NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004"

Transkript

1 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/ / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast til Energitilsynets afgørelse vedrørende godkendelse af virksomhedens priser og avancer og har modtaget virksomhedens høringssvar af 10. juni 2008 v/ advokat Jørgen Holst og statsaut. revisor Lars Poulsen. Energitilsynet skal indledningsvis kommentere virksomhedens høringssvar af 10. juni Det bemærkes, at tilsynet med brev af 2. juni 2008 allerede har kommenteret statsaut. revisor Lars Poulsen brev 27. maj 2008, hvortil henvises. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Center for Energi Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Udsendelse af udkast til afgørelse/forvaltningslovens 21 I virksomhedens høringsskrivelse af 10. juni 2008 anføres for det første, at Energitilsynets fremgangsmåde i forbindelse med udsendelsen af udkastet til afgørelse den 27. maj 2008 er i strid med forvaltningslovens 21 og god forvaltningsskik. Energitilsynet skal afvise denne påstand. Energitilsynet skal hertil bemærke, at udkastet til afgørelse blev sendt i høring den 27. maj 2008 inden modtagelse af supplerende oplysninger fra statsaut. revisor Lars Poulsen. Det skete ikke mindst af hensyn til virksomhederne, således at disse kan tage hensyn til disse i forbindelse med deres prisanmeldelser for 3. kvartal Der var således ikke tale om, at de supplerende bemærkninger ikke ville kunne indgå i det endelige grundlag for afgørelsen på tilsvarende måde, som virksomhedens bemærkninger i høringssvar af 10. juni 2008 indgår i grundlaget for Energitilsynets afgørelse. Det fremgår også af Energitilsynets kommentarer til de supplerende bemærkninger af 2. juni 2008, at Energitilsynet har vurderet og taget stilling til de supplerende bemærkninger. Energitilsynet skal endvidere bemærke, at man ikke er enig i henvisningen til forvaltningslovens 21, der omhandler en parts ret til at afgive en udtalelse til sagen inden der træffes en afgørelse. Bestemmelsens ordlyd fremgår nedenfor:

2 2/ Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 2) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller 3) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Energitilsynets udsendelse af udkastet til afgørelse har netop til formål at sikre, at virksomheden har mulighed for at udtale sig til sagen inden der træffes afgørelse. Energitilsynet har derfor ikke handlet i strid med forvaltningslovens 21 eller god forvaltningsskik i forbindelse med udsendelse af udkast til afgørelse den 27. maj Ad Omkostningseffektivitet I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse af 10. marts 2008, j. nr , ekspeditionsnr , side 52, 5. afsnit foroven, at det ikke tilkommer Energitilsynet at være enig eller uenig med Energiklagenævnets vurdering. Energitilsynet skal på den baggrund indledningsvis præcisere, at der med følgende afsnit i udkast til afgørelse Energitilsynet skal i den anledning bemærke, at tilsynet ikke er enigt i, at prisforhøjelsen kun skal indgå i efterreguleringen i det omfang, selskabet har forhøjet forsyningspligtprisen efter prisforhøjelsen på fastprisaftalen med Nordjysk Elhandel A/S henvises til virksomhedens påstand under nævnte klagesag. Energitilsynet skal endvidere henvise til Energiklagenævnets afgørelse af 28. januar 2008, j. nr , ekspeditionsnr , side 34, hvor Energiklagenævnet anfører: Energiklagenævnet har i sin tidligere omtalte afgørelse under.men at et krav om tilbagebetaling i sagens natur kun kan komme på tale i det omfang, en unødvendig omkostning som følge af en aftaleindgåelse i strid med EfL 46, stk. 4 faktisk er indgået som en del af elprisen. Energiklagenævnet kan således principielt tilslutte sig, at efterreguleringen bør finde sted under hensyntagen til, hvor stor en del af prisforhøjelsen, der er videreført til forbrugerne.

3 3/13 De oplysninger klagerne er kommet med i så henseende er -. ikke enslydende, hvorfor Energiklagenævnet ikke umiddelbart finder at kunne basere en afgørelse herpå. Hertil kommer, at Energitilsynet har undladt at forholde sig til spørgsmålet om korrektion af den trufne afgørelse på dette punkt, hvilke samlede omstændigheder efter Energiklagenævnets opfattelse taler for en hjemvisning af sagen til afklaring af, om og i hvilket omfang der måtte være grundlag for en reduktion som af klager påstået (Energitilsynets fremhævning). Det fremgår således klart af Energiklagenævnets kendelse, at klagenævnet ikke har truffet afgørelse på dette punkt, men overladt til Energitilsynets afklaring. Energitilsynet anførte i afgørelse af 27. maj 2008 samt brev af 2. juni 2002, at forhøjelsen af fastprisaftalen med Nordjysk Elhandel A/S for perioden 1. juli december 2002 udgør en omkostningsforøgelse for virksomheden, der uanset om virksomheden vælger at forhøje forsyningspligtprisen eller ej skal dækkes af virksomhedens indtægter, dvs. forbrugernes betaling via forsyningspligtprisen. Meromkostningerne belaster derfor forbrugerne, idet forsyningspligtprisen alt andet lige bliver højere end den ellers kunne have været. Denne vurdering er i fuld overensstemmelse med Energiklagenævnets tilkendegivelser vedrørende tilbagebetaling af ikke-nødvendige omkostninger jf. EfL 46, stk. 4, idet klagenævnet netop lægger vægt på, at tilbagebetaling skal finde sted i det øjeblik sådanne omkostninger indgår i elprisen, og således har været opkrævet hos forbrugerne. Som det følger af ovenstående indtræder dette tidspunkt, når virksomheden accepterer prisforhøjelsen fra Nordjysk Elhandel A/S, idet enhver omkostning skal dækkes af de indtægter virksomheden genererer via elprisen. I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres endvidere, at Energitilsynet blander sig i virksomhedens overskudsdiponering, når det i udkast til afgørelse af 27. maj 2008 bemærkes, at hvis selskabet ikke hæver forsyningspligtprisen vil omkostningerne til prisforhøjelsen på fastprisaftalen reducere virksomhedens overskud. En sådan reduktion af overskuddet kunne hvis fastprisaftalen ikke var blevet forhøjet i stedet være brugt til at sænke forsyningspligtprisen. Energitilsynet skal hertil bemærke, at den dagældende elforsyningslov fastsatte regler for virksomhedernes overskud mv. således som dette er udtrykt i bestemmelserne om godkendelse af pris og avancer. Energitilsynet skal således ikke blande sig i virksomhedens overskudsdisponering, men derimod hvor stort et overskud, virksomheden vil have at disponere over i henhold til lovens bestemmelser. Dette indbefatter også stillingtagen til transaktioner, der mindsker virksomhedens overskud ved

4 4/13 at overføre midler til interesseforbundne parter til ugunst for forbrugerne eller i øvrigt mindsker omkostningseffektiviteten. Det overskud virksomheden kan disponere over i henhold til elforsyningsloven er således det overskud, Energitilsynet fastsætter som rimeligt i overensstemmelse med lovens bestemmelser, jf. dagældende Efl 72, stk. 1. Energitilsynet skal derfor fastholde, at det er den samlede meromkostning som følge af prisforhøjelsen fra Nordjysk Elhandel A/S, der skal indregnes i vurderingen af virksomhedernes ikke-nødvendige omkostninger uanset tidspunktet for virksomhedernes eventuelle prisændringer i løbet af Ad Resultateffektivitet I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres endelig, at Energitilsynets praksis omkring anvendelse af virksomhedernes nettoresultat før skat i henhold til de officielle regnskaber forekommer ejendommelig. Energitilsynet skal i den anledning henvise til den dagældende elforsyningslov, jf. LBK nr. 151 af 10. marts 2003, 47, stk. 1 og 4: Stk. 1 Bevilling til forsyningspligtig virksomhed,. kan med de i stk. 2 nævnte undtagelser ikke gives til samme virksomhed, og bevillingshaveren kan i virksomheden alene drive de aktiviteter, der ligger inden for bevillingen.. Stk. 4 Andre aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller handel med elektricitet, skal udøves i selvstændige virksomheder med begrænset ansvar. Det bemærkes, at undtagelserne i stk. 2 alene omhandler netvirksomhed og transmissionsvirksomhed. Der skal endvidere henvises til 2 i bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven, BEK nr. 358 af 20. maj 2003: Kollektive elforsyningsvirksomheder kan uanset bestemmelsen i elforsyningslovens 4 drive virksomhed med elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, såfremt disse aktiviteter udgør mindre end 5 % af omsætningen i den kollektive elforsyningsvirksomhed. Det bemærkes, at kollektive elforsyningsvirksomheder omfatter forsyningspligtige virksomheder, jf. dagældende EfL 5.

5 5/13 Som det fremgår, gav elforsyningsloven og bekendtgørelsen om sideordnede aktiviteter kun begrænset adgang til at drive sideordnede aktiviteter i samme selskab som forsyningspligtvirksomheden, idet maks. 5 % af omsætningen måtte stamme fra sådanne aktiviteter. Der er således tale om aktiviteter med et meget begrænset omfang i forhold til virksomhedernes samlede aktiviteter, hvor den samlede effekt af korrektioner for eventuelle sideordnede aktiviteter må forventes at have en helt marginal betydning i forhold til Energitilsynets pris- og avancegodkendelse. En korrektion for eventuelle sideordnede aktiviteter ville således indebære en samlet korrektion af både virksomhedens egenkapital og omkostninger. Det er således klart, at hvis sideordnede aktiviteters andel af omsætningen ikke indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud må dette modsvares af, at sideordnede aktiviteters andel af egenkapital og omkostninger ikke forrentes henholdsvis betales af forsyningspligtkunderne. Energitilsynet finder derfor praksis omkring brug af virksomhedernes nettoresultat før skat i henhold til de officielle regnskaber velbegrundet. Energitilsynet har ikke yderligere bemærkninger til høringsskrivelsen af 10. juni Afgørelse Energitilsynet har tidligere jf. skrivelser af 30. december 2006 truffet afgørelse vedrørende virksomhedens prisgodkendelse og efterregulering for , der blev påklaget til Energiklagenævnet. Energitilsynet skal hermed tage fornyet stilling for virksomhedens efterregulering for på baggrund af Energiklagenævnets afgørelser om hjemvisning af en række sager vedrørende efterregulering for årene Energiklagenævnets afgørelser vedrørende hjemvisning I de påklagede afgørelser vedrørende prisgodkendelse/efterregulering har Energitilsynet reguleret selskabernes priser i forhold til unødvendige omkostninger, jf. elforsyningslovens (EfL.) 46, stk.4, samt et i forhold til en effektivitetsvurdering rimeligt overskud, jf. Efl. 72, stk. 2. Klagenævnet tiltræder Energitilsynets vurdering af ikke-nødvendige omkostninger (aftaler om elindkøb, porteføljemanagement mv. der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår). Nævnet finder også, at bevisbyrden for at selskabet har ageret effektivt ved indkøb af el mv., påhviler selskaberne. Klagenævnet tiltræder således Energitilsynets afgørelser vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger efter elforsyningslovens 46, stk. 4.

6 6/13 Klagenævnet anfører, at det efter nævnets opfattelse ikke fremgår af Energitilsynets afgørelser, hvorvidt tilsynet har foretaget konkrete vurderinger af de specifikke forhold, der gør sig gældende for de enkelte selskaber i forbindelse med effektivitetsvurderingerne herunder sådanne specielle forholds indflydelse på selskabets ikke-nødvendige omkostninger. Klagenævnet finder således, at det ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed af Energitilsynets afgørelser, hvilken præcis sammenhæng der er mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitetsvurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud. Det anføres således særligt, at der ved den effektivitetsvurdering, som danner grundlag for fastsættelsen af et rimeligt overskud, skal tages hensyn til omfanget af de fundne ikke-nødvendige omkostninger. Samtlige kendelser om hjemvisning kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside I overensstemmelse med Energiklagenævnets kendelser vil Energitilsynet således inddrage spørgsmålet om eventuelle regulerede omkostningers indflydelse på fastsættelsen af et rimeligt overskud samt om der er særlige forhold i øvrigt, der skal inddrages ved fastsættelsen af et sådant rimeligt overskud. Prisgodkendelse for 2002 Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2002 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. elforsyningslovens (EfL) 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende elindkøb mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 1,464 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,284 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2002 på 0,385 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,101 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse

7 7/13 Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I forbindelse med opgørelsen af virksomhedens ikke-nødvendige omkostninger skal Energitilsynet henvise til Energitilsynets afgørelse vedr. forsyningspligtselskabers elindkøb fra Nordjysk Elhandel A/S af 31. oktober 2005, pkt. 52 ff samt pkt. 111 ff., der er stadfæstet af Energiklagenævnet ved kendelse af 10. marts Der henvises endvidere til Energiklagenævnets afgørelser om hjemvisning, jf. ovenfor. I overensstemmelse med de nævnte kendelser finder Energitilsynet ikke umiddelbart anledning til, at ændre afgørelsen af 30. december For så vidt angår spørgsmålet om indregning af prisforhøjelsen på virksomhedens fastprisaftale med Nordjysk Elhandel A/S jf. Energiklagenævnets afgørelse vedrørende AKE Forsyning A/S prisregulering for 2002 henvises til Energitilsynets bemærkninger til virksomhedens høringssvar af 10. juni Det er således Energitilsynets vurdering, at virksomhedens accept af prisforhøjelsen på fastprisaftalen er en urimelig disposition over for forbrugerne, jf. elforsyningslovens 77, stk. 4. Meromkostningerne ved denne disposition udgør, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006, 0,887 mio. kr., der ikke kan indregnes som en nødvendig omkostning. Energitilsynet skal således fastholde vurderingen af virksomhedens ikkenødvendige omkostninger med de begrundelser, der fremgår af afgørelsen af 30. december Den samlede efterregulering af virksomhedens ikke-nødvendige omkostninger i 2002 kan således opgøres til 1,464 mio. DKK, jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2 og 77, stk. 4. Opgørelse af et rimeligt overskud Af Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 fremgår, at virksomhedens rimelige overskud for skat kunne udgøre op til 0,284 mio. DKK svarende til 3,00 DKK/MWH. I Energitilsynets afgørelse af 23. februar 2004 Regulering af forsyningspligtselskaber efterregulering for 2002 er et rimeligt overskud før skat i 2002 fastsat til ikke over 3,00 DKK/MWH i udgangspunktet. Virksomheden har således allerede med Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 fået tillagt det maksimale overskud for 2002, hvorfor en benchmark hvor der korrigeres for ikkenødvendige omkostninger, ikke kan føre til et højere overskud for virksomheden. Energitilsynet skal derfor fastholde afgørelsen af 30. december 2006, hvorefter virksomhedens overskud for 2002 maksimalt kan udgøre 3,00

8 8/13 DKK/MWh svarende til 0,284 mio. DKK. Virksomheden realiserede et overskud før skat på 0,385 mio. DKK i 2002, hvilket giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud i 2002 på 0,101 mio. DKK. Virksomhedens samlede efterregulering for 2002 kan derfor opgøres til 1,565 mio. DKK (1,464 mio. DKK + 0,101 mio. DKK). Prisgodkendelse for 2003 Med udgangspunkt i Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005 vedr. Elforsyningspligtselskaber efterregulering for 2003, som er vedlagt dette brev, har Energitilsynet truffet afgørelse vedrørende virksomhedens forsyningspligtpris for Afgørelse Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2003 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. elforsyningslovens (EfL) 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende porteføljemanagement og balanceydelser mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 0,694 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,103 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2003 på 0,977 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,874 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelser skal Energitilsynet fastholde sin afgørelse af 30. december 2006 vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger for Virksomhedens ikkenødvendige udgør således samlet 0,694 mio. DKK, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006.

9 9/13 Det bemærkes, at Energitilsynet ikke er bekendt med andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Opgørelse af rimeligt overskud I Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 blev virksomhedens overskud før skat fastsat til maksimalt 1,50 DKK/MWh, svarende til i alt 0,103 mio. DKK og en egenkapitalforrentning på ca. 1,3 %. Denne afgørelse tog udgangspunkt i en benchmark af virksomhedernes effektivitet i 2003, jf. pkt. 14, 35, 62 og 63 i Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005, hvor der ikke var reguleret for eventuelle ikke-nødvendige omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets kendelser har Energitilsynet foretaget en ny omkostningsbenchmark af virksomhederne, hvor ikkenødvendige omkostninger for 2003 er trukket ud af virksomhedernes omkostninger. I denne benchmark er virksomheden nr. 25, mens virksomhedens placering i den oprindelige omkostningsbenchmark var nr. 26. Det samlede resultat af benchmarken vedlægges som bilag 2 til orientering. Det bemærkes i den forbindelse, at når benchmarken foretages efter korrektion for ikke-nødvendige omkostninger ændres grundlaget og målestokken for den samlede benchmark. Alle selskaber med ikkenødvendige omkostninger opnår et andet benchmarkgrundlag. Da dette sker for en række selskaber kan det ikke på forhånd afgøres om et selskab opnår et uændret, bedre eller ringere resultat i benchmarken. Det er Energitilsynets vurdering, at der ikke er grundlag for at ændre tilsynets tidligere afgørelse om, at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 1,50 DKK/MWH svarende til i alt 0,103 mio. DKK og en egenkapitalforrentning på ca. 1,3 %. Det skyldes, at virksomhedens relative placering i en omkostningsbenchmark, hvor der er justeret for ikke-nødvendige omkostninger, kun er ændret marginalt i forhold til en omkostningsbenchmark, hvor der ikke korrigeres for ikke-nødvendige omkostninger. Energitilsynet finder heller ikke, at der foreligger andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Virksomheden realiserede et overskud på 0,977 mio. DKK i Dette giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud på 0,874 mio. DKK (0,977 mio. DKK 0,103 mio. DKK). Udgangspunktet for et rimeligt overskud og en rimelig forrentning er hhv. 3,00 DKK/MWh og 7,07 % i egenkapitalforrentning for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005, pkt. 62 og 63. De vurderede rimelige overskud for virksomhederne varierer således mellem 1,00 og 5,00 DKK/MWh, og den

10 10/13 deraf følgende egenkapitalforrentning varierer mellem ca. 1 og 29 %. Baggrunden for den tilladte variation i overskud er, at de mest effektive virksomheder tillades at oppebære et højere overskud end ineffektive virksomheder. Variationen i egenkapitalforrentning skyldes, at der ikke er en fast relation mellem virksomhedernes egenkapital og afsætning. Når virksomheden tillades et rimeligt overskud på 1,50 DKK/MWh skyldes det, at virksomheden vurderes som væsentligt mindre effektiv end et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, der tillades et overskud på 3,00 DKK/MWh. Samlet vurdering vedrørende 2003 Den samlede efterregulering for 2003 kan således opgøres til 1,568 mio. DKK (0, ,874), jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2, og 77, stk. 4. Prisgodkendelse for 2004 På baggrund af Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005 vedr. Elforsyningspligtselskaber efterregulering for 2004, som er vedlagt dette brev, har Energitilsynet truffet afgørelse vedrørende virksomhedens forsyningspligtpris for Afgørelse Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2004 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. EfL 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende porteføljemanagement og balanceydelser mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 0,637 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,372 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2003 på 1,076 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,704 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse

11 11/13 Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelser skal Energitilsynet fastholde sin afgørelse af 30. december 2006 vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger for Virksomhedens ikkenødvendige udgør således samlet 0,637 mio. DKK. Det bemærkes, at Energitilsynet ikke er bekendt med andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Opgørelse af rimeligt overskud Af Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006, fremgik, at virksomhedens rimelige overskud kunne udgøre op til 0,169 mio. DKK svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 2,2 %. Denne afgørelse tog udgangspunkt i en benchmark af virksomhedernes effektivitet, jf. pkt. 12 og i Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005, hvor der ikke var reguleret for eventuelle ikke-nødvendige omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets kendelser har Energitilsynet foretaget en ny benchmark af virksomhederne, hvor ikke-nødvendige omkostninger for 2004 er trukket ud af virksomhedernes omkostninger. Det samlede resultat af den korrigerede benchmark vedlægges til orientering (bilag 3). Det bemærkes i den forbindelse, at når benchmarken foretages efter korrektion for ikke-nødvendige omkostninger ændres grundlaget og målestokken for den samlede benchmark. Alle selskaber med ikkenødvendige omkostninger opnår et andet benchmarkgrundlag. Da dette sker for en række selskaber kan det ikke på forhånd afgøres om et selskab opnår et uændret, bedre eller ringere resultat i benchmarken. På baggrund af den korrigerede benchmark er det Energitilsynets vurdering, at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,372 mio. DKK og svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 4,9 %. Energitilsynet finder ikke, at der efter det oplyste er andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Når virksomhedens overskud er højere i forhold til Energitilsynets oprindelige opgørelse, jf. afgørelsen af 30. december 2006, skyldes det, at virksomheden falder mere effektivt ud i den korrigerede benchmark hvor der er justeret for ikke-nødvendige omkostninger end i den oprindelige benchmark, hvor der ikke korrigeres for ikke-nødvendige omkostninger.

12 12/13 Virksomheden realiserede et overskud på 1,076 mio. DKK i Dette giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud på 0,704 mio. DKK (1,076 mio. DKK 0,372 mio. DKK). Vurderingen af et rimeligt overskud for virksomheden er baseret på den korrigerede benchmark af forsyningspligtselskabernes priser og omkostninger, jf. bilag 3 samt pkt i Energitilsynets afgørelse af 31. oktober På baggrund af benchmarkingen samt under hensyntagen til virksomhedens forrentning af egenkapitalen er det vurderet, hvad der er et rimeligt overskud for den enkelte virksomhed. Udgangspunktet for en rimelig forrentning er ca. 8 % for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, jf. Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005, pkt. 32. Når virksomheden tillades et rimeligt overskud svarende til en forrentning af egenkapitalen på ca. 4,9 % skyldes det, at virksomheden er mere effektiv end et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, der tillades en forrentning på ca. 8 %. Samlet vurdering vedrørende 2004 Den samlede efterregulering for 2004 kan således opgøres til 1,341 mio. DKK (0,637 mio. DKK + 0,704 mio. DKK), jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2, og 77, stk. 4. Akkumuleret efterregulering Den akkumulerede efterregulering af virksomhedens priser i perioden udgør i alt 4,621 mio. DKK og er sammensat på følgende måde: Regulatorisk opgørelse i mio. DKK i perioden fordelt på regulering efter hhv. EfL 46, stk. 4 (aftaler på markedsvilkår), og 72 (rimeligt overskud). EfL I alt 46, stk ,464-0,694-0,637-2, ,147-0,101-0,874-0,704-1,826 I alt - 0,147-1,565-1,568-1,341-4,621 Tilbageføringsperiode Det er Energitilsynet vurdering, at efterreguleringsbeløbet snarest skal tilbageføres til forbrugerne således, at hele beløbet er tilbageført til forbrugerne via forsyningspligtpriserne inden udgangen af 3. kvartal Det bemærkes, at Energitilsynet vil foretage en endelig opgørelse af tilbageføringen i forbindelse med priskontrollen for 1. kvartal 2009, hvor den realiserede afsætning i 3. kvartal 2008 er kendt.

13 13/13 Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klage skal inden fire uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 tlf fax På Energiklagenævnets hjemmeside findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om - hvilke love, der giver klageadgang til nævnet - nævnets sammensætning - formandens opgaver - indgivelse af klage - gebyr - oplysninger der indgår i sagerne - afgørelser Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Om ønsket vil Energiklagenævnets forretningsorden også kunne rekvireres telefonisk eller pr. mail hos undertegnede. Med venlig hilsen Henrik Gommesen Specialkonsulent Tlf. direkte

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere