oversigt over alle kontrolresultater Konklusioner og anbefalinger til opfølgning på kontrolresultaterne Eventuel opdatering af serviceinstrukser eller udarbejdelse af nye instrukser Kvaliteten i første runde kontroller I 2012 kunne der noteres Fint arbejde eller OK service ved 42 kontroller, svarende til ca. 44 procent af den samlede kontrolrunde. Markkontrollerne viste generelt en tilfredsstillende kvalitet af gasinstallationerne, som det ses af tabel 1. Dog ligger servicedokumentationen lavere, hvilket underbygges af omfanget af regi Debra EnergiNyt

11 DONG efterlader ien besøgsrapport hos kunden, som kan se, hvad der er udskiftet. strerede mangler og tilhørende bemærkninger, jævnfør efterfølgende opgørelse. Ved de nævnte 44 procent af kontrollerne var der ingen eller kun et par mindre bemærkninger, men ved de sidste 56 procent kontrolbesøg blev der konstateret en række specifikke forhold, som har givet anledning til bemærkninger fra inspektørerne. Det halter med servicedokumentationen Der var især en del bemærkninger til servicedokumentationen, hvoraf de vigtigste er listet i tabel 2 og 3. fortsætter Tabel 2: Bemærkninger til servicedokumentationen Bemærkninger - servicemærkater/besøgsrapporter Antal %-andel af kontrolbesøg Manglende/ikke tilgængelige besøgsrapporter % Gl. servicemærkat med forkerte enheder % Forkert udfyldt servicemærkat % Forkert udfyldt G20-mærkat % Manglende G20-mærkat % Manglende servicemærkat 6 6 % Tabel 3: Bemærkninger til servicerapport Bemærkninger til servicerapport (70 servicerapporter rekvireret hos serviceudbyder) Antal %-andel af service-rapporter Kontroller af komponenter, som ikke fandtes, angivet 8 11 % Kontroller, der ikke er dokumenteret 7 10 % Inspektion af aftræk uden inspektionsmulighed angivet 5 7 % Forkert kedel/kedeltype angivet 3 4 % Aftrækskode ikke angivet/ forkert kode 3 4 % Forskellige måledata på mærkat og servicerapport 3 4 % Debra EnergiNyt 11

12 Gasservicekontrol Ingen servicerapport hos kunden DONG har som serviceudbyder valgt generelt ikke at efterlade servicerapporten hos kunden. Det er dog muligt at rekvirere den i elektronisk udgave, hvis det bliver aktuelt. I stedet afleverer servicefirmaet en besøgsrapport, der angiver, hvad der er skiftet på installationen, og anbefaling af ændringer, der bør overvejes. Det overvejes, at besøgsrapporten skal indeholde dokumentation af de udførte kontroller og målinger ved hovedeftersynet. Ingen dokumentation af varmestyring Der var generelt ingen dokumentation af indstillinger på varmeanlæg, varmt vand eller varmestyring. Det gjaldt også, selv om det var anført i servicerapport, at varmestyring var kontrolleret. Øvrige forhold En række andre forhold gav i fra et til fem tilfælde anledning til bemærkninger: Kedel - Forbrændingskammer, brænder eller varmeveksler mangelfuldt renset - Vandlås ikke renset - Afløbsslange fra vandlås ikke sat på plads og har medført vandskade Masser af døde insekter. Aftræk - Ikke-UV-bestandigt tagaftræk, ikke noteret - Ulovligt ikke færdiggjort udendørs aftræk Gasinstallation - Tilslutningstryk for højt/ lavt - Tæthedsprøve angivet, selv om hovedhane var groet fast Elinstallation - Ikke-beskyttede ledninger/ samling med kronmuffer Indregulering misforståelser Indreguleringsforhold indgår ikke direkte i karaktervurderingerne, men tilsyneladende er der opstået en del misforståelser i forbindelse med de nye indreguleringsmetoder som følge af de kommende variationer i gaskvaliteten: Slange fra vandlås ikke genmonteret med vandskade som resultat. Forkert udfyldt G20- og servicemærkat. Altid måling af O2 og indregulering efter O2? De mange forkert udfyldte G20 mærkater giver indtryk af, at O2 er indreguleringsparameter, og at alle kedler så er indreguleret til G20. Imidlertid skal atmosfæriske brændere fortsat indreguleres efter dysetrykket, og det har ingen værdi at måle og registrere O2. O2-målinger ved atmosfæriske brændere kan variere ret så meget fra gang til gang, uden at det har betydning for belastningen af brænderen eller forbrændingskvaliteten. Der kan også være specifikke indreguleringsmetoder for visse typer kedler. F.eks. skal de fleste Debra EnergiNyt

13 Milton kedler indreguleres efter en særlig differenstryksmetode. I 7 tilfælde er der ved Milton kedler kun målt O2. Bruges fabrikantens vejledninger? De fleste fabrikanter har udgivet vejledninger i indregulering af deres nye kedler efter den nye metode. I flere tilfælde indreguleres ikke efter de angivne O2-værdier, og der er endvidere vejledninger, der ikke omfatter lidt ældre kedelmodeller, som så omreguleres til forkerte O2-værdier. Indregulering efter kippunkt? I mindst fire tilfælde er der manglende kippunktsmålinger ved brændere, hvor dette kræves, og i tre tilfælde er der ikke angivet kippunkt som indreguleringsparameter på G20-mærkaten. Kun indregulering på én last? Kun i 15 tilfælde blev indreguleringen kontrolleret ved både fuldog dellast, så selv om det ikke var nødvendigt ved alle kedler, så var der rigtigt mange tilfælde af, at indreguleringen kun blev kontrolleret ved én last, selv om begge laster ifølge kedelvejledningerne skulle tjekkes. Så der er grundlag for en generel opfølgning på de nye indreguleringsmetoder, og at kedelvejledningerne bliver fulgt. Forbrændingen var i top! Generelt blev der målt lavt COindhold, og kun i et par tilfælde sneg CO-indholdet sig op på ca. 140 PPM. Så i denne kontrolrunde undgik vi forskrækkelsen fra en tidligere pilotrunde, hvor vi stødte på en kedel med PPM CO. Interesseret i DEBRA s KS-ordning for gasservice? Vil I have tjek på jeres gasservicekvalitet, og hvor det eventuelt halter med kvaliteten? Kan I se værdien i at kunne reklamere med, at jeres gasservice er kvalitetssikret? Bemærk, at dokumentation fra markkontrollerne kan indgå som del af firmaets interne efterprøvning i den lovpligtige kvalitetsstyring for gaservice. Så kontakt Dansk Energi Brancheforening på tlf eller send en mail til og få nærmere oplysning om KS-ordningen. Modernisér og profitér nu: Kondenserende teknik fra Viessmann med solvarmeintegration Den effektive løsning: Den kondenserende oliekedel Vitorondens 200-T kombineret med Viessmann Vitosol 200-F solfanger. Fordelene ved denne kombination, som er afstemt perfekt til hinanden, er en tydelig nedsættelse af varmeomkostningerne og et betydeligt mindre CO 2 udslip. Individuelle løsninger med effektive systemer til alle former for energi og anvendelsesområder. Viessmann A/S 2640 Hedehusene Tel Combi-Oil-Solar_185x131_DK.indd : Debra EnergiNyt 13

14 Oliefyrservice Hovedeftersyn på oliefyr endnu en tand bedre Kontrollen af hovedeftersynene viser, at årets topscorer blandt anmærkningerne var olieslanger, der bør skiftes Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening KontrolKontrol Oliebrænder (elektroder, blæser, brænderhoved mv.) Installation (olierør, komponenter, el) Kedel (fyrrum, røgveje, lågepakninger) Karakterskala: Tabel 1: Kvalitet hovedeftersyn 1 - uacceptabel 2 - acceptabel 3 - tilfredsstillende I 2012 kunne der noteres Fint arbejde eller OK service ved godt 70 % af kontrolbesøgene, da DEBRA s KS-inspektører gennemførte den årlige landsdækkende markkontrol. Det var 10 % flere end i Alle montører hos de deltagende servicefirmaer fik kontrolleret to udførte hovedeftersyn. Kvaliteten af det gennemførte hovedeftersyn vurderes ved nærmere inspektion af olieinstallation, brænder, kedel og røgveje. Endvidere foretages røggasmålinger, som sammenholdes med servicemærkatets måleresultater. Særlige observationer noteres og dokumenteres om muligt med fotos. Markkontrollerne viste generelt en tilfredsstillende kvalitet af servicearbejdet, som det ses af Tabel 1. Installation ligger en smule lavere, primært på grund af komponenter, der ikke er fastspændt. Ved de godt 70 procent kontroller var der ingen eller kun et par mindre bemærkninger, men ved de sidste 30 procent kontrolbesøg blev dog konstateret en række specifikke forhold, som har givet anledning til bemærkninger fra inspektørerne. De mest forekommende forhold er listet i tabel 2 på side 16. Vurdering - gennemsnit 2,8 2,7 2,8 Årets topscorer var olieslanger, der bør skiftes. Det skyldes helt sikkert ikke, at olieslangernes tilstand er blevet væsentligt forringet fra året før. Derimod har der været særlig fokus på olieslanger, da der har været en række tilfælde af lækage fra olieslanger. Defekt beskyttelse af elledninger. Oliefilter ligger løst på gulvet Debra EnergiNyt

15 VARMEPROGRAM Behagelig varme til enhver bolig Valg af opvarmningsform er et spørgsmål om temperament, og huset du bor i. Om du foretrækker alternativ energi, som en varmepumpe der udnytter solens oplagrede varme i jorden, solfangere på taget, en biobrændselskedel, eller du i stedet hellere vil have en oliekedel eller en gaskedel, er som oftest meget individuelt. Uanset, hvilken løsning du vælger, har BAXI en miljørigtig løsning til dig. Danske produkter I globaliseringens navn er meget produktion rykket uden for de danske grænser og i mange tilfælde endda ganske langt væk. En biobrændselskedel fra HS Tarm er dog stadig udviklet og færdigmonteret her i Danmark. Dette er ikke det samme, som at alt produktion foregår i Danmark. For at sikre den bedste kedel til den rigtige pris har HS Tarm nøje udvalgt leverandører både i Danmark og i udlandet. Solfanger (til f.eks. brugsvand) Det er mestre inden for hver deres felt. Derfor er den færdige kedel, når den forlader montagelinien i Danmark, af høj kvalitet, hvor der ikke er gået på kompromis undervejs. ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis vejrkompensering 4 ÅRS GARANTI WGB (gas) Inklusiv gratis vejrkompensering ENERGIMÆRKE A ENERGIMÆRKE Inklusiv gratis vejrkompensering Inklusiv gratis vejrkompensering A 4 ÅRS GARANTI ENERGIMÆRKE A ENERGIMÆRKE A Inklusiv gratis vejrkompensering BSW Sensotherm (jordvarme) TPK (træpiller) Block WGB Sol (gas og sol) Block Kondens MK5 (olie) Novo Pellet (træpiller) Find din lokale BAXI forhandler på BAXI kedler fra Debra EnergiNyt 15

16 Oliefyrservice Mangelfuld rensning af kedel/ fyrboks er steget en del, ligesom det registrerede omfang af ikkefastspændte komponenter er steget en smule. Til gengæld er rensning af brænder og defekte elledninger forbedret en del. De tidligere års topscorer, manglende rensning af røgkasser og røgkanaler, er nu sammen med ikke-afblændede returrør helt nede på to procent. Der er konstateret uacceptabel, dårlig forbrænding, som kræver opfølgning ved 3 procent af kontrollerne, en glædelig halvering i forhold til året før. Ligeledes var der kun et enkelt tilfælde med over ppm CO se særlig rubrik om forbrændingskvalitet. Udover ovennævnte er der i op til 2 procent af kontrollerne registreret følgende forhold: Komponent, der sveder/lækker Defekt isoleringssten i fyrrum Defekte lågepakninger Opfølgning i servicefirmaet Alle kontrolrapporter inkl. tilhørende bemærkninger og fotobilag er sendt til de respektive servicefirmaer i KS-ordningen. Det giver firmaet mulighed for at følge op på observationer fra de enkelte kontroller. Omfang af mest forekommende bemærkninger Kontrol %-andel af kontrolbesøg 2012 %-andel af kontrolbesøg 2011 Olieslanger bør skiftes 17 % 4 % Ikke fastspændt komponent (primært flowkontrol) Brænderrør/-hovedet ej renset eller defekt Kedel/fyrboks tilsodet ej renset 14 % 11 % 4 % 10 % 6 % 2 % Elledninger defekte 3 % 6 % Dårlig forbrænding, der kræver opfølgning 3 % 6 % Røgkasse ej renset 2 % 5 % Returrør ej afblændet 2 % 4 % Røgkanal ej renset 2 % 3 % Endnu et oliefilter, der ligger løst på gulvet. Tabel 2: Kontrol hovedeftersyn Kun syv procent af oliekedlerne har varmeautomatik Kun på 12 kedler var der monteret varmeautomatik, som kunne regulere fremløbstemperaturen. Heraf var faktisk kun tre automatikker i funktion. På de resterende blev fremløbstemperaturen indstillet manuelt på kedeltermostaten. Den gennemsnitlige indstilling af fremløbstemperaturen var på 58 C. Et naturligt valg, da det samtidig er kedeltemperaturen, som jo skal være med til at sikre varmtvandstemperaturen. Næsten hver femte kedel har røgtab over ti procent DEBRA s markkontroller viser, at 18 procent af kedlerne har et røgtab, der er højere end lovkravet på maks. 10 procent. Det er dog et fald på syv procentpoint i forhold til året før. Kun i få tilfælde vil en manglende kedelrensning medvirke til det høje røgtab, så kun en ny kedel kan afhjælpe problemet. Hvor gamle er oliekedlerne og -brænderne? DEBRA har i årets kontrolrunde registreret alderen på såvel kedlerne som brænderne. For de kedler, hvor der ikke har været et synligt mærkeskilt, er alderen vurderet ud fra fotos af kedlerne. Den gennemsnitlige alder på oliekedlerne kan således fastslås til at være knap 25 år. Cirka 30 procent af de besøgte kedler er fra 1977 eller tidlidgere. Oliebrændernes gennemsnitlige alder er registreret til ti år Debra EnergiNyt

17 Forbrændingskvalitet med store forskelle Gennemsnittet ligger stort set som i Som det ses har der dog været ganske stor forskel på indstillingsværdierne for O2, ligesom der har været stor spredning på røgtemperaturer og røgtab. Det er ikke vurderet, om værdierne kan forbedres i de enkelte tilfælde, da inspektørerne ikke stiller på brænderen. Der har ikke, bortset fra i et enkelt tilfælde, været markante afvigelser mellem måledata på servicemærkatet og inspektørens målinger uden at det kunne forklares. Der har ved kontrollerne været flere tilfælde med dårlig forbrænding, som er listet i tabel 4. I fem tilfælde, svarende til tre procent af kontrollerne, var forbrændingen så dårlig, at der skal følges op på det fra servicefirmaet, og i to af disse situationer er der straks tilkaldt en tekniker fra servicefirmaet. I forhold til året før er der dog sket en reduktion på ca. 1/3. Som udgangspunkt bør CO-indholdet være under 100 ppm, så ligger CO mellem 100 og 500 ppm, kan forbrændingen ikke betragtes som optimal. Er CO over 200 ppm nærmer vi os brænderens kippunkt, så det bør forsøges at ændre på luftindstillingen. En høj CO kan dog også skyldes defekter ved brænderen, som så skal udbedres. Måling Gennemsnit Mindst Højst O 2 % 6,2 2,2 11,4 Røgtemp. 0 C Røgtab % 8,0 1,2 15,8 Sodtal 0,4 0 7 CO ppm 78 0 >1.000 Tabel 3: Forbrændindgskvalitet 2012 Situationer med dårlig forbrænding Er CO over 500 ppm, bør der gøres noget ved forbrændingen i nærmeste fremtid, da der er risiko for, at CO en hurtigt kan stige. Antal Heraf med sodtal over 1 Antal Opfølgning påkrævet Antal CO-indhold: Over ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm CO-indhold: ppm I alt Tabel 4: Situationer med dårlig forbrænding DEBRA anbefaler, at der skal tages affære med det samme, hvis CO-indholdet er over ppm. Hvor gamle er olieslangerne? DEBRA har i årets kontrolrunde sat fokus på olieslanger og har registreret deres indstemplede årstal. I alt blev der registreret årstal på 161 olieslanger. Den gennemsnitlige alder på disse slanger var seks år. Af de 161 olieslanger var seks fra år 2000 eller før. Ved 17 installationer kunne inspektøren ikke konstatere olieslangernes alder, hvilket højst sandsynligt skyldes ældre slanger. Disse vil ganske givet være fra før år Samlet set vil således 23 ud af 199 olieslanger være fra før år 2000, svarende til at ca. 13 procent af olieslangerne er over 12 år gamle. Ved kontrollen året før var 30 procent af slangerne over 12 år. I 30 tilfælde har inspektøren givet bemærkninger om olieslangernes tilstand, som kunne give anledning til at overveje en udskiftning. Interesseret i DEBRAS KS-ordning? Vil I have tjek på jeres servicekvalitet, og hvor det eventuelt halter med kvaliteten? Kan I se værdien i at kunne reklamere med, at jeres oliefyrsservice er kvalitetssikret? Så kontakt Dansk Energi Brancheforening på tlf eller send en mail til og få nærmere oplysninger om KS-ordningen Debra EnergiNyt 17

18 Varmestyring Fremtidens varmestyring til naturgas 140 værtsfamilier er i øjeblikket ved at afprøve Home Energy Management, der kan give energibesparelser i private hjem. Af Allan Nikolaj Jørgensen, serviceleder DONG Energy, Energy Services. DONG Energy vil gerne kunne tilbyde vores kunder en intelligent løsning til at opnå energibesparelser i private hjem. Denne løsning vil på sigt blive tilbudt til vores kunder, og den vil for eksempel kunne blive installeret i forbindelse med et kedelskift eller et hovedeftersyn på en gaskedel via DONG Energy installations- og servicepartnere. Installationen forventes at tage to-fire timer efter et produkt- og installationskursus. Kan betjenes over alt I efteråret 2012 fik 140 udvalgte testfamilier mulighed for, at teste et nyt og banebrydende varmestyringssystem til naturgas. Systemet er en såkaldt Home Energy Management-løsning (HEM), der installeres i hjemmet, tilpasser sig den enkeltes energiadfærd og kan betjenes, uanset hvor man befinder sig. Målet med testen er at klarlægge: Potentialet for at tilbyde Home Energy Management-løsninger til danske naturgasbrugere Besparelsespotentialet for den enkelte bruger Brugernes interesse for systemet, og hvordan de bruger løsningen i hverdagen De tekniske muligheder for at installere løsningen på danske gasfyr. Fremtidens varmestyring til naturgas Med Home Energy Managementsystem kan brugeren med ganske få klik optimere sit energiforbrug fra internettet eller en smartphone. Testen udføres i dette projekt med vores samarbejdspartner PassivSystems, der er leverandør af teknologiløsninger til energioptimering i hjemmet og til DONG Energy installationspartnere. 140 udvalgte testfamilier Installatioen hos testfamilierne omfatter: Ny kedelstyring Den nye kedelstyring overtager Varmen kan styres uanset hvor man befinder sig. styringen fra den eksisterende styring. Den monteres normalt umiddelbart ved gaskedlen. Skulle der opstå problemer, er der knapper på denne styring, hvor kedlen kan til- eller frakobles manuelt. PassivHub en PassivHub en placeres tæt på routeren og forbindes via et kabel. Det er nødvendigt med et ledigt Overvågning og kontrol med PassivSystems PassivSystems blev etableret i 2008 og leverer integrerede teknologiløsninger til hjemmet. Udgangspunktet for PassivSystems er Smart Homeløsninger, som kan hjælpe kunder til at få maksimal værdi af deres hjem ved at forøge komforten og spare penge. Løsningerne spænder fra intelligent styring af opvarmning og varmt vand til overvågning og optimering af vedvarende energiproduktion. Smart Home-platformen PassivLiving er blandt de mest udviklede produkter til overvågning og kontrol af energiløsninger på det globale marked. PassivSystems har kontorer i England og Danmark, og har over 60 ansatte til at udvikle og supportere sine Smart Home-løsninger til virksomhedens kunder, som blandt andet tæller tre store britiske elselskaber og nogle af Storbritanniens førende detailkæder. PassivSystems arbejder tæt sammen med store globale forskningsinstitutioner, herunder University College London (UCL) DEBRA EnergiNyt

19 Jordvarmeanlæg strømudtag for strømforsyning af Hub en. Temperatursensor Temperatursensoren placeres centralt i boligen og er batteridrevet og trådløs. I specielle tilfælde kan der blive installeret to temperatursensorer. Passivcontroller Controlleren (fjernbetjeningen) er et betjeningspanel, der placeres, hvor du ønsker det. Her kan du indkode den daglige rytme i huset, f.eks. hvornår der er nogen hjemme i huset. PassivControlleren har et dokkingbeslag til en væg, hvorfra der tilsluttes strøm. Der skal altså være en ledig stikkontakt i nærheden. PassivControlleren kan tages med rundt i boligen i op til fire timer med det indbyggede batteri. To tilstedeværelsesknapper Med et enkelt tryk fortæller tilstedeværelsesknapperne systemet, om du er ude eller hjemme, og om du sover eller er vågen. Knapperne placeres typisk ved hoveddøren og i soveværelset. De er batteridrevne og trådløse. Systemet bruger bl.a. vejrdata for bedre at styre husets varme, så opvarmningen starter på det mest optimale tidspunkt. Forbindelsen til Passivs servere giver også mulighed for fejldiagnosticering og eventuel opdateringer af softwaren i systemet. Med IPhone- eller Androidapplikationen kan du også give systemet besked, hvis du f.eks. kommer tidligere hjem end planlagt. De første erfaringer HEM projektet hos de 140 anlægsværter kører indtil maj måned 2013, og derefter vil alle de indsamlede data blive analyseret, og der udarbejdes en rapport, som omhandler de danske erfaringer med projektet. Efter testperioden får installationsværterne tilbudt at beholde udstyret, hvis de har deltaget aktivt. De får mulighed for at tegne en abonnementsaftale med DONG Energy eller PassivSystems. De foreløbige resultater viser: Naturgasbesparelse på op til 15 procent, bl.a. afhængigt af varmeanlæggets opbygning. Ændring i adfærdsmønstret hos forbrugerne. 3 Besøg VVS april Odense Congress Center Se hvad der rør sig inden for områderne: Sanitet, rør, fittings, målere, måleudstyr, pumper, vandvarmere, fyringsanlæg, kedler, beholdere, brændere, varmevekslere, ventilation, klima, varme, energianlæg, energistyring, energiløsninger, rådgivning m.m. Hør hvad der rør sig på Energiens Torv: Hvilke muligheder og værdier er der for kunden ved at udskifte til energirigtige produkter f.eks. ventiler, units, ventilation, armaturer, pumper m.m. Åbent dagligt kl (fredag 16) Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ HUSK elektronisk registrering Spring køen over udskriv gratis adgangskort på Debra EnergiNyt 19

20 Elektronisk blad DEBRA EnergiNyt regeringens energistrategi 4 Mere vindkraft - og slut med nye oliefyr fra 2015 Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 4 December 2011 DEBRA EnergiNyt Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 1 Marts 2012 individuel opvarmning eller Fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Energibranchen.dk DEBRA EnergiNyt efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret erik l. clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede huse Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 2 Juni 2012 DEBRA EnergiNyt solcelleanlæg stormer Frem 9 Næsten familier har fået solceller i 2012 Energibranchen.dk Fagbladet For servicebranchen For energianlæg Nr. 3 September gasapparater 12 Nye krav til måleudstyret energi- og olieforum 10 Forbud mod oliefyr vil forhindre grøn oliefyring støj 14 Savner retningslinjer for varmepumpestøj markkonrol i debras ks-service 10 Forbedret kvalitet af hovedeftersyn træpiller 21 debra, dansk energi brancheforening Få ren CO2-samvittighed med et pillefyr debra, dansk energi brancheforening Energibranchen 1-12.indd 1 19/03/ debra, dansk energi brancheforening debra, dansk energi brancheforening Få en elektronisk udgave af DEBRA EnergiNyt Har du interesse i en elektronisk udgave af DEBRA EnergiNyt? Siden foråret 2006 har vi hvert kvartal udsendt en trykt udgave af DEBRA s energiblad til omkring nøglepersoner inden for energiområdet. Men de seneste år er portoudgifterne steget og steget samtidig med, at konjunkturerne har medført lavere annonceindtægter, og der skal nu ikke meget til at vælte bladets økonomi. Da vi meget gerne vil blive ved med udsende aktuel information til energibranchens aktører, og vi har et flittigt redaktionsudvalg, som vil sikre gode, relevante artikler, har vi i DEBRA besluttet, at DEBRA EnergiNyt fra næste nummer vil gå elektronisk. Det betyder, at vores læsere til juni pr. mail vil få tilsendt et link til nettet, hvor I kan finde en såkaldt bladreudgave af det nye nr. af DEBRA EnergiNyt. Mailen vil samtidig informere om hvilke aktuelle emner, der behandles og informeres om i bladet. Der vil ligeledes være et link til vores hjemmeside, hvor I som nu kan hente bladet som PDF-fil. For at vi kan sende mail om bladet til dig, har vi brug for din mailadresse, som vi derfor beder dig sende til os. Vil du modtage den elektroniske udgave af DEBRA EnergiNyt fra juni 2013? Send en mail til med din mailadresse, dit navn og firmanavnet og skriv Ja tak! Eller skriv dit navn, firmanavn og din mailadresse her i det hvide felt: Firmanavn: Navn: Mailadresse: Tag en kopi af siden og fax den til DEBRA på Hvis du har kollegaer, som også skal have DEBRA EnergiNyt, så send også ind for dem. Ved du, at du allerede nu kan hente DEBRA EnergiNyt som PDF-fil på Debra EnergiNyt

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts 2012 INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Markkonrol i DEBRAS KS-service 10

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober- 2014 Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser Indbydelse til reception

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

EnergiNyt. Batterier så store som huse. Debra, Dansk Energi Brancheforening

EnergiNyt. Batterier så store som huse. Debra, Dansk Energi Brancheforening EnergiNyt FAGBLADET FOR SERVICEBRANCHEN FOR ENERGIANLÆG NR. 4 December 2014 Tilskudsliste varmepumper 6 Debra klager til Bruxelles over varmepumperegler Gemmer vindmøllestrøm 14 Batterier så store som

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

EnergiNyt DANSK ENERGI BRANCHEFORENING. Fagbladet for service- & udstyrsbranchen for olie, gas, biobrændsel og varmepumper NR 2 JUNI 2015

EnergiNyt DANSK ENERGI BRANCHEFORENING. Fagbladet for service- & udstyrsbranchen for olie, gas, biobrændsel og varmepumper NR 2 JUNI 2015 DANSK ENERGI BRANCHEFORENING EnergiNyt Fagbladet for service- & udstyrsbranchen for olie, gas, biobrændsel og varmepumper NR 2 JUNI 2015 GENERALFORSAMLING Foreningsåret har drejet Debra i en mere udadvendt

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007 Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas KONDENSERENDE BAXI GASKEDEL WGB-K15 C Med indbygget 60 ltr. varmtvandsbeholder Den Kondenserende WGB

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009 Hård kamp om vigende F-gasmarked Mere energi, mindre CO 2 Sådan forandrer vi energien Vores moderne livsform byder på masser af spændende udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 1 ÅRSRAPPORT 2010 inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 2 FORORD Det glæder mig at kunne præsentere årsrapport 2010 fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centerleder

Læs mere