NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004"

Transkript

1 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/ / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast til Energitilsynets afgørelse vedrørende godkendelse af virksomhedens priser og avancer og har modtaget virksomhedens høringssvar af 10. juni 2008 v/ advokat Jørgen Holst og statsaut. revisor Lars Poulsen. Energitilsynet skal indledningsvis kommentere virksomhedens høringssvar af 10. juni Det bemærkes, at tilsynet med brev af 2. juni 2008 allerede har kommenteret statsaut. revisor Lars Poulsen brev 27. maj 2008, hvortil henvises. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Center for Energi Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Udsendelse af udkast til afgørelse/forvaltningslovens 21 I virksomhedens høringsskrivelse af 10. juni 2008 anføres for det første, at Energitilsynets fremgangsmåde i forbindelse med udsendelsen af udkastet til afgørelse den 27. maj 2008 er i strid med forvaltningslovens 21 og god forvaltningsskik. Energitilsynet skal afvise denne påstand. Energitilsynet skal hertil bemærke, at udkastet til afgørelse blev sendt i høring den 27. maj 2008 inden modtagelse af supplerende oplysninger fra statsaut. revisor Lars Poulsen. Det skete ikke mindst af hensyn til virksomhederne, således at disse kan tage hensyn til disse i forbindelse med deres prisanmeldelser for 3. kvartal Der var således ikke tale om, at de supplerende bemærkninger ikke ville kunne indgå i det endelige grundlag for afgørelsen på tilsvarende måde, som virksomhedens bemærkninger i høringssvar af 10. juni 2008 indgår i grundlaget for Energitilsynets afgørelse. Det fremgår også af Energitilsynets kommentarer til de supplerende bemærkninger af 2. juni 2008, at Energitilsynet har vurderet og taget stilling til de supplerende bemærkninger. Energitilsynet skal endvidere bemærke, at man ikke er enig i henvisningen til forvaltningslovens 21, der omhandler en parts ret til at afgive en udtalelse til sagen inden der træffes en afgørelse. Bestemmelsens ordlyd fremgår nedenfor:

2 2/ Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 2) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller 3) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Energitilsynets udsendelse af udkastet til afgørelse har netop til formål at sikre, at virksomheden har mulighed for at udtale sig til sagen inden der træffes afgørelse. Energitilsynet har derfor ikke handlet i strid med forvaltningslovens 21 eller god forvaltningsskik i forbindelse med udsendelse af udkast til afgørelse den 27. maj Ad Omkostningseffektivitet I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse af 10. marts 2008, j. nr , ekspeditionsnr , side 52, 5. afsnit foroven, at det ikke tilkommer Energitilsynet at være enig eller uenig med Energiklagenævnets vurdering. Energitilsynet skal på den baggrund indledningsvis præcisere, at der med følgende afsnit i udkast til afgørelse Energitilsynet skal i den anledning bemærke, at tilsynet ikke er enigt i, at prisforhøjelsen kun skal indgå i efterreguleringen i det omfang, selskabet har forhøjet forsyningspligtprisen efter prisforhøjelsen på fastprisaftalen med Nordjysk Elhandel A/S henvises til virksomhedens påstand under nævnte klagesag. Energitilsynet skal endvidere henvise til Energiklagenævnets afgørelse af 28. januar 2008, j. nr , ekspeditionsnr , side 34, hvor Energiklagenævnet anfører: Energiklagenævnet har i sin tidligere omtalte afgørelse under.men at et krav om tilbagebetaling i sagens natur kun kan komme på tale i det omfang, en unødvendig omkostning som følge af en aftaleindgåelse i strid med EfL 46, stk. 4 faktisk er indgået som en del af elprisen. Energiklagenævnet kan således principielt tilslutte sig, at efterreguleringen bør finde sted under hensyntagen til, hvor stor en del af prisforhøjelsen, der er videreført til forbrugerne.

3 3/13 De oplysninger klagerne er kommet med i så henseende er -. ikke enslydende, hvorfor Energiklagenævnet ikke umiddelbart finder at kunne basere en afgørelse herpå. Hertil kommer, at Energitilsynet har undladt at forholde sig til spørgsmålet om korrektion af den trufne afgørelse på dette punkt, hvilke samlede omstændigheder efter Energiklagenævnets opfattelse taler for en hjemvisning af sagen til afklaring af, om og i hvilket omfang der måtte være grundlag for en reduktion som af klager påstået (Energitilsynets fremhævning). Det fremgår således klart af Energiklagenævnets kendelse, at klagenævnet ikke har truffet afgørelse på dette punkt, men overladt til Energitilsynets afklaring. Energitilsynet anførte i afgørelse af 27. maj 2008 samt brev af 2. juni 2002, at forhøjelsen af fastprisaftalen med Nordjysk Elhandel A/S for perioden 1. juli december 2002 udgør en omkostningsforøgelse for virksomheden, der uanset om virksomheden vælger at forhøje forsyningspligtprisen eller ej skal dækkes af virksomhedens indtægter, dvs. forbrugernes betaling via forsyningspligtprisen. Meromkostningerne belaster derfor forbrugerne, idet forsyningspligtprisen alt andet lige bliver højere end den ellers kunne have været. Denne vurdering er i fuld overensstemmelse med Energiklagenævnets tilkendegivelser vedrørende tilbagebetaling af ikke-nødvendige omkostninger jf. EfL 46, stk. 4, idet klagenævnet netop lægger vægt på, at tilbagebetaling skal finde sted i det øjeblik sådanne omkostninger indgår i elprisen, og således har været opkrævet hos forbrugerne. Som det følger af ovenstående indtræder dette tidspunkt, når virksomheden accepterer prisforhøjelsen fra Nordjysk Elhandel A/S, idet enhver omkostning skal dækkes af de indtægter virksomheden genererer via elprisen. I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres endvidere, at Energitilsynet blander sig i virksomhedens overskudsdiponering, når det i udkast til afgørelse af 27. maj 2008 bemærkes, at hvis selskabet ikke hæver forsyningspligtprisen vil omkostningerne til prisforhøjelsen på fastprisaftalen reducere virksomhedens overskud. En sådan reduktion af overskuddet kunne hvis fastprisaftalen ikke var blevet forhøjet i stedet være brugt til at sænke forsyningspligtprisen. Energitilsynet skal hertil bemærke, at den dagældende elforsyningslov fastsatte regler for virksomhedernes overskud mv. således som dette er udtrykt i bestemmelserne om godkendelse af pris og avancer. Energitilsynet skal således ikke blande sig i virksomhedens overskudsdisponering, men derimod hvor stort et overskud, virksomheden vil have at disponere over i henhold til lovens bestemmelser. Dette indbefatter også stillingtagen til transaktioner, der mindsker virksomhedens overskud ved

4 4/13 at overføre midler til interesseforbundne parter til ugunst for forbrugerne eller i øvrigt mindsker omkostningseffektiviteten. Det overskud virksomheden kan disponere over i henhold til elforsyningsloven er således det overskud, Energitilsynet fastsætter som rimeligt i overensstemmelse med lovens bestemmelser, jf. dagældende Efl 72, stk. 1. Energitilsynet skal derfor fastholde, at det er den samlede meromkostning som følge af prisforhøjelsen fra Nordjysk Elhandel A/S, der skal indregnes i vurderingen af virksomhedernes ikke-nødvendige omkostninger uanset tidspunktet for virksomhedernes eventuelle prisændringer i løbet af Ad Resultateffektivitet I høringsskrivelsen af 10. juni 2008 anføres endelig, at Energitilsynets praksis omkring anvendelse af virksomhedernes nettoresultat før skat i henhold til de officielle regnskaber forekommer ejendommelig. Energitilsynet skal i den anledning henvise til den dagældende elforsyningslov, jf. LBK nr. 151 af 10. marts 2003, 47, stk. 1 og 4: Stk. 1 Bevilling til forsyningspligtig virksomhed,. kan med de i stk. 2 nævnte undtagelser ikke gives til samme virksomhed, og bevillingshaveren kan i virksomheden alene drive de aktiviteter, der ligger inden for bevillingen.. Stk. 4 Andre aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller handel med elektricitet, skal udøves i selvstændige virksomheder med begrænset ansvar. Det bemærkes, at undtagelserne i stk. 2 alene omhandler netvirksomhed og transmissionsvirksomhed. Der skal endvidere henvises til 2 i bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven, BEK nr. 358 af 20. maj 2003: Kollektive elforsyningsvirksomheder kan uanset bestemmelsen i elforsyningslovens 4 drive virksomhed med elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, såfremt disse aktiviteter udgør mindre end 5 % af omsætningen i den kollektive elforsyningsvirksomhed. Det bemærkes, at kollektive elforsyningsvirksomheder omfatter forsyningspligtige virksomheder, jf. dagældende EfL 5.

5 5/13 Som det fremgår, gav elforsyningsloven og bekendtgørelsen om sideordnede aktiviteter kun begrænset adgang til at drive sideordnede aktiviteter i samme selskab som forsyningspligtvirksomheden, idet maks. 5 % af omsætningen måtte stamme fra sådanne aktiviteter. Der er således tale om aktiviteter med et meget begrænset omfang i forhold til virksomhedernes samlede aktiviteter, hvor den samlede effekt af korrektioner for eventuelle sideordnede aktiviteter må forventes at have en helt marginal betydning i forhold til Energitilsynets pris- og avancegodkendelse. En korrektion for eventuelle sideordnede aktiviteter ville således indebære en samlet korrektion af både virksomhedens egenkapital og omkostninger. Det er således klart, at hvis sideordnede aktiviteters andel af omsætningen ikke indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud må dette modsvares af, at sideordnede aktiviteters andel af egenkapital og omkostninger ikke forrentes henholdsvis betales af forsyningspligtkunderne. Energitilsynet finder derfor praksis omkring brug af virksomhedernes nettoresultat før skat i henhold til de officielle regnskaber velbegrundet. Energitilsynet har ikke yderligere bemærkninger til høringsskrivelsen af 10. juni Afgørelse Energitilsynet har tidligere jf. skrivelser af 30. december 2006 truffet afgørelse vedrørende virksomhedens prisgodkendelse og efterregulering for , der blev påklaget til Energiklagenævnet. Energitilsynet skal hermed tage fornyet stilling for virksomhedens efterregulering for på baggrund af Energiklagenævnets afgørelser om hjemvisning af en række sager vedrørende efterregulering for årene Energiklagenævnets afgørelser vedrørende hjemvisning I de påklagede afgørelser vedrørende prisgodkendelse/efterregulering har Energitilsynet reguleret selskabernes priser i forhold til unødvendige omkostninger, jf. elforsyningslovens (EfL.) 46, stk.4, samt et i forhold til en effektivitetsvurdering rimeligt overskud, jf. Efl. 72, stk. 2. Klagenævnet tiltræder Energitilsynets vurdering af ikke-nødvendige omkostninger (aftaler om elindkøb, porteføljemanagement mv. der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår). Nævnet finder også, at bevisbyrden for at selskabet har ageret effektivt ved indkøb af el mv., påhviler selskaberne. Klagenævnet tiltræder således Energitilsynets afgørelser vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger efter elforsyningslovens 46, stk. 4.

6 6/13 Klagenævnet anfører, at det efter nævnets opfattelse ikke fremgår af Energitilsynets afgørelser, hvorvidt tilsynet har foretaget konkrete vurderinger af de specifikke forhold, der gør sig gældende for de enkelte selskaber i forbindelse med effektivitetsvurderingerne herunder sådanne specielle forholds indflydelse på selskabets ikke-nødvendige omkostninger. Klagenævnet finder således, at det ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed af Energitilsynets afgørelser, hvilken præcis sammenhæng der er mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitetsvurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud. Det anføres således særligt, at der ved den effektivitetsvurdering, som danner grundlag for fastsættelsen af et rimeligt overskud, skal tages hensyn til omfanget af de fundne ikke-nødvendige omkostninger. Samtlige kendelser om hjemvisning kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside I overensstemmelse med Energiklagenævnets kendelser vil Energitilsynet således inddrage spørgsmålet om eventuelle regulerede omkostningers indflydelse på fastsættelsen af et rimeligt overskud samt om der er særlige forhold i øvrigt, der skal inddrages ved fastsættelsen af et sådant rimeligt overskud. Prisgodkendelse for 2002 Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2002 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. elforsyningslovens (EfL) 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende elindkøb mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 1,464 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,284 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2002 på 0,385 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,101 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse

7 7/13 Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I forbindelse med opgørelsen af virksomhedens ikke-nødvendige omkostninger skal Energitilsynet henvise til Energitilsynets afgørelse vedr. forsyningspligtselskabers elindkøb fra Nordjysk Elhandel A/S af 31. oktober 2005, pkt. 52 ff samt pkt. 111 ff., der er stadfæstet af Energiklagenævnet ved kendelse af 10. marts Der henvises endvidere til Energiklagenævnets afgørelser om hjemvisning, jf. ovenfor. I overensstemmelse med de nævnte kendelser finder Energitilsynet ikke umiddelbart anledning til, at ændre afgørelsen af 30. december For så vidt angår spørgsmålet om indregning af prisforhøjelsen på virksomhedens fastprisaftale med Nordjysk Elhandel A/S jf. Energiklagenævnets afgørelse vedrørende AKE Forsyning A/S prisregulering for 2002 henvises til Energitilsynets bemærkninger til virksomhedens høringssvar af 10. juni Det er således Energitilsynets vurdering, at virksomhedens accept af prisforhøjelsen på fastprisaftalen er en urimelig disposition over for forbrugerne, jf. elforsyningslovens 77, stk. 4. Meromkostningerne ved denne disposition udgør, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006, 0,887 mio. kr., der ikke kan indregnes som en nødvendig omkostning. Energitilsynet skal således fastholde vurderingen af virksomhedens ikkenødvendige omkostninger med de begrundelser, der fremgår af afgørelsen af 30. december Den samlede efterregulering af virksomhedens ikke-nødvendige omkostninger i 2002 kan således opgøres til 1,464 mio. DKK, jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2 og 77, stk. 4. Opgørelse af et rimeligt overskud Af Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 fremgår, at virksomhedens rimelige overskud for skat kunne udgøre op til 0,284 mio. DKK svarende til 3,00 DKK/MWH. I Energitilsynets afgørelse af 23. februar 2004 Regulering af forsyningspligtselskaber efterregulering for 2002 er et rimeligt overskud før skat i 2002 fastsat til ikke over 3,00 DKK/MWH i udgangspunktet. Virksomheden har således allerede med Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 fået tillagt det maksimale overskud for 2002, hvorfor en benchmark hvor der korrigeres for ikkenødvendige omkostninger, ikke kan føre til et højere overskud for virksomheden. Energitilsynet skal derfor fastholde afgørelsen af 30. december 2006, hvorefter virksomhedens overskud for 2002 maksimalt kan udgøre 3,00

8 8/13 DKK/MWh svarende til 0,284 mio. DKK. Virksomheden realiserede et overskud før skat på 0,385 mio. DKK i 2002, hvilket giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud i 2002 på 0,101 mio. DKK. Virksomhedens samlede efterregulering for 2002 kan derfor opgøres til 1,565 mio. DKK (1,464 mio. DKK + 0,101 mio. DKK). Prisgodkendelse for 2003 Med udgangspunkt i Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005 vedr. Elforsyningspligtselskaber efterregulering for 2003, som er vedlagt dette brev, har Energitilsynet truffet afgørelse vedrørende virksomhedens forsyningspligtpris for Afgørelse Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2003 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. elforsyningslovens (EfL) 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende porteføljemanagement og balanceydelser mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 0,694 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,103 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2003 på 0,977 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,874 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelser skal Energitilsynet fastholde sin afgørelse af 30. december 2006 vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger for Virksomhedens ikkenødvendige udgør således samlet 0,694 mio. DKK, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006.

9 9/13 Det bemærkes, at Energitilsynet ikke er bekendt med andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Opgørelse af rimeligt overskud I Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006 blev virksomhedens overskud før skat fastsat til maksimalt 1,50 DKK/MWh, svarende til i alt 0,103 mio. DKK og en egenkapitalforrentning på ca. 1,3 %. Denne afgørelse tog udgangspunkt i en benchmark af virksomhedernes effektivitet i 2003, jf. pkt. 14, 35, 62 og 63 i Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005, hvor der ikke var reguleret for eventuelle ikke-nødvendige omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets kendelser har Energitilsynet foretaget en ny omkostningsbenchmark af virksomhederne, hvor ikkenødvendige omkostninger for 2003 er trukket ud af virksomhedernes omkostninger. I denne benchmark er virksomheden nr. 25, mens virksomhedens placering i den oprindelige omkostningsbenchmark var nr. 26. Det samlede resultat af benchmarken vedlægges som bilag 2 til orientering. Det bemærkes i den forbindelse, at når benchmarken foretages efter korrektion for ikke-nødvendige omkostninger ændres grundlaget og målestokken for den samlede benchmark. Alle selskaber med ikkenødvendige omkostninger opnår et andet benchmarkgrundlag. Da dette sker for en række selskaber kan det ikke på forhånd afgøres om et selskab opnår et uændret, bedre eller ringere resultat i benchmarken. Det er Energitilsynets vurdering, at der ikke er grundlag for at ændre tilsynets tidligere afgørelse om, at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 1,50 DKK/MWH svarende til i alt 0,103 mio. DKK og en egenkapitalforrentning på ca. 1,3 %. Det skyldes, at virksomhedens relative placering i en omkostningsbenchmark, hvor der er justeret for ikke-nødvendige omkostninger, kun er ændret marginalt i forhold til en omkostningsbenchmark, hvor der ikke korrigeres for ikke-nødvendige omkostninger. Energitilsynet finder heller ikke, at der foreligger andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Virksomheden realiserede et overskud på 0,977 mio. DKK i Dette giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud på 0,874 mio. DKK (0,977 mio. DKK 0,103 mio. DKK). Udgangspunktet for et rimeligt overskud og en rimelig forrentning er hhv. 3,00 DKK/MWh og 7,07 % i egenkapitalforrentning for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, jf. Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005, pkt. 62 og 63. De vurderede rimelige overskud for virksomhederne varierer således mellem 1,00 og 5,00 DKK/MWh, og den

10 10/13 deraf følgende egenkapitalforrentning varierer mellem ca. 1 og 29 %. Baggrunden for den tilladte variation i overskud er, at de mest effektive virksomheder tillades at oppebære et højere overskud end ineffektive virksomheder. Variationen i egenkapitalforrentning skyldes, at der ikke er en fast relation mellem virksomhedernes egenkapital og afsætning. Når virksomheden tillades et rimeligt overskud på 1,50 DKK/MWh skyldes det, at virksomheden vurderes som væsentligt mindre effektiv end et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, der tillades et overskud på 3,00 DKK/MWh. Samlet vurdering vedrørende 2003 Den samlede efterregulering for 2003 kan således opgøres til 1,568 mio. DKK (0, ,874), jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2, og 77, stk. 4. Prisgodkendelse for 2004 På baggrund af Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005 vedr. Elforsyningspligtselskaber efterregulering for 2004, som er vedlagt dette brev, har Energitilsynet truffet afgørelse vedrørende virksomhedens forsyningspligtpris for Afgørelse Energitilsynet godkender hermed virksomhedens prisfastsættelse for 2004 på det vilkår, at virksomheden tilbagefører den nedenfor opgjorte negative efterregulering til forbrugerne, jf. EfL 72, stk. 2. Der er herved lagt vægt på, - at virksomhedens omkostninger vedrørende porteføljemanagement og balanceydelser mv. fra Nordjysk Elhandel A/S vurderes ikke at afspejle markedsvilkår og derfor ikke fuldt ud kan indregnes i priserne som en nødvendig omkostning, jf. EfL 46, stk. 4 og 69, stk. 1. Virksomheden skal således efterregulere 0,637 mio. DKK i ikke-nødvendige omkostninger. - - at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,372 mio. DKK i Virksomhedens realiserede overskud før skat for 2003 på 1,076 mio. DKK vurderes således at være urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningseffektivitet, jf. EfL 72, stk. 1. Virksomhedens overskud skal således efterreguleres med 0,704 mio. DKK. Den nærmere begrundelse fremgår nedenfor. Begrundelse

11 11/13 Energitilsynet skal indledningsvis henvise til afgørelsen af 30. december 2006, hvoraf fremgår, at Energitilsynet i afgørelsen har korrigeret en række forhold på baggrund af virksomhedens høringssvar af 29. november 2006 og 18. december 2006 v/ advokat Jørgen Holst. Opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger I overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelser skal Energitilsynet fastholde sin afgørelse af 30. december 2006 vedrørende opgørelse af ikke-nødvendige omkostninger for Virksomhedens ikkenødvendige udgør således samlet 0,637 mio. DKK. Det bemærkes, at Energitilsynet ikke er bekendt med andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Opgørelse af rimeligt overskud Af Energitilsynets afgørelse af 30. december 2006, fremgik, at virksomhedens rimelige overskud kunne udgøre op til 0,169 mio. DKK svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 2,2 %. Denne afgørelse tog udgangspunkt i en benchmark af virksomhedernes effektivitet, jf. pkt. 12 og i Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005, hvor der ikke var reguleret for eventuelle ikke-nødvendige omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets kendelser har Energitilsynet foretaget en ny benchmark af virksomhederne, hvor ikke-nødvendige omkostninger for 2004 er trukket ud af virksomhedernes omkostninger. Det samlede resultat af den korrigerede benchmark vedlægges til orientering (bilag 3). Det bemærkes i den forbindelse, at når benchmarken foretages efter korrektion for ikke-nødvendige omkostninger ændres grundlaget og målestokken for den samlede benchmark. Alle selskaber med ikkenødvendige omkostninger opnår et andet benchmarkgrundlag. Da dette sker for en række selskaber kan det ikke på forhånd afgøres om et selskab opnår et uændret, bedre eller ringere resultat i benchmarken. På baggrund af den korrigerede benchmark er det Energitilsynets vurdering, at virksomhedens overskud før skat ikke kan udgøre mere end 0,372 mio. DKK og svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 4,9 %. Energitilsynet finder ikke, at der efter det oplyste er andre særlige forhold, der kan føre til et andet resultat. Når virksomhedens overskud er højere i forhold til Energitilsynets oprindelige opgørelse, jf. afgørelsen af 30. december 2006, skyldes det, at virksomheden falder mere effektivt ud i den korrigerede benchmark hvor der er justeret for ikke-nødvendige omkostninger end i den oprindelige benchmark, hvor der ikke korrigeres for ikke-nødvendige omkostninger.

12 12/13 Virksomheden realiserede et overskud på 1,076 mio. DKK i Dette giver anledning til en efterregulering af virksomhedens overskud på 0,704 mio. DKK (1,076 mio. DKK 0,372 mio. DKK). Vurderingen af et rimeligt overskud for virksomheden er baseret på den korrigerede benchmark af forsyningspligtselskabernes priser og omkostninger, jf. bilag 3 samt pkt i Energitilsynets afgørelse af 31. oktober På baggrund af benchmarkingen samt under hensyntagen til virksomhedens forrentning af egenkapitalen er det vurderet, hvad der er et rimeligt overskud for den enkelte virksomhed. Udgangspunktet for en rimelig forrentning er ca. 8 % for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, jf. Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005, pkt. 32. Når virksomheden tillades et rimeligt overskud svarende til en forrentning af egenkapitalen på ca. 4,9 % skyldes det, at virksomheden er mere effektiv end et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtselskab, der tillades en forrentning på ca. 8 %. Samlet vurdering vedrørende 2004 Den samlede efterregulering for 2004 kan således opgøres til 1,341 mio. DKK (0,637 mio. DKK + 0,704 mio. DKK), jf. EfL 69, stk. 1, 72, stk. 2, og 77, stk. 4. Akkumuleret efterregulering Den akkumulerede efterregulering af virksomhedens priser i perioden udgør i alt 4,621 mio. DKK og er sammensat på følgende måde: Regulatorisk opgørelse i mio. DKK i perioden fordelt på regulering efter hhv. EfL 46, stk. 4 (aftaler på markedsvilkår), og 72 (rimeligt overskud). EfL I alt 46, stk ,464-0,694-0,637-2, ,147-0,101-0,874-0,704-1,826 I alt - 0,147-1,565-1,568-1,341-4,621 Tilbageføringsperiode Det er Energitilsynet vurdering, at efterreguleringsbeløbet snarest skal tilbageføres til forbrugerne således, at hele beløbet er tilbageført til forbrugerne via forsyningspligtpriserne inden udgangen af 3. kvartal Det bemærkes, at Energitilsynet vil foretage en endelig opgørelse af tilbageføringen i forbindelse med priskontrollen for 1. kvartal 2009, hvor den realiserede afsætning i 3. kvartal 2008 er kendt.

13 13/13 Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klage skal inden fire uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 tlf fax På Energiklagenævnets hjemmeside findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om - hvilke love, der giver klageadgang til nævnet - nævnets sammensætning - formandens opgaver - indgivelse af klage - gebyr - oplysninger der indgår i sagerne - afgørelser Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Om ønsket vil Energiklagenævnets forretningsorden også kunne rekvireres telefonisk eller pr. mail hos undertegnede. Med venlig hilsen Henrik Gommesen Specialkonsulent Tlf. direkte

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført:

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført: Jonas Bruun Advokfirma Att.: Advok Christine Jansby Bredgade 38 1260 København K Klage over Energitilsynets afgørelser af 30. november 2006 om efterregulering af NESA Forsyning A/S forsyningspligtpriser

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003 (Elforsyning) AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2002

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2002 (Elforsyning) AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004 [Navn] [Adresse] [Adresse] Fremsendes pr. e-mail og ikke tillige pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance 17. maj 2013 Sag 12/17849 Deres ref. Ja/th Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance Næstved Varmeværk A.m.b.A har den 20. december 2012 klaget

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere