Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8."

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 28. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 7 vedr. L 86, jf. L86 bilag 8, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmål 7: Ministeren Dato:3. december 2012 J.nr Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Svar: Henrik Borreby, som repræsenterer en tysk virksomhed og solcellepioner med mere end 20 års erfaring, er bekymret for den fremtidige solcelleudbygning i Danmark. Han finder, at der selv med de mest optimistiske forudsætninger er tilbagebetalingstider langt over 10 år, og forudser derfor, at grundlaget for at bibeholde og skabe nye grønne arbejdspladser forsvinder. Der efterlyses i stedet en gennemtænkt, visionær og langsigtet planlægning for solceller i Danmark, og der peges på, at Deloitterapporten Solceller energibesparelse og samfundsøkonomi kunne være udgangspunkt herfor. Det er min forventning, at der med den foreslåede støtte til solceller kan opnås tilbagebetalingstider på omkring 10 år, og dermed vil det fortsat være økonomisk attraktivt at investere i nye anlæg. I øvrigt kan jeg henvise til min besvarelse af Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets spørgsmål 8, alm. del, vedrørende Deloitte-rapporten. Jeg vedlægger endvidere til orientering de beregningsforudsætninger, der lå til grund for regeringens forslag til en ny model for solcellestøtte. Bemærk at satsen for fællesanlæg i faktaarket dog er lavere end den sats, der blev aftalt i aftalen af den 15. november 2012 Med venlig hilsen Martin Lidegaard

2 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I nedenstående beregningseksempler er der taget udgangspunkt i regeringens forslag til ændret støtte, hvor nye solcelleanlæg kan nettoafregne på timebasis og får en fast afregningssats i 10 år. Afregningssatsen er 130 øre/kwh for anlæg opført primo 2013 og reduceres over fem år, så nye anlæg fra 2018 og frem får 60 øre/kwh. Figur 1. Foreslåede nye støttesatser og elprisprognosen. Note: Fra 2018 og frem fastholdes en afregning på 60 øre/kwh. 1. Tilbagebetalingstiden for et gennemsnitligt anlæg på et parcelhus Med den nye støtteordning kan man bruge strømmen gratis, når solen skinner og produktionen dermed sker samtidig med forbruget, og får penge i hånden, når man sender el ud på elnettet. Samtidigheden kan opgøres på timebasis. En gennemsnitlig familie vil bruge ca. 40 % af strømmen selv, og blive betalt for de resterende 60 %. Skønnet på 40 % baserer sig på tidsprofilen af det nuværende gennemsnitlige elforbrug i danske husstande, men vil selvfølgelig afhænge af den enkelte brugers adfærd, hvad der netop er en del af hensigten med det nye forslag. Den årlige værdi af elproduktionen fra et anlæg opført i starten af 2013 forventes at udvikle sig som vist i figur 2. Med denne fordeling mellem forbrug og salg til nettet vil et Side 1

3 gennemsnitligt anlæg opført på en villa i 2013 være tilbagebetalt efter ca. 10 år. Derefter fortsætter man med at kunne bruge strømmen gratis, når solen skinner, og få udbetalt værdien af den strøm, man sender ud på elnettet. Figur 2. Årlig værdi af elproduktionen fra et solcelleanlæg på 5 kw der opføres i starten af Note: I årene 2013 til og med 2022 afregnes overskudsproduktionen til en fast pris på 130 øre/kwh. Derefter afregnes overskudsproduktionen til elmarkedsprisen, der i 2023 forventes at være 46 øre/kwh. Faldet i værdi af produktionen fra 2023 til 2024 skyldes et fald i de forventede elpriser i Energistyrelsens basisfremskrivning 2012 (se tabel 1 i bilag 1). Betalingen for overskudsstrømmen bliver løbende sat ned, så anlæg bygget i 2013 får en højere betaling end anlæg, der bliver bygget i 2014 osv. Det forventes således, at solceller fortsætter med at falde i pris nogle år endnu, så rentabiliteten for solceller kan opretholdes på et lavere støtteniveau. Det er hensigten at se på ordningen igen i 2015 med henblik på at sikre, at støtten til solceller er på et niveau, der sikrer en hensigtsmæssig udbygning med solceller. Figur 3 viser den akkumulerede værdi af elproduktionen fra et solcelleanlæg på 5 kw opført i starten af hvert af årene Reduktionen i støttesatsen kompenseres i nogen grad ved, at værdien af egetforbruget stiger med stigende forbrugerpriser på el. Samtidig forventes prisen på et sådant anlæg at falde fra kr. i 2013 til kr. i 2018 (begge priser inkl. montering og moms). Forudsætningen om, at et 5 kw solcelleanlæg kan købes til kr. i 2013 bygger på et studie fra Bloomberg New Energy Finance fra starten af 2012, men er dog sat lidt lavere på baggrund af den observerede udvikling i priserne i indeværende år. Aktuelt sælger Silvan og Bilka 5 kw monterede anlæg til hhv og kr. og solcellepriser.dk angiver et prisspænd mellem 13 og 20 kr./w svarende til til kr. for et 5 kw anlæg. I Tyskland offentliggør både Stiftung Warentest og brancheforeningen BSW Side 2

4 Solar prisindekser på husstandssolcelleanlæg. Når der tillægges dansk moms lå indekset på ca kr. for 5 kw i andet kvartal BSW Solars indeks for tredje kvartal er nede på ca kr. Forudsætningerne for beregning af værdi af elproduktionen og tilbagebetalingstider fremgår af bilag 1. Figur 3. Akkumuleret værdi af elproduktionen fra et solcelleanlæg på 5 kw opført i starten af hvert af årene Hvordan vil økonomien blive i et større fællesanlæg? For større fællesanlæg bliver afregningssatsen øget fra 60 øre/kwh til 130 øre/kwh for anlæg, der opføres i Betalingen for overskudsstrømmen bliver løbende sat ned, så anlæg bygget i 2013 får en højere betaling end anlæg, der bliver bygget i 2014 osv. Anlæg bygget fra 2018 og frem får en afregning på 60 øre/kwh. Hvis flere forbrugere går sammen om at etablere et elproducerende anlæg, kan de ikke nettoafregne produktionen fra dette anlæg. Således må andelshavere i vindmøllelaug ikke nettoafregne vindmøllens produktion, ligesom andelshavere i et lokalt kraftvarmeværk ikke kan nettoafregne hverken el- eller varmeproduktion fra deres andel af kraftvarmeværket. Princippet er, at når elproducent (ejer af produktionsanlægget) og elforbruger ikke er den samme person, eller produktionen ikke leveres direkte til ejerens egen elinstallation, er der tale om salg af el, der belastes med tariffer, afgifter og moms. Tilsvarende kan andelshavere i et solcelleanlæg ikke nettoafregne solcellernes produktion, og medlemmerne af en boligforening kan ikke nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg ejet af boligforeningen i deres individuelle elforbrug. En boligforening må derimod gerne nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg i sit eget elforbrug (det vil sige til det fælles forbrug i foreningen til lys, vaskeri, fælleshus etc.). Side 3

5 Både lejeloven, elafgiftsloven og reglerne om nettoafregning forhindrer ejere af udlejningsejendomme i at opsætte og nettoafregne fælles solcelleanlæg for ejendomme med flere lejemål. Siden 1. januar 2003 har elforbrugerne desuden haft ret til frit at vælge elleverandør, jf. 6, stk. 1 i lov om elforsyning. Denne bestemmelse kan ikke omgøres ved flertalsbeslutning eksempelvis blandt flere aftagere af el i en ejendom og vanskeliggør også nettoafregning af fællesanlæg. Hvis et anlæg etableret på bar mark kan opføres til kr. per kw, vil det med 130 øre/kwh have en simpel tilbagebetalingstid på 8 år. For at opnå samme tilbagebetalingstid ved 60 øre/kwh skal et anlæg kunne etableres på bar mark til kr. per kw i Anlæg opført på bar mark anses for kommerciel virksomhed, hvorfor de angivne priser er ekskl. moms. Side 4

6 Bilag 1. Forudsætninger for beregningerne For husstandsanlæg antages, at 40 % af produktionen forbruges af husstanden. I sommermånederne vil andelen af egetforbrug være mindre, mens det i vintermånederne vil være tæt på 100 %. Ovenstående gælder for et anlæg, der er dimensioneret til at producere samme mængde strøm som husstanden forbruger på årsbasis. Hvis solcelleanlægget dimensioneres mindre vil en større andel af produktionen kunne anvendes direkte som egetforbrug. I de beregninger, der ligger til grund for regeringens udspil om støtte til solceller, anvendes de forudsætninger om priser på el og solcelleanlæg, der fremgår af tabel 1. I hele anlæggets levetid værdisættes 40 % af produktionen efter forbrugerprisen på el inkl. tariffer, afgifter og moms. De første 10 år efter etablering af anlægget værdisættes de resterende 60 % til den faste afregningspris, der bestemmes ud fra etableringstidspunktet. Efter udløbet af de 10 år fastsættes værdien af de 60 % af elproduktionen som markedsprisen på el. Den faste afregningspris udgør 130 øre/kwh for anlæg nettilsluttet i første kvartal af 2013 og reduceres derefter for nye anlæg med 3,5 øre/kwh for hvert kvartal frem til 2018, hvor afregningsprisen vil være nede på 60 øre/kwh. I beregningerne er de 60 øre/kwh fastholdt for alle anlæg etableret fra 2018 og frem. Tabel 1. Forudsat udvikling i priserne på el og solceller Markedspris på el (kr. per kwh) Forbrugerpris på el inkl. tariffer, afgifter og moms (kr. per kwh) Købspris på solcelleanlæg til husstande inkl. montering og moms (kr. per kw) ,08 0, ,14 0, ,13 0, ,13 0, ,21 0, ,24 0, ,31 0, ,38 0, ,36 0, ,43 0, ,51 0, ,46 0, ,54 0, ,64 0, ,71 0, ,80 0, ,88 0, ,96 0,60 Side 5

7 Tabel 2. Afregning af el fra solceller efter etableringstidspunkt (kr. per kwh) , ,30 1, ,30 1,16 1, ,30 1,16 1,02 0, ,30 1,16 1,02 0,88 0, ,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0, ,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 0, ,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 0,60 0, ,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 0,60 0, ,30 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 0,60 0, Marked 1,16 1,02 0,88 0,74 0,60 0,60 0, Marked Marked 1,02 0,88 0,74 0,60 0,60 0, Marked Marked Marked 0,88 0,74 0,60 0,60 0, Marked Marked Marked Marked 0,74 0,60 0,60 0, Marked Marked Marked Marked Marked 0,60 0,60 0, Marked Marked Marked Marked Marked Marked 0,60 0, Marked Marked Marked Marked Marked Marked Marked 0, Marked Marked Marked Marked Marked Marked Marked Marked Side 6

8 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt N O T AT 14. november 2012 J.nr. 3401/ Ref. hla Priser på solcelleanlæg Der findes så vidt vides ikke systematiske opgørelser over de faktiske anlægspriser for solcelleanlæg, men på hjemmesiden offentliggøres løbende de tilbudte udsalgspriser. Desuden bliver prisudviklingen for et gennemsnitligt komplet og installeret solcelleanlæg i størrelsen 6.000Wp +/- 500Wp løbende beregnet, jf. figur 1. Priserne er udsalgspriser hos danske leverandører, men de faktiske salgspriser er ikke registreret. Figur 1. Gennemsnitlige priser for 6 kw anlæg. Kilde: De aktuelle tilbudspriser inklusiv standard montage fra de forskellige leverandører varierer en del for samme størrelse anlæg, ligesom der er tendens til højere priser pr kw jo mindre anlægget er, jf. figur 2. Der er eksempelvis tilbud om 6 kw anlæg til mellem og kr. pr kw. Energistyrelsen har som beregningsforudsætning for anlæg opført i 2012 anvendt en pris på 19 kr/w. Denne er til sammenligning angivet på figuren. Side 1

9 kr/wp Kr/Wp Wp Figur 2. Kilde: Energistyrelsens forudsætning Side 2

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOLCELLER. er blevet en god forretning

SOLCELLER. er blevet en god forretning TEMA: SOLCELLER 34 :: BEDREHJEM :: AUGUST 2011 SOLCELLER er blevet en god forretning Nye skatteregler gør investeringen i solceller mere attraktiv end nogensinde før, og bringer tilbagebetalingstiden ned

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere