Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte"

Transkript

1 September 2008 J.nr.: / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Politiforbundet

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Resume Baggrund for kortlægningen Arbejdsgruppen Straffelovens Bestemmelsens gerningsindhold Statistiske oplysninger Strafudmåling Datagrundlag Generelt om datagrundlaget Nordjyllands Politi Østjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Fyns Politi Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi Analyse af situationen vedrørende trusler og vold mod politiansatte Generelt Motiv Kapacitet Former for angreb Metode Gerningssted Forurettede Konsekvens Konklusioner og anbefalinger Generelt Politiets indsats Anklagemyndighedens indsats Den enkelte ansattes egen indsats Bilag A. Antal anmeldelser i 2006 og 2007 vedrørende overtrædelse af straffelovens 119, hvor den forurettede er polititjenestemand Bilag B. Rigspolitichefens rundskrivelse af 16. april Side:

3 Side 3 Resume Det blev i 2006 mellem de nordiske rigspolitichefer og Nordisk Politiforbund aftalt, at der skulle gennemføres en nærmere kortlægning af omfanget af vold og trusler mod politifolk i de nordiske lande med henblik på at overveje relevante tiltag. På baggrund af indberetninger fra landets 12 politikredse har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Politiforbundet udarbejdet en analyse af situationen for så vidt angår trusler og vold mod politiansatte i Danmark. Den overordnede konklusion er, at trusler og vold mod politiansatte udgør et væsentligt problem, idet sådanne handlinger forekommer løbende i samtlige politikredse. Det konkluderes endvidere, at der påhviler politiet/anklagemyndigheden et myndighedsansvar i forhold til, at der til stadighed er fokus på problemstillingen, bl.a. således, at der dels træffes passende foranstaltninger med henblik på i videst muligt omfang at undgå vold og trusler rettet mod politiansatte, dels ydes støtte og bistand til ansatte, der udsættes for vold eller trusler. Afslutningsvis fremhæves en række opmærksomhedspunkter.

4 Side 4 1. Baggrund for kortlægningen Trusler og vold på arbejdspladsen, herunder i forhold til offentligt ansatte, er et emne, som generelt har stor opmærksomhed. For så vidt angår antallet af anmeldte arbejdsskader i politiet kan der oplyses følgende: År Samlet antal anmeldelser Heraf registreret som havende forbindelse med en anholdelsessituation (20 %) (22 %) (23 %) (24 %) (23 %) (27 %) (23 %) (20 %) Der foreligger ikke umiddelbart oplysninger om, hvordan skaderne er opstået, men en betydelig del af de tilskadekomster, som har forbindelse med anholdelsessituationer, må formodes at være opstået som følge af angreb fra den person, der skulle anholdes, eller andre. Problemets omfang underbygges bl.a. af en rapport, som FTF har ladet udarbejde. 1 Rapporten peger dog også på, at der gennem de seneste år er sket en ændring for så vidt angår opfattelsen af, hvad der må tolereres. Af Arbejdstilsynets At-meddelelse nr om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, februar , fremgår bl.a., at ansatte i erhverv, hvor de ansatte i kraft af deres stilling forbindes med en kontrol- eller magtfunktion, er særligt udsatte for trusler og vold. Politiarbejdet er i den forbindelse identificeret som et område, hvor de ansatte er særligt udsatte for trusler og vold. Af At-meddelelsen fremgår endvidere bl.a., at angreb ofte er udtryk for afmagt, frustration og fortvivlelse, f.eks. fordi gerningsmanden oplever at blive overhørt eller ikke forstået, ligesom angreb ofte opstår på grund af påvirkning af alkohol, medicin eller andre stoffer. At-meddelelsen indeholder i øvrigt en generel vejledning om, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes for at reducere og forebygge voldsrisikoen i forbindelse med arbejdets udførelse. For så vidt angår forebyggelse af vold og trusler kan der endvidere henvises til Vold på arbejdspladsen en håndbog om forebyggelse, udgivet af Det Kriminalpræventive Råd i juni Det skal fremhæves, at trusler og vold mod politiansatte ikke alene er et problem for den enkelte ansatte og et arbejdspladsproblem. Problemet må anses som et bredere sam- 1 Vold på arbejdet med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser af Jørgen Møller Christiansen, CASA, februar Rapporten er tilgængelig via FTF er en forkortelse af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. Politiforbundet er én af medlemsorganisationerne i FTF. 2 Tilgængelig via 3 Tilgængelig via

5 Side 5 fundsmæssigt problem, idet trusler og vold kan have uacceptabel indflydelse på udførelsen af politiets arbejde. Internationalt har problemet bl.a. været genstand for drøftelse i den fælleseuropæiske organisation for politiansatte, EuroCOP 4. Nordisk Politiforbund 5 har ligeledes sat fokus på problemer i forhold til trusler og vold mod politiansatte. Under et møde mellem de nordiske rigspolitichefer og Nordisk Politiforbund i efteråret 2006 blev det aftalt, at der skulle fremskaffes bedre baggrundsinformation for så vidt angår trusler og vold mod politiansatte med henblik på nærmere at overveje, hvilke tiltag der kan være relevante. blev nærværende under- Efter drøftelse i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg 6 søgelse derfor iværksat i foråret Nærmere oplysninger kan findes via 5 Nærmere oplysninger om Nordisk Politiforbund, NPF, kan bl.a. findes via 6 Ordinært møde 1/2007 i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg den 24. januar 2007.

6 Side 6 2. Arbejdsgruppen Den i rundskrivelsen af 16. april 2007 nævnte arbejdsgruppe har haft følgende sammensætning: Rigspolitiet: Rigsadvokaten: Politiforbundet: vicepolitimester Ole Andersen vicestatsadvokat Ingeborg Gade rigsadvokatfuldmægtig Anne-Sophie Lohse forbundssekretær Flemming Olsen Arbejdsgruppen har søgt i videst muligt omfang at udarbejde en rapport, der giver et samlet og retvisende billede af status på området. Det skal dog fremhæves, at der ikke er tale om et videnskabeligt arbejde. 7 7 En videnskabelig undersøgelse af samtlige sager fra 1985 vedrørende overtrædelse af straffelovens 119 og 121 med henblik på polititjenestemænd udarbejdet af Gorm Gabrielsen, maj 1990, er publiceret af Justitsministeriets Kriminalpolitiske Forskningsudvalg. Der kan endvidere bl.a. henvises til Trusler og vold på arbejdspladsen en kritisk gennemgang af dansk og international forskningslitteratur, udarbejdet af Annie Høgh, Arbejdsmiljøinstituttet, København, februar Publikationen er tilgængelig via

7 Side 7 3. Straffelovens Bestemmelsens gerningsindhold Denne rapports kortlægning sker med udgangspunkt i straffelovens 119, der har følgende ordlyd: 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Som det fremgår, angår straffelovens 119 bl.a. vold eller trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, dvs. også andre grupper end politiansatte Statistiske oplysninger Politiets journalplan indeholder følgende gerningskoder for så vidt angår overtrædelse af straffelovens 119: Kode Gerningsindhold , stk. 1 Vold eller trussel om vold mod polititjenestemand , stk. 2 Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand , stk. 3 Lægge hindringer i vej. f. udfør. (polititjenestemand) , stk. 1 Vold og lign. mod nogen i off. tjeneste m.v , stk. 2 Trusler om vold m.v. mod off. myndighed , stk. 3 Lægge hindring i vej. f. udfør. af off. mynd Sager, der er journaliseret under disse gerningskoder, omtales nedenfor som 119- sager. For så vidt angår sager, hvor den forurettede er politiansat (gerningskoderne 70300, og 70303), kan det oplyses, at disse gerningskoder blev taget i anvendelse i Forud for oprettelsen af disse gerningskoder skete der således ikke selvstændig registrering af sager, hvor politiansatte er forurettede. Årsopgørelser herom haves derfor alene for 2006 og 2007, jf. nedenstående oversigt samt bilag A, der nærmere angiver de registrerede sager i forhold til politikredse og gerningskoder.

8 Side 8 Af politiets statistiske oplysninger 8 fremgår følgende om udviklingen i antallet af sager vedrørende anmeldelser angående overtrædelse af straffelovens 119: År Samlet antal anmeldelser Heraf anmeldelser, hvor politiansatte var forurettede (gerningskoderne 70300, og 70303) (35 %) (38 %) 3.3. Strafudmåling Strafferammen i straffelovens 119, stk. 1, blev i 2004 hævet fra 6 til 8 år. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 99 fremsat den 26. november 2003), der lå til grund for ændringen, fremgår bl.a. følgende: Justitsministeriets overvejelser I forbindelse med lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilkendegav Justitsministeriet, at de pågældende forhøjelser af vold, voldtægt mv. kunne rejse spørgsmål om ændring af andre bestemmelser. Straffelovens 119 om vold mod tjenestemænd i funktion er tæt knyttet til voldsbestemmelserne i straffelovens Justitsministeriet har på den baggrund og i lyset af Straffelovrådets generelle bemærkninger overvejet, hvorvidt der som konsekvens af strafforhøjelserne fra 2002 bør ske en tilsvarende forhøjelse af strafferammen i straffelovens 119, som i dag har et strafmaksimum på 6 år. 119 har som nævnt væsentlig tilknytning til straffelovens bestemmelser om vold, idet vold efter 244 absorberes af 119, mens der for så vidt angår 245 og 246 straffes i sammenstød med 119. Med strafskærpelsesloven fra 2002 blev strafferammen for simpel vold forhøjet fra 1 år og 6 måneder til 3 år, således at straffen for overtrædelse af 244 gennemgående tilsigtes forhøjet med en tredjedel, dog undtaget vold i forbindelse med værtshusbesøg mv. I samme forbindelse blev strafferammerne i 245 og 246 om grovere vold forhøjet fra henholdsvis 4 og 8 års fængsel til 6 og 10 års fængsel, ligeledes med det sigte, at straffene for overtrædelse af de pågældende bestemmelser gennemgående skulle forhøjes med en tredjedel i forhold til det da gældende strafniveau. Ændringen blev bl.a. gennemført med det formål, at strafniveauet i voldssagerne i højere grad skulle afspejle den krænkelse af ofret, der finder sted ved sådanne overgreb. Bestemmelsen i 119 omfatter vold mod bl.a. polititjenestemænd, parkeringsvagter, buschauffører og andre, der handler i offentlig tjeneste eller hverv. Efter Justitsministeriets opfattelse gør tilsvarende betragtninger, som førte til strafskærpelsen af voldsbestemmelserne i 2002, sig gældende for så vidt angår vold eller trusler om vold mv. rettet mod tjenestemænd i funktion. 8 Oplysningerne er tilgængelige via

9 Side 9 På den baggrund og i lyset af de skærpelser af , der fandt sted i 2002, foreslår Justitsministeriet strafferammen i straffelovens 119, stk. 1 og 2, om vold mod tjenestemænd i funktion mv. forhøjet fra 6 års fængsel til 8 års fængsel. Forslaget tilsigter, at straffen i lighed med strafskærpelserne i i disse sager gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det tilsigtes, at skærpelsen tillige finder anvendelse i sager om grov vold mod tjenestemænd i funktion, jf , hvor der straffes i sammenstød med 119. Det forudsættes således, at en sag om vold mod en tjenestemand i funktion efter straffelovens 119, der i dag af domstolene f.eks. vil blive straffet med 3 måneders fængsel, efter lovændringen skal straffes med 4 måneders fængsel. Fastsættelse af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Rigsadvokaten foretog i 2005 en gennemgang af en række afgørelser vedrørende straffelovens 119 refereret i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret i perioden fra 2001 indtil april 2005 til brug for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg (REU alm. del). Rigsadvokatens gennemgang omfattede endvidere utrykte landsretsdomme fra tre regionale statsadvokater. Af Rigsadvokatens sammenfatning af gennemgangen, der er gengivet i Justitsministeriets besvarelse af ovennævnte spørgsmål, fremgår følgende: Det bemærkes, at det foreliggende domsmateriale vedrørende overtrædelser begået efter lovændringen i 2004 er spinkelt. Hertil kommer, at det er meget vanskeligt at sammenligne straffe i det niveau, der anvendes i de beskrevne sager, fordi det er svært at afgøre, om en sag forud for lovændringen ville have medført fængsel i 14 dage eller 20 dage eller fængsel i 30 dage eller 40 dage, og om der herefter må anses at være sket en forhøjelse af straffen med en tredjedel. Endvidere bemærkes, at karakteren af truslerne eller volden og omstændighederne, da forholdet blev begået, spiller en meget væsentlig betydning ved straffastsættelsen. Det er på den baggrund svært at sige med sikkerhed, i hvilket omfang der er sket en skærpelse af straffene, og om der er tale om en skærpelse med en tredjedel. Som det fremgår ovenfor vedrørende både trusler og vold, der straffes efter straffelovens 119, stk. 1, nævner domstolene i en række domme udtrykkeligt i forbindelse med straffastsættelsen lovændringen i 2004 og den strafskærpelse, som er tilsigtet ved forhøjelsen af strafferammen i 119. Det må derfor antages, at lovændringen allerede har betydet en skærpelse af straffene og også fremover vil medføre en forhøjelse af strafniveauet i forhold til tidligere praksis. Endelig bemærkes, at der i hovedparten af sagerne er idømt ubetingede straffe, og at betinget straf stort set kun er anvendt i sager, hvor der er tale om meget begrænset vold i form af skub og lette slag, eller hvor mindre grove trusler er fremsat som en spontan reaktion, og hvor der har foreligget andre formildende omstændigheder. Herudover har Rigsadvokaten foretaget en gennemgang af en række afgørelser i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret vedrørende forhold begået efter

10 Side 10 lovændringen til brug for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 391 af 24. juli 2007 fra Folketingets Retsudvalg (REU alm. del). I Rigsadvokatens sammenfatning af gennemgangen, der er refereret i Justitsministeriets besvarelse af ovennævnte spørgsmål, henvises til den tidligere afgivne udtalelse om strafniveauet i sager om overtrædelse af straffelovens 119, idet Rigsadvokaten tillige anfører følgende: Sammenfattende skal jeg bemærke, at det er vanskeligt præcist at angive strafniveauet for overtrædelser af straffelovens 119. Dette skyldes bl.a., at sagerne er af meget forskellig karakter, og at strafudmålingen sker efter en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen, herunder af karakteren af truslen eller volden og omstændighederne, da forholdet blev begået. Som det imidlertid fremgår ovenfor, er der i de fleste af dommene om vold mod polititjenestemænd udmålt straffe af fængsel i 60 dage og derover, mens der i en stor del af dommene vedrørende vold mod andre personer omfattet af straffelovens 119 er udmålt straffe af fængsel i dage. For så vidt angår sagerne om trusler om vold er straffene noget lavere for begge persongrupper. Domstolene har endvidere i flere domme udtalt, at det klare udgangspunkt er en ubetinget frihedsstraf. I langt hovedparten af de sager, jeg har gennemgået, er der da også udmålt en ubetinget fængselsstraf, mens de betingede straffe vedrører meget begrænset vold i form af skub eller spyt, eller trusler, der er fremsat f.eks. telefonisk som en spontan reaktion, og hvor der har foreligget andre formildende omstændigheder. Det tilføjes, at jeg i Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005 om strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven vedrørende sager om trussel om vold mod offentligt ansatte har anført, at der i sager om vold og trusler fremsat over for personer, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for i det daglige at blive mødt med aggressiv adfærd fra borgernes side, som udgangspunkt skal nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf. Udgangspunktet er derfor, at der i alle sager vedrørende politifolk samt i sager vedrørende f.eks. parkeringsvagter og fængselsfunktionærer skal nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf.

11 Side Datagrundlag 4.0. Generelt om datagrundlaget Rapportens primære datagrundlag udgøres af indberetninger modtaget fra landets 12 politikredse. Indberetning er foretaget på baggrund af rigspolitichefens rundskrivelse af 16. april 2007, jf. bilag B. Som det fremgår af rundskrivelsen af 16. april 2007, var der ikke fastsat retningslinier for den nærmere metode mv. i forbindelse med den kredsmæssige indberetning. Indberetninger er således i et vist omfang udarbejdet på divergerende grundlag, hvorfor de ikke er umiddelbart sammenlignelige. Der kan oplyses følgende om hovedindholdet af indberetningerne: 4.1. Nordjyllands Politi Der er registreret 47 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Politikredsen har udvalgt 20 sager fra 2006, som bl.a. geografisk og tidsmæssigt skønnes at udgøre et repræsentativt udsnit af de relevante sager. Disse sager har været genstand for en nøjere analyse, som bl.a. er drøftet med en personalerepræsentant. Gerningsmændene er ofte personer, som i øvrigt jævnligt har kontakt med politiet og hvis motiv er vrede af enten generel eller konkret karakter rettet mod politiet. I en enkelt sag kan der eventuelt være tale om et ideologisk/politisk motiveret angreb. Der anvendes sjældent våben i forbindelse med angrebene, som typisk foregår i direkte tilknytning til gennemførelsen af en politiforretning. Det er den generelle opfattelse, at uvedkommende forholdsvis ofte griber ind i beredskabsrelaterede politiforretninger, f.eks. med henblik på at befri anholdte kammerater. Det er i denne forbindelse anført, at visse personer betragter politiets tilkendegivelser som et oplæg til diskussion snarere end noget, der skal efterkommes. Gerningsmændene er typisk påvirkede af rusmidler, og det typiske gerningssted er nattelivet dog er angrebet i et enkelt tilfælde foregået på en betjents private bopæl. Der er i politikredsen ikke aktuelt større problemer med trusler fra kriminelle grupper, men der har tidligere været enkelte eksempler herpå, hvilket bl.a. har udløst særlige beskyttelsestiltag i forhold til politiansatte Østjyllands Politi Der er registreret 83 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Samtlige sager er gennemgået af politikredsens analyse- og planlægningsenhed (OPA). Indberetningen består af en analyse samt i grafer m.v. visende andele af sager fordelt på de ledeord, som nævnes i rundskrivelsen. Indberetningen, som er suppleret med en skrivelse fra politidirektøren, har været drøftet i kredsens samarbejdsudvalg. Det konkluderes i analysen, at det overvejende antal sager omhandler påvirkede gerningsmænd, der overfalder uniformeret politipersonale i forbindelse med beredskabsopgaver. Langt de fleste gerningsmænd er ubevæbnede, og ca. 1/3 af sagerne angår verbale angreb.

12 Side 12 Der er ikke oplysninger om negative konsekvenser i form af angst mv. i forhold til det forurettede politipersonale. Samtlige sager angår overfald mv. under arbejdet. Det udelukkes ikke, at der eksisterer et mørketal, men indberetningen findes dækkende for problemets omfang. Det er endvidere opfattelsen, at det er vigtigt, at Politiskolen i forbindelse med grunduddannelsen giver politipersonalet de nødvendige værktøjer til i videst muligt omfang at undgå voldelige konfrontationer. For så vidt angår tåle -grænsen er det opfattelsen, at denne i vid udstrækning skal fastlægges i samarbejde med anklagemyndigheden med baggrund i afsagte domme. 4.3 Midt- og Vestjyllands Politi Der er registreret 48 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen, som består i en beskrivende analyserapport, der er suppleret med statistiske oplysninger, har været drøftet i kredsens samarbejdsudvalg. Det konkluderes, at der altovervejende er tale om sager, hvor uchargeret (menigt) politipersonale under udførelsen af operative opgaver konfronteres af påvirkede gerningsmænd. I enkelte tilfælde er der ydet psykolog-bistand til de forurettede, men der har i ingen tilfælde været tale om alvorlig fysisk tilskadekomst. Det menes ikke, at der er mørketal i forhold til fysiske overfald, men eventuelt i forhold til verbale trusler. Det påpeges i analysen, at der kan være forbindelse mellem den operative planlægning og antallet af 119-sager, idet kredsen bl.a. alene har konstateret en enkelt sag i forbindelse med superliga-fodboldkampe, hvor der indsættes massive mandskabsressourcer, mens der i forbindelse med løsningen af andre opgaver, f.eks. værtshuskontrol, hvor der ikke praktiseres en show of force -taktik, kan konstateres et forholdsvist stort antal 119-sager Sydøstjyllands Politi Der er registreret 59 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Der er foretaget en gennemgang af relevante sager i det omfang, hvor gennemgangen ikke har været forbundet med praktiske vanskeligheder, f.eks. fordi sagsakterne beroede hos anklagemyndigheden. Indberetningen er drøftet med personalerepræsentanter. Gerningsstedet er typisk restaurationer i forbindelse med påvirkede personer eller private hjem i forbindelse med familiære problemer. En del 119-sager foregår endvidere i forbindelse med, at gerningsmænd til andre forbrydelser modsætter sig anholdelse i nogle tilfælde har modsættelsen været planlagt, hvorfor gerningsmanden medbringer (og anvender) peberspray mv. Hertil kommer sager angående psykisk syge personer. Som et særligt problem nævnes spyt på politiet, der dels er umiddelbart nedværdigende, dels giver anledning til ofte langvarige bekymringer i forhold til smitte af HIV, hepatitis mv. For så vidt angår mørketal er det opfattelsen, at de forurettede politifolk i et ikke ubetydeligt omfang selv henfører sagerne under ordensbekendtgørelsen 9, idet dette er nemmere, bl.a. fordi der i disse tilfælde ikke foretages afhøring af den forurettede, der 9 Justitsministeriets bekendtgørelse nr 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

13 Side 13 således kan nøjes med selv at udfærdige rapport om det passerede. Hertil kommer, at konduite mv. i forhold til, hvad den enkelte lader passere, kan variere Syd- og Sønderjyllands Politi Der er registreret 73 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen består i oversigt over, hvor mange procent af det samlede antal 119- sager, der skønnes at indeholde de ledeord, som nævnes i rundskrivelsen. Gennemgang af sagerne er foretaget af kontaktpersoner på flertallet af de enkelte lokalpolitistationer. Det angives, at den typiske situation, hvor en politiansat bliver udsat for vold, er i nattelivet i forbindelse med påtale/anholdelse af en alkoholpåvirket person, der ofte i forvejen er meget ophidset/frustreret. Det er i denne forbindelse konstateret, at 54,4% af gerningsmændene var påvirket af alkohol, 16,8% var påvirket af narkotika og 13,8% var psykisk uligevægtige. Motivet skønnes i 47,5% af sagerne at være vrede, mens frustration angives som motiv i 15,8% af sagerne. Verbale angreb udgør 32,6%, og alene 2,9% af gerningsmændene var bevæbnede Fyns Politi Der er registreret 132 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og En politiadvokat og en personalerepræsentant har foretaget en gennemlæsning af tilfældigt udvalgte sager. Indberetningen består i et resume af hovedindtrykkene ved denne gennemgang. Det konkluderes, at der typisk er tale om verbale angreb eller skub mv. Sager fra Vollsmose 10 udgør dog en væsentlig undtagelse fra type-eksemplerne. Motivet angives generelt at være vrede og frustrationer dog med Vollsmose-sagerne som en eventuel undtagelse, idet der er tendens til, at der i disse sager også indgår selvhævdelse af grupper mv. Gerningsmændene skønnes næsten undtagelsesfrit at være uligevægtige ofte pga. rusmidler. Vollsmose-sagerne skønnes også i denne sammenhæng at udgøre en undtagelse, men det findes ikke muligt på kvalificeret vis at angive en type af gerningsmænd for så vidt angår disse sager. Sagerne fra Vollsmose har givet anledning til ændring af patruljemønster og planlægning af samlet indsats for området. Det skønnes, at der i et ikke ubetydeligt omfang overhøres verbale trusler fra berusede personer mv. Det skønnes endvidere, at der til stadighed er behov for uddannelse i nye metoder til konflikthåndtering, ligesom der er behov for vedligeholdelse af tillærte metoder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Der er registreret 45 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen er primært foretaget på baggrund af oplysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) og Kriminalregisteret (KR) om de af politikredsen identificerede relevante sager. 10 Af Odense Kommunes hjemmeside, fremgår, at Vollsmose er en bydel i Danmarks tredje største by Odense. Bydelen er kendetegnet ved, at her bor mennesker med 79 forskellige nationaliteter.

14 Side 14 Med udgangspunkt i rundskrivelsens punkter om motiv m.v. er der angivet summariske generelle oplysninger. 96% af sagerne omfatter gerningsmænd, hvis motiv er had, vrede eller frustrationer, og som angriber (uniformeret) politipersonale i umiddelbar tilknytning til en politiforretning. 42% var påvirkede af rusmidler og 10% var psykisk uligevægtige. I 2 sager var gerningsmanden bevæbnet. Alle sager angår arbejdssituationer ingen relaterer sig til de forurettedes privatliv. 2/3 af sagerne angår vold, mens 1/3 angår trusler. Der er ikke oplysninger om alvorligere tilskadekomst Midt- og Vestsjællands Politi Der er registreret 52 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetning, der er foretaget skematisk på baggrund af en personalerepræsentants gennemgang af hovedparten af 2006-sagerne, har været drøftet i kredsens samarbejdsudvalg. 42 sager angik vold og 10 angik trusler. Der er ikke anvendt våben i forbindelse med angrebene dog er der i 1 tilfælde anvendt en kop i forbindelse med slag og i 1 tilfælde anvendt en knallert til påkørsel af en polititjenestemand. Motivet er typisk vrede eller frustration. Hovedparten af gerningsmændene er påvirkede af rusmidler. Den forurettede er typisk uchargeret og angribes under udførelsen af beredskabsopgaver. De konkrete sager har ikke selvstændigt givet anledning til ændret patruljeringsmønster eller lignende, men opmærksomheden er løbende rettet mod indsatser, hvor problemer kan forudses, f.eks. i forbindelse med Roskildefestivalen, rockerarrangementer mv., således at overvejelser om personalets sikkerhed indgår i planlægningen Nordsjællands Politi Der er registreret 84 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen, der har været drøftet med Nordsjællands politiforening, er foretaget på baggrund af en analyse udarbejdet af politikredsens analyse- og planlægningsenhed (OPA). Det overvejende antal sager angår påvirkede gerningsmænd, der er ubevæbnede. I 52,9% af sagerne blev der udøvet direkte vold, mens verbale trusler/overfald udgør 17,6%, og spyt mv. udgør 11,8% af sagerne. Langt den overvejende del af gerningsmændene bliver retsforfulgt. Det forurettede politipersonale var i næsten alle tilfælde uniformeret personale, der udførte patrulje- eller kontrolopgaver, f.eks. i restaurations- og prostitutionsmiljøer. I 5,9% af sagerne var den forurettede politiansatte på skadestue som følge af hændelsen. I 2,9% af sagerne skete der efterfølgende sygemelding Københavns Vestegns Politi Der er registreret 95 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen, som er foretaget på baggrund af oplysninger fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS), er udarbejdet under inddragelse af en personalerepræsentant.

15 Side 15 I hovedparten af sagerne har motivet været vrede mod politiet, herunder i forbindelse med anholdelse, og gerningsstedet offentligt område (vej eller beværtning). Med hensyn til gerningsmænd fremgår det, at stort set alle gerningsmænd har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Metoden er karakteriseret ved slag, spark, spyt eller verbale trusler. Ingen sager har medført alvorlige tilskadekomster. Det er kredsens umiddelbare opfattelse, at der ikke er noget mørketal. Der haves til stadighed fokus på området, herunder behovet for nye tiltag Københavns Politi Der er registreret 352 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen består i en analyse udarbejdet af politikredsens analyse- og planlægningsenhed (OPA) på baggrund af bl.a. politiets geografiske informationsværktøjer (GIS) og besvarede spørgeskemaer udsendt til forurettede polititjenestemænd i 119-sager. Analysen konkluderer, at motivet typisk er begrundet i had, vrede og frustration. Det overvejende antal sager angår påvirkede gerningsmænd, som for at påvirke tilstedeværende politipersonale verbalt eller voldeligt overfalder forurettede, der er iført uniform. Langt den overvejende del af gerningsmændene bliver pågrebet og dømt. De forurettede ses ikke umiddelbart at lide af angst, ulyst eller usikkerhed som følge af sagen, men det formodes, at der foreligger en vis grad af mørketal, ligesom der bl.a. påpeges behov for uddannelse Bornholms Politi Der er registreret 12 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen består i en summarisk gengivelse af samtlige sager fra Datagrundlaget ikke giver belæg for at drage generelle konklusioner.

16 Side Analyse af situationen vedrørende trusler og vold mod politiansatte 5.0 Generelt Den overordnede konklusion er, at trusler og vold mod politiansatte udgør et væsentligt problem, idet sådanne handlinger forekommer løbende i samtlige politikredse. Spektret af sager spænder forholdsvis vidt. Hovedparten af sagerne må betegnes som mindre alvorlige overtrædelser af straffelovens 119, men det skal fremhæves, at sådanne sager kan have betydelige negative konsekvenser for den forurettede (dvs. den politiansatte). I nogle sager er der imidlertid tale om grove overtrædelser af straffelovens 119. Der forekommer således sager, hvor politiet må iværksætte særlige præventive tiltag i forbindelse med trusler mod politiansatte. Der forekommer endvidere sager, hvor gerningsmændene på forhånd har planlagt at angribe politiet, herunder dels sager, hvor gerningsmænd, der har begået anden kriminalitet (indbrudstyveri, røveri mv.), på forhånd har planlagt at angribe politipersonale, som søger at pågribe gerningsmændene, dels i forbindelse med mere omfattende og planlagt uro, hvor angreb på politiet indgår som en del af de planlagte aktiviteter. Med udgangspunkt i de punkter, som er angivet i rundskrivelsen af 16. april 2007, jf. bilag B, kan der på landsplan gives følgende sammenfatning: 5.1. Motiv I langt de fleste sager må det antages, at der ikke er (skjulte) bagvedliggende motiver, men at truslerne og volden begås i spontan ophidselse mv., der har direkte og umiddelbar sammenhæng med udførelsen af en politiforretning. Ofte er gerningsmændene påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, ligesom der i et vist omfang er tale om psykisk afvigende personer. Angreb er således typisk ikke rettet mod den enkelte politiansatte som person, men rettet mod vedkommendes funktion som politiansat Kapacitet Gerningsmanden råder typisk ikke over særlige kapaciteter (våben mv.), medmindre at disse, f.eks. våben eller kastegenstande, forefindes i situationen, hvorfor det har karakter af tilfældighed, hvis der anvendes særlige kapaciteter i forbindelse med angreb.

17 Side Former for angreb Trusler består overvejende af umiddelbare verbale ytringer. De fysiske angrebshandlinger er typisk ordinær vold, der alene medfører mindre eller ingen fysisk skade Metode I langt de fleste tilfælde er der ingen forudgående planlægningsperiode, jf. ovenstående om den spontane karakter, hvorfor der for så vidt angår trusler typisk er tale om direkte personligt overleverede budskaber. Vold udøves nærmest undtagelsesfrit i direkte tilknytning til en politiforretning, jf. ovenfor ad motiv (afsnit 5.1) Gerningssted I langt de fleste tilfælde udøves angrebet i umiddelbar tilknytning til politiforretninger, jf. ovenfor, dvs. under tjenestens udførelse. Der kan således ikke udpeges et typisk gerningssted, idet de fysiske lokaliteter afspejler den brede kontaktflade, som politiet har i forhold til det omgivende samfund. Dog angives nattelivet /restaurations-miljøet som gerningssted for mange sager, hvilket formentlig skal ses i sammenhæng med de mange påvirkede gerningsmænd Forurettede Den forurettede er i langt de fleste tilfælde en - ofte uniformeret - polititjenestemænd, der angribes under udførelsen af operativt politiarbejde, typisk beredskabsopgaver. Særligt for så vidt angår trusler er også andre grupper af politiansatte udsatte, men dog i betydeligt mindre omfang Konsekvens Den forurettede politiansatte kommer sjældent alvorligt til skade (fysisk), og hændelsen medfører sjældent andre længerevarende negative konsekvenser, f.eks. angst eller ulyst til arbejdet. I tilfælde, hvor der er belæg for at antage, at særlige problemer kan opstå, f.eks. i særlige geografiske lokaliteter eller i forbindelse med retsmøder m.v., iværksættes der i stigende grad - og med gode resultater til følge - særlige præventive tiltag af generel karakter, f.eks. en synlig massiv tilstedeværelse af uniformeret politi.

18 Side Konklusioner og anbefalinger 6.0. Generelt Vold og trusler, der bl.a. kan medføre personskade og følelsesmæssige/adfærdsmæssige reaktioner, kan som følge af politiarbejdets natur næppe helt undgås i forhold til politiansatte. Det er bl.a. af denne grund vigtigt at fastslå, at der er tale om et fælles anliggende og ikke kun et individuelt problem for den kollega, der er udsat for vold eller trusler. Der påhviler derfor politiet/anklagemyndigheden et myndighedsansvar i forhold til, at der i videst muligt omfang iværksættes passende foranstaltninger med henblik på så vidt muligt dels at forebygge risikoen for, at de ansatte bliver udsat for vold og trusler, dels at begrænse følgevirkningerne af realiserede voldshandlinger og trusler. Den enkelte ansatte bør endvidere være bevidst om problemstillingen og i relevant omfang selv påtage sig et ansvar Politiets indsats Politiets ledelse har som arbejdsgivere det primære ansvar for at forebygge risikoen for, at de ansatte i politiet bliver udsat for vold og trusler, ligesom det er et ledelsesmæssigt ansvar at begrænse følgevirkningerne af realiserede voldshandling og trusler. Politiets ledelse må således til stadighed have fokus på problemstillingen og tage de fornødne initiativer, herunder efter analyse af relevante hændelser. For så vidt angår forebyggelse af risikoen for at blive udsat for vold og trusler må den uddannelsesmæssige indsats anses for en grundlæggende forudsætning, således at politiansatte lærer at agere på en hensigtsmæssig måde, særligt i forbindelse med konfliktsituationer. Ved ansættelse af personale må det således vurderes, hvorvidt ansøgere besidder de nødvendige personlige egenskaber. I denne forbindelse kan det fremhæves, at der er iværksat nylige initiativer i forhold til rekruttering og uddannelse af politiansatte, herunder en uddannelsesreform, jf. udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden Ligeledes kan etableringen af Politiskolens videnscenter fremhæves. Ligeledes må operationelle politimæssige indsatskoncepter mv. til stadighed udvikles, bl.a. under hensyntagen til de politiansattes sikkerhed, ligesom det må anses for en grundlæggende forudsætning, at politiansatte råder over passende tekniske hjælpemidler, herunder såvel personlig udrustning som andet udstyr. I denne forbindelse kan bl.a. indførelsen af peberspray som magtmiddel og de seneste års løbende udvikling af operationelle indsatskoncepter, bl.a. i forhold til større arrangementer og psykisk afvigende personer, fremhæves. 11 Flerårsaftalen og den tilhørende udmøntningsplan er tilgængelig via

19 Side 19 Det ledelsesmæssige ansvar indebærer endvidere, at det skal påses, at der bliver optaget rapport mv. om 119-sager efter ensartede principper, herunder i forhold til tåle -grænser, som bør fastlægges i samarbejde med anklagemyndigheden. Det er tillige vigtigt, at der er etableret procedurer, som sikrer en passende opfølgning i forhold til den forurettede, når skaden er indtruffet, herunder professionel lægelig og psykologisk behandling. Tjenestestedet har endvidere et ansvar (såvel kollegialt som i arbejdsgivermæssig sammenhæng) for at yde passende støtte og opbakning. I den forbindelse kan politiets psykologtjeneste og etableringen af mere formaliserede debriefing-ordninger m.v., bl.a. efter større politiaktioner mv., fremhæves. Samlet må det anses for særdeles vigtigt, at der til stadighed er fokus på disse indsatsområder bl.a. i samarbejdsudvalgsregi, der ikke alene kan betegnes som arbejdsmiljøproblemer, men som er helt afgørende for en god og effektiv myndighedsudøvelse Anklagemyndighedens indsats Anklagemyndighedens primære indsats ligger i forhold til straffesagsbehandlingen, jf. herved ovenfor ad afsnit 3 om straffelovens 119. I den forbindelse bemærkes, at Rigsadvokaten i Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005 har tilkendegivet, at anklagemyndigheden også i sager om trusler mod offentligt ansatte som udgangspunkt skal nedlægge påstand om ubetinget fængsel. Det fremgår af meddelelsen, at det i hvert fald gælder sager vedrørende offentligt ansatte, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for i det daglige at blive mødt med aggressiv adfærd fra borgernes side, og at betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste, efter Rigsadvokatens opfattelse kun bør anvendes undtagelsesvis og efter en nøje individuel vurdering. I Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005 henvises endvidere til forarbejderne til lov nr. 218 af 31. marts 2004 med angivelse af, at det i forarbejderne forudsættes, at straffen for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1 og 2, gennemgående bør forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil er blevet udmålt af domstolene i sådanne sager, og at forhøjelsen forudsættes også at slå igennem i sager, hvor der straffes for overtrædelse af straffelovens 119, jf. 245 eller 246. For så vidt angår den mere præventive indsats kan der henvises til Justitsministeriets notat af 7. september 2004 om beskyttelse af politipersonale i visse særlige sager. Notatet, der er udsendt til politi og anklagemyndighed ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 23. september 2004, omhandler bl.a. spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af rapporter mv., udlevering af sagsakter mv. til forsvareren eller andre som led i straffesagsbehandlingen, domsforhandlingen ved retten og anmodninger om aktindsigt, der fremsættes efter straffesagens afslutning. For så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke handlinger der bør henføres under ordensbekendtgørelsen, og hvilke handlinger der bør henføres under straffelovens 119, bemærkes, at der løbende bør være en dialog herom mellem anklagemyndigheden og de operative politiledere i de enkelte politikredse.

20 Side Den enkelte ansattes egen indsats Den enkelte ansatte bør være bevidst om egen situation og risiko for at blive udsat for trusler og vold. Ansvaret for forebyggende og afhjælpende foranstaltninger er primært et ledelsesansvar, men i relevant omfang må den ansatte selv påtage sig et ansvar. Når der skønnes at kunne foreligge en relevant risiko, f.eks. i forbindelse med efterforskning mod særligt kriminelle miljøer, bør den enkelte ansatte med den stedlige ledelse drøfte, hvorvidt der skal tages særlige sikkerhedsmæssige tiltag med henblik på imødegåelse af denne risiko, f.eks. i forbindelse med rapportudfærdigelse. Ansatte, der er særligt eksponerede, f.eks. i forbindelse med pressekontakter, bør endvidere overveje hemmeligt telefonnummer, adressebeskyttelse mv. Ansatte, som udsættes for strafbare handlinger, bør endvidere aktivt tage ansvar for, at der i fornødent omfang sker anmeldelse af det strafbare forhold, ligesom eventuel tilskadekomst skal anmeldes som arbejdsskade mv. Det er endvidere vigtigt, at den enkelte ansatte er opmærksom på, at alle - også politiansatte - har behov for en bred bearbejdning af voldsomme hændelser.

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. april 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Politiforbundet og

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0016 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.

Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;fredskrænkelser;sikring af offentlig orden; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen

Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen Politi- og domstolsreform 16. december 2005 Regeringen Et styrket politi mere og bedre politi Hvorfor en politireform? Et moderne politi, der kan løfte fremtidens nye og øgede krav og udfordringer Ensartet

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere