Klimaanbefalinger Lokalt klimatopmøde I Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaanbefalinger Lokalt klimatopmøde I Middelfart"

Transkript

1 Klimaanbefalinger Lokalt klimatopmøde I Middelfart

2 På vej mod en grønnere fremtid I løbet af blot 100 år vil de globale klimaændringer, vi står overfor, give os et varmere klima, end jorden har oplevet i flere millioner år. Ændringerne vil ikke have dramatiske konsekvenser for Danmark, hvis vi vel at mærke får styr på vores drivhusgasudledninger. Hvis vi skal have styr på vores udledning af drivhusgasser, er det vigtigt, at vi står sammen lokalt og derigennem påvirker den nationale udvikling i en bæredygtig retning. Der skal søges nye løsninger, som går på tværs af de rammer, der normalt arbejdes inden for, og der skal skabes nye alliancer, som kan danne grundlag for udvikling af fremsynede initiativer. Beslutningstagerne skal aktivt handle nu, så vi kan sikre en grøn fremtid for vores børnebørn og deres efterkommere. Da mange innovative ideer og løsninger opstår lokalt, er der behov for at disse kommer i spil og bliver en del af grundlaget, når det nationalt og globalt skal besluttes, hvordan vi skaber den bedste fremtid for Danmark og verdens lande. For at sikre at de lokale initiativer bliver en del af beslutningsgrundlaget afholdte Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Middelfart Kommune et lokalt klimatopmøde I Middelfartsalen på Kulturøen tirsdag d. 15. august Mødet var det fjerde af i alt ni lokale topmøder i klimakommuner landet over. Deltagerne på det lokale klimatopmøde bestod af ledere fra kommunale institutioner og det lokale erhvervsliv, politikere, klimabevidste borgere og personer fra lokale institutioner, foreninger og organisationer. Den brede gruppe af deltagere vidnede om en bred opbakning til mødet og en stor interesse i at bidrage til en grøn fremtid i Middelfart Kommune og i Danmark som helhed. Topmødets fire hovedemner var: 1. Vedvarende energi, 2. Energibesparelse, 3. Transport, 4. Natur og friluftsliv. Deltagerne deltog i to workshops i løbet af topmødet, hvor der i den første blev erfaringsudvekslet og brainstormet på tværs af emnerne, mens der i anden workshop blev udarbejdet konkrete klimaanbefalinger inden for hvert af emnerne. Derudover blev der præsenteret lokale initiativer inden for klimaområdet. De følgende klima-idéer er inddelt i fire afsnit: 1. Sådan får vi mere vedvarende energi i Middelfart 2. Sådan kan vi gøre mere for at spare på energien i Middelfart 3. Sådan får vi en mere CO2-venlig transport i Middelfart 4. Sådan kan vi sikre gode natur- og friluftsoplevelser når klimaet ændrer sig Forslag og idéer fra de fire grupper er sammenfattet på de følgende sider. 2

3 Sådan får vi mere vedvarende energi i Middelfart! Affaldssortering, der fremmer biogas Middelfart Kommune skal i samarbejde med renovationsselskabet etablere mulighed for, at affald fra virksomheder, husholdninger og landbrug bliver sorteret. I første omgang kan sorteringen starte i husholdningerne, hvor det organiske affald komposteres lokalt. På længere sigt skal det organiske affald og gyllen fra landbruget bruges som biogas i fjernvarmeanlæggene og som bioethanol i bilerne. For at gennemføre projektet skal der skabes infrastruktur til effektiv affaldssortering, såvel som laves oplysningskampagner overfor borgere, virksomheder og landbrug. Differentieret el-tarif Regeringen skal ændre lovgivningen, så det er muligt at differentiere el-tariffen og indføre en lavere elafgift for el, der er produceret af vedvarende energikilder. Forbrugeren skal betale mindre for grøn strøm for eksempel om natten, hvor der er overskudsproduktion af vindmøllestrøm. For at gennemføre ideen skal der opsættes nye elmålere. Vindmølleplanlægning i Middelfart nu! Middelfart Kommune skal hurtigst muligt udarbejde en vindmølleplan, så der kommer mest mulig energi fra færrest mulige vindmøller. Planen skal sikre at de gamle ineffektive møller nedlægges og at der opstilles nye, effektive møller. De nye møller skal etableres i dialog med borgerne og virksomheder, så der kommer lokalt ejerskab til møllerne. Skrotningsordningen for gamle vindmøller udløber i december 2010 og derfor skal den overordnede vindmølleplanlægning være færdig ved udgangen af Forskningscenter Lillebælt Der skal etableres et nyt forskningscenter for vedvarende energi med særlig fokus på energi fra vand og undergrund. I Lillebælt er der gode muligheder for at opsætte turbiner, der kan trække energi ud af tidevandet. Ligesom der i kommunen er gode erfaringer med jordvarme. For at gennemføre ideen skal Middelfart Kommune og Trefor nedsætte en styregruppe med bred repræsentation af erhverv, borgere og foreninger. Som startskud arrangeres der en konference med erhvervs- og forskningsmiljøer og deltagere fra både lokalt og globalt plan. På konferencen skal der peges på konkrete projekter, der skal realiseres i hele områder i Middelfart Kommune. Energiplanlægning i Middelfart Kommune Energiplanlægningen skal tænkes ind i kommuneplanlægningen. I planen vil indgå en prioritering mellem traditionelle fossile brændsler samt vedvarende energiformer så som sol, vind, biogas, affald, jordvarme, bølger og udnyttelse af overskudsvarme. Planen skal desuden indeholde reduktionskrav til anvendelse af fossile brændsler samt energikrav til nye og eksisterende bygninger. Planen kræver en kommunalbestyrelsesbeslutning gerne NU. Og skal gennemføres som et tillæg til kommuneplanen. Energiaktører, erhvervsliv, borgere og organisationer skal involveres i planlægningen og den efterfølgende gennemførelse. Flere solceller i Middelfart Solceller skal opprioriteres i Middelfart Kommune, da solceller giver en CO2-neutral elproduktion. Elselskaberne skal finansiere anlæggene og kommunen skal i forbindelse med nybyggeri og renovering af offentlige bygninger stille krav til brug af solceller. For at fremme projektet skal der i første omgang etableres et demonstrationsanlæg (hertil kan der søges EUmidler) ved Dyreparken Formidlingscenter. Og der skal laves en informationsindsats overfor 3

4 borgerne, hvor eksisterende videncentre præsenteres. Etableringen af solceller skal indgå i den overordnede energiplanlægning i Middelfart Kommune. Hovedaktørerne er Middelfart Kommune, Trefor og borgerne. Solvarmen skal ind i de områder, hvor der ikke er fjernvarme I områderne Nr. Aaby, Ejby og Strib m.fl., hvor der ikke er fjernvarme skal der etableres solvarmeanlæg. De nye solvarmeanlæg skal indgå i kommunens energiplanlægning og initiativtageren er Middelfart Kommune. Middelfartmodellen skal udbredes til hele landet Middelfart Kommune har haft rigtig gode erfaringer med at spare på energien i bygninger, vejbelysning m.v. efter ESCO -princippet. Kommunen er indgået i et partnerskab med det private erhvervsliv og borgere, som betyder, at de udgifter, der har været i forbindelse med investeringer i energirenoveringer og besparelser er blevet betalt tilbage over en årrække med energibesparelser. Modellen skal udbredes til hele landet hurtigst muligt. Andre Idéer, der kan arbejdes videre med Varme - Overskudsvarme fra virksomheder bruges i fjernvarme - Bundvarme fra Lillebælt - Udnyt spildvarme fra tog til fjernvarme - Fælles jordvarme i landbyerne eksempelvis Brenderup - Staldvarme til landbyområder - Kloakvarme - Mere solvarme i yderområderne - Mere effektiv fjernvarme + større fjernvarmenet - Lokalt placerede kraftvarmeværker, der fyrer med affald, flis, halm o.s.v. Til kommunen - Krav om intelligente hus installationer - Krav om vedvarende energiforsyning ved nybyggeri - Fyrtårnsprojekt, hvor kommunale bygninger forsynes med vedvarende energi - Energiundervisning på gymnasier og på erhvervsskoler - 0-energihuse i hele Middelfart Kommune Vind-, sol- og havenergi - Husstandsvindmøller - Havvindmøller - Lokalt medejerskab af vindmøller og andre energianlæg - Kombiner varmepumper og vindmøller - Vindmøller i industriområder - Borgerinddragelse ved etablering af vindmøller - Solfangere på eksisterende industritagflader - I tyndt befolkede områder skal der være brintforsyning fra solceller finansieres af forsyningsselskab - Hustandens eget forsyningsanlæg: vind, sol, jordvarme o.s.v. - Vandstrømsenergi og bølgenergi Alternative løsninger - Opladning af mobiltelefonerne og andet i motionscentrene - El-cykler - Mere forskning i opbevarelse af energi - Vejbump, der producerer el, når de bliver trykket ned eksempelvis til vejbelysningen - Flere dynamolygter på cyklerne - Energi fra lyn - Kernekraft fusion/fision 4

5 Sådan kan vi gøre mere for at spare på energien i Middelfart! Energilandsby i Middelfart Som en udvidelse af Det gode Tilbud etableres en selvforsynende energilandsby, som udnytter alle eksisterende teknikker inden for vedvarende energi. Landsbyen skal fungere som udstillingsvindue for de tekniske landvindinger samt som fuldskala inspiratorium. Landsbyens område skal findes inden august 2010, og landsbyen skal være selvforsynende inden Den primære aktør i realiseringen af projektet er Kommunalbestyrelsen, mens en række rådgivende virksomheder, lokaludvalg (tovholdere, ildsjæle), grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Green Network), energiforsyninger mv. forventes at blive inddraget i processen. Det grønne erhvervsområde - Pilotprojekt Der skal etableres et grønt erhvervsområde, selvforsynende med grøn energi, i Middelfart. Erhvervsområdet skal fungere som et pilotprojekt hvor der arbejdes integreret med vedvarende energiløsninger på tværs af virksomhedsskel. Fælles for virksomhederne skal være at de er villige til at medvirke til projektets succes, mens det forventes at kommunen er åben for alternative energiløsninger og hjælper virksomhederne i gang, eksempelvis ved at drøfte grundprisen i området. Ligeledes skal kommunen tilbyde rådgivning med forbedringsforslag samt etablere gensidig energiudnyttelse på tværs af virksomhederne. Det grønne erhvervsområde skal indgå i en lokalplan i 2010, og det forventes at området er fuldt fungerende senest i Energitjek i eksisterende virksomheder Alle virksomheder i Middelfart skal have tilbudt at få udført et energitjek af kommunen. Energitjekket skal udføres med henblik på at spare på energien og ikke mindst el- og varmeregningerne. Således skal der i forbindelse med energitjekket gøres opmærksom på den dobbelte gevinst: Miljøet skånes, og virksomheden sparer penge. Midlet til at spare på energien er adfærdsændringer, og disse kan komme ved at kommunen tilknytter en energimedarbejder på projektbasis til en pågældende virksomhed. Energimedarbejderen gennemgår arbejdsrutiner mv. i virksomheden og kommer med konkrete bud på, hvordan og hvor der kan spares. Herudover skal energimedarbejderen gøre opmærksom på energibesparelsespotentialet gennem bredt pressearbejde, som også er målrettet borgerne. Kommunen skal i budgetforhandlingerne for 2011 afsætte midler til en energimedarbejder, som kan gå i gang med projektet, som skal tage form ved et samspil mellem kommunen og de lokale erhvervssammenslutninger. Andre idéer, der kan arbejdes videre med Byggeri - Energirigtige tilskudsordninger - Markedsføre mulighederne for energibyg - Udskiftning af det gamle olie/gasfyr - Krav om energiklasse I ved renoveringer - Krav om energiklasse 0 ved nybyggeri Tekniske løsninger - Gadelygter skal slukkes om natten og være soldrevne (a la havelamper) - Kommunal LED belysning - Udskift glødelamper med energisparepærer - Lysfølere offentlige og private - Differentieret eltarif - Vindmølle-el friholdes for afgift - Varmegenindvinding friholdes for afgift 5

6 - Udvidelse af fjernvarmenettet - Overskudsvarme fra virksomheder til opvarmning (fjernvarme) - Turbiner på regnvandsbassiner - Tvungent energieftersyn ved højt energiforbrug - Max. 20 grader i alle bygninger, hvor der arbejdes Til Middelfarts borgere - Energiramme med max. forbrug pr. husstand - Energirenovering ESCO for private - Synsordning med energikrav i eksisterende boliger - Kompostbeholdere til alle husstande Planlægning - Øget fokus på at bruge cyklen i stedet for bilen - Energibesparelser i forhold til eksisterende lokalplaner - Lokalt placerede kraftvarmeværker, fyret med affald, flis, raps osv. - I tyndt befolkede områder brintforsyning fra solceller finansieres af forsyningsselskabet - Virksomheds-ESCO med handelstandsforeningen Til Middelfart Kommune - Klimapoliti laver jævnlige eftersyn - Eftersyn af varmeanlæg hvert andet år - Konkrete visioner for energibesparelser på offentligt byggeri Diverse - Brug Middelfartmodellen på andre områder - Undervisning i brug af radiatorer og andet udstyr - Værktøj til borgerne: Beregn dit eget CO2 udslip og sammenhold det med dit økologiske råderum - Ladestationer som i Schweitz (solceller) - Gratis uddeling af energisparepærer - Stand-by kampagne - Krav om minimum energistandard i forbindelse med ejendomshandel - Termografering + målrettet tilbud - Nemmere finansiering af energiprojekter i samarbejde med bankerne - Danmarks første motorfri sejlerzone! 6

7 Sådan får vi en mere CO2-venlig transport i Middelfart! Det kører på skinner Godstransport på vejene skal så vidt muligt flyttes over på jernbanenettet. Dette skal sikre en lavere vejbelastning og fremmer samtidig en mere CO2-venlig transportform. For at fremskynde processen kan man indføre øget afgift på lastbilstransport og ikke mindst indføre CO2- mærkning af alle varer på linje med Økologi og Svane-mærkningen. Virksomhederne skal således kunne dokumentere at deres varer er blevet produceret og navnlig transporteret på den mest CO2-hensigtsmæssige måde. Projektet er meget omfattende, og kræver vedtagelse i Folketinget, mens Banedanmark også forventes at skulle ind over planlægningen. På grund af det lange tidsperspektiv, foreslås det at kommunen spiller ud ved en et forslag til CO2-venlig kommunal transport. Bedre og flere cykelstier Middelfart skal opprioritere sin cykelpolitik. Der skal simpelthen være flere cykelstier og bedre forhold for cyklisterne. Dette skal sikres gennem offentlig planlægning i den overordnede kommunalplan men også i lokalplanerne. Derfor er de vigtigste aktører i projektet kommunen såvel som lokaludvalgene, som skal være med til at identificere velegnede cykelstiområder. For at projektet kan realiseres, er det afgørende med en væsentlig finansiering, som kommunen forventes at være primus motor bag. Bilfri Skole Zoner Der skal etableres en geografisk og tidsmæssig bilfri zone på 500 meter rundt om alle skoler i Middelfart. Denne skal sørge for at færre børn bliver kørt i bil i skole, styrke børnenes sundhed og fremme alternativ transport. Der skal først og fremmest gennemføres et pilotprojekt på en udvalgt skole. Der opsættes skilte med angivelse af tidsintervaller, hvor kørsel er forbudt rundt om skolen, og fotofælder opsættes på vejen. Disse fotofælder tager billeder af de børn og forældre som bryder den bilfrie zone, og billedet vises på væggen i aulaen på den pågældende skole. Ligeledes etableres en klippekorts ordning, så børnene får rabat på offentlig transport til skole. Pilotforsøget skal indgå som et samarbejde mellem kommunen, politiet, skolebestyrelsen og skoletjenesten, som sammen skal finde en optimal løsning. Det vurderes at projektet er gennemførbart om end det formentlig vil møde nogen modstand blandt forældrene. I Middelfart kører vi med middel fart Nedsættelse af hastighedsbegrænsningerne med 10 km/t i Middelfart by. Et samarbejde mellem kommunen og Politiet skal opstarte et forsøgsprojekt i en del af byen, hvor lysreguleringer bliver tilpasset den lavere hastighed. Dette projekt vil både medføre mindre trafik og færre trafikulykker, og er meget let at gennemføre. Revurdering af transportfradraget Transportfradraget i dag belønner at folk har langt til deres arbejde. Det skal laves om, således at virksomheder og borgere får incitamenter for det modsatte. Således skal der indføres diverse tilskudsordninger til miljøvenlig transport ved lange afstande, og alenekørsel skal ikke kunne betale sig. Virksomheder skal have et incitament for at placere sig centralt, og må tage de nødvendige forholdsregler for at få medarbejdere til at bruge cykel i stedet for bil. Dette projekt kan være svært at gennemføre da det skal vedtages i Folketinget, men ikke desto mindre er det værd at arbejde videre med, da det vil danne grundlag for en sund diskussion af danskernes transportvaner. 7

8 Gratis offentlig transport Kommunen betaler i forvejen en stor del af udgifterne til den offentlige transport. Hvis man omlægger den offentlige transport til at være gratis for kommunens borgere, vil det reducere den private trafik og dermed CO2-udledningen kraftigt. Transporten tegner sig nemlig for hele 23 % af kommunens CO2-forbrug. Konkret skal projektet udmøntes ved at kommunen og regionen i samarbejde med private virksomheders sponsorater mv. finansierer den gratis offentlige transport. Foruden en stor CO2-besparelse, vil man også kunne spare penge på administration mv. i forhold til billetsystemer. Udbygge det kommunale arbejde med el- og hybridbiler Kommunens arbejde med elbiler er allerede godt i gang, men det skal styrkes yderligere. Således skal der planlægges for ladestik og ladestationer til elbiler i Middelfart kommune. Kommunen skal ligeledes altovervejende investere i elbiler når vognparken skal udskiftes. Ladestikkene skal opstilles på centrale placeringer i byen og i første omgang være gratis for alle elbilsejere. Projektet kræver politisk prioritering, men de spæde skridt, som allerede er taget, bliver hilst meget velkommen. Andre idéer, der kan arbejdes videre med Kommunal planlægning - Afskaffe parkeringspladser i midtbyen - Busser skal kunne tage flere cykler med, og det skal være gratis at have dem med - Grøn bølge ordning på byens cykelstier - Skolecykelstier - Bycykler i Middelfart - Flere taxabusser - Middelfart skal have landets skrappeste miljøkrav - Videokonferencer som fast del af kommunens mødekultur Til borgere - Bilfrie dage - En borgerservicebus, der transporterer borgere fra mindre byer til og fra borgerservice centeret. Til virksomheder - Øget grad af godstransport på vandet - Øget samkørsel ved at etablere samkørselssordninger - Trafikrådgivning i forbindelse med virksomhedsetablering - Firmabiler skal beskattes efter deres brændstoføkonomi - Tvungen hjemmearbejde en dag om ugen Overordnet plan - Højere benzinpriser - 3 spors motorvej med differentieret hastighedstilladelse i forhold til antallet af passagerer i bilen - Letbane mellem Middelfart og Fredericia Diverse - En CO2 konferenceberegner, som udregner den mest miljøvenlige geografiske placering af konferencer i forhold til deltagere. - Øget fokus på lokal produktion af varer - Bedre og strammere fartkontrol - Oprettelse af et demo-anlæg for brintbrændselsceller 8

9 Sådan kan vi sikre gode natur- og friluftsoplevelser når klimaet ændrer sig! Undervisning på dybt vand og helt ude i skoven Eleverne i Middelfarts skoler skal have et større ejerskab til naturen. Dette skal skabes ved at målrette undervisningen til at inkludere en masse naturoplevelser, hvor der lægges vægt på hvordan elevernes handlinger påvirker forskellige kredsløb og organismer. Projektet skal tage udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde mellem skolerne og Natur/Miljø og Børn/Unge forvaltningerne, og skal koordineres af en naturvejleder, som ansættes til formålet. Projektet kan indføres på mange niveauer; klassetrin, naturtyper, skolernes placering mv., og derfor skal naturvejelederen bidrage til at udvikle de optimale løsninger for de enkelte undervisningsforløb. Virksomheder kan indgå i forløbet og fx sponsorere transport mv., mens organisationer kan bidrage med viden og gæsteforedrag. Klimasti Der skal etableres en demonstrationssti med energirigtig belysning mellem Havnegade og Banegårdsvej. Stien skal være udstyret med regnvandsnedsivningsanlæg, som demonstrerer i fuld skala hvordan man kan komme de øgede regnvandsmængder i forkøbet. Projektet skal varetages i et samarbejde mellem kommunen og Middelfart spildevand. Friluftspakken Der skal samles en række tilbud om friluftsliv, der giver borgerne bedre mulighed for at færdes i naturen. Tilbuddene skal åbne borgernes øjne op for de mange gevinster naturen kan tilbyde, og vise at man sagtens kan have gode naturoplevelser og samtidig tage hensyn til naturen. Der skal udarbejdes materiale med foreslåede konkrete naturaktiviteter, som både er sunde og skaber ejerskab til naturen i nærområdet. Der skal være tale om et tværfagligt projekt, som engagerer både børn og unge-, sundheds- og ældreområdet, men først er det nødvendigt med en samlet kortlægning af efterspørgslen og mulighederne for Friluftspakker. I vand til halsen Et oversigtskort over kommunen skal vise hvordan fremtidens vandstandsstigninger vil påvirke Middelfart. Dette kort skal danne grundlag for en saglig workshop og diskussion om hvordan klimaforandringerne skal tackles i Middelfart på tværs af faggrænser. Kommunen skal udarbejde oversigtskortet og indkalde de relevante aktører eksempelvis fra det klimanetværk, som blev nedsat ved det Lokale Klimatopmøde den 15. august Mere grønt mindre gråt I stedet for store områder med asfalt og fliser, skal der være græs og grønne arealer. Som eksempler kan nævnes skolegårde, parkeringspladser, private indkørsler, legepladser, gårdhaver mv. Vedligeholdelsen af græsplæner kan varetages af eldrevne græsslåmaskiner, om end det også kan være ønskeligt med en vild natur. Omstillingen skal komme gennem oplysning og konkurrencer, og ved konstant at tænke grønne alternative grønne arealer ind i kommuneplanlægningen. De grønne arealer bidrager både til et bedre miljø og er langt mere effektive til at optage regnvand end asfalt og fliser. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af spildevandsselskaber, skolebestyrelser, lokaludvalg, grundejerforeninger og kommunen, som skal se på hvorledes ideen kan realiseres. 9

10 Blå struktur i Stiklingen Det nye boligområde Stiklingen skal have en blå struktur. Der skal således etableres regnvandsopsamling og forsinkelse i hele området. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunen og spildevandsselskaberne, som kan hjælpe med rådgivning til hvordan forsinkelsesområderne skal struktureres. Klog, Klogere, Klimabevidst Oprettelse af et klimakontor, hvor borgerne kan henvende sig med klimarelaterede spørgsmål. Kontoret skal også lave udfarende aktiviteter på egen hånd og i samarbejde med andre aktører i kommunen. Kontorets primære opgave bliver at sprede information om klimaet og gøre borgerne bevidste om klimarigtige løsninger. Kontoret skal udgøres af 2-3 medarbejdere fra teknisk forvaltning, som kører kontoret sideløbende med deres almene opgaver. Flere cykelstier Der skal være flere cykelstier i kommunen. Derfor skal iværksættes en overordnet plan for cykling. Planen skal i særlig grad tage højde for cykelstiforbindelser til kommunens skoler og lette adgange til naturen. Projektet kan kun gennemføres hvis der fra kommunens side vises vilje til at prioritere cykling i budgetforhandlingerne, hvorfor man først og fremmest skal bevilge penge til planlægningen og dernæst til udførelsen. Andre idéer, der kan arbejdes videre med Adfærd - Køb lokale produkter - Kødløse dage - Ingen sprøjtning - Økologisk landbrug - Accept af ukrudt som en del af naturen - Promovere cykelferie i stedet for flyrejser Stier, adgang og friluftsliv - Flere cykelstier også selvom vandet stiger - Trampestier (for skole, SFO, børnehave og borgerne generelt) - Dyrestier mellem marker - Indføre allemandsret - Etablering af naturcenter med information og adgang til naturen, roning, kajak og sejlads - Ingen speedbåde I Middelfart - Bedre badestrande - Krav til nye idrætsanlæg om at være energineutrale og økologiske Regnvand og Spildevand - Regnvandsopsamling til toiletskyl, vanding m.v. - sivebede for husholdningsspildevand - Rekreativ anvendelse af regnvand i byerne - Genskabe små vandhuller Planlægning - Krav om, at der ikke dyrkes nær søer og vandløb, dyrkningsfri bræmmer på 10 m - Ikke byggeri i kystnære områder Natur - Flere parker i byen - Græs i gågaden - Taghaver - Grønne tage på f.eks. offentlige bygninger og parkeringshuse - Flere grønne områder i nye bebyggelser - Plante flere træer ved fx en Plant-et-træ-dag - Kvoter for befæstede arealer, som led i at reducere omfanget af befæstede arealer - Skovrejsning, også ved kysten - Flere og bedre læhegn 10

11 - Krav om beplantning i forbindelse med opstilling af vindmøller - Zoneinddeling af kommunen efter klimatemaer 11

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag LBs 10 byer 10 bud Samlet rapport fra, Byernes bidrag Indhold Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Procesbeskrivelse... 3 Resultaterne fra de enkelte byer... 4 Frederikshavn... 5 Skive... 9 Sønderborg...

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere