Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser"

Transkript

1 Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser Bilag - Energi I det følgende er kort beskrevet de anvendte forudsætninger for de miljømæssige og samfundsøkonomiske vurderinger i forbindelse med projektets energi- og transportdel. Der er til brug for disse vurderinger opstillet følgende scenarier: Scenarie A. Dagens reference viser den nuværende situation, hvor miljøministeriets husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes ved udbringning af rågylle på markerne. Øvrige biomasser til biogasanlægget bortskaffes som hidtil, og der etableres ikke noget biogasanlæg. Scenarie B. Fremtidens reference viser den fremtidige situation, hvor Ringkøbing Amts forvaltningspraksis i forbindelse med VVM-screeninger/VVM-redegørelse overholdes ved udbringning af rågylle på markerne. Derudover er scenarie B identisk med scenarie A. Scenarie C. Traditionel biogas viser situationen, hvor der etableres et traditionelt biogasanlæg, der producerer biogas på basis af husdyrgødning og øvrige biomasser. Dele af biogassen afsættes til Maabjergværket, mens resten anvendes i eget kraftvarmeanlæg. Hele den afgassede gylle udbringes på markerne uden foregående separation. Scenarie D. Maabjerg BioEnergy aske til gødningsformål viser situationen, hvor det anbefalede Maabjerg BioEnergy-koncept etableres. Biogasproduktion - og anvendelse er den samme som i scenarie C. Væskefraktionen tilbageføres til markerne, mens fiberfraktionen tørres og anvendes til fjernvarme- og elproduktion. Asken afsættes til gødningsproduktion og anvendes uden for området. Scenarie E. Fiber til gødningsformål. Som scenarie D, men fiberfraktionen tørres og afsættes som gødning uden for området. Scenarie D og E belaster Maabjerggaardens marker ens. 1. Overordnede energiforhold Af tabel 1 og 2 på de følgende sider fremgår de overordnede energiforhold omkring Måbjerg BioEnergy (MBE) for scenarierne. 1

2 Energianlæg Central el-produktion Naturgasfyret fjernvarme, VF Biogasmotor, el og varme, MB Naturgasbaseret kraftvarme, MKV Biogasbaseret kraftvarme, MKV Flisfyret kraftvarme, MKV Fiberfyret kraftvarme, MKV Flisfyret tørring, MB Fiberfyret tørring, MB Scenarie A+B Reference X X X Scenarie C Scenarie D Scenarie E Traditionel biogas Maabjerg Bionergy Fiber til gødningsformål X X X X X X X X X X X X Tabel 1. Oversigt over energianlæg, der indgår i scenarierne A-E I scenarie D indgår de energianlæg, der fremgår af det vedlagte konceptdiagram bagest i nærværende bilag (biogasmotor, biogasbaseret kraftvarme på Maabjergværket samt anvendelse af fiberfraktionen til tørring og til afbrænding på Maabjergværket til kraftvarmeproduktion). I scenarie E anvendes ikke fiber, men flis til tørring af fiberfraktionen, inden den eksporteres til gødningsformål. I scenarie C indgår der ingen separation og tørring af den afgassede gylle, men alene en biogasmotor og biogasbaseret kraftvarme på Maabjergværket. Endelig vil der i scenarierne A og B ikke blive etableret noget biogasanlæg overhovedet, hvilket betyder, at energien som hidtil produceres i det centrale el-system (el), i Vestforsynings (VF) fjernvarmesystem (fjernvarme), på Maabjergværkets (MKV) overheder til kraftvarmeproduktion(naturgasfyret kraftvarme) samt på Maabjergværkets biobrændselskedel (flisfyret kraftvarme). I den følgende tabel 2 er vist de overordnede energiforhold på Måbjerg Bioenergy for scenarierne C, D og E. Der er angivet energi-output fra MBE i form af dels el- og varmeleverancer fra anlægget og dels levering af brændsler (biogas og fiber). 2

3 Scenarie C Scenarie D Scenarie E Traditionel Maabjerg Bio- Fiber til gødningsformål biogas Energy Leveret energi, MWh El til Vestforsyning Varme til Vestforsyning Leveret energi i alt Leveret brændsel, MWh Biogas til MKV Fiber til MKV Leveret brændsel i alt Tabel 2. Overordnede energiforhold energi-output fra MBE, scenarie C, D og E I tabel 3 er for scenarie D vist de skønnede energiproduktioner på Måbjergværket ved de hertil leverede brændsler fra MBE, og ligeledes er vist energi-outputtet fra MBE. Energitype Anlæg Brændsel Mængde, MWh Andel, % El MBE Biogas ,7 MKV Biogas ,9 Fiber ,4 I alt (svarende til husstande) Varme MBE Biogas ,2 Fiber ,2 MKV Biogas ,2 Fiber ,4 I alt (svarende til husstande) Tabel 3. Overordnede energiforhold energi-produktion, scenarie C, D og E Som det fremgår af tabel 3 genererer MBE en samlet elproduktion på ca MWh, svarende til elbehovet i ca husstande, og en samlet varmeproduktion på ca MWh, svarende til varmebehovet i ca husstande. 2. Samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering - metode og forudsætninger - energi I det følgende er kort beskrevet den samfundsøkonomiske beregningsmetode og de anvendte forudsætninger vedrørende energidelen Metode De samfundsøkonomiske vurderinger er gennemført i henhold til Energistyrelsen udkast til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 8. oktober Det skal understreges, at Energistyrelsens nye beregningsmetode og forudsætninger, ikke er endelige, men der er valgt at tage udgangspunkt i den nye metode, da den adskiller sig markant fra de traditionelle samfundsøkonomiske beregninger. 3

4 I den traditionelle samfundsøkonomiske vurdering indgik investeringer, drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt samfundsøkonomiske brændselsomkostninger. I den nye metode indgår udover de traditionelle elementer også værdisætning af emissioner af CO 2, NO x, SO 2, N 2 O og CH 4 energiafgifter (skatteforvridning) 1 nettoafgiftsfaktoren 2 Derudover er der en væsentlig ændring i forbindelse med lokal elproduktion. I den hidtidige metode blev CO 2 -emissionerne ved den lokale varme- og elproduktion på et gasmotoranlæg modregnet den sparede CO 2 -emission ved et centralt kraftværk. Når der blev produceret 1 MWh el på et lokalt gasmotoranlæg, blev der sparet produktionen af 1 MWh el på et centralt kraftværk, og den derved sparede CO 2 -emission skulle modregnes. I den nye metode opnås ifølge Energistyrelsen ingen CO 2 -gevinst ved den lokale elproduktion, idet CO 2 -kvoteordningen, betyder at det centrale kraftværk ikke reducerer elproduktionen, men opretholder den med henblik på øget eksport. I den samfundsøkonomiske beregning er forudsat en samfundsmæssig kalkulationsrente på 6 % realt (renset for inflation). Planperioden er sat til 20 år. I de miljømæssige vurderinger er alle væsentlige emissioner til luft søgt opgjort for alle scenarier. I de samfundsøkonomiske analyser er der på energisiden fokuseret på forskellene mellem scenarierne D og E Forudsætninger samfundsøkonomiske energipriser Alle energiprisforudsætninger er de af Energistyrelsen angivne i appendiks til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 8. oktober I den følgende tabel er vist de anvendte samfundsøkonomiske naturgas- og elpriser. 1 I den nye beregningsmetode indgår udover faktor/markedsprisen på energi også energiafgift. Når afgiftsbelagt naturgas f.eks. erstattes af afgiftsfrit biogas, mister staten afgiftsindtægten. Med henblik på at holde staten skadesløs, skal det mistede afgiftsprovenu opkræves på anden måde, hvilket i Energistyrelsens udkast til vejledning er angivet til at koste 20 %. Altså spares 1 kr. i afgift ved et alternativ skal alternativet tillægges en udgift på 0,2 kr. 2 Investeringer, drifts- og vedligeholdelsesudgifter og brændselskøb til virksomheder, som alternativt kunne anvende ressourcerne til anden produktion, skal i henhold til den nye beregningsmetode tillægges 17 % 4

5 År Naturgasafgift Naturgasafgift Naturgaspris VF MKV I alt, VF El-pris kr./gj kr./gj kr./gj kr./gj kr./mwh ,9 51,3 27,1 83,2 267, ,4 50,2 26,5 80,6 276, ,2 49,1 25,9 79,4 284, ,6 48,1 25,4 78,7 291, ,1 47,0 24,8 78,1 300, ,5 46,0 24,3 77,5 300, ,9 45,0 23,8 76,9 300, ,2 44,1 23,3 76,3 300, ,6 43,1 22,8 75,7 300, ,1 42,2 22,3 75,2 300, ,5 41,3 21,8 74,7 300, ,9 40,4 21,3 74,3 300, ,3 39,5 20,9 73,8 300, ,7 38,7 20,4 73,4 300, ,1 37,8 20,0 73,0 300, ,6 37,0 19,5 72,6 300, ,0 36,2 19,1 72,2 300, ,3 35,4 18,7 71,7 300, ,7 34,7 18,3 71,4 300, ,1 33,9 17,9 71,1 300,2 Tabel 4. Samfundsøkonomiske el- og gaspriser Priserne i Energistyrelsens vejledning er angivet i 2002-priser, og de ovenfor viste er reguleret til 2004-priser med den af Energistyrelsen oplyste inflationsregulering på 4,6 %. Vedrørende naturgasafgiften er denne oplyst i Energistyrelsens vejledning til 56,01 kr./gj. Da naturgasafgiften er angivet i løbende priser. Skal denne inflationsreguleres, hvilket er sket med den af Energistyrelsen oplyste inflationsudvikling til ovennævnte naturgasafgift. Naturgasafgift MKV i skemaet er den resulterende afgift ved anvendelse af naturgas på Måbjergværket, hvor der udover varme også produceres el. Ifølge oplysninger fra Måbjergværket er ca. 47,2 % af naturgasforbruget afgiftsfrit, da dette anvendes til elproduktion. De i skemaet angivne naturgaspriser (eksl. naturgasafgift) anvendes til værdisætning af dels den sparede naturgasmængde ved Vestforsyning, som erstattes af varme fra Måbjerg BioEnergy, og dels til værdisætning af den naturgasmængde der erstattes af biogas på Måbjergværket. Naturgasafgiften anvendes ved fastsættelse af skatteforvridningstabet. Den i skemaet angivne elpris, anvendes til værdisætning af den på biogasanlægget producerede elmængde, som afsættes til nettet. Udover erstatning af naturgas på dels Måbjergværket og dels hos Vestforsyning, erstattes der, i scenarie D med afsætning af fiber til afbrænding på Måbjergværket, flis på Måbjergværket. Værdisætningen af den sparede flismængde er baseret på den af Energistyrelsen oplyste samfundsøkonomiske flispris på 31,0 kr./gj. Prisen er som for naturgas pristalsreguleret til 2004-priser med 4,6 %, svarende til en pris på 32,43 kr./gj. 5

6 2.3. Forudsætninger virkningsgrader og emissionsfaktorer Virkningsgrader og emissionsfaktorer på energianlæggene, der indgår i scenarierne, er angivet herunder. I appendiks til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 8. oktober 2004 er opstillet virkningsgrader og emissionsfaktorer for el, produceret i det centrale elsystem, og som derfor er de værdier, der er anvendt i referencesituationen, dels i den samfundsøkonomiske analyse, hvor sparede emissioner værdisættes, jf. ovenfor, dels i en opgørelse i fysiske enheder af emissioner til luft i scenarierne. Energistyrelsen har for emissioner, der er knyttet til central energiproduktion, opstillet udviklingsforløb for emissionerne over tid. Nedenstående emissionsfaktorer angiver udjævnede (gennemsnitlige) emissionsfaktorer over planperioden, hvor ovenfornævnte kalkulationsrentefod på 6 % er anvendt til udjævningen. Emissionstype Emissionsfaktorer Enheder CO2 SO2 NOx CH4 N2O 667 kg/mwh 208,5 g/mwh 721,0 g/mwh 23,7 g/mwh 19,0 g/mwh Tabel 5. Emissionsfaktorer (udjævnede), central elproduktion Som anført skal CO 2 -gevinsten ved den lokale elproduktion ikke længere medtages i en samfundsøkonomisk beregning, idet CO 2 -kvoteordningen betyder, at det centrale kraftværk ikke reducerer elproduktionen, men opretholder den med henblik på øget eksport, og denne CO2-besparelse medtages derfor ikke i den forbindelse. Den fulde CO2-besparelse angives dog i hovedrapporten til orientering. VF (gaskedler) MKV (n-gas) MKV (b-gas) MBE gasmotor MKV fliskedel MKV fiberkedl. MBE biokedel Enhed Elvirkn.grad - Ingen elprod. Bruges ikke Bruges ikke 30 Ingen elprod. Ingen elprod. Ingen elprod. Totalvirkn.gr % 95 Bruges ikke Bruges ikke CO2 kg/gj SO2 g/gj ,2 13,2 NOx g/gj ,7 CH4 g/gj N2O g/gj ,5 4 2,6 2,6 Tabel 6. Virkningsgrader og emissionsfaktorer på de anvendte energianlæg Der er anvendt vejledende forudsætninger fra Energistyrelsens vejledning bortset fra som angivet i det følgende. Biogas er forudsat renset for svovl. Emissionsfaktoren for SO2 ved energiudnyttelsen af fiber er angivet med udgangspunkt i, at røggassen renses for SO2 ved inddysning af hydratkalk inden partikelfiltret. 6

7 Fiberfraktionen forudsættes tørret til 90 % og anvendes dels i en biodampkedel til tørringsformål ved MBE, dels i Maabjergværkets eksisterende biobrændselskedel. Der forudsættes denox-anlæg på MBE s egen biobrændselskedel. Der er ikke forudsat denox-foranstaltninger på MKV. Det kan imidlertid ikke afvises, at det vil være nødvendigt for at overholde miljøkrav. I så fald vil NOxemissionerne i scenarie D blive lavere, lige som der i så fald skal afsættes yderligere investeringer til de-nox tiltag. Gasmotorerne ved MBE forudsættes endvidere etableret med denox-anlæg. Der er forudsat de- NOx-anlæg efter SCR-princippet (selektiv katalytisk reduktion), som anvendes på motorer, fyret med naturgas og dieselolie. Metoden har ikke hidtil været anvendt på biogasmotorer, hvor der ikke stilles krav om lave NOx-emissioner. Der forventes imidlertid, at samme teknologi kan anvendes på biogasmotorer uden problemer, såfremt biogassen er renset for svovl. Der er taget kontakt til Catcon A/S, der sælger og installerer denox-anlæg til gasmotorer (SCR-anlæg). Catcon A/S har givet detaljerede oplysninger om emissionsforholdene og har udarbejdet et investeringsoverslag. På baggrund heraf er der beregnet en NOx-emissionsfaktor fra gasmotoren på 25 g/gj. De ekstra investeringsomkostninger til de-nox-anlæg på MBE s tre gasmotorer (installeret eleffekt på 3 X 1,4 MW-el) og på MBE s egen biobrændselskedel (installeret varmeeffekt på 10 MWvarme) er medtaget i anlægsbudgettet (er opgjort til 1 mio. kr./gasmotor og kr. på biobrændselskedlen). De årlige driftsomkostninger til denox-anlægget på de tre gasmotorer er sat til kr ( kr årligt til katalysatorudskiftning og kr årligt til ureaforbrug: ca 40 ton/år, pris ca kr./år for alle motorer). Det bemærkes, at de i vejledningen fra ENS angivne NO x -værdier for afbrænding af biogas på gasmotorer er gennemsnitstal for alle biogasfyrede gasmotorer i landet, såvel større anlæg som mange små anlæg på rensningsanlæg og er 20 gange højere end de anvendte tal i nærværende analyse. Årsagen hertil er, at der ikke stilles i dag ikke krav til NO x -emissionen på biogasmotorer, hvilket naturligt gør at biogasmotorerne ikke indreguleres med henblik på NO x -emissionen. Endvidere er der ikke i Energistyrelsens vejledende værdier forudsat denox-anlæg på gasmotorerne Forudsætninger Investeringer, drifts- og vedligeholdelsesudgifter Alle økonomiske nøgletal på investerings- og driftssiden er de i forprojektet, oktober 2004 angivne. I forhold til investeringsbudgettet i forprojektet er der i nærværende rapport tillagt investeringer i denox-tiltag på de tre gasmotorer, i alt 3 mio. kr., mens der allerede i forprojektet indgik denoxtiltag på MBE s egen biomassedampkedel til afbrænding af fiber Samfundsøkonomiske og miljømæssige resultater Samfundsøkonomi Der er ikke gennemført en total samfundsøkonomisk analyse af etablering af biogasfællesanlæg, idet en sådan er gennemført i rapport nr. 136 fra Fødevareøkonomisk Institut: Samfundsøkonomisk analyse af biogasfællesanlæg, hvortil der henvises. Der er for at vurdere den samfundsøkonomiske forskel imellem alternativ D og E gennemført en partiel samfundsøkonomisk analyse. En konkret undersøgelse af mulighederne på markedet for at afsætte dels fiberfraktionen og dels asken fra afbrændingen af fiberfraktionen samt samtaler med gødningsproducenter har resulteret i, at den samfundsøkonomiske værdi af både fiberfraktionen og asken er sat til 0 kr./ton, leveret hos aftageren. 7

8 Investeringsniveau et i de to scenarier D og E er ens. De årlige ekstra driftsindtægter er ca. 9,2 mio. kr. højere i scenarie D end i scenarie E på grund af flere energiindtægter i scenarie D (salg af fiber) og flere omkostninger til borttransport af den tørrede og afgassede gylle i scenarie E. Disse økonomiske nøgletal resulterer i en nutidsværdi, der bliver 87,8 mio. kr. højere, hvis man vælger at gennemføre scenarie D i stedet for scenarie E. I appendix 2 er de vigtigste nøgletal ved sammenligningen vist. Konklusionen er således, at det er særdeles fordelagtigt samfundsøkonomisk at forbrænde fiberfraktionen fra den afgassede gylle i forhold til at afsætte fiberfraktionen til gødningsformål. Miljø I tabel 7 vises udledningerne af CO2, SOx og NOx fra de stationære anlæg. Emissionstyper Enhed Scenarie Scenarie C Scenarie D Scenarie E A + B CO2-emissioner tons/år SOx-emissioner tons/år 10,4 5,1 3,5 5,7 NOx-emissioner tons/år 52,9 34,3 52,9 38,9 Tabel 7. Udledning af CO2, SOx og NOx i scenarie A-E. Den afbrændte fiber fortrænger flis på Maabjergværket. Hvis det antages, at den fortrængte flis fortrænger naturgas på en naturghaskedel, vil CO2-reduktionen yderligere blive forøget med tons/år. Tabel 7 viser, at der opnås emissionsreduktioner for CO2 og SOx-emissioner, mens NOxemissionerne er uændrede i scenarie D, sammenlignet med referencen. Miljøgodkendelsen af fiberafbrændingen på Maabjergværket kan resultere i krav om denox-anlæg på biobrændselskedlen på MKV, hvorved de samlede NOx-emissioner vil blive lavere i scenarie D end i referencesituationen (scenarie A+B). Den angivne CO 2 -emission i referencen er inkl. emissionen på centrale kraftværker. Eksl. emissionen på centrale kraftværker er emissionen tons/år. Udover CO2-reduktion fra energianlæggene reduceres udledningerne af drivhusgasserne methan (CH4) og lattergas i forbindelse med gyllen. Ved overgang til konventionel biogasteknologi reduceres emissionen fra CH4 og N2O med ca. 0,6 kg CO2-ækvivalenter pr. kg VS i svinegylle og ca. 0,3 kg CO2-ækvivalenter pr. kg VS i kvæggylle (DjF-rapport: nr ). I alt giver dette en samlet reduktion på ca t CO2-ækvivalenter fra husdyrgødning. Hertil kommer en reduceret emission fra behandlede organiske affaldsstoffer på ca. 50 %. Denne del er dog vanskeligere at opgøre, men kan skønnes til ca t CO2- ækvivalenter pr. år på baggrund af indhold af organisk tørstof. I alt en reduktion på ca t CO2-ækvivalenter. Den samlede besparelse fra methan og lattergas er således opgjort til tons CO2-ækvivalenter/år, der altså tillægges de opgjorte tons/år. I alt opnås en reduktion på tons CO2-ækvivalenter/år ( tons CO2-ækvivalenter/år hvis den sparede CO2-emission som følge af lokal el-produktion medtages). Medtages endelig CO2-reduktion som følge af, at flis typisk for- 8

9 trænger naturgas et andet sted i systemet, vil den samlede reduktion blive ækvivalenter/år tons CO2-3. Forudsætninger transportarbejde og emissioner, transport af råvarer og restprodukter I det følgende er kort beskrevet de anvendte forudsætninger for de samfundsøkonomiske vurderinger i forbindelse med energiforbrug og emissioner fra transport af husdyrgødning, industriaffald mm. til Måbjerg BioEnergy. 9

10 3.1. Afstande, mængder og transportarbejde I de følgende tabeller kan transportafstanden, mængden og det resulterende transportarbejde for de enkelte scenarier ses. For alle fraktioner på nær husdyrgødning er det en generel antagelse, at returtransportafstanden for alle råvarer, der leveres til Måbjerg BioEnergy, er identisk med afstanden fra produktionssted til Måbjerg BioEnergy. Yderligere er det antaget at den samme metode (rør eller lastbil) benyttes til transporten til og fra Måbjerg BioEnergy, og at densiteten af affald fra HOCO og Flødeost og Mejeri er 1000 kg/m 3. I denne opgørelse ses udelukkende på lastvognstransport. Der er i denne sammenhæng ikke medtaget energiforbrug og emissioner, knyttet til pumpning af gylle i rørtransportløsningen. Tabel 8. Scenario A+B: Reference Mængde [ton/år] Afstand [km] HOCO Diverse [m 3 ] A Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] ,1 B Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin A 65 A 31 A 31 A Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm A Øvrige animalske råvarer C 100 C Husdyrgødning D Spildevandsslam E Total Total inkl. returtransport* *Det dobbelte af Total. Noter mht. transportafstande: A: Køres til Lemvig Biogasanlæg B: 50 % går til Hodsager og 50 % går til rensningsanlæg (Vestforsyning) C: Køres til DAKA, Randers D: Skøn afstand fra bedrift til udbringning på marken C: Skøn 10

11 Tabel 9 Scenario C: Traditionel biogasløsning HOCO Valle [m 3 ] Diverse [m 3 ] Mængde [ton/år] Afstand [km] 5,2 5,2 Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] 430 0,2 86 Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin ,9 2,9 Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm , Øvrige animalske råvarer Husdyrgødning Flydende Fast ** ,6 10, Spildevandsslam , Energiafgrøder , Total Total inkl. returtransport* *Det dobbelte af Total. **Den resterende del af den flydende gødning transporteres til Måbjerg BioEnergy i rør, hvilket også er tilfældet for Scenario 2 og 3. 11

12 Tabel 10 Scenario D: Maabjerg BioEnergy HOCO Valle [m 3 ] Diverse [m 3 ] Mængde [ton/år] Afstand [km] 5,2 5,2 Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] 430 0,2 86 Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin ,9 2,9 Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm , Øvrige animalske råvarer Husdyrgødning Til Måbjerg Flydende Fast Fra Måbjerg Afgasset ,6 10, , Spildevandsslam , Energiafgrøder , Total inkl. returtransport* *Fundet som to gange transportarbejdet for de enkelte fraktioner på nær husdyrgødningen, hvor transportarbejdet inklusive returkørsel er summen af transportarbejdet benyttet til transport til og fra Måbjerg. 12

13 Tabel 11 Scenario E: Fiber til gødningsformål HOCO Valle [m 3 ] Diverse [m 3 ] Mængde [ton/år] Afstand [km] 5,2 5,2 Flødeost og Mejeri Fedtslam [m 3 ] 430 0,2 86 Danish Crown Skive Mave-tarm-affald Flotationsslam Kvæg Svin ,9 2,9 Transportarbejde [ton km] Minkfodercentral Slam mm , Øvrige animalske råvarer Husdyrgødning Til Måbjerg Flydende Fast Fra Måbjerg Fiberfraktion Afgasset ,6 10, , Spildevandsslam , Energiafgrøder , Total inkl. returtransport* *Fundet som to gange transportarbejdet for de enkelte fraktioner på nær husdyrgødningen, hvor transportarbejdet inklusive returkørsel er summen af transportarbejdet benyttet til transport til og fra Måbjerg Energiforbrug og emissioner Ud fra transportarbejdet, fundet ovenfor for de enkelte scenarier, kan energiforbruget og emissionerne forbundet med dette transportarbejde findes. Energiforbruget og emissionerne vedrørende lastbiltransport er fundet vha. et beregningsprogram på under følgende forudsætninger: Køretøjstype: 24 t. solo, 3 aksler Motornorm: EURO Kørselsart: Regional 13

14 Lasttype: >10 ton Det er yderligere antaget, at egenvægten af lastbilen er 9 tons og at lasten dermed udgør 15 tons. De benyttede specifikke energiforbrug og emissionsfaktorer pr. (tons km) er således fundet ved at dividere med 15. Disse kan ses i nedenstående tabel: Energiforbrug CO 2 SO 2 NO X [MJ/(ton km)] [g/(ton km)] [g/(ton km)] [g/(ton km)] 0, ,0019 0,45 Energiforbrug og emissioner forbundet med transportarbejdet i de enkelte scenarier kan ses her: Scenario Transportarbejde Energiforbrug CO 2 SO 2 NO X [(ton km)/år] [GJ/år] [ton/år] [kg/år] [ton/år] A+B ,6 C ,6 D ,5 E ,1 14

15 Appendix 1. Samfundsøkonomisk sammenligning mellem scenarie D og E Etableringsudgifter: Enhed Scenarie E Scenarie D Scenarie D scenarie E Etableringsudgifter i alt* Mio. kr. 315,4 315,4 0,0 Etableringsudgifter i alt, inkl. nettoafgiftsfaktor Mio. kr. 369,1 369,1 12,3 Årlige indtægter og udgifter Værdi af sparet fliskøb på Maabjergværket Køb af flis til tørring af faststoffraktion (fiber) Transport af tørret fiber til aftager Transport af aske til gødningsproducent Øvrige årlige udgifter, inkl. nettoafgiftsfaktor Skatteforvridningsomkostninger 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år 1000 kr./år Samlet årlig forskel Resultater af sammenligning Nutidsværdi på forskel 1000 kr./år *Heraf udgør et fuldt udbygget rørtransportsystem for gyllen samt separations- og tørringsanlæg i alt ca. 136 mio..kr. 15

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT Metanemission fra danske biogasanlæg Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT AF Martin Nørregaard Hansen, Kasper Stefanek og Søren Rasmussen, AGROTECH Maj 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Notat om CO 2 -bidraget (klimabelastningen) ved at forbrugerne køber danske eller spanske tomater og agurker

Notat om CO 2 -bidraget (klimabelastningen) ved at forbrugerne køber danske eller spanske tomater og agurker 13. januar 2009 Karl Vogt-Nielsen, CASA Notat om CO 2 -bidraget (klimabelastningen) ved at forbrugerne køber danske eller spanske tomater og agurker Problemstilling Skal man som forbruger vælge danske

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønne regnskaber 2012 for slamtørringsanlægget

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Rammebetingelser for udnyttelse af varmeproduktion fra biogasanlæg i Danmark

Rammebetingelser for udnyttelse af varmeproduktion fra biogasanlæg i Danmark Udvikling af bæredygtig udnyttelse af varme fra biogasanlæg i Europa Projekt nr.: IEE/11/025 Rammebetingelser for udnyttelse af varmeproduktion fra biogasanlæg i Danmark (National policy enforcement for

Læs mere

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012

Frederikshavn Forsyning. Orientering fra direktionen 28. februar 2012 Frederikshavn Forsyning A/S 1. Afskrivninger i 2011 i FAS Efter gældende retningslinjer for restanceinddrivelse, afskrivninger mv. vil Betalingskontoret, når det skønnes, at et krav er uerholdeligt, afskrive

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere