Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden"

Transkript

1 Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden 2007 Serap Erkan og projekt UDENFOR Foto: Hans K. Sørensen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2 4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: Fax.:

2 Titel ISBN Udgiver Vold mod hjemløse hjemløses oplevelser af vold på gaden 2007 Serap Erkan og projekt UDENFOR projekt UDENFOR, Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N tlf , fax , e-post: hjemmeside: Forside foto Forside design Hans Sørensen Serap Erkan Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af Serap Erkan, sociolog og informationsmedarbejder i projekt UDENFOR. 2

3 Forord 5 Resumé og anbefalinger 6 Summary and Recommendations 9 Indledning 12 Metode og målgruppe 14 Hvem er de hjemløse? 14 Den Mobile Café og dens målgruppe 15 Den metodiske fremgangsmåde 16 Undersøgelsens informanter 17 De hjemløses oplevelser af vold 21 Oplevelser af og karakteristika ved vold 21 Hyppigheden og forekomsten af vold 24 Soveadfærd og oplevelser af vold 28 At sove udendørs 28 Vold og det at sove udendørs 30 Gerningspersonerne og voldens kompleksitet 32 Fortællinger om vold 32 Unge fyre, rusmidler eller 33 Virkelighed og forestillinger 35 Vold mellem hjemløse 36 Samspillet mellem ofrene og gerningspersonerne 37 Voldens naturlighed og gerningspersonernes magtesløshed 38 Et stigende problem med løsninger? 40 Oplever hjemløse mere vold nu end tidligere? 40 Løsning på voldsproblemet 41 Hjælpen fra omverdenen 42 Litteraturliste 44 3

4 4

5 Forord I den seneste tid er volden mod hjemløse blevet en del af de fortællinger og nyheder, vi støder på i medierne. I projekt UDENFOR har vi, ligesom andre, gennem de seneste par år hørt om flere voldsomme episoder, hvor hjemløse er blevet udsat for forskellige former for overgreb. I et af de seneste tilfælde blev en hjemløs mand skubbet ud foran et tog ved Nørreport Station, angiveligt af en anden hjemløs mand, og lige op til jul i 2006 blev en svensk hjemløs mand overfaldet ved Føtex på Vesterbrogade med et jernrør. 1 I vores daglige arbejde på gadeplan støder vi af og til på hjemløse, der har været udsat for forskellige former for overfald. Vores vurdering er, at den vold, hjemløse oplever, hverken er stigende eller faldende. Med baggrund i den vold hjemløse oplever, ønsker vi imidlertid at få et bedre indblik i omfanget af den vold hjemløse oplever med det mål at forebygge den vold, der forekommer. Nærværende rapport baserer sig på en interview-/spørgeskemaundersøgelse om hjemløses oplevelse af vold på gaden. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, da stikprøven ikke er tilfældig udvalgt blandt samtlige hjemløse i Danmark. Undersøgelsen giver derimod et geografisk afgrænset øjebliksbillede af omfanget af den vold, hjemløse udsættes for og kommer også ind på voldens karakter. De erfaringer, undersøgelsesprocessen har affødt, kan bruges i andre undersøgelser, hvor målgruppen er socialt udsatte. På de følgende sider findes et resumé med anbefalinger i en dansk og i en engelsk udgave. projekt UDENFOR vil gerne rette en stor tak til de hjemløse, som har deltaget i undersøgelsen. 1 TV2 Lorry onsdag d. 13. december 2006 kl. 22:30. 5

6 Resumé og anbefalinger Denne rapport 2 Vold mod hjemløse hjemløses oplevelser af vold på gaden bygger på en interview- /spørgeskemaundersøgelse, som først og fremmest har haft til formål at sige noget om omfanget og give et deskriptivt øjebliksbillede af fysisk, ekstern og umotiveret vold, som hjemløse udsættes for. 3 Derudover har et delmål været at se nærmere på de hjemløses soveadfærd sammenholdt med deres voldsoplevelser. Undersøgelsen og processen omkring undersøgelsen har haft to effekter: For det første nogle konkrete resultater og konklusioner i forhold til undersøgelsestemaet og for det andet har undersøgelsesprocessen afstedkommet erfaringer og overvejelser, som er resulteret i en række anbefalinger. 50 hjemløse er blevet interviewet, og halvdelen, 25 informanter, tilkendegiver, at de på et eller andet tidspunkt er blevet udsat for vold af personer, som de i forvejen ikke kendte. Det er imidlertid ikke alle 25 informanter, der er blevet udsat for fysisk, ekstern og umotiveret vold. De 25 informanters besvarelser vidner om, at deres voldsoplevelser er komplekse, alsidige, individuelle og derfor svære at operationalisere og måle. Dertil kommer, at den enkeltes besvarelser til tider er inkonsistente. 17 informanter, svarende til ca. en tredjedel af samtlige 50 informanter, fortæller direkte om fysisk vold, men afgrænsningen af vold som fysisk, ekstern og umotiveret vold har vist sig svær at opretholde i praksis. Med baggrund i undersøgelsen er det derfor ikke muligt at sætte et præcist tal på antallet af informanter, der har været udsat for fysisk, ekstern og umotiveret vold. Vold opfattes og defineres forskelligt: Nogle opfatter tyveri, verbale skældsord m.v. som vold, og andre informanters voldsoplevelser bygger på intern vold, det vil sige gerningspersonerne har selv været hjemløse. Flere af informanternes voldsoplevelser synes endvidere at bygge på et aktivt samspil med gerningspersonerne, det vil sige den hjemløse har på forhånd selv provokeret/slået gerningspersonen. Imidlertid er 16 informanter eller omtrent en tredjedel af samtlige 50 informanter blevet udsat for fysisk vold bl.a. oplevet at blive slået, tisset og spyttet på - mens de sov/lå ned. At de 16 informanter sov/lå ned tyder på, at de har været udsat for umotiveret vold. Resultaterne vidner dog ikke om, hvorvidt de 16 informanter udelukkende har været udsat for ekstern vold. Informanterne skelner ikke selv mellem intern og ekstern vold, hvorfor det tyder på, at den enkelte hjemløse oplever volden traumatisk uafhængig af voldens interne/eksterne karakter. Ingen af informanterne fortæller om livstruende voldsoplevelser, hvor de er endt på hospitalet eller lignende. Undersøgelsen viser under alle omstændigheder, at vold er en fundamental del af de hjemløses tilværelse, og informanternes oplevelser vidner i sidste ende om, at det er farligt at være hjemløs. 2 Denne rapport er udgivet af Fonden projekt UDENFOR, som er en selvejende organisation i Danmark, der kombinerer gadeplansarbejde blandt de hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse. 3 Fysisk vold forstås som fysiske overgreb rettet mod den hjemløse selv og ikke den hjemløses ting/genstande. Ved ekstern vold forstås, at gerningspersonen ikke er hjemløs selv, det vil sige, at volden begås af andre end en anden hjemløs. Ved umotiveret (eller passiv) vold forstås det, at offeret, i dette tilfælde den hjemløse, ikke på forhånd har gjort noget aktivt, som at provokere og/eller slå gerningspersonen. 6

7 Af de 25 informanter, der har haft voldsoplevelser, har flertallet enten haft voldsoplevelserne i den nærmeste tid eller for flere år siden, og langt hovedparten har været udsat for volden i weekenderne, om natten og i Indre by. 4 Ud af 50 informanter har 13 informanter eller lidt over en fjerdel sovet ude fra pct. af tiden sidste år og 11 informanter eller lidt over en femtedel har sovet ude 100 pct. af tiden sidste år. Resultaterne kan, forventeligt nok, tyde på, at de, som sover meget udendørs (på riste, bænke, i toge, busser, trappeopgange eller steder der i gæng forstand ikke er beregnet til overnatning), i højere grad end andre hjemløse udsættes for vold. Omtrent halvdelen af de 25 informanter, der har været udsat for vold, beskriver gerningspersonerne som unge fyre og omtrent halvdelen mener endvidere, at gerningspersonerne var tydeligt fulde og/eller tydeligt på stoffer. Resultaterne viser, at hjemløse langt fra er en homogen gruppe, og hjemløse med et alkoholmisbrug hænger bl.a. narkomanerne ud som gerningspersoner. Informanternes udsagn rummer en del modsatrettede beskrivelser af gerningspersonerne, og beskrivelserne må derfor tages med forbehold. Dertil kommer, at flere af informanternes forestillinger om gerningspersonerne ikke harmonerer med det, de i øvrigt fortæller som egne, konkrete oplevelser. Det har med andre ord vist sig, at konteksten, hvori der spørges ind, og spørgsmålsformuleringerne giver forskelligartede besvarelser. Mange af de i alt 50 informanter mener, at vold er naturlig, og at vold går ud over de hjemløse, da de hjemløse er det svage led i samfundet. Flere har, i et forsøg på at forstå den vold, hjemløse udsættes for, den opfattelse, at gerningspersonerne selv er magtesløse og frustrerede. Omtrent halvdelen af samtlige 50 informanter mener, at vold mod hjemløse er et stigende problem. Flere informanter supplerer med, at de oplever, at der generelt er mere vold i samfundet nu end tidligere, at der er kommet flere hjemløse til, og at stoffer er et stigende problem i samfundet. Ud over ovenstående resultater har undersøgelsen kastet en del erfaringer og overvejelser af sig, og de vigtigste vil kort blive ridset op i nedenstående. Det er nødvendigt at benytte sig af spørgeskemaet som redskab, når omfanget af et problem i dette tilfælde vold mod hjemløse - skal undersøges. Imidlertid har det vist sig, at spørgeskemaet med dets lukkede spørgsmål og faste kategoriseringer er et yderst besværligt redskab, når målgruppen er de hjemløse. Det har vist sig at være vigtigt at lave et kvalitativt eftertjek på de kvantitative resultater eller at nuancere talværdierne med informanternes kvalitative udsagn for at få et mere reelt billede af resultaterne. I lyset af undersøgelsesresultaterne er det vigtigt at undersøge, hvorvidt hjemløse får hjælp i forbindelse med at anmelde den vold, de udsættes for. Anmelder de volden og hvis/når de gør, får de så den hjælp, de har ret til? I forsøget på at bekæmpe volden mod hjemløse mener projekt UDENFOR derfor, at det er vigtigt at skærpe politiets opmærksomhed i forhold til farerne ved at være hjemløs og være i risikozonen for at blive udsat for intern og ekstern vold. 4 Indre by refererer til Københavns centrum omkring strøget og Rådhuspladsen. 7

8 De hjemløse i denne undersøgelse har forskellige forslag til, hvordan volden mod hjemløse undgås. Mange mener, at det først og fremmest drejer sig om at skaffe faste boliger til de hjemløse, og at man i den forbindelse har fokus på forskelligartede behov og etablering af netværk. Informanterne mener selv, at vold mod hjemløse er en konsekvens af, at mange almindelige mennesker ser ned på de hjemløse, har stereotype forestillinger om hjemløse og mangler viden om hjemløshed. Flere af informanterne mener som følge heraf, at oplysning kan bruges som et redskab til at forebygge vold mod hjemløse. 5 Med afsæt i informanternes egne løsningsforslag og den viden undersøgelsen har tilvejebragt, vil projekt UDENFOR afslutningsvist anbefale, at der i fremtiden arbejdes på; en reduktion af antallet af hjemløse, der sover på gaden herunder opkvalificering af det opsøgende arbejde, således at opsøgende medarbejdere bliver i stand til at hjælpe folk væk fra gaden; at oplyse befolkningen om, hvad det vil sige at være hjemløs og sårbar; at skærpe politiets opmærksomhed, så politiet bliver i stand til at hjælpe de hjemløse og reagerer på den vold, hjemløse oplever; at holdningsbearbejde, så den enkelte tager et ansvar og griber ind over for vold; at forhindre yderligere udstødelse. 5 projekt UDENFOR har i 2006 arbejdet med metoder til specifikt at undervise folkeskoleelever i hjemløshed og vil i fremtiden have mere fokus herpå. 8

9 Summary and Recommendations This report 6 Violence Against Homeless People homeless people s experiences of violence in the streets - is based on an interview/questionnaire survey in which the principal objective has been to describe the scale of violence and give a current picture of the nature of physical, external and unmotivated violence, as experienced by homeless people 7. The secondary objective has been to analyse homeless people s sleeping habits in comparison with their experiences of violence. The survey and the survey process has given us two main results: Firstly, it has given us concrete answers and conclusions in relation to the main survey theme, secondly, the survey process has produced experience and considerations, which has led us to make a number of recommendations. 50 homeless informants have been interviewed, and half of these, i.e. 25 informants, state that they have at some point experienced violence committed by people, whom they did not know. However, not all 25 informants have experienced physical, external and unmotivated violence. The answers we have received from the 25 informants show that their experiences of violence are complex, varied and individual, and are therefore difficult to operationalise and measure. Furthermore, the replies we have received have not always been consistent. 17 informants, i.e. about one third of all 50 informants, directly testify to having experienced physical violence, but the delimited definition of the term violence as physical, external and unmotivated violence has proven difficult to maintain in practice. Consequently, this survey cannot give exact figures on how many informants have experienced physical, external and unmotivated violence. Violence is perceived and defined in different ways: some perceive theft, verbal abuse, etc. as violence, and others have only experienced internal violence, i.e. the attacker is also a homeless person. Several experiences of violence also seem to be related to active interaction with the attackers, i.e. the informant has initially either provoked or hit the attacker. However, 16 informants, i.e. about one third of the group of informants, have experienced physical violence, e.g. being beaten, being urinated and/or spit on, while sleeping/lying down. The fact that these 16 informants have been sleeping/lying down indicates that the violence has been unmotivated. The results do not, however, show whether the attacks were external. The informants do not distinguish between internal and external violence themselves, which indicates that the informants feel traumatised by the violence they experience regardless of whether it is external or internal. None of the informants have reported any life threatening experiences of violence resulting in hospitalisation or similar. The survey clearly indicates that violence is a fundamental fact of life for homeless persons, and the experiences of the informants conclusively show that the life of a homeless person is a life lived in danger. 6 This report has been published by the Danish private foundation, projekt UDENFOR. The foundation combines outreach activities among homeless people with training courses and research within the area of homelessness and social exclusion. 7 Physical violence should in this context be understood as physical assaults against the homeless person and not his or her belongings. External violence defines violence committed by someone who is not homeless. Unmotivated violence defines violence which is committed against someone, in this case a homeless person, who has not done anything actively to provoke or assault the attacker. 9

10 The majority of the 25 informants have experienced violence recently or experienced it several years ago, and the majority has experienced the assaults during weekends, at nights and in the inner city of Copenhagen out of the 50 informants (26 per cent) have been sleeping rough per cent of the time last year and 11 informants (22 per cent) have been sleeping rough 100 per cent of the time last year. As could be expected, these results seem to indicate that homeless people who sleep rough most of the time (on street grates, in trains, busses, staircases or other places not meant for sleeping), experience more violence than other homeless people. About half of the 25 informants who have experienced violence describe the attackers as young men, and about half of them believe that their attackers showed clear indications of being drunk and/or under the influence of drugs. The results show that the homeless are far from being a homogenous group, and that homeless people with alcohol problems will often accuse drug addicts of being the attackers. The descriptions which the informants give of their attackers vary, depending on how the question is asked, which is why these descriptions should be considered with some reservations. In other words, the context in which the questions are asked, as well as the way the questions are put, result in diverse answers. Many of the 50 informants think that violence is natural and that homeless people often experience violence because they are at the bottom of society. To better understand the violence they experience, many of them seem to believe that the attackers feel powerless and frustrated themselves. About half the informants believe that violence committed against homeless people is increasing. Many of them add that they feel that violence in society is increasing in general, as is the number of homeless individuals in the streets, and that drugs are also a generally increasing problem. In addition to the above results, this survey has presented us with valuable experience and new considerations, which will be listed in short in the following. It is necessary to use a questionnaire as a tool to examine the extent of a problem in this case violence against homeless people. However, as it would appear, a questionnaire with closed questions and fixed categorisations has proven to be a rather difficult tool when the target group is homeless people. It has proven important to perform a qualitative follow-up on the quantitative statements, to provide a more precise understanding of the results. In the light of the survey results, we feel it is important to examine whether the homeless get any help in connection with reported violence. Do they actually report the violence they experience, and if/when they do, do they get the help to which they are entitled? In our attempt to fight violence against homeless people, projekt UDENFOR therefore believes that it is important to focus police attention on the dangers of being homeless and to experiencing internal and external violence. The informants have a number of suggestions on how to avoid violence against homeless people. Several believe that the solution is to find a home for the homeless, and that it is important, in this connection, to consider their different needs and to assist them in creating networks. 8 Inner city is here defined as the central areas of Copenhagen around Stroeget and Raadhuspladsen. 10

11 The informants believe that the violence that is committed against them happens because ordinary people look down on homeless people, have a stereotyped picture of the homeless, and lack knowledge about homelessness. Many of the informants therefore feel that general information will help prevent violence against the homeless. 9 Based on the suggestions made by the informants and the knowledge we have gained from this survey, projekt UDENFOR recommends the following for further work in the area: A reduction in the number of rough sleepers, including up-qualification of outreach workers, to enable them to help homeless individuals find a home; Inform the public on what it means to be homeless and vulnerable; To focus police attention on how to help a homeless person and to react to the violence the homeless experience; To work with attitudes and perceptions so that each individual accepts responsibility and takes action when witnessing violence; To prevent further social exclusion. 9 In 2006, project UDENFOR worked with methods specifically aimed at teaching school children about homelessness, and we will continue to focus on this aspect in the future. 11

12 Indledning Balvig & Kyvsgaard har i 2006 med udgangspunkt i voldsofferundersøgelser kigget nærmere på det generelle voldsbillede i Danmark. Fra 1995 til 2005 er det årligt antal registrerede voldstilfælde stedet med godt en fjerdel, men samtidig har danskernes risiko for at blive udsat for vold eller trusler om vold ikke ændret sig fra 1987 til 2005, og risikoen for at blive udsat for vold har holdt sig konstant fra 1987 til Det viser sig endvidere, at der er sket en stigning i brug af våben, men samtidig ser risikoen for at komme til skade, når der anvendes våben, ud til at være faldet relativt markant fra 1995 til Der er således ikke noget, der tyder på radikale ændringer i voldens alvorlighedsgrad fra 1995 til Resultaterne tyder imidlertid på, at tilbøjeligheden til at anmelde vold til politiet er steget. Balvig & Kyvsgaard formoder derfor, at fysiske aggressioner i stigende grad defineres som vold; holdningen til, hvad vold er, påvirker folks tilbøjelighed til at politianmelde de voldshændelser, som de har været udsat for. Det tyder på, at over tid og under indflydelse af samfundsudviklingen, ændres folks oplevelse af om en given handling er vold (Balvig & Kyvsgaard 2006). Selv om volden i den danske befolkning ikke ser ud til at have ændret sig, problematiseres volden mod hjemløse i bl.a. USA og England. I USA og England findes der flere undersøgelser om hate crimes mod hjemløse. Begrebet er oprindelig en betegnelse i forhold til at forklare den vold homoseksuelle oplever på grund af deres homoseksualitet, men i dag bruges begrebet også til at forklare den vold, hjemløse udsættes for. Omfanget og karakteren af den vold, hjemløse udsættes for i USA og England, ser ud til at være ildevarslende. Mange hjemløse kan berette om voldsoplevelser, og der er sågar flere hjemløse, der er blevet myrdet som følge af overgreb (National Coalition for the Homeless 2006; Newburn & Rock 2004). 10 En undersøgelse fra England, hvor 120 rough-sleepers eller udeliggere er blevet interviewet, vidner om en høj risiko for at blive udsat for vold og andre former for kriminalitet. 11 Undersøgelsen viser samtidig, at overfaldene i mindre grad anmeldes til og registreres af politiet (Ballintyne 1999). Med andre ord viser undersøgelsen langt fra en stigende anmeldelsestilbøjelighed, og man kan frygte, at dette også er tilfældet for danske hjemløse, der udsættes for vold. Danmarks Radio havde i slutningen af januar 2007 fokus på hate crimes begået på grund af offerets religion, race eller homoseksualitet, og ifølge PET er anmeldelser af denne type kriminalitet stigende. 12 Mediedækningen havde imidlertid ikke fokus på vold mod hjemløse. På baggrund af de internationale erfaringer eller ovenstående typer af hate crimes i Danmark, er der som sådan ikke belæg for at konkludere, at hate crimes mod hjemløse finder sted i Danmark. Meget tyder imidlertid på, at forskellige problemer/fænomener, som en del af globaliseringens tidsalder, starter i de største byer i verden og derfra breder sig i mere eller mindre grad til andre dele af verden. Et eksempel herpå er måden, der bliver tigget på. Tiggeri via skilte dukker først op i København i midten af 90erne, mens fænomenet allerede eksisterede inden da i andre dele af verden (Brandt 2002). 10 Organisationen National Coalition for the Homeless har udgivet flere rapporter om emnet. Rapporterne kan findes på: BT har også bragt historier om overfald på hjemløse i Florida, som efter sigende er den værste by for hjemløse (B.T. 14. januar 2006, 1. sektion, side 14). 11 Hjemløse, som sover udendørs eller steder, som i gæng forstand ikke er beregnet til overnatning kaldes roughsleepers eller udeliggere på dansk. 12 DR 1 søndag d. 28. januar 2007 kl

13 Ifølge to befolkningsanalyser om den voksne befolknings kendskab og holdninger til hjemløse er der en relativ stor del af befolkningen, der udviser tolerance og forståelse for de hjemløse og deres situation. Befolkningen giver ikke de hjemløse skylden for deres hjemløshed og mener, at det offentlige skal hjælpe de hjemløse (Leeson 2006). Befolkningsanalyserne tegner et solidarisk billede af befolkningen, men sideløbende hermed finder der vold sted mod de hjemløse. Vi ved imidlertid ikke, hvor udbredt volden er, hvor ofte den forekommer, hvilken karakter den har, hvem gerningspersonerne er, hvad motiverne er, eller hvad den er et udtryk for. Med afsæt i vores nuværende kendskab til hate crimes og enkelthistorierne om hjemløse, der udsættes for vold, bygger nærværende rapport på en interview-/spørgeskemaundersøgelse om hjemløses egne oplevelser af vold på gaden. Det primære formål med undersøgelsen er at give et deskriptivt øjebliksbillede af den vold, som hjemløse oplever. Vold kan antage mange former og forstås på mange måder, men inspireret af fænomenet hate crimes er fokus i nærværende undersøgelse den fysiske vold forstået som fysiske overgreb rettet mod et andet menneskes krop og ikke mod dennes ting eller genstande. Derudover er udgangspunktet ekstern vold (gerningspersonerne er ikke selv hjemløse) og umotiveret vold (vold som ikke er fremprovokeret af den hjemløse selv). Efter en gennemgang af undersøgelsens metode og målgruppe i kapitel 1,vil vi i kapitel 2 se på hjemløses oplevelse af vold og voldens karakter. projekt UDENFOR koncentrerer sit opsøgende arbejde omkring hjemløse, som er psykisk syge og overvejende sover udendørs, dvs. er udeliggere. projekt UDENFOR har en formodning om, at de hjemløse, som sover udendørs over længere tid er mere udsat for vold end andre hjemløse. 13 I kapitel 3 vil der derfor blive set på sammenhængen mellem oplevelser af vold og soveadfærd for at lave en sammenligning mellem hjemløse, der sover meget ude og andre hjemløse. Kapitel 4 vil se nærmere på gerningspersonerne, sådan som de hjemløse i denne undersøgelse beskriver dem, mens kapitel 5 vil tage udgangspunkt i de hjemløses holdninger til vold mod hjemløse, og hvordan denne vold evt. kan undgås. Som med andre kategoriske begreber, er det ikke altid lige let at definere, hvad det vil sige at være hjemløs og hvem, de hjemløse er. Der vil blive kigget nærmere herpå i det følgende. 13 I forhold til overnatning dækker begreberne ude, udendørs og på gaden over det at sove steder, som i gængs forstand ikke er beregnet til overnatning eksempelvis på riste, bænke, i toge, busser, trappeopgange, forladte huse m.v. 13

14 Metode og målgruppe Hvem er de hjemløse? Årsstatistikkerne over 94-boformerne 14 (fx forsorgshjem og herberger), som Socialministeriet etablerede i 1999, giver et minimumstal på antallet af hjemløse. Årsstatistikkerne omfatter ikke væresteder og lignende tilbud, som eksempelvis har akutte overnatningstilbud. Botilbud, som ikke er finansieret efter reglerne i servicelovens 94 og krisecentre, indgår heller ikke i statistikken. Årsstatistikken for 2005, som er den seneste opgørelse, indeholder indberetning fra boformer. Ifølge årsstatistikken for 2005 var der i alt pladser og i løbet af året boede forskellige personer i kortere eller længere tid på en 94-boform. 62 pct. var indskrevet én gang, 16 pct. var indskrevet to gange og 22 pct. var indskrevet mindst tre gange i løbet af året. 39 pct. af brugerne benyttede boformerne i 120 døgn eller derover, inklusiv de 5 pct., der opholdt sig på en 94- boform hele året. 6 pct. har alene været registreret for ophold af ét døgns varighed (Ankestyrelsen 2006). Årsstatistikken giver et billede af antal brugere af hjemløseinstitutionerne, men langt fra et billede af antal hjemløse, der er i Danmark. Det er vanskeligt at bedømme, hvornår man er hjemløs, og tallet må derfor alene anskues som et tal på nogle af de, der har været boligløse i Danmark i løbet af Gruppen af udeliggere, sofa-surfere 15, hospitalsindlagte, hjemløse i fængsler, dem, som hjemløseinstitutionerne ikke har plads til osv. indgår naturligvis ikke i statistikken. Det er således vanskeligt at få et præcist tal på antallet af hjemløse og også at få defineret hvad hjemløshed dækker over. Ifølge projekt UDENFOR dækker hjemløshed over langt mere end boligløshed. For eksempel kan en person godt have en bolig, men samtidig leve på gaden, dvs. opholde sig en overvejende del af dagen i det offentlige rum (gader, parker, stationer m.v.) således, at det offentlige rum bliver rammen for personens daglige livsindhold og sociale samvær (Sangstad 2002). Denne gruppe bliver også betegnet som funktionelt hjemløse. Den funktionelle hjemløshed kan siges at være bygget ind i selve lovgivningen i Danmark. Efter Servicelovens 110 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 16 Begrebet hjemløs nævnes ikke i denne sammenhæng, men loven viser en almen accept af, at det offentlige også forpligter sig på at hjælpe mennesker, som har problemer ud over boligløsheden. FEANTSA, Den Europæiske Føderation af Nationale Organisationer for Hjemløse, klassificerer imidlertid hjemløsheden med udgangspunkt i den enkeltes boligsituation. Klassifikationen omfatter personer, der ikke har tag over hovedet (rooflessness), personer med et midlertidigt sted at sove i en institution (houselessness), personer, der bor i en usikker bolig og er truet af eksklusion, og personer, der bor i en utilstrækkelig bolig fx på en illegal campingplads Med gennemførelsen af kommunalreformen er 94 i dag 110 i den reviderede Servicelov, LBK nr 58 18/1/ refererer i det følgende til 94 i den tidligere Servicelov, LBK nr 1187 af 07/12/ Sofa-surfere referer til personer, der ikke har en bolig, men som over længere tid låner sofaen hos familie, venner og/eller bekendte. 16 LBK nr 58 18/1/

15 FEANTSAs klassifikation vægter for så vidt ikke problemerne ud over boligløsheden i modsætningen til Servicelovens 94. FEANTSAs definition og den danske lovgivning på hjemløseområdet er tilsammen et godt udgangspunkt for at afgrænse gruppen af hjemløse. Ifølge Preben Brandt, som er speciallæge i psykiatri, dr.med., initiativtager til projekt UDENFOR og formand for Rådet for Socialt Udsatte, kan vi regne med, at der i Danmark er ca personer, der er berørt af hjemløshed i løbet af et år. Manglende definition og afgrænsning af hjemløshed giver naturligvis begrænsninger i forhold til at kunne sige noget om antallet af hjemløse i Danmark og derfor også i forhold til generaliserbarheden af resultaterne i denne undersøgelse. 18 Den Mobile Café og dens målgruppe Målgruppen for denne undersøgelse er brugerne af Den Mobile Café. Den Mobile Café er et af projekt UDENFORs aktuelle projekter, som uddeler mad på gaden. Funktionen varetages af ca. 30 frivillige, som fire til fem aftener om ugen kører mad ud til hjemløse i København. Den Mobile Café består af en bil, som holder forskellige steder i København, hvorfra maden uddeles. Der er intet visitationsprincip i Den Mobile Café, men de fleste er hjemløse: Ud over at de fleste ingen bolig har, er nogle af brugerne psykisk syge, misbrugere og/eller funktionelt hjemløse. Det er svært at sætte et præcist tal på antal brugere af Den Mobile Café, da brugerne ikke bliver registreret, men vi formoder, at der i løbet af et år er ca. 300 forskellige brugere af Den Mobile Café. Gennem Den Mobile Café kender projekt UDENFOR således en gruppe hjemløse, og de hjemløse kender medarbejderne og de frivillige i projekt UDENFOR. Det letter arbejdet med at komme i kontakt med målgruppen forud for en undersøgelse som denne. Den Mobile Café giver også adgang til den gruppe af hjemløse, som er nogle af de sværeste at nå og komme i kontakt med. Det er oftest gennem vedvarende opsøgende arbejde, at projekt UDENFOR får kontakt til de mest kontaktafvisende hjemløse. Undersøgelsen med lige præcis denne målgruppe ville ikke være mulig at gennemføre, hvis ikke der lå flere års kontaktskabende arbejde bag. De psykisk syge hjemløse søger oftest ikke hjælp selv, de er kontaktafvisende, overnatter altovervejende udendørs og på den baggrund sorteres de ofte fra i undersøgelsesmæssige sammenhænge. I denne undersøgelse har det imidlertid været muligt at komme i kontakt med hjemløse, der er psykisk syge, da projekt UDENFOR gennem opsøgende arbejde har fået en så stabil kontakt til nogle af de psykisk syge hjemløse, at de i dag selv henvender sig og får mad fra Den Mobile Café. 19 I undersøgelsen er den stringente videnskabelighed valgt fra til fordel for at få den gruppe i tale, som er de mindst ressourcestærke på gaden, og som oftest frasorteres i forskningsmæssige sammenhænge. Det ville have været nemmere at sikre flere færdigbesvarede spørgeskemaer og færre 18 Socialforskningsinstituttet er i øjeblikket ved at kortlægge antallet af hjemløse i Danmark med udgangspunkt i deres boligsituation. Opgaven er bestilt af Socialministeriet og er tilrettelagt på den måde at relevante organisationer, kommuner m.v. i uge 6, 2007 indberetter viden om de hjemløse, de har kontakt med ved at udfylde individuelle spørgeskemaer om de enkelte (Netværksmøde på hjemløshedsområdet, 30. januar 2007; 19 Blandt andet ser Leeson (2006) på hjemløse med udgangspunkt i de hjemløses kontakt til et forsorgshjem. 15

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper:

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Campus Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR Preben Brandt Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR pb@udenfor.dk www.udenfor.dk Husbanken. Samling i boligsocialt udviklingsprogram. Sandefjord. 14.-15.11 2011

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Nærværende notat skal forud for DKR s knivkampagne 2012-13 præsentere den foreliggende viden om knive i nattelivet. For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Økonomiområdet Værdi Indledning Denne rapport indeholder resultatet af en trivselsmåling.

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere