Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008"

Transkript

1 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks København Ø CVR. nr

2 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008 PensionDanmark-koncernen har i første halvår opnået et tilfredsstillende resultat, markedsudviklingen taget i betragtning. > Præmier udgjorde 5,0 mia. kr., hvilket er 16 pct. mere end i samme periode sidste år. > Antallet af medlemmer er i halvåret steget med til > Investeringsafkastet blev på -6,1 pct., hvilket var 0,6 pct. point dårligere end det af bestyrelsen fastsatte benchmark. > Forsikringsydelser udgjorde 1,1 mia. kr., og er uændrede i forhold til 1. halvår > Administrationsomkostninger udgjorde 154 kr. pr. medlem svarende til 1,9 pct. af præmien mod 2,2 pct. i samme periode sidste år. > Det regnskabsmæssige resultat før hensættelser til bonus blev på -2,3 mia. kr. > Den samlede balance udgjorde 76,1 mia. kr. hvilket er en vækst på 1,7 pct. i forhold til balancen primo året og en vækst på 12 > De samlede reserver udgjorde 6,0 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. Resultatopgørelsen Præmierne udgjorde i første halvår ,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til sidste år. Fremgangen i præmier skyldes flere beskæftigede, højere bidragssatser samt den generelle lønvækst. På de finansielle markeder var halvåret præget af kreditkrisen og den tiltagende afmatning i verdensøkonomien, som forårsagede betydelige kursfald på aktiemarkederne. Samtidig betød de kraftige prisstigninger på olie og andre råvarer, at markedsudviklingen også var præget af øget frygt for stigende inflation, hvilket trods den stadig tydeligere afmatning i verdensøkonomien forårsagede stigende renter og dermed kursfald på obligationsmarkederne. Pension Danmark Holdings investeringsafkast er præget af de vanskelige markedsforhold og udgjorde for halvåret som helhed -6,1 pct., hvilket var 0,6 pct. point lavere end det af bestyrelsen fastsatte benchmark. Pct. Aktiv fordeling 30/ Afkast Børsnoterede aktier 30,0-17,1 Unoterede aktier 3,1 0,6 Højrenteobligationer 4,8 0,2 Indeksobligationer 8,8 6,1 Nominelle obligationer 39,0-2,4 Ejendomme 5,3 7,0 Kredit- og infrastrukturfonde 7,5-4,2 Afledte finansielle renteinstrumenter -0,5 Total 100,0-6,1 Anm.: Afkastet er opgjort tidsvægtet før skat og omkostninger. Det samlede afkast er opgjort pengevægtet og svarer til nøgletallet Afkast før pensionsafkastskat Med et afkast på -17,1 pct. var det især investeringerne i børsnoterede aktier, som bidrog negativt til halvårets investeringsafkast. Samtidig betød kreditkrisen og de heraf følgende kursfald på forskellige typer af erhvervslån, at investeringerne i kredit- og infrastrukturfonde gav et negativt afkast på 4,2 pct. Endvidere var der som følge af halvårets rentestigning også negative bidrag til afkastet fra investeringerne i nominelle obligationer samt beholdningen af afledte 1

3 finansielle renteinstrumenter, som har til formål at opnå den tilsigtede rentefølsomhed i den samlede portefølje. På plussiden gav investeringerne i ejendomme og indeksobligationer et afkast på henholdsvis 7,0 og 6,1 pct. Indeksobligationerne er karakteriseret ved, at obligationernes renter og afdrag løbende reguleres med udviklingen i inflationen. Det er derfor primært den tiltagende bekymring for stigende inflation, som er årsagen til at indeksobligationerne har klaret sig bedre end andre typer af obligationer. Endelig gav investeringerne i unoterede aktier (Private Equity) et positivt afkast på 0,6 pct., hvilket var væsentlig bedre end udviklingen på de børsnoterede aktiemarkeder. I løbet af halvåret er andelen af børsnoterede aktier nedbragt til 30 pct., mens kreditkrisen er udnyttet til at øge formueandelen i kreditfonde med investeringer i erhvervslån. Set i lyset af de seneste års meget betydelige svækkelse af den amerikanske dollar, er valutaafdækningen af de amerikanske aktieinvesteringer i løbet af halvåret desuden nedbragt, således at det ved halvårsskiftet alene var omkring halvdelen af de amerikanske aktieinvesteringer som fortsat var valutaafdækket. Opsparingen til kapital- og ratepension forrentes med det faktiske markedsafkast (unitlinked forsikringer). For halvåret er der opnået følgende afkast: Afkast før skat i pct. Medlemmer under 45 år, middel risiko -6,6 Medlemmer på 55 år, middel risiko -5,6 Medlemmer på 65 år, middel risiko -3,8 Medlemmerne har i første halvår 2008 modtaget 1,1 mia. kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom, udbetaling til de efterladte ved dødsfald samt overførsler af opsparingen til andre pensionsordninger, når medlemmer skifter overenskomstområde. Omkostningerne pr. medlem var på 154 kr. mod 171 kr. sidste år. Omkostningerne som andel af præmierne faldt fra 2,2 pct. sidste år til 1,9 pct. For hele året ventes omkostningerne dog at blive højere end i I forbindelse med ophævelse af PAL-skattefritagelsen for indeksobligationer vil PensionDanmarks medlemmer modtage kompensation på i alt 464 mio. kr. Opgaven med at fordele disse midler forventes at medføre en række engangsomkostninger. Balance og reserver Den samlede balance er siden årsskiftet øget med 1,3 mia. kr. til 76,1 mia. kr. Livsforsikringshensættelserne er øget med 1,5 mia. kr. til 42,9 mia. kr., mens hensættelser for unit-linked kontrakter er øget med 0,6 mia. kr til 20,5 mia kr. Kapitalen, opgjort for reglerne efter finansielt holdingselskab, skal mindst svare til 8 pct. af de risikovægtede aktiver. PensionDanmark Holding A/S har en kapitaldækning på 99 pct. Forventninger til hele 2008 for koncernen Som følge af den i 1. halvår realiserede udvikling, herunder udviklingen i præmier og investeringsafkast, er forventningerne til hele året revideret jf. nedenfor. 2

4 Forventninger til 2008 Præmier, mia. kr. 10,6 Forsikringsydelser, mia. kr. 2,1 Administrationsomkostninger, mio. kr. 217 Resultat før hensættelser til bonus, mio. kr Halvårsregnskab og koncernstruktur Regnskabspraksis er ændret for så vidt angår indregningskriteriet for præmieindtægter vedrørende unit-linked kontrakter. Ændringen består i, at præmieindtægter nu indregnes når de er forfaldet i regnskabsåret. Efter hidtidig regnskabspraksis blev præmieindtægter indregnet på indbetalingstidspunktet. Ændringen i regnskabspraksis har ingen indvirkning på egenkapital eller resultat. Indvirkningen på aktiver og forpligtelser er som følger: 1. januar juni 2007 Mio. kr. Aktiver Forpligtelser Aktiver Forpligtelser I henhold til hidtidig regnskabspraksis Tilgodehavender hos forsikringstagere Hensættelser for unit-linked kontrakter I henhold til ændret regnskabspraksis Bortset fra ovenstående ændring er halvårsregnskabet for PensionDanmark Holding A/S udarbejdet efter uændret regnskabspraksis i forhold til tidligere perioder. Halvårsrapporten er ikke revideret. Koncernen består af PensionDanmark Holding A/S og datterselskaberne PensionDanmark pensionsforsikringsaktieselskab og Administration og Service A/S. PensionDanmark pensionsforsikringsaktieselskab er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab. Administration og Service A/S er et administrationsselskab, der administrerer overenskomstaftalte uddannelsesfonde. 3

5 HOVED- OG NØGLETAL 1. Halvår Mio. kr *) Hovedtal Præmier for egen regning Afkast af investeringsaktiver Indtægter i alt Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Tilskrevet bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Ændringer i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r Pensionsafkastskat og selskabsskat Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Andre indtægter Andre omkostninger Udgifter i alt Årets resultat Forsikringsteknisk resultat Aktiver Investeringsaktiver Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Livsforsikringshensættelser m.v Særlige bonushensættelser Kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i Andre passiver Passiver i alt Solvenskrav (moderselskab) Basiskapital (moderselskab) *) Omfatter alene perioden 26/10-31/12 4

6 HOVED- OG NØGLETAL 1. Halvår *) Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat, pct. -6,1 1,6 2,6 6,9 2,6 Afkast efter pensionsafkastskat, pct. -5,2 1,4 2,3 6,0 2,3 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 1,9 2,2 2,0 2,0 2,3 Omkostninger i kr. pr. forsikret Konsolideringsnøgletal Bonusgrad, pct. 0,7 11,6 6,2 10,2 10,4 Overdækningsgrad, pct. 9,4 9,5 10,3 9,5 10,2 *) Omfatter alene perioden 26/10-31/12 5

7 REGNSKAB Moderselskab RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Koncern Note Bruttopræmier Præmier for egen regning i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt Årets tilskrevne bonus Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlig bonushensættelse Bonus i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftomkostninger for egen regning i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

8 REGNSKAB Moderselskab BALANCE ultimo - Mio. kr. Koncern AKTIVER - - Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT Tilgodehavende pensionsafkastskat Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

9 REGNSKAB Moderselskab BALANCE ultimo - Mio. kr. Koncern PASSIVER Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Nettoopskrivning af ejendomme Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser i alt Erstatningshensættelser Gruppelivsbonushensættelse Kollektivt bonuspotentiale Særlig bonushensættelse Hensættelser for unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER I ALT

10 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for 2008 for Pension- Danmark Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. København, den 27. august 2008 Direktion Torben Möger Pedersen Adm. direktør Bestyrelse Poul Erik Skov Christensen Formand Ole Krog Næstformand Arne Grevsen Karsten Hansen Niels Jørgen Hansen Henrik Holmer Arne Johansen Allan Søgaard Larsen John Larsen Ellen Lykkegård Tina Møller Madsen Karin Retvig Lars Storr-Hansen Jan Villadsen Gerner Wolff-Sneedorff 9

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr.

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 10 10 95 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD 3

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Selskabets ledelse Ledelsesforhold 6 Direktion 7 Aktionærforhold 9 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø.

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2007

Halvårsrapport 30.06.2007 Halvårsrapport 30.06.2007 PENSAM PÅ VEJ PenSam er en virksomhed, der tilbyder attraktive finansielle produkter. Vi har tætte relationer til vores kunder og leverer produkter og service, der er målrettet

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2014 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 4 Balance, aktiver 5 Balance, passiver 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere