Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!"

Transkript

1 Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

2 Hvad er FællesEnergi/CommunityPower? Vi forstår FællesEnergi/CommunityPower som et lokalt ejet projekt eller anlæg, der bidrager til afviklingen af energiproduktion fra fossile brændstoffer og andre ikke bæredygtige brændsler. Det kan være et fælles projekt med energieffektivisering eller et anlæg til produktion af energi (fx en vindmøllepark, et fjernvarmeværk eller et solcelleanlæg). Ejerskabet ligger enten hos en andelsforening eller en anden organisation med demokratisk struktur bestående af lokale borgere. Det kan f.eks. være en fond eller kommunen. Der er håndgribelige lokale økonomiske eller sociale fordele. Det gælder uanset om, der er tale om et hvile-i-sig-selv-selskab eller et anlæg, der giver et overskud, som kan gå tilbage til medlemmerne eller lokalsamfundet. Pengene kan så geninvesteres i andre projekter i lokalsamfundet/kommunen. Fællesejede hvile-i-sig-selv-selskaber, som er kendt fra fjernvarmeområdet, har klare sociale fordele, idet alle kan være med uanset økonomisk formåen og alle høster fordele af lave energipriser. Fælles solcelleanlæg kan f.eks. gøre det muligt for borgere, der ikke selv har et tag at lægge solceller på, at engagere sig direkte i omstillingen til vedvarende energi. Dette hæfte er udgivet af Miljøbevægelsen NOAH Friends of the Earth Denmark i juni 2015 som et led i Community Power projektet. Se Tekst: Henning Bo Madsen og Palle Bendsen Fotos: Henning Donslund, Stig Melgaard og Palle Bendsen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri. Miljøbevægelsen NOAH Friends of the Earth Denmark Nørrebrogade 39, 1 tv 2200 København N. Tlf Projektleder Henning Bo Madsen Tlf Forfatterne er eneansvarlige for indholdet i denne publikation. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis EU s synspunkter. Hverken EASME eller EuropaKommissionen er ansvarlig for, hvordan oplysningerne anvendes.

3 Hvad er formålet? Der er to formål: det ene er at løse problemerne ved den forurenende energiproduktion, det andet er de samfundsmæssige fordele. Forureningen fra energiproduktion er den største enkelte bidragyder til klimaændringer. Derfor skal vores energisystemer omstilles fra afhængighed af fossile brændstoffer. Det vil kræve en storstilet indsats, der bedst gennemføres ved at involvere lokale fællesskaber. Det vil give større opbakning til etableringen af anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder. Men omstillingen til en miljømæssigt og socialt bæredygtig fremtidig energiforsyning skal igen have langt større deltagelse af forbrugere og almindelige borgere. En omkostningseffektiv omstilling til energiforsyning baseret på vedvarende energi kan ikke overlades til store - eller små - profitorienterede selskaber. Fordele ved lokale borgeres ejerskab Effektivitet og økonomi Når borgere, forbrugere og lokalsamfund bliver direkte involveret i energiforsyningen, sikrer det en effektiv og billig, men samtidig fremtidssikret etablering og drift. Det står i modsætning til de kommercielle energiselskabers ønske om størst muligt udbytte til aktionærerne. Stærkere lokalsamfund Det styrker samtidig lokalsamfundet, hvis der kan hentes indtægter fra energiproduktion og energibesparelser, som kan bruges til lokal udvikling og forbrug. Geografisk fordelt udvikling Da især vind- og biomasseressourcer er mest tilgængelige i landområder og langs kysterne, kan bygning og vedligehold af anlæg skabe arbejdspladser i disse områder. Solfangere på et fælleshus i Hjortshøj 3

4 Politisk handling er nødvendig Det er i Folketinget og i EU systemet rammerne for omstilling af energiproduktionen til vedvarende energi bestemmes. Indtil nu har alt for mange beslutninger drejet sig om at begrænse almindelige forbrugere og lokale enheder som kommuner i omstilling til vedvarende energi. Der er brug for et holdningsskift hos politikere og administratorer. De skal hjælpe borgere, lokale andelsselskaber og kommuner med omstillingen til forsyning fra vedvarende energikilder. De skal ikke hjælpe ledere og aktionærer i de etablerede energiselskaber med at opretholde deres magt og udbytter. Der er behov for * fjernelse af lovgivningsmæssige barrierer * attraktive økonomiske vilkår inkl. lånemuligheder og afregningsregler * støtte til organisering af lokale andelsfællesskaber * information om muligheder for fælles forbrugerejede anlæg * økonomiske støtteordninger, som ikke er begrænset til et maksimalt antal MW og ikke kun kan søges i et begrænset antal uger om året 4 Forbrugerejede solfangere

5 Krav til politikerne Slip borgerne og kommunerne ud af spændetrøjen i forhold til vedvarende energi. Giv borgerne reel mulighed for at investere i anlæg til udnyttelse af vedvarende energi og få det økonomiske udbytte, som de vedtagne tilskudsregler giver mulighed for. Lad alle borgere, kommuner og virksomheder producere el og varme med sol og vind mindst til dækning af eget forbrug. Lad kommunerne reservere pladser til vindmøller ejet af kommuner, lokale forsyningsselskaber (både el og varmeselskaber) og lokale borgeres andelsselskaber. Eventuelt med en tredjedel hver. Fastsæt prisen på jord til vindmøller på samme måde som til motorveje og høj- spændingsmaster. Giv jordejerne ret til andele i vindmøllen. Giv kommunerne lov til at stille tage til rådighed for lokale solcellelaug. Giv kommunerne lov til at bruge et evt. økonomisk overskud på produktion af el og varme med lokal vedvarende energi til vedligehold og energirenovering af kommunale bygninger, til energivejledning til borgerne, til bedre undervisning og børnepasning, bedre ældrepleje etc. Stop alle modregninger i kommunernes overførsler fra staten for kommunale indtægter fra udnyttelse af lokal vedvarende energi. Det vil skabe lokal økonomisk vækst, mindre arbejdsløshed, renere miljø, mindre afhængighed af energiimport og løfte mange udkantskommuner. Solfangere på et plejehjem 5

6 Lær af historien De historiske erfaringer med lokalt baseret ejerskab i dansk energiforsyning er gode I Danmark er der en lang historie med energiforsyning ejet af fællesskabet. Forbrugerselskaber og kommuner ejede elproduktionen, som generelt var baseret på et hvile-i-sig-selv princip ( non profit ), hvor et års overskud blev henlagt til investeringer og vedligeholdelse eller returneret til forbrugerne i form af lavere priser. Det blev der ændret på, da Danmark gennemførte EU s Indre Marked, liberaliserede energiproduktionen og tillod private firmaer at overtage kraftværker. I dag er den største form for varmeforsyning fjernvarmen, som findes i næsten alle danske byer og den er stadig organiseret som hvile-i-sig-selv selskaber ejet af forbrugerne eller kommuner. I dag er de fleste vindmølleprojekter på land drevet af professionelle, private investorer. Lokalsamfundet høster ikke fordelene ved vindmøllerne, men kun det der opfattes som ulemper, nemlig støj og udsigten til andre folks møller. Forbrugerejet non-profit energiproduktion er stadig dominerende i fjernvarmesektoren, men er næsten afviklet i elproduktionen pga. EU-regler. I 1980erne og 1990erne var størstedelen af vindmøllerne i Danmark ejet af lokale borgere organiseret i vindmøllelaug. 6 Lidt kort sagt er aktionærer dyrere end vindmøller Professor Frede Hvelplund, Institut for energiplanlægning Aalborg Universitet

7 Solcellehistorien Før 19.november 2012 var der i Danmark en nettomålerordning for husholdninger med op til 6 kw installeret effekt. Ordningen fungerede på årsbasis. Derfor kunne forbrugerne producere elektricitet fortrinsvis om sommeren og hente det tilbage fra elnettet om vinteren og om natten. Dette system førte i kombination med faldende priser på solcellepaneler og informationskampagner fra enkelte elselskaber, organisationer og små lokale firmaer til en stor stigning i antallet af små solcelleanlæg. Antallet af solcelleanlæg steg fra i januar 2012 til i slutningen af Denne positive udvikling fik elproduktionsselskaberne og flertallet i Folketinget til at reagere. Systemet var for attraktivt for forbrugerne. Derfor blev reglerne ændret. Fra 2013 indførtes begrænsning af nettomåler-afregning til én time kombineret med en feed-in-tariff.* Feedin-tariffer er også tilgængelig for fællesejede anlæg, men der er en række restriktioner for, hvem der kan få lov til at deltage i fællesejede solcelleanlæg inden for feed-in-tariffen. Der er sat et loft på 20 MW om året, som kan få den forhøjede afregningspris. Afregningsprisen nedsættes år for år. * En feed-in-tarif er en garanteret pris pr. produceret kwh. Det er i Danmark en mekanisme, der skal fremme den vedvarende energi. Et lokalt fællesejet solcelleanlæg på en skole i München 7

8 Vindkraft til lands og til vands Vi har i Danmark i dag fire forskellige måder at udnytte vindenergien på. De er meget forskellige med hensyn til placering, ejerskab, planmæssige og økonomiske rammer for etablering. Husstandsvindmøller op til 25 kw effekt og 25 meters højde kan opstilles ved fritliggende ejendomme i kort afstand fra nærmeste bygning. De er ejet af forbrugeren og den producerede el bruges fortrinsvis til at dække ejerens eget el- og varmeforbrug. Store vindmøller på land op til 150 meters højde i landområder og på enkelte havnearealer kan i princippet ejes af alle juridiske enheder (personer eller firmaer) i EU. Lokale borgere inden for 4,5 km afstand fra møllerne skal tilbydes køb af 20 % i andele til kostpris. Kystnære vindmøller skal placeres mindst 4 km fra kysten i områder udpeget af staten. Der skal tilbydes andele på i alt 20 % til lokale beboere i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra nærmeste mølle. Havvindmøller skal placeres langt fra kysten i områder, som staten har udpeget. Staten tildeler rettigheder til opførelse og ejerskab efter udbud. Som regel opføres og ejes de af store energiselskaber, kapitalfonde og i nogle tilfælde nogle procent af pensionsfonde. 8 Der er ingen krav om at almindelige borgere og forbrugere kan købe andele. Opførelse og drift af vindmøller er klart billigere på land og samtidig er der mulighed for lokalt ejerskab, så indtægterne kommer lokalsamfundet til gode.

9 Dele sol og vind lige? Det er især langs vestkysten og i et bælte tværs over den sydlige del af landet, at vindforholdene gør det gunstigt at sætte møller op. Det er dele af landet, som ikke er favoriseret af erhvervsudvikling eller statslige arbejdspladser. Lokalt ejet elproduktion kan tilføre disse områder en tiltrængt økonomi som leverandører af el til det øvrige Danmark. Solen skinner mere ligeligt over hele landet, selv om der også her er variationer - især Nordjylland, Bornholm og de mange mindre øer har flere solskinstimer end landsgennemsnittet. Men forskellen er ikke så udtalt som med vinden. Til gengæld er besparelsespotentialet stort i de store bysamfund på grund af den store befolkning og den store økonomiske aktivitet. Vi mangler endnu at se modeller for at organisere energieffektiviseringer i fællesskaber bortset fra det, der foregår i andelsboligforeninger og boligselskaber. En mulig model kunne være den, der allerede anvendes i byfornyelsesprojekter, som kan gennemføres for en gade, en karré eller et kvarter. Vindressourcekortet for landarealet - her for 100 m over terræn. Se flere vindressourcekort på wind-resource-map/ 9

10 Gode eksempler på lokalt ejerskab Der er en række gode eksempler på lokalt ejerskab til vedvarende energi anlæg, som medfører lokale indtægter og udvikling. Flere forskellige energiformer og ejerskaber på Samsø og Ærø. Vindmøller i Hvide Sande og Hvidovre. Solenergi i Skive kommune. For blot at nævne nogle. Tid til energidemokrati i Danmark af Preben Maegaard, Jane Kruse, Kirsten Hasberg, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi EUROSOLAR Danmark November Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i udkantsområder. Af Rambøll for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Januar Læs mere om gode eksempler på Lokalt ejede møller i Hvide Sande 10

11 Nogle konkrete barrierer Kommuner Kommunerne har ikke lov til at stille tage eller jord til rådighed for lokale solcellelaug og kommunerne har ikke lov til at bruge et evt. økonomisk overskud på produktion af el og varme til andre formål Andelsejede fællesanlæg Selv om det er juridisk muligt at etablere fælles andelsejede anlæg til udnyttelse af vedvarende (sol. vind, vand geotermi) og fornyelige (biomasse) energikilder, så er de politisk fastsatte betingelser ikke gode nok til at det sker i ret mange tilfælde. Fællesejede vindmøller Lovgivningen sikrer i dag lokale borgere en forkøbsret til 20 % af et vindmølleprojekt på land og i de planlagte kystnære parker. Den procentdel bør være langt større. Det bedste vil være 100 % lokalt ejerskab. Der skal være regler, der sikrer, at det ikke kun er pynt og lidt mulighed for lokal kompensation for mølleopstilling, men en reel mulighed for at lokale kan nå at gå sammen om at organisere sig, gennemgå projektet, skaffe finansiering mv. Det kræver, at lokale initiativer kan få tid og rådgivning til at klare juridiske, finansielle og planlægningsmæssige udfordringer. En sådan støtte tilbydes borgere i Skotland gennem organisationen Local Energy Scotland og støttesystemet CARES. Desuden har den skotske regering sat et mål for community energy - lokalt ejet vedvarende energi. Tilsvarende tiltag savnes i Danmark kw varmepumpe i Marstal. [Marstal Fjernvarme A.m.b.a.] 11

12 Slip borgerne og kommunerne ud af spændetrøjen i forhold til vedvarende energi. Giv borgerne reel mulighed for at investere i anlæg til udnyttelse af vedvarende energi og få det økonomiske udbytte, som de vedtagne tilskudsregler giver mulighed for. Lad alle borgere, kommuner og virksomheder producere el og varme med sol og vind mindst til dækning af eget forbrug. Lad kommunerne reservere pladser til vindmøller ejet af kommuner, lokale forsyningsselskaber (både el og varmeselskaber) og lokale borgeres andelsselskaber. Eventuelt med en tredjedel hver. Fastsæt prisen på jord til vindmøller på samme måde som til motorveje og højspændingsmaster. Læs mere om vores krav på side 4-5. Underskriftindsamling SKRIV UNDER FOR LOKALT EJERSKAB OG DEMOKRATI I FREMTIDENS DANSKE ENERGIFORSYNING på

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

DET BLÆSER I UDKANTSDANMARK

DET BLÆSER I UDKANTSDANMARK DET BLÆSER I UDKANTSDANMARK Der er et markant sammenfald mellem de områder, hvor det blæser mest, og de områder, der har de største udviklingsmæssige udfordringer, ofte kaldet den rådne banan. Der ligger

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT

IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Hovedrapport Omslag: Rune.Anders.Lars Tryk: IDAs Printcenter ISBN: XXX Udgivet af Ingeniørforeningen, IDA Maj 2009 Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere