NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004"

Transkript

1 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/ / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast til Energitilsynets afgørelse vedrørende godkendelse af virksomhedens priser og avancer og har modtaget virksomhedens høringssvar af 10. juni 2008 v/ advokat Jørgen Holst og statsaut. revisor Lars Poulsen. Energitilsynet skal indledningsvis kommentere virksomhedens høringssvar af 10. juni Det bemærkes, at tilsynet med brev af 2. juni 2008 allerede har kommenteret statsaut. revisor Lars Poulsen brev 27. maj 2008, hvortil henvises. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Center for Energi Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Udsendelse af udkast til afgørelse/forvaltningslovens 21 I virksomhedens høringsskrivelse af 10. juni 2008 anføres for det første, at Energitilsynets fremgangsmåde i forbindelse med udsendelsen af udkastet til afgørelse den 27. maj 2008 er i strid med forvaltningslovens 21 og god forvaltningsskik. Energitilsynet skal afvise denne påstand. Energitilsynet skal hertil bemærke, at udkastet til afgørelse blev sendt i høring den 27. maj 2008 inden modtagelse af supplerende oplysninger fra statsaut. revisor Lars Poulsen. Det skete ikke mindst af hensyn til virksomhederne, således at disse kan tage hensyn til disse i forbindelse med deres prisanmeldelser for 3. kvartal Der var således ikke tale om, at de supplerende bemærkninger ikke ville kunne indgå i det endelige grundlag for afgørelsen på tilsvarende måde, som virksomhedens bemærkninger i høringssvar af 10. juni 2008 indgår i grundlaget for Energitilsynets afgørelse. Det fremgår også af Energitilsynets kommentarer til de supplerende bemærkninger af 2. juni 2008, at Energitilsynet har vurderet og taget stilling til de supplerende bemærkninger. Energitilsynet skal endvidere bemærke, at man ikke er enig i henvisningen til forvaltningslovens 21, der omhandler en parts ret til at afgive en udtalelse til sagen inden der træffes en afgørelse. Bestemmelsens ordlyd fremgår nedenfor:

2 2/ Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 2) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller 3) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Energitilsynets udsendelse af udkastet til afgørelse har netop til formål at sikre, at virksomheden har mulighed for at udtale sig til sagen inden der træffes afgørelse. Energitilsynet har derfor ikke handlet i strid med forvaltningslovens 21 eller god forvaltningsskik i forbindelse med udsendelse af udkast til afgørelse den 27. maj Ad Omkostningseffektivitet I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse af 10. marts 2008, j. nr , ekspeditionsnr , side 52, 5. afsnit foroven, at det ikke tilkommer Energitilsynet at være enig eller uenig med Energiklagenævnets vurdering. Energitilsynet skal på den baggrund indledningsvis præcisere, at der med følgende afsnit i udkast til afgørelse Energitilsynet skal i den anledning bemærke, at tilsynet ikke er enigt i, at prisforhøjelsen kun skal indgå i efterreguleringen i det omfang, selskabet har forhøjet forsyningspligtprisen efter prisforhøjelsen på fastprisaftalen med Nordjysk Elhandel A/S henvises til virksomhedens påstand under nævnte klagesag. Energitilsynet skal endvidere henvise til Energiklagenævnets afgørelse af 28. januar 2008, j. nr , ekspeditionsnr , side 34, hvor Energiklagenævnet anfører: Energiklagenævnet har i sin tidligere omtalte afgørelse under.men at et krav om tilbagebetaling i sagens natur kun kan komme på tale i det omfang, en unødvendig omkostning som følge af en aftaleindgåelse i strid med EfL 46, stk. 4 faktisk er indgået som en del af elprisen. Energiklagenævnet kan således principielt tilslutte sig, at efterreguleringen bør finde sted under hensyntagen til, hvor stor en del af prisforhøjelsen, der er videreført til forbrugerne.

3 3/13 De oplysninger klagerne er kommet med i så henseende er -. ikke enslydende, hvorfor Energiklagenævnet ikke umiddelbart finder at kunne basere en afgørelse herpå. Hertil kommer, at Energitilsynet har undladt at forholde sig til spørgsmålet om korrektion af den trufne afgørelse på dette punkt, hvilke samlede omstændigheder efter Energiklagenævnets opfattelse taler for en hjemvisning af sagen til afklaring af, om og i hvilket omfang der måtte være grundlag for en reduktion som af klager påstået (Energitilsynets fremhævning). Det fremgår således klart af Energiklagenævnets kendelse, at klagenævnet ikke har truffet afgørelse på dette punkt, men overladt til Energitilsynets afklaring. Energitilsynet anførte i afgørelse af 27. maj 2008 samt brev af 2. juni 2002, at forhøjelsen af fastprisaftalen med Nordjysk Elhandel A/S for perioden 1. juli december 2002 udgør en omkostningsforøgelse for virksomheden, der uanset om virksomheden vælger at forhøje forsyningspligtprisen eller ej skal dækkes af virksomhedens indtægter, dvs. forbrugernes betaling via forsyningspligtprisen. Meromkostningerne belaster derfor forbrugerne, idet forsyningspligtprisen alt andet lige bliver højere end den ellers kunne have været. Denne vurdering er i fuld overensstemmelse med Energiklagenævnets tilkendegivelser vedrørende tilbagebetaling af ikke-nødvendige omkostninger jf. EfL 46, stk. 4, idet klagenævnet netop lægger vægt på, at tilbagebetaling skal finde sted i det øjeblik sådanne omkostninger indgår i elprisen, og således har været opkrævet hos forbrugerne. Som det følger af ovenstående indtræder dette tidspunkt, når virksomheden accepterer prisforhøjelsen fra Nordjysk Elhandel A/S, idet enhver omkostning skal dækkes af de indtægter virksomheden genererer via elprisen. I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres endvidere, at Energitilsynet blander sig i virksomhedens overskudsdiponering, når det i udkast til afgørelse af 27. maj 2008 bemærkes, at hvis selskabet ikke hæver forsyningspligtprisen vil omkostningerne til prisforhøjelsen på fastprisaftalen reducere virksomhedens overskud. En sådan reduktion af overskuddet kunne hvis fastprisaftalen ikke var blevet forhøjet i stedet være brugt til at sænke forsyningspligtprisen. Energitilsynet skal hertil bemærke, at den dagældende elforsyningslov fastsatte regler for virksomhedernes overskud mv. således som dette er udtrykt i bestemmelserne om godkendelse af pris og avancer. Energitilsynet skal således ikke blande sig i virksomhedens overskudsdisponering, men derimod hvor stort et overskud, virksomheden vil have at disponere over i henhold til lovens bestemmelser. Dette indbefatter også stillingtagen til transaktioner, der mindsker virksomhedens overskud ved

4 4/13 at overføre midler til interesseforbundne parter til ugunst for forbrugerne eller i øvrigt mindsker omkostningseffektiviteten. Det overskud virksomheden kan disponere over i henhold til elforsyningsloven er således det overskud, Energitilsynet fastsætter som rimeligt i overensstemmelse med lovens bestemmelser, jf. dagældende Efl 72, stk. 1. Energitilsynet skal derfor fastholde, at det er den samlede meromkostning som følge af prisforhøjelsen fra Nordjysk Elhandel A/S, der skal indregnes i vurderingen af virksomhedernes ikke-nødvendige omkostninger uanset tidspunktet for virksomhedernes eventuelle prisændringer i løbet af Ad Resultateffektivitet I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres endelig, at Energitilsynets praksis omkring anvendelse af virksomhedernes nettoresultat før skat i henhold til de officielle regnskaber forekommer ejendommelig. Energitilsynet skal i den anledning henvise til den dagældende elforsyningslov, jf. LBK nr. 151 af 10. marts 2003, 47, stk. 1 og 4: Stk. 1 Bevilling til forsyningspligtig virksomhed,. kan med de i stk. 2 nævnte undtagelser ikke gives til samme virksomhed, og bevillingshaveren kan i virksomheden alene drive de aktiviteter, der ligger inden for bevillingen.. Stk. 4 Andre aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller handel med elektricitet, skal udøves i selvstændige virksomheder med begrænset ansvar. Det bemærkes, at undtagelserne i stk. 2 alene omhandler netvirksomhed og transmissionsvirksomhed. Der skal endvidere henvises til 2 i bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven, BEK nr. 358 af 20. maj 2003: Kollektive elforsyningsvirksomheder kan uanset bestemmelsen i elforsyningslovens 4 drive virksomhed med elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, såfremt disse aktiviteter udgør mindre end 5 % af omsætningen i den kollektive elforsyningsvirksomhed. Det bemærkes, at kollektive elforsyningsvirksomheder omfatter forsyningspligtige virksomheder, jf. dagældende EfL 5.

5 5/13 Som det fremgår, gav elforsyningsloven og bekendtgørelsen om sideordnede aktiviteter kun begrænset adgang til at drive sideordnede aktiviteter i samme selskab som forsyningspligtvirksomheden, idet maks. 5 % af omsætningen måtte stamme fra sådanne aktiviteter. Der er således tale om aktiviteter med et meget begrænset omfang i forhold til virksomhedernes samlede aktiviteter, hvor den samlede effekt af korrektioner for eventuelle sideordnede aktiviteter må forventes at have en helt marginal betydning i forhold til Energitilsynets pris- og avancegodkendelse. En korrektion for eventuelle sideordnede aktiviteter ville således indebære en samlet korrektion af både virksomhedens egenkapital og omkostninger. Det er således klart, at hvis sideordnede aktiviteters andel af omsætningen ikke indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud må dette modsvares af, at sideordnede aktiviteters andel af egenkapital og omkostninger ikke forrentes henholdsvis betales af forsyningspligtkunderne. Energitilsynet finder derfor praksis omkring brug af virksomhedernes nettoresultat før skat i henhold til de officielle regnskaber velbegrundet. Energitilsynet har ikke yderligere bemærkninger til høringsskrivelsen af 10. juni Afgørelse Energitilsynet har tidligere jf. skrivelser af 30. december 2006 truffet afgørelse vedrørende virksomhedens prisgodkendelse og efterregulering for , der blev påklaget til Energiklagenævnet. Energitilsynet skal hermed tage fornyet stilling for virksomhedens efterregulering for på baggrund af Energiklagenævnets afgørelser om hjemvisning af en række sager vedrørende efterregulering for årene Energiklagenævnets afgørelser vedrørende hjemvisning I de påklagede afgørelser vedrørende prisgodkendelse/efterregulering har Energitilsynet reguleret selskabernes priser i forhold til unødvendige omkostninger, jf. elforsyningslovens (EfL.) 46, stk.4, samt et i forhold til en effektivitetsvurdering rimeligt overskud, jf. Efl. 72, stk. 2. Klagenævnet tiltræder Energitilsynets vurdering af ikke-nødvendige omkostninger (aftaler om elindkøb, porteføljemanagement mv. der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår). Nævnet finder også, at bevisbyrden for at selskabet har ageret effektivt ved indkøb af el mv., påhviler selskaberne. Klagenævnet tiltræder således Energitilsynets afgørelser vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger efter elforsyningslovens 46, stk. 4.

6 6/13 Klagenævnet anfører, at det efter nævnets opfattelse ikke fremgår af Energitilsynets afgørelser, hvorvidt tilsynet har foretaget konkrete vurderinger af de specifikke forhold, der gør sig gældende for de enkelte selskaber i forbindelse med effektivitetsvurderingerne herunder sådanne specielle forholds indflydelse på selskabets ikke-nødvendige omkostninger. Klagenævnet finder således, at det ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed af Energitilsynets afgørelser, hvilken præcis sammenhæng der er mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitetsvurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud. Det anføres således særligt, at der ved den effektivitetsvurdering, som danner grundlag for fastsættelsen af et rimeligt overskud, skal tages hensyn til omfanget af de fundne ikke-nødvendige omkostninger. Samtlige kendelser om hjemvisning kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside I overensstemmelse med Energiklagenævnets kendelser vil Energitilsynet således inddrage spørgsmålet om eventuelle regulerede omkostningers indflydelse på fastsættelsen af et rimeligt overskud samt om der er særlige forhold i øvrigt, der skal inddrages ved fastsættelsen af et sådant rimeligt overskud. Prisgodkendelse for 2002 Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2002 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. elforsyningslovens (EfL) 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende elindkøb mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 1,464 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,284 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2002 på 0,385 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,101 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse

7 7/13 Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I forbindelse med opgørelsen af virksomhedens ikke-nødvendige omkostninger skal Energitilsynet henvise til Energitilsynets afgørelse vedr. forsyningspligtselskabers elindkøb fra Nordjysk Elhandel A/S af 31. oktober 2005, pkt. 52 ff samt pkt. 111 ff., der er stadfæstet af Energiklagenævnet ved kendelse af 10. marts Der henvises endvidere til Energiklagenævnets afgørelser om hjemvisning, jf. ovenfor. I overensstemmelse med de nævnte kendelser finder Energitilsynet ikke umiddelbart anledning til, at ændre afgørelsen af 30. december For så vidt angår spørgsmålet om indregning af prisforhøjelsen på virksomhedens fastprisaftale med Nordjysk Elhandel A/S jf. Energiklagenævnets afgørelse vedrørende AKE Forsyning A/S prisregulering for 2002 henvises til Energitilsynets bemærkninger til virksomhedens høringssvar af 10. juni Det er således Energitilsynets vurdering, at virksomhedens accept af prisforhøjelsen på fastprisaftalen er en urimelig disposition over for forbrugerne, jf. elforsyningslovens 77, stk. 4. Meromkostningerne ved denne disposition udgør, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006, 0,887 mio. kr., der ikke kan indregnes som en nødvendig omkostning. Energitilsynet skal således fastholde vurderingen af virksomhedens ikkenødvendige omkostninger med de begrundelser, der fremgår af afgørelsen af 30. december Den samlede efterregulering af virksomhedens ikke-nødvendige omkostninger i 2002 kan således opgøres til 1,464 mio. DKK, jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2 og 77, stk. 4. Opgørelse af et rimeligt overskud Af Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 fremgår, at virksomhedens rimelige overskud for skat kunne udgøre op til 0,284 mio. DKK svarende til 3,00 DKK/MWH. I Energitilsynets afgørelse af 23. februar 2004 Regulering af forsyningspligtselskaber efterregulering for 2002 er et rimeligt overskud før skat i 2002 fastsat til ikke over 3,00 DKK/MWH i udgangspunktet. Virksomheden har således allerede med Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 fået tillagt det maksimale overskud for 2002, hvorfor en benchmark hvor der korrigeres for ikkenødvendige omkostninger, ikke kan føre til et højere overskud for virksomheden. Energitilsynet skal derfor fastholde afgørelsen af 30. december 2006, hvorefter virksomhedens overskud for 2002 maksimalt kan udgøre 3,00

8 8/13 DKK/MWh svarende til 0,284 mio. DKK. Virksomheden realiserede et overskud før skat på 0,385 mio. DKK i 2002, hvilket giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud i 2002 på 0,101 mio. DKK. Virksomhedens samlede efterregulering for 2002 kan derfor opgøres til 1,565 mio. DKK (1,464 mio. DKK + 0,101 mio. DKK). Prisgodkendelse for 2003 Med udgangspunkt i Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005 vedr. Elforsyningspligtselskaber efterregulering for 2003, som er vedlagt dette brev, har Energitilsynet truffet afgørelse vedrørende virksomhedens forsyningspligtpris for Afgørelse Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2003 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. elforsyningslovens (EfL) 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende porteføljemanagement og balanceydelser mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 0,694 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,103 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2003 på 0,977 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,874 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelser skal Energitilsynet fastholde sin afgørelse af 30. december 2006 vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger for Virksomhedens ikkenødvendige udgør således samlet 0,694 mio. DKK, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006.

9 9/13 Det bemærkes, at Energitilsynet ikke er bekendt med andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Opgørelse af rimeligt overskud I Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 blev virksomhedens overskud før skat fastsat til maksimalt 1,50 DKK/MWh, svarende til i alt 0,103 mio. DKK og en egenkapitalforrentning på ca. 1,3 %. Denne afgørelse tog udgangspunkt i en benchmark af virksomhedernes effektivitet i 2003, jf. pkt. 14, 35, 62 og 63 i Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005, hvor der ikke var reguleret for eventuelle ikke-nødvendige omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets kendelser har Energitilsynet foretaget en ny omkostningsbenchmark af virksomhederne, hvor ikkenødvendige omkostninger for 2003 er trukket ud af virksomhedernes omkostninger. I denne benchmark er virksomheden nr. 25, mens virksomhedens placering i den oprindelige omkostningsbenchmark var nr. 26. Det samlede resultat af benchmarken vedlægges som bilag 2 til orientering. Det bemærkes i den forbindelse, at når benchmarken foretages efter korrektion for ikke-nødvendige omkostninger ændres grundlaget og målestokken for den samlede benchmark. Alle selskaber med ikkenødvendige omkostninger opnår et andet benchmarkgrundlag. Da dette sker for en række selskaber kan det ikke på forhånd afgøres om et selskab opnår et uændret, bedre eller ringere resultat i benchmarken. Det er Energitilsynets vurdering, at der ikke er grundlag for at ændre tilsynets tidligere afgørelse om, at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 1,50 DKK/MWH svarende til i alt 0,103 mio. DKK og en egenkapitalforrentning på ca. 1,3 %. Det skyldes, at virksomhedens relative placering i en omkostningsbenchmark, hvor der er justeret for ikke-nødvendige omkostninger, kun er ændret marginalt i forhold til en omkostningsbenchmark, hvor der ikke korrigeres for ikke-nødvendige omkostninger. Energitilsynet finder heller ikke, at der foreligger andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Virksomheden realiserede et overskud på 0,977 mio. DKK i Dette giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud på 0,874 mio. DKK (0,977 mio. DKK 0,103 mio. DKK). Udgangspunktet for et rimeligt overskud og en rimelig forrentning er hhv. 3,00 DKK/MWh og 7,07 % i egenkapitalforrentning for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005, pkt. 62 og 63. De vurderede rimelige overskud for virksomhederne varierer således mellem 1,00 og 5,00 DKK/MWh, og den

10 10/13 deraf følgende egenkapitalforrentning varierer mellem ca. 1 og 29 %. Baggrunden for den tilladte variation i overskud er, at de mest effektive virksomheder tillades at oppebære et højere overskud end ineffektive virksomheder. Variationen i egenkapitalforrentning skyldes, at der ikke er en fast relation mellem virksomhedernes egenkapital og afsætning. Når virksomheden tillades et rimeligt overskud på 1,50 DKK/MWh skyldes det, at virksomheden vurderes som væsentligt mindre effektiv end et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, der tillades et overskud på 3,00 DKK/MWh. Samlet vurdering vedrørende 2003 Den samlede efterregulering for 2003 kan således opgøres til 1,568 mio. DKK (0, ,874), jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2, og 77, stk. 4. Prisgodkendelse for 2004 På baggrund af Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005 vedr. Elforsyningspligtselskaber efterregulering for 2004, som er vedlagt dette brev, har Energitilsynet truffet afgørelse vedrørende virksomhedens forsyningspligtpris for Afgørelse Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2004 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. EfL 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende porteføljemanagement og balanceydelser mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 0,637 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,372 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2003 på 1,076 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,704 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse

11 11/13 Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelser skal Energitilsynet fastholde sin afgørelse af 30. december 2006 vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger for Virksomhedens ikkenødvendige udgør således samlet 0,637 mio. DKK. Det bemærkes, at Energitilsynet ikke er bekendt med andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Opgørelse af rimeligt overskud Af Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006, fremgik, at virksomhedens rimelige overskud kunne udgøre op til 0,169 mio. DKK svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 2,2 %. Denne afgørelse tog udgangspunkt i en benchmark af virksomhedernes effektivitet, jf. pkt. 12 og i Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005, hvor der ikke var reguleret for eventuelle ikke-nødvendige omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets kendelser har Energitilsynet foretaget en ny benchmark af virksomhederne, hvor ikke-nødvendige omkostninger for 2004 er trukket ud af virksomhedernes omkostninger. Det samlede resultat af den korrigerede benchmark vedlægges til orientering (bilag 3). Det bemærkes i den forbindelse, at når benchmarken foretages efter korrektion for ikke-nødvendige omkostninger ændres grundlaget og målestokken for den samlede benchmark. Alle selskaber med ikkenødvendige omkostninger opnår et andet benchmarkgrundlag. Da dette sker for en række selskaber kan det ikke på forhånd afgøres om et selskab opnår et uændret, bedre eller ringere resultat i benchmarken. På baggrund af den korrigerede benchmark er det Energitilsynets vurdering, at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,372 mio. DKK og svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 4,9 %. Energitilsynet finder ikke, at der efter det oplyste er andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Når virksomhedens overskud er højere i forhold til Energitilsynets oprindelige opgørelse, jf. afgørelsen af 30. december 2006, skyldes det, at virksomheden falder mere effektivt ud i den korrigerede benchmark hvor der er justeret for ikke-nødvendige omkostninger end i den oprindelige benchmark, hvor der ikke korrigeres for ikke-nødvendige omkostninger.

12 12/13 Virksomheden realiserede et overskud på 1,076 mio. DKK i Dette giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud på 0,704 mio. DKK (1,076 mio. DKK 0,372 mio. DKK). Vurderingen af et rimeligt overskud for virksomheden er baseret på den korrigerede benchmark af forsyningspligtselskabernes priser og omkostninger, jf. bilag 3 samt pkt i Energitilsynets afgørelse af 31. oktober På baggrund af benchmarkingen samt under hensyntagen til virksomhedens forrentning af egenkapitalen er det vurderet, hvad der er et rimeligt overskud for den enkelte virksomhed. Udgangspunktet for en rimelig forrentning er ca. 8 % for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, jf. Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005, pkt. 32. Når virksomheden tillades et rimeligt overskud svarende til en forrentning af egenkapitalen på ca. 4,9 % skyldes det, at virksomheden er mere effektiv end et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, der tillades en forrentning på ca. 8 %. Samlet vurdering vedrørende 2004 Den samlede efterregulering for 2004 kan således opgøres til 1,341 mio. DKK (0,637 mio. DKK + 0,704 mio. DKK), jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2, og 77, stk. 4. Akkumuleret efterregulering Den akkumulerede efterregulering af virksomhedens priser i perioden udgør i alt 4,621 mio. DKK og er sammensat på følgende måde: Regulatorisk opgørelse i mio. DKK i perioden fordelt på regulering efter hhv. EfL 46, stk. 4 (aftaler på markedsvilkår), og 72 (rimeligt overskud). EfL I alt 46, stk ,464-0,694-0,637-2, ,147-0,101-0,874-0,704-1,826 I alt - 0,147-1,565-1,568-1,341-4,621 Tilbageføringsperiode Det er Energitilsynet vurdering, at efterreguleringsbeløbet snarest skal tilbageføres til forbrugerne således, at hele beløbet er tilbageført til forbrugerne via forsyningspligtpriserne inden udgangen af 3. kvartal Det bemærkes, at Energitilsynet vil foretage en endelig opgørelse af tilbageføringen i forbindelse med priskontrollen for 1. kvartal 2009, hvor den realiserede afsætning i 3. kvartal 2008 er kendt.

13 13/13 Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klage skal inden fire uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 tlf fax På Energiklagenævnets hjemmeside findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om - hvilke love, der giver klageadgang til nævnet - nævnets sammensætning - formandens opgaver - indgivelse af klage - gebyr - oplysninger der indgår i sagerne - afgørelser Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Om ønsket vil Energiklagenævnets forretningsorden også kunne rekvireres telefonisk eller pr. mail hos undertegnede. Med venlig hilsen Henrik Gommesen Specialkonsulent Tlf. direkte

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003 (Elforsyning) AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm.

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN (Elforsyning) Hirtshals Elforsyningsselskab A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Viborg Forsyning A/S, Scanenergi Elsalg A/S, AKE Forsyning A/S, Korsør Forsyning A/S, Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Hillerød

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) Advok Erik Arnholm, Odense, på vegne af [kundens navn udeladt], over Energitilsynet af 24. marts 2004 Odense Energis krav om depositum for levering af strøm Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 Fungerende nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere