Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske ramme frem til 2030 Sammenfatning Efter internt drama spillede Kommissionen i januar ud med sit bud på en ny klima- og energipolitik frem mod Kommissionen foreslår en 40 pct. reduktion af drivhusgasser samt et mål, der kun binder EU som helhed, for vedvarende energi på 27 pct. af den samlede energi. Det var imidlertid kun første akt af dramaet. Anden akt foregik i Europa-Parlamentet, da det i februar vedtog sin position. Tredje akt løber af stablen i marts, når stats- og regeringscheferne skal diskutere sagen. Endelig skal Rådet og Parlamentet nå til enighed om den samlede pakke. Dermed vil EU s position være klar til de internationale klimaforhandlinger i Paris i Baggrund Til trods for at EU s nuværende klima- og energipolitiske ramme løber frem til 2020, skal der nu vedtages en ny. Det skyldes dels, at der er behov for at skabe klarhed for at fremme investeringer i teknologi, forskning og infrastruktur dels, at EU skal fastlægge sit ambitionsniveau forud for forhandlingerne 1/6

2 om en international klimaaftale i Kommissionen har derfor den 22. januar 2014 fremlagt sit bud på nye målsætninger for Udspillet bygger på 1) Kommissionens to køreplaner fra 2011 med scenarier for 2050 for hhv. energi og omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi samt en hvidbog om transport. 2 2) Den offentlige høring der blev lanceret med Kommissionens grønbog En ramme for klima- og energipolitikken frem til Se EU note 28 af 15. april for en gennemgang af grønbogen og resultater opnået under den nuværende ramme med 20/20/20-målsætningerne. Kommissionens udspil Kommissionens udspil skal tjene mange formål: at drive udviklingen hen imod en lavemissionsøkonomi, der sikrer konkurrencedygtig energi til alle, skaber nye muligheder for vækst og arbejdspladser, bidrager til forsyningssikkerhed og reducerer Europas afhængighed af energiimport. Udspillet lægger op til målsætninger for 2030, der lyder på: Reduktion af drivhusgasemissioner på 40 pct. i forhold til niveauet, hvilket skal opnås dels gennem EU s kvotehandelssystem (ETS), dels gennem reduktionsmål for ikke-kvotebelagte sektorer, der fordeles ud på de enkelte medlemsstater. Det svarer til det nuværende 30 pct. reduktionsmål for ETS-sektoren skal levere en 43 pct. reduktion, mens ikke-kvotebelagte sektorer skal levere 30 pct. sammenlignet med 2005-niveau. Vedvarende energi (VE) skal udgøre en andel på 27 pct. af det samlede energiforbrug. Dette mål er imidlertid kun bindende for EU som helhed og ikke for de enkelte medlemsstater, som det er tilfældet med den tilsvarende 20 pct.-målsætning for Medlemsstaterne får med andre ord frihed til selv at tilpasse energisystemerne. Kommissionen foreslår ikke en målsætning for energibesparelser (nu gælder et ikke-bindende mål på 20 pct. reduktion) eller energieffektivitet, men derimod en analyse senere i 2014 af energieffektivitetsdirektivet 4, der blev vedtaget under dansk formandskab i 2012 og først har implementeringsfrist i juni 1 KOM (2014)15 2 KOM (2011) 112, KOM(2011) 885, KOM(2011) 144. I disse køreplaner forudses et behov for at reducere drivhusgasser med 40 pct. i 2030 med henblik på en pct. reduktion i Direktiv 2012/27/EU 2/6

3 2014. Kommissionen vil med andre ord se effekterne af den nuværende lovgivning, inden der foreslås ændringer. Kommissionen vil forpligte medlemsstaterne til at levere nationale energiplaner og løbende koordinere disse med henblik på at nå EU-målene for vedvarende energi samt energibesparelse. Planerne skal redegøre for opnåelse af målsætningerne for drivhusgasreduktioner i ikke-kvotebelagte sektorer, VE, energibesparelser, energisikkerhed, forskning og udvikling samt andre vigtige valg, herunder A-kraft, skifergas og CO2-lagring. Disse planer vil skulle vurderes af Kommissionen med henblik på levering mod de fælles mål. Det er dog uklart, hvilke konsekvenser det får, hvis medlemsstaterne ikke op til egne planer. Der indgår ikke sektorspecifikke mål for vedvarende energi i udspillet. Det skyldes erfaringerne fra det nuværende mål om 10 pct. VE i transportsektoren, idet førstegenerationsbiobrændstof ofte har negative effekter på CO2- udledningen, fordi landbrugsjord bruges til fremstilling af brændstof, og det samlede landbrugsareal derfor må udvides for at producere fødevarer. Kommissionen foreslår en reform af EU s kvotehandelssystem, der har lidt under alt for lave priser på grund af den økonomiske krise og deraf følgende lavere økonomisk aktivitet, hvilket er nærmere beskrevet i EU note 39 af 29. maj Med vedtagelse af backloading 6 er der fundet en midlertidig løsning på problemet. Kommissionen foreslår nu en permanent løsning i form af et lovforslag om en markedsstabilitetsreserve 7, der betyder, at udbuddet af kvoter i systemet fra 2021 automatisk til passes den økonomiske aktivitet. Udspillet fokuserer på fortsat liberalisering og integrering af det indre marked for energi, og opfordrer til rationaliseringer af nationale støtteordninger. På spørgsmålet om carbon leakage, (det vil sige, at klimapolitikken fører til at industriproduktion flytter ud af EU til områder med mindre restriktiv klimapolitik og dermed ikke resulterer i reduktion af globale CO2-udledninger), siger Kommissionen, at analyser ikke kan påvise en direkte sammenhæng mellem EU s klimapolitik og udflytning af produktion, bl.a. fordi EU s politik også indebærer energieffektiviseringer. Der er dog fortsat behov for at se på særligt følsomme sektorer KOM (2012) KOM(2014) 21 3/6

4 I forhold til skifergas fremlagde miljøkommissær Potocnik samme dag en ikke-bindende henstilling, som beskriver minimumsprincipper ved udvinding og anvendelse af skifergas. 8 Flere havde efterlyst et direktiv, så investorer kun skulle forholde sig til et stykke lovgivning. Nu gælder både vejledende minimumsprincipper og elementer i såvel den generelle EU-lovgivning som i særlige dele af EU-miljølovgivningen for skifergasaktiviteter. De medlemsstater, der ser et potentiale for europæisk skifergas, er derimod tilfredse med de vejledende retningslinjer. Når rammen indeholder færre målsætninger skyldes det, at der har været kritik af for mange målsætninger i 2020-rammen, hvis indbyrdes sammenhæng ikke altid var klar og til tider endda modstridende. Desuden ønsker flere medlemsstater mere fleksibilitet i forhold til at vælge de mest omkostningseffektive løsninger til at opnå reduktionsmålet. Kommissionens klimaudspil skal ses i lyset af krisens fokus på konkurrenceevne og dermed på de høje energipriser i EU sammenlignet med USA og Kina. Udspillet forsøger at balancere mellem på den ene side hensynet til EU s konkurrenceevne og arbejdspladser i den energitunge industri og på den anden de presserende klimaforandringer og behovet for grøn omstilling. Kommissionen, der normalt fremstår som et enigt kollegium, har ikke kunnet skjule de interne spændinger mellem på den ene side klimakommissær Connie Hedegaard og på den anden energikommissær Günther Oettinger. Europa-Parlamentet Anden akt i klimadramaet løb af stablen i Europa-Parlamentet den 5. februar 2014, da plenarforsamlingen skulle stemme om en resolution, der slår Parlamentets position fast. 9 Det blev en meget lang og meget tæt afstemning, men resolutionen blev vedtaget med 341 stemmer for, 263 imod og 26, der undlod at stemme. Undervejs i maratonafstemningen om de mange ændringsforslag, krævede industriudvalgets ordfører, den polske Konrad Szymanski sit navn fjernet fra resolutionen i frustration over ikke at komme til orde i debatten. Parlamentet kritiserer i resolutionen Kommissionens udspil for at være uambitiøst og opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge tre bindende EU-mål, der 8 C(2014)267 9 European Parliament resolution of 5 February 2014 on a 2030 framework for climate and energy policies (2013/2135(INI)) 4/6

5 omsættes til individuelle, nationale mål under hensyntagen til de enkelte medlemsstaters situation og potentiale: reduktion af drivhusgasser på 40 pct. i forhold til 1990-niveauet minimum 30 pct. af det samlede, endelige energiforbrug på basis af vedvarende energikilder. energieffektivitet på 40 pct. i overensstemmelse med studier af potentialet for omkostningseffektivitet. Parlamentet opfordrer til at bruge EU s strukturfondsmidler og regionalfonde bl.a. til decentrale VE-projekter og energieffektiviseringsprojekter. I øvrigt opfordres Kommissionen til at give store off-shore vindprojekter i Nordsøen mere støtte. I forhold til skifergas finder Parlamentet, at kommende lovgivning skal indeholde obligatoriske miljøkonsekvensanalyser af skifergasprojekter. Parlamentet mener, at spørgsmålet om carbon leakage bør adresseres på globalt niveau. Tilgangen til at sikre energisikkerhed er at fuldende det indre marked for energi og på længere sigt at stræbe efter at gøre EU selvforsynende med energi. Tilgangen til problematikken omkring høje energipriser og konkurrenceevne er med miljøudvalgets konservative ordførers ord, at bruge mindre energi ved at satse på energieffektivitet. 10 Det Europæiske Råd Medlemsstaterne er også delt. På den ene side står en gruppe lande, der foukserer på konkurrenceevne og energipriser. Heriblandt er Storbritannien, der støtter reduktionsmålet, men er imod bindende VE-mål og bl.a. ønsker at satse på skifergas. Det samme gælder for Polen, der tilmed er imod 40 pct. emissionsreduktion, da landet fortsat er stærkt afhængigt af kul. gruppen tæller også andre Central og Østeuropæiske lande. På den anden side står en gruppe lande, der opfordrer til ambitiøse mål og ikke ser en modsætning mellem økonomisk vækst og ambitiøs klimapolitik. 11 Her findes bl.a. Danmark og også Tyskland, der har besluttet at afvikle A-kraft og derfor er optaget af nye energikilder og bl.a. satser på VE. Frankrig satser fortsat på A-kraft, men er samtidig optaget af, at EU fastlægger en ambitiøs 10 Anne Delvaux (EPP). Pressemeddelelse 5. februar En gruppe på otte lande skrev opfordring til Kommissionen forud for udspillet. De otte lande er Tyskland, Frankrig, Danmark, Italien, Irland, Østrig, Belgien og Portugal. 5/6

6 position forud for COP21, så Frankrig kan stå som en stærk forhandlingsleder under de internationale klimaforhandlinger i Paris. De næste akter Stats- og regeringscheferne skal på Det Europæiske Råds møde den marts diskutere de overordnede linjer i den nye klima- og energipolitik, herunder målsætningerne. Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at nå til enighed om den overordnede ramme, dvs. 40 pct. reduktionsmålet for drivhusgasser, med henblik på forberedelsen af de internationale klimaforhandlinger i regi af COP21, der løber af stablen i Paris i Med venlig hilsen Lotte Rickers Olesen (3330) 6/6

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Notat Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant

Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Det første skridt er ikke nok til den store transformation - EU's medlemsstater og Parlamentet skal forbedre EU's klimalovgivning markant Klimaændringer er en af de alvorligste trusler mod frihed, menneskers

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Virker virkemidlerne? Forside

Virker virkemidlerne? Forside Virker virkemidlerne? Forside - Om omstilling til vedvarende energi i EU Jakob Elkjær, Tue Damsø og Rasmus Bo Hansen VEJLEDERE Tyge Kjær og Rikke Lybæk Titelblad Navne: Jakob Elkjær, Tue Damsø og Rasmus

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere