ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT"

Transkript

1 ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December

2 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser af rammebetingelser samt konsekvenser af en række forskellige valg frem mod 2050 for det danske energisystem inkl. transportsektoren. Konsekvenserne opgøres i værktøjet for energisystemets enkelte produktionsteknologier og forbrugstyper og sammenfattes i en vurdering af de samfundsøkonomiske nettoomkostninger for det samlede system. Værktøjet anvendes ved at sammenholde samlede samfundsøkonomiske nettoomkostninger fra beregninger med forskellige rammebetingelser eller ændringer/udbygninger af energisystemet. Et eksempel blandt mange på mulig anvendelse er udbygning af energisystemet med havmøller. Teknologidata og forventningerne til elprisen peger på, at havmøller isoleret set er en god investering i Til vurdering af den optimale havmøllekapacitet er der imidlertid behov for værktøjets beregning af de samlede samfundsøkonomiske nettoomkostninger ved forskellige kapaciteter, idet elprisen, forbruget og øvrig produktion er påvirket af havmøllekapaciteten. På samme måde anvendes værktøjet til vurdering af samfundsøkonomisk mest effektive kapaciteter af en række forbrugs- og produktionsteknologier såsom varmepumper, elbiler, vindkraft, solceller, solvarme, korttids-varmelagre og kraftvarme. Da værktøjet omfatter hele energisystemet inkl. transportsektoren, er det desuden muligt at vurdere den mest effektive anvendelse af det danske biomassepotentiale og som konsekvens heraf produktionskapacitet for VE-gas og herunder opgradering af biogas ved rensning for CO2 eller metanisering. Også den mest effektive udbygning af nye el-forbindelser til udlandet kan vurderes med værktøjet. Endelig kan nævnes, at værktøjet er blevet anvendt til vurdering af konsekvenser af forskellige rammebetingelser, herunder specielt forskellige brændsels- og CO2-priser samt i hvilken takt omstillingen til vedvarende energi i vore nabolande kan forventes at ske. 1. Rammebetingelser Beregninger med værktøjet tager udgangspunkt i en række rammebetingelser, der overordnet fastlægger de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Rammebetingelsernes konsekvenser for energisystemet vurderes desuden ved følsomhedsanalyser. Rammebetingelserne omfatter: Fastlagte politiske mål Udvikling i nabolande Brændsels- og CO2-priser Teknologidata I nedenstående er rammebetingelsernes forskellige dele kort omtalt. Fastlagte politiske mål Det brede politiske mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 er en væsentlig rammebetingelse for modellen. For 2050 er der derfor særligt fokus på vurdering af den optimale fordeling af de begrænsede danske biomasseressourcer. 2

3 I henhold til regeringsgrundlaget er regeringens mål, at produktionen af el og varme skal være uafhængig af fossile brændsler allerede i For 2030 er det desuden regeringens mål, at oliefyr skal være udfaset samt at kul skal være udfaset på de centrale kraftværker. Disse mål er lagt ind i den nuværende opstilling af værktøjet som en valgmulighed, så betydningen af målene kan sammenholdes med alternativer. Alle tiltag i vedtagne energiforlig og love er desuden indarbejdet i modellen. Udvikling i nabolande Input til ADAPT er opstillet, så der kan regnes på scenarier med forskellige hastigheder af omstilling til vedvarende energi i vore nabolande. Modellen omfatter scenarierne Moderat, Høj og Ekstra høj omstillingshastighed, hvor høj omstillingshastighed anvendes som referencesituation. Omstillingshastigheden giver sig udtryk i ændret valg af teknologi og har betydning for brændsels- og CO2-priser som beskrevet nedenfor og dermed også for elpriserne i nabolandene. ADAPT baserer sine opgørelser for kraftvarmesektoren på simuleringer med SIVAEL-modellen, der på timebasis beregner fordelingen af el og fjernvarme på de forskellige forbrugs- og produktionsenheder samt, hvad angår el, også på udlandsforbindelser. SIVAEL-modellen omfatter Danmark og gør brug af randbetingelser mod nabolande i form af elpriser, der varierer time for time. Disse randbetingelser er blevet beregnet for hver af ovennævnte omstillingshastigheder med en selvstændig model (BID), der omfatter et stort antal lande omkring Danmark og tager hensyn til landenes særlige forhold og udvikling. Brændsels- og CO2-priser IEA udarbejder årligt prognoser for brændsels- og CO2-priser. Prognoserne omfatter fossile brændsler og rækker frem til Til brug i ADAPT suppleres IEA s prisprognoser med prognoser for priser på biomasse, der er udarbejdet af EA Energianalyse og DTU. For perioden fra 2035 til 2050 er i værktøjet anvendt en ekstrapolering af prisudviklingen. Hastigheden af omstillingen giver sig udtryk i forskellige brændsels- og CO2- priser såvel i nabolandene som i Danmark. En oversigt over datagrundlaget for scenarierne fremgår af Tabel 1. Omstillingshastighed Moderat Høj (reference) Brændselspriser, fossile IEA: Current IEA: New brændsler og CO2-pris Policies Policies Brændselspriser, biomasse EA/DTU: Low EA/DTU: Medium demand demand Ekstra høj IEA: 450 PPM EA/DTU: High demand Tabel 1 Anvendte brændselspriser. Ved IEA henvises til IEA s World Energy Outlook 2012, og ved EA/DTU henvises til EA Energianalyse og DTU s rapport, Analysis of biomass prices, Da IEA s fremskrivninger kun går til 2035, fremskrives priserne anvendt herfra til 2050 ved ekstrapolation af udviklingen

4 Ved moderat omstillingshastighed er priserne på fossile brændsler relativt høje, mens priserne på biomasse og CO2-kvoter er forholdsvis lave. Ved ekstra høj omstillingshastighed gør det modsatte forhold sig gældende, det vil sige relativt høje biomasse- og CO2-priser, mens priserne på fossile brændsler er forholdsvis lave. Teknologidata Investeringsomkostninger, drift- og vedligeholdelsesomkostninger, virkningsgrader og levetider er hentet fra Teknologikataloget 2012 og er suppleret med den seneste viden fra 2013 og 2014 vedrørende havmøller, solceller og opgradering af biogas. Teknologikataloget 2012 og de nye data er udarbejdet/fastlagt i et samarbejde mellem Energistyrelsen og Energinet.dk. 2. Produktionsteknologier og forbrugstyper Værktøjet omfatter alle nuværende teknologier samt en række teknologier, der forventes at blive samfundsøkonomisk konkurrencedygtige inden En oversigt over teknologierne fremgår af Tabel 2. For hver af disse teknologier beregnes produktion/forbrug og der udregnes balancer for el, gas, fjernvarme og biomasse inkl. affald. For hver teknologi er desuden opstillet et regnskab med opgørelse af de samfundsøkonomiske nettoomkostninger som beskrevet i afsnit 3. Sektor Teknologi Kategori El Vindkraft Land- og havmøller Solceller Bølgekraft Termisk produktion (kondens) Klassisk forbrug Olie og gas El og fjernvarme Central kraftvarme Kul, naturgas, VE-gas og biomasse Decentral kraftvarme Varmepumper Naturgas, VE-gas, biomasse og affald Centrale områder og decentrale områder Fjernvarme Kedler Olie, naturgas, VE-gas og biomasse El, gas og fjernvarme Fjernvarmeforbrug Elektrolyse Biogas (VE-gas) Med og uden opgradering samt med metanisering Gas og fjernvarme Forgasning Produktion af VE-gas og biofuel Varme Individuel opvarmning Olie, naturgas, el (varmepumper og elvarme) Procesvarme og biomasse El, gas og transport Let vejtransport Tung vejtransport Bane Skibstrafik Flytransport Tabel 2 Oversigt over opdeling af produktionsteknologier og forbrugstyper ved beregningen af de samfundsøkonomiske nettoomkostninger i ADAPT. 3. Samfundsøkonomiske nettoomkostninger Den samfundsøkonomiske gevinst ved en given ændring af energisystemet beregnes som summen af konsumentoverskud, producentoverskud og flaskehals- 4

5 indtægter. Da der kun sker en sammenstilling af beregningssituationer, hvor slutforbruget har samme værdi for forbrugerne, er det alene slutforbrugernes omkostninger der medregnes til konsumentoverskuddet. I ADAPT udregnes ændringen af de samfundsøkonomiske nettoomkostninger ved en given ændring af energisystemet som ændringen af det samfundsøkonomiske overskud med modsat fortegn. Årlige samfundsøkonomiske nettoomkostninger beregnes for hver teknologi og summeres til et samlet beløb. Vurderinger af energisystemets effektivitet baseres på de samlede nettoomkostninger. Omkostningerne omfatter annuiserede investeringsomkostninger for eksisterende og nye anlæg. Der anvendes en rente på 4 % i overensstemmelse med retningslinjerne for samfundsøkonomiske analyser. Beregningen af investeringsomkostningerne og teknologiernes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er baseret på kataloget af teknologidata som beskrevet i afsnit 1. Energiomsætningen ved den enkelte teknologi beregnes fordelt på brændsler (se Tabel 2), så det er muligt at beregne brændsels- og CO2-omkostningerne baseret på priserne i det aktuelle scenarie, jf. afsnit 1. Analogt med brændselsomkostningerne medregnes indtægter fra produktion af el, varme, VE-gas og biofuel. Simuleringen af kraftvarmesystemet med SIVAEL resulterer blandt andet i elpriser på timebasis. Disse beregnede priser danner grundlag for beregningen af omkostninger og indtægter, så det er priserne i de aktuelle timer, hvor den enkelte teknologi er i drift, der indgår i beregningen. 4. Samfundsøkonomisk effektivisering Med ADAPT kan energisystemet søges optimeret ved minimering af de samfundsøkonomiske nettoomkostninger. Dette kan foretages både ved at gennemregne forskellige konfigureringer af energisystemet og sammenligne nettoomkostninger samt ved automatisk at gennemregne et stort antal situationer med udvalgte variationer af en række parametre. Da beregningstiden for den enkelte situation er stor og da visse parametre har et diskret udfaldsrum omfatter værktøjet ikke en matematisk optimeringsalgoritme. En liste med parametre, der tidligere har været anvendt, ses i Tabel 3. 5

6 Nr. Parameter Omfang 1 Produktionskapacitet for centrale og decentrale kraftvarmeanlæg 2 Udbygning af eludlandsforbindelser 3 Havmøller 4 Solceller 5 Centrale VP 6 Decentrale VP 7 Elektrolyse, kap. 8 Elektrolyse, prisniv. 9 Individuelle VP 10 Varmelager, FV I alt 4 situationer omfatter: ingen reduktion, udtag af ét af to centrale anlæg samt udtag af gruppen af små naturgasfyrede decentrale anlæg. Der regnes ikke på en forøgelse af den samlede kapacitet og heller ikke alle kombinationer er undersøgt; eksempelvis er der ikke regnet på udtag af centrale anlæg i Østdanmark. Der regnes på alle 16 kombinationer af udbygning af DK1-NO, DK1-DE og DK2-SE med 700 MW samt etablering af en 1400 MW forbindelse til UK. Varieres i et interval omkring kapaciteten fastlagt i Energinet.dk s centrale analyseforudsætninger. Tabel 3 Parameteroversigt med omfang af automatisk beregning For parametrene 1 og 2 gennemløbes lister af beregningssituationer og den samfundsøkonomisk bedste fra listen for parameter 1 anvendes i det videre forløb for parameter 2. Den bedste beregningssituation efter parameter 1 og 2 anvendes for de resterende parametre, 3-10, der med faste trin varieres op eller ned baseret på sammenligning med resultatet fra beregningen umiddelbart før. Parametrene 3-10 varieres efter tur med fast antal step ad gangen. Efter den sidste parameter startes forfra med parameter 1. Udgangsniveau/startværdi for parametrene er Energinet.dk s centrale analyseforudsætninger. Beregningsprocessen afsluttes, når der ikke længere forekommer betydende ændringer af de samlede samfundsøkonomiske nettoomkostninger. 5. Simulering af kraftvarmesektoren Energinet.dk råder over en række værktøjer til analyse af el- og varmesektoren i Danmark og for elsektorens vedkommende også i regionen omkring Danmark, hvor der er samhandel med el. Blandt værktøjerne har SIVAEL gennem en årrække været en meget vigtig simuleringsmodel til detaljerede studier af den danske kraftvarmesektor. ADAPT gør brug af SIVAEL til sikring af konsistent balancering af forbrug og produktion. På timebasis beregnes el- og fjernvarmeproduktionens fordeling på produktionsanlæg på basis af anlæggenes marginale samfundsøkonomiske omkostninger. Da modellen tager hensyn til omkostninger ved start/stop af produktionsanlæg beregnes produktionsfordelingen time for time for én uge ad gangen. Modellen finder den løsning, der mest effektivt tilfredsstiller el- og varmebehovet, herunder prisfleksibelt elforbrug. Løsningen sikrer samtidig optimal eludveksling med nabolande i hver time baseret på varierende elpriser i nabolandene, der påføres modellen som randbetingelse. Elpriserne i nabolandene beregnes med simuleringsmodellen, BID, der blandt andet simulerer samspillet mellem de danske prisområder og prisområderne i nabolandene. 6

7 Danmark simuleres på el-siden som det er aktuelt med to prisområder forbundet med den elektriske storebæltsforbindelse og forbundet til nabolandenes prisområder som forudsat i Energinet.dk s centrale analyseforudsætninger. På varmesiden beregnes fordelingen af produktionen på de ca. 50 største fjernvarmeområder plus ca. 10 aggregerede varmeområder, der repræsenterer øvrige små fjernvarmeområder. Alle kraftvarmeanlæg, herunder industriel kraftvarme, med en el-effekt større end 10 MW er simuleret som enkeltanlæg i SIVAEL. Mindre anlæg er aggregeret i grupper efter brændsel. Centrale kraftværksblokke er typisk udtagsværker, der kan levere kraftvarme men også el alene ved kondensdrift. Decentrale kraftvarmeanlæg simuleres som modtryksanlæg med fast forhold mellem el- og varmeproduktionen. I alle fjernvarmeområder er installeret varmekedler til dækning, når behovet er større end kraftvarmeanlæggenes kapacitet og som reserve ved havari eller revision af kraftvarmeanlæg. Der er desuden for en række fjernvarmeområder forudsat at være solvarme, store varmepumper, elkedler og varmeakkumulatorer. De store varmepumper og elkedler regnes at agerer fleksibelt i forhold til elprisen, idet den optimale drift af kraftvarmeanlæg, solvarme, varmekedel, varmepumpe/elkedel og akkumulator søges bestemt. Vindkraft og produktion fra solceller (og solvarme) er baseret på sammenhørende historiske tidsserier fra Den fluktuerende produktion er opdelt efter placering i Øst- og Vestdanmark. Elforbrug til individuelle varmepumper til opvarmning og til procesvarme regnes delvist prisfleksibel. Elforbrug til elektrolyse og elbiler regnes at være fleksibel. 7

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere