Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser"

Transkript

1 Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser Bilag - Energi I det følgende er kort beskrevet de anvendte forudsætninger for de miljømæssige og samfundsøkonomiske vurderinger i forbindelse med projektets energi- og transportdel. Der er til brug for disse vurderinger opstillet følgende scenarier: Scenarie A. Dagens reference viser den nuværende situation, hvor miljøministeriets husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes ved udbringning af rågylle på markerne. Øvrige biomasser til biogasanlægget bortskaffes som hidtil, og der etableres ikke noget biogasanlæg. Scenarie B. Fremtidens reference viser den fremtidige situation, hvor Ringkøbing Amts forvaltningspraksis i forbindelse med VVM-screeninger/VVM-redegørelse overholdes ved udbringning af rågylle på markerne. Derudover er scenarie B identisk med scenarie A. Scenarie C. Traditionel biogas viser situationen, hvor der etableres et traditionelt biogasanlæg, der producerer biogas på basis af husdyrgødning og øvrige biomasser. Dele af biogassen afsættes til Maabjergværket, mens resten anvendes i eget kraftvarmeanlæg. Hele den afgassede gylle udbringes på markerne uden foregående separation. Scenarie D. Maabjerg BioEnergy aske til gødningsformål viser situationen, hvor det anbefalede Maabjerg BioEnergy-koncept etableres. Biogasproduktion - og anvendelse er den samme som i scenarie C. Væskefraktionen tilbageføres til markerne, mens fiberfraktionen tørres og anvendes til fjernvarme- og elproduktion. Asken afsættes til gødningsproduktion og anvendes uden for området. Scenarie E. Fiber til gødningsformål. Som scenarie D, men fiberfraktionen tørres og afsættes som gødning uden for området. Scenarie D og E belaster Maabjerggaardens marker ens. 1. Overordnede energiforhold Af tabel 1 og 2 på de følgende sider fremgår de overordnede energiforhold omkring Måbjerg BioEnergy (MBE) for scenarierne. 1

2 Energianlæg Central el-produktion Naturgasfyret fjernvarme, VF Biogasmotor, el og varme, MB Naturgasbaseret kraftvarme, MKV Biogasbaseret kraftvarme, MKV Flisfyret kraftvarme, MKV Fiberfyret kraftvarme, MKV Flisfyret tørring, MB Fiberfyret tørring, MB Scenarie A+B Reference X X X Scenarie C Scenarie D Scenarie E Traditionel biogas Maabjerg Bionergy Fiber til gødningsformål X X X X X X X X X X X X Tabel 1. Oversigt over energianlæg, der indgår i scenarierne A-E I scenarie D indgår de energianlæg, der fremgår af det vedlagte konceptdiagram bagest i nærværende bilag (biogasmotor, biogasbaseret kraftvarme på Maabjergværket samt anvendelse af fiberfraktionen til tørring og til afbrænding på Maabjergværket til kraftvarmeproduktion). I scenarie E anvendes ikke fiber, men flis til tørring af fiberfraktionen, inden den eksporteres til gødningsformål. I scenarie C indgår der ingen separation og tørring af den afgassede gylle, men alene en biogasmotor og biogasbaseret kraftvarme på Maabjergværket. Endelig vil der i scenarierne A og B ikke blive etableret noget biogasanlæg overhovedet, hvilket betyder, at energien som hidtil produceres i det centrale el-system (el), i Vestforsynings (VF) fjernvarmesystem (fjernvarme), på Maabjergværkets (MKV) overheder til kraftvarmeproduktion(naturgasfyret kraftvarme) samt på Maabjergværkets biobrændselskedel (flisfyret kraftvarme). I den følgende tabel 2 er vist de overordnede energiforhold på Måbjerg Bioenergy for scenarierne C, D og E. Der er angivet energi-output fra MBE i form af dels el- og varmeleverancer fra anlægget og dels levering af brændsler (biogas og fiber). 2

3 Scenarie C Scenarie D Scenarie E Traditionel Maabjerg Bio- Fiber til gødningsformål biogas Energy Leveret energi, MWh El til Vestforsyning Varme til Vestforsyning Leveret energi i alt Leveret brændsel, MWh Biogas til MKV Fiber til MKV Leveret brændsel i alt Tabel 2. Overordnede energiforhold energi-output fra MBE, scenarie C, D og E I tabel 3 er for scenarie D vist de skønnede energiproduktioner på Måbjergværket ved de hertil leverede brændsler fra MBE, og ligeledes er vist energi-outputtet fra MBE. Energitype Anlæg Brændsel Mængde, MWh Andel, % El MBE Biogas ,7 MKV Biogas ,9 Fiber ,4 I alt (svarende til husstande) Varme MBE Biogas ,2 Fiber ,2 MKV Biogas ,2 Fiber ,4 I alt (svarende til husstande) Tabel 3. Overordnede energiforhold energi-produktion, scenarie C, D og E Som det fremgår af tabel 3 genererer MBE en samlet elproduktion på ca MWh, svarende til elbehovet i ca husstande, og en samlet varmeproduktion på ca MWh, svarende til varmebehovet i ca husstande. 2. Samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering - metode og forudsætninger - energi I det følgende er kort beskrevet den samfundsøkonomiske beregningsmetode og de anvendte forudsætninger vedrørende energidelen Metode De samfundsøkonomiske vurderinger er gennemført i henhold til Energistyrelsen udkast til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 8. oktober Det skal understreges, at Energistyrelsens nye beregningsmetode og forudsætninger, ikke er endelige, men der er valgt at tage udgangspunkt i den nye metode, da den adskiller sig markant fra de traditionelle samfundsøkonomiske beregninger. 3

4 I den traditionelle samfundsøkonomiske vurdering indgik investeringer, drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt samfundsøkonomiske brændselsomkostninger. I den nye metode indgår udover de traditionelle elementer også værdisætning af emissioner af CO 2, NO x, SO 2, N 2 O og CH 4 energiafgifter (skatteforvridning) 1 nettoafgiftsfaktoren 2 Derudover er der en væsentlig ændring i forbindelse med lokal elproduktion. I den hidtidige metode blev CO 2 -emissionerne ved den lokale varme- og elproduktion på et gasmotoranlæg modregnet den sparede CO 2 -emission ved et centralt kraftværk. Når der blev produceret 1 MWh el på et lokalt gasmotoranlæg, blev der sparet produktionen af 1 MWh el på et centralt kraftværk, og den derved sparede CO 2 -emission skulle modregnes. I den nye metode opnås ifølge Energistyrelsen ingen CO 2 -gevinst ved den lokale elproduktion, idet CO 2 -kvoteordningen, betyder at det centrale kraftværk ikke reducerer elproduktionen, men opretholder den med henblik på øget eksport. I den samfundsøkonomiske beregning er forudsat en samfundsmæssig kalkulationsrente på 6 % realt (renset for inflation). Planperioden er sat til 20 år. I de miljømæssige vurderinger er alle væsentlige emissioner til luft søgt opgjort for alle scenarier. I de samfundsøkonomiske analyser er der på energisiden fokuseret på forskellene mellem scenarierne D og E Forudsætninger samfundsøkonomiske energipriser Alle energiprisforudsætninger er de af Energistyrelsen angivne i appendiks til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 8. oktober I den følgende tabel er vist de anvendte samfundsøkonomiske naturgas- og elpriser. 1 I den nye beregningsmetode indgår udover faktor/markedsprisen på energi også energiafgift. Når afgiftsbelagt naturgas f.eks. erstattes af afgiftsfrit biogas, mister staten afgiftsindtægten. Med henblik på at holde staten skadesløs, skal det mistede afgiftsprovenu opkræves på anden måde, hvilket i Energistyrelsens udkast til vejledning er angivet til at koste 20 %. Altså spares 1 kr. i afgift ved et alternativ skal alternativet tillægges en udgift på 0,2 kr. 2 Investeringer, drifts- og vedligeholdelsesudgifter og brændselskøb til virksomheder, som alternativt kunne anvende ressourcerne til anden produktion, skal i henhold til den nye beregningsmetode tillægges 17 % 4

5 År Naturgasafgift Naturgasafgift Naturgaspris VF MKV I alt, VF El-pris kr./gj kr./gj kr./gj kr./gj kr./mwh ,9 51,3 27,1 83,2 267, ,4 50,2 26,5 80,6 276, ,2 49,1 25,9 79,4 284, ,6 48,1 25,4 78,7 291, ,1 47,0 24,8 78,1 300, ,5 46,0 24,3 77,5 300, ,9 45,0 23,8 76,9 300, ,2 44,1 23,3 76,3 300, ,6 43,1 22,8 75,7 300, ,1 42,2 22,3 75,2 300, ,5 41,3 21,8 74,7 300, ,9 40,4 21,3 74,3 300, ,3 39,5 20,9 73,8 300, ,7 38,7 20,4 73,4 300, ,1 37,8 20,0 73,0 300, ,6 37,0 19,5 72,6 300, ,0 36,2 19,1 72,2 300, ,3 35,4 18,7 71,7 300, ,7 34,7 18,3 71,4 300, ,1 33,9 17,9 71,1 300,2 Tabel 4. Samfundsøkonomiske el- og gaspriser Priserne i Energistyrelsens vejledning er angivet i 2002-priser, og de ovenfor viste er reguleret til 2004-priser med den af Energistyrelsen oplyste inflationsregulering på 4,6 %. Vedrørende naturgasafgiften er denne oplyst i Energistyrelsens vejledning til 56,01 kr./gj. Da naturgasafgiften er angivet i løbende priser. Skal denne inflationsreguleres, hvilket er sket med den af Energistyrelsen oplyste inflationsudvikling til ovennævnte naturgasafgift. Naturgasafgift MKV i skemaet er den resulterende afgift ved anvendelse af naturgas på Måbjergværket, hvor der udover varme også produceres el. Ifølge oplysninger fra Måbjergværket er ca. 47,2 % af naturgasforbruget afgiftsfrit, da dette anvendes til elproduktion. De i skemaet angivne naturgaspriser (eksl. naturgasafgift) anvendes til værdisætning af dels den sparede naturgasmængde ved Vestforsyning, som erstattes af varme fra Måbjerg BioEnergy, og dels til værdisætning af den naturgasmængde der erstattes af biogas på Måbjergværket. Naturgasafgiften anvendes ved fastsættelse af skatteforvridningstabet. Den i skemaet angivne elpris, anvendes til værdisætning af den på biogasanlægget producerede elmængde, som afsættes til nettet. Udover erstatning af naturgas på dels Måbjergværket og dels hos Vestforsyning, erstattes der, i scenarie D med afsætning af fiber til afbrænding på Måbjergværket, flis på Måbjergværket. Værdisætningen af den sparede flismængde er baseret på den af Energistyrelsen oplyste samfundsøkonomiske flispris på 31,0 kr./gj. Prisen er som for naturgas pristalsreguleret til 2004-priser med 4,6 %, svarende til en pris på 32,43 kr./gj. 5

6 2.3. Forudsætninger virkningsgrader og emissionsfaktorer Virkningsgrader og emissionsfaktorer på energianlæggene, der indgår i scenarierne, er angivet herunder. I appendiks til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 8. oktober 2004 er opstillet virkningsgrader og emissionsfaktorer for el, produceret i det centrale elsystem, og som derfor er de værdier, der er anvendt i referencesituationen, dels i den samfundsøkonomiske analyse, hvor sparede emissioner værdisættes, jf. ovenfor, dels i en opgørelse i fysiske enheder af emissioner til luft i scenarierne. Energistyrelsen har for emissioner, der er knyttet til central energiproduktion, opstillet udviklingsforløb for emissionerne over tid. Nedenstående emissionsfaktorer angiver udjævnede (gennemsnitlige) emissionsfaktorer over planperioden, hvor ovenfornævnte kalkulationsrentefod på 6 % er anvendt til udjævningen. Emissionstype Emissionsfaktorer Enheder CO2 SO2 NOx CH4 N2O 667 kg/mwh 208,5 g/mwh 721,0 g/mwh 23,7 g/mwh 19,0 g/mwh Tabel 5. Emissionsfaktorer (udjævnede), central elproduktion Som anført skal CO 2 -gevinsten ved den lokale elproduktion ikke længere medtages i en samfundsøkonomisk beregning, idet CO 2 -kvoteordningen betyder, at det centrale kraftværk ikke reducerer elproduktionen, men opretholder den med henblik på øget eksport, og denne CO2-besparelse medtages derfor ikke i den forbindelse. Den fulde CO2-besparelse angives dog i hovedrapporten til orientering. VF (gaskedler) MKV (n-gas) MKV (b-gas) MBE gasmotor MKV fliskedel MKV fiberkedl. MBE biokedel Enhed Elvirkn.grad - Ingen elprod. Bruges ikke Bruges ikke 30 Ingen elprod. Ingen elprod. Ingen elprod. Totalvirkn.gr % 95 Bruges ikke Bruges ikke CO2 kg/gj SO2 g/gj ,2 13,2 NOx g/gj ,7 CH4 g/gj N2O g/gj ,5 4 2,6 2,6 Tabel 6. Virkningsgrader og emissionsfaktorer på de anvendte energianlæg Der er anvendt vejledende forudsætninger fra Energistyrelsens vejledning bortset fra som angivet i det følgende. Biogas er forudsat renset for svovl. Emissionsfaktoren for SO2 ved energiudnyttelsen af fiber er angivet med udgangspunkt i, at røggassen renses for SO2 ved inddysning af hydratkalk inden partikelfiltret. 6

7 Fiberfraktionen forudsættes tørret til 90 % og anvendes dels i en biodampkedel til tørringsformål ved MBE, dels i Maabjergværkets eksisterende biobrændselskedel. Der forudsættes denox-anlæg på MBE s egen biobrændselskedel. Der er ikke forudsat denox-foranstaltninger på MKV. Det kan imidlertid ikke afvises, at det vil være nødvendigt for at overholde miljøkrav. I så fald vil NOxemissionerne i scenarie D blive lavere, lige som der i så fald skal afsættes yderligere investeringer til de-nox tiltag. Gasmotorerne ved MBE forudsættes endvidere etableret med denox-anlæg. Der er forudsat de- NOx-anlæg efter SCR-princippet (selektiv katalytisk reduktion), som anvendes på motorer, fyret med naturgas og dieselolie. Metoden har ikke hidtil været anvendt på biogasmotorer, hvor der ikke stilles krav om lave NOx-emissioner. Der forventes imidlertid, at samme teknologi kan anvendes på biogasmotorer uden problemer, såfremt biogassen er renset for svovl. Der er taget kontakt til Catcon A/S, der sælger og installerer denox-anlæg til gasmotorer (SCR-anlæg). Catcon A/S har givet detaljerede oplysninger om emissionsforholdene og har udarbejdet et investeringsoverslag. På baggrund heraf er der beregnet en NOx-emissionsfaktor fra gasmotoren på 25 g/gj. De ekstra investeringsomkostninger til de-nox-anlæg på MBE s tre gasmotorer (installeret eleffekt på 3 X 1,4 MW-el) og på MBE s egen biobrændselskedel (installeret varmeeffekt på 10 MWvarme) er medtaget i anlægsbudgettet (er opgjort til 1 mio. kr./gasmotor og kr. på biobrændselskedlen). De årlige driftsomkostninger til denox-anlægget på de tre gasmotorer er sat til kr ( kr årligt til katalysatorudskiftning og kr årligt til ureaforbrug: ca 40 ton/år, pris ca kr./år for alle motorer). Det bemærkes, at de i vejledningen fra ENS angivne NO x -værdier for afbrænding af biogas på gasmotorer er gennemsnitstal for alle biogasfyrede gasmotorer i landet, såvel større anlæg som mange små anlæg på rensningsanlæg og er 20 gange højere end de anvendte tal i nærværende analyse. Årsagen hertil er, at der ikke stilles i dag ikke krav til NO x -emissionen på biogasmotorer, hvilket naturligt gør at biogasmotorerne ikke indreguleres med henblik på NO x -emissionen. Endvidere er der ikke i Energistyrelsens vejledende værdier forudsat denox-anlæg på gasmotorerne Forudsætninger Investeringer, drifts- og vedligeholdelsesudgifter Alle økonomiske nøgletal på investerings- og driftssiden er de i forprojektet, oktober 2004 angivne. I forhold til investeringsbudgettet i forprojektet er der i nærværende rapport tillagt investeringer i denox-tiltag på de tre gasmotorer, i alt 3 mio. kr., mens der allerede i forprojektet indgik denoxtiltag på MBE s egen biomassedampkedel til afbrænding af fiber Samfundsøkonomiske og miljømæssige resultater Samfundsøkonomi Der er ikke gennemført en total samfundsøkonomisk analyse af etablering af biogasfællesanlæg, idet en sådan er gennemført i rapport nr. 136 fra Fødevareøkonomisk Institut: Samfundsøkonomisk analyse af biogasfællesanlæg, hvortil der henvises. Der er for at vurdere den samfundsøkonomiske forskel imellem alternativ D og E gennemført en partiel samfundsøkonomisk analyse. En konkret undersøgelse af mulighederne på markedet for at afsætte dels fiberfraktionen og dels asken fra afbrændingen af fiberfraktionen samt samtaler med gødningsproducenter har resulteret i, at den samfundsøkonomiske værdi af både fiberfraktionen og asken er sat til 0 kr./ton, leveret hos aftageren. 7

8 Investeringsniveau et i de to scenarier D og E er ens. De årlige ekstra driftsindtægter er ca. 9,2 mio. kr. højere i scenarie D end i scenarie E på grund af flere energiindtægter i scenarie D (salg af fiber) og flere omkostninger til borttransport af den tørrede og afgassede gylle i scenarie E. Disse økonomiske nøgletal resulterer i en nutidsværdi, der bliver 87,8 mio. kr. højere, hvis man vælger at gennemføre scenarie D i stedet for scenarie E. I appendix 2 er de vigtigste nøgletal ved sammenligningen vist. Konklusionen er således, at det er særdeles fordelagtigt samfundsøkonomisk at forbrænde fiberfraktionen fra den afgassede gylle i forhold til at afsætte fiberfraktionen til gødningsformål. Miljø I tabel 7 vises udledningerne af CO2, SOx og NOx fra de stationære anlæg. Emissionstyper Enhed Scenarie Scenarie C Scenarie D Scenarie E A + B CO2-emissioner tons/år SOx-emissioner tons/år 10,4 5,1 3,5 5,7 NOx-emissioner tons/år 52,9 34,3 52,9 38,9 Tabel 7. Udledning af CO2, SOx og NOx i scenarie A-E. Den afbrændte fiber fortrænger flis på Maabjergværket. Hvis det antages, at den fortrængte flis fortrænger naturgas på en naturghaskedel, vil CO2-reduktionen yderligere blive forøget med tons/år. Tabel 7 viser, at der opnås emissionsreduktioner for CO2 og SOx-emissioner, mens NOxemissionerne er uændrede i scenarie D, sammenlignet med referencen. Miljøgodkendelsen af fiberafbrændingen på Maabjergværket kan resultere i krav om denox-anlæg på biobrændselskedlen på MKV, hvorved de samlede NOx-emissioner vil blive lavere i scenarie D end i referencesituationen (scenarie A+B). Den angivne CO 2 -emission i referencen er inkl. emissionen på centrale kraftværker. Eksl. emissionen på centrale kraftværker er emissionen tons/år. Udover CO2-reduktion fra energianlæggene reduceres udledningerne af drivhusgasserne methan (CH4) og lattergas i forbindelse med gyllen. Ved overgang til konventionel biogasteknologi reduceres emissionen fra CH4 og N2O med ca. 0,6 kg CO2-ækvivalenter pr. kg VS i svinegylle og ca. 0,3 kg CO2-ækvivalenter pr. kg VS i kvæggylle (DjF-rapport: nr ). I alt giver dette en samlet reduktion på ca t CO2-ækvivalenter fra husdyrgødning. Hertil kommer en reduceret emission fra behandlede organiske affaldsstoffer på ca. 50 %. Denne del er dog vanskeligere at opgøre, men kan skønnes til ca t CO2- ækvivalenter pr. år på baggrund af indhold af organisk tørstof. I alt en reduktion på ca t CO2-ækvivalenter. Den samlede besparelse fra methan og lattergas er således opgjort til tons CO2-ækvivalenter/år, der altså tillægges de opgjorte tons/år. I alt opnås en reduktion på tons CO2-ækvivalenter/år ( tons CO2-ækvivalenter/år hvis den sparede CO2-emission som følge af lokal el-produktion medtages). Medtages endelig CO2-reduktion som følge af, at flis typisk for- 8

9 trænger naturgas et andet sted i systemet, vil den samlede reduktion blive ækvivalenter/år tons CO2-3. Forudsætninger transportarbejde og emissioner, transport af råvarer og restprodukter I det følgende er kort beskrevet de anvendte forudsætninger for de samfundsøkonomiske vurderinger i forbindelse med energiforbrug og emissioner fra transport af husdyrgødning, industriaffald mm. til Måbjerg BioEnergy. 9

10 3.1. Afstande, mængder og transportarbejde I de følgende tabeller kan transportafstanden, mængden og det resulterende transportarbejde for de enkelte scenarier ses. For alle fraktioner på nær husdyrgødning er det en generel antagelse, at returtransportafstanden for alle råvarer, der leveres til Måbjerg BioEnergy, er identisk med afstanden fra produktionssted til Måbjerg BioEnergy. Yderligere er det antaget at den samme metode (rør eller lastbil) benyttes til transporten til og fra Måbjerg BioEnergy, og at densiteten af affald fra HOCO og Flødeost og Mejeri er 1000 kg/m 3. I denne opgørelse ses udelukkende på lastvognstransport. Der er i denne sammenhæng ikke medtaget energiforbrug og emissioner, knyttet til pumpning af gylle i rørtransportløsningen. Tabel 8. Scenario A+B: Reference Mængde [ton/år] Afstand [km] HOCO Diverse [m 3 ] A Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] ,1 B Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin A 65 A 31 A 31 A Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm A Øvrige animalske råvarer C 100 C Husdyrgødning D Spildevandsslam E Total Total inkl. returtransport* *Det dobbelte af Total. Noter mht. transportafstande: A: Køres til Lemvig Biogasanlæg B: 50 % går til Hodsager og 50 % går til rensningsanlæg (Vestforsyning) C: Køres til DAKA, Randers D: Skøn afstand fra bedrift til udbringning på marken C: Skøn 10

11 Tabel 9 Scenario C: Traditionel biogasløsning HOCO Valle [m 3 ] Diverse [m 3 ] Mængde [ton/år] Afstand [km] 5,2 5,2 Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] 430 0,2 86 Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin ,9 2,9 Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm , Øvrige animalske råvarer Husdyrgødning Flydende Fast ** ,6 10, Spildevandsslam , Energiafgrøder , Total Total inkl. returtransport* *Det dobbelte af Total. **Den resterende del af den flydende gødning transporteres til Måbjerg BioEnergy i rør, hvilket også er tilfældet for Scenario 2 og 3. 11

12 Tabel 10 Scenario D: Maabjerg BioEnergy HOCO Valle [m 3 ] Diverse [m 3 ] Mængde [ton/år] Afstand [km] 5,2 5,2 Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] 430 0,2 86 Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin ,9 2,9 Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm , Øvrige animalske råvarer Husdyrgødning Til Måbjerg Flydende Fast Fra Måbjerg Afgasset ,6 10, , Spildevandsslam , Energiafgrøder , Total inkl. returtransport* *Fundet som to gange transportarbejdet for de enkelte fraktioner på nær husdyrgødningen, hvor transportarbejdet inklusive returkørsel er summen af transportarbejdet benyttet til transport til og fra Måbjerg. 12

13 Tabel 11 Scenario E: Fiber til gødningsformål HOCO Valle [m 3 ] Diverse [m 3 ] Mængde [ton/år] Afstand [km] 5,2 5,2 Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] 430 0,2 86 Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin ,9 2,9 Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm , Øvrige animalske råvarer Husdyrgødning Til Måbjerg Flydende Fast Fra Måbjerg Fiberfraktion Afgasset ,6 10, , Spildevandsslam , Energiafgrøder , Total inkl. returtransport* *Fundet som to gange transportarbejdet for de enkelte fraktioner på nær husdyrgødningen, hvor transportarbejdet inklusive returkørsel er summen af transportarbejdet benyttet til transport til og fra Måbjerg Energiforbrug og emissioner Ud fra transportarbejdet, fundet ovenfor for de enkelte scenarier, kan energiforbruget og emissionerne forbundet med dette transportarbejde findes. Energiforbruget og emissionerne vedrørende lastbiltransport er fundet vha. et beregningsprogram på under følgende forudsætninger: Køretøjstype: 24 t. solo, 3 aksler Motornorm: EURO Kørselsart: Regional 13

14 Lasttype: >10 ton Det er yderligere antaget, at egenvægten af lastbilen er 9 tons og at lasten dermed udgør 15 tons. De benyttede specifikke energiforbrug og emissionsfaktorer pr. (tons km) er således fundet ved at dividere med 15. Disse kan ses i nedenstående tabel: Energiforbrug CO 2 SO 2 NO X [MJ/(ton km)] [g/(ton km)] [g/(ton km)] [g/(ton km)] 0, ,0019 0,45 Energiforbrug og emissioner forbundet med transportarbejdet i de enkelte scenarier kan ses her: Scenario Transportarbejde Energiforbrug CO 2 SO 2 NO X [(ton km)/år] [GJ/år] [ton/år] [kg/år] [ton/år] A+B ,6 C ,6 D ,5 E ,1 14

15 Appendix 1. Samfundsøkonomisk sammenligning mellem scenarie D og E Etableringsudgifter: Enhed Scenarie E Scenarie D Scenarie D scenarie E Etableringsudgifter i alt* Mio. kr. 315,4 315,4 0,0 Etableringsudgifter i alt, inkl. nettoafgiftsfaktor Mio. kr. 369,1 369,1 12,3 Årlige indtægter og udgifter Værdi af sparet fliskøb på Maabjergværket Køb af flis til tørring af faststoffraktion (fiber) Transport af tørret fiber til aftager Transport af aske til gødningsproducent Øvrige årlige udgifter, inkl. nettoafgiftsfaktor Skatteforvridningsomkostninger 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år Samlet årlig forskel Resultater af sammenligning Nutidsværdi på forskel 1000 kr./år *Heraf udgør et fuldt udbygget rørtransportsystem for gyllen samt separations- og tørringsanlæg i alt ca. 136 mio..kr. 15

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2005 (Beregningseksempler revideret juli 2007) Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 0 Forord...3 1 Indledning...4 2 Samfundsøkonomiske analyser...6 3 Beregningsmetode...7

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ - en forundersøgelse af placeringsmuligheder og økonomi for fælles- og gårdanlæg PlanEnergi, Midt september 2002 for Samsø Energiselskab 2 Indhold side Resumé 3 1. Indledning 5 2.

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere