FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, ligesom vi erklærer, at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Silkeborg, den 19. juni 2008 Bestyrelsen Svend Hylleberg (formand) Bent Knudsen Henrik Braüner Steen Konradsen 1

2 1 ÆNDRINGSFORBEHOLD FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER FORENINGENS FORMÅL GENERELT ANGÅENDE INVESTERINGSPOLITIKKERNE I DE ENKELTE AFDELINGER AFDELINGERNE...1 OBLIGATIONSAFDELINGER, DER INVESTERER I ET ENKELT LAND: Jyske Invest Danish Bonds Jyske Invest Swedish Bonds Jyske Invest British Bonds Jyske Invest Dollar Bonds...8 BREDE OBLIGATIONSAFDELINGER: Jyske Invest European Bonds Jyske Invest Favourite Bonds Jyske Invest Emerging Market Bonds Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) Jyske Invest Emerging Local Market Bonds Jyske Invest High Yield Corporate Bonds...20 AKTIEAFDELINGER, DER INVESTERER I ET ENKELT LAND: Jyske Invest Danish Equities Jyske Invest Swedish Equities Jyske Invest German Equities Jyske Invest British Equities Jyske Invest Japanese Equities Jyske Invest US Equities Jyske Invest Chinese Equities Jyske Invest Indian Equities

3 5.19 Jyske Invest Turkish Equities...38 AKTIEAFDELINGER MED BRED SPREDNING: Jyske Invest Global Equities Jyske Invest Emerging Market Equities Jyske Invest European Equities Jyske Invest Far Eastern Equities Jyske Invest Latin American Equities Jyske Invest Eastern European Equities...50 AKTIEAFDELINGER, DER INVESTERER I EN BESTEMT BRANCHE: Jyske Invest IT Equities Jyske Invest Biotech/HealthCare Equities Jyske Invest Global Real Estate Equities Jyske Invest Telecom Equities...58 AFDELINGER, DER INVESTERER I EN BRED BLANDET PORTEFØLJE: Jyske Invest Income Strategy Jyske Invest Stable Strategy Jyske Invest Balanced Strategy Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) Jyske Invest Dynamic Strategy Jyske Invest Growth Strategy Jyske Invest Aggressive Strategy (Binavn: Jyske Invest Favourite Equities) GENERELT OM RISIKORAMMER OG AFDELINGERNES INVESTERINGER Generelt vedr. risikorammer Investeringsobjekter Placeringsgrænser mv Investering i statsobligationer mv Afledte finansielle instrumenter Indskud i kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i zone-a land

4 6.7 Investering i andele i andre investeringsforeninger mv KARAKTERISTIKA OG RISICI VED INVESTERINGER PÅ EMERGING MARKETS Generelt Karakteristika Risici HIGH YIELD BOND RISIKO GENERELT OM NØGLETAL Formue Udbytte Afkast Standardafvigelse Administrationsomkostninger (TER) Porteføljernes omsætningshastighed (PTR) UDLODNING OG UDBYTTESKAT BESKATNING AF AFDELINGERNE BESKATNING AF MEDLEMMERNE EMISSION OG INDLØSNING OMLÆGNING (SWITCH) TEGNINGSBETINGELSER OFFENTLIGGØRELSE AF EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER SAMT INDRE VÆRDI TEGNINGSSTED HANDEL, REGISTRERING OG BETALING BØRSNOTERING NOTERING PÅ NAVN FORMUE

5 22 STEMMERET RETTIGHEDER OMSÆTTELIGHED VEDTÆGTER REGNSKABSRAPPORTER INFORMATIONER OG BETALINGSSTED OPLØSNING AF FORENINGEN ELLER AFDELINGEN INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB DEPOTSELSKAB AFTALER OM INVESTERINGSRÅDGIVNING Aftale med CLSA Limited Aftale med HSBC Yatirim Menkul Degerler A.S Aftale med UBS Global Asset Management (UK) Ltd BESTYRELSE REVISION VEDERLAG TILSYNSMYNDIGHED FULDSTÆNDIGE OG FORENKLEDE PROSPEKT, ÅRSRAPPORT MV FINANSKALENDER KLAGEANSVARLIG ANSVARSFRASKRIVELSE OFFENTLIGGØRELSESDATO FOR PROSPEKTET

6 1 Ændringsforbehold Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringspolitik og risikorammer, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektet erstatter enhver tidligere udgave af prospektet for de forhold, som er omhandlet heri, således at tidligere udgavers sådanne formuleringer ophører med at være gældende fra dette prospekts offentliggørelsesdato, som fremgår af sidste afsnit. 2 Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Investeringsforeningen Jyske Invest International Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Tlf Fax Foreningen er stiftet den 19. april 1993 på initiativ af Jyske Bank A/S. Foreningen er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og i Erhvervs- og selskabsstyrelsen under CVR nr Foreningens formål Investeringsforeningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som investeres i danske og udenlandske instrumenter og i likvide midler i accessorisk omfang med henblik på at opnå størst mulig afkast eller værditilvækst, under hensyn til en behørig risikospredning. Foreningens investeringer er underlagt begrænsningerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., kapitel og Rådsdirektiv 85/611/EØF, 2001/107/EØF og 2001/108/EØF med senere ændringer, de såkaldte UCITS-III-direktiver. 4 Generelt angående investeringspolitikkerne i de enkelte afdelinger De følgende punkter er gældende for samtlige afdelinger: Fastlægger en afdelings investeringspolitik, at formuen investeres eller fortrinsvis investeres i en bestemt type instrumenter, så investeres der altid mindst to tredjedele af afdelingens samlede formue (fratrukket de likvide midler) i disse instrumenter; Den resterende tredjedel af den samlede afdelingsformue (fratrukket de likvide midler) kan investeres i alle andre typer instrumenter, som iht. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og afdelingens vedtægter er tilladte som instrumenter. Fastlægger en afdelings investeringspolitik, at formuen investeres i aktier, så dækker dette også over alle typer af aktielignende værdipapirer. Afdelingernes formue investeres på markeder beliggende i Den Europæiske Union og i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med, på markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges eller som er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingerne investere på regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Der investeres maksimalt 10% af den enkelte afdelings formue på andre børser eller markeder og i unoterede instrumenter. 5 Afdelingerne Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: 1

7 Obligationsafdelinger, der investerer i et enkelt land: 5.1 Jyske Invest Danish Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta DKK Stykstørrelse 100 DKK Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 1,00 0,50 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til 0,50 formidler) Management fee * 0,50 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer denomineret i DKK. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved JP Morgan Government Bond Index for Danmark. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en lav til middel risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om nogen variation i formuens markedsværdi. Formålet er at opnå et højere afkast på lidt længere sigt. Afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varighed i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en lav til mellem risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for nogen variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år. 2

8 års nøgletal Formueværdi i mio Udbytte * - 7, Afkast afdeling 3,81 4,78 3,25-0,12 1,43 Afkast benchmark 4,55 7,29 5,08 0,01 2,10 Standardafvigelse afdeling 2,57 2,41 2,31 2,05 1,97 Standardafvigelse benchmark 3,32 2,98 2,86 2,63 2,64 Administrationsomkostning (TER) 0,70 0,76 0,74 0,75 0,74 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,47 0,71 0,19 0,05 0,85 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 3

9 5.2 Jyske Invest Swedish Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta SEK Stykstørrelse 100 SEK Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,00 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,50 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,50 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Der investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer udstedt i SEK. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over - eller mindst på niveau med - et sammenligneligt markedsafkast målt ved JP Morgan Government Bond Index for Sverige. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en lav til middel risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om nogen variation i formuens markedsværdi. Formålet er at opnå et højere afkast på lidt længere sigt. Afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varighed i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en lav til mellem risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for nogen variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år. 4

10 års nøgletal Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 8, Afkast afdeling 4,30 6,76 3,45 0,29 0,93 Afkast benchmark 5,04 8,61 5,35 1,06 1,62 Standardafvigelse afdeling 2,83 2,69 2,77 2,53 2,24 Standardafvigelse benchmark 3,51 3,25 3,29 2,85 2,68 Administrationsomkostning (TER) 0,75 0,81 0,78 0,79 0,76 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,60 0,61 0,29 0,03 0,35 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 5

11 5.3 Jyske Invest British Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta GBP Stykstørrelse 100 GBP Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,00 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,50 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,50 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Der investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer udstedt i GBP. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Højst 40% af afdelingens formue investeres i værdipapirer, hvis løbende afkast betegnes som "rentebetalinger" i henhold til Rådets direktiv 2003/48/EC af 3. juni 2003 vedrørende renteskat. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over - eller mindst på niveau med - et sammenligneligt markedsafkast målt ved JP Morgan Government Bond Index for England. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en lav til middel risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om nogen variation i formuens markedsværdi. Formålet er at opnå et højere afkast på lidt længere sigt. Afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varigheden i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en lav til mellem risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for nogen variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år års nøgletal

12 Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 8, Afkast afdeling 1,87 5,30 7,35-0,31 4,67 Afkast benchmark 2,05 6,60 8,06 0,16 5,10 Standardafvigelse afdeling 4,23 3,92 3,53 3,10 3,54 Standardafvigelse benchmark 5,04 4,31 3,63 3,26 3,95 Administrationsomkostning (TER) 0,74 0,83 1,03 0,79 0,77 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,40 0,82 0,64 0,27 0,09 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 7

13 5.4 Jyske Invest Dollar Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta USD Stykstørrelse 100 USD Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,00 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,50 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,50 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Der investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer udstedt i USD. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Højst 40% af afdelingens formue investeres i værdipapirer, hvis løbende afkast betegnes som "rentebetalinger" i henhold til Rådets direktiv 2003/48/EC af 3. juni 2003 vedrørende renteskat. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved JP Morgan Government Bond Index for USA. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en lav til middel risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om nogen variation i formuens markedsværdi. Formålet er at opnå et højere afkast på lidt længere sigt. Afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varigheden i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en lav til mellem risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for nogen variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år. 8

14 års nøgletal Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 2, Afkast afdeling 1,69 2,36 2,22 2,79 5,76 Afkast benchmark 2,44 3,75 2,94 3,09 9,20 Standardafvigelse afdeling 5,13 4,97 4,17 3,35 3,06 Standardafvigelse benchmark 6,32 6,20 5,53 4,02 3,69 Administrationsomkostning (TER) 0,76 0,82 0,80 0,78 0,77 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,80 0,88 0,98 0,40 0,97 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 9

15 Brede obligationsafdelinger: 5.5 Jyske Invest European Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta EUR Stykstørrelse 100 EUR Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,00 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,50 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,50 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Afdelingens formue investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer, udstedt i europæiske valutaer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. Højst 40% af afdelingens formue investeres i værdipapirer, hvis løbende afkast betegnes som "rentebetalinger" i henhold til Rådets direktiv 2003/48/EC af 3. juni 2003 vedrørende renteskat. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved JP Morgan Global Government Bond Euro Index. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en lav til middel risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om nogen variation i formuens markedsværdi. Formålet er at opnå et højere afkast på lidt længere sigt. Afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingen. Investeringer kan i perioder være helt eller delvist valutakurssikret overfor EUR. Kursudsving i udenlandsk valuta vil derfor betyde udsving i afdelingens kurs. Der er risiko for valuta-relaterede tab. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varigheden samt lande- og valutafordelingen i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en lav til mellem risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for nogen variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år. 10

16 års nøgletal Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 1, Afkast afdeling 2,98 5,77 4,04-0,21-0,52 Afkast benchmark 3,11 7,57 5,99 0,14 0,90 Standardafvigelse afdeling 2,79 2,80 2,66 2,80 2,74 Standardafvigelse benchmark 3,74 3,35 3,15 3,08 3,16 Administrationsomkostning (TER) 0,75 0,81 0,80 0,80 0,79 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,68 0,85 0,90 0,07 0,43 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 11

17 5.6 Jyske Invest Favourite Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta EUR Stykstørrelse 100 EUR Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,25 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,625 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,60 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis direkte og indirekte i: Obligationer, som er udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer eller virksomheder med en høj kreditværdighed. Obligationer, som er udstedt eller garanteret af lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination, især i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika (Emerging Markets). Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Højtforrentede corporate bonds, dvs. obligationer udstedt af virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret overfor EUR. Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC Fixed Income markedet. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med - et sammenligneligt markedsafkast målt ved en markedsværdi-sammenvægtning af Merrill Lynch Global Broad Market Index og Merrill Lynch Global High Yield and Emerging Markets Index, begge hedged til EUR. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en lav til middel risikoprofil dvs. at der kan blive tale om variation i formuens markedsværdi. Formålet er at opnå et højere afkast på længere sigt. Afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter og lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingens andele. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på afdelingens andele. 12

18 Investering i værdipapirer i emerging markets og i virksomhedsobligationer er forbundet med højere risiko end på de udviklede markeder og i statsobligationer, jf. nedenstående afsnit om karakteristika og risici ved investeringer på emerging markets. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for rating og fordeling mellem forskellige obligationstyper, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en lav til middel risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for nogen variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år års nøgletal Formueværdi i mio Udbytte Afkast afdeling Afkast benchmark Standardafvigelse afdeling Standardafvigelse benchmark Administrationsomkostning (TER) Porteføljeomsætningshastighed (PTR) angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 13

19 5.7 Jyske Invest Emerging Market Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta USD Stykstørrelse 100 USD Certifikatudstedende Akkumulerende Udover management fee betales der en rådgivningsprovision på 0,08725 % af afdelingens samlede omsætning af obligationer Investeringspolitik Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,25 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,625 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,75 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Der investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer, som er udstedt af lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination, især i områderne Latinamerika, Fjernøsten, Østeuropa og Afrika (Emerging Markets). Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Investeringer i alle andre valutaer vil som udgangspunkt blive kurssikret overfor USD. Afdelingens midler skal investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en mellem til høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelige udsving i formuens markedsværdi. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved et indeks beregnet i USD betegnet JP Morgan EMBI Global Diversified. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en mellem til høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om ikke ubetydelige udsving i formuens markedsværdi. Der vil være store kursudsving i enkelte lande. For at reducere den risiko vil der være en stor risikospredning i porteføljen. De politiske risici er høje i mange lande. Det kan for eksempel være svært at forudsige hvordan politiske ledere vil reagere og hvordan befolkningen vil reagere på de indførte politiske tiltag. Korruption er også udbredt i en række lande. Investering i værdipapirer i emerging markets er forbundet med højere risiko end på de udviklede markeder. Der er risiko for valuta-relaterede tab. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varigheden samt lande- og valutafordelingen i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer. 14

20 5.7.3 Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en mellem til høj risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år års nøgletal Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 17, Afkast afdeling 24,13 14,36 10,99 11,95 7,56 Afkast benchmark 22,21 11,62 10,06 9,86 6,16 Standardafvigelse afdeling 9,44 9,15 7,56 7,25 6,29 Standardafvigelse benchmark 8,30 8,37 6,95 6,16 4,89 Administrationsomkostning (TER) 0,99 1,19 1,11 1,11 1,12 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,80-0,21 0,54 0,88 0,62 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 15

21 5.8 Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta EUR Stykstørrelse 100 EUR Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,25 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,625 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,75 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Udover management fee betales der en rådgivningsprovision på 0,08725 % af afdelingens samlede omsætning af obligationer Investeringspolitik Der investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer, som er udstedt af lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination, især i områderne Latinamerika, Fjernøsten, Østeuropa og Afrika (Emerging Markets). Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt eller garanteret af stater. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. EUR, der fremgår af afdelingens navn, er afdelingens basisvaluta, og ikke nødvendigvis den valuta, hvori afdelingens investeringer bliver foretaget. Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Investeringer i alle andre valutaer vil som udgangspunkt blive kurssikret overfor EUR. Afdelingens midler skal investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en mellem til høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelige udsving i formuens markedsværdi. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved et indeks beregnet i EUR betegnet JP Morgan EMBI Global Diversified EUR. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en mellem til høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om ikke ubetydelige udsving i formuens markedsværdi. Der vil være store kursudsving i enkelte lande. For at reducere den risiko vil der være en stor risikospredning i porteføljen. De politiske risici er høje i mange lande. Det kan for eksempel være svært at forudsige hvordan politiske ledere vil reagere og hvordan befolkningen vil reagere på de indførte politiske tiltag. Korruption er også udbredt i en række lande. Investering i værdipapirer i emerging markets er forbundet med højere risiko end på de udviklede markeder. Der er risiko for valuta-relaterede tab. 16

22 Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varigheden samt lande- og valutafordelingen i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en mellem til høj risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år års nøgletal Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 9, Afkast afdeling 14,81 12,14 10,17 6,61 4,84 Afkast benchmark 11,71 12,86 9,13 7,64 5,18 Standardafvigelse afdeling 8,68 8,20 4,94 6,25 6,27 Standardafvigelse benchmark 6,93 5,59 3,83 4,19 4,52 Administrationsomkostning (TER) 1,01 1,16 1,13 1,15 1,15 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,57 0,82 0,75 0,96 0,55 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 17

23 5.9 Jyske Invest Emerging Local Market Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta EUR Stykstørrelse 100 EUR Certifikatudstedende Akkumulerende Udover management fee betales der en rådgivningsprovision på 0,08725 % af afdelingens samlede omsætning af obligationer Investeringspolitik Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,25 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,625 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,80 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Afdelingens midler investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt i lokalvalutaer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination, især i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika (Emerging Markets). Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt af eller garanteret af stater. Der kan også investeres i instrumenter udstedt af andre udstedere, forudsat at instrumenterne er denomineret i lokalvalutaer fra de nye markeder. Herudover kan der investeres i instrumenter udstedt i andre valutaer end lokalvalutaer, forudsat at afkastet på instrumenterne er relateret til udviklingen i en eller flere lokalvalutaer eller obligationsrenter fra de nye markeder. Som en del af afdelingens investeringer kan der foretages indskud i pengeinstitutter med hjemsted i et zone A land. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Investeringer i lokalvalutaer på de nye markeder vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret. Investeringer i alle andre valutaer vil som udgangspunkt blive kurssikret overfor EUR. Afdelingens benchmark er J.P. Morgan GBI EM Diversified Unhedged - EUR. Formålet er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen målt ved ovennævnte indeks. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om ikke ubetydelige udsving i formuens markedsværdi. Der vil være store kursudsving i enkelte lande. For at reducere den risiko vil der være en stor risikospredning i porteføljen. De politiske risici er høje i mange lande. Det kan for eksempel være svært at forudsige hvordan politiske ledere vil reagere og hvordan befolkningen vil reagere på de indførte politiske tiltag. Korruption er også udbredt i en række lande. Der er risiko for valuta-relaterede tab. Investering i værdipapirer i emerging markets er forbundet med højere risiko end på de udviklede markeder. Der er risiko for valuta-relaterede tab. Risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for lande- og valutafordelingen i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer. 18

24 5.9.3 Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en høj risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 3 år års nøgletal Formueværdi i mio. EUR Afkast afdeling * - - 1,43 5,49 6,54 Afkast benchmark - - 1,76 3,37 6,10 Standardafvigelse afdeling Standardafvigelse benchmark Administrationsomkostning (TER) * - - 0,05 1,12 1,25 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) ,50 0,68 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * angiver, at afdelingen er startet i løbet ar et kalenderår. 1. års data dækker derfor ikke over et helt kalenderår. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 19

25 5.10 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta EUR Stykstørrelse 100 EUR Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 1,25 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 0,625 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 0,95 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Afdelingens midler anbringes fortrinsvis direkte og indirekte i en global portefølje af højtforrentede corporate bonds, dvs. obligationer udstedt af virksomheder. Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter. Investeringer i andre valutaer end EUR vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor EUR. Midlerne kan herudover investeres i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved en sammenvægtning af tre Merrill Lynch indeks beregnet i EUR: 25% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, BBB rated 50% Merrill Lynch Global High Yield Index, BB-B constrained 25% Merrill Lynch Euro High Yield Index, BB-B constrained Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en mellem til høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelige udsving i formuens markedsværdi. For at mindske risikoen på det enkelte selskab har vi valgt en stor risikospredning i afdelingen, hvor antallet af obligationer ligger mellem 150 og 250. Der er en risiko for, at de enkelte selskaber i porteføljen kan misligholde sine forpligtelser med tab for investor til følge. Afkastet i porteføljen er afhængig af udviklingen i kreditværdigheden af de investerede virksomheder, idet en forringelse af kreditværdigheden vil øge den merrente investor vil kræve for at investere i virksomheden. En forøgelse af merrenten vil betyde kursfald på virksomhedens obligationer. Modsat vil en forbedring af kreditværdigheden betyde en mindskelse af merrenten, hvilket vil betyde kursstigninger på virksomhedens obligationer. Al valutakursrisiko vil som udgangspunkt blive kurssikret overfor EUR. Risikorammer 20

26 For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for obligationernes rating og udsving i varigheden samt sektor- og landefordelingen i forhold til benchmark, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en mellem til høj risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 4 år års nøgletal Formueværdi i mio. * Udbytte ** - 11, Afkast afdeling 15,60 8,90 1,95 6,19-0,50 Afkast benchmark 20,45 10,49 3,12 6,04 0,72 Standardafvigelse afdeling - 5,95 3,69 3,22 3,85 Standardafvigelse benchmark - 7,96 4,14 3,00 3,28 Administrationsomkostning (TER) 1,10 1,29 1,30 1,22 1,29 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,68 0,72 0,90 0,37 0,31 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * frem til regnskabsåret 2003 er formuen i dkk. Fra og med regnskabsåret 2004 er formuen i denomineringsvalutaen. ** afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 21

27 Aktieafdelinger, der investerer i et enkelt land: 5.11 Jyske Invest Danish Equities Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta DKK Stykstørrelse 100 DKK Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 2,00 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 1,00 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 1,00 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Danmark. Selskaberne er spredt på flere forskellige sektorer. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast mindst på niveau med markedsudviklingen på det danske aktiemarked målt ved OMX Copenhagen Cap GI Index, inkl. udbytter. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelige udsving i formuens markedsværdi. Formålet er på sigt at opnå et gennemsnitligt højere afkast. Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan gå konkurs, hvilket vil betyde at hele beløbet investeret i aktien vil være tabt. For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen. Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for udsving i afdelingens selskabs- og sektorfordeling i forhold til benchmark. Endvidere er der rammer for tracking error og beta, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en høj risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 4 år års nøgletal 22

28 Formueværdi i mio Udbytte * - 6, Afkast afdeling 28,83 26,68 43,44 31,84 3,74 Afkast benchmark 34,82 28,51 45,36 31,31 7,97 Standardafvigelse afdeling 21,03 18,04 13,31 10,27 12,51 Standardafvigelse benchmark 20,52 17,54 12,94 9,90 11,15 Administrationsomkostning (TER) 1,21 1,28 1,25 1,24 1,23 Porteføljeomsætningshastighed (PTR) 0,25 0,16 1,33 0,19 0,21 angiver, at der ingen data er for pågældende afdeling/år. * afdelingen har kun været udloddende i regnskabsåret 2004, hvorfor det er eneste år der er angivet udbytte for. For uddybning af nøgletal henvises til afsnittet: Generelt om nøgletal. 23

29 5.12 Jyske Invest Swedish Equities Stamdata og provisionssatser ISIN Kode DK SE-nr FT-nr Oprettelse Denomineringsvaluta SEK Stykstørrelse 100 SEK Certifikatudstedende Akkumulerende Max. emissionstillæg (tegningsprovision til formidler) 2,00 Max. omlægningstillæg (switch-provision til formidler) 1,00 Max. indløsningsfradrag (indløsningsprovision til formidler) 0,50 Management fee * 1,00 * Management fee er en del af de samlede administrationsomkostninger, se under 5 års nøgletal og Generelt om nøgletal Investeringspolitik Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Sverige. Selskaberne er spredt på flere forskellige sektorer. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. Formålet med porteføljestyringen er på sigt at give et afkast mindst på niveau med markedsudviklingen på det svenske aktiemarked målt ved OMX Stockholm All-Share Index, inkl. nettoudbytter. Finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelige udsving i formuens markedsværdi. Formålet er på sigt at opnå et gennemsnitligt højere afkast. Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan gå konkurs, hvilket vil betyde at hele beløbet investeret i aktien vil være tabt. For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen. Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for udsving i afdelingens selskabs- og sektorfordeling i forhold til benchmark. Endvidere er der rammer for tracking error og beta, jf. afsnit Generelt vedr. risikorammer Den typiske investor Den typiske investor er villig til at påtage sig en høj risiko for på længere sigt at opnå et højere forventet afkast. Der er mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi. Investeringshorisonten er på minimum 4 år års nøgletal 24

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT SALGSPROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest - Offentliggørelse af opdateret prospekt på grund af nyetablering af afdelingen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL med forventet første handelsdag

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Prospekt Jyske Invest

Prospekt Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt Jyske Invest

Prospekt Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

VEDTÆGTER. for INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL. Navn og hjemsted 1. Formål 2

VEDTÆGTER. for INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL. Navn og hjemsted 1. Formål 2 1 VEDTÆGTER for INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest International. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

Salgsprospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Salgsprospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. marts 2014 kl. 10.00 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Højt Udbytte Aktier Offentliggjort d. 30. august 2013

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) April 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Generelt for alle foreningens afdelinger og

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest International

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest International Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest International Investeringsforening i henhold til dansk lov Februar 2009 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer under afvikling Mellemlange Obligationer Lange Obligationer under afvikling Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt tegningsprospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Offentliggjort d. 13. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Nordea Invest Fællesprospekt for 43 afdelinger

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Nordea Invest Fællesprospekt for 43 afdelinger Tegningsprospekt Investeringsforeningen Nordea Invest Fællesprospekt for 43 afdelinger Prospektet er offentliggjort den 3. juni 2013. Indhold 1 Ansvar for prospektet og ændringer heri... 4 2 Foreningen...

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene.

Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene. Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Mellemlange Obligationer Udenlandske Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier USA Stabile

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger Oktober 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for det fuldstændige prospekt for 3 Revisors

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere