Erhvervsobligationer. en oversigt. 1. Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsobligationer. en oversigt. 1. Introduktion"

Transkript

1 Erhvervsobligationer en oversigt 1. Introduktion Danske (ikke finansielle) virksomheder har traditionelt set alene i meget begrænset omfang finansieret sig ved udstedelse af obligationer. Finanskrisen, og det deraf følgende pres på mange banker for at reducere udlån, har imidlertid gjort det naturligt at overveje, om ikke virksomheders udstedelse af obligationer også i Danmark ville være et nyttigt supplement blandt finansieringskilderne. Regeringen nedsatte på denne baggrund med kommissorium af 13. december 2011 et udvalg om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder. Mens udvalgsarbejdet pågik, fjernede Finanstilsynet ved sin vejledende udtalelse af 4. juli 2012 en regulatorisk hindring for (ikke finansielle) virksomheders udstedelser af erhvervsobligationer.1 Udvalget afgav herefter i november 2012 rapport ( Udvalgsrapporten ).2 Udvalgsrapporten beskæftigede sig med to separate emner: (1) enkeltvirksomheders mulighed for at udstede erhvervsobligationer og (2) muligheden for at udstede obligationer på baggrund af en pulje af lån til små og mellemstore virksomheder, såkaldt sekuritisering. Sidstnævnte emne, og de dermed forbundne juridiske problemer, fik mest opmærksomhed i forbindelse med offentliggørelse af rapporten. Kort efter offentliggørelsen af Udvalgsrapporten udstedte Danish Crown imidlertid for DKK 750 millioner obligationer af den type, som udvalget havde drøftet i relation til enkeltvirksomheders muligheder som udstedere. Obligationen blev efterfølgende optaget til handel på den alternative markedsplads, First North Bond Market, som NASDAQ OMX åbnede for obligationer i Danmark og Sverige den 7. december Senest har AMBU den 8. marts 2013 udstedt obligationer for DKK 700,5 millioner, som skal optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S inden årets udgang. Formålet med denne artikel er på denne baggrund at give en oversigt over muligheder og proces i forbindelse med enkeltvirksomheders udstedelse af obligationer, der underlægges danske ret og optages til handel på danske markedspladser. 32

2 Figur 1 Udvalgte danske virksomheders udstedelser af erhvervsobligationer Beløb Løbetid Notering Rente Rating Sikkerhed Lovvalg TDC 2012 (EMTN) EUR 500m 2022 Luxembourg 3,75% Fitch:BBB S&P:BBB Moody s:baa2 Nej Engelsk Ret Welltec 2012 USD 325m 2019 Luxembourg 8% S&P: BB- Moody s: B1 Ja New York Ret Dong 2012 (EMTN) EUR 750m 2022 London 2,625% S&P: A+ Moody s: Baa1 Nej Engelsk Ret DFDS 2012 NOK 500m 2016 Oslo 3M NIBOR + 3,50% Nej Nej Norsk Ret Vestas 2010 EUR 600m 2015 Luxembourg 4,625% Nej Nej Engelsk Ret Kilde: De forskellige prospekter og information på børserne 2. Den danske historik En række af de største danske virksomheder såsom Carlsberg, AP Møller Mærsk, DONG Energy, TDC og ISS havde også forud for Finanstilsynets vejledende udtalelse af 4. juli 2012 i en årrække udstedt obligationer. Kendetegnende for disse udstedelser er, at de er af en sådan størrelse, at de kan tiltrække internationale investorer, og at omkostningerne ved at gennemføre internationale udstedelser kan retfærdiggøres. Investeringsbankerne har således rådgivet om, at denne type af udstedelser som tommelfingerregel kræver, at der som minimum rejses ca. EUR millioner. Visse af disse (blandt andre DONG Energy og TDC) er gennemført ved brug af EMTN (Euro Medium Term Note) programmer, hvor udsteder registrerer et basisprospekt. Basisprospektet kan i 12 måneder bruges som baggrund for flere udstedelser i henhold til obligationsbetingelser, som ikke skal godkendes af myndighederne, såfremt disse betingelser kan indeholdes i de standardbetingelser, som er beskrevet i basisprospektet. Da Finanstilsynets fortolkning af reglerne forud for udtalelsen af 4. juli 2012 i praksis indebar, at udsteder som oftest skulle have tilladelse som pengeinstitut eller sparevirksomhed, såfremt obligationer udgjorde mere end ca. 25 % af balancen, var muligheden for at gennemføre obligationsudstedelser reelt forbeholdt de største virksomheder. Visse virksomheder havde endvidere udnyttet muligheden for at udstede obligationer med optagelse til handel på Oslo Børs. Denne mulighed har været nærliggende for især shipping- og off shore-virksomheder og er udnyttet af blandt andre rederierne J. Lauritzen (2010 og 2012) og DFDS (2012 og 2013). Derudover har enkelte virksomheder gennemført udstedelser rettet mod amerikanske institutionelle investorer i henhold til Rule 144A 3 (Welltec, 2012). 4 Figur 1 ovenfor viser et udsnit af de nævnte typer af udstedelser. Af advokat (L) MBA, Christoffer Galbo og advokatfuldmægtig Ted Rosenbaum, Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab 33

3 Obligationsvilkårene bør indeholde bestemmelser om, hvordan obligationsejerne skal forholde sig, såfremt der bliver behov for at håndhæve og genforhandle obligationsvilkårene. Det kan her være praktisk at aftale vilkår, hvorefter obligationsejerne kan træffe beslutninger med virkning for alle på obligationsejermøder, der enten afholdes som fysiske møder eller efter en skriftlig procedure. Ingen af udstedelserne er denomineret i danske kroner, undergivet dansk ret for så vidt angår obligationsvilkår, eller optaget til handel på danske markedspladser. 5 De i henholdsvis november 2012 og marts 2013 af Danish Crown og AMBU udstedte obligationer adskiller sig fra hidtidige udstedelser af danske virksomheder ved at være denomineret i danske kroner, ved at obligationsvilkårene er underlagt dansk ret og ved at være henholdsvis blive optaget til handel på en dansk markedsplads. I Sverige er der i de senere år gennemført talrige udstedelser af obligationer denomineret i svenske kroner, med obligationsvilkår underlagt svensk ret og optaget til handel på NASDAQ OMX Stockholm. 6 Udstedere omfatter større børsnoterede svenske industrivirksomheder som for eksempel Sandvik, men også mellemstore børsnoterede virksomheder som for eksempel Swedish Orphan Biovitrum (SEK 800 millioner, 2012 og 2013) og mindre privatejede virksomheder som for eksempel Kährs (SEK 750 millioner, 2012). Grundpillerne i den svenske juridiske infrastruktur, den nordiske tradition og EU-regulering minder om den danske. Uanset den svenske industristruktur afviger fra den danske ved en større andel store virksomheder, synes den svenske udvikling at indikere, at flere danske virksomheder kunne følge i Danish Crowns og AMBUs spor og gennemføre udstedelser underlagt danske regler og optaget til handel på danske markedspladser. 3. Den juridiske ramme Selskabets bestyrelse træffer beslutning om at udstede obligationer. Udstederen skal i den forbindelse især forholde sig til regulatoriske spørgsmål, spørgsmål i relation til obligationsvilkårene, herunder hvorvidt der skal være en agent, og spørgsmål i relation til en eventuel børsnotering af obligationerne. Regulatoriske spørgsmål (FIL) Finanstilsynet fortolkede forud for den 4. juli 2012 Lov om finansiel virksomhed 7 ( FIL ) 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt. således, at udstedere af erhvervsobligationer skulle have tilladelse som pengeinstitut, såfremt følgende betingelser var opfyldt: 1) Virksomheden skulle modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, 2) Midlerne skulle modtages fra offentligheden, 3) Virksomheden skulle yde lån for egen regning, og 4) Modtagelsen af andre midler eller udlånsvirksomheden skulle udgøre en væsentlig del af virksomhedens drift. Såfremt betingelse 1), 2) og 4) var opfyldt, men virksomheden ikke ydede lån for egen regning (betingelse 3)), for eksempel fordi obligationer udstedtes direkte af driftsselskabet, ville udsteder skulle have tilladelse som sparevirksomhed, jf. FIL 334. Provenu fra obligationer anses på baggrund af lovbemærkningerne at udgøre andre midler, der skal tilbagebetales, jf. betingelse 1). Grænsen for hvornår der var tale om en væsentlig del, jf. betingelse 4), vurderedes konkret, men blev ofte draget ved ca. 25 % af balancen. Potentielle udstedelser risikerede således bortset fra i tilfælde, hvor investorerne var en lukket privat kreds at indebære en for udstederen lidet ønskelig og kompliceret drøftelse med Finanstilsynet, hvis udfald var usikkert. Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om forståelsen af 7, stk. 1 og stk. 3, 3. pkt. og 334 i Lov om finansiel virksomhed. Udtalelsen, som havde været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd (nu Det Finansielle Råd), indebar en lempelse af kravene til udstedere af erhvervsobligationer, idet udstedere herefter i færre tilfælde vil skulle have tilladelse i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Den i udtalelsen anførte baggrund herfor var, at Finanstilsynet ønskede at tilpasse dansk praksis praksis i andre EU-lande og dermed øge virksomheders adgang til at benytte erhvervsobligationer som finansieringskilde. Finanstilsynets juridiske hovedargument bag den ændrede fortolkning, som støttedes på kreditinstitutdirektivets 8 artikel 5, stk. 2, var, at de hensyn, som hidtil var søgt varetaget gennem Lov om finansiel virksomhed nemlig hensynene til beskyttelse af indskydere/investorer blev varetaget af prospektreglernes krav til information af investorer og i øvrigt af MiFID-reglerne 9 om investorbeskyttelse. Finanstilsynet fandt på denne baggrund, at udstedelse af erhvervsobligationer, der er omfattet af pligten til at offentliggøre og udstede prospekt i henhold til Lov om værdipapirhandel 10, som udgangspunkt ikke anses for omfattet af reguleringen i FIL 7 og 334. Udtalelsen strakte imidlertid ræsonnementet vidt for så vidt som undtagelsen fra Lov om finansiel virksomheds krav om tilladelse ikke blot gjaldt tilfælde, hvor en udstedelse indebærer prospektpligt, men også tilfælde, hvor prospektreglerne undtager fra prospektpligt. Det følger af Lov om værdipapirhandel 23, stk. 1 og 24, stk. 1, at udstedere af værdipapirer ikke må foretage udbud til offentligheden eller foranledige værdipapirerne optaget til handel på et reguleret marked, førend et prospekt er offentliggjort og godkendt. Bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR ( Prospektbekendtgørelsen ) indeholder imidlertid en række undtagelser til prospektpligten. 11 Undtagelserne omfatter især udbud 1) til kvalificerede investorer, 2) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land, 3) hvor hver investor skal investere mindst EUR , eller 4) hvor den pålydende værdi pr. værdipapir er mindst EUR Ifølge Finanstilsynets udtalelse af 4. juli 2012 vil investorerne i de situationer, som undtagelserne dækker, som udgangspunkt blive anset for at være professionelle investorer. Dette begrunder fritagelsen fra prospektpligt, og Finanstilsynet finder, at der af samme grund ikke vil være tale om modtagelse af midler fra offentligheden, jf. FIL 7, 34

4 Figur 2 Den juridiske ramme Udstedelse Notering Løbende FIL Tilladelse? Kapitalmarkedsret Prospektregler Markedsføring Kapitalmarkedsret Prospektregler Markedspladsens regler (NASDAQ OMX, First North, LUX) Kapitalmarkedsret Oplysningsforpligtelser Finansieringsret Kreditor><debitor Obligationsvilkår Finansieringsret Kreditor><debitor Obligationsvilkår Figur 3 Finanstilsynets udtalelse af 4. juli 2012 Gammel fortolkning Krav om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, hvis: 1. Modtager midler, der skal tilbagebetales 2. Modtager midler fra offentligheden 3. Yder lån for egen regning* 4. Væsentlig del af virksomhedens drift Risiko for krav om tilladelse ved større udstedelser * Hvis dette krav ikke er opfyldt, så krav om tilladelse til sparevirksomhed. Ny fortolkning Ikke krav om tilladelse, hvis: A Prospektpligt* eller B Specifikt undtaget fra prospektpligt*: 1. Rettet mod kvalificerede investorer 2. Rettet mod 150 eller færre investorer pr. land 3. Nom. stykstørrelse på min. EUR , eller 4. Mindstebeløb pr. investor på minimum EUR Udstedelser kan struktureres, så tilladelse er ufornøden * Finanstilsynet har taget forbehold for konkret at kunne vurdere strukturer. stk. 3, medmindre udsteder er bekendt med, at erhvervelsen sker med henblik på videresalg til ikke-professionelle investorer. Dette indebærer, at udstedere kan strukturere en udstedelse af erhvervsobligationer således, at der i forbindelse med selve udbuddet hverken vil være spørgsmål om pengeinstituttilladelse eller om prospektpligt, for eksempel ved at have en styk størrelse på mindst EUR Finanstilsynet skriver imidlertid også i sin udtalelse 12, at [h]vis udsteders hensigt (umiddelbart eller efterfølgende) er notering af erhvervsobligationerne på et reguleret eller ikke-reguleret marked (selvstændigt eller i forståelse med den umiddelbare erhverver), anser Finanstilsynet det som et stærkt indicium på, at der sker henvendelse til offentligheden. Dette gælder bl.a. notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller en OTF eller en multilateral handelsfacilitet som Luxembourg Euro MTF eller Rækkevidden af denne modifikation er desværre uklar, hvad enten den efterfølgende optagelse til handel sker på et reguleret eller et ikke reguleret marked. Såfremt obligationerne optages til handel på et reguleret marked, vil der skulle udarbejdes et prospekt i henhold til Prospektbekendtgørelsen. Et sådant prospekt udarbejdet i forbindelse med selve udstedelsen ansås af Finanstilsynet, jf. ovenfor, for i sig selv som udgangspunkt at indebære, at hensynene efter Lov om finansiel virksomhed var iagttaget med den virkning, at spørgsmålet om pengeinstituttilladelse som udgangspunkt ikke er relevant. Det ville derfor være nærliggende, om spørgsmålet om pengeinstituttilladelse forblev irrelevant uanset noteringen, særlig hvor hver investor skal investere ca. EUR , eller hvor den pålydende værdi er min. EUR Det samme bør gælde, hvor det ved optagelse til handel på et ikke-reguleret marked udarbejdes et prospekt i henhold til Prospektbekendtgørelsen. Og uanset der ved optagelse til handel ikke udarbejdes et egentligt prospekt, idet der for eksempel i forbindelse med notering på First North Bond Market blot udarbejdes en virksomhedsbeskrivelse, jf. nedenfor om optagelse til handel, ville det være nærliggende, om selve optagelsen til handel ikke gjorde nogen forskel i forhold til spørgsmålet om pengeinstituttilladelse, hvor der er tale om investeringer af en størrelse, som præsumptivt er forbeholdt professionelle investorer. Konsekvensen af de forskellige forbehold i Finanstilsynets udtalelse er dog, at en udsteder meget tidligt i processen bør forelægge den påtænkte struktur for Finanstilsynet med henblik på at sikre, at Finanstilsynet er enig i, at strukturen ikke indebærer spørgsmål om pengeinstituttilladelse. Det vil så forhåbentlig vise sig, at forbeholdet skal ses som udtryk for, at Finanstilsynet blot vil have hånd i hanke med udviklingen. 35

5 Det vil ofte være et krav fra investorer, at obligationerne optages til handel på en markedsplads. Dette skyldes primært investeringsmandater og placeringsregler, mens likviditet og prissætning ikke har samme vægt som for aktier. Figur 4 Typiske forskelle mellem banklån og erhvervsobligationer Egenskab Banklån Erhvervsobligationer Løbetid 1-3 år Normalt 1-7 år Rente Variabel rente Ofte fast årlig rente Sikkerhed Ja Typisk nej Covenants Stærke Svagere, afhængig af udsteder Position i kapitalstrukturen Senior Over aktiekapital Offentlig videregivelse af information Nej Ja (afhængig af notering) Dokumentation Låneaftale Obligationsvilkår + evt. prospekt/virksomhedsbeskrivelse Omsættelige Svært Ja Forholdet mellem udsteder og investor Forholdet mellem udsteder og investor reguleres i de for obligationen gældende obligationsvilkår. Der er som udgangspunkt aftalefrihed ved fastsættelsen af disse, men såfremt obligationerne skal optages til handel, skal de være frit omsættelige. Der findes ikke endnu en markedsstandard for virksomhedsobligationer på det danske marked, men med tiden vil en sådan blive udviklet svarende til, hvad der kendes fra internationale markeder. Den indledende markedsføring i forbindelse med en obligationsudstedelse vil ofte ske på baggrund af et Term Sheet, som i løbet af processen færdigforhandles med ledende investorer. Obligationsvilkårene vil som oftest være væsentligt mere kortfattede end de låneaftaler, som ville skulle forhandles for lån af tilsvarende størrelse. Løbetid vil typisk være længere, og kreditor vil, bortset fra i misligholdelsestilfælde eller i tilfælde af et skifte i kontrollen med udsteder, ikke kunne opsige lånet forud for udløb. Endvidere vil obligationsvilkårene indeholde færre begrænsninger på udsteders drift og krav til nøgletal ( covenants ) end bankfinansiering. 13 Disse forhold anses for at være væsentlige fordele ved at udstede obligationer. Vilkårenes nærmere indhold afstemmes dog ved forhandling mellem udsteder og ledende investorer og vil afhænge af en række faktorer. Der er således intet til hinder for, at obligationsvilkårene indeholder stramme covenants, eller for at udsteder stiller sikkerhed for gælden i henhold til obligationerne. En senere erhverver af en obligation vil blive bundet af de for obligationen gældende vilkår. Figur 4 indeholder en oversigt over typiske fordele og ulemper ved finansiering ved hjælp af henholdsvis banklån og obligationsudstedelser. Obligationsvilkårene bør indeholde bestemmelser om, hvordan obligationsejerne skal forholde sig, såfremt der bliver behov for at håndhæve og genforhandle obligationsvilkårene. Det kan her være praktisk at aftale vilkår, hvorefter obligationsejerne kan træffe beslutninger med virkning for alle på obligationsejermøder, der enten afholdes som fysiske møder eller efter en skriftlig procedure. Indkaldelse, afholdelse og beslutningsregler kan konstrueres med udgangspunkt i Selskabslovens regler således, at der er quorum krav, og at beslutninger som udgangspunkt træffes med simpelt flertal, mens for obligationsejerne mere væsentlige beslutninger kræver kvalificeret majoritet. Ændringer af obligationsvilkårene kræver derudover udsteders accept. Agent Obligationsvilkårene kan endvidere, med henblik på at koordinere varetagelsen af kreditorinteresser, indeholde vilkår om, at en agent eller trustee bemyndiges til at foretage visse nærmere afgrænsede dispositioner på vegne de til enhver tid værende obligationsejere. Disse dispositioner kan omfatte mere mekaniske opgaver som for eksempel renteberegning og formidling af betalinger, men kan også omfatte indkaldelse af obligationsejermøder, overvågning af låntagers overholdelse af sine forpligtelser og håndhævelse af misligholdelse. Mekanismen vil her ofte være, at agenten i tilfælde af misligholdelse enten skal opsige gælden eller indkalde et obligationsejermøde. Agenten kan endvidere bemyndiges til på vegne obligationsejerne at aftale mindre væsentlige ændringer i obligationsvilkårene med udsteder. Også i forbindelse med en egentlig restrukturering af gælden er det praktisk, såfremt forhandlingerne kan forestås af en agent, som kan forelægge et forhandlingsresultat for obligationsejerne, som så kan træffe beslutning om eventuel godkendelse med en i forvejen fastsat majoritet. Jo mere usikker gælden er, jo større grund er der således 36

6 Det vil ofte være et krav fra investorer, at obligationerne optages til handel på en markedsplads. De mest nærliggende markedspladser at benytte i Danmark er henholdsvis NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller First North Bond Market. 37

7 Processen i forbindelse med udstedelse og notering af obligationer på danske markedspladser er forholdsvis enkel. På den nye markedsplads, First North Bond Market, er der ikke krav om et egentligt prospekt, ligesom der ikke er krav om, at regnskaber aflægges efter IFRS. NASDAQ OMX Copenhagen A/S vil kunne blive mere attraktivt, såfremt processen i forbindelse med Finanstilsynets godkendelse af prospekter forenkles. til at overveje en struktur med en agent. Til gengæld kan de usikkerheder, der knytter sig til agentstrukturer, jf. nedenfor, gøre, at det er mere hensigtsmæssigt at fravælge brugen af agent, hvor udstedelsen har en høj kreditsikkerhed, og der derfor med en høj grad af sandsynlighed ikke vil være større behov for en agent. På det svenske marked bruges agenter således som udgangspunkt, hvor der er tale om high yield (ikke investment grade) udstedelser. Det er en forudsætning for, at en agentordning kan virke efter hensigten, at også senere erhververe er bundet af obligationsvilkårenes bestemmelser om agentens virke, herunder agentens bemyndigelse. Udgangspunktet må være, at obligationsvilkårenes bestemmelser også på dette punkt binder en senere erhverver af en obligation, jf. princippet i Gældsbrevslovens Agenten kan endvidere kun udfylde den tiltænkte rolle, såfremt de enkelte obligationsejere ved en såkaldt no action clause afskæres fra individuelt at påtale og håndhæve de rettigheder, som agenten er bemyndiget til at varetage på obligationsejernes vegne. Agenten skal i denne forbindelse ultimativt kunne tage processuelle skridt på obligationsejernes vegne, mens obligationsejerne omvendt skal være afskåret derfra. 15 Udvalgsrapporten nævner, at dansk ret også på dette punkt er uklar. Et par ældre danske domme om partialobligationer 16 støtter, at agenten kan tillægges sådanne eksklusive beføjelser, 17 ligesom dette har en vis støtte i mandatretlige synspunkter. 18 Spørgsmålet var også uklart i norsk ret frem til en kendelse fra den norske Højesteret i , hvorefter den norske agent, Norsk Tillitsmann, hvis kompetence alene var aftalebaseret, havde søgsmålskompetence for obligationsejeres krav som forudsat i obligationsvilkårene. Den norske Højesterets detaljerede begrundelse fremhævede da også de fordele, som en sådan ret indebærer for alle involverede parter, herunder for de obligationsejere som individuelt er afskåret fra at tage processuelle skridt såvel som for udsteder. Afgørelsen i forhold til agenten havde således retskraft i forhold til obligationsejerne. Det må vel antages, at danske domstole vil skele til den norske afgørelse, indtil spørgsmålet måtte blive udtrykkeligt reguleret i dansk ret således som anbefalet i Udvalgsrapporten. 20 I Sverige, hvor agentens kompetence til at tage retlige skridt på vegne obligationsejerne heller ikke endnu er eksplicit reguleret eller afgjort i retspraksis, tager obligationsvilkårene typisk højde for usikkerheden. Således tillægges kompetencen i første omgang agenten, og hver obligationsejer er i henhold til obligationsvilkårene forpligtet til at udstede sådanne yderligere fuldmagter, som agenten måtte bede om, for eksempel i forbindelse med processuelle skridt. 21 Såfremt domstolene afviser agentens ret til at repræsentere obligationsejerne, eller agenten ikke opfylder sin forpligtelse til at tage retlige skridt, kan obligationsejerne, såfremt et obligationsejermøde træffer beslutning derom, i fællesskab tage sådanne retlige skridt. Lignende bestemmelser kan anvendes i obligationer underlagt dansk ret. Det kan endvidere være praktisk med en agent i de mere sjældne tilfælde, hvor obligationerne pantsikres. Endskønt heller ikke dette spørgsmål ses afklaret i retspraksis 22, må det antages, at en agent vil kunne agere som security agent og holde et pant på vegne obligationsejerne og i eget navn iagttage sikringsakten. 23 Såfremt pantet skal realiseres med fogedrettens hjælp, kan agenten antageligvis med hjemmel i obligationsvilkårene tage sådanne skridt på vegne obligationsejerne, jf. ovenfor. Pantet vil i denne situation være sikret i forhold til udsteders (pantsætters) øvrige kreditorer, ligesom obligationsejerne vil være sikret i forhold til agentens kreditorer, forudsat at pantet holdes adskilt fra agentens formue. Optagelse til handel Det vil ofte være et krav fra investorer, at obligationerne optages til handel på en markedsplads. Dette skyldes primært investeringsmandater og placeringsregler 24, mens likviditet og prissætning ikke har samme vægt som for aktier. De mest nærliggende markedspladser at benytte i Danmark er henholdsvis NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller det af NASDAQ OMX den 7. december 2012 lancerede nye marked, First North Bond Market. 25 NASDAQ OMX Copenhagen A/S er et såkaldt reguleret marked, og dokumentationskravene i forbindelse med optagelse til handel er strengere end på First North Bond Market. Det er dog værd at bemærke, at der hverken på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller på First North Bond Market stilles krav om, at der opnås en særlig spredning af udbuddet blandt flere investorer. Det er således en betingelse for optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, at der udarbejdes et prospekt i henhold til Prospektbekendtgørelsen 26, og dette skal godkendes af Finanstilsynet, jf. VPL 23, stk. 1 og 2. Finanstilsynets praksis for godkendelse af prospekter indebærer, at Finanstilsynet som udgangspunkt skal gennemgå fire prospektudkast forud for den endelige godkendelse. Finanstilsynet bruger op til ti arbejdsdage til første gennemgang af prospektet og op til fem arbejdsdage til hver af de efterfølgende gennemgange. Fristen på ti arbejdsdage forlænges dog til tyve arbejdsdage, hvis prospektet vedrører værdipapirer udstedt af en udsteder, som ikke har nogen værdipapirer optaget til handel, og som ikke tidligere har udbudt værdipapirer til offentligheden. 27 Denne noget langstrakte proces anses af udstedere og investeringsbanker for at være en væsentlig ulempe ved at optage obligationer til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og det bør i det fortsatte arbejde med at udvikle det danske obligationsmarked overvejes, hvordan dette kan gøres smidigere. 28 First North Bond Market er ikke et reguleret marked, men en såkaldt alternativ markedsplads. Udstederen kan her i forbindelse med ansøgningen om notering og optagelse til handel vælge at indsende en virksomhedsbeskrivelse i stedet for et godkendt pro- 38

8 Figur 5 Proces for udstedelse og optagelse til handel af erhvervsobligationer Påske Invitation til investormøder Roadshow Bookbuilding, allokering Godkendelse af virksomhedsbeskrivelse/ prospekt Afklaring med FT og First North/NASDAQ OMX Soft sounding Afregning og betaling Optagelse til handel Evt. due diligence { Marts April Maj Juni Dokumenter: Investorpræsentation Term sheet Obligationsvilkår Virksomhedsbeskrivelse/prospekt spekt, jf. First North Bond Market Rule Book pkt Kravene til en virksomhedsbeskrivelse 29 er markant lavere end kravene til et prospekt, og en velorganiseret udsteder vil med begrænset bistand kunne udarbejde en virksomhedsbeskrivelse på kort tid og uden at bruge mange ressourcer. Såfremt tilstrækkelig information allerede er tilgængelig for markedet, er end ikke en virksomhedsbeskrivelse påkrævet. En virksomhedsbeskrivelse skal blandt andet indeholde en beskrivelse af (i) virksomhedens forretningsmodel, organisation, konkurrencesituation, risikofaktorer og begrundelse for beslutningen om udstedelsen, (ii) de vigtigste kontrakter, patenter etc., (iii) ejerskabsstruktur, (iv) betingelserne og vilkårene for obligationerne og (iv) sidste to års årsrapporter, jf. First North Rule Book pkt Årsrapporter kan, som i prospekter, indkorporeres ved henvisning. 30 Der stilles for virksomhedsbeskrivelser ikke krav om erklæringer fra finansiel formidler/arrangører og revisor, mens det i henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler for udstedere af obligationer kræves, at prospekter for obligationer indeholder en erklæring fra en eventuel finansiel formidler/arrangør og i særlige tilfælde også fra revisor. 31 Det kan være en væsentlig fordel for udstedere, der ikke aflægger regnskaber efter de internationale IFRS-standarder, at udstedere på First North Bond Market kan vedblive at aflægge regnskaber i henhold til nationale regnskabsstandarder. Udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S skal derimod omarbejde historiske regnskaber til, og fremadrettet aflægge regnskaber efter, IFRS. Virksomhedsbeskrivelsen skal i modsætningen til prospektet ikke godkendes af Finanstilsynet, men alene af First North Bond Market. Ifølge First North Bond Market Rulebook skal ansøgningen om optagelse til handel, inklusive eventuel virksomhedsbeskrivelse, være First North i hænde senest otte dage forud for første handelsdag, men denne korte proces forudsætter naturligvis, at den indleverede virksomhedsbeskrivelse opfylder kravene. En udsteder på First North Bond Market skal i forbindelse med optagelse til handel have tilknyttet en såkaldt Certified Adviser, jf. First North Bond Market Rule Book Formålet hermed er, at udstederne skal overholde de gældende noteringsregler og modtage rådgivning om indretning af virksomheden til at kunne overholde oplysningsforpligtelser som følge af optagelse til handel. Optagelse til handel af obligationerne indebærer, hvad enten der er tale om optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller First North Bond Market, at udsteder løbende skal give markedsmeddelelser om resultater og om forhold af væsentlig betydning for kursen på obligationerne. For udstedere, hvis aktier allerede er optaget til handel, vil der som udgangspunkt ikke være tale om nogen yderligere byrde. Kursen på obligationerne vil således for så 39

9 Udviklingen af et dansk marked forudsætter imidlertid også, at større investorer beslutter sig for at prioritere deltagelse i udviklingen, uanset det i den indledende fase vil være mere arbejdstungt end blot at investere i tilsvarende papirer på etablerede udenlandske markeder. vidt angår udsteders forhold især afhænge af kreditrisikoen, og de meddelelser, der i forvejen gives, vil dække dette også. 4. Proces Processen i forbindelse med udstedelser af obligationer, der optages til handel på danske markedspladser, er forholdsvis enkel, især hvor obligationerne optages til handel på NASDAQ OMX nye markedsplads, First North Bond Market. En udsteder bør indledningsvist drøfte med sin finansielle rådgiver, om det vil være formålstjenligt forud for udstedelsen at opnå en rating hos et kreditvurderingsbureau. Proceduren i forbindelse hermed er ganske omfattende, og en lang række udstedelser gennemføres uden rating. Spørgsmålet afhænger især af størrelsen på udstedelsen og af, hvilke investorer udstedelsen rettes imod. En udsteder bør derefter, når en struktur for udstedelsen er fastlagt i samarbejde med relevante rådgivere, forelægge strukturen for Finanstilsynet med henblik på at sikre, at Finanstilsynet er enig i, at der ikke er krav om pengeinstituttilladelse. Der bør derefter iværksættes finansielle og juridiske due diligenceundersøgelser med henblik på at sikre, at investorer får al relevant information om udsteder. Praksis i Sverige har udviklet sig således, at der for udstedere, der allerede har udstedt værdipapirer optaget til handel på svenske børser, alene gennemføres en begrænset due diligence, mens der for andre udstedere gennemføres fuld due diligence. Omfanget af due diligence for nye udstedere vil især afhænge af, hvor komfortabel den medvirkende bank er med de til det udstedende selskab knyttede risici. Sideløbende med due diligence-undersøgelserne kan udkast til obligationsvilkår, term sheet og eventuel agentaftale udarbejdes, ligesom emissionsbanken og udsteder kan udarbejde investorpræsentation til brug for markedsføring af obligationerne, og investormøder kan planlægges. Når due diligence er gennemført, færdiggøres investorpræsentation, hvorefter marketing påbegyndes. Sideløbende med marketingmøder færdigforhandles term sheet og obligationsvilkår med ledende investorer, og legal opinions og eventuelle comfort letters fra henholdsvis advokater og revisor afgives, hvorefter der gennemføres en form for book building, og obligationerne udstedes mod betaling. Såfremt obligationerne er omfattet af en af undtagelserne til prospektpligt i Prospektbekendtgørelsen, jf. ovenfor, er det ikke nødvendigt, at prospektet eller virksomhedsbeskrivelsen er færdig på tidspunktet for udstedelsen, og obligationsvilkårene kan indeholde bestemmelse om, at notering, eller ansøgning derom, skal ske henholdsvis indgives for eksempel inden seks måneder efter udstedelsen. Denne kadence anvendes ofte i Norge og Sverige og er især hensigtsmæssig, hvor finansieringen skal rejses hurtigt, mens det også henset til markedspladsens og Finanstilsynets procedurer kan være vanskeligt at få godkendt dokumenterne til brug for noteringen i samme tempo. Udsteder og emissionsbank er bedre beskyttet mod et potentielt ansvar, såfremt investorernes tegningsmateriale er mere fyldestgørende, og dette kan tale for at forsøge at nå at have materialet, eller i hvert fald et fremskredent udkast, klart på tidspunktet for udstedelsen. 5. Konklusion Finanstilsynet har med sin udtalelse af 4. juli 2012 fjernet en væsentlig hæmsko for etableringen af et dansk marked for erhvervsobligationer. Det er for både investorer og låntagere ønskværdigt, at et sådant marked etableres, og der synes også at være politisk vilje dertil. Udvalgsrapporten nævner relevante problemstillinger i relation til virksomhedsobligationer, men uanset at den juridiske infrastruktur kan forbedres, er det værd at notere, at samme typer af juridiske problemstillinger og usikkerheder ikke har hindret udviklingen af forholdsvist velfungerende markeder i vore nabolande. Regulatoriske spørgsmål bør derfor ikke hindre udviklingen af et dansk marked. Obligationsudstedelser er således værd at overveje nærmere for virksomheder med et lånefinansieringsbehov, der overstiger ca. DKK 200 millioner. Processen i forbindelse med udstedelse og notering af obligationer på danske markedspladser er forholdsvis enkel. På den nye markedsplads, First North Bond Market, er der ikke krav om et egentligt prospekt, ligesom der ikke er krav om, at regnskaber aflægges efter IFRS. NASDAQ OMX Copenhagen A/S vil kunne blive mere attraktivt, såfremt processen i forbindelse med Finanstilsynets godkendelse af prospekter forenkles. Udviklingen af et dansk marked forudsætter imidlertid også, at større investorer beslutter sig for at prioritere deltagelse i udviklingen, uanset det i den indledende fase vil være mere arbejdstungt end blot at investere i tilsvarende papirer på etablerede udenlandske markeder. Såfremt denne vilje manifesteres, vil de øgede kapitalkrav til bankerne skubbe på udviklingen, således at låntagere og investorer også lettere kan enes om de kommercielle vilkår, herunder især pris (rente). 40

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Agenda. Nordic Trustee A/S. Det nordiske obligationsmarked. Formålet med at udpege en repræsentant Trustee ordningen

Agenda. Nordic Trustee A/S. Det nordiske obligationsmarked. Formålet med at udpege en repræsentant Trustee ordningen Agenda Nordic Trustee A/S Det nordiske obligationsmarked Formålet med at udpege en repræsentant Trustee ordningen Status på lovgivning og standarddokumentation 2 Nordic Trustee A/S Nordic Trustee A/S er

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard Erhvervsobligationer Selskabsdagen 2013 26. september 2013 Advokat Morten Krogsgaard Nyhedens interesse Erhvervsobligationer Finansiering af små og mellemstore virksomheder er stadig i fokus Seneste debat

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S

Indkaldelse til Obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Indkaldelse til Obligationsejermøde 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 21. august 2014 INDKALDELSE TIL OBLIGATIONSEJERMØDE Ejere af obligationer ("Obligationsejere")

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard Indholdsfortegnelse Baggrund Sekuritisering Erhvervsobligationer Salg af aktiver Side

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere