Frederiksberg svømmehal opnår store energibesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg svømmehal opnår store energibesparelser"

Transkript

1 Frederiksberg svømmehal opnår store energibesparelser Af seniorkonsulent Karl T. Mohr og ingeniør Ole Bisted, Teknologisk Institut, Center for Svømmebadsteknologi Frederiksberg Svømmehal har med gennemførelse af et større energiprojekt reduceret energiforbruget markant og spare miljøet for mere end 400 ton CO 2 pr. år. Frederiksberg Svømmehal. Historie og fakta Frederiksberg Svømmehal, der er tegnet af arkitekt A.S. Lauritzen, blev opført i perioden Det bebyggede areal udgør m². Det samlede etageareal er ca m². Frederiksberg Svømmehal er således en af de ældste svømmehaller i Danmark, men samtidig en af de allerstørste. I svømmehallen kan stadig ses de smukke gamle mosaikudsmykninger, som kunstneren Vilhelm Lundstrøm udførte tilbage 1930 erne. Hallen har altid været meget populær og har et årligt besøgstal på over badegæster. 1

2 Hallens faciliteter I svømmehallen findes et ca. 400 m 2 svømmebassin med udspring samt soppebassin, og et varmtvands/babybassin og nedslagbassin for den 105 m lange vandrutsjebane. I et separat afsnit findes et særligt lille træningsbassin, som oprindelig var indrettet alene for kvinder og små børn. Under ledelse af hallens dynamiske direktør, Viggo Møller, har Frederiksberg Svømmehal de senere år udviklet sig til også at være et meget velbesøgt kur- og wellnessanlæg, hvor der er indrettet en særlig kurbadsafdeling med saltvandsbassin, Spa-bassin, koldtvandsbassiner samt saunaer og damprum. Et nyere fitnesscenter, der er indrettet i den tidligere gymnastikafdeling, er med sine ca m 2 et af de mest besøgte i københavnsområdet. Projekt for energibesparelser Med udgangspunkt i en energianalyse, udført af Teknologisk Institut, blev der i foråret 2010 igangsat en række energibesparende projekter i svømmehallen. Lemming og Eriksson Rådgivende Ingeniører a s forestod projektledelse og projekterede udskiftning af den gamle glasoverbygning over svømmehallen samt udskiftning af gamle vinduer i hallen. Teknologisk Institut, Center for Svømmebadsteknologi stod for projektering og opdatering af ventilationsanlæg, ny styrings- og reguleringsstrategi for eksisterende CTS-anlæg, opdatering af eksisterende solvarmeanlæg, efterisolering i dele af tagkonstruktionen, nye sandfiltre med lavt skyllevandsforbrug og energibesparende pumper. Et sideløbende arbejdsmiljøprojekt omfattede desuden nye kemikalieanlæg og indretning af nye kemikalierum. Beskrivelse af de enkelte udførte energiprojekter Tag og loft Glasoverbygning på det ca. 480 m 2 over store bassinrum var oprindelig udført i 1-lags trådforstærket glas med en skønnet U-værdi på 6 W/m² K. Temperaturen i glasoverbygningen var som i svømmehallen. Det medførte et meget stort varmetab på grund af glassenes dårlige isoleringsevne og utætheder ved samlinger i konstruktionen og i revnede vinduer. Glassene var fastgjort i jernprofiler og inddækket med udvendige kobberprofiler. Fra den nedre kant af glaspartierne mod spærfoden er der fast tag med kobberdækning, og den indvendige side mod loftet er udstøbt med cellebeton i en lagtykkelse på ca. 100 mm. Denne del af tagkonstruktionen er på ca. 380 m². 2

3 Loftet er en integreret del af bassinrummet, hvorfor ventilationsudsugning fra basinrummet sker fra både bassinrum og loft. Loft og bassinrum er synsmæssigt adskilt af nedhængte transparente kunststofplader i jernprofiler, ca. 600 x 600 mm. Selv om tagkonstruktionen er udført af sammennittede jernprofiler og har været udsat for ydre og indvendige (svømmehalsluft) påvirkninger er konstruktionen i overraskende god stand. Billedet viser tagkonstruktionen før renovering med nedhængt loft mellem bassin- og loftrum. Endvidere enkeltlag trådforstærkede glaspartier og nederst mod spærfod cellebeton udstøbt mellem jernspær. Ved renoveringen blev det gamle glastag med rammejern demonteret, hvorefter et nyt tag af kuldebroisolerede aluminiumsrammer, i samme modulmål som eksisterende, monteret. Glaskvaliteten blev 3-lags med en U-værdi på ca. 1 W/m² K. Rammerne er indfarvet som RAL 6009, der farvemæssigt er meget tæt på de oprindelige afdækningsprofiler af irret kobber. I glasentreprisen indgik også udskiftning af ca. 100 m² nye vinduer i svømmehallens facader. Vinduesrammer i kuldebroisolerede aluminiumsprofiler blev indfarvet som bygningens øvrige vinduesrammer. 3

4 Cellebetonen fra spærfod til underkant af glaspartier blev efterisoleret med 260 mm krydsoplagt Rockwool-batts på bræddeunderlag afsluttende med dampspærrer mod tagrummet. De oprindelige afkasthuse for afkastningsluft mod øst og vest er udført i almindelig pladejern med kobberinddækning på ydersiden. De indvendige sider i husene har altid været uisoleret, så det var ikke overraskende, at jernpladerne var endog meget rustne, når der siden svømmehallens start er strømmet varm og relativ fugtig svømmehalsluft forbi jernpladerne. De indvendige sider blev grundigt afrenset og overfladebeskyttet, hvorefter de blev kondensisoleret. Der blev ligeledes monteret nye og tætte døre til afkasthuse og loft. Den årlige besparelse på varmenergi var kalkuleret til kr. for den samlede glasrenovering. Ventilation Det eksisterende ventilationsanlæg, der blev omfattet af energispareprojektet, bestod i kælderplan af en remtrukken centrifugalventilator til indblæsning i luftfordelingskammer, 2 stk. varmegenvindingsflader (+) med forbindelse til 2 flader (-) i afkastningsluften på loftet (ca. 20 meter over kælderniveau) og 2 stk. serieforbundne varmeflader. I luftfordelingsrummet var placeret et antal indblæsningskamre med remtrukne indblæsningsventilatorer og plane luftfiltermåtter foran varmefladen. Via et antal zonevarmeflader fordeles indblæsningsluften til lodrette bygningsmæssige kanaler. 4

5 Billedet viser et af flere decentrale indblæsningskamre i luftfordelingsrummet, i gammel litteratur kaldt varmekamre. Luften fra svømmehallen blev udsuget fra begge sider af det store bassinrum gennem bygningsmæssige kanaler til loftrummet, hvor udsugningen via kanaler blev ført til en udsugningsunit med luftfiltre og varmegenvindingsflader. En del af den samlede udsugede volumenstrøm blev udsuget direkte fra loftrummet. Afkastning af luft til det fri foregik med 2 stk. remtrukne centrifugalventilatorer og to afkasthuse, henholdsvis mod øst og vest. Ingen af ventilatorerne var frekvensstyrede og den gamle varmegenvinding med væskekoblede batterier var stort set virkningsløs. Udsugningsmønsteret som det var, er stort set bibeholdt, men en større del af den udsugede volumenstrøm end tidligere udsuges direkte fra loftet. 5

6 Billedet viser det nymonterede glastag. I baggrunden ses det kobberbeklædte hus for afkastningsluft. I forgrunden samlekasse med tilsluttede udsugningskanaler, luftfiltre og genvindingsflader for afkastningsluft. Ved renoveringen blev de tre store hovedventilatorer udskiftet med direkte drevne aksialventilatorer med tilsluttede frekvensomformere og de små decentrale indblæsningsanlæg i luftkamrene blev udskiftet med direkte drevne kammerventilatorer, afspærringsspjæld og tilsluttede frekvensomformere. En stor del af luftkanalerne på loftet blev udskiftet med nye. Som supplement til den eksisterende indblæsning/udsugning i lille hal blev der installeret et mindre nyt ventilationsaggregat med direkte drevne kammerventilatorer og pladekrydsveksler i et disponibelt rum ved siden af lille hal. Hastighedsregulering sker i afhængighed af rummets relative luftfugtighed via indbyggede frekvensomformere i ventilatormotorerne. Når den eksisterende indblæsning/udsugning fra anlæg i kælder standses uden for brugstiden fortsættes driften med det nye anlæg på nedsat hastighed, men med overvågning af rumtemperatur og luftfugtighed. Ved renoveringen blev de to eksisterende genvindingsflader på loftet udskiftet med to nye coatede genvindingsflader. 6

7 Ny hastighedsreguleret cirkulationspumpe for varmegenvindingskredsen blev monteret. Væskeflowet tilpasses kontinuerligt luftflowet. Væskeflowet i m³/h kan dels aflæses direkte på målerens display, men også på CTS-skærmbilledet. Genvindingssystemets temperaturvirkningsgrad bliver beregnet kontinuerligt og er synligt på CTS-billedet. Genvunden varme registreres af varmeenergimåler. Den årlige besparelse på el- og varmenergi var kalkuleret til kr. for de samlede energitekniske forbedringer af hallens ventilationsanlæg. Solvarmeanlæg Omkring 1996 var der blevet installeret 96 m² solfangere på taget mod syd/øst. Solvarmeanlægget forvarmer det kolde vand til varmtvandsbeholder via en varmespiral i en forvarmebeholder. Ved den tekniske og energimæssige gennemgang kunne det konstateres, at anlæggets ydelse var meget lille, ca. 14 MWh/år, svarende til ca. 146 kwh/år /m² solfanger. I energirapporten havde vi anført, at ydelsen burde kunne komme op på ca. 350 kwh/år/m² solfanger. Renoveringen bestod i at rense varmespiralen i forvarmetanken, installere en ny hastighedsreguleret cirkulationspumpe og en ny 300 liters ekspansionsbeholder. Påfyldning af glykolblandet vand og udlufte systemet. Solvarmeanlægget blev først sat i drift igen omkring den 1. oktober 2010, så det har endnu ikke vist sin ydelse i en varm periode af året. Solvarmeanlæggets ydelse følges ved månedlige aflæsninger af varmeenergimåleren. Den årlige besparelse på varmenergi var kalkuleret til kr. ved energioptimering af solvarmeanlægget. Automatik Det eksisterende CTS-anlæg, fabrikat TAC (nu Schneider Electric) blev genstand for gennemgribende ændringer, bl.a. blev tidligere anlægsbilleder opgraderet, således at de dynamiske skærmbilleder blev i overensstemmelse med de faktiske forhold. Reguleringsstrategien for de renoverede ventilationsanlæg blev markant ændret, idet alle motorerne nu var forsynet med frekvensregulering. Nye temperatur- og luftfugtighedsfølere blev installeret, bl.a. i store og lille hal. Hovedindblæsningsanlægget indblæser forvarmet udeluft i luftfordelingskammeret med en fast temperatur på 22 C. 7

8 De decentrale indblæsningsanlæg indblæser luft til de forskellige rum og etager. I de rum, hvor der ønskes højere rumtemperaturer, hæves indblæsningstemperaturen i zonevarmeflader til det ønskede niveau. Til hastighedsregulering af hovedindblæsningsventilatoren og de to udsugningsventilatorer på loftet blev der installeret en differenstrykstransmitter, der føler trykket i luftfordelingskammeret i forhold til kælder. Når der sker trykmæssige ændringer i luftfordelingskammeret, bl.a. når de decentrale indblæsningsanlæg standses uden for brugstiden (nat), ændres trykket og de tre store ventilatorer reducerer deres omdrejninger til der igen opnås det ønskede differenstryk i luftfordelingskammeret. Vandbehandling De store gamle tryksandfiltre, som var de oprindelige ståltanke tilbage fra 1935, blev udskiftet med nye tryksandfiltre i korrekt dimension således at skyllevandsforbruget kunne nedsættes markant. Det skønnes, at de nye sandfiltre årligt sparer over m 3 skyllevand. Bassincirkulationspumperne for store og lille svømmebassin blev udskiftet med nye lavenergipumper tilkoblet frekvensregulator. Den årlige besparelse på el-energi var kalkuleret til kr. ved energioptimering af cirkulationspumperne. Hvilke energibesparelser har svømmehallen så opnået i praksis? De samlede energibesparende foranstaltninger blev afsluttet ultimo juli Der foreligger således nu en registrering af el- og varmeenergiforbrugene for et halvt års drift (1/ til 1/2-2011). Ud fra aflæste el- og varmeenergimålere er besparelserne for den første halvårlige periode opgjort til: Besparelse på el-energi i forhold til tidligere forbrug: kwh kr. Besparelse på varmeenergi i forhold til tidligere forbrug: kwh kr. Samlet besparelse for de første 6 måneders driftsperiode: kr. (alle priser er ekskl. moms og beregnet ud fra de aktuelle energipriser for Frederiksberg Svømmehal) 8

9 Vi forventer, at det næste halve års besparelser vil blive i nogenlunde samme størrelsesorden og muligvis lidt større, når solvarmeanlægget kan udnyttes optimalt i den varme periode. Den samlede årlige besparelse i Frederiksberg Svømmehal vil således blive i størrelsesordenen kr. med de nuværende energipriser. Til sammenligning havde vi som grundlag for gennemførelse af hele energiprojektet kalkuleret med en samlet besparelse på kr. Virkeligheden ser således ud til at opfylde vore teoretiske beregninger. Investeringen i de energibesparende dele af det samlede projekt i Frederiksberg Svømmehal er opgjort til ca. 7 mio. kr. I dette beløb indgår også samtidige forbedringer, specielt hvad angår svømmehallens tagkonstruktion. 30. maj 2011 ob/kmo/leb 9

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport BAB afd. 3 Gillesager 190 2605 Brøndby Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. april 2013 Til den 19. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER VIDAL+IVERSEN tegnestue Rasmus Iversen Grønnemose alle 71 2860 Søborg E-mail rasmus@vi-iv.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER VIDAL+IVERSEN tegnestue Rasmus Iversen Grønnemose alle 71 2860 Søborg E-mail rasmus@vi-iv.dk Tlf. Rapportnr: 136 Firmanr: 37 Dato: 02-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER VIDAL+IVERSEN tegnestue Rasmus Iversen Grønnemose alle 71 2860 Søborg E-mail rasmus@vi-iv.dk Tlf.nr 20668014 BOLIGEJER Herman

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 37 Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-248224-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf. Rapportnr: 135 Firmanr: 12 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.nr 56676070 BOLIGEJER Lone Nielsen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Højsletten 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 18 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-001 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rentemestervej 004 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skydebanevej 1 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. maj 2015 Til den 9. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111872

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Studsgaardsgade 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208672-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Århusvej 31 8961 Allingåbro Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den 5. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 24 Adresse: Vester Farimagsgade 17 Postnr./by: 1606 København V BBR-nr.: 101-625931-001 Energikonsulent: Kresten Bøggild Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J.nr.: 955 Strandparken 6 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. december 2012 Til den 21. december 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Løkkevej 70 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-249116-001 Energikonsulent: Carl P. Adolph Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere