Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte"

Transkript

1 September 2008 J.nr.: / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Politiforbundet

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Resume Baggrund for kortlægningen Arbejdsgruppen Straffelovens Bestemmelsens gerningsindhold Statistiske oplysninger Strafudmåling Datagrundlag Generelt om datagrundlaget Nordjyllands Politi Østjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Fyns Politi Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi Analyse af situationen vedrørende trusler og vold mod politiansatte Generelt Motiv Kapacitet Former for angreb Metode Gerningssted Forurettede Konsekvens Konklusioner og anbefalinger Generelt Politiets indsats Anklagemyndighedens indsats Den enkelte ansattes egen indsats Bilag A. Antal anmeldelser i 2006 og 2007 vedrørende overtrædelse af straffelovens 119, hvor den forurettede er polititjenestemand Bilag B. Rigspolitichefens rundskrivelse af 16. april Side:

3 Side 3 Resume Det blev i 2006 mellem de nordiske rigspolitichefer og Nordisk Politiforbund aftalt, at der skulle gennemføres en nærmere kortlægning af omfanget af vold og trusler mod politifolk i de nordiske lande med henblik på at overveje relevante tiltag. På baggrund af indberetninger fra landets 12 politikredse har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Politiforbundet udarbejdet en analyse af situationen for så vidt angår trusler og vold mod politiansatte i Danmark. Den overordnede konklusion er, at trusler og vold mod politiansatte udgør et væsentligt problem, idet sådanne handlinger forekommer løbende i samtlige politikredse. Det konkluderes endvidere, at der påhviler politiet/anklagemyndigheden et myndighedsansvar i forhold til, at der til stadighed er fokus på problemstillingen, bl.a. således, at der dels træffes passende foranstaltninger med henblik på i videst muligt omfang at undgå vold og trusler rettet mod politiansatte, dels ydes støtte og bistand til ansatte, der udsættes for vold eller trusler. Afslutningsvis fremhæves en række opmærksomhedspunkter.

4 Side 4 1. Baggrund for kortlægningen Trusler og vold på arbejdspladsen, herunder i forhold til offentligt ansatte, er et emne, som generelt har stor opmærksomhed. For så vidt angår antallet af anmeldte arbejdsskader i politiet kan der oplyses følgende: År Samlet antal anmeldelser Heraf registreret som havende forbindelse med en anholdelsessituation (20 %) (22 %) (23 %) (24 %) (23 %) (27 %) (23 %) (20 %) Der foreligger ikke umiddelbart oplysninger om, hvordan skaderne er opstået, men en betydelig del af de tilskadekomster, som har forbindelse med anholdelsessituationer, må formodes at være opstået som følge af angreb fra den person, der skulle anholdes, eller andre. Problemets omfang underbygges bl.a. af en rapport, som FTF har ladet udarbejde. 1 Rapporten peger dog også på, at der gennem de seneste år er sket en ændring for så vidt angår opfattelsen af, hvad der må tolereres. Af Arbejdstilsynets At-meddelelse nr om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, februar , fremgår bl.a., at ansatte i erhverv, hvor de ansatte i kraft af deres stilling forbindes med en kontrol- eller magtfunktion, er særligt udsatte for trusler og vold. Politiarbejdet er i den forbindelse identificeret som et område, hvor de ansatte er særligt udsatte for trusler og vold. Af At-meddelelsen fremgår endvidere bl.a., at angreb ofte er udtryk for afmagt, frustration og fortvivlelse, f.eks. fordi gerningsmanden oplever at blive overhørt eller ikke forstået, ligesom angreb ofte opstår på grund af påvirkning af alkohol, medicin eller andre stoffer. At-meddelelsen indeholder i øvrigt en generel vejledning om, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes for at reducere og forebygge voldsrisikoen i forbindelse med arbejdets udførelse. For så vidt angår forebyggelse af vold og trusler kan der endvidere henvises til Vold på arbejdspladsen en håndbog om forebyggelse, udgivet af Det Kriminalpræventive Råd i juni Det skal fremhæves, at trusler og vold mod politiansatte ikke alene er et problem for den enkelte ansatte og et arbejdspladsproblem. Problemet må anses som et bredere sam- 1 Vold på arbejdet med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser af Jørgen Møller Christiansen, CASA, februar Rapporten er tilgængelig via FTF er en forkortelse af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. Politiforbundet er én af medlemsorganisationerne i FTF. 2 Tilgængelig via 3 Tilgængelig via

5 Side 5 fundsmæssigt problem, idet trusler og vold kan have uacceptabel indflydelse på udførelsen af politiets arbejde. Internationalt har problemet bl.a. været genstand for drøftelse i den fælleseuropæiske organisation for politiansatte, EuroCOP 4. Nordisk Politiforbund 5 har ligeledes sat fokus på problemer i forhold til trusler og vold mod politiansatte. Under et møde mellem de nordiske rigspolitichefer og Nordisk Politiforbund i efteråret 2006 blev det aftalt, at der skulle fremskaffes bedre baggrundsinformation for så vidt angår trusler og vold mod politiansatte med henblik på nærmere at overveje, hvilke tiltag der kan være relevante. blev nærværende under- Efter drøftelse i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg 6 søgelse derfor iværksat i foråret Nærmere oplysninger kan findes via 5 Nærmere oplysninger om Nordisk Politiforbund, NPF, kan bl.a. findes via 6 Ordinært møde 1/2007 i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg den 24. januar 2007.

6 Side 6 2. Arbejdsgruppen Den i rundskrivelsen af 16. april 2007 nævnte arbejdsgruppe har haft følgende sammensætning: Rigspolitiet: Rigsadvokaten: Politiforbundet: vicepolitimester Ole Andersen vicestatsadvokat Ingeborg Gade rigsadvokatfuldmægtig Anne-Sophie Lohse forbundssekretær Flemming Olsen Arbejdsgruppen har søgt i videst muligt omfang at udarbejde en rapport, der giver et samlet og retvisende billede af status på området. Det skal dog fremhæves, at der ikke er tale om et videnskabeligt arbejde. 7 7 En videnskabelig undersøgelse af samtlige sager fra 1985 vedrørende overtrædelse af straffelovens 119 og 121 med henblik på polititjenestemænd udarbejdet af Gorm Gabrielsen, maj 1990, er publiceret af Justitsministeriets Kriminalpolitiske Forskningsudvalg. Der kan endvidere bl.a. henvises til Trusler og vold på arbejdspladsen en kritisk gennemgang af dansk og international forskningslitteratur, udarbejdet af Annie Høgh, Arbejdsmiljøinstituttet, København, februar Publikationen er tilgængelig via

7 Side 7 3. Straffelovens Bestemmelsens gerningsindhold Denne rapports kortlægning sker med udgangspunkt i straffelovens 119, der har følgende ordlyd: 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Som det fremgår, angår straffelovens 119 bl.a. vold eller trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, dvs. også andre grupper end politiansatte Statistiske oplysninger Politiets journalplan indeholder følgende gerningskoder for så vidt angår overtrædelse af straffelovens 119: Kode Gerningsindhold , stk. 1 Vold eller trussel om vold mod polititjenestemand , stk. 2 Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand , stk. 3 Lægge hindringer i vej. f. udfør. (polititjenestemand) , stk. 1 Vold og lign. mod nogen i off. tjeneste m.v , stk. 2 Trusler om vold m.v. mod off. myndighed , stk. 3 Lægge hindring i vej. f. udfør. af off. mynd Sager, der er journaliseret under disse gerningskoder, omtales nedenfor som 119- sager. For så vidt angår sager, hvor den forurettede er politiansat (gerningskoderne 70300, og 70303), kan det oplyses, at disse gerningskoder blev taget i anvendelse i Forud for oprettelsen af disse gerningskoder skete der således ikke selvstændig registrering af sager, hvor politiansatte er forurettede. Årsopgørelser herom haves derfor alene for 2006 og 2007, jf. nedenstående oversigt samt bilag A, der nærmere angiver de registrerede sager i forhold til politikredse og gerningskoder.

8 Side 8 Af politiets statistiske oplysninger 8 fremgår følgende om udviklingen i antallet af sager vedrørende anmeldelser angående overtrædelse af straffelovens 119: År Samlet antal anmeldelser Heraf anmeldelser, hvor politiansatte var forurettede (gerningskoderne 70300, og 70303) (35 %) (38 %) 3.3. Strafudmåling Strafferammen i straffelovens 119, stk. 1, blev i 2004 hævet fra 6 til 8 år. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 99 fremsat den 26. november 2003), der lå til grund for ændringen, fremgår bl.a. følgende: Justitsministeriets overvejelser I forbindelse med lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilkendegav Justitsministeriet, at de pågældende forhøjelser af vold, voldtægt mv. kunne rejse spørgsmål om ændring af andre bestemmelser. Straffelovens 119 om vold mod tjenestemænd i funktion er tæt knyttet til voldsbestemmelserne i straffelovens Justitsministeriet har på den baggrund og i lyset af Straffelovrådets generelle bemærkninger overvejet, hvorvidt der som konsekvens af strafforhøjelserne fra 2002 bør ske en tilsvarende forhøjelse af strafferammen i straffelovens 119, som i dag har et strafmaksimum på 6 år. 119 har som nævnt væsentlig tilknytning til straffelovens bestemmelser om vold, idet vold efter 244 absorberes af 119, mens der for så vidt angår 245 og 246 straffes i sammenstød med 119. Med strafskærpelsesloven fra 2002 blev strafferammen for simpel vold forhøjet fra 1 år og 6 måneder til 3 år, således at straffen for overtrædelse af 244 gennemgående tilsigtes forhøjet med en tredjedel, dog undtaget vold i forbindelse med værtshusbesøg mv. I samme forbindelse blev strafferammerne i 245 og 246 om grovere vold forhøjet fra henholdsvis 4 og 8 års fængsel til 6 og 10 års fængsel, ligeledes med det sigte, at straffene for overtrædelse af de pågældende bestemmelser gennemgående skulle forhøjes med en tredjedel i forhold til det da gældende strafniveau. Ændringen blev bl.a. gennemført med det formål, at strafniveauet i voldssagerne i højere grad skulle afspejle den krænkelse af ofret, der finder sted ved sådanne overgreb. Bestemmelsen i 119 omfatter vold mod bl.a. polititjenestemænd, parkeringsvagter, buschauffører og andre, der handler i offentlig tjeneste eller hverv. Efter Justitsministeriets opfattelse gør tilsvarende betragtninger, som førte til strafskærpelsen af voldsbestemmelserne i 2002, sig gældende for så vidt angår vold eller trusler om vold mv. rettet mod tjenestemænd i funktion. 8 Oplysningerne er tilgængelige via

9 Side 9 På den baggrund og i lyset af de skærpelser af , der fandt sted i 2002, foreslår Justitsministeriet strafferammen i straffelovens 119, stk. 1 og 2, om vold mod tjenestemænd i funktion mv. forhøjet fra 6 års fængsel til 8 års fængsel. Forslaget tilsigter, at straffen i lighed med strafskærpelserne i i disse sager gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det tilsigtes, at skærpelsen tillige finder anvendelse i sager om grov vold mod tjenestemænd i funktion, jf , hvor der straffes i sammenstød med 119. Det forudsættes således, at en sag om vold mod en tjenestemand i funktion efter straffelovens 119, der i dag af domstolene f.eks. vil blive straffet med 3 måneders fængsel, efter lovændringen skal straffes med 4 måneders fængsel. Fastsættelse af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Rigsadvokaten foretog i 2005 en gennemgang af en række afgørelser vedrørende straffelovens 119 refereret i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret i perioden fra 2001 indtil april 2005 til brug for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg (REU alm. del). Rigsadvokatens gennemgang omfattede endvidere utrykte landsretsdomme fra tre regionale statsadvokater. Af Rigsadvokatens sammenfatning af gennemgangen, der er gengivet i Justitsministeriets besvarelse af ovennævnte spørgsmål, fremgår følgende: Det bemærkes, at det foreliggende domsmateriale vedrørende overtrædelser begået efter lovændringen i 2004 er spinkelt. Hertil kommer, at det er meget vanskeligt at sammenligne straffe i det niveau, der anvendes i de beskrevne sager, fordi det er svært at afgøre, om en sag forud for lovændringen ville have medført fængsel i 14 dage eller 20 dage eller fængsel i 30 dage eller 40 dage, og om der herefter må anses at være sket en forhøjelse af straffen med en tredjedel. Endvidere bemærkes, at karakteren af truslerne eller volden og omstændighederne, da forholdet blev begået, spiller en meget væsentlig betydning ved straffastsættelsen. Det er på den baggrund svært at sige med sikkerhed, i hvilket omfang der er sket en skærpelse af straffene, og om der er tale om en skærpelse med en tredjedel. Som det fremgår ovenfor vedrørende både trusler og vold, der straffes efter straffelovens 119, stk. 1, nævner domstolene i en række domme udtrykkeligt i forbindelse med straffastsættelsen lovændringen i 2004 og den strafskærpelse, som er tilsigtet ved forhøjelsen af strafferammen i 119. Det må derfor antages, at lovændringen allerede har betydet en skærpelse af straffene og også fremover vil medføre en forhøjelse af strafniveauet i forhold til tidligere praksis. Endelig bemærkes, at der i hovedparten af sagerne er idømt ubetingede straffe, og at betinget straf stort set kun er anvendt i sager, hvor der er tale om meget begrænset vold i form af skub og lette slag, eller hvor mindre grove trusler er fremsat som en spontan reaktion, og hvor der har foreligget andre formildende omstændigheder. Herudover har Rigsadvokaten foretaget en gennemgang af en række afgørelser i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret vedrørende forhold begået efter

10 Side 10 lovændringen til brug for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 391 af 24. juli 2007 fra Folketingets Retsudvalg (REU alm. del). I Rigsadvokatens sammenfatning af gennemgangen, der er refereret i Justitsministeriets besvarelse af ovennævnte spørgsmål, henvises til den tidligere afgivne udtalelse om strafniveauet i sager om overtrædelse af straffelovens 119, idet Rigsadvokaten tillige anfører følgende: Sammenfattende skal jeg bemærke, at det er vanskeligt præcist at angive strafniveauet for overtrædelser af straffelovens 119. Dette skyldes bl.a., at sagerne er af meget forskellig karakter, og at strafudmålingen sker efter en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen, herunder af karakteren af truslen eller volden og omstændighederne, da forholdet blev begået. Som det imidlertid fremgår ovenfor, er der i de fleste af dommene om vold mod polititjenestemænd udmålt straffe af fængsel i 60 dage og derover, mens der i en stor del af dommene vedrørende vold mod andre personer omfattet af straffelovens 119 er udmålt straffe af fængsel i dage. For så vidt angår sagerne om trusler om vold er straffene noget lavere for begge persongrupper. Domstolene har endvidere i flere domme udtalt, at det klare udgangspunkt er en ubetinget frihedsstraf. I langt hovedparten af de sager, jeg har gennemgået, er der da også udmålt en ubetinget fængselsstraf, mens de betingede straffe vedrører meget begrænset vold i form af skub eller spyt, eller trusler, der er fremsat f.eks. telefonisk som en spontan reaktion, og hvor der har foreligget andre formildende omstændigheder. Det tilføjes, at jeg i Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005 om strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven vedrørende sager om trussel om vold mod offentligt ansatte har anført, at der i sager om vold og trusler fremsat over for personer, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for i det daglige at blive mødt med aggressiv adfærd fra borgernes side, som udgangspunkt skal nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf. Udgangspunktet er derfor, at der i alle sager vedrørende politifolk samt i sager vedrørende f.eks. parkeringsvagter og fængselsfunktionærer skal nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf.

11 Side Datagrundlag 4.0. Generelt om datagrundlaget Rapportens primære datagrundlag udgøres af indberetninger modtaget fra landets 12 politikredse. Indberetning er foretaget på baggrund af rigspolitichefens rundskrivelse af 16. april 2007, jf. bilag B. Som det fremgår af rundskrivelsen af 16. april 2007, var der ikke fastsat retningslinier for den nærmere metode mv. i forbindelse med den kredsmæssige indberetning. Indberetninger er således i et vist omfang udarbejdet på divergerende grundlag, hvorfor de ikke er umiddelbart sammenlignelige. Der kan oplyses følgende om hovedindholdet af indberetningerne: 4.1. Nordjyllands Politi Der er registreret 47 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Politikredsen har udvalgt 20 sager fra 2006, som bl.a. geografisk og tidsmæssigt skønnes at udgøre et repræsentativt udsnit af de relevante sager. Disse sager har været genstand for en nøjere analyse, som bl.a. er drøftet med en personalerepræsentant. Gerningsmændene er ofte personer, som i øvrigt jævnligt har kontakt med politiet og hvis motiv er vrede af enten generel eller konkret karakter rettet mod politiet. I en enkelt sag kan der eventuelt være tale om et ideologisk/politisk motiveret angreb. Der anvendes sjældent våben i forbindelse med angrebene, som typisk foregår i direkte tilknytning til gennemførelsen af en politiforretning. Det er den generelle opfattelse, at uvedkommende forholdsvis ofte griber ind i beredskabsrelaterede politiforretninger, f.eks. med henblik på at befri anholdte kammerater. Det er i denne forbindelse anført, at visse personer betragter politiets tilkendegivelser som et oplæg til diskussion snarere end noget, der skal efterkommes. Gerningsmændene er typisk påvirkede af rusmidler, og det typiske gerningssted er nattelivet dog er angrebet i et enkelt tilfælde foregået på en betjents private bopæl. Der er i politikredsen ikke aktuelt større problemer med trusler fra kriminelle grupper, men der har tidligere været enkelte eksempler herpå, hvilket bl.a. har udløst særlige beskyttelsestiltag i forhold til politiansatte Østjyllands Politi Der er registreret 83 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Samtlige sager er gennemgået af politikredsens analyse- og planlægningsenhed (OPA). Indberetningen består af en analyse samt i grafer m.v. visende andele af sager fordelt på de ledeord, som nævnes i rundskrivelsen. Indberetningen, som er suppleret med en skrivelse fra politidirektøren, har været drøftet i kredsens samarbejdsudvalg. Det konkluderes i analysen, at det overvejende antal sager omhandler påvirkede gerningsmænd, der overfalder uniformeret politipersonale i forbindelse med beredskabsopgaver. Langt de fleste gerningsmænd er ubevæbnede, og ca. 1/3 af sagerne angår verbale angreb.

12 Side 12 Der er ikke oplysninger om negative konsekvenser i form af angst mv. i forhold til det forurettede politipersonale. Samtlige sager angår overfald mv. under arbejdet. Det udelukkes ikke, at der eksisterer et mørketal, men indberetningen findes dækkende for problemets omfang. Det er endvidere opfattelsen, at det er vigtigt, at Politiskolen i forbindelse med grunduddannelsen giver politipersonalet de nødvendige værktøjer til i videst muligt omfang at undgå voldelige konfrontationer. For så vidt angår tåle -grænsen er det opfattelsen, at denne i vid udstrækning skal fastlægges i samarbejde med anklagemyndigheden med baggrund i afsagte domme. 4.3 Midt- og Vestjyllands Politi Der er registreret 48 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen, som består i en beskrivende analyserapport, der er suppleret med statistiske oplysninger, har været drøftet i kredsens samarbejdsudvalg. Det konkluderes, at der altovervejende er tale om sager, hvor uchargeret (menigt) politipersonale under udførelsen af operative opgaver konfronteres af påvirkede gerningsmænd. I enkelte tilfælde er der ydet psykolog-bistand til de forurettede, men der har i ingen tilfælde været tale om alvorlig fysisk tilskadekomst. Det menes ikke, at der er mørketal i forhold til fysiske overfald, men eventuelt i forhold til verbale trusler. Det påpeges i analysen, at der kan være forbindelse mellem den operative planlægning og antallet af 119-sager, idet kredsen bl.a. alene har konstateret en enkelt sag i forbindelse med superliga-fodboldkampe, hvor der indsættes massive mandskabsressourcer, mens der i forbindelse med løsningen af andre opgaver, f.eks. værtshuskontrol, hvor der ikke praktiseres en show of force -taktik, kan konstateres et forholdsvist stort antal 119-sager Sydøstjyllands Politi Der er registreret 59 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Der er foretaget en gennemgang af relevante sager i det omfang, hvor gennemgangen ikke har været forbundet med praktiske vanskeligheder, f.eks. fordi sagsakterne beroede hos anklagemyndigheden. Indberetningen er drøftet med personalerepræsentanter. Gerningsstedet er typisk restaurationer i forbindelse med påvirkede personer eller private hjem i forbindelse med familiære problemer. En del 119-sager foregår endvidere i forbindelse med, at gerningsmænd til andre forbrydelser modsætter sig anholdelse i nogle tilfælde har modsættelsen været planlagt, hvorfor gerningsmanden medbringer (og anvender) peberspray mv. Hertil kommer sager angående psykisk syge personer. Som et særligt problem nævnes spyt på politiet, der dels er umiddelbart nedværdigende, dels giver anledning til ofte langvarige bekymringer i forhold til smitte af HIV, hepatitis mv. For så vidt angår mørketal er det opfattelsen, at de forurettede politifolk i et ikke ubetydeligt omfang selv henfører sagerne under ordensbekendtgørelsen 9, idet dette er nemmere, bl.a. fordi der i disse tilfælde ikke foretages afhøring af den forurettede, der 9 Justitsministeriets bekendtgørelse nr 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

13 Side 13 således kan nøjes med selv at udfærdige rapport om det passerede. Hertil kommer, at konduite mv. i forhold til, hvad den enkelte lader passere, kan variere Syd- og Sønderjyllands Politi Der er registreret 73 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen består i oversigt over, hvor mange procent af det samlede antal 119- sager, der skønnes at indeholde de ledeord, som nævnes i rundskrivelsen. Gennemgang af sagerne er foretaget af kontaktpersoner på flertallet af de enkelte lokalpolitistationer. Det angives, at den typiske situation, hvor en politiansat bliver udsat for vold, er i nattelivet i forbindelse med påtale/anholdelse af en alkoholpåvirket person, der ofte i forvejen er meget ophidset/frustreret. Det er i denne forbindelse konstateret, at 54,4% af gerningsmændene var påvirket af alkohol, 16,8% var påvirket af narkotika og 13,8% var psykisk uligevægtige. Motivet skønnes i 47,5% af sagerne at være vrede, mens frustration angives som motiv i 15,8% af sagerne. Verbale angreb udgør 32,6%, og alene 2,9% af gerningsmændene var bevæbnede Fyns Politi Der er registreret 132 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og En politiadvokat og en personalerepræsentant har foretaget en gennemlæsning af tilfældigt udvalgte sager. Indberetningen består i et resume af hovedindtrykkene ved denne gennemgang. Det konkluderes, at der typisk er tale om verbale angreb eller skub mv. Sager fra Vollsmose 10 udgør dog en væsentlig undtagelse fra type-eksemplerne. Motivet angives generelt at være vrede og frustrationer dog med Vollsmose-sagerne som en eventuel undtagelse, idet der er tendens til, at der i disse sager også indgår selvhævdelse af grupper mv. Gerningsmændene skønnes næsten undtagelsesfrit at være uligevægtige ofte pga. rusmidler. Vollsmose-sagerne skønnes også i denne sammenhæng at udgøre en undtagelse, men det findes ikke muligt på kvalificeret vis at angive en type af gerningsmænd for så vidt angår disse sager. Sagerne fra Vollsmose har givet anledning til ændring af patruljemønster og planlægning af samlet indsats for området. Det skønnes, at der i et ikke ubetydeligt omfang overhøres verbale trusler fra berusede personer mv. Det skønnes endvidere, at der til stadighed er behov for uddannelse i nye metoder til konflikthåndtering, ligesom der er behov for vedligeholdelse af tillærte metoder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Der er registreret 45 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen er primært foretaget på baggrund af oplysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) og Kriminalregisteret (KR) om de af politikredsen identificerede relevante sager. 10 Af Odense Kommunes hjemmeside, fremgår, at Vollsmose er en bydel i Danmarks tredje største by Odense. Bydelen er kendetegnet ved, at her bor mennesker med 79 forskellige nationaliteter.

14 Side 14 Med udgangspunkt i rundskrivelsens punkter om motiv m.v. er der angivet summariske generelle oplysninger. 96% af sagerne omfatter gerningsmænd, hvis motiv er had, vrede eller frustrationer, og som angriber (uniformeret) politipersonale i umiddelbar tilknytning til en politiforretning. 42% var påvirkede af rusmidler og 10% var psykisk uligevægtige. I 2 sager var gerningsmanden bevæbnet. Alle sager angår arbejdssituationer ingen relaterer sig til de forurettedes privatliv. 2/3 af sagerne angår vold, mens 1/3 angår trusler. Der er ikke oplysninger om alvorligere tilskadekomst Midt- og Vestsjællands Politi Der er registreret 52 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetning, der er foretaget skematisk på baggrund af en personalerepræsentants gennemgang af hovedparten af 2006-sagerne, har været drøftet i kredsens samarbejdsudvalg. 42 sager angik vold og 10 angik trusler. Der er ikke anvendt våben i forbindelse med angrebene dog er der i 1 tilfælde anvendt en kop i forbindelse med slag og i 1 tilfælde anvendt en knallert til påkørsel af en polititjenestemand. Motivet er typisk vrede eller frustration. Hovedparten af gerningsmændene er påvirkede af rusmidler. Den forurettede er typisk uchargeret og angribes under udførelsen af beredskabsopgaver. De konkrete sager har ikke selvstændigt givet anledning til ændret patruljeringsmønster eller lignende, men opmærksomheden er løbende rettet mod indsatser, hvor problemer kan forudses, f.eks. i forbindelse med Roskildefestivalen, rockerarrangementer mv., således at overvejelser om personalets sikkerhed indgår i planlægningen Nordsjællands Politi Der er registreret 84 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen, der har været drøftet med Nordsjællands politiforening, er foretaget på baggrund af en analyse udarbejdet af politikredsens analyse- og planlægningsenhed (OPA). Det overvejende antal sager angår påvirkede gerningsmænd, der er ubevæbnede. I 52,9% af sagerne blev der udøvet direkte vold, mens verbale trusler/overfald udgør 17,6%, og spyt mv. udgør 11,8% af sagerne. Langt den overvejende del af gerningsmændene bliver retsforfulgt. Det forurettede politipersonale var i næsten alle tilfælde uniformeret personale, der udførte patrulje- eller kontrolopgaver, f.eks. i restaurations- og prostitutionsmiljøer. I 5,9% af sagerne var den forurettede politiansatte på skadestue som følge af hændelsen. I 2,9% af sagerne skete der efterfølgende sygemelding Københavns Vestegns Politi Der er registreret 95 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen, som er foretaget på baggrund af oplysninger fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS), er udarbejdet under inddragelse af en personalerepræsentant.

15 Side 15 I hovedparten af sagerne har motivet været vrede mod politiet, herunder i forbindelse med anholdelse, og gerningsstedet offentligt område (vej eller beværtning). Med hensyn til gerningsmænd fremgår det, at stort set alle gerningsmænd har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Metoden er karakteriseret ved slag, spark, spyt eller verbale trusler. Ingen sager har medført alvorlige tilskadekomster. Det er kredsens umiddelbare opfattelse, at der ikke er noget mørketal. Der haves til stadighed fokus på området, herunder behovet for nye tiltag Københavns Politi Der er registreret 352 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen består i en analyse udarbejdet af politikredsens analyse- og planlægningsenhed (OPA) på baggrund af bl.a. politiets geografiske informationsværktøjer (GIS) og besvarede spørgeskemaer udsendt til forurettede polititjenestemænd i 119-sager. Analysen konkluderer, at motivet typisk er begrundet i had, vrede og frustration. Det overvejende antal sager angår påvirkede gerningsmænd, som for at påvirke tilstedeværende politipersonale verbalt eller voldeligt overfalder forurettede, der er iført uniform. Langt den overvejende del af gerningsmændene bliver pågrebet og dømt. De forurettede ses ikke umiddelbart at lide af angst, ulyst eller usikkerhed som følge af sagen, men det formodes, at der foreligger en vis grad af mørketal, ligesom der bl.a. påpeges behov for uddannelse Bornholms Politi Der er registreret 12 sager i 2006 under gerningskoderne 70300, og Indberetningen består i en summarisk gengivelse af samtlige sager fra Datagrundlaget ikke giver belæg for at drage generelle konklusioner.

16 Side Analyse af situationen vedrørende trusler og vold mod politiansatte 5.0 Generelt Den overordnede konklusion er, at trusler og vold mod politiansatte udgør et væsentligt problem, idet sådanne handlinger forekommer løbende i samtlige politikredse. Spektret af sager spænder forholdsvis vidt. Hovedparten af sagerne må betegnes som mindre alvorlige overtrædelser af straffelovens 119, men det skal fremhæves, at sådanne sager kan have betydelige negative konsekvenser for den forurettede (dvs. den politiansatte). I nogle sager er der imidlertid tale om grove overtrædelser af straffelovens 119. Der forekommer således sager, hvor politiet må iværksætte særlige præventive tiltag i forbindelse med trusler mod politiansatte. Der forekommer endvidere sager, hvor gerningsmændene på forhånd har planlagt at angribe politiet, herunder dels sager, hvor gerningsmænd, der har begået anden kriminalitet (indbrudstyveri, røveri mv.), på forhånd har planlagt at angribe politipersonale, som søger at pågribe gerningsmændene, dels i forbindelse med mere omfattende og planlagt uro, hvor angreb på politiet indgår som en del af de planlagte aktiviteter. Med udgangspunkt i de punkter, som er angivet i rundskrivelsen af 16. april 2007, jf. bilag B, kan der på landsplan gives følgende sammenfatning: 5.1. Motiv I langt de fleste sager må det antages, at der ikke er (skjulte) bagvedliggende motiver, men at truslerne og volden begås i spontan ophidselse mv., der har direkte og umiddelbar sammenhæng med udførelsen af en politiforretning. Ofte er gerningsmændene påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, ligesom der i et vist omfang er tale om psykisk afvigende personer. Angreb er således typisk ikke rettet mod den enkelte politiansatte som person, men rettet mod vedkommendes funktion som politiansat Kapacitet Gerningsmanden råder typisk ikke over særlige kapaciteter (våben mv.), medmindre at disse, f.eks. våben eller kastegenstande, forefindes i situationen, hvorfor det har karakter af tilfældighed, hvis der anvendes særlige kapaciteter i forbindelse med angreb.

17 Side Former for angreb Trusler består overvejende af umiddelbare verbale ytringer. De fysiske angrebshandlinger er typisk ordinær vold, der alene medfører mindre eller ingen fysisk skade Metode I langt de fleste tilfælde er der ingen forudgående planlægningsperiode, jf. ovenstående om den spontane karakter, hvorfor der for så vidt angår trusler typisk er tale om direkte personligt overleverede budskaber. Vold udøves nærmest undtagelsesfrit i direkte tilknytning til en politiforretning, jf. ovenfor ad motiv (afsnit 5.1) Gerningssted I langt de fleste tilfælde udøves angrebet i umiddelbar tilknytning til politiforretninger, jf. ovenfor, dvs. under tjenestens udførelse. Der kan således ikke udpeges et typisk gerningssted, idet de fysiske lokaliteter afspejler den brede kontaktflade, som politiet har i forhold til det omgivende samfund. Dog angives nattelivet /restaurations-miljøet som gerningssted for mange sager, hvilket formentlig skal ses i sammenhæng med de mange påvirkede gerningsmænd Forurettede Den forurettede er i langt de fleste tilfælde en - ofte uniformeret - polititjenestemænd, der angribes under udførelsen af operativt politiarbejde, typisk beredskabsopgaver. Særligt for så vidt angår trusler er også andre grupper af politiansatte udsatte, men dog i betydeligt mindre omfang Konsekvens Den forurettede politiansatte kommer sjældent alvorligt til skade (fysisk), og hændelsen medfører sjældent andre længerevarende negative konsekvenser, f.eks. angst eller ulyst til arbejdet. I tilfælde, hvor der er belæg for at antage, at særlige problemer kan opstå, f.eks. i særlige geografiske lokaliteter eller i forbindelse med retsmøder m.v., iværksættes der i stigende grad - og med gode resultater til følge - særlige præventive tiltag af generel karakter, f.eks. en synlig massiv tilstedeværelse af uniformeret politi.

18 Side Konklusioner og anbefalinger 6.0. Generelt Vold og trusler, der bl.a. kan medføre personskade og følelsesmæssige/adfærdsmæssige reaktioner, kan som følge af politiarbejdets natur næppe helt undgås i forhold til politiansatte. Det er bl.a. af denne grund vigtigt at fastslå, at der er tale om et fælles anliggende og ikke kun et individuelt problem for den kollega, der er udsat for vold eller trusler. Der påhviler derfor politiet/anklagemyndigheden et myndighedsansvar i forhold til, at der i videst muligt omfang iværksættes passende foranstaltninger med henblik på så vidt muligt dels at forebygge risikoen for, at de ansatte bliver udsat for vold og trusler, dels at begrænse følgevirkningerne af realiserede voldshandlinger og trusler. Den enkelte ansatte bør endvidere være bevidst om problemstillingen og i relevant omfang selv påtage sig et ansvar Politiets indsats Politiets ledelse har som arbejdsgivere det primære ansvar for at forebygge risikoen for, at de ansatte i politiet bliver udsat for vold og trusler, ligesom det er et ledelsesmæssigt ansvar at begrænse følgevirkningerne af realiserede voldshandling og trusler. Politiets ledelse må således til stadighed have fokus på problemstillingen og tage de fornødne initiativer, herunder efter analyse af relevante hændelser. For så vidt angår forebyggelse af risikoen for at blive udsat for vold og trusler må den uddannelsesmæssige indsats anses for en grundlæggende forudsætning, således at politiansatte lærer at agere på en hensigtsmæssig måde, særligt i forbindelse med konfliktsituationer. Ved ansættelse af personale må det således vurderes, hvorvidt ansøgere besidder de nødvendige personlige egenskaber. I denne forbindelse kan det fremhæves, at der er iværksat nylige initiativer i forhold til rekruttering og uddannelse af politiansatte, herunder en uddannelsesreform, jf. udmøntningsplanen for flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden Ligeledes kan etableringen af Politiskolens videnscenter fremhæves. Ligeledes må operationelle politimæssige indsatskoncepter mv. til stadighed udvikles, bl.a. under hensyntagen til de politiansattes sikkerhed, ligesom det må anses for en grundlæggende forudsætning, at politiansatte råder over passende tekniske hjælpemidler, herunder såvel personlig udrustning som andet udstyr. I denne forbindelse kan bl.a. indførelsen af peberspray som magtmiddel og de seneste års løbende udvikling af operationelle indsatskoncepter, bl.a. i forhold til større arrangementer og psykisk afvigende personer, fremhæves. 11 Flerårsaftalen og den tilhørende udmøntningsplan er tilgængelig via

19 Side 19 Det ledelsesmæssige ansvar indebærer endvidere, at det skal påses, at der bliver optaget rapport mv. om 119-sager efter ensartede principper, herunder i forhold til tåle -grænser, som bør fastlægges i samarbejde med anklagemyndigheden. Det er tillige vigtigt, at der er etableret procedurer, som sikrer en passende opfølgning i forhold til den forurettede, når skaden er indtruffet, herunder professionel lægelig og psykologisk behandling. Tjenestestedet har endvidere et ansvar (såvel kollegialt som i arbejdsgivermæssig sammenhæng) for at yde passende støtte og opbakning. I den forbindelse kan politiets psykologtjeneste og etableringen af mere formaliserede debriefing-ordninger m.v., bl.a. efter større politiaktioner mv., fremhæves. Samlet må det anses for særdeles vigtigt, at der til stadighed er fokus på disse indsatsområder bl.a. i samarbejdsudvalgsregi, der ikke alene kan betegnes som arbejdsmiljøproblemer, men som er helt afgørende for en god og effektiv myndighedsudøvelse Anklagemyndighedens indsats Anklagemyndighedens primære indsats ligger i forhold til straffesagsbehandlingen, jf. herved ovenfor ad afsnit 3 om straffelovens 119. I den forbindelse bemærkes, at Rigsadvokaten i Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005 har tilkendegivet, at anklagemyndigheden også i sager om trusler mod offentligt ansatte som udgangspunkt skal nedlægge påstand om ubetinget fængsel. Det fremgår af meddelelsen, at det i hvert fald gælder sager vedrørende offentligt ansatte, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for i det daglige at blive mødt med aggressiv adfærd fra borgernes side, og at betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste, efter Rigsadvokatens opfattelse kun bør anvendes undtagelsesvis og efter en nøje individuel vurdering. I Rigsadvokatmeddelelse nr. 9/2005 henvises endvidere til forarbejderne til lov nr. 218 af 31. marts 2004 med angivelse af, at det i forarbejderne forudsættes, at straffen for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1 og 2, gennemgående bør forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil er blevet udmålt af domstolene i sådanne sager, og at forhøjelsen forudsættes også at slå igennem i sager, hvor der straffes for overtrædelse af straffelovens 119, jf. 245 eller 246. For så vidt angår den mere præventive indsats kan der henvises til Justitsministeriets notat af 7. september 2004 om beskyttelse af politipersonale i visse særlige sager. Notatet, der er udsendt til politi og anklagemyndighed ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 23. september 2004, omhandler bl.a. spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af rapporter mv., udlevering af sagsakter mv. til forsvareren eller andre som led i straffesagsbehandlingen, domsforhandlingen ved retten og anmodninger om aktindsigt, der fremsættes efter straffesagens afslutning. For så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke handlinger der bør henføres under ordensbekendtgørelsen, og hvilke handlinger der bør henføres under straffelovens 119, bemærkes, at der løbende bør være en dialog herom mellem anklagemyndigheden og de operative politiledere i de enkelte politikredse.

20 Side Den enkelte ansattes egen indsats Den enkelte ansatte bør være bevidst om egen situation og risiko for at blive udsat for trusler og vold. Ansvaret for forebyggende og afhjælpende foranstaltninger er primært et ledelsesansvar, men i relevant omfang må den ansatte selv påtage sig et ansvar. Når der skønnes at kunne foreligge en relevant risiko, f.eks. i forbindelse med efterforskning mod særligt kriminelle miljøer, bør den enkelte ansatte med den stedlige ledelse drøfte, hvorvidt der skal tages særlige sikkerhedsmæssige tiltag med henblik på imødegåelse af denne risiko, f.eks. i forbindelse med rapportudfærdigelse. Ansatte, der er særligt eksponerede, f.eks. i forbindelse med pressekontakter, bør endvidere overveje hemmeligt telefonnummer, adressebeskyttelse mv. Ansatte, som udsættes for strafbare handlinger, bør endvidere aktivt tage ansvar for, at der i fornødent omfang sker anmeldelse af det strafbare forhold, ligesom eventuel tilskadekomst skal anmeldes som arbejdsskade mv. Det er endvidere vigtigt, at den enkelte ansatte er opmærksom på, at alle - også politiansatte - har behov for en bred bearbejdning af voldsomme hændelser.

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed

Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Indsats vedrørende chikane, trusler og vold mod ansatte i politi og anklagemyndighed Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Politiforbundet og

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Landskursus 27. Januar 2012 8. Juni 2011 Bachelorprojekt 2011 University College Lillebælt Mona Gehrt (Nyborg Sygehus) Brian Seneca Schmidt (Middelfart Sygehus) Bettina Brøndum Jensen (Svendborg Sygehus)

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere