Energi i Island. Island: Energi. Sektor: Energi. Udarbejdet af Danmarks Ambassade, Reykjavík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i Island. Island: Energi. Sektor: Energi. Udarbejdet af Danmarks Ambassade, Reykjavík"

Transkript

1 Opdateret april 2014 J. nr.: 66.DAN.Island.104.REK Energi i Island Island: Energi Sektor: Energi Udarbejdet af Nøgleord: Island, Reykjavik, energi, hydroenergi, vindenergi, miljødebat Resume: Island er et land der råder over store vedvarende engergiresurser. Vandkraft og jordvarme, og muligvis i fremtiden også vindenergi er grundlaget for at Island kan levere store mængder grøn energi til både husstande og en tung international industri. Der er store fremtidsplaner for Islands energiresurser. Man fokuserer i særdeleshed på eksport af energi og dette på trods af geografiske udfordringer. Nationalt er der interesse for hvordan udviklingen på energiområdet udformer sig. Både politikere og den islandske befolkning er vågne i debatten, og forholder sig overvejende positive når alt kommer til alt. 1

2 Indhold Chapter 1: Den aktuelle energisituation i Island Geotermisk Energi (jordvarme) Tabel 1 Oversigt over priserne for husopvarmning for henholdsvis varmt vand geotermisk energi og olie. Kilde: NEA.is Hydroenergi (vandkraft)... 5 Chapter 2: Nye energiressourcer: Vindenergi:... 6 Chapter 3: Udvikling fra brun til grøn industri... 6 Chapter 4: Eksportmuligheder for danske firmaer i energisektoren... 9 Chapter 5: Politisk engagement & debat Miljødebatten i Island i øvrigt... 9 Chapter 6: Konklusion: Litteraturliste: Rapport: Energi i Island Side 2 af 11

3 Island har flere energimæssige strenge at spille på. Landet befinder sig i den heldige situation, at både is, vand og jordvarme er til rådighed som vedvarende energikilder. Størstedelen af elektricitetsproduktionen genereres af vandkraftværker, som drives af vand fra landets floder, der i vidt omfang udgår fra de store permanente gletsjere. Islands anden store energikilde er geotermisk energi, fortrinsvis i form af varmt vand, som anvendes til en række formål, men i særdeleshed benyttes til husopvarmning. Herudover produceres elektricitet af den geotermiske energi, men indtil videre i langt mindre målestok end el fra vandkraft. Island har meget omfattende, uudnyttede energiressourcer, både i from af vandkraft og jordvarme, eftersom kun ca. en fjerdedel af de potentielle ressourcer udnyttes. Hovedårsagen er, at geografien sætter snævre grænser for Islands muligheder for at eksportere energi, modsat fx Norge og andre lande med store energiressourcer. Til gengæld udnyttes 80 % af den generede elektricitet allerede af den indenlandske industri, heraf 71% i aluminiumsindustrien (2011). 99,99 % af alt energi genereret i Island stammer fra vedvarende energikilder, både vandkraft og geotermisk energi. Det gør landet til verdens største producent af vedvarende energi pr. indbygger. 76% af Islands energi er vedvarende energi, hvilket er det højeste tal for Europa. 99,9 % af al elektricitet i Island og 99 % af al opvarmning kommer fra vedvarende energikilder. Kun energi til transport og fiskeindustri importeres (Samorka.is og eurostat.is, marts 2014). Overordnet set er Island dermed et mønstereksempel på et bæredygtigt samfund i energi- og miljømæssig forstand (nea.is). Alligevel gør man sig på Island mange tanker om, hvor vidt udnyttelsen af naturressourcerne er reelt bæredygtig eller ej. Islands miljøministerium har derfor iværksat et omfattende udredningsarbejde mhp at kunne præsentere en overordnet, langsigtet plan for bæredygtig energiudnyttelse, omfattende både geotermisk energi og vandkraft. En folkeafstemning 2012 om overordnede retningslinjer for en forfatningsreform omfattede også problematikken om ejerskabet til Islands natur- og energiressourcer, herunder hvorvidt der burde være mulighed for, at disse ressourcer var i privat eje. Resultatet af folkeafstemningen på dette punkt viste tydeligt, at et stort flertal af islændingene går ind for, at landets naturressourcer bør være national ejendom, snarere end egentlige statsligt ejerskab. Rapport: Energi i Island Side 3 af 11

4 Med 62 % af den samlede energiproduktion udgør geotermisk energi i dag hovedkilden til Islands energiforsyning. Af de 62 % går godt 40 % til husopvarmning, mens elektricitetsproduktionen optager ca. 30 % (nea.is). Elektriciteten produceres af dampdrevne turbiner. Dampen kommer fra dybe boringer, hvor trykket er så højt, at det overophedede vand omdannes til damp, når det når overfladen. Geotermisk energi, især varmtvandsproduktionen, er af stor betydning for Islands samlede energiforbrug, men også for landets status som bæredygtig procent og forbruger. Denne energikilde fik først sit gennembrud i midten af 1980 erne, hvor man fik nye teknologiske muligheder for at udnytte de geotermiske ressourcer i større målestok. Førhen havde Island i husopvarmningssammenhæng været afhængig af først tørv og senere olie. Nedenstående tabel viser en oversigt over energipriserne for opvarmning af huse ved geotermisk energi og olie. Som tabellen viser, har priserne for varmtvandsforsyning fra geotermiske kilder haft et stabilt niveau siden ressourcens udbredelse i midten af 1980 erne. I mellemtiden har oliepriserne derimod, med få undtagelser, været så godt som konstant stigende siden 1970 erne, og forskellen mellem de to ressourcers prisniveau er nu anseelig. I dag benytter kun få islændinge olie som opvarmningskilde, fortrinsvis isoleret beliggende ejendomme, for hvem en tilslutning til det nationale varmtvandsrørled- Rapport: Energi i Island Side 4 af 11

5 ningsnet ville være økonomisk urentabel. Opvarmning (med olie) af disse ejendomme subsidieres af den islandske statskasse mhp. en (delvis) udligning af prisforskellen. Jordvarmen og den meget høje selvforsyningsgrad stiller Island i en meget favorabel position, hvor man ikke er afhængig af importeret olie og dermed sårbar ift. de svingende priser på oliemarkedet. (nea.is). Det statsejede elselskab, Landsvirkjun, er stort set den eneste producent af vandkraft og leverer således knap 73 % af alt elektricitet i landet. Landsvirkjun leverer 80% af sin produktion til energiintensive industrier (aluminium), mens 20% sælges til offentligheden (Landsvirkjun.is 2013). Aluminiumindustrien forbruger 71% af den samlede mængde elektricitet. I kraft af deres størrelse og elforbrug spiller aluminiumssmelterierne selvsagt også en helt afgørende rolle for omfanget af den samlede elektricitetsproduktion i Island. Aluminiumsproduktionen har været stigende de senere år, hvilket har ført til en fordobling af den samlede elektricitetsproduktion på bare seks år (nea.is, landsvirkjun.com). Som beskrevet ovenfor er den nuværende energimæssige situation i Island præget af to typer vedvarende energi, begge med enorme udviklingsmuligheder, eftersom Island pt. kun udnytter en fjerdedel af sit energipotentiale. Til trods for sin privilegerede energiforsyningsstatus, sammenlignet med de fleste stater, er Island på udkig efter nye energiformer og forsøger sig på flere platforme mhp. at udbygge sin samlede energiproduktion. Formålet er at supplere den nuværende energiproduktion med nye, men lige så miljøvenlige, alternativer, også af bekymring for risikoen for at blive for afhængig af vandkraft og geotermisk energi. Især en intensiv fokusering på udviklingen og udnyttelsen af geotermisk energi kunne således ifølge visse studier indebære en risiko for et overforbrug, der over en længere periode kunne føre til faldende produktion fra de eksisterende jordvarmekilder. Blandt de muligheder, man pt. retter blikket mod, bør især nævnes: Rapport: Energi i Island Side 5 af 11

6 Vindenergien træder i øjeblikket sine barnesko i Island. Islands Meteorologiske Institut og Landsvirkjun har for nylig indledt et samarbejde med Foreningen Norden og flere private virksomheder om mulighederne for at udnytte vindenergi i kolde egne. Projektet, som i Island hedder Ísvindar og er et søsterprojekt til IceWind, løber frem til I denne periode forventes de første vindmøller at blive opstillet i Island. Hvad angår potentielle problemer ved udnyttelse af vindkraft i kolde egne, fokuseres i særdeleshed på risikoen for og de potentielt negative virkninger af isslag på vindmøller og de islandske vindforhold, men også naturbeskyttelseshensyn, især ift. fugle, indgår i overvejelserne (Morgunblaðið). I december 2012 blev der opstillet to 900 kw turbiner i Burfell-området og Island blev føjet til World Wind Energy Report 2012 (www.icenews.is). Islands Metreorologiske Institut konkluderer i rapporten The wind energy potential of Iceland (vedur.is, marts 2013) at opstilling af vindmøller bør betragtes som en seriøs mulighed for produktion af vedvarende energi, sammenlignet med de mere varige indvirkninger fra yderligere dæmninger (vandkraft). Ifølge Landsvirkjun s undersøgelser skulle det være muligt at skabe positive synergieffekter mellem vindenergi og vandkraft, fx i form af opsparing af vandkraft i de eksisterende reservoirer ved en udbygning af vindenergien (Landsvirkjun.com). Vindenergi er således et område, hvor udviklingsmulighederne i Island forekommer store. Det er i hvert fald en kendsgerning, at interessen for vindenergi er meget betydelig i Island, hvor man øjner en mulighed for, at vindenergi med tiden dels kan blive den tredje store energiressource, dels vil kunne aflaste de nuværende energikilder i ikke uvæsentligt omfang. En række islandske virksomheder arbejder i disse år på at udvikle produkter eller systemer, som reducerer eller omdanner CO2-udledningen. Geotermisk energiproduktion udleder CO2, men kun en brøkdel af udledningen fra energiproduktion ved hjælp af fossile brændstoffer. Den geotermiske CO2-udledning udgør således blot 5 % af Islands samlede CO2- udledning, som i forvejen er meget lav. Dybe boringer frigiver imidlertid, ud over CO 2, også og langt mere problematisk svovlbrinte (og svovlsyre). Rapport: Energi i Island Side 6 af 11

7 Virksomheden Carbon Recycling International (CRI), som ligger i umiddelbar tilslutning til det geotermiske anlæg Svartsengi, er i færd med at udvikle et projekt, hvor man ved hjælp af elektricitet (fra det geotermiske anlæg) udskiller brinten i vand og forbinder brinten med CO2 til flydende metanol, som blandes med benzin og sælges på tankstationer rundt om i landet. Svartsengi leverer således både den udledte CO2 og energien, som CRI skal bruge i processen, der af CRI opfattes ikke kun som en måde at komme af med et affaldsprodukt, men også som en realistisk mulighed for (indirekte) eksport af den energi (elektricitet), som produceres på det geotermiske anlæg (cri.is). I februar 2014 indgik CRI en aftalte med HS Orka, hvormed HS Orka vil levere vedvarende energi fra 1. juli 2014 (cri.is). Også andre initiativer sigter imod, med tiden, at begrænse afhængigheden af importeret olie. Virksomheden Vistvæn Orka udvinder således biodiesel fra alger og er overbevist om, at de langsigtede udsigter for dette projekt er så gode, at biodiesel produceret af alger en dag vil kunne erstatte importeret brændstof (Iceland Review). Disse projekter forudsætter indsats af billig energi (elektricitet), en mulighed som er til stede i Island. Derfor sigter mange af projekterne også på målrettet at udnytte energien til at skabe produkter, som i første omgang skal erstatte importerede eller forurenende produkter, men som på længere sigt skal produceres i så store mængder, at det åbner mulighed for direkte eksport af produkterne. Hermed ville vejen samtidig være banet for realisering af ambitionen om Island som (indirekte) eksportør af sin rigelige og rene energi (elektricitet). Det er imidlertid ikke kun indirekte energi(elektricitet)eksport, som i de seneste år har været i fokus. Også potentialet for direkte eksport af elektricitet har været genstand for debat. Island udnytter, som nævnt ovenfor, kun ca. en fjerdedel af sin maksimale produktionskapacitet, hvad angår elektricitet, hvilket har været rigeligt til at dække det aktuelle forbrug, inkl. de meget elektricitetskrævende industrier. Eksport har derimod ikke været en realisabel mulighed grundet landets isolerede geografiske position. Derfor har det vakt overordentlig stor opmærksomhed, at Landsvirkjun nu har fremlagt et konkret projekt, der sigter på at lægge et el-transmissionskabel på havbunden mellem Island og det europæiske fastland og/eller Storbritannien. Hermed ville der blive åbnet for direkte islandsk el-eksport til hele Europa via de transeuropæiske el-netværk. Idéen er i og for sig ikke ny, men dens realisering har stedse været underlagt teknologiske begrænsninger (bl.a. strøm-/spændingstab ved transmission over så store afstande) og lidt under manglende økonomisk rentabilitet. Landsvirkjun forsikrer imidlertid, at projektets rentabilitet er steget i takt med Rapport: Energi i Island Side 7 af 11

8 de stigende priser på vedvarende energi. Søkablet har imidlertid ganske lange udsigter pga. behovet for omfattende forskning og undersøgelser, der som minimum vil vare flere år, ligesom udlægningen af kablet til sin tid vil være meget tidkrævende (landsvirkjun.is). I 2012 underskrev de to lande en aftale om et tæt energi-samarbejde (arcticjournal.com). Storbritannien synes imidlertid meget interesseret i mulighederne, fordi el leveret af et søkabel fra Island vil lette UK s muligheder for at leve op til EU 2020-mål om miljørigtig energi, hvor briterne pt. halter langt bag efter. Ifm. britiske energiministers nylige besøg i Island undertegnede de to parter et MOU, der lægger op til nærmere udforskning af mulighederne (Eurostat, Islandske Energiministerium). Skeptikere i Island gør opmærksom på, at erfaringerne fra lignende søkabler fra Norge fører til stigende indenlandske energipriser. Andre lægger vægt på, i stedet, at forsætte den nuværende tilgang, dvs. styrker udenlandske investeringer i Island i elkrævende industrier, fx. aluminiumsindustrien og datacentre, mhp. at opretholde den indirekte elektricitetseksport i stedet for at satse på et tvivlsomt fremtidigt projekt. Herved ville man fremdeles sikre arbejdspladser og økonomisk vækst i Island. Tidligere har der været udbredte betænkeligheder blandt islændingene pga. de store udenlandske investeringer, især globale virksomheders investeringer i aluminiumsindustrien, men netop på dette punkt er der tegn på, at folkestemningen er ved at vende. Ifølge seneste meningsmåling ser 56 % af islændingene således positivt på aluminiumsindustrien, mens kun 20 % er negativ stemt (grapevine.is). Denne udvikling er yderligere interessant, henset til at et flertal i befolkningen tidligere har været meget forbeholden over for at overlade kontrollen med og udnyttelsen af Islands natur- /energiressourcer til multinationale virksomheder. Efter manges opfattelse var det et paradoksalt træk i befolkningens holdning, efter nogles ligefrem selvmodsigende, at der på samme tid var bred enighed om at opfordre til udenlandske investeringer og til at advare mod at overdrage landets naturressourcer til repræsentanter for udenlandske kapitalinteresser. Meningsmålingen kan derfor ses som en optøning over for tanken om udenlandske investeringer og som voksende forståelse for udenlandske investeringer som værende i nationens interesse. Dersom søkablet en dag måtte vise sig teknisk realiserbart, og måske oven i købet rentabelt (afhængig af udviklingen i energipriserne på det internationale marked), er der efter alt at dømme stor sandsynlighed for, at det vil blive iværksat. Således er både et bredt politisk flertal og det statsejede Landsvirkjun positivt stemt over for projektet. Rapport: Energi i Island Side 8 af 11

9 Eksport af energi fra Danmark til Island har et forholdsvis lille potentiale, da energien på Island er så billig at det næsten er umuligt for danske virksomheder at være konkurrencedygtige på markedet. Der er dog visse nicheområder indenfor energien, der kan være interessant for danske virksomheder. Islændingene gør meget brug af fjernvarme og her kan danske virksomheder komme ind med ekspertise og gode produkter. Det er således interessant for danske virksomheder, der udvikler rør og armatur til fjernvarme og el. Ligeledes bliver der i forbindelse med udvindingen af varmt vand fra undergrunden udledt en del kemikalier. Her kan danske virksomheder med ekspertise indenfor f.eks. miljørensning bistå de islandske myndigheder og fjernvarmeværker. Til trods for rigeligt med vind er brugen af vindmøller endnu i sin vorden pga. konkurrencen fra vandkraft og geotermisk energi. Politisk er det islandske regerings erklærede mål at udvikle Island i stadig mere miljøbevidst retning. Konkret har dette mål bl.a. udmøntet sig i en resolution i Altinget, som ikke kun lægger mere vægt på grøn vækst generelt, men som også helt konkret opstiller specifikke miljøkrav til regeringen, Altinget og kommunerne (althingi.is). Disse nye politiske tiltag har til formål at gøre grøn vækst til en central del af målsætningen for det islandske samfunds udvikling, under overskriften: Grøn vækst skal fremover bære landets økonomi. Blandt forkæmperne for dette initiativ er Altingsmedlem Skúli Helgason, Alliancen (socialdemokraterne), som i flere sammenhænge har formuleret perspektiverne for og midlerne til at fremme grøn vækst som en integreret del af islandsk politik. Det overordnede mål er gennem fremme af grøn vækst at skabe incitamenter for at gå fra brun industri til grøn industri. Konkret indeholder initiativet et ambitiøst mål om, at 100 % af Islands energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder, samt opstiller et mål om, at Island skal være bannerfører og rollemodel inden for grøn energi. Trods stor politisk velvilje er man imidlertid fortsat langt fra målet. Det gælder for eksempel inden for den meget vigtige fiskeindustri, hvor der pt. udledes et ton CO2 for hver ton torsk, der bliver landet. Endelig bør nævnes, at der også i Island eksisterer folkelige miljøorganisationer, som principielt argumenterer imod nye kraftværker, både vandkraft- og jordvarmeværker., pga. sådanne værkers angivelige skadevirkninger på den skrøbelige islandske natur. Protesterne retter sig derfor ikke kun mod Rapport: Energi i Island Side 9 af 11

10 den energiintensive industri (aluminiumsindustrien især), men i lige så høj grad mod den (statsejede) energiproducerende industri som sådan. Som konkret anklagepunkt fremfører en islandsk forsker, at såkaldte EIA-rapporter (rapport af økologiske og biologiske konsekvenser) først foreligger så sent i opførelsesfasen af kraftværker, at de reelt ikke har får nogen indflydelse. Ganske vist er det ifølge pågældende forsker et globalt problem, som imidlertid accentueres i Island af den kendsgerning, at opførelse af netop kraftværker er islandske stats største anlægsopgave overhovedet. Island er et land med store vedvarende energiressourcer, vandkraft og jordvarme, der tilmed overvejes suppleret med vindenergi. Endvidere har Island et innovativt forskermiljø, også på energiområdet, og en politisk bredt funderet, principiel enighed om at gøre sig så uafhængig af fossile brændstoffer som muligt. Staten støtter i høj grad op om miljømæssige initiativer og opstiller generelt høje miljømæssige krav, også til sig selv. Samtidig er Island også præget af ganske skarpe miljømæssige skillelinjer og divergerende holdninger, som formentlig hænger sammen med den nationale betydning, hele komplekset vedrørende naturressourcer og deres udnyttelse har antaget efter det økonomiske kollaps i Denne tendens er næppe særegen for Island, men ses også i en række andre lande med meget divergerende udgangspunkt. Endelig hører den markant stigende internationale interesse i energi- og ressourcespørgsmål i almindelighed og i udvikling af energisamarbejdet med Island i særdeleshed med i billedet. Islands store ekspertise og viden om vedvarende energi er blevet en efterspurgt samarbejdsparameter, også i forbindelse med indgåelse af egentlige aftaler/kontrakter på kommercielt grundlag. Rapport: Energi i Island Side 10 af 11

11 Litteraturliste: Althingi.is - Arctic Journal - (http://arcticjournal.com/business/iceland-uk-close-connecting-power-cable) CRI.is EUROSTAT - Grapevine.is Iceland Review - Islands Energiministerium - Landsvirkjun.com Morgunbladid 23. februar 2012 NEA.is Samorka.is Thórhallsdóttir (2007) - Environmental Impact Assessment Review 27 s vedur.is - Rapport: Energi i Island Side 11 af 11

Energi i Island. Island: Energi. Sektor: Energi. Udarbejdet af Danmarks Ambassade, Reykjavík

Energi i Island. Island: Energi. Sektor: Energi. Udarbejdet af Danmarks Ambassade, Reykjavík Dato: 1. September 2012 J. nr.: 66.DAN.Island.104.REK Energi i Island Island: Energi Sektor: Energi Udarbejdet af Nøgleord: Island, Reykjavik, energi, hydroenergi, vindenergi, miljødebat Resume: Island

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

DEMAND RESPONSE I SMART GRID

DEMAND RESPONSE I SMART GRID RUNE HYLSBERG JACOBSEN INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB UNI VERSITET DANMARK PÅ FOSSILFRI KURS Grøn økonomi i vækst Omstilning til et energi- og transportsystem uafhængigt af fossile brændstoffer I 2020

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Tematisk arbejde med kort

Tematisk arbejde med kort Tematisk arbejde med kort Af: Poul Kristensen Undervisningen i geografi tager ofte udgangspunkt i aktuelle temaer, der forklarer generelle geografiske mønstre, sammenhænge og problematikker. I artiklen

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Danskernes mening om vindmøller

Danskernes mening om vindmøller Danskernes mening om vindmøller Tidligere holdningsundersøgelser Fakta om Vindenergi Bilag til Faktablad M6 Gallup, 2007 Gallup gennemførte i april 2007 en meningsmåling for dagbladet Berlingske. Danskerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning

Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 42 Offentligt Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning Et 1Km højt reservoir kan oplagre hele Danmarks

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere