Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån"

Transkript

1 Kapitalejerlån En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Forfattere: Chris Middelhede Studienummer: Vejleder: Liselotte Madsen Uddannelsesinstitution: School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Afhandlingstype: Afhandling, Cand. merc. aud Afleveret: Fag: 27. februar 2015 Selskabsret og Skatteret

2 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Indledning Fortolkning og formål Problemformulering Struktur Afgrænsning Metodevalg Kildekritik KAPITALEJERLÅN I SELSKABSRETLIG OG SKATTERETLIG FORSTAND Kapitalejerlån i selskabsretlig forstand Forbud mod kapitalejerlån Trin 1 Er modtager omfattet af forbuddet? Kapitalejere i kapitalselskabet Ledelsen i kapitalselskabet Kapitalejere og ledelse i kapitalselskabets moderselskab Kapitalejere og ledelse i andre virksomheder med bestemmende indflydelse Nærtstående Trin 2 Er dispositionen omfattet af forbuddet? Lån Sikkerhedsstillelser Stille midler til rådighed Undtagelser til forbuddet Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Kapitalejerlån i skatteretlig forstand Forbud mod kapitalejerlån Trin 1 Er personkredsen omfattet af forbuddet? Långiver Låntager Trin 2 Er dispositionen omfattet af forbuddet? Lån Sikkerhedsstillelser Stille midler til rådighed Undtagelser til forbuddet Sædvanlig forretningsmæssige dispositioner... 20

3 2.3 Delkonklusion SELSKABSRETLIGE OG SKATTERETLIGE REPARATIONSMULIGHEDER Selskabsretlige reparationsmuligheder Tilbagebetalingspligt Renter Modregning i udbytte eller løn Apportudlodning Skatteretlige reparationsmuligheder Tilbagebetaling Renter Modregning i udbytte og løn Apportudlodning Delkonklusion SÆDVANLIGE FORRETNINGSMÆSSIGE DISPOSITIONER Selskabsretlig praksis Løbende dispositioner Enkeltstående dispositioner Undtagelsesforudsætninger af Neville og Werlauff Revisornævnets kendelse af 30. august Erhvervsankenævnets kendelse af 11. januar Erhvervsankenævnets kendelse af 28. januar Erhvervsankenævnets kendelse af 5. november Erhvervsankenævnets kendelse af 14. oktober Skatteretlig praksis SKM SR SKM SR SKM SR Styresignal om kapitalajerlån Egentlige lån Firmakort Hævning af tilgodehavende Rentetilskrivning af et kapitalejerlån stiftet før 14. august Tilbagebetaling af kapitalejerlånet og udlodning af midler Delkonklusion VURDERING AF REPARATIONSMULIGHEDER Tilbagebetalingspligt Renter... 52

4 5.3 Modregning i løn og udbytte Modregning i løn Modregning i udbytte Apportudlodning Sikkerhedsstillelser Sikkerhedsstillelser for kapitalejers lånefinansiering Sikkerhedsstillelser i omstrukturering Aktualisering af sikkerhedsstillelser Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner SKM SR & SKM SR Styresignal Hævning af tilgodehavende Anden beskatningssituation for kapitalejer Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE... 73

5 Executive summary Until 14 August 2012, loans to shareholders and members of management were regulated entirely by the Danish Companies Act. The aim of this Act s ban on such loans was to safeguard limited liability companies and their stakeholders against loans being granted to the companies management and owners. The market interest rate was to be charged on any illegal loans to members of management and shareholders and in some cases applying the increased interest rate stipulated by the Danish Companies Act. Because of non-compliance with the ban laid down by the Companies Act, the Danish Parliament adopted national tax rules with effect from 14 August The objective was to eliminate existing tax incentives to raise loans for shareholders and members of management as a tax-exempt alternative to drawing salaries or claiming dividend. The adoption of tax rules under the Danish Tax Assessment Act introduces a separate and partially parallel interpretation of loans to shareholders and members of management compared to the Companies Act. Based on my analyses of practices under company law and tax law, the conclusion may be drawn that the practice governed by tax law is much more narrow when it comes to applying the exemption clauses, including the concept of "ordinary business transactions", than under the instructive practice governed by company law. It is estimated to be criticisable that the explanatory notes to the tax rules say that practice governed by company law is instructive when this may lead to distinctly different decisions. This may lead to a loan to a shareholder or a member of management being legal from a company law perspective, but illegal from a tax law perspective, thus resulting in taxation. Conversely, a loan granted to a shareholder or a member of management may be illegal under company law, but legal under tax law, thus not resulting in taxation. This creates an unnecessary limbo with respect to a situation that occurs frequently in practice since shareholders and others are forced to keep thoroughly abreast of two different provisions using comparable concepts that nevertheless may be treated differently. Side 1 af 75

6 If an identified loan to a shareholder or a member of management has been deemed to conflict with the ban under the Danish Companies Act and the Danish Tax Assessment Act, respectively, or possibly conflict with both sets of rules, these Acts lay down different remedial measures to help eliminate such unlawful situation. The remedial measures for a loan to a shareholder or a member of management that is illegal under company law remain unchanged after the adoption of the new national tax rules, for which reason the loan must be repaid charging interest. In terms of tax law, no claim exists with the shareholder, for which reason repayment under company law will have no bearing on the taxation of the loan to the shareholder or the member of management. Taxation will occur at the time when the loan is established. If the wrong remedial measure is used in the wrong situation, the shareholder will be taxed once more when later making a lawful drawing of an equivalent amount. This results in double taxation. If the shareholder is an employee of the limited liability company or if the company has the necessary resources, double taxation may be avoided if the right remedial measure is applied in the relevant situation. In view of the major financial consequences that a loan to a shareholder or a member of management may have, the recommendation is that the shareholder and their related parties contact an expert before embarking on a given transaction between the limited liability company and the shareholder. Consultants may be costly, but the question remains whether the shareholder can afford not to consult one because of high complexity, low tolerance and flexibility and major financial consequences? Side 2 af 75

7 1. Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Skatteministeriet fremsatte den 14. august lovforslaget L Lovforslaget blev under dens behandling opdelt, hvorefter bestemmelserne om beskatning af kapitalejerlån blev overført til lovforslag L 199 A. L 199 A blev af et flertal i folketinget vedtaget den 13. september 2012, med virkning fra 14. august I bemærkningerne til L 199 er formålet med indførelsen af bestemmelserne om beskatning af kapitalejerlån formuleret: Lovforslaget har til formål at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. SKATs compliance-undersøgelser og indsatsprojekter har vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån ofte anvendes til finansiering af privatforbrug. De ulovlige aktionærlån træder reelt i stedet for løn eller udbytte, fordi det ikke har været hensigten at tilbagebetale lånene. Det foreslås derfor, at aktionærlån skal beskattes allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån. SKATs compliance-undersøgelser og løbende indsatsprojekter har fastslået, at selskabslovens forbud mod kapitalejerlån i vidt omfang ikke efterleves 2. Resultatet af SKATs undersøgelse understøttes af FSR s 3 analyse af kapitalselskabers 4 anvendelse / misbrug af kapitalejerlån som i 2014 estimerede værdien af de samlede ulovlige kapitalejerlån for 2013 til ca. 3 mia. kr. 5 Forud for ikrafttrædelsen af L 119 A var kapitalejerlån alene reguleret i selskabsretten. Tidligere var der således skattemæssigt ikke forskel på, om et kapitalejerlån selskabsretligt var lovligt eller ulovligt 6. Ved vedtagelsen af L 119 A (LL 16 E) introduceres en selvstændig, delvist parallel skatteretlig fortolkning af kapitalejerlån set i forhold til selskabsretten. Et kapitalejerlån kan således 1 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. 2 Bemærkninger til L Foreningen for statsautoriserede revisorer 4 I henhold til SL 5 nr. 17 omfatter begrebet: aktieselskaber, anpartsselskaber samt partnerselskaber 5 Risiko for Skjult skattegrundlag ved lempet revisionspligt 6 Hvis et kapitalejerlån der ikke blev ydet på markedsmæssig vilkår, kunne der ske beskatning af den opnåede rentefordel jf. LL 2, stk. 1. Side 3 af 75

8 være lovligt selskabsretligt, men til trods herfor være ulovligt skatteretligt og derved udløse beskatning. Omvendt kan et kapitalejerlån være ulovligt selskabsretligt, men lovligt skatteretligt, hvorfor der ikke udløses en beskatning. Fortolkningen af såvel den selskabsretlige som skatteretlige definition af kapitalejerlån har efter vedtagelsen af L 199 A givet anledning til en række forespørgsler. Trods den gældende lovtekst, underliggende forarbejder til L 199 A vedrørende beskatning samt undtagelsesbestemmelser, bindende svar fra Skatterådet, Skatteministeriets besvarelse af en række konkrete forespørgsler 7, har SKAT set sig nødsagtigt til at udsende et styresignal i december altså 2 år efter lovens ikrafttrædelse. Forespørgslerne har bl.a. omfattet fortolkningsforskelle mellem selskabsrettens og skatterettens begreb af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Herudover har der været rejst spørgsmål til selve beskatningen af kapitalejerlån og hensigtsmæssigheden heri. Styresignalet har til formål at fortolke L 199 A, så det præciseres, hvornår og hvordan der i praksis skal ske beskatning af et kapitalejerlån. 7 Skatteministeriets besvarelse af indkomne forespørgsler indgår som bilagsmateriale til loven. Bl.a. spørgsmål fra FSR, Danske Advokater, førende revisionshuse m.fl. 8 Styresignal om aktionærlån Side 4 af 75

9 1.2 Fortolkning og formål Hvor formålet med vedtagelse af L 119 A har været at beskatte kapitalejerlånene fra tidspunktet for optagelsen, således eksisterende skattemæssige incitamenter ved optagelse af kapitalejerlån, som skattefrit substitut for løn eller udbytte i kapitalselskaber fjernes 9, er formålet med afhandlingen at foretage en kritisk vurdering af de reparationsmuligheder som kapitalejer har til rådighed, såfremt kapitalejerlånet ikke kan anses for værende indgået som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. For at behandle ovenstående problematik, vil der blive redegjort for definitionen på et kapitalejerlån efter såvel selskabsretten som skatteretten. Herudover vil der blive foretaget en analyse af begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner i henhold til gældende selskabsretlig og skatteretlig praksis. Analysen af begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner vil danne grundlag for afhandlingens vurdering af de reparationsmuligheder som er til rådighed for kapitalejeren samt den afledte konsekvens heraf. Det ønskes præciseres, at afhandlings formål ikke har til hensigt at foretage en kritisk vurdering af lovens formål. Dette skal ses ud fra opgaveskrivers holdning om, at lovens formål har til hensigt at sikre, at der ikke kan opnås skattemæssige fordele ved finansiering af privatforbrug ved ulovlige kapitalejerlån, hvilket må henses til at være i den almene persons interesse. Det findes interessant at undersøge, om ordlyden i ligningsloven 16 E reelt er mere vidtgående, end lovforslagets beskrevne formål umiddelbart tilsigter. 9 Den Juridiske Vejledning , C.B Aktionærlån og TfS 2014, 205 Side 5 af 75

10 1.3 Problemformulering Til afdækning af ovenstående problematikker vil følgende hovedspørgsmål blive besvaret: Hvordan vurderes hensigtsmæssigheden i de reparationsmuligheder, der foreligger kapitalejer, såfremt kapitalejerlånet ikke kan anses for værende indgået som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner? For at være i stand til at besvare ovenstående findes det nødvendigt først at undersøge følgende: 1. Hvordan defineres kapitalejerlån såvel selskabsretligt som skatteretligt? 2. Hvilke reparationsmuligheder understøtter henholdsvis selskabsretten som skatteretten, såfremt kapitalejerlånet ikke kan anses for værende en sædvanlig forretningsmæssig disposition? 3. Hvordan skal begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner fortolkes ud fra gældende selskabsretlig og skatteretlig praksis? 1.4 Struktur Opgaven vil blive struktureret, som illustreret i følgende figur: Indledning og problemformulering Kapitalejerlån i selskabsretlig og skatteretlig forstand Selskabsretlige og skatteretlige reparationsmuligheder Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Vurdering af reparationsmuligheder Konklusion Side 6 af 75

11 I afhandlingens anden afsnit vil der blive redegjort for definitionen af kapitalejerlån i henhold til selskabsloven 10 og ligningsloven 11. I den forbindelse vil de væsentligste forskelle lovene imellem blive fremhævet. Efterfølgende vil reparationsmulighederne, som er understøttet af SL og LL blive belyst. Med afsæt i den teoretiske redegørelse, vil der blive foretaget en fortolkning af begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Fortolkningen vil bygge på en analyse af gældende retspraksis og udarbejdet styresignaler. På baggrund af gældende retspraksis, vil der blive foretaget en kritisk vurdering af hensigtsmæssigheden af anvendelige reparationsmuligheder, såfremt kapitalejerlånet ikke overholder undtagelsesbestemmelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. 1.5 Afgrænsning Afhandlingen afgrænser sig for nedenstående forhold, da disse forhold set ud fra opgaveskrivers synspunkt, ikke bidrager væsentlig til besvarelse af afhandlingens problemformulering. Afhandlinger afgrænser sig fra regnskabsretlige, erstatningsretlige og strafferetlige forhold. Afhandlinger afgrænser sig for enhver art af selvfinansiering. Afhandlingen afgrænser sig fra omgåelsestilfælde, idet et kapitalejerlån altid er ulovligt, hvis der er tale om omgåelse, hvilket underbygges af Erhvervsstyrelsen udtalelse af 29. april Afhandlingen afgrænser sig for anvendelsesmuligheden af betalingskorrektion eller forhold vedrørende fejlekspeditioner. Afhandlingen afgrænser sig fra de selskabsretlige undtagelsesbestemmelser til forbuddet mod kapitalejerlån i SL 210, stk. 2, SL 211, SL 213 og SL 214 samt de skatteretlige undtagelsesbestemmelser i LL 16 E, stk. 1, med undtagelse af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. 10 Herefter nævnt SL 11 Herefter nævnt LL Side 7 af 75

12 Afhandlinger afgrænser sig fra kapitalejerlån, hvor långiver ikke er et kapitalselskab (A/S eller ApS) eller der den ene af parterne i den dispositionen har hjemsted i udlandet. Der afgrænses tillige for partnerselskaber, som i henhold til SL 5, nr. 17 betegnes som kapitalselskaber. 1.6 Metodevalg Til besvarelse af de angivne underspørgsmål til afhandlingens hovedspørgsmål, vil den juridiske metode, retsdogmatiske metode, blive anvendt. Hovedprincippet i den retsdogmatiske metode er, at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret og er opstået for at tilgodese især den juridiske professions praktiske behov for analyser af retstilstanden 12. Ved gældende ret forstås den afgørelse, som en domstol vil konkludere ved anvendelse af gældende retskilder og en retsdogmatisk analyse. Inden for retsdogmatikken kan der dog også forekomme såkaldte de lege ferenda betragtninger, dvs. retspolitiske forslag til nye retsregler. De lege ferenda vil i vist omfang danne grundlag for afhandlingens hovedkonklusion, hvor hensigtsmæssigheden i tilgængelige reparationsmuligheder vurderes. Anvendelsen af den retsdogmatiske metode til besvarelse på afhandlingens problemformulering, vil bygge på kvalitative, sekundære data i form af lovgivning, lovforarbejder, hørringssvar, afgørelser, styresignaler, publikationer, notater samt artikler 13. Til beskrivelse af afhandlingens afsnit 2 og 3, vil gældende bekendtgørelse for SL og LL blive anvendt. Lovtekstens principper er det grundlæggende fundament for at kunne beskrive gældende ret samt opnå en grundlæggende forståelse for omfanget af kapitalejerlån. Dette vil danne grundlag for afhandlingens analysearbejde af den gældende praksis for kapitalejerlån i relation til begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, 4. afsnit. Ved den retsdogmatiske analyse af begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er det relevant at præcisere fortolkningen af retskilderne. Der kan opstå en problemstilling i de tilfælde, hvor flere regler, der formelt er gældende, for en umiddelbar betragtning kan benyttes. Grundstenen i retssystemet er, at der ikke findes to ligeværdige regler, som medfører noget 12 Juridisk metodelære, side Den Skinbarlige virkelighed, side 27, Side 8 af 75

13 forskelligt, idet dette vil betyde, at retssystemet er inkonsistent. Til løsning af dette potentielle problem benyttes tre generelle principper; lex posterior, lex specialis og lex superior. Lex posterior retsprincip, hvorefter den yngste lov af to i øvrigt ligeværdige love går forud for den ældste. Princippet gælder ikke undtagelsesfrit 14. Lex specialis retsprincip, hvorefter en lov, der angår en speciel situation, går forud for en generel lov vedrørende samme område 15. Lex superior retsprincip, hvorefter en "højere" regel kun kan ændres ved en ny regel på samme eller højere niveau, og regler på "lavere" niveauer må respektere højere niveauer Kildekritik Alt anvendt datamateriale er blevet vurderet og vil løbende blive vurderet i forhold til validitet og reliabilitet. Afhandlingen tager udgangspunkt i SL og LL, som vurderes til at have høj validitet, da disse love er godkendt og behandlet af hovedinstanser inden for selskabsretten og skatteretten. Anvendte bøger, artikler og opslagsværktøjer mv., er udarbejdet af statsautoriserede revisorer, advokater, professorer og andre kyndige personer med anselig akademisk uddannelse eller betydelige faglige dispositioner og positioner. Anvendelsen af information fra offentlige instanser, eksperter fra den private sfære understøtter en mangfoldighed om afhandlingens formål samt en høj standard, der medvirker til at gøre informationerne valide. I lighed med ovenstående vurderes de udvalgte kommenteringsbreve mv. knyttet til lovbemærkningerne og styresignalet fra store anerkendte selskaber og organisationer for værende valide. De anvendte internetsider er hver især vurderet ud fra blandt andet udbyder, udgivelsestidspunkt og forfatter. Det er dermed sikret, at det anvendte data er det mest opdaterede samt udarbejdet af pålidelige kilder. På baggrund af dette vurderes det, at der udelukkende er anvendt data fra valide internetsider. 14 Juridisk metodelære, side Juridisk metodelære, side Juridisk metodelære, side 178 Side 9 af 75

14 Til brug for analysering af den selskabsretlige og skatteretlige praksis er offentliggjorte kendelser fra Erhvervsankenævnet samt Skatterådet anvendt. Disse vurderes tillige at bistå en høj grad af validitet. Reliabiliteten vedrørende vurderingen af reparationsmulighederne bygger på de i eksemplificeringerne angivne forudsætninger, understøttet af de i SL, LL og styresignalet angivne reparationsmuligheder. Side 10 af 75

15 2. Kapitalejerlån i selskabsretlig og skatteretlig forstand Kapitalejerlån i selskabsretlig og skatteretlig forstand vil blive behandlet separat 17. Afslutningsvis vil der for afsnittet blive udarbejdet én samlet konklusion. 2.1 Kapitalejerlån i selskabsretlig forstand De selskabsretlige regler omfattende kapitalejerlån fremgår af SL Lovens systematik er, at forbuddet fastlægges i 210 stk. 1, mens undtagelserne til forbuddet fastlægges i 210 stk Reglerne om tilbagebetalingspligt og reparationsmuligheder er fastlagt i henhold til 215, hvilket vil blive særskilt behandlet i afsnit Forbud mod kapitalejerlån Det nuværende forbud mod kapitalejerlån blev indført i aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven 18. Det primære formål bag forbuddet, nu SL 210 stk. 1, har været at beskytte kreditorerne mod, at kapitalselskabets ledelse og kapitalejere bevilger sig selv lån, som kan medføre kapitalselskabet og tillige kreditorerne, tab 19. Et sekundært formål har været, at kapitalejerne ikke skulle have mulighed for at få midler ud af kapitalselskabet uden beskatning til følge. I givet fald, ville SKAT blive påført en kreditrisiko, da det ikke kan garanteres, at kapitalejeren kan betale den skat, der udløses, når kapitalejerlånet efterfølgende konverteres til udbytte 20. Ved vurdering af, hvorvidt en given disposition er omfattet af forbuddet i SL 210 stk.1, findes det formålstjeneligt at foretage vurderingen i to separate trin. Første trin er en vurdering af kapitalejerlånets modtager. Andet trin omfatter vurdering af selve dispositionen og vil i praksis alene være relevant at iagttage, såfremt første trin er omfattet Trin 1 Er modtager omfattet af forbuddet? Der fremgår af lovens ordlyd, SL 210 stk. 1, et forbud mod direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for følgende personer: 17 For kapitalejerlån i skatteretlig forstand henvises til afsnit RR , side 2 - Lov nr. 282 og 283 af 9. juni Aktie- og anpartsselskabsret, side RR , side 1 Side 11 af 75

16 1. Kapitalejere i kapitalselskabet 2. Ledelsen i kapitalselskabet 3. Kapitalejere og ledelse i kapitalselskabets moderselskab 4. Kapitalejere og ledelse i andre virksomheder med bestemmende indflydelse 5. Nærstående til personer omfattet af pkt. 1, 2, 3 og 4 Der henvises til bilag 1 for en grafisk illustration Kapitalejere i kapitalselskabet Forbuddet gælder alle selskabets kapitalejere uanset deres størrelse og ejerandele samt om der er tale om fysiske eller juridiske personer 21. Hvorvidt en fysisk eller juridisk person er kapitalejer og dermed omfattet af forbuddet afhænger af tidspunktet for kapitalejerlånets eksistens. Har en eksisterende kapitalejer, førend denne blev kapitalejer, optaget et lovligt lån i kapitalselskabet, vil lånet trods låntagers overgang til kapitalejer, ikke som udgangspunkt blive omfattet af forbuddet 22. Efterfølgende ændringer i låneaftalens vilkår kan medføre aktivering af forbuddet. Endvidere er panthavere over kapitalandele ikke kapitalejere. Først fra det tidspunkt, hvor selve ejendomsretten overgår til panthaver, vil den fysiske eller juridiske person være omfattet af forbuddet Ledelsen i kapitalselskabet Forbuddet omfatter tillige kapitalselskabets ledelse, bestyrelse, tilsynsråd og direktion 23. Som det var tilfældet for kapitalejere, er det lånetidspunktet der er afgørende for, hvorvidt ledelsen er omfattet af forbuddet eller ej. Forbuddet omfatter alle medlemmer af bestyrelsen samt tilsynsrådet, uagtet om disse er valgt på generalforsamlingen, udpeget af tredjemand, medarbejderrepræsentanter eller fungerer som suppleanter Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave 2014, Forudsat at lånet ikke er anvendt til erhvervelse af kapitalandele i selskabet, selvfinansiering SL 206, hvilket er omfattet af afhandlingens afgrænsning, afsnit SL 5, nr. 4, 5 og Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave 2014, 210 Side 12 af 75

17 Efter Erhvervsstyrelsens administrative praksis, er det alene de direktionsmedlemmer, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen, som er omfattet af forbuddet. Øvrige medarbejdere med titel som direktør er således ikke omfattet af forbuddet Kapitalejere og ledelse i kapitalselskabets moderselskab Som illustreret i bilag 1, omfatter forbuddet i SL 210 stk. 1 ikke alene kapitalselskabets kapitalejere og ledelse, men også kapitalejere og ledelse i et eventuelt moderselskab med bestemmende indflydelse. Ejer et kapitalselskab, Holding 1 A/S og Holding 3 ApS, kapitalandele i Drift A/S, dog uden at opfylde forudsætningerne for værende et moderselskab, vil kapitalselskabet, men ikke dens kapitalejere og ledelse være omfattet af forbuddet. Er eller bliver kapitalselskabet moderselskab i koncernen 26, Holding 2 A/S, er moderselskabets ikke længere omfattet af forbuddet 27, hvorimod moderselskabets kapitalejere og ledelse vil være eller blive omfattet af forbuddet Kapitalejere og ledelse i andre virksomheder med bestemmende indflydelse Tilføjelsen til forbuddet om andre virksomheder end moderselskabet har til formål at ramme kapitalejere og ledelse i udenlandske kapitalselskaber, som ikke udgør et moderselskab efter definitionen i SL. Tilføjelsen omfatter således ikke transparente enheder, såsom I/S, K/S mv., der ikke opfylder definitionen i SL, men alene udenlandske kapitalselskaber 28 Transparente enheder, fonde, foreninger o.lign. samt udenlandske kapitalselskaber er omfattet af afhandlingens afgrænsning i henhold til afsnit 1.5, hvorfor disse ikke vil blive behandlet yderligere Nærtstående Forbuddet omfatter tillige nærtstående til de fysiske og juridiske personer, som måtte være omfattet af forbuddet. Forbuddet indeholder dels en objektiv del (ægteskab og slægtskab i ret opog nedgående retning) samt en subjektiv del. Den subjektive del omfatter personer som står den pågældende særligt nær, specielt møntet mod samlevere 29. Der henvises til bilag 2 for en grafisk illustration. 25 Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave 2014, Koncerndefinition jf. SL 7 27 Undtagelsesbestemmelse, SL Moderniseringsudvalgets betænkning 1498/2008, s FT , tillæg B Side 13 af 75

18 2.1.3 Trin 2 Er dispositionen omfattet af forbuddet? Forudsat, at det under Trin 1 er konkluderet, at modtageren er omfattet af forbuddet, skal det tillige konkluderes, hvorvidt selve dispositionen er omfattet af forbuddet i SL 210 stk.1, hvilket omfatter nedenstående tre dispositioner: 1. Lån 2. Sikkerhedsstillelser 3. Stille midler til rådighed Lån Ved lån forstås udbetaling af penge eller pengeeffekter 30. Det selskabsretlige forbud mod kapitalejerlån omfatter som udgangspunkt kun penge samt pengelignende aktiver, fx veksler, checks, værdipapirer 31. Det er således uden betydning, om lånet er indgået og løbende afvikles på, hvad der ellers må anses for værende på markedsmæssige vilkår. Fysiske aktiver som udlånes til kapitalejerens brug, vil ikke være omfattet af det selskabsretlige forbud. Dog vil udlån af fysiske aktiver til kapitalejerens vedvarende eje kunne blive anset for værende et salg på kredit. Den ydet kredit vil eventuelt kunne konstitueres som et kapitalejerlån Sikkerhedsstillelser Sikkerhedsstillelser er ikke nærmere defineret i SL 210, stk. 1. Sikkerhedsstillelser omfatter bl.a. kaution (herunder simpel- og selvskyldnerkaution), garantier samt pant (herunder underog håndpant), som kapitalselskabet stiller til rådighed for de i afsnit angivne personers optagelse af gæld mv. hos en uafhængig part Stille midler til rådighed Det fremgår ikke klart af hverken ordlyden eller lovforarbejderne, hvilke dispositioner, der henfalder under begrebet stille midler til rådighed. Forbuddet må i overvejende grad anses for have til hensigt at hindre omgåelsesmuligheder, for de dispositioner, der hverken kan henføres til lån eller sikkerhedsstillelser, men som lovgiver har til hensigt at hindre. 30 Aktie- og anpartsselskabsret, s Aktie- og anpartsselskabsret, s. 272 & Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave 2014, 210 Side 14 af 75

19 2.1.4 Undtagelser til forbuddet Er det konstateret, at såvel modtageren som dispositionen er omfattet af forbuddet om kapitalejerlån jf. SL 210, stk.1, må det dernæst vurderes, om kapitalejerlånet alligevel kan karakteriseres som værende lovlig i henhold til undtagelsesbestemmelserne i SL 210, stk Lovlig selvfinansiering, SL 210, stk. 2 (SL ) 2. Moderselskabslån, SL Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, SL Pengeinstitutter, SL Medarbejdere, SL 214 I henhold til afhandlingens problemformulering vil nærværende afsnit om undtagelser til forbuddet mod kapitalejerlån behandle undtagelsen jf. SL sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Undtagelsen var ikke indeholdt i aktie- og anpartsselskabslovene, men baserede sig på forarbejderne til det generelle låneforbud, som blev indført i Ved udarbejdelsen af SL i 2009, blev det konkluderet, at økonomisk bistand, der udspringer fra sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, som følge af tidligere forarbejder, var lovlige 34. I lovbemærkningerne til SL 212 fremhæves forudsætningerne for, hvornår en given disposition kan anses for værende sædvanlig og derved være omfattet af undtagelse. Disse kan opsummeres i nedenstående forhold: Dispositionen skal være sædvanlig for selskabet Dispositionen skal være sædvanlig for branchen Dispositionens vilkår skal være sædvanlige (betalingsbetingelser, sikkerhedsstillelser mv.) 32 Der henvises til afhandlingens afgrænsning, afsnit Af bemærkningerne til lovforslaget om aktionærlån, lovforslag L 119/1982, FT 1981/82 (2. samling) tillæg A, spalt 2885, fremgår, at det er hidtil praksis jf. bet. Nr. 540/1969, at selskabets kreditforhold i forbindelse med ordinære erhvervsmæssige dispositioner ikke omfattes af daværende AL 115 nu SL 210, stk.1. Kilde: Erhvervsstyrelsen 6, stk Betænkning 1498/2008 Modernisering af selskabsretten, side 1032 Side 15 af 75

20 Det fremgår endvidere, at en væsentlig indikator for, hvorvidt dispositionen er omfattet af undtagelse til forbuddet består i, om kapitalselskabet historisk har indgået lignende forretningsmæssige dispositioner med uafhængige parter. Det præciseres i lovbemærkningerne, at indarbejdelsen af undtagelsen til forbuddet i SL 210, stk.1., ikke har til hensigt at ændre i den hidtidige praksis. Med andre ord, må historisk praksis fra aktie- og anpartsselskabsloven alt andet lige fortsat være vejledende. Begrebet er ikke klart defineret i lovbemærkningerne, men derimod angivet med forudsætninger, der legitimer kapitalejerlånet. Erhvervsstyrelsen har i visse situationer tilkendegivet, at dispositioner, der ikke opfylder alle ovennævnte forudsætninger, alligevel kan anses for værende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, såfremt dispositionen efter en konkret vurdering kan anses som forretningsmæssig begrundet Kapitalejerlån i skatteretlig forstand De skatteretlige regler omfattende kapitalejerlån fremgår af LL 16 E Forbud mod kapitalejerlån Det nuværende forbud mod kapitalejerlån blev vedtaget af et flertal i Folketinget den 13. september 2012, med virkning fra 14. august Formålet med vedtagelsen af L 199 A var at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage kapitalejerlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i kapitalselskabet 36. Før vedtagelsen af L 199 A blev kapitalejerlån behandlet ens skatteretligt og civilretligt. For kapitalejeren var der tale om en gældsforpligtelse, mens kapitalselskabet besad en fordring. Tilskrevne renter på kapitalejerlånet gav skattemæssig fradrag for kapitalejeren, mens kapitalselskabet var skattepligtig af det tilskrevne rentebeløb. Omfattes kapitalejerlånet af LL 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der foreligger en hævning uden tilbagebetalingspligt. Der vil således hverken være tale om en eksisterende fordring henholdsvis gældsforpligtelse. 35 Egen vurdering jf. Erik Werlauff og Mette Nevilles gennemgang af styrelsens praksis i UfR2003B, side L 199 ( ), afsnit 3.1 Side 16 af 75

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige kapitalejerlån Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Cand.merc.aud. Afhandling 1. november 2013 Ulovlige kapitalejerlån - Med fokus på selskabsretlige, skatteretlige og revisionsmæssige problemstillinger

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere