GIC Wellness ApS. Situationsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIC Wellness ApS. Situationsrapport"

Transkript

1 GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i nogle af nedennævnte opgørelser/forklaringer vil der indgå anslåede beløb. Regnskabsføringen hos GIC Wellness ApS indeholder under et både drifts- og anlægsudgifter. Drift Driftsindtægter Der er opstillet følgende budgetter ekskl. moms: Billetsalg: Det oprindelige budget er udarbejdet ud fra et besøgstal på årlig, mens det reviderede budget er beregnet ud fra et besøgstal på årligt. Oprindelig budget 12 mdr. Revideret budget 12 mdr. Lokaleleje 0 0 Billetsalg, sauna, dampbad, varmtvandsbassin, lounge Gavekort Arrangementer og firmaaftaler Salg af ydelser, massage, salt- og aromabade m.v. Salg af varer Øvrige indtægter Indtægter i alt Det reviderede budget pr.17. november 2008 er identisk med budget Billetsalg: I det oprindelige budget var der foretaget beregning ud fra 357 åbningsdage med 27 besøgende pr. dag, mens der i nuværende budget regnes med 204 åbningsdage med 22 besøgende pr. dag. Salget var oprindelig budgetteret med personer á 140 kr. i alt kr. mod nuværende personer á 140 kr. i alt kr. Sammenlignes der med omsætningen for perioden 1/10 31/ , som udgør kr., må selv det reviderede budget anses for urealistisk. Det skal dog nævnes, at der i december måned er solgt gavekort for ca kr. excl. moms, som først tillægges omsætningen og besøgsantallet i.f.m. benyttelse af gavekortet. Medregnes gavekortene har der således været en omsætning for 3 mdr. svarende til kr., hvilket svarer til en årlig omsætning på ca kr. eller 36% af det reviderede budget. Besøgstal for oktober kvartal 2008 excl. december måneds salg af gavekort: Wellness (billetsalg) Kropsbehandl. Massager Saltkar Stenmassage Total

2 Der foreligger opgørelse pr. uge fra uge 40 til uge 1, hvor ovennævnte totaler indgår. 3 måneders levetid er ikke meget at måle besøgstallet på, da Wellness afdelingen først skal blive kendt i den bredere befolkning. Driftsudgifter Der er opstillet følgende udgiftsbudgetter i hovedgrupperinger excl. moms: Oprindelig budget 12 mdr. Revideret budget 12 mdr. Løn- og pensionsandele, herunder erhvervsskade/erhversansvarsforsikring, arbejdstøj Administration, Ledelse og kontorhold, revision Driftsudgifter maskiner/inventar, herunder forsikringer og mindre nyan- skaffelser u/ kr. Lokaleomkostninger, herunder rente og afdrag lån, husleje, forbrugsafgifter, forsikringer og rep./vedligehold bygninger Varekøb/Fremmed arbejde, herunder varekøb, anskaffelser anlæg 1. år, markedsføring, fremmed hjælp, mindre nyanskaffelser og rengøringsartikler Udgifter i alt Der har ikke været meget tid til at gennemgå de enkelte poster, og bogføringen er ikke nødvendigvis opstillet og grupperet som de opstillede budgetter. På lønsiden har der oprindelig været ansat 4,2 medarbejder, som i dag er reduceret til 2,2 medarbejder d.v.s. 2 fuldtidsansatte og 1 medarbejder på 10 timer ugentligt. Afskedigelsen af medarbejdere vil dog først slå fuldt igennem i Ud over ovennævnte medarbejdere er der under Administration, ledelse og kontorhold, revision aflønnet en administrativ medarbejder på 5 timer ugentligt. Om der er reduceret nok i forhold til besøgsantal og indtjening, skal være usagt efter kun 3. mdr. levetid. Om alle udgiftsposter er budgetteret højt nok er svært at måle men under Administration, ledelse og kontorhold, revision indgår revisionsandelen med kr. årligt, hvilket er meget lavt budgetteret. Forventet resultat Oprindelig budget 12 mdr. Revideret budget 12 mdr. Indtægter i alt jf. ovennævnte Udgifter i alt

3 Budgetteret resultat Både det oprindelige og det reviderede budget er udarbejdet som årsbudgetter i fuld drift. Der er ikke i budgetterne taget hensyn til længden af opstartsperiode og en gradvis indtægtsstigning. Det kan anbefales, at der udarbejdes et realistisk budget for 2009, hvor der tages hensyn til en opstartsperiode. Det er nødvendigt for en kommende finansieringsplan at vide, hvornår det kan forventes, at driften går i nul. Anlægsregnskab Anlægsbudgettet var oprindeligt på excl. moms, svarende til incl. moms. Der er senere truffet beslutning om indkøb af et saltflydekar til kr. samt indkøb af inventar m.v. således at det endelige anlægsbudget beløber sig til excl. moms, svarende til incl. moms. Iflg. opgørelse fra GIC Wellness ApS kan de afholdte udgifter og anslåede restudgifter i anlægsregnskabet opgøres således: Beløb i hele tusinde kr. Afholdte anlægsudgifter indtil dato Mindre nyanskaffelser (massagestole) 247 Garantiprovision 76 Låneomkostninger 100 Saltflydekar 164 Prioritetsrenter 180 Rest diverse 10 Total anslået anlægssum Herudover skal der tillægges udgifter til landinspektør samt skødeomkostninger, der anslås til at udgøre ca kr. Sammenlignes de opgjorte udgifter kr. + tillæg af landinspektør og skødeomkostninger med det endelige budget kr., bevirker dette, at der p.t. kan opgøres et merforbrug på ca kr. Det skal her anføres, at anlægsregnskabet ikke er færdigt, og at der indgår anslåede udgifter. Finansiering af anlægsregnskabet kan opgøres således: Lån i LR Realkredit kr. Erhvervslån kr. Indskud ved oprettelse af ApS kr. Træk på kassekredit ca kr. Total kr. I ovennævnte finansieringsmodel er der ikke taget højde for omkostninger ved låneoptagelse, hvilket bevirker, at låneprovenuet og dermed finansieringen via låneandelen vil være mindre. Trækket på kassekreditten til finansiering af anlægsudgifter kan være kr. højere end i det ovenfor anførte. Aktiver 3

4 Her er registreret værdi af bygning, varedebitorer og de likvide midler. Passiver Der er registreret følgende gældsforpligtigelse i hele kr.: Primo Bevægelser Gæld ultimo 2008 Lån i LR Realkredit Erhvervslån Kassekredit Anpartskapital Uindløste gavekort Total LR Realkredit har pant i ejendommen. Likviditet GIC Wellness ApS har en kassekredit, som ifølge det oplyste har et max. på kr. Indtil 1. marts 2009 er der fra bankens side bevilget et yderligere træk på kr., således at max. overtræk indtil denne dato er på kr. Ved opgørelse udarbejdet af GIC Wellness ApS den 8. januar 2009 fremgår følgende: Skyldige poster, heraf flere anslået Tilgodehavende udestående, (ikke faktureret) Træk på kassekreditten 8/ Total finansiel behov Kassekredit max. træk Finansiel merbehov I ovennævnte opgørelse er der desuden ikke taget højde for skyldige feriepenge til ansatte samt revisionshonorar. Da der ikke er udfærdiget skøde på ejendommen betales der garantiprovision til banken. Garantiprovisionen udgør 1,5% af lånehovedstolen på i det oprettede lån vedr. LR Realkredit A/S. Kvartalsvis svarer dette til ca kr. Det skal nævnes, at der siden opgørelsen blev udarbejdet, er overført kr. til kassekreditten ud af GIS opsparingskonto på ca kr. Opsparingskontoen er de midler, som skulle være GIS andel af finansieringen af svømmehallen, i alt 1,4 mio. kr. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning 6. januar 2009, skal de kr. anvendes til kapitalforøgelse i GIC Wellness ApS. GIC stillede forpligtigelser 4

5 GIS foreningerne har betalt indskuddet vedr. anpartsselskabet på kr. GIS foreningerne har deponeret kr. for kassekreditten. GIS foreningerne har indkøbt vaskemaskine og tørretumbler kr. incl. moms. Lejeprisen er fastsat til kr. incl. moms, forbrug af el og vaskemidler pr. måned. (Det er endnu ikke besluttet, men kan komme på tale, at GIC Wellness ApS tilbagekøber maskinerne). Norddjurs kommunes garantiforpligtigelser Garantisum Kautionsprocent Kautionsforpligtigelse ultimo 2008 Lån LR Realkredit Djurslands Bank 25% % af Djurslands Bank, erhvervslån, oprindelig + rentetilskrivning , ,41 100% ,56 I alt ,56 Norddjurs kommunes låneramme En kommune kan optage lån eller garantere for lån, når der i kommunen er en låneramme. Låneramme opgøres ud fra hvor meget jord kommunen har købt i året eller hvor meget der er anvendt til energibesparende foranstaltninger. Uforbrugt låneramme kan ikke anvendes i følgende regnskabsår. Hvis kommunen ingen låneramme har, kan der i det enkelte år søges dispensation. Hvis dispensationen ikke godkendes, skal kommunen deponere et tilsvarende beløb, som der er optaget lån eller garanteret for. 5

6 Svømmehallen Drift Svømmehallen har været i drift siden den 1. oktober 2008, og der foreligger endnu ikke et driftsregnskab for de første 3 måneder. Der mangler bogføring af såvel udgifter som indtægter, og en række leverandørfakturaer er endnu ikke modtaget. Et revideret regnskab af driften forventes færdigt primo marts måned Ud fra foreløbige opgørelser ser det dog fornuftigt ud. Svømmehallen har et pænt besøgstal, og der har i alt været et salg af billetter på ca kr. incl. moms for de første 3 måneder. Beløbet er ikke afstemt til bogholderiet. På baggrund af 3 måneders drift, hvor der ikke foreligger et endeligt regnskab, samt det forhold at besøgstallet kan være meget sæsonbetonet, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udtale sig om, at svømmehallen på sigt kan udvise et overskud. Overgangen fra den gamle svømmehal og til den nye har medført forøgede driftsudgifter og indtægter. Der er aftalt med kulturafdelingen at forøgede udgifter til varme, el og vand samt lønudgifter skulle ses i forhold de forøgede indtægter/badebilletter. Den 7. august 2007 blev der foretaget en beregning heraf, hvilket medførte en forventet årlig merudgift på kr. Der blev i den forbindelse tilført svømmehallen et yderligere driftstilskud på kr., og sagen skulle tages op på et senere tidspunkt, når svømmehallen kom i drift. Sagen er genoptaget den 20. januar 2009, og ud fra det foreliggende materiale og beregninger skal svømmehallen fremover havde tilført yderligere kr., (d.v.s. ud over de allerede tilførte kr.) for at dække udgifterne i driftsregnskabet. Forudsætningerne for ovennævnte fremgår af bilag udarbejdet og aftalt mellem kulturafdelingen og Grenaa Idrætscenter. Det forøgede driftstilskud skal desuden dække de ekstra udgifter til ansættelse af personale i svømmehallen. På grund af den udvidede åbningstid, flere bassiner og et meget større areal i svømmehallen i forhold til den gamle svømmehal ved Søndre Skole, har det været nødvendigt at øge antallet af personale fra 3 ansatte til 6 ansatte. Med det nuværende kendskab til indtægts- og udgiftsforholdene ved driften af svømmehallen ved Grenaa Idrætscenter er det ikke muligt at vurdere, om der vil være økonomiske muligheder for at yde tilskud til driften af Wellness afdelingen. 6

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

21-08-2009Driftsbudget badstue åben og ikke åben ex moms 2009 kr.xlsx2009 driftsbudget F0 1

21-08-2009Driftsbudget badstue åben og ikke åben ex moms 2009 kr.xlsx2009 driftsbudget F0 1 Budget Badstue med anden aktør til massage og øvrige behandlinger 1. års driftsbudget for Badstue med anden aktør til massage del ex moms ex moms Åbningsdage Indtægter Badstue indtægter Udgifter 336 Lokaleleje,

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere